NOMBROJ
KVARA LIBRO DE MOSEO

Ăapitro 1


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj en la tabernaklo de kunveno en la unua tago de la dua monato de la dua jaro post ilia eliro el la lando Egipta, dirante:
2 Prikalkulu la tutan komunumon de la Izraelidoj lař iliaj familioj, lař iliaj patrodomoj, lař la nombro de la nomoj de Šiuj virseksuloj lařkape.
3 De la a°uloj de dudek jaroj kaj pli, Šiujn, kiuj tařgas por milito en Izrael, prikalkulu ilin lař iliaj taŠmentoj, vi kaj Aaron.
4 Kaj kun vi estu po unu homo el Šiu tribo, homo, kiu estas Šefo en sia patrodomo.
5 Kaj jen estas la nomoj de la viroj, kiuj staros kun vi: de Ruben staru Elicur, filo de Ůedeur;
6 de Simeon, Ůelumiel, filo de Curi■adaj;
7 de Jehuda, NaÂ■on, filo de Aminadab;
8 de IsaÂar, Netanel, filo de Cuar;
9 de Zebulun, Eliab, filo de Želon;
10 de la filoj de Jozef: de Efraim, Eli■ama, filo de Amihud; de Manase, Gamliel, filo de Pedacur;
11 de Benjamen, Abidan, filo de Gideoni;
12 de Dan, AÂiezer, filo de Ami■adaj;
13 de A■er, Pagiel, filo de OÂran;
14 de Gad, Eljasaf, filo de Deuel;
15 de Naftali, AÂira, filo de Enan.
16 Tio estas la distingitoj el la komunumo, la estroj de la triboj de siaj patroj, la Šefoj de la miloj de Izrael.
17 Kaj Moseo kaj Aaron prenis tiujn virojn, cititajn lař iliaj nomoj.
18 Kaj la tutan komunumon ili kunvenigis en la unua tago de la dua monato; kaj la kunvenintoj legitimis sin lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombroj de la nomoj, de la a°uloj de dudek jaroj kaj pli, lařkape,
19 kiel la Eternulo ordonis al Moseo. Kaj li prikalkulis ilin en la dezerto Sinaj.


20 Kaj montri°is, ke la filoj de Ruben, la unuenaskito de Izrael, lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj lařkape, Šiuj virseksuloj en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
21 prezentis en la tribo de Ruben la nombron de kvardek ses mil kvincent.


22 La filoj de Simeon lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, kalkulitaj lař la nombro da nomoj lařkape, Šiuj virseksuloj en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
23 prezentis en la tribo de Simeon la nombron de kvindek nař mil tricent.


24 La filoj de Gad lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
25 prezentis en la tribo de Gad la nombron de kvardek kvin mil sescent kvindek.


26 La filoj de Jehuda lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
27 prezentis en la tribo de Jehuda la nombron de sepdek kvar mil sescent.


28 La filoj de IsaÂar lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
29 prezentis en la tribo de IsaÂar la nombron de kvindek kvar mil kvarcent.


30 La filoj de Zebulun lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
31 prezentis en la tribo de Zebulun la nombron de kvindek sep mil kvarcent.


32 La filoj de Jozef, la filoj de Efraim lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
33 prezentis en la tribo de Efraim la nombron de kvardek mil kvincent.


34 La filoj de Manase lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
35 prezentis en la tribo de Manase la nombron de tridek du mil ducent.


36 La filoj de Benjamen lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
37 prezentis en la tribo de Benjamen la nombron de tridek kvin mil kvarcent.


38 La filoj de Dan lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
39 prezentis en la tribo de Dan la nombron de sesdek du mil sepcent.


40 La filoj de A■er lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
41 prezentis en la tribo de A■er la nombron de kvardek unu mil kvincent.


42 La filoj de Naftali lař sia deveno, lař siaj familioj, lař siaj patrodomoj, lař la nombro da nomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj,
43 prezentis en la tribo de Naftali la nombron de kvindek tri mil kvarcent.


44 Tio estas la kalkulitoj, kiujn kalkulis Moseo kaj Aaron kaj la princoj de Izrael, dek du homoj, po unu el Šiu patrodomo.
45 Kaj la nombro de Šiuj kalkulitoj el la Izraelidoj lař iliaj patrodomoj, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, Šiuj militkapablaj en Izrael,
46 la nombro de Šiuj kalkulitoj estis sescent tri mil kvincent kvindek.


47 Sed la Levidoj lař sia patrodomo ne estis kalkulitaj inter ili.
48 Ăar la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
49 Nur la tribon de Levi ne prikalkulu, kaj ne metu ilian nombron mezen de la Izraelidoj.
50 Sed vi komisiu al la Levidoj la tabernaklon de atesto kaj Šiujn °iajn objektojn, kaj Šion, kio apartenas al °i; ili portadu la tabernaklon kaj Šiujn °iajn objektojn, kaj ili priservu °in, kaj Širkař la tabernaklo ili starigu siajn tendojn.
51 Kaj kiam la tabernaklo devos forlasi sian lokon, tiam la Levidoj °in levu; kaj kiam la tabernaklo devos resti sur loko, tiam la Levidoj °in starigu; sed se laiko alproksimi°os, li estu mortigita.
52 Kaj la Izraelidoj aran°os sin Šiu en sia tendaro kaj Šiu apud sia standardo, lař siaj taŠmentoj.
53 Sed la Levidoj starigu siajn tendojn Širkař la tabernaklo de atesto, por ke ne trafu kolero la komunumon de la Izraelidoj; kaj la Levidoj plenumos la gardadon de la tabernaklo de atesto.
54 Kaj tiel faris la Izraelidoj; konforme al Šio, kion la Eternulo ordonis al Moseo, tiel ili faris.

Ăapitro 2


2_1">1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 2 La Izraelidoj starigu siajn tendojn Šiu apud sia standardo, apud la signoj de sia patrodomo; iom malproksime Širkař la tabernaklo de kunveno ili starigu siajn tendojn.
3 En la antařa parto, oriente, staros tendare la standardo de la tendaro de Jehuda, lař iliaj taŠmentoj; kaj la princo de la Jehudaidoj estas NaÂ■on, filo de Aminadab;
4 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas sepdek kvar mil sescent.
5 Apude staru la tribo de IsaÂar; kaj la princo de la IsaÂaridoj estas Netanel, filo de Cuar;
6 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvindek kvar mil kvarcent.
7 Poste la tribo de Zebulun; kaj la princo de la Zebulunidoj estas Eliab, filo de Želon;
8 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvindek sep mil kvarcent.
9 Ăiuj kalkulitoj de la tendaro de Jehuda estas cent okdek ses mil kvarcent lař iliaj taŠmentoj; ili elmovi°u la unuaj.


10 La standardo de la tendaro de Ruben estu sude, lař iliaj taŠmentoj; kaj la princo de la Rubenidoj estas Elicur, filo de Ůedeur;
11 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvardek ses mil kvincent.
12 Apude staru la tribo de Simeon; kaj la princo de la Simeonidoj estas Ůelumiel, filo de Curi■adaj;
13 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvindek nař mil tricent.
14 Poste la tribo de Gad; kaj la princo de la Gadidoj estas Eljasaf, filo de Deuel;
15 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvardek kvin mil sescent kvindek.
16 Ăiuj kalkulitoj de la tendaro de Ruben estas cent kvindek unu mil kvarcent kvindek lař iliaj taŠmentoj; ili elmovi°u la duaj.


17 Poste elmovi°u kun la tabernaklo de kunveno la tendaro de la Levidoj inter la tendaroj; kiel ili staros tendare, tiel ili elmovi°u, Šiu lař sia loko kun siaj standardoj.


18 La standardo de la tendaro de Efraim, lař iliaj taŠmentoj, estu okcidente; kaj la princo de la Efraimidoj estas Eli■ama, filo de Amihud;
19 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvardek mil kvincent.
20 Apude estu la tribo de Manase; kaj la princo de la Manaseidoj estas Gamliel, filo de Pedacur;
21 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas tridek du mil ducent.
22 Poste la tribo de Benjamen; kaj la princo de la Benjamenidoj estas Abidan, filo de Gideoni;
23 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas tridek kvin mil kvarcent.
24 Ăiuj kalkulitoj de la tendaro de Efraim estas cent ok mil cent lař iliaj taŠmentoj; ili elmovi°u la triaj.


25 La standardo de la tendaro de Dan estu norde, lař iliaj taŠmentoj; kaj la princo de la Danidoj estas AÂiezer, filo de Ami■adaj;
26 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas sesdek du mil sepcent.
27 Apude staru tendare la tribo de A■er; kaj la princo de la A■eridoj estas Pagiel, filo de OÂran;
28 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvardek unu mil kvincent.
29 Poste la tribo de Naftali; kaj la princo de la Naftaliidoj estas AÂira, filo de Enan;
30 kaj lia taŠmento kaj °iaj kalkulitoj estas kvindek tri mil kvarcent.
31 Ăiuj kalkulitoj de la tendaro de Dan estas cent kvindek sep mil sescent; ili elmovi°u la lastaj kun siaj standardoj.


32 Tio estas la kalkulitoj de la Izraelidoj lař iliaj patrodomoj. Ăiuj kalkulitoj de la tendaroj, lař iliaj taŠmentoj, estis sescent tri mil kvincent kvindek.
33 Sed la Levidoj ne estis kalkulitaj inter la Izraelidoj; kiel la Eternulo ordonis al Moseo.
34 Kaj la Izraelidoj faris konforme al Šio, kion la Eternulo ordonis al Moseo: tiel ili stari°is tendare kun siaj standardoj, kaj tiel ili elmovi°adis, Šiu lař sia familio, lař sia patrodomo.

Ăapitro 3


1 Kaj jen estas la genealogio de Aaron kaj Moseo en tiu tempo, kiam la Eternulo parolis al Moseo sur la monto Sinaj.
2 Jen estas la nomoj de la filoj de Aaron: la unuenaskito Nadab, kaj Abihu, Eleazar, kaj Itamar.
3 Tio estas la nomoj de la filoj de Aaron, la pastroj sanktoleitaj, kiujn li konsekris por pastri.
4 Sed Nadab kaj Abihu mortis antař la Eternulo, kiam ili oferalportis fremdan fajron antař la Eternulon en la dezerto Sinaj; kaj filojn ili ne havis. Kaj pastris Eleazar kaj Itamar apud Aaron ilia patro.


5 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
6 Alvenigu la tribon de Levi, kaj starigu °in antař la pastro Aaron, ke ili servu lin.
7 Kaj ili plenumu gardon koncerne lin kaj koncerne la tutan komunumon antař la tabernaklo de kunveno, por servi la servojn de la tabernaklo.
8 Kaj ili gardu Šiujn objektojn de la tabernaklo de kunveno kaj la gardota╝on de la Izraelidoj, por servi la servojn de la tabernaklo.
9 Kaj donu la Levidojn al Aaron kaj al liaj filoj; ili estu fordonitaj al li el la Izraelidoj.
10 Kaj Aaronon kaj liajn filojn oficialigu, ke ili plenumadu sian pastradon; se laiko en tion enmiksi°os, li estu mortigita.


11 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
12 Jen Mi prenis la Levidojn el inter la Izraelidoj anstatař Šiuj unuenaskitoj utermalfermintoj el la Izraelidoj; la Levidoj estu do Miaj;
13 Šar al Mi apartenas Šiuj unuenaskitoj; en la tago, en kiu Mi batis Šiujn unuenaskitojn en la lando Egipta, Mi dediŠis al Mi Šiujn unuenaskitojn en Izrael, de homo °is bruto; Miaj ili estu: Mi estas la Eternulo.


14 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj, dirante:
15 Prikalkulu la Levidojn lař iliaj patrodomoj, lař iliaj familioj; Šiun virseksulon en la a°o de unu monato kaj pli prikalkulu.
16 Kaj Moseo prikalkulis ilin lař la diro de la Eternulo, kiel estis ordonite.
17 Kaj jenaj estis la filoj de Levi lař iliaj nomoj: Ger■on kaj Kehat kaj Merari.
18 Kaj jen estas la nomoj de la filoj de Ger■on lař iliaj familioj: Libni kaj Ůimei.
19 Kaj la filoj de Kehat lař iliaj familioj: Amram kaj Jichar, Žebron kaj Uziel.
20 Kaj la filoj de Merari lař iliaj familioj: MaÂli kaj Mu■i. Tio estas la familioj de Levi lař iliaj patrodomoj.


21 De Ger■on la familio de la Libniidoj kaj la familio de la Ůimeiidoj; tio estas la familioj de la Ger■onidoj.
22 Iliaj kalkulitoj lař la nombro de Šiuj virseksuloj en la a°o de unu monato kaj pli prezentas la nombron de sep mil kvincent.
23 La familioj de la Ger■onidoj devas havi siajn tendojn malantař la tabernaklo, okcidente.
24 Kaj la estro de la patrodomo de la Ger■onidoj estas Eljasaf, filo de Lael.
25 Kaj sub la gardado de la Ger■onidoj en la tabernaklo de kunveno estas la tabernaklo, kaj la tendo, °iaj kovriloj, kaj la kovrotuko de la pordo de la tabernaklo de kunveno,
26 kaj la kurtenoj de la korto, kaj la kovrotuko de la pordo de la korto, kiu estas Širkař la tabernaklo kaj Širkař la altaro, kaj la ■nuroj kun Šiuj aran°a╝oj.


27 Kaj de Kehat estas la familio de la Amramidoj kaj la familio de la Jicharidoj kaj la familio de la Žebronidoj kaj la familio de la Uzielidoj; tio estas la familioj de la Kehatidoj.
28 Lař la nombro de Šiuj virseksuloj en la a°o de unu monato kaj pli ili estas ok mil sescent, plenumantaj gardadon de la sanktejo.
29 La familioj de la Kehatidoj devas havi siajn tendojn flanke de la tabernaklo, sude.
30 Kaj la estro de la patrodomo de la familioj de la Kehatidoj estas Elcafan, filo de Uziel.
31 Kaj sub ilia gardado estu la kesto kaj la tablo kaj la kandelabro kaj la altaroj, kaj la sanktaj vazoj, per kiuj oni faras la servadon, kaj la kurteno kaj Šiuj °iaj apartena╝oj.
32 Kaj la estro de la estroj de la Levidoj estas Eleazar, filo de la pastro Aaron; li kontrolas la plenumantojn de la gardado de la sanktejo.


33 De Merari estas la familio de la MaÂliidoj kaj la familio de la Mu■iidoj; tio estas la familioj de Merari.
34 Kaj iliaj kalkulitoj lař la nombro de Šiuj virseksuloj en la a°o de unu monato kaj pli estas ses mil ducent.
35 Kaj la estro de la patrodomo de la familioj de Merari estas Curiel, filo de AbiÂail; ili devas havi siajn tendojn flanke de la tabernaklo, norde.
36 Kaj sub la kontrolo kaj gardado de la filoj de Merari estas la tabuloj de la tabernaklo kaj °iaj stangoj kaj °iaj kolonoj kaj °iaj bazoj kaj Šiuj °iaj vazoj kaj °ia tuta aran°a╝o,
37 kaj la kolonoj de la korto Širkaře kaj iliaj bazoj kaj iliaj najloj kaj iliaj ■nuroj.
38 Kaj antař la tabernaklo, en la antařa parto de la tabernaklo de kunveno, oriente, havos siajn tendojn Moseo kaj Aaron kaj liaj filoj, plenumante la gardadon de la sanktejo, por gardi la Izraelidojn; sed se laiko alproksimi°os, li estu mortigita.
39 Ăiuj kalkulitaj Levidoj, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron lař la ordono de la Eternulo, lař iliaj familioj, Šiuj virseksuloj en la a°o de unu monato kaj pli, estis dudek du mil.


40 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Prikalkulu Šiujn unuenaskitajn virseksulojn inter la Izraelidoj en la a°o de unu monato kaj pli, kaj faru registron de iliaj nomoj.
41 Kaj prenu la Levidojn por Mi, kiu estas la Eternulo, anstatař Šiuj unuenaskitoj el la Izraelidoj, kaj la brutojn de la Levidoj anstatař Šiuj unuenaskitoj el la brutoj de la Izraelidoj.
42 Kaj Moseo prikalkulis, kiel ordonis al li la Eternulo, Šiujn unuenaskitojn el la Izraelidoj.
43 Kaj estis Šiuj unuenaskitaj virseksuloj lař la nombro de la nomoj en la a°o de unu monato kaj pli lař la kalkulo dudek du mil ducent sepdek tri.


44 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
45 Prenu la Levidojn anstatař Šiuj unuenaskitoj el la Izraelidoj, kaj la brutojn de la Levidoj anstatař iliaj brutoj, kaj la Levidoj apartenu al Mi: Mi estas la Eternulo.
46 Kaj elaŠete pro la ducent sepdek tri, kiuj estas superfluaj kompare kun la nombro de la Levidoj el la unuenaskitoj el la Izraelidoj,
47 prenu po kvin sikloj pro Šiu kapo, lař la sankta siklo prenu, po dudek geroj en siklo;
48 kaj donu la monon al Aaron kaj al liaj filoj, elaŠete pro la superfluaj inter ili.
49 Kaj Moseo prenis la monon de la elaŠeto de la superfluaj kompare kun tiuj, kiuj estis elaŠetitaj per la Levidoj.
50 De la unuenaskitoj de la Izraelidoj li prenis la monon, mil tricent sesdek kvin siklojn lař la sankta siklo.
51 Kaj Moseo donis la monon de la elaŠetitoj al Aaron kaj al liaj filoj, lař la diro de la Eternulo, kiel ordonis la Eternulo al Moseo.

Ăapitro 4


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante:
2 Prikalkulu la filojn de Kehat el inter la Levidoj lař iliaj familioj, lař iliaj patrodomoj,
3 en la a°o de tridek jaroj kaj pli, °is la a°o de kvindek jaroj, Šiujn kapablajn por servi, por fari laboron en la tabernaklo de kunveno.
4 Tio estas la servado de la Kehatidoj en la tabernaklo de kunveno, en la plejsanktejo.
5 Aaron kaj liaj filoj eniru, kiam la tendaro devos elmovi°i, kaj ili deprenu la kovrantan kurtenon kaj kovru per °i la keston de atesto.
6 Kaj ili metu sur °in tegon el antilopaj feloj, kaj ili sternu supre bluan tukon, kaj ili enmetu °iajn stangojn.
7 Kaj sur la tablo de la panoj de propono ili sternu bluan tukon, kaj ili metu sur °in la pladojn kaj la kulerojn kaj la tasojn kaj la pokalojn de la ver■oferoj; kaj °ia konstanta pano estu sur °i.
8 Kaj ili sternu sur tio ru°an tukon kaj kovru °in per tego el antilopaj feloj, kaj ili enmetu °iajn stangojn.
9 Kaj ili prenu bluan tukon kaj kovru la kandelabron de lumigado kaj °iajn lucernojn kaj °iajn prenilojn kaj °iajn cindrujojn, kaj Šiujn °iajn oleujojn, kiuj estas uzataj Še °i.
10 Kaj ili metu °in kaj Šiujn °iajn apartena╝ojn en tegon el antilopaj feloj, kaj ili metu tion sur portilon.
11 Kaj sur la ora altaro ili sternu bluan tukon kaj tegu °in per tego el antilopaj feloj, kaj ili enmetu °iajn stangojn.
12 Kaj ili prenu Šiujn objektojn de servado, per kiuj oni servas en la sanktejo, kaj ili metu tion en bluan tukon kaj tegu tion per tego el antilopaj feloj kaj metu sur portilon.
13 Kaj ili purigu la altaron de la cindro kaj sternu sur °i purpuran tukon.
14 Kaj ili metu sur °in Šiujn °iajn objektojn, per kiuj oni servas sur °i, la karbujojn, la forkojn kaj la ■ovelilojn kaj la kalikojn, Šiujn objektojn de la altaro, kaj ili sternu sur °i tegon el antilopaj feloj, kaj ili enmetu °iajn stangojn.
15 Kiam Aaron kaj liaj filoj finos la kovradon de la sanktejo kaj de Šiuj objektoj de la sanktejo Še la elmovi°o de la tendaro, tiam venos la filoj de Kehat, por porti; sed ili ne ektu■u la sankta╝on, por ke ili ne mortu. Tio estas la porta╝o de la filoj de Kehat Še la tabernaklo de kunveno.
16 Sub la gardado de Eleazar, filo de la pastro Aaron, estas la oleo por la lumigado kaj la bonodoraj incensoj kaj la konstanta farunofero kaj la oleo de sanktigado, la gardado de la tuta tabernaklo, kaj de Šio, kio estas en °i, de la sanktejo kaj de °iaj objektoj.


17 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante:
18 Ne pereigu la tribon de la familioj Kehatidaj inter la Levidoj;
19 sed tion faru al ili, por ke ili vivu kaj ne mortu, kiam ili alproksimi°os al la plejsanktejo: Aaron kaj liaj filoj eniru kaj starigu ilin Šiun Še lia servo kaj Še lia portota╝o;
20 sed ili ne aliru, por rigardi, kiel oni dismetas la sankta╝ojn, por ke ili ne mortu.


21 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
22 Prikalkulu ankař la filojn de Ger■on lař iliaj patrodomoj, lař iliaj familioj.
23 De la havantaj la a°on de tridek jaroj kaj pli °is la havantaj la a°on de kvindek jaroj kalkulu ilin, Šiujn, kiuj estas kapablaj por la servado, por plenumi laboron en la tabernaklo de kunveno.
24 Tio estas la laboro de la familioj Ger■onidaj, por servi kaj por porti:
25 ili portu la tapi■ojn de la tabernaklo, kaj la tabernaklon de kunveno, °ian kovrilon, kaj la tegon el la antilopaj feloj, kiu estas super °i supre, kaj la kovrotukon de la pordo de la tabernaklo de kunveno,
26 kaj la kurtenojn de la korto, kaj la kovrotukon de la pordego de la korto, kiu estas Širkař la tabernaklo kaj Širkař la altaro, kaj iliajn ■nurojn kaj Šiujn iliajn servajn objektojn; kaj Šion, kion oni devas fari Še ili, ili faru.
27 Lař la ordono de Aaron kaj de liaj filoj estu la tuta laborado de la Ger■onidoj, koncerne Šian ilian portadon kaj Šian ilian laboradon; kaj metu sub ilian gardadon Šion, kion ili portas.
28 Tio estas la laboro de la familioj de la Ger■onidoj en la tabernaklo de kunveno; kaj la kontrolon super ili havas Itamar, filo de la pastro Aaron.


29 La filojn de Merari prikalkulu lař iliaj familioj, lař ilia patrodomo.
30 De la havantaj la a°on de tridek jaroj kaj pli °is la havantaj la a°on de kvindek jaroj prikalkulu ilin, Šiujn servokapablajn, por plenumi la laborojn de la tabernaklo de kunveno.
31 Kaj jen estas la ofico de ilia portado Še ilia tuta laborado en la tabernaklo de kunveno: ili portu la tabulojn de la tabernaklo kaj °iajn riglilojn kaj °iajn kolonojn kaj °iajn bazojn;
32 kaj la kolonojn de la korto Širkaře kaj iliajn bazojn kaj la najlojn kaj la ■nurojn kun Šiuj iliaj apartena╝oj kaj kun Šiuj iliaj servobjektoj; kaj lařnome prikalkulu Šiujn objektojn, kiujn ili ofice devas porti.
33 Tio estas la laboro de la familioj de la Merariidoj Še ilia tuta laborado en la tabernaklo de kunveno, sub la kontrolo de Itamar, filo de la pastro Aaron.


34 Kaj Moseo kaj Aaron kaj la estroj de la komunumo prikalkulis la Kehatidojn lař iliaj familioj kaj lař ilia patrodomo,
35 de la havantaj la a°on de tridek jaroj kaj pli °is la havantaj la a°on de kvindek jaroj, Šiujn servokapablajn por la laborado en la tabernaklo de kunveno.
36 Kaj ilia kalkulita nombro lař iliaj familioj estis du mil sepcent kvindek.
37 Tio estas la kalkulitoj de la familioj Kehatidaj, de Šiuj laborantoj en la tabernaklo de kunveno, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron lař la diro de la Eternulo per Moseo.


38 Kaj la kalkulitoj de la filoj de Ger■on lař iliaj familioj kaj lař ilia patrodomo,
39 de la havantaj la a°on de tridek jaroj kaj pli °is la havantaj la a°on de kvindek jaroj, Šiuj servokapablaj por la laborado en la tabernaklo de kunveno,
40 ilia nombro lař iliaj familioj, lař ilia patrodomo, estis du mil sescent tridek.
41 Tio estas la kalkulitoj de la familioj de la filoj de Ger■on, de Šiuj laborantoj en la tabernaklo de kunveno, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron lař la ordono de la Eternulo.


42 Kaj la kalkulitoj de la familioj de la filoj de Merari lař iliaj familioj, lař ilia patrodomo,
43 de la havantaj la a°on de tridek jaroj kaj pli °is la havantaj la a°on de kvindek jaroj, Šiuj servokapablaj por la laborado en la tabernaklo de kunveno,
44 ilia nombro lař iliaj familioj estis tri mil ducent.
45 Tio estas la kalkulitoj de la familioj de la filoj de Merari, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron lař la diro de la Eternulo per Moseo.


46 Ăiuj kalkulitoj, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron kaj la estroj de Izrael, la Levidoj lař iliaj familioj kaj lař ilia patrodomo,
47 de la havantaj la a°on de tridek jaroj kaj pli °is la havantaj la a°on de kvindek jaroj, Šiuj servokapablaj por plenumi laboron kaj plenumi porton en la tabernaklo de kunveno,
48 ilia nombro estis ok mil kvincent okdek.
49 Lař la diro de la Eternulo per Moseo ili estis kalkulitaj, Šiu lař sia laboro kaj portado, kalkulitaj, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.

Ăapitro 5


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Ordonu al la Izraelidoj, ke ili elsendu el la tendaro Šiujn leprulojn, kaj Šiujn, kiuj havas elfluon, kaj Šiujn, kiuj malpuri°is de mortinto.
3 Kiel virojn, tiel ankař virinojn elsendu, ekster la tendaron elsendu ilin, por ke ili ne malpurigu siajn tendarojn, inter kiuj Mi lo°as.
4 Kaj la Izraelidoj faris tiel, kaj ili elsendis ilin ekster la tendaron; kiel diris la Eternulo al Moseo, tiel faris la Izraelidoj.


5 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
6 Diru al la Izraelidoj: Se viro ař virino faros ian pekon kontrař homo, farante per tio krimon kontrař la Eternulo, kaj tiu animo kulpi°os,
7 tiam ili konfesu sian pekon, kiun ili faris, kaj ili kompensu sian kulpon plene kaj aldonu °ian kvinonon, kaj donu al tiu, kontrař kiu ili kulpi°is.
8 Sed se tiu homo ne havas parencon, al kiu oni povus kompensi la kulpon, tiam la kompenso de la kulpo apartenas al la Eternulo, por la pastro, krom la vir■afo de pekliberigo, per kiu li estos pekliberigita.
9 Kaj Šiu oferdono el Šiuj sankta╝oj de la Izraelidoj, kiujn ili alportas al la pastro, apartenas al li.
10 Kaj Šies sanktigita╝o al li apartenas. Se iu ion donas al la pastro, °i apartenu al li.


11 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
12 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Se ies edzino forflanki°os kaj pekos kontrař li,
13 kaj iu viro ku■os kun ■i sekskuni°e, kaj tio estos ka■ita antař ■ia edzo, Šar ■i malpuri°is ka■e, kaj ne estos atestanto pri ■i kaj ■i ne estos kaptita;
14 sed atakos lin spirito de ╝aluzo kaj li ╝aluzos sian edzinon, kiam ■i estos malpuri°inta, ař atakos lin spirito de ╝aluzo kaj li ╝aluzos sian edzinon, kiam ■i ne estos malpuri°inta:
15 tiam la edzo alkonduku sian edzinon al la pastro, kaj alportu pro ■i kiel oferon dekonon de efo da hordea faruno; li ne ver■u sur °in oleon kaj ne metu sur °in olibanon, Šar tio estas farunofero de ╝aluzo, farunofero de memorigo, memorigante pri malbonago.
16 Kaj la pastro alproksimigos ■in kaj starigos ■in antař la Eternulo;
17 kaj la pastro prenos sanktan akvon en argila vazo, kaj iom da tero, kiu estos sur la planko de la tabernaklo, la pastro prenos kaj ╝etos en la akvon.
18 Kaj la pastro starigos la virinon antař la Eternulo kaj disliberigos la harojn sur la kapo de la virino kaj donos en ■iajn manojn la farunoferon de la memorigo, tiun farunoferon de ╝aluzo, kaj en la mano de la pastro estos akvo maldolŠa, malbeniga.
19 Kaj la pastro ■in ╝urligos, kaj diros al la virino: Se neniu viro ku■is kun vi kaj se vi ne forflanki°is per malpuri°o kun alia viro anstatař via edzo, tiam restu sendifekta de Ši tiu maldolŠa malbeniga akvo;
20 sed se vi forflanki°is kun alia viro anstatař via edzo kaj se vi malpuri°is kaj iu viro ku■is kun vi krom via edzo--
21 la pastro ╝urligos la virinon per ╝uro de malbeno, kaj la pastro diros al la virino: Tiam la Eternulo fordonu vin al malbeno kaj al ╝uro inter via popolo, farante vian femuron maldiki°inta kaj vian ventron ■velinta;
22 kaj Ši tiu malbeniga akvo eniru en viajn interna╝ojn, por ke ■velu via ventro kaj maldiki°u via femuro. Kaj la virino diros: Amen, amen!
23 Kaj la pastro enskribos tiun ╝urligon en libro kaj lavos °in per la maldolŠa akvo.
24 Kaj li trinkigos al la virino la maldolŠan malbenigan akvon, kaj eniros en ■in la malbeniga akvo por maldolŠo.
25 Kaj la pastro prenos el la mano de la virino la farunoferon de ╝aluzo, kaj li skuos la farunoferon antař la Eternulo kaj portos °in al la altaro.
26 Kaj la pastro prenos plenmanon el la farunofero, °ian parton de memorigo, kaj bruligos sur la altaro, kaj poste li trinkigos al la virino la akvon.
27 Kaj kiam li estos trinkiginta al ■i la akvon, tiam, se ■i malpuri°is kaj pekis kontrař sia edzo, eniros en ■in la malbeniga akvo por maldolŠo, kaj ■velos ■ia ventro kaj maldiki°os ■ia femuro; kaj la virino fari°os malbeno inter sia popolo.
28 Sed se la virino ne malpuri°is kaj ■i estas pura, tiam ■i restos sendifekta kaj povos naski infanojn.
29 Tio estas la le°o pri la ╝aluzo, kiam virino forflanki°os kun alia viro anstatař sia edzo kaj malpuri°os,
30 ař kiam viron atakos spirito de ╝aluzo kaj li ╝aluzos sian edzinon; tiam li starigu la edzinon antař la Eternulo, kaj la pastro agu kun ■i lař la tuta tiu le°o.
31 Kaj la edzo estos pura de kulpo, kaj la edzino portos sian pekon.

Ăapitro 6


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Se viro ař virino decidos fari sanktan promeson de konsekri°o, por konsekri sin al la Eternulo,
3 tiam li devas deteni sin de vino kaj de ebriiga╝o, vinagron vinan kaj vinagron de ebriiga╝oj li ne devas trinki, kaj nenian trinka╝on el vinberoj li devas trinki, kaj vinberojn fre■ajn ař sekigitajn li ne devas man°i.
4 Dum la tuta tempo de sia konsekriteco li devas man°i nenion, kio estas farita el vinberoj, de la kernoj °is la ■elo.
5 Dum la tuta tempo de la promesita konsekriteco razilo ne devas ektu■i lian kapon; °is la fini°o de la tempo, por kiu li konsekris sin al la Eternulo, li estas sankta; li lasu libere kreski la harojn de sia kapo.
6 Dum la tuta tempo, por kiu li konsekris sin al la Eternulo, li ne aliru al mortinta korpo.
7 Ne Še sia patro, nek Še sia patrino, nek Še sia frato, nek Še sia fratino li malpuri°u, se ili mortis; Šar konsekro al lia Dio estas sur lia kapo.
8 Dum la tuta tempo de sia konsekriteco li estas sankta al la Eternulo.
9 Kaj se iu mortos apud li subite, neatendite, kaj li malpurigos sian konsekritan kapon, li pritondu sian kapon en la tago de sia puri°o, en la sepa tago li °in pritondu;
10 kaj en la oka tago li alportu du turtojn ař du kolombidojn al la pastro, al la pordo de la tabernaklo de kunveno.
11 Kaj la pastro faros el unu pekoferon kaj el la dua bruloferon, kaj li pekliberigos lin de tio, kion li pekis per la mortinta korpo, kaj li sanktigos lian kapon en tiu tago.
12 Kaj li konsekros sin al la Eternulo por la tempo de sia konsekriteco, kaj li alportos jara°an ■afidon kiel kulpoferon; kaj la tempo antařa perdos sian valoron, Šar lia konsekriteco malpuri°is.


13 Kaj jen estas la le°o pri la konsekrito: kiam fini°os la tempo de lia konsekriteco, oni venigu lin al la pordo de la tabernaklo de kunveno;
14 kaj li alportu kiel oferon al la Eternulo unu jara°an ■afidon sendifektan kiel bruloferon, kaj unu jara°an ■afidinon sendifektan kiel pekoferon, kaj unu vir■afon sendifektan kiel pacoferon,
15 kaj korbon da macoj el delikata faruno, kukojn miksitajn kun oleo, kaj flanojn nefermentintajn, ■miritajn per oleo, kaj ilian farunoferon kaj ver■oferon.
16 Kaj la pastro prezentos tion antař la Eternulon kaj faros lian pekoferon kaj lian bruloferon.
17 Kaj el la vir■afo li faros pacoferon al la Eternulo kune kun la korbo da macoj, kaj la pastro faros lian farunoferon kaj lian ver■oferon.
18 Kaj la konsekrito pritondos Še la pordo de la tabernaklo de kunveno sian konsekritan kapon, kaj li prenos la harojn de sia konsekrita kapo, kaj metos sur la fajron, kiu estas sub la pacofero.
19 Kaj la pastro prenos la kuiritan ■ultron de la vir■afo kaj unu nefermentintan kukon el la korbo kaj unu nefermentintan flanon, kaj li metos tion sur la manon de la konsekrito, kiam tiu estos pritondinta sian konsekritan kapon.
20 Kaj la pastro skuos tion kiel skuoferon antař la Eternulo; sanktigita °i estu por la pastro, krom la brusta╝o de skuado kaj la femuro de levado. Poste la konsekrito povas trinki vinon.
21 Tio estas la le°o pri konsekrito, kiu donis sanktan promeson; lia ofero apartenas al la Eternulo pro lia konsekriteco, krom tio, kion permesos al li lia bonhavo; konforme al sia promeso, kiun li promesis, li faru, lař la le°o pri lia konsekriteco.


22 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
23 Diru al Aaron kaj al liaj filoj jene: Tiamaniere benu la Izraelidojn; diru al ili:


24 La Eternulo vin benu kaj vin gardu;


25 La Eternulo lumu al vi per Sia viza°o kaj favorkoru vin;


26 La Eternulo turnu Sian viza°on al vi kaj donu al vi pacon.


27 Tiel ili metu Mian nomon sur la Izraelidojn, kaj Mi ilin benos.

Ăapitro 7


1 En la tago, kiam Moseo finis la starigadon de la tabernaklo, kiam li sanktoleis °in kaj sanktigis °in kaj Šiujn °iajn apartena╝ojn kaj la altaron kaj Šiujn °iajn apartena╝ojn kaj sanktoleis ilin kaj sanktigis ilin,
2 tiam alportis la estroj de Izrael, la Šefoj de siaj patrodomoj, tiuj estroj de la triboj, tiuj, kiuj administris la kalkuladon--
3 ili alportis siajn oferojn antař la Eternulon, ses kovritajn veturilojn kaj dek du bovojn, po unu veturilo de du estroj kaj po unu bovo de Šiu, kaj ili venigis tion antař la tabernaklon.
4 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
5 Prenu de ili, kaj tio estu por la plenumado de la laboroj Še la tabernaklo de kunveno; kaj donu tion al la Levidoj, al Šiu lař la speco de lia laborado.
6 Kaj Moseo prenis la veturilojn kaj la bovojn kaj donis ilin al la Levidoj.
7 Du veturilojn kaj kvar bovojn li donis al la filoj de Ger■on lař la speco de ilia laborado;
8 kaj kvar veturilojn kaj ok bovojn li donis al la filoj de Merari lař la speco de ilia laborado, sub la kontrolo de Itamar, filo de la pastro Aaron.
9 Sed al la filoj de Kehat li ne donis, Šar ili havis laboradon sanktan; sur la ■ultroj ili devis porti.
10 Kaj la estroj alportis oferojn por inařgura dono de la altaro, en la tago, en kiu °i estis sanktoleita; kaj la estroj alportis sian oferon antař la altaron.
11 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Po unu estro en tago ili alportu sian oferon por la inařguro de la altaro.


12 En la unua tago la alportanto de sia ofero estis NaÂ■on, filo de Aminadab, de la tribo de Jehuda.
13 Kaj lia ofero estis: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
14 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
15 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
16 unu kapro por pekofero;
17 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de NaÂ■on, filo de Aminadab.


18 En la dua tago alportis Natanel, filo de Cuar, estro de IsaÂar.
19 Li alportis sian oferon, kiu estis: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
20 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
21 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
22 unu kapro por pekofero;
23 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Netanel, filo de Cuar.


24 En la tria tago--la estro de la Zebulunidoj, Eliab, filo de Želon.
25 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
26 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
27 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
28 unu kapro por pekofero;
29 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Eliab, filo de Želon.


30 En la kvara tago--la estro de la Rubenidoj, Elicur, filo de Ůedeur.
31 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
32 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
33 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
34 unu kapro por pekofero;
35 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Elicur, filo de Ůedeur.


36 En la kvina tago--la estro de la Simeonidoj, Ůelumiel, filo de Curi■adaj.
37 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
38 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
39 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
40 unu kapro por pekofero;
41 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Ůelumiel, filo de Curi■adaj.


42 En la sesa tago--la estro de la Gadidoj, Eljasaf, filo de Deuel.
43 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
44 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
45 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
46 unu kapro por pekofero;
47 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Eljasaf, filo de Deuel.


48 En la sepa tago--la estro de la Efraimidoj, Eli■ama, filo de Amihud.
49 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
50 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
51 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
52 unu kapro por pekofero;
53 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Eli■ama, filo de Amihud.


54 En la oka tago--la estro de la Manaseidoj, Gamliel, filo de Pedacur.
55 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
56 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
57 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
58 unu kapro por pekofero;
59 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Gamliel, filo de Pedacur.


60 En la nařa tago--la estro de la Benjamenidoj, Abidan, filo de Gideoni.
61 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
62 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
63 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
64 unu kapro por pekofero;
65 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Abidan, filo de Gideoni.


66 En la deka tago--la estro de la Danidoj, AÂiezer, filo de Ami■adaj.
67 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
68 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
69 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
70 unu kapro por pekofero;
71 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de AÂiezer, filo de Ami■adaj.


72 En la dek-unua tago--la estro de la A■eridoj, Pagiel, filo de OÂran.
73 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
74 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
75 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
76 unu kapro por pekofero;
77 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de Pagiel, filo de OÂran.


78 En la dek-dua tago--la estro de la Naftaliidoj, AÂira, filo de Enan.
79 Lia ofero: unu ar°enta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar°enta kaliko de sepdek sikloj, lař la sankta siklo, ambař plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
80 unu ora kulero deksikla, plena de incenso;
81 unu bovido, unu vir■afo, unu jara°a ■afido por brulofero;
82 unu kapro por pekofero;
83 kaj por pacofero du bovoj, kvin vir■afoj, kvin virkaproj, kvin jara°aj ■afidoj. Tio estis la ofero de AÂira, filo de Enan.


84 Tia estis la inařgura dono de la altaro, en la tago, en kiu °i estis sanktoleita, de la estroj de Izrael: dek du ar°entaj pladoj, dek du ar°entaj kalikoj, dek du oraj kuleroj;
85 po cent tridek sikloj da ar°ento havis Šiu plado, kaj po sepdek Šiu kaliko; la tuta ar°ento de tiuj vazoj estis du mil kvarcent sikloj lař la sankta siklo.
86 Da oraj kuleroj plenaj de incenso estis dek du; po dek sikloj havis Šiu kulero, lař la sankta siklo; la tuta oro de la kuleroj estis cent dudek sikloj.
87 Ăiuj brutoj por brulofero estis: dek du bovidoj, dek du vir■afoj, dek du jara°aj ■afidoj, kaj al ili farunoferoj; kaj dek du kaproj por pekofero.
88 Kaj Šiuj brutoj por pacofero estis: dudek kvar bovoj, sesdek vir■afoj, sesdek virkaproj, sesdek jara°aj ■afidoj. Tio estis la inařgura dono de la altaro, post kiam °i estis sanktoleita.
89 Kaj kiam Moseo eniris en la tabernaklon de kunveno, por paroli kun Li, li ařdis la VoŠon, parolantan al li de super la fermoplato, kiu estas sur la kesto de atesto, inter la du keruboj; kaj estis parolate al li.

Ăapitro 8


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Parolu al Aaron, kaj diru al li: Kiam vi ekbruligos la lucernojn, tiam sur la antařan flankon de la kandelabro lumu la sep lucernoj.
3 Kaj Aaron tiel faris; sur la antařan flankon de la kandelabro li lumigis la lucernojn, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.
4 Kaj jen estas la aran°o de la kandelabro: for°ita el oro, de °ia trunko °is °iaj floroj, for°ita °i estis; lař la modelo, kiun montris la Eternulo al Moseo, tiel li faris la kandelabron.


5 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
6 Prenu la Levidojn el inter la Izraelidoj kaj purigu ilin.
7 Kaj tiel agu kun ili, por purigi ilin: aspergu ilin per akvo propeka, kaj ili prirazu sian tutan korpon kaj lavu siajn vestojn kaj purigu sin.
8 Kaj ili prenu bovidon kaj al °i farunoferon, delikatan farunon, miksitan kun oleo, kaj duan bovidon prenu por pekofero.
9 Kaj venigu la Levidojn antař la tabernaklon de kunveno, kaj kunvenigu la tutan komunumon de la Izraelidoj.
10 Kaj alvenigu la Levidojn antař la Eternulon, kaj la Izraelidoj metu siajn manojn sur la Levidojn.
11 Kaj Aaron faru super la Levidoj skuon antař la Eternulo en la nomo de la Izraelidoj, por ke ili komencu fari la servon al la Eternulo.
12 Kaj la Levidoj metu siajn manojn sur la kapojn de la bovidoj, kaj faru el unu pekoferon kaj el la dua bruloferon al la Eternulo, por pekliberigi la Levidojn.
13 Kaj starigu la Levidojn antař Aaron kaj antař liaj filoj, kaj faru super ili skuon antař la Eternulo.
14 Kaj tiel apartigu la Levidojn el inter la Izraelidoj, kaj la Levidoj apartenu al Mi.
15 Kaj post tio la Levidoj eniros, por servi en la tabernaklo de kunveno, kiam vi estos puriginta ilin kaj plenuminta super ili la skuon.
16 Ăar ili estas fordonitaj al Mi el inter la Izraelidoj; anstatař Šiuj utermalfermintoj unuenaskitoj el Šiuj Izraelidoj Mi prenis ilin por Mi.
17 Ăar al Mi apartenas Šiuj unuenaskitoj de la Izraelidoj, el la homoj kaj el la brutoj; en la tago, en kiu Mi batis Šiujn unuenaskitojn en la lando Egipta, Mi sanktigis ilin por Mi.
18 Kaj Mi prenis la Levidojn anstatař Šiuj unuenaskitoj inter la Izraelidoj.
19 Kaj Mi fordonis la Levidojn al Aaron kaj al liaj filoj el inter la Izraelidoj, por ke ili faru servon pro la Izraelidoj en la tabernaklo de kunveno kaj por pekliberigi la Izraelidojn; por ke ne trafu la Izraelidojn frapo, se la Izraelidoj alproksimi°us al la sanktejo.
20 Kaj Moseo kaj Aaron kaj la tuta komunumo de la Izraelidoj agis kun la Levidoj konforme al Šio, kion la Eternulo ordonis al Moseo pri la Levidoj; tiel agis kun ili la Izraelidoj.
21 Kaj la Levidoj sin purigis kaj lavis siajn vestojn, kaj Aaron faris super ili skuon antař la Eternulo, kaj Aaron pekliberigis ilin, por purigi ilin.
22 Kaj post tio la Levidoj eniris, por plenumi sian servon en la tabernaklo de kunveno antař Aaron kaj antař liaj filoj; kiel la Eternulo ordonis al Moseo pri la Levidoj, tiel oni agis kun ili.


23 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
24 Jen estas, kio koncernas la Levidojn: de la a°o de dudek kvin jaroj kaj pli ili devas eniri en sian oficon pri la servado en la tabernaklo de kunveno.
25 Kaj de la a°o de kvindek jaroj ili retiri°os el la ofico de la servado kaj ne servos plu.
26 Tiam ili servos siajn fratojn en la tabernaklo de kunveno, plenumante gardadon, sed ne farante servadon. Tiel agu kun la Levidoj koncerne ilian oficon.

Ăapitro 9


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj en la dua jaro post ilia eliro el la lando Egipta, en la unua monato, dirante:
2 La Izraelidoj faru la Paskon en la difinita tempo.
3 En la dek-kvara tago de Ši tiu monato, Širkař la vespero, faru °in en °ia tempo; lař Šiuj °iaj le°oj kaj lař Šiuj °iaj instrukcioj faru °in.
4 Kaj Moseo diris al la Izraelidoj, ke ili faru la Paskon.
5 Kaj ili faris la Paskon en la unua monato, en la dek-kvara tago de la monato, Širkař la vespero, en la dezerto Sinaj; konforme al Šio, kion la Eternulo ordonis al Moseo, tiel faris la Izraelidoj.
6 Sed estis homoj, kiuj estis malpuraj pro ektu■o de mortinta homo kaj ne povis fari la Paskon en tiu tago; ili venis antař Moseon kaj Aaronon en tiu tago;
7 kaj tiuj homoj diris al li: Ni estas malpuraj pro ektu■o de mortinta homo; kial ni estu esceptataj, ke ni ne alportu la oferon al la Eternulo en °ia tempo inter la Izraelidoj?
8 Kaj Moseo diris al ili: Staru; mi ařskultos, kion la Eternulo ordonos koncerne vin.


9 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
10 Parolu al la Izraelidoj, dirante: Se iu el vi ař el viaj estontaj generacioj estos malpura pro ektu■o de mortinta homo, ař se iu estos en malproksima vojiro, tamen li faru Paskon al la Eternulo.
11 En la dua monato, en la dek-kvara tago, Širkař la vespero ili faru °in; kun macoj kaj maldolŠaj herboj ili °in man°u.
12 Ili ne lasu iom el °i °is la mateno, kaj oston ili ne rompu en °i; lař Šiuj ritoj de la Pasko ili faru °in.
13 Sed se iu estas pura kaj ne trovi°as en vojiro kaj tamen ne faras la Paskon, ties animo ekstermi°os el inter sia popolo, Šar oferon al la Eternulo li ne alportis en °ia tempo; sian pekon portos tiu homo.
14 Kaj se lo°os Še vi fremdulo, li ankař faru Paskon al la Eternulo; lař la rito de la Pasko kaj lař °ia regularo li faru: sama regularo estu por vi, kiel por la fremdulo, tiel por la indi°eno.


15 En la tago, en kiu estis starigita la tabernaklo, nubo kovris la tabernaklon super la tendo de atesto, kaj vespere estis super la tabernaklo kvazař aspekto de fajro °is la mateno.
16 Tiel estis Šiam: nubo °in kovris, kaj fajra aspekto en la nokto.
17 Kaj kiam levi°adis la nubo de super la tabernaklo, tuj poste elmovi°adis la Izraelidoj; kaj sur la loko, kie haltadis la nubo, tie starigadis sian tendaron la Izraelidoj.
18 Lař la ordono de la Eternulo la Izraelidoj elmovi°adis, kaj lař la ordono de la Eternulo ili starigadis sian tendaron; dum la tuta tempo, kiam la nubo restis super la tabernaklo, ili staradis tendare.
19 Kaj se la nubo restadis super la tabernaklo longan tempon, la Izraelidoj plenumadis la instrukcion de la Eternulo kaj ne elmovi°adis.
20 Iufoje la nubo restadis kelke da tagoj super la tabernaklo, sed ili lař la ordono de la Eternulo restadis tendare kaj lař la ordono de la Eternulo elmovi°adis.
21 Iufoje la nubo restadis de vespero °is mateno; tiam, kiam la nubo levi°is matene, ili elmovi°adis; iufoje tagon kaj nokton--kiam la nubo levi°is, ili elmovi°adis.
22 Iufoje du tagojn ař monaton ař pli longan tempon --kiel longe la nubo super la tabernaklo restis super °i, la Izraelidoj restadis tendare kaj ne elmovi°adis; sed kiam °i levi°is, ili elmovi°adis.
23 Lař la ordono de la Eternulo ili restadis tendare, kaj lař la ordono de la Eternulo ili elmovi°adis; ili plenumadis la instrukcion de la Eternulo, konforme al tio, kiel la Eternulo ordonis per Moseo.

Ăapitro 10


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Faru al vi du ar°entajn trumpetojn, for°itaj faru ilin; kaj ili servu al vi por kunvokado de la komunumo kaj por elmovi°ado de la tendaroj.
3 Kiam oni simple trumpetos per ili, tiam kolekti°u al vi la tuta komunumo antař la pordo de la tabernaklo de kunveno.
4 Kaj se oni trumpetos per unu el ili, tiam kolekti°u al vi la princoj, la milestroj de Izrael.
5 Kaj kiam vi trumpetos tambursone, tiam elmovi°u la tendaroj, kiuj staras oriente.
6 Kaj kiam vi trumpetos tambursone duan fojon, tiam elmovi°u la tendaroj, kiuj staras sude; oni trumpetu tambursone, kiam ili devos elmovi°i.
7 Sed kiam oni devas kunvenigi la komunumon, tiam trumpetu simple, sed ne tambursone.
8 Kaj la filoj de Aaron, la pastroj, trumpetu per la trumpetoj; tio estu por vi le°o eterna en viaj generacioj.
9 Kaj kiam vi komencos militon en via lando kontrař malamiko, kiu premas vin, tiam trumpetu tambursone per trumpetoj; kaj tiam vi estos rememoritaj antař la Eternulo, via Dio, kaj vi estos helpitaj kontrař viaj malamikoj.
10 Kaj en la tago de via °ojo kaj en viaj festoj kaj en viaj novmonataj tagoj trumpetu per trumpetoj Še viaj bruloferoj kaj Še viaj pacoferoj; kaj tio estos memorigo pri vi antař via Dio: Mi estas la Eternulo, via Dio.


11 En la dua jaro, en la dua monato, en la dudeka tago de la monato, levi°is la nubo de super la tabernaklo de atesto.
12 Kaj elmovi°is la Izraelidoj en sian vojiron el la dezerto Sinaj, kaj la nubo haltis en la dezerto Paran.
13 Kaj ili elmovi°is la unuan fojon konforme al la ordono de la Eternulo per Moseo.
14 Kaj unue elmovi°is la standardo de la tendaro de la Jehudaidoj lař iliaj taŠmentoj, kaj super °ia taŠmento estis NaÂ■on, filo de Aminadab.
15 Kaj super la taŠmento de la tribo de la IsaÂaridoj estis Netanel, filo de Cuar.
16 Kaj super la taŠmento de la tribo de la Zebulunidoj estis Eliab, filo de Želon.
17 Kaj oni dismetis la tabernaklon, kaj elmovi°is la filoj de Ger■on kaj la filoj de Merari, portantaj la tabernaklon.
18 Kaj elmovi°is la standardo de la tendaro de Ruben lař iliaj taŠmentoj, kaj super °ia taŠmento estis Elicur, filo de Ůedeur.
19 Kaj super la taŠmento de la tribo de la Simeonidoj estis Ůelumiel, filo de Curi■adaj.
20 Kaj super la taŠmento de la tribo de la Gadidoj estis Eljasaf, filo de Deuel.
21 Kaj elmovi°is la Kehatidoj, portantaj la sankta╝ojn; sed oni starigis la tabernaklon antař ilia alveno.
22 Kaj elmovi°is la standardo de la tendaro de la Efraimidoj lař iliaj taŠmentoj, kaj super °ia taŠmento estis Eli■ama, filo de Amihud.
23 Kaj super la taŠmento de la tribo de la Manaseidoj estis Gamliel, filo de Pedacur.
24 Kaj super la taŠmento de la tribo de la Benjamenidoj estis Abidan, filo de Gideoni.
25 Kaj elmovi°is la standardo de la tendaro de la Danidoj, la finulo de Šiuj tendaroj, lař iliaj taŠmentoj, kaj super °ia taŠmento estis AÂiezer, filo de Ami■adaj.
26 Kaj super la taŠmento de la tribo de la A■eridoj estis Pagiel, filo de OÂran.
27 Kaj super la taŠmento de la tribo de la Naftaliidoj estis AÂira, filo de Enan.
28 Tiaj estis la mar■oj de la Izraelidoj lař iliaj taŠmentoj. Kaj ili elmovi°is.


29 Kaj Moseo diris al Žobab, filo de Reuel la Midjanido, la bopatro de Moseo: Ni vojiras al tiu loko, pri kiu la Eternulo diris: ěin Mi donos al vi; iru kun ni, kaj ni faros al vi bonon, Šar la Eternulo promesis bonon al Izrael.
30 Sed tiu diris al li: Mi ne iros, sed al mia lando kaj al mia parencaro mi iros.
31 Kaj li diris: Ho, ne forlasu nin; Šar vi scias, kie ni povas starigi tendaron en la dezerto, kaj vi estos por ni kiel okuloj;
32 se vi iros kun ni, tiam la bonon, kiun la Eternulo faros al ni, ni faros al vi.


33 Kaj ili ekvojiris for de la monto de la Eternulo vojon de tri tagoj; kaj la kesto de la interligo de la Eternulo iris antař ili la tritagan vojon, por esplori por ili lokon de ripozo.
34 Kaj la nubo de la Eternulo estis super ili dum la tago, kiam ili iris el la tendaro.


35 Kaj Šiufoje, kiam la kesto elmovi°is, Moseo diradis: Levi°u, ho Eternulo, kaj dis╝eti°u Viaj malamikoj, kaj forkuru Viaj malamantoj for de Via viza°o.
36 Kaj kiam °i haltis, li diradis: Revenu, ho Eternulo, al la multegaj miloj de Izrael.

Ăapitro 11


1 Kaj la popolo komencis murmuri pri sia malfeliŠo al la oreloj de la Eternulo; kaj kiam la Eternulo tion ařdis, Lia kolero ekflamis; kaj ekbrulis inter ili fajro de la Eternulo, kaj °i komencis ekstermadon en la rando de la tendaro.
2 Tiam la popolo ekkriis al Moseo, kaj Moseo pre°is al la Eternulo, kaj la fajro estingi°is.
3 Kaj li donis al tiu loko la nomon Tabera, Šar brulis inter ili la fajro de la Eternulo.


4 Kaj la ali°inta popolamaso inter ili komencis aperigi kapricojn; kaj ankař la Izraelidoj ekploris, kaj diris: Kiu man°igos al ni viandon?
5 Ni memoras la fi■ojn, kiujn ni man°is en Egiptujo senpage, la kukumojn kaj la melonojn kaj la poreojn kaj la bulbojn kaj la ajlojn.
6 Kaj nun nia animo velkas; estas nenio krom Ši tiu manao antař niaj okuloj.
7 Kaj la manao estis kiel semo de koriandro, kaj °ia aspekto estis kiel la aspekto de bedelio.
8 La popolo disiradis kaj kolektadis kaj mueladis per muel■tonoj ař pistadis en pistujo, kaj kuiradis en kaldrono kaj faradis el °i kukojn; kaj °ia gusto estis kiel la gusto de oleaj kukoj.
9 Kaj kiam la roso faladis sur la tendaron en la nokto, tiam faladis sur °in ankař la manao.
10 Moseo ařdis, ke la popolo ploras en siaj familioj, Šiu Še la pordo de sia tendo; kaj forte ekflamis la kolero de la Eternulo, kaj Moseon tio afliktis.
11 Kaj Moseo diris al la Eternulo: Kial Vi faris malbonon al Via sklavo? kaj kial mi ne plaŠis al Vi, ke Vi metis la ■ar°on de tiu tuta popolo sur min?
12 Ău mi embriigis tiun tutan popolon? ař Šu mi °in naskis, ke Vi diris al mi: Portu °in sur via brusto, kiel portas nutristino suŠinfanon, en la landon, pri kiu Vi ╝uris al °iaj patroj?
13 Kie mi prenos viandon, por doni al tiu tuta popolo? Šar ili ploras antař mi, dirante: Donu al ni viandon por man°i.
14 Ne povas mi sola porti tiun tutan popolon, Šar °i estas tro peza por mi.
15 Kaj se Vi tiel agas kun mi, tiam mortigu min, se mi plaŠas al Vi, por ke mi ne vidu mian malfeliŠon.


16 Tiam la Eternulo diris al Moseo: Kolektu al Mi sepdek virojn el la pleja°uloj de Izrael, pri kiuj vi scias, ke ili estas la pleja°uloj de la popolo kaj °iaj gvidantoj, kaj prenu ilin al la tabernaklo de kunveno, ke ili stari°u tie kun vi.
17 Kaj Mi mallevi°os kaj parolos tie kun vi, kaj Mi deprenos iom de la spirito, kiu estas sur vi, kaj Mi metos sur ilin, por ke ili portu kun vi la ■ar°on de la popolo kaj por ke vi ne portu sola.
18 Kaj al la popolo diru: Prepari°u por morgař, kaj vi man°os viandon; Šar vi ploris al la oreloj de la Eternulo, dirante: Kiu man°igos al ni viandon? bone estis al ni en Egiptujo--tial la Eternulo donos al vi viandon, kaj vi man°os.
19 Ne dum unu tago vi man°os, kaj ne dum du tagoj kaj ne dum kvin tagoj kaj ne dum dek tagoj kaj ne dum dudek tagoj;
20 sed dum tuta monato, °is °i eliros tra viaj nazotruoj kaj fari°os al vi abomena╝o, pro tio, ke vi mal■atis la Eternulon, kiu estas inter vi, kaj vi ploris antař Li, dirante: Por kio ni eliris el Egiptujo?
21 Kaj Moseo diris: El sescent mil piedirantoj konsistas la popolo, en kies mezo mi estas; kaj Vi diras: Mi donos al ili viandon, ke ili man°os dum tuta monato!
22 Ău oni buŠu por ili ■afojn kaj bovojn, por ke sufiŠu por ili? ař Šu Šiujn fi■ojn de la maro oni kolektu por ili, por ke sufiŠu por ili?


23 Tiam la Eternulo diris al Moseo: Ău la brako de la Eternulo estas tro mallonga? nun vi vidos, Šu plenumi°os al vi Mia vorto, ař ne.
24 Kaj Moseo eliris, kaj transdiris al la popolo la vortojn de la Eternulo; kaj li kolektis sepdek virojn el la pleja°uloj de la popolo, kaj li starigis ilin Širkař la tabernaklo.
25 Kaj la Eternulo mallevi°is en nubo kaj parolis kun li, kaj Li deprenis iom de la spirito, kiu estis sur li, kaj metis sur la sepdek virojn pleja°ulojn. Kaj kiam haltis sur ili la spirito, ili ekprofetis kaj ne Šesis.
26 Sed restis du viroj en la tendaro; la nomo de unu estis Eldad, kaj la nomo de la dua estis Medad; kaj suriris sur ilin la spirito--Šar ili estis inter la enskribitaj, sed ne eliris al la tabernaklo--kaj ili ekprofetis en la tendaro.
27 Tiam kuris junulo kaj raportis al Moseo, kaj diris: Eldad kaj Medad profetas en la tendaro.
28 Kaj respondis Josuo, filo de Nun, kaj servanto de Moseo detempe de lia juneco, kaj diris: Mia sinjoro Moseo, malpermesu al ili.
29 Sed Moseo diris al li: Ău vi ╝aluzas pri mi? estus dezirinde, ke la tuta popolo de la Eternulo fari°u profetoj, se la Eternulo metus Sian spiriton sur ilin.
30 Kaj revenis Moseo en la tendaron, li kaj la pleja°uloj de Izrael.
31 Kaj vento elmovi°is de la Eternulo, kaj alportis de la maro koturnojn kaj ╝etis ilin sur la tendaron, sur la spaco de unutaga irado sur unu flanko kaj sur la spaco de unutaga irado sur la dua flanko, Širkař la tendaro kaj en denseco de du ulnoj super la tero.
32 Kaj la popolo staris tiun tutan tagon kaj la tutan nokton kaj la tutan morgařan tagon kaj kolektis la koturnojn; kiu kolektis plej malmulte, kolektis dek Âomerojn; kaj ili disku■igis ilin al si Širkař la tendaro.
33 Kiam la viando estis ankorař inter iliaj dentoj kaj ankorař ne estis konsumita, ekflamis kontrař la popolo la kolero de la Eternulo, kaj la Eternulo frapis la popolon per tre granda frapo.
34 Kaj oni donis al tiu loko la nomon Kibrot- Hataava, Šar tie oni enterigis la homojn, kiuj kapricis.
35 De Kibrot-Hataava la popolo ekvojiris al Žacerot kaj restis en Žacerot.

Ăapitro 12


1 Kaj ekparolis Mirjam kaj Aaron kontrař Moseo pro la edzino Etiopino, kiun li prenis; Šar li prenis al si edzinon Etiopinon.
2 Kaj ili diris: Ău nur kun Moseo parolis la Eternulo? Li parolis ja ankař kun ni. Kaj la Eternulo tion ařdis.
3 Sed Moseo estis homo tre modesta, pli ol Šiuj homoj sur la tero.
4 Kaj subite diris la Eternulo al Moseo kaj al Aaron kaj al Mirjam: Eliru vi tri al la tabernaklo de kunveno. Kaj ili eliris Šiuj tri.
5 Kaj la Eternulo mallevi°is en nuba kolono kaj stari°is Še la pordo de la tabernaklo, kaj Li vokis Aaronon kaj Mirjamon, kaj ili ambař eliris.
6 Kaj Li diris: Ařskultu Miajn vortojn: se iu el vi estas profeto de la Eternulo, Mi aperas al li en vizio, Mi parolas kun li en son°o;
7 sed ne tiel estas kun Mia sklavo Moseo: en Mia tuta domo li estas konfidato.
8 Bu■on kontrař bu■o Mi parolas kun li, kaj malka■e, ne per enigmoj; kaj la bildon de la Eternulo li vidas. Kial vi ne timis paroli kontrař Mia sklavo Moseo?
9 Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontrař ili, kaj Li foriris.
10 Kaj la nubo forturni°is de super la tabernaklo, kaj jen Mirjam kovri°is per lepro, kiel per ne°o. Kaj Aaron turni°is al Mirjam, kaj li ekvidis, ke ■i estas lepra.
11 Kaj Aaron diris al Moseo: Mi petas, mia sinjoro, ne kalkulu al ni kiel pekon, ke ni agis malsa°e kaj ke ni pekis;
12 ho, ■i ne estu kiel malvivulo, Še kiu tuj post la eliro el la ventro de sia patrino forkonsumi°is jam duono de la korpo.
13 Kaj Moseo ekkriis al la Eternulo, dirante: Mi petas Vin, ho Dio, sanigu ■in.
14 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Se ■ia patro estus kraŠinta sur ■ian viza°on, Šu ■i tiam ne hontus sep tagojn? ■i estu do en■losita dum sep tagoj ekster la tendaro, kaj poste ■i revenu.
15 Kaj Mirjam estis en■losita ekster la tendaro dum sep tagoj; kaj la popolo ne elmovi°is, °is Mirjam revenis.
16 Poste la popolo ekvojiris de Žacerot kaj haltis tendare en la dezerto Paran.

Ăapitro 13


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Sendu virojn, ke ili esplorrigardu la landon Kanaanan, kiun Mi donas al la Izraelidoj; po unu viro el Šiu tribo de iliaj patroj sendu, Šiu estu eminentulo inter ili.
3 Kaj Moseo sendis ilin el la dezerto Paran lař la ordono de la Eternulo; Šiuj ili estis eminentuloj inter la Izraelidoj.
4 Kaj jen estas iliaj nomoj: el la tribo de Ruben, Ůamua, filo de Zakur;
5 el la tribo de Simeon, Ůafat, filo de Žori;
6 el la tribo de Jehuda, Kaleb, filo de Jefune;
7 el la tribo de IsaÂar, Jigal, filo de Jozef;
8 el la tribo de Efraim, Ho■ea, filo de Nun;
9 el la tribo de Benjamen, Palti, filo de Rafu;
10 el la tribo de Zebulun, Gadiel, filo de Sodi;
11 el la tribo de Jozef, el la tribo de Manase, Gadi, filo de Susi;
12 el la tribo de Dan, Amiel, filo de Gemali;
13 el la tribo de A■er, Setur, filo de MiÂael;
14 el la tribo de Naftali, NaÂbi, filo de Vofsi;
15 el la tribo de Gad, Geuel, filo de MaÂi.
16 Tio estas la nomoj de la viroj, kiujn Moseo sendis, por esplorrigardi la landon. Kaj Moseo donis al Ho■ea, filo de Nun, la nomon Josuo.
17 Kaj Moseo sendis ilin, por esplorrigardi la landon Kanaanan, kaj diris al ili: Iru tien tra la Sudo kaj suriru sur la monton;
18 kaj rigardu la landon, kia °i estas; kaj la popolon, kiu lo°as en °i, Šu °i estas forta ař malforta, Šu °i estas malgrandnombra ař grandnombra;
19 kaj kia estas la tero, sur kiu °i sidas, Šu °i estas bona ař malbona; kaj kiaj estas la urboj, en kiuj °i lo°as, Šu en tendaroj ař en fortika╝oj;
20 kaj kia estas la tero, Šu °i estas grasa ař malgrasa, Šu estas sur °i arboj ař ne estas; kaj estu kura°aj, kaj prenu iom el la fruktoj de la lando. Kaj tiam estis la tempo de maturi°ado de vinberoj.
21 Kaj ili iris kaj esplorrigardis la landon de la dezerto Cin °is ReÂob antař Žamat.
22 Kaj ili iris tra la Sudo, kaj venis °is Žebron, kie lo°is AÂiman, Ůe■aj, kaj Talmaj, idoj de Anak. (Žebron estis konstruita sep jarojn antař ol Coan de Egiptujo.)
23 Kaj ili venis °is la valo E■kol, kaj ili detranŠis tie branŠon kun unu peniko da vinberoj, kaj ili ekportis °in sur stango duope; ankař iom da granatoj kaj da figoj.
24 Al tiu loko oni donis la nomon E■kol, pro la peniko da vinberoj, kiun detranŠis tie la Izraelidoj.
25 Kaj ili revenis post la esplorrigardo de la lando post kvardek tagoj.
26 Kaj ili iris kaj venis al Moseo kaj al Aaron kaj al la tuta komunumo de la Izraelidoj en la dezerton Paran, en la lokon Kade■, kaj donis al ili raporton kaj al la tuta komunumo kaj montris al ili la fruktojn de la lando.
27 Kaj ili rakontis al li, kaj diris: Ni venis en la landon, en kiun vi sendis nin, kaj efektive en °i fluas lakto kaj mielo, kaj jen estas °iaj fruktoj;
28 sed forta estas la popolo, kiu lo°as en la lando, kaj la urboj estas fortikigitaj, tre grandaj; kaj ankař la idojn de Anak ni vidis tie.
29 Amalek lo°as en la suda parto de la lando, kaj la Žetidoj kaj Jebusidoj kaj Amoridoj lo°as sur la monto, kaj la Kanaanidoj lo°as apud la maro kaj sur la bordo de Jordan.
30 Kaj Kaleb trankviligis la popolon antař Moseo, kaj diris: Ni iros, kaj ni ekposedos °in, Šar ni povas °in venki.
31 Sed la viroj, kiuj iris kun li, diris: Ni ne povas iri al tiu popolo, Šar °i estas pli forta ol ni.
32 Kaj pri la lando, kiun ili esplorrigardis, ili disvastigis inter la Izraelidoj malbonan famon, dirante: La lando, kiun ni trapasis por esplorrigardi °in, estas lando, kiu forman°as siajn lo°antojn, kaj la tuta popolo, kiun ni vidis en °i, estas homoj grandkreskaj;
33 kaj tie ni vidis la gigantojn, la idojn de Anak el la gigantoj, kaj ni estis en niaj okuloj kiel lokustoj, kaj tiaj ni estis ankař en iliaj okuloj.

Ăapitro 14


1 Tiam tumulti°is la tuta komunumo kaj ekkriis, kaj la popolo ploris en tiu nokto.
2 Kaj ekmurmuris kontrař Moseo kaj kontrař Aaron Šiuj Izraelidoj, kaj la tuta komunumo diris al ili: Ho, se ni estus mortintaj en la lando Egipta, ař se ni mortus en Ši tiu dezerto!
3 Kaj por kio la Eternulo irigas nin en tiun landon, por ke ni falu de glavo? niaj edzinoj kaj infanoj fari°os militakiro. Ău ne estas pli bone, ke ni revenu Egiptujon?
4 Kaj ili diris unu al alia: Ni starigu al ni estron, kaj ni reiru Egiptujon.
5 Tiam Moseo kaj Aaron ╝eti°is viza°altere antař la tuta anaro de la komunumo de la Izraelidoj.
6 Kaj Josuo, filo de Nun, kaj Kaleb, filo de Jefune, el tiuj, kiuj esplorrigardis la landon, dis■iris siajn vestojn,
7 kaj ili diris al la tuta komunumo de la Izraelidoj jene: La lando, kiun ni trapasis, por esplorrigardi °in, tiu lando estas tre, tre bona.
8 Se la Eternulo estos favorkora al ni, Li venigos nin en tiun landon kaj donos °in al ni, tiun landon, en kiu fluas lakto kaj mielo.
9 Nur ne ribelu kontrař la Eternulo, kaj ne timu la popolon de la lando, Šar nia man°ota╝o ili estas; ilia ■irmo fori°is de ili, kaj la Eternulo estas kun ni; ne timu ilin.
10 Kaj la tuta komunumo diris, ke oni mortigu ilin per ■tonoj. Sed la majesto de la Eternulo aperis en la tabernaklo de kunveno antař Šiuj Izraelidoj.


11 Kaj la Eternulo diris al Moseo: ěis kiam incitados Min Ši tiu popolo? kaj °is kiam °i ne kredos al Mi, malgrař Šiuj pruvosignoj, kiujn Mi faris meze de °i?
12 Mi frapos °in per pesto kaj ekstermos °in, kaj Mi faros el vi popolon pli grandan kaj pli fortan ol °i.
13 Sed Moseo diris al la Eternulo: Ařdos la Egiptoj, el inter kiuj Vi elkondukis Ši tiun popolon per Via forto,
14 kaj ili diros al la lo°antoj de tiu lando, kiuj ařdis, ke Vi, la Eternulo, estas meze de Ši tiu popolo, kaj ke Vi, la Eternulo, montris Vin al ili okulon kontrař okulo, kaj ke Via nubo staras super ili, kaj ke Vi iras antař ili dum la tago en nuba kolono kaj dum la nokto en kolono fajra;
15 se Vi ekstermos Ši tiun popolon kiel unu homon, tiam la popoloj, kiuj ařdis la famon pri Vi, dirus:
16 Ăar la Eternulo ne povis venigi Ši tiun popolon en la landon, pri kiu Li ╝uris al ili, tial Li buŠis ilin en la dezerto.
17 Nun montri°u do granda la forto de mia Sinjoro, lař la parolo, kiun Vi diris:
18 La Eternulo estas longepacienca kaj multe favorkora; Li pardonas kulpon kaj krimon, sed antař Li neniu estas senkulpa; Li punas la kulpon de patroj sur filoj kaj nepoj, en la tria kaj kvara generacioj.
19 Ho, pardonu la kulpon de Ši tiu popolo lař Via granda favorkoreco kaj kiel Vi pardonadis al Ši tiu popolo de Egiptujo °is nun.
20 Kaj la Eternulo diris: Mi pardonis konforme al via diro;
21 sed kiel Mi vivas kaj kiel de la gloro de la Eternulo estas plena la tuta tero,
22 Šiuj homoj, kiuj vidis Mian gloron kaj Miajn pruvosignojn, kiujn Mi faris en Egiptujo kaj en la dezerto, kaj provis Min jam dek fojojn kaj ne ařskultis Mian voŠon,
23 ne vidos la landon, pri kiu Mi ╝uris al iliaj patroj, kaj Šiuj, kiuj incitis Min, ne vidos °in.
24 Sed Mian sklavon Kaleb, Šar estis en li spirito alia kaj li estis obeema al Mi, lin Mi venigos en la landon, en kiun li iris, kaj lia idaro heredos °in.
25 Sed la Amalekidoj kaj Kanaanidoj lo°as en la valo; morgař turnu vin kaj ekiru en la dezerton sur la vojo al la Ru°a Maro.


26 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante:
27 ěis kiam Ši tiu malbona komunumo murmuros kontrař Mi? la murmuradon de la Izraelidoj, kiun ili murmuras kontrař Mi, Mi ařdis.
28 Diru al ili: Kiel Mi vivas, diras la Eternulo, kiel vi parolis al Miaj oreloj, tiel Mi faros al vi:
29 en Ši tiu dezerto falos viaj kadavroj, kaj el Šiuj viaj kalkulitoj, lař via tuta kalkulo, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, kiuj murmuris kontrař Mi,
30 neniu venos en la landon, pri kiu Mi levis Mian manon, ke Mi lo°igos vin en °i, neniu krom Kaleb, filo de Jefune, kaj Josuo, filo de Nun.
31 Viajn infanojn, pri kiuj vi diris, ke ili fari°os militakiro, Mi venigos tien, kaj ili ekkonos la landon, kiun vi mal■atis.
32 Sed vi--viaj kadavroj falos en Ši tiu dezerto.
33 Kaj viaj filoj estos pa■tistoj en la dezerto dum kvardek jaroj, kaj portos vian malŠastecon, °is kiam viaj kadavroj konsumi°os en la dezerto.
34 Lař la nombro de la tagoj, dum kiuj vi esplorrigardis la landon, kvardek tagoj, po jaro pro Šiu tago, vi portos la punon pro via malbonago dum kvardek jaroj, por ke vi ekkonu Mian malfavoron.
35 Mi, la Eternulo, tion diris: tion Mi faros al tiu tuta malbona komunumo, kiu ribelis kontrař Mi; en Ši tiu dezerto ili pereos kaj Ši tie ili mortos.
36 Kaj la viroj, kiujn Moseo sendis, por esplorrigardi la landon, kaj kiuj revenis kaj murmurigis kontrař li la tutan komunumon, disvastigante malbonan famon pri la lando--
37 tiuj viroj, kiuj disvastigis malbonan famon pri la lando, mortis de pesto antař la Eternulo.
38 Sed Josuo, filo de Nun, kaj Kaleb, filo de Jefune, restis vivaj el tiuj viroj, kiuj iris, por esplorrigardi la landon.
39 Kaj Moseo diris tiujn vortojn al Šiuj Izraelidoj, kaj la popolo tre mal°ojis.
40 Kaj ili levi°is frumatene, kaj iris sur la supron de la monto, dirante: Jen ni estas, kaj ni iru sur la lokon, pri kiu parolis la Eternulo; Šar ni pekis.
41 Sed Moseo diris: Por kio vi kontrařagas al la vortoj de la Eternulo? tio ja ne sukcesos.
42 Ne iru, Šar la Eternulo ne estas inter vi; kaj ne estu frapataj antař viaj malamikoj.
43 Ăar la Amalekidoj kaj la Kanaanidoj estas tie antař vi, kaj vi falos de glavo; Šar pro tio, ke vi deturni°is de la Eternulo, la Eternulo ne estos kun vi.
44 Sed ili obstinis, kaj iris sur la supron de la monto; tamen la kesto de la interligo de la Eternulo kaj Moseo ne eliris el la tendaro.
45 Kaj malsupreniris la Amalekidoj kaj la Kanaanidoj, kiuj lo°is sur la monto, kaj batis ilin kaj persekutis ilin °is Žorma.

Ăapitro 15


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi venos en la landon de via lo°ado, kiun Mi donas al vi,
3 kaj vi faros fajroferon al la Eternulo, bruloferon ař buŠoferon, plenumante sanktan promeson ař farante memvolan oferon, ař en viaj festoj, por fari agrablan odora╝on al la Eternulo el grandaj brutoj ař el malgrandaj:
4 tiam la oferdonanto devas alporti al la Eternulo farunoferon el dekono de efo da delikata faruno, miksita kun kvarono de hino da oleo;
5 kaj da vino por ver■ofero kvaronon de hino aldonu al la brulofero ař al la buŠofero al Šiu ■afido.
6 Kaj Še ■afo alportu farunoferon el du dekonoj de efo da delikata faruno, miksita kun triono de hino da oleo.
7 Kaj da vino por ver■ofero trionon de hino; alportu tion kiel agrablan odora╝on al la Eternulo.
8 Kaj se bovidon vi alportos kiel bruloferon ař buŠoferon, por plenumi sanktan promeson, ař kiel pacoferon al la Eternulo,
9 tiam kun la bovido oni devas alporti farunoferon el tri dekonoj de efo da delikata faruno, miksita kun duono de hino da oleo;
10 kaj da vino por ver■ofero alportu duonon de hino kiel fajroferon, agrablan odora╝on al la Eternulo.
11 Tiel oni devas fari Še Šiu bovo ař Še Šiu ■afo ař Še brutido el ■afoj ař kaproj.
12 Lař la nombro de la oferoj, kiujn vi faros, agu tiel Še Šiu, lař ilia nombro.
13 Ăiu indi°eno faru tion tiamaniere, alportante fajroferon, agrablan odora╝on al la Eternulo.
14 Kaj se lo°as inter vi fremdulo ař kiu ajn estas inter vi en viaj generacioj, kaj li alportos fajroferon, agrablan odora╝on al la Eternulo, tiam li faru tiel, kiel vi faras.
15 Por la tuta komunumo devas esti unu le°o, por vi kaj por la fremdulo inter vi; le°o eterna en viaj generacioj, kiel por vi, tiel ankař por la fremdulo, estu antař la Eternulo.
16 Unu le°o kaj unu rajto estu por vi, kaj por la fremdulo, kiu lo°as kun vi.


17 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
18 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi venos en la landon, en kiun Mi vin kondukas,
19 kaj vi man°os la panon de tiu lando, tiam donu oferdonon al la Eternulo.
20 Kiel unuaa╝on el via pasto alportu oferdone kukon; kiel oferdonon el la grenejo, tiel oferdonu °in.
21 El la unuaa╝oj de via pasto donu al la Eternulo oferdonon en viaj generacioj.


22 Kaj se vi eraros, kaj ne plenumos Šiujn tiujn ordonojn, kiujn la Eternulo diris al Moseo,
23 Šion, kion la Eternulo ordonis al vi per Moseo, de la tago, en kiu la Eternulo ordonis, kaj plue, en viaj generacioj;
24 tiam se pro neatento de la komunumo estis farita la eraro, la tuta komunumo alportu unu bovidon kiel bruloferon, kiel agrablan odora╝on al la Eternulo, kun °ia farunofero kaj °ia ver■ofero lař la regularo, kaj unu kapron kiel pekoferon.
25 Kaj la pastro pekliberigos la tutan komunumon de la Izraelidoj, kaj estos pardonite al ili; Šar tio estis eraro, kaj ili alportis sian oferon, fajroferon al la Eternulo, kaj sian pekoferon antař la Eternulo pro sia peko.
26 Kaj estos pardonite al la tuta komunumo de la Izraelidoj, kaj al la fremdulo, kiu lo°as inter ili; Šar la tuta popolo eraris.
27 Kaj se unu homo pekos per eraro, tiam li alportu kaprinon jara°an kiel pekoferon.
28 Kaj la pastro pekliberigos la homon, kiu eraris, pekante per eraro antař la Eternulo; li pekliberigos lin, kaj estos pardonite al li.
29 Kiel por la indi°eno el la Izraelidoj, tiel ankař por la fremdulo, kiu lo°as inter ili, unu le°o estu por vi por tiu, kiu eraris.
30 Sed se iu faris ion per mano malhumila, Šu li estas indi°eno, Šu fremdulo, li blasfemis kontrař la Eternulo; kaj ekstermi°os tiu homo el inter sia popolo;
31 Šar la vorton de la Eternulo li malestimis kaj Lian ordonon li malobeis; ekstermi°u tiu homo, lia peko estas sur li.


32 Kiam la Izraelidoj estis en la dezerto, ili trovis homon, kiu kolektis lignon en tago sabata.
33 Kaj tiuj, kiuj trovis lin, kiam li kolektis lignon, alkondukis lin al Moseo kaj al Aaron kaj al la tuta komunumo.
34 Kaj oni metis lin en gardejon, Šar ne estis ankorař klarigite, kion oni devas fari al li.
35 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Tiu homo mortu; per ■tonoj mortigu lin la tuta komunumo ekster la tendaro.
36 Kaj la tuta komunumo elkondukis lin ekster la tendaron kaj mortigis lin per ■tonoj, kaj li mortis; kiel la Eternulo ordonis al Moseo.


37 Kaj la Eternulo diris al Moseo jene:
38 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili, ke ili faru al si kvastojn sur la randoj de siaj vestoj en siaj generacioj, kaj ili enmetu en la kvaston de la rando fadenon bluan.
39 Kaj °i estu por vi kvasto, kiun rigardante, vi rememoros Šiujn ordonojn de la Eternulo kaj plenumos ilin kaj ne iros lař viaj koroj kaj viaj okuloj, kiujn vi malŠaste sekvadas;
40 por ke vi memoru kaj plenumu Šiujn Miajn ordonojn kaj estu sanktaj antař via Dio.
41 Mi estas la Eternulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, por ke Mi estu via Dio. Mi estas la Eternulo, via Dio.

Ăapitro 16


1 Kaj entreprenis KoraÂ, filo de Jichar, filo de Kehat, ido de Levi, kaj Datan kaj Abiram, filoj de Eliab, kaj On, filo de Pelet, idoj de Ruben,
2 kaj stari°is antař Moseo, kaj kun ili el la Izraelidoj ducent kvindek viroj, estroj de la komunumo, vokataj al la kunvenoj; homoj eminentaj;
3 kaj ili kolekti°is kontrař Moseo kaj kontrař Aaron, kaj diris al ili: SufiŠe por vi! la tuta komunumo, Šiuj estas ja sanktaj, kaj inter ili estas la Eternulo; kial do vi estrigas vin super la komunumo de la Eternulo?
4 Kaj Moseo tion ařdis, kaj ╝etis sin viza°altere.
5 Kaj li ekparolis al Kora kaj al lia tuta anaro, dirante: Morgař la Eternulo montros, kiu estas Lia kaj kiu estas sankta, por ke Li alproksimigu lin al Si; kaj kiun Li elektos, tiun Li alproksimigos al Si.
6 Faru jenon: prenu al vi incensujojn, Kora kaj lia tuta anaro,
7 kaj metu sur ilin fajron kaj metu sur ilin incenson antař la Eternulo morgař; kaj kiun la Eternulo elektos, tiu estos la sanktulo. Estas troe, ho Levidoj!
8 Kaj Moseo diris al KoraÂ: Ařskultu do, idoj de Levi:
9 Šu ne sufiŠas al vi, ke la Dio de la Izraelidoj distingis vin inter la komunumo de Izrael, por alproksimigi vin al Si, por ke vi plenumu la servojn en la tabernaklo de la Eternulo kaj por ke vi staru antař la komunumo, por servi al °i?
10 Kaj Li alproksimigos vin kaj Šiujn viajn fratojn, la idojn de Levi, kun vi; kaj nun vi postulas eŠ pastrecon!
11 Tiamaniere vi kaj via tuta anaro ekribelis kontrař la Eternulo; sed kio estas Aaron, ke vi murmuras kontrař li?
12 Kaj Moseo sendis voki Datanon kaj Abiramon, filojn de Eliab; sed ili diris: Ni ne iros!
13 Ău ne sufiŠas, ke el lando, en kiu fluas lakto kaj mielo, vi elirigis nin, por pereigi nin en la dezerto? kaj vi volas ankorař regi super ni?
14 Ja ne en landon, en kiu fluas lakto kaj mielo, vi venigis nin, kaj vi ne donis al ni poseda╝on el kampoj kaj vinber°ardenoj! Šu vi volas blindigi la okulojn de Ši tiuj homoj? ni ne iros.
15 Kaj tio tre kolerigis Moseon, kaj li diris al la Eternulo: Ne turnu Vin al ilia ofero; eŠ unu azenon mi ne prenis de ili, kaj al neniu el ili mi faris ian malbonon.
16 Kaj Moseo diris al KoraÂ: Vi kaj via tuta anaro estu antař la Eternulo morgař, vi kaj ili kaj Aaron.
17 Kaj prenu Šiu sian incensujon kaj metu sur °in incenson, kaj alportu antař la Eternulon Šiu sian incensujon, ducent kvindek incensujojn; ankař vi kaj Aaron, Šiu sian incensujon.
18 Kaj ili prenis Šiu sian incensujon kaj metis sur °in fajron kaj ■utis sur °in incenson, kaj ili stari°is Še la pordo de la tabernaklo de kunveno, ankař Moseo kaj Aaron.
19 Kaj kunvenigis kontrař ili Kora la tutan anaron Še la pordo de la tabernaklo de kunveno; kaj montri°is la majesto de la Eternulo al la tuta komunumo.


20 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante:
21 Aparti°u de Ši tiu anaro, kaj Mi ekstermos ilin en momento.
22 Kaj ili ╝etis sin viza°altere, kaj diris: Ho Dio, Dio de la spiritoj de Šia karno! unu pekis, kaj Vi volas koleri la tutan komunumon?
23 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
24 Diru al la komunumo jene: Foriru de Širkař la lo°ejo de KoraÂ, Datan, kaj Abiram.
25 Kaj Moseo levi°is kaj iris al Datan kaj Abiram, kaj post li iris la pleja°uloj de Izrael.
26 Kaj li diris al la komunumo: Foriru do de la tendoj de tiuj malbonaj homoj, kaj tu■u nenion, kio apartenas al ili, por ke vi ne pereu pro Šiuj iliaj pekoj.
27 Kaj ili foriris de Širkař la lo°ejo de KoraÂ, Datan, kaj Abiram; sed Datan kaj Abiram eliris, kaj staris Še la pordo de siaj tendoj kune kun siaj edzinoj, filoj, kaj malgrandaj infanoj.
28 Kaj Moseo diris: Per tio vi ekscios, ke la Eternulo sendis min, por fari Šiujn tiujn aferojn, kaj ke mi ne faris lař mia koro:
29 se per la ordinara morto de Šiuj homoj mortos Ši tiuj, ař ilin trafos la sorto, kiu povas trafi Šiun homon, tiam ne la Eternulo sendis min.
30 Sed se novan aperon kreos la Eternulo, kaj la tero malfermos sian bu■on, kaj englutos ilin, kaj Šion, kio apartenas al ili, kaj ili vivaj malsupreniros en Ůeolon, tiam sciu, ke Ši tiuj homoj blasfemis kontrař la Eternulo.
31 Apenař li finis paroli Šion tion, disfendi°is la tero, kiu estis sub ili;
32 kaj la tero malfermis sian bu■on kaj englutis ilin kaj iliajn domojn kaj Šiujn homojn de Kora kaj la tutan havon.
33 Kaj ili, kaj Šio, kio apartenis al ili, malsupreniris vivaj en Ůeolon, kaj fermi°is super ili la tero, kaj ili forpereis el inter la komunumo.
34 Kaj Šiuj Izraelidoj, kiuj estis Širkař ili, forkuris Še ilia krio; Šar ili diris: Ke nin ankař la tero ne englutu.
35 Kaj fajro eliris de la Eternulo, kaj °i forbruligis tiujn ducent kvindek homojn, kiuj alportis la incenson.


36 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
37 Diru al Eleazar, filo de la pastro Aaron, ke li levu la incensujojn el la brulinta╝o, sed la fajron dis╝etu malproksimen; Šar sankti°is
38 la incensujoj de tiuj, kiuj per sia vivo pagis pro la peko; kaj oni faru el ili tavoletojn, por tegi la altaron; Šar oni alportis ilin antař la Eternulon, kaj ili sankti°is; kaj ili estu memoriga signo por la Izraelidoj.
39 Kaj Eleazar, la pastro, prenis la kuprajn incensujojn, kiujn alportis la bruligitaj, kaj tavoligis ilin, por tegi la altaron
40 memorige por la Izraelidoj, ke laiko, kiu ne estas el la idoj de Aaron, ne alproksimi°u, por incensi antař la Eternulo, por ke li ne fari°u kiel Kora kaj lia anaro, kiel diris la Eternulo al li per Moseo.


41 Kaj en la sekvanta tago la tuta komunumo de la Izraelidoj ekmurmuris kontrař Moseo kaj kontrař Aaron, dirante: Vi mortigis la popolon de la Eternulo.
42 Kaj kiam kolekti°is la komunumo kontrař Moseo kaj kontrař Aaron, ili turni°is al la tabernaklo de kunveno; kaj jen kovris °in la nubo kaj aperis la majesto de la Eternulo.
43 Kaj eniris Moseo kaj Aaron en la antařan parton de la tabernaklo de kunveno.
44 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
45 Fori°u el inter Ši tiu komunumo, kaj Mi pereigos ilin en momento. Sed ili ╝eti°is viza°altere.
46 Kaj Moseo diris al Aaron: Prenu vian incensujon kaj metu sur °in fajron de la altaro kaj ■utu sur °in incenson kaj iru rapide al la komunumo kaj pekliberigu °in; Šar eliris kolero de antař la Eternulo, komenci°is la frapado.
47 Tiam Aaron prenis, kiel diris Moseo, kaj kuris en la mezon de la komunumo; kaj jen komenci°is jam la frapado en la popolo. Kaj li metis la incenson kaj pekliberigis la popolon.
48 Li stari°is inter la mortintoj kaj la vivantoj, kaj la frapado Šesi°is.
49 Kaj la nombro de la mortintoj de la frapado estis dek kvar mil sepcent, krom tiuj, kiuj mortis pro KoraÂ.
50 Kaj Aaron revenis al Moseo al la pordo de la tabernaklo de kunveno; kaj la frapado Šesi°is.

Ăapitro 17


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Parolu al la Izraelidoj, kaj prenu de ili po unu bastono de Šiu tribo, de Šiuj iliaj triboj dek du bastonojn, kaj Šies nomon skribu sur lia bastono.
3 Sed la nomon de Aaron skribu sur la bastono de Levi; Šar unu bastono devas esti de la estro de ilia tribo.
4 Kaj ku■igu ilin en la tabernaklo de kunveno antař la kesto de atesto, kie Mi aperas al vi.
5 Kaj kiun viron Mi elektos, ties bastono ekfloros; kaj tiel Mi silentigos antař Mi la murmuradon de la Izraelidoj, kiun ili murmuras kontrař vi.
6 Kaj Moseo parolis al la Izraelidoj, kaj Šiuj iliaj estroj donis al li po unu bastono de Šiu tribo, lař iliaj triboj dek du bastonojn; kaj la bastono de Aaron estis inter iliaj bastonoj.
7 Kaj Moseo ku■igis la bastonojn antař la Eternulo en la tabernaklo de atesto.
8 Kaj en la sekvanta tago Moseo venis en la tabernaklon de atesto; kaj jen ekfloris la bastono de Aaron de la domo de Levi, kaj °i elirigis bur°onojn kaj donis florojn kaj maturigis migdalojn.
9 Kaj Moseo elportis Šiujn bastonojn de antař la Eternulo al Šiuj Izraelidoj; kaj ili vidis, kaj Šiu prenis sian bastonon.
10 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Remetu la bastonon de Aaron antař la keston de atesto, por ke °i estu gardata kiel memorsigno por la ribelemuloj, por ke Šesi°u ilia murmurado kontrař Mi, kaj por ke ili ne mortu.
11 Kaj Moseo faris tion; kiel la Eternulo ordonis al li, tiel li faris.


12 Kaj la Izraelidoj diris al Moseo: Jen ni mortas, ni pereas, ni Šiuj pereas;
13 Šiu, kiu alproksimi°as al la tabernaklo de la Eternulo, mortas; Šu ni Šiuj mortos?

Ăapitro 18


1 Kaj la Eternulo diris al Aaron: Vi kaj viaj filoj kaj la domo de via patro kune kun vi portos sur vi la kulpon pri la tabernaklo, kaj vi kaj viaj filoj kune kun vi portos la kulpon pri via pastrado.
2 Ankař viajn fratojn, la tribon de Levi, la genton de via patro, alproksimigu al vi; ili ali°u al vi kaj servu vin; kaj vi kune kun viaj filoj estos Še la tabernaklo de atesto.
3 Kaj ili prizorgu la gardadon de vi kaj la gardadon de la tuta tabernaklo; nur al la objektoj de la sanktejo kaj al la altaro ili ne alproksimi°u, por ke ili ne mortu, kiel ili, tiel ankař vi.
4 Ili ali°u al vi kaj plenumu la zorgadon pri la tabernaklo de kunveno, koncerne Šiujn servojn en la tabernaklo; sed laiko ne alproksimi°u al vi.
5 Kaj plenumu la zorgadon pri la sanktejo kaj la zorgadon pri la altaro, por ke ne estu plu kolero kontrař la Izraelidoj.
6 Kaj Mi prenis viajn fratojn, la Levidojn, el inter la Izraelidoj; donace al vi ili estas donitaj por la Eternulo, por plenumi la servojn en la tabernaklo de kunveno.
7 Kaj vi kune kun viaj filoj plenumu vian pastradon en Šio, kio koncernas la altaron, kaj tion, kio estas malantař la kurteno, kaj servu; kiel donacon Mi donas al vi la servadon de via pastrado; sed laiko, kiu alproksimi°os, estu mortigita.


8 Kaj la Eternulo diris al Aaron: Mi donis al vi la zorgadon pri Miaj oferdonoj: Šion, kion konsekras la Izraelidoj, Mi donis al vi kaj al viaj filoj, kiel sanktan apartena╝on per le°o eterna.
9 Jen kio apartenas al vi el la plejsankta╝oj, el la bruligata╝o: Šiu ilia ofero, kiel Šiu ilia farunofero, tiel ankař Šiu ilia pekofero kaj Šiu ilia kulpofero, kiun ili donos al Mi, estas plejsankta╝o por vi kaj por viaj filoj.
10 Sur la plej sankta loko man°u tion; Šiu virseksulo povas tion man°i. Sankta °i estu por vi.
11 Kaj jen kio apartenas al vi: iliaj donacataj oferdonoj el Šiuj skuoferoj de la Izraelidoj; al vi Mi donis ilin kaj al viaj filoj kaj al viaj filinoj kune kun vi, per le°o eterna; Šiu pura en via domo povas tion man°i.
12 Ăion plej bonan el oleo kaj Šion plej bonan el mosto kaj el greno, iliajn unuaa╝ojn, kiujn ili donas al la Eternulo, Mi fordonis al vi.
13 La unuaj produktoj de Šio, kio estas sur ilia tero, kiujn ili alportos al la Eternulo, apartenas al vi; Šiu pura en via domo povas tion man°i.
14 Ăio, kio estas konsekrita en Izrael, apartenas al vi.
15 Ăiu utermalferminto el Šiuj vivaj esta╝oj, kiun ili alportas al la Eternulo, kiel el homoj, tiel ankař el brutoj, apartenas al vi; tamen prenu elaŠeton pro unuenaskito el homoj, kaj ankař pro unuenaskito el malpuraj brutoj prenu elaŠeton.
16 Ilia elaŠeto estas: post la a°o de unu monato prenu elaŠeton lař via takso, kvin siklojn da ar°ento lař la sankta siklo, kiu konsistas el dudek geroj.
17 Nur pro unuenaskito el bovoj ař pro unuenaskito el ■afoj ař pro unuenaskito el kaproj ne prenu elaŠeton: ili estas sankta╝o; per ilia sango aspergu la altaron, kaj ilian sebon bruligu kiel fajroferon, agrablan odora╝on al la Eternulo.
18 Sed ilia viando apartenas al vi; kiel la brusta╝o de skuofero kaj la dekstra femuro, °i apartenas al vi.
19 Ăiujn sanktajn oferdonojn, kiujn alportas la Izraelidoj al la Eternulo, Mi donis al vi kaj al viaj filoj kaj al viaj filinoj kune kun vi, per le°o eterna. Tio estas interligo de salo por eterne antař la Eternulo por vi kaj por via idaro kune kun vi.
20 Kaj la Eternulo diris al Aaron: En ilia tero vi ne havos hereda╝on, kaj parton vi ne havos inter ili; Mi estas via parto kaj via hereda╝o meze de la Izraelidoj.


21 Kaj al la filoj de Levi Mi donis kiel hereda╝on dekona╝on de Šio en Izrael, rekompence pro ilia servado, kiun ili faras, la servado en la tabernaklo de kunveno.
22 Kaj la Izraelidoj ne alproksimi°u plu al la tabernaklo de kunveno, por ke ili ne portu pekon kaj ne mortu.
23 Nur la Levidoj mem plenumu la servadon en la tabernaklo de kunveno kaj portu sur si ilian pekon; le°o eterna tio estu en viaj generacioj; kaj inter la Izraelidoj ili ne havos poseda╝on.
24 Ăar la dekona╝on de la Izraelidoj, kiun ili alportos al la Eternulo oferdone, Mi donis al la Levidoj kiel poseda╝on; tial Mi diris al ili, ke inter la Izraelidoj ili ne havu poseda╝on.


25 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
26 Al la Levidoj parolu, kaj diru al ili: Kiam vi prenos de la Izraelidoj la dekona╝on, kiun Mi donas al vi de ili kiel poseda╝on, tiam levu el °i oferdonon por la Eternulo, dekona╝on el la dekona╝o.
27 Kaj estos kalkulata al vi via oferdono, kiel greno el la garbejo kaj kiel abunda╝o el la vinpremejo.
28 Tiamaniere vi ankař alportos oferdonon al la Eternulo el Šiuj viaj dekona╝oj, kiujn vi prenos de la Izraelidoj; kaj vi donos el ili la oferdonon, destinitan por la Eternulo, al la pastro Aaron.
29 El Šiuj ricevataj donacoj alportu oferdonon al la Eternulo, el Šio plej bona en °i °ian parton konsekritan.
30 Kaj diru al ili: Kiam vi alportos el tio la plej bonan parton, tiam °i estos kalkulata al la Levidoj kiel enspezo el la garbejo kaj kiel enspezo el la vinpremejo.
31 Kaj vi povas tion man°i sur Šiu loko, vi kaj via domo; Šar tio estas pago al vi pro via servado en la tabernaklo de kunveno.
32 Kaj vi ne portos pri tio pekon, kiam vi alportos la plej bonan parton el tio; kaj vi ne malsanktigos la konsekrita╝on de la Izraelidoj, kaj vi ne mortos.

Ăapitro 19


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante:
2 Jen estas la instrukcio de la le°o, kiun la Eternulo starigis, dirante: Diru al la Izraelidoj, ke ili venigu al vi bovinon ru°an, sanan, kiu ne havas difekton kaj sur kiun ne estis metita jugo.
3 Kaj donu °in al Eleazar, la pastro, kaj li elkonduku °in ekster la tendaron, kaj oni buŠu °in antař li.
4 Kaj Eleazar, la pastro, prenu iom el °ia sango per sia fingro kaj aspergu sep fojojn per °ia sango en la direkto al la antařa parto de la tabernaklo de kunveno.
5 Kaj oni forbruligu la bovinon antař liaj okuloj: °ian felon kaj °ian karnon kaj °ian sangon kune kun °ia sterko oni forbruligu.
6 Kaj la pastro prenu cedran lignon kaj hisopon kaj ru°an lanon kaj ╝etu en la brula╝on de la bovino.
7 Kaj la pastro lavu siajn vestojn kaj banu sian korpon en akvo, kaj poste li venu en la tendaron, kaj la pastro restos malpura °is la vespero.
8 Kaj tiu, kiu °in forbruligis, lavu siajn vestojn per akvo kaj banu sian korpon en akvo, kaj li restos malpura °is la vespero.
9 Kaj viro pura kolektu la cindron de la bovino kaj metu °in ekster la tendaro sur puran lokon, kaj °i estos konservata por la komunumo de la Izraelidoj por la akvo puriga: tio estas ofero propeka.
10 Kaj la kolektinto de la cindro de la bovino lavu siajn vestojn, kaj li restos malpura °is la vespero. Tio estos le°o eterna por la Izraelidoj, kaj por la fremduloj, kiuj lo°as inter ili.
11 Kiu ektu■is la kadavron de ia homo, tiu restos malpura dum sep tagoj;
12 li senpekigos sin per °i en la tria tago kaj en la sepa tago, kaj li fari°os pura; kaj se li ne senpekigos sin en la tria tago kaj en la sepa tago, li ne fari°os pura.
13 Ăiu, kiu ektu■is la kadavron de homo, kiu mortis, kaj ne senpekigos sin, tiu malpurigas la lo°ejon de la Eternulo; kaj tiu homo ekstermi°os el inter Izrael; Šar li ne estas aspergita per puriga akvo, li estas malpura, lia malpureco estas ankorař sur li.
14 Jen estas la le°o: se homo mortis en tendo, tiam Šiu, kiu venas en la tendon, kaj Šio, kio trovi°as en la tendo, estos malpura dum sep tagoj.
15 Kaj Šiu nefermita vazo, sur kiu ne estas kovrilo kun ■nureto, estas malpura.
16 Kaj Šiu, kiu ektu■is sur kampo glavmortigiton ař mortinton ař oston de homo ař tombon, estos malpura dum sep tagoj.
17 Oni prenu por la malpurulo iom el la cindro de la bruligita pekofero kaj ver■u sur °in akvon vivan en vazon;
18 kaj viro pura prenu hisopon kaj trempu °in en akvo, kaj aspergu la tendon kaj Šiujn vazojn, kaj la homojn, kiuj tie estis, kaj la tu■inton de la osto ař de la mortigito ař de la mortinto ař de la tombo.
19 Kaj la purulo aspergu la malpurulon en la tria tago kaj en la sepa tago kaj senpekigu lin en la sepa tago; kaj li lavu siajn vestojn kaj banu sin en akvo, kaj vespere li estos pura.
20 Kaj se iu estos malpura kaj ne senpekigos sin, tiu ekstermi°os el inter la komunumo, Šar li malpurigis la sanktejon de la Eternulo: li ne estas aspergita per puriga akvo, li estas malpura.
21 Kaj tio estu por vi le°o eterna. Kaj tiu, kiu aspergis per la puriga akvo, lavu siajn vestojn; kaj la ektu■into de la puriga akvo estos malpura °is la vespero.
22 Kaj Šio, kion ektu■os la malpurulo, estos malpura; kaj la homo, kiu ektu■is, estos malpura °is la vespero.

Ăapitro 20


1 Kaj venis la Izraelidoj, la tuta komunumo, en la dezerton Cin en la unua monato; kaj la popolo eklo°is en Kade■, kaj tie mortis Mirjam kaj estis tie enterigita.
2 Kaj ne estis akvo por la komunumo, kaj ili kolekti°is kontrař Moseo kaj Aaron.
3 Kaj la popolo malpacis kontrař Moseo, kaj ili diris jene: Ho, kial ni ne mortis tiam, kiam mortis niaj fratoj antař la Eternulo!
4 Kaj kial vi venigis la komunumon de la Eternulo en Ši tiun dezerton, por ke ni mortu Ši tie kune kun niaj brutoj?
5 Kaj por kio vi elirigis nin el Egiptujo, por venigi nin al Ši tiu malbona loko, kie oni ne povas semi, kie ne ekzistas figarboj nek vinberoj nek granatoj, kaj kie ne ekzistas akvo por trinki?
6 Tiam Moseo kaj Aaron iris de antař la komunumo al la pordo de la tabernaklo de kunveno kaj ╝eti°is viza°altere, kaj la majesto de la Eternulo aperis al ili.
7 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
8 Prenu la bastonon kaj kunvenigu la komunumon, vi kaj via frato Aaron, kaj parolu antař iliaj okuloj al la roko, kaj °i donos sian akvon; kaj vi elirigos por ili akvon el la roko, kaj vi trinkigos la komunumon kaj °iajn brutojn.
9 Kaj Moseo prenis la bastonon de antař la Eternulo, kiel Li ordonis al li.
10 Kaj Moseo kaj Aaron kunvenigis la komunumon antař la rokon, kaj li diris al ili: Ařskultu, ho ribeluloj, Šu el Ši tiu roko ni elirigu por vi akvon?
11 Kaj Moseo levis sian manon kaj frapis la rokon per sia bastono du fojojn; kaj ekfluis multe da akvo, kaj trinkis la komunumo kaj °iaj brutoj.
12 Tiam la Eternulo diris al Moseo kaj al Aaron: Pro tio, ke vi ne kredis je Mi, por montri Min sankta en la okuloj de la Izraelidoj, tial vi ne venigos Ši tiun komunumon en la landon, kiun Mi donas al ili.
13 Tio estas la Akvo de Malpaco, Še kiu la Izraelidoj malpacis kontrař la Eternulo kaj per kiu Li montris Sin sankta al ili.


14 Kaj Moseo sendis senditojn el Kade■ al la re°o de Edom, por diri: Tiel diras via frato Izrael: Vi scias Šiujn malfacila╝ojn, kiuj trafis nin;
15 niaj patroj foriris en Egiptujon, kaj ni lo°is en Egiptujo longan tempon, kaj la Egiptoj agis malbone kontrař ni kaj kontrař niaj patroj;
16 kaj ni ekkriis al la Eternulo, kaj Li ařdis nian voŠon, kaj Li sendis an°elon kaj elkondukis nin el Egiptujo; kaj jen ni estas en Kade■, urbo Še la fino de viaj limoj;
17 permesu do al ni trairi vian landon; ni ne iros tra kampo nek tra vinber°ardeno, kaj ni ne trinkos akvon el la putoj; lař la Šefa publika vojo ni iros, ni ne flanki°os dekstren nek maldekstren, °is ni trapasos viajn limojn.
18 Sed Edom diris al li: Vi ne trapasos min, alie mi eliros kun glavo renkonte al vi.
19 Kaj la Izraelidoj diris al li: Lař la granda vojo ni iros; kaj se ni trinkos vian akvon, mi kaj miaj brutoj, mi pagos pro °i; nenio pli, sole per miaj piedoj mi trairos.
20 Sed li diris: Ne trairu. Kaj Edom elpa■is kontrař lin kun popolo multenombra kaj kun mano forta.
21 Kaj Edom ne volis permesi al Izrael trapasi liajn limojn; kaj Izrael iris flanke de li.


22 Kaj ili elmovi°is el Kade■; kaj la Izraelidoj, la tuta komunumo, venis al la monto Hor.
23 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron sur la monto Hor, Še la limo de la lando Edoma, dirante:
24 Aaron alkolekti°u al sia popolo; Šar pro tio, ke vi malobeis Mian ordonon Še la Akvo de Malpaco, li ne venos en la landon, kiun Mi donas al la Izraelidoj.
25 Prenu Aaronon, kaj Eleazaron, lian filon, kaj suririgu ilin sur la monton Hor;
26 kaj deprenu de Aaron liajn vestojn, kaj surmetu ilin sur Eleazaron, lian filon; kaj Aaron alkolekti°u al sia popolo kaj mortu tie.
27 Kaj Moseo faris, kiel ordonis la Eternulo; kaj ili suriris sur la monton Hor antař la okuloj de la tuta komunumo.
28 Kaj Moseo deprenis de Aaron liajn vestojn, kaj surmetis ilin sur Eleazaron, lian filon. Kaj Aaron mortis tie sur la supro de la monto. Kaj Moseo kaj Eleazar malsupreniris de la monto.
29 Kaj la tuta komunumo vidis, ke Aaron mortis, kaj la tuta domo de Izrael priploris Aaronon dum tridek tagoj.

Ăapitro 21


1 Kaj la Kanaanido, la re°o de Arad, kiu lo°is en la Sudo, ařdis, ke Izrael venas per la vojo de Atarim; kaj li ekbatalis kontrař Izrael kaj kaptis kelkajn kiel militkaptitojn.
2 Tiam Izrael faris sanktan promeson al la Eternulo, kaj diris: Se Vi donos Ši tiun popolon en mian manon, tiam mi detruos iliajn urbojn.
3 Kaj la Eternulo elařskultis la voŠon de Izrael kaj fordonis la Kanaanidojn; kaj oni pereigis ilin kaj iliajn urbojn kaj donis al la loko la nomon Žorma.


4 Kaj ili elmovi°is de la monto Hor lař la vojo al la Ru°a Maro, por Širkařiri la landon de Edom. Kaj senkura°i°is la animo de la popolo sur la vojo.
5 Kaj la popolo ekparolis kontrař Dio kaj kontrař Moseo: Kial vi elkondukis nin el Egiptujo, por ke ni mortu en la dezerto? Šar ekzistas nek pano nek akvo, kaj al nia animo nařzas la mizera nutra╝o.
6 Tiam la Eternulo sendis sur la popolon venenajn serpentojn, kaj ili mordis la popolon, kaj mortis multe da homoj el Izrael.
7 Kaj la popolo venis al Moseo, kaj diris: Ni pekis, parolante kontrař la Eternulo kaj kontrař vi; pre°u al la Eternulo, ke Li forigu de ni la serpentojn. Kaj Moseo pre°is pri la popolo.
8 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Faru al vi serpenton kupran kaj metu °in sur stangon; kaj Šiu mordita, kiu ekrigardos °in, restos viva.
9 Kaj Moseo faris kupran serpenton kaj metis °in sur stangon; kaj se serpento mordis iun kaj Ši tiu ekrigardis la kupran serpenton, li restis viva.
10 Kaj la Izraelidoj elmovi°is, kaj starigis sian tendaron en Obot.
11 Kaj ili elmovi°is el Obot, kaj starigis sian tendaron en Ije-Abarim en la dezerto, kiu estas kontrař Moab, en la oriento.
12 De tie ili elmovi°is, kaj starigis sian tendaron en la valo de Zared.
13 De tie ili elmovi°is, kaj starigis sian tendaron apud tiu parto de Arnon en la dezerto, kiu estas ekster la limoj de la Amoridoj; Šar Arnon estas la limo de Moab, inter Moab kaj la Amoridoj.
14 Tial estas dirite en la Libro de la Militoj de la Eternulo:

Vaheb en Sufa, Kaj la valoj de Arnon,
15 Kaj la deklivo de la valoj, Kiu turni°as al la kolonio Ar Kaj apogi°as al la limo de Moab.


16 Kaj de tie al Beer; tio estas tiu puto, pri kiu la Eternulo diris al Moseo: Kunvenigu la popolon, kaj Mi donos al ili akvon.


17 Tiam kantis Izrael Ši tiun kanton:

Levi°u, puto, ni kantu pri °i;
18 Puto, kiun fosis princoj, Boris eminentuloj de la popolo, Per la sceptro, per siaj bastonoj.

Kaj el tiu dezerto al Matana,
19 kaj el Matana al NaÂaliel, kaj el NaÂaliel al Bamot,
20 kaj el Bamot al la valo, kiu estas sur la kampo de Moab, Še la supro de Pisga, kiu estas turnita al la dezerto.


21 Kaj Izrael sendis senditojn al SiÂon, re°o de la Amoridoj, por diri:
22 Mi dezirus trairi vian landon; ni ne devoji°os sur kampon ař en vinber°ardenon, ni ne trinkos akvon el puto; lař la Šefa publika vojo ni iros, °is ni trapasos viajn limojn.
23 Sed SiÂon ne permesis al Izrael trapasi liajn limojn; kaj SiÂon kolektis sian tutan popolon kaj eliris kontrař Izraelon en la dezerton kaj venis °is Jahac kaj ekbatalis kontrař Izrael.
24 Kaj Izrael frapis lin per la glavo, kaj ekposedis lian landon de Arnon °is Jabok, °is la Amonidoj; Šar forta estis la limo de la Amonidoj.
25 Kaj Izrael prenis Šiujn tiujn urbojn; kaj Izrael eklo°is en Šiuj urboj de la Amoridoj, en Že■bon kaj en Šiuj °iaj dependanta╝oj.
26 Ăar Že■bon estis la urbo de SiÂon, la re°o de la Amoridoj, kaj li militis kontrař la antařa re°o de Moab kaj prenis el lia mano lian tutan landon °is Arnon.
27 Tial diras alegoriistoj:

Iru Že■bonon; Konstrui°u kaj fortiki°u la urbo de SiÂon.
28 Ăar fajro eliris el Že■bon, Flamo el la urbo de SiÂon; ěi forman°is Ar-Moabon, La mastrojn de la alta╝oj de Arnon.
29 Ve al vi, Moab! Vi pereis, ho popolo de Kemo■! Li faris el siaj filoj forkurintojn Kaj el siaj filinoj kaptitinojn De la re°o de la Amoridoj SiÂon.
30 Ni faligis ilin; pereis Že■bon °is Dibon; Kaj ni ruinigis ilin °is NofaÂ, Kiu estas apud Medba.


31 Kaj Izrael lo°is en la lando de la Amoridoj.
32 Kaj Moseo sendis, por esplorrigardi Jazeron, kaj ili militakiris °iajn vila°ojn, kaj forpelis la Amoridojn, kiuj tie estis.
33 Kaj ili forturni°is kaj ekiris lař la vojo al Ba■an. Tiam eliris al ili renkonte Og, la re°o de Ba■an, li kaj lia tuta popolo, por batali Še Edrei.
34 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Ne timu lin, Šar en vian manon Mi fordonos lin kaj lian tutan popolon kaj lian landon, kaj vi agos kun li, kiel vi agis kun SiÂon, la re°o de la Amoridoj, kiu lo°is en Že■bon.
35 Kaj ili venkobatis lin kaj liajn filojn kaj lian tutan popolon, °is neniu restis; kaj ili ekposedis lian landon.

Ăapitro 22


1 Kaj la Izraelidoj elmovi°is, kaj haltis tendare en la stepoj de Moab, transe de Jordan, kontrař JeriÂo.


2 Balak, filo de Cipor, vidis Šion, kion Izrael faris al la Amoridoj.
3 Kaj Moab tre timis tiun popolon, Šar °i estis multenombra; kaj Moab ektremis antař la Izraelidoj.
4 Kaj Moab diris al la Šefoj de Midjan: Nun tiu popolo forman°os nian tutan Širkařa╝on, kiel bovo forman°as la herbon de la kampo. Kaj Balak, filo de Cipor, estis re°o de Moab en tiu tempo.
5 Kaj li sendis senditojn al Bileam, filo de Beor, en Petoron, kiu estis Še la Rivero, en la landon de sia popolo, por voki lin, kaj diri: Jen popolo eliris el Egiptujo, jen °i kovris la viza°on de la tero, kaj °i lo°as kontrař mi.
6 Nun venu do, malbenu al mi tiun popolon, Šar °i estas pli forta ol mi; eble tiam mi povos venkobati °in kaj elpeli °in el la lando; Šar mi scias, ke kiun vi benas, tiu estas benita, kaj kiun vi malbenas, tiu estas malbenita.
7 Kaj iris la pleja°uloj de Moab kaj la pleja°uloj de Midjan, havante en siaj manoj la donacojn pro la sorŠado, kaj ili venis al Bileam kaj diris al li la vortojn de Balak.
8 Kaj li diris al ili: Tradormu Ši tie la nokton, kaj mi donos al vi respondon, konforme al tio, kion diros al mi la Eternulo. Kaj la Šefoj de Moab restis Še Bileam.
9 Kaj Dio venis al Bileam, kaj diris: Kiuj estas tiuj viroj Še vi?
10 Kaj Bileam diris al Dio: Balak, filo de Cipor, re°o de Moab, sendis al mi, dirante:
11 Jen estas la popolo, kiu eliris el Egiptujo, kaj °i kovris la viza°on de la tero; venu do, malbenu °in al mi, eble tiam mi povos batali kontrař °i kaj forpeli °in.
12 Tiam Dio diris al Bileam: Ne iru kun ili; ne malbenu la popolon, Šar °i estas benita.
13 Kaj Bileam levi°is matene, kaj diris al la Šefoj de Balak: Iru en vian landon, Šar la Eternulo ne volas permesi al mi iri kun vi.
14 Kaj levi°is la Šefoj de Moab kaj venis al Balak, kaj diris: Bileam ne volas iri kun ni.
15 Balak sendis plue Šefojn, pli grandajn kaj pli eminentajn ol tiuj.
16 Kaj ili venis al Bileam, kaj diris al li: Tiel diris Balak, filo de Cipor: Ne rifuzu do iri al mi;
17 Šar mi tre honoros vin, kaj Šion, kion vi diros al mi, mi faros; venu do, malbenu al mi tiun popolon.
18 Sed Bileam respondis kaj diris al la servantoj de Balak: EŠ se Balak donos al mi sian plenan domon da ar°ento kaj oro, mi ne povas malobei la ordonon de la Eternulo, mia Dio, farante ion malgrandan ař grandan.
19 Tamen restu Ši tie ankař vi dum la nokto, kaj mi scii°os, kion plue diros al mi la Eternulo.
20 Kaj Dio venis al Bileam en la nokto, kaj diris al li: Se tiuj viroj venis, por voki vin, levi°u, iru kun ili, sed faru nur tion, kion Mi diros al vi.
21 Kaj Bileam levi°is matene kaj selis sian azeninon kaj iris kun la Šefoj de Moab.
22 Kaj ekflamis la kolero de Dio pro tio, ke li iris; kaj an°elo de la Eternulo stari°is sur la vojo, por malhelpi lin. Li rajdis sur sia azenino, kaj du liaj junuloj estis kun li.
23 Kaj la azenino ekvidis la an°elon de la Eternulo, starantan sur la vojo kun elingigita glavo en la mano, kaj la azenino forturni°is de la vojo kaj iris sur la kampon; kaj Bileam ekbatis la azeninon, por returni °in sur la vojon.
24 Tiam la an°elo de la Eternulo stari°is sur la vojeto inter vinber°ardenoj, kie estis barilo sur unu flanko kaj barilo sur la dua flanko.
25 Kaj la azenino ekvidis la an°elon de la Eternulo, kaj alpremis sin al la muro kaj alpremis la piedon de Bileam al la muro; kaj li denove °in batis.
26 Kaj la an°elo de la Eternulo denove forlasis sian lokon, kaj stari°is sur malvasta loko, kie oni ne povas flankeniri dekstren, nek maldekstren.
27 Kiam la azenino ekvidis la an°elon de la Eternulo, °i ku■i°is sub Bileam. Kaj ekflamis la kolero de Bileam, kaj li batis la azeninon per la bastono.
28 Tiam la Eternulo mal■losis la bu■on de la azenino, kaj °i diris al Bileam: Kion mi faris al vi, ke vi batis min jam tri fojojn?
29 Kaj Bileam diris al la azenino: Ăar vi mokis min; se mi havus glavon en mia mano, mi nun mortigus vin.
30 Kaj la azenino diris al Bileam: Ău mi ne estas via azenino, sur kiu vi rajdadis de longatempe °is la nuna tago? Šu mi kutimis tiel fari al vi? Kaj li diris: Ne.
31 Tiam la Eternulo malkovris la okulojn de Bileam, kaj li ekvidis la an°elon de la Eternulo, starantan sur la vojo kun elingigita glavo en sia mano; kaj li klini°is, kaj ╝eti°is viza°altere.
32 Kaj la an°elo de la Eternulo diris al li: Kial vi batis vian azeninon jam tri fojojn? jen Mi eliris, por malhelpi, Šar malbona estas via vojo antař Mi.
33 La azenino ekvidis Min, kaj forturni°is antař Mi jam tri fojojn; se °i ne forturni°us de Mi, tiam Mi vin mortigus kaj °in Mi lasus vivi.
34 Tiam Bileam diris al la an°elo de la Eternulo: Mi pekis, Šar mi ne sciis, ke Vi staras kontrař mi sur la vojo; nun, se tio ne plaŠas al Vi, mi iros returne.
35 Sed la an°elo de la Eternulo diris al Bileam: Iru kun la viroj; sed nur tion, kion Mi diros al vi, vi diru. Kaj Bileam iris kun la Šefoj de Balak.
36 Kiam Balak ařdis, ke Bileam venis, li eliris renkonte al li °is tiu Moaba urbo, kiu trovi°as Še la limo apud Arnon, kiu estas Še la fino de la limo.
37 Kaj Balak diris al Bileam: Mi sendis ja al vi, por voki vin; kial do vi ne iris al mi? Šu efektive mi ne povas honori vin?
38 Sed Bileam diris al Balak: Jen mi venis al vi; tamen Šu mi povas ion diri al vi? kion Dio enmetos en mian bu■on, tion mi diros.
39 Kaj Bileam iris kun Balak, kaj ili venis al Kirjat-Žucot.
40 Kaj Balak buŠis bovojn kaj ■afojn, kaj sendis al Bileam, kaj al la Šefoj, kiuj estis kun li.
41 En la sekvanta mateno Balak prenis Bileamon kaj surkondukis lin sur la alta╝ojn de Baal, kaj li ekvidis de tie la finan parton de la popolo.

Ăapitro 23


1 Kaj Bileam diris al Balak: Konstruu al mi Ši tie sep altarojn, kaj pretigu al mi Ši tie sep bovidojn kaj sep vir■afojn.
2 Kaj Balak faris, kiel diris Bileam; kaj Balak kaj Bileam oferis po unu bovido kaj po unu vir■afo sur Šiu altaro.
3 Kaj Bileam diris al Balak: Staru Še via brulofero, kaj mi iros; eble la Eternulo venos al mi renkonte, kaj kion Li montros al mi, tion mi diros al vi. Kaj li iris sur la alta╝on.
4 Kaj Dio renkonti°is al Bileam, kaj Ši tiu diris al Li: La sep altarojn mi pretigis, kaj mi oferis po unu bovido kaj po unu vir■afo sur Šiu altaro.
5 Kaj la Eternulo enmetis vorton en la bu■on de Bileam, kaj diris: Reiru al Balak kaj parolu tiel.
6 Kaj li revenis al tiu, kaj jen tiu staras Še sia brulofero, li kaj Šiuj Šefoj de Moab.
7 Kaj li komencis sian inspirita╝on, kaj diris:

El Aram venigis min Balak, Re°o de Moab, el la montoj orientaj: Venu, malbenu al mi Jakobon, Kaj venu, malbondiru kontrař Izrael.
8 Kiel mi tiun malbenos, kiun ne malbenas Dio? Kiel mi tiun malbondiros, kiun ne malbondiras la Eternulo?
9 De la supro de rokoj mi vidas lin, Kaj de alta╝oj mi rigardas lin; Jen la popolo lo°as aparte Kaj ne estas kalkulata inter la nacioj.
10 Kiu kalkulis la polvon de Jakob Kaj la nombron de kvarono de Izrael? Mortu mia animo per la morto de justuloj, Kaj mia fino estu simila al ilia!


11 Tiam Balak diris al Bileam: Kion vi faris al mi? por malbeni miajn malamikojn mi prenis vin, kaj jen vi ilin benas.
12 Kaj li respondis kaj diris: Ău ne tion, kion la Eternulo metas en mian bu■on, mi devas precize diri?
13 Kaj Balak diris al li: Venu do kun mi al alia loko, de kiu vi ilin vidos; nur ilian parton vi vidos, la tutan vi ilin ne vidos; kaj malbenu ilin al mi de tie.
14 Kaj li prenis lin sur la kampon de Širkařrigardantoj, sur la supron de Pisga, kaj li konstruis sep altarojn kaj oferis po unu bovido kaj unu vir■afo sur Šiu altaro.
15 Kaj li diris al Balak: Staru Ši tie Še via brulofero, kaj mi iros renkonte tien.
16 Kaj la Eternulo renkonti°is al Bileam kaj metis vorton en lian bu■on, kaj diris: Reiru al Balak kaj parolu tiel.
17 Kaj li venis al li, kaj jen li staras Še sia brulofero, kaj kun li la Šefoj de Moab. Kaj Balak diris al li: Kion parolis la Eternulo?
18 Kaj li komencis sian inspirita╝on, kaj diris:

Levi°u, Balak, kaj ařskultu; Atentu min, filo de Cipor.
19 Dio ne estas homo, ke Li mensogus, Kaj ne homido, ke Li pentus. Ău Li dirus kaj ne farus, Parolus kaj ne plenumus?
20 Jen beno estas komisiita al mi; Li benas, kaj mi ne povas tion ■an°i.
21 Li ne vidis pekon Še Jakob, Kaj Li ne rimarkis malpiecon Še Izrael; La Eternulo, lia Dio, estas kun li, Kaj re°a aklamado estas Še li.
22 Dio, kiu elkondukis ilin el Egiptujo, Estas por ili kiel la forto de bubalo.
23 Ăar ne ekzistas sorŠado en Jakob, Nek ařgurado en Izrael; Siatempe estas dirate al Jakob kaj al Izrael, kion faras Dio.
24 Jen la popolo stari°as kiel leonino Kaj levi°as kiel leono; ěi ne ku■i°os, antař ol °i man°os rabakiron Kaj antař ol °i trinkos sangon de mortigitoj.


25 Kaj Balak diris al Bileam: Nek per malbeno malbenu ilin, nek per beno benu ilin.
26 Sed Bileam respondis kaj diris al Balak: Ău mi ne diris al vi, ke Šion, kion diros la Eternulo, tion mi faros?
27 Kaj Balak diris al Bileam: Venu, mi prenos vin sur alian lokon; eble plaŠos al Dio, kaj vi malbenos ilin al mi de tie.
28 Kaj Balak prenis Bileamon sur la supron de Peor, kiu estas turnita al la dezerto.
29 Kaj Bileam diris al Balak: Konstruu al mi Ši tie sep altarojn, kaj pretigu al mi Ši tie sep bovidojn kaj sep vir■afojn.
30 Kaj Balak faris, kiel diris Bileam, kaj oferis po unu bovido kaj po unu vir■afo sur Šiu altaro.

Ăapitro 24


1 Ăar Bileam vidis, ke al la Eternulo plaŠas beni Izraelon, li ne iris, kiel antaře, por ařguri, sed li turnis sian viza°on al la dezerto.
2 Kaj Bileam levis siajn okulojn, kaj ekvidis Izraelon, starantan lař siaj triboj; kaj la spirito de Dio venis sur lin.
3 Kaj li ekparolis sian inspirita╝on, kaj diris:

Parolas Bileam, filo de Beor, Kaj parolas viro kun malfermita okulo;
4 Parolas tiu, kiu ařdas la vortojn de Dio, Kaj kiu vidas la vizion de la Plejpotenculo; Li falas, sed malfermitaj estas liaj okuloj.
5 Kiel belaj estas viaj tendoj, ho Jakob, Viaj lo°ejoj, ho Izrael!
6 Kiel valoj ili etendi°as, Kiel °ardenoj apud rivero, Kiel arboj aloaj, plantitaj de la Eternulo, Kiel cedroj apud akvo.
7 Fluos akvo el liaj siteloj, Kaj lia semo estos Še multaj akvoj; Superos Agagon lia re°o, Kaj alti°os lia regno.
8 Dio, kiu elkondukis lin el Egiptujo, Estas por li kiel la forto de bubalo; Li forman°as la popolojn, kiuj estas malamikaj al li, Kaj iliajn ostojn li frakasas Kaj per siaj sagoj disbatas.
9 Li genui°is, li ku■i°is, Kiel leono kaj kiel leonino; Kiu lin levos? Viaj benantoj estas benataj, Kaj viaj malbenantoj estas malbenataj.


10 Tiam ekflamis la kolero de Balak kontrař Bileam, kaj li kunefrapis siajn manojn; kaj Balak diris al Bileam: Por malbeni miajn malamikojn mi vokis vin, kaj vi nun benis ilin jam tri fojojn!
11 Kaj nun fori°u sur vian lokon; mi intencis honori vin, sed jen la Eternulo senigis vin je la honoro.
12 Kaj Bileam diris al Balak: Ău eŠ al viaj senditoj, kiujn vi sendis al mi, mi ne parolis jene:
13 Se Balak eŠ donus al mi sian plenan domon da ar°ento kaj oro, mi ne povus malobei la ordonon de la Eternulo, farante bonon ař malbonon lař mia deziro? kion diros la Eternulo, tion mi diros.
14 Kaj nun mi iras al mia popolo; venu, mi sciigos al vi, kion faros tiu popolo al via popolo en la malproksima venonta tempo.
15 Kaj li ekparolis sian inspirita╝on, kaj diris:

Parolas Bileam, filo de Beor, Kaj parolas viro kun malfermita okulo;
16 Parolas tiu, kiu ařdas la vortojn de Dio Kaj scias la penson de la Plejaltulo, Kaj kiu vidas la vizion de la Plejpotenculo; Li falas, sed malfermitaj estas liaj okuloj.
17 Mi vidas lin, sed ne nun; Mi rigardas lin, sed ne proksime. Eliros stelo el Jakob, Kaj levi°os sceptro el Izrael, Detruos la randojn de Moab Kaj frakasos Šiujn filojn de malordo.
18 Kaj Edom estos submetito, Kaj Seir estos submetito de siaj malamikoj; Sed Izrael havos venkon.
19 Kaj la reganto eliros el Jakob, Kaj li pereigos la restintojn el la urbo.


20 Kaj li ekvidis Amalekon, kaj li ekparolis sian inspirita╝on, kaj diris:

La unua el la popoloj estis Amalek, Sed lia fino estos pereo.


21 Kaj li ekvidis la Kenidojn, kaj li ekparolis sian inspirita╝on, kaj diris:

Fortika estas via lo°ejo, Kaj aran°ita sur roko estas via nesto;
22 Sed ruinigita estos Kain, Baldař A■ur vin kaptos.


23 Kaj li ekparolis sian inspirita╝on, kaj diris:

Ve! kiu vivos, kiam Dio tion faros?
24 Kaj venos ■ipoj de la lando de la Kitidoj, Kaj ili humiligos A■uron kaj humiligos Eberon; Sed ankař ili pereos.


25 Kaj Bileam levi°is, kaj foriris kaj revenis al sia loko; kaj ankař Balak iris sian vojon.

Ăapitro 25


1 Kaj Izrael lo°is en Ůitim, kaj la popolo komencis malŠastadi kun la filinoj de Moab.
2 Kaj ili invitadis la popolon al la oferoj de siaj dioj, kaj la popolo man°adis kaj klini°adis antař iliaj dioj.
3 Kaj Izrael ali°is al Baal-Peor; kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontrař Izrael.
4 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Prenu Šiujn estrojn de la popolo kaj pendigu ilin al la Eternulo kontrař la suno, kaj deturni°os de Izrael la furiozo de la kolero de la Eternulo.
5 Kaj Moseo diris al la ju°istoj de Izrael: Mortigu Šiu siajn homojn, kiuj ali°is al Baal-Peor.
6 Kaj jen iu el la Izraelidoj venis kaj alkondukis al siaj fratoj Midjanidinon antař la okuloj de Moseo kaj antař la okuloj de la tuta komunumo de Izrael, dum ili ploris Še la pordo de la tabernaklo de kunveno.
7 Kiam tion vidis PineÂas, filo de Eleazar, la filo de la pastro Aaron, li levi°is el inter la komunumo kaj prenis ponardegon en sian manon.
8 Kaj li iris post la Izraelido en la dormejon, kaj trapikis ilin ambař, la Izraelidon kaj la virinon tra ■ia ventro; kaj tiam Šesi°is la punfrapado de la Izraelidoj.
9 Kaj la nombro de la mortintoj per la punfrapado estis dudek kvar mil.


10 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
11 PineÂas, filo de Eleazar, la filo de la pastro Aaron, deturnis Mian koleregon de la Izraelidoj, Šar li fervoris pri Mi inter ili, kaj Mi ne ekstermis la Izraelidojn en Mia severeco.
12 Tial diru: Jen Mi donas al li Mian interligon pri paco;
13 kaj °i estu por li kaj por lia idaro post li interligo de eterna pastreco, pro tio, ke li fervoris pri sia Dio kaj pekliberigis la Izraelidojn.
14 La nomo de la mortigita Izraelido, kiu estis mortigita kune kun la Midjanidino, estis Zimri, filo de Salu, Šefo de patrodomo el la Simeonidoj;
15 kaj la nomo de la mortigita Midjanidino estis Kozbi, filino de Cur, estro de la anoj de patrodomo en Midjan.


16 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
17 Estu malamikoj al la Midjanidoj kaj batu ilin;
18 Šar ili estas malamikoj al vi per sia insido, kiun ili faris al vi per Peor, kaj per Kozbi, la filino de la Midjana estro, ilia fratino mortigita en la tago de la punfrapado pro Peor.

Ăapitro 26


1 Kaj post la punfrapado la Eternulo ekparolis al Moseo, kaj al Eleazar, filo de la pastro Aaron, dirante:
2 Kalkulu la tutan komunumon de la Izraelidoj en la a°o de dudek jaroj kaj pli, lař iliaj patrodomoj, Šiujn militkapablajn en Izrael.
3 Kaj ekparolis al ili Moseo kaj la pastro Eleazar sur la stepoj de Moab apud la JeriÂa Jordan, dirante:
4 Kalkulu la popolon en la a°o de dudek jaroj kaj pli, kiel la Eternulo ordonis al Moseo kaj al la Izraelidoj, kiuj eliris el la lando Egipta.


5 Ruben, la unuenaskito de Izrael. La filoj de Ruben: de ŽanoÂ, la familio de la ŽanoÂidoj; de Palu, la familio de la Paluidoj;
6 de Žecron, la familio de la Žecronidoj; de Karmi, la familio de la Karmiidoj.
7 Tio estas la familioj de la Rubenidoj; kaj ilia nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek.
8 Kaj la filoj de Palu: Eliab.
9 Kaj la filoj de Eliab: Nemuel kaj Datan kaj Abiram; tio estas tiuj Datan kaj Abiram, eminentuloj de la komunumo, kiuj ribelis kontrař Moseo kaj Aaron en la anaro de KoraÂ, kiam ili ribelis kontrař la Eternulo
10 kaj la tero malfermis sian bu■on kaj englutis ilin kaj KoraÂon Še la morto de la anaro, kiam la fajro ekstermis la ducent kvindek homojn, kaj ili fari°is averto.
11 Sed la filoj de Kora ne mortis.


12 La filoj de Simeon lař iliaj familioj: de Nemuel, la familio de la Nemuelidoj; de Jamin, la familio de la Jaminidoj; de JaÂin, la familio de la JaÂinidoj;
13 de ZeraÂ, la familio de la ZeraÂidoj; de Ůaul, la familio de la Ůaulidoj.
14 Tio estas la familioj de la Simeonidoj, dudek du mil ducent.


15 La filoj de Gad lař iliaj familioj: de Cefon, la familio de la Cefonidoj; de Žagi, la familio de la Žagiidoj; de Ůuni, la familio de la Ůuniidoj;
16 de Ozni, la familio de la Ozniidoj; de Eri, la familio de la Eriidoj;
17 de Arod, la familio de la Arodidoj; de Areli, la familio de la Areliidoj.
18 Tio estas la familioj de la Gadidoj, lař ilia nombro kvardek mil kvincent.


19 La filoj de Jehuda: Er kaj Onan; sed Er kaj Onan mortis en la lando Kanaana.
20 Kaj la filoj de Jehuda lař iliaj familioj estis: de Ůela, la familio de la Ůelaidoj; de Perec, la familio de la Perecidoj; de ZeraÂ, la familio de la ZeraÂidoj.
21 Kaj la filoj de Perec estis: de Žecron, la familio de la Žecronidoj; de Žamul, la familio de la Žamulidoj.
22 Tio estas la familioj de Jehuda, lař ilia nombro sepdek ses mil kvincent.


23 La filoj de IsaÂar lař iliaj familioj: de Tola, la familio de la Tolaidoj; de Puva, la familio de la Puvaidoj;
24 de Ja■ub, la familio de la Ja■ubidoj; de Ůimron, la familio de la Ůimronidoj.
25 Tio estas la familioj de IsaÂar, lař ilia nombro sesdek kvar mil tricent.


26 La filoj de Zebulun lař iliaj familioj: de Sered, la familio de la Seredidoj; de Elon, la familio de la Elonidoj; de JaÂleel, la familio de la JaÂleelidoj.
27 Tio estas la familioj de la Zebulunidoj, lař ilia nombro sesdek mil kvincent.


28 La filoj de Jozef lař iliaj familioj: Manase kaj Efraim.
29 La filoj de Manase: de MaÂir, la familio de la MaÂiridoj; kaj de MaÂir naski°is Gilead; de Gilead, la familio de la Gileadidoj.
30 Jen estas la filoj de Gilead: de Iezer, la familio de la Iezeridoj; de Želek, la familio de la Želekidoj;
31 kaj de Asriel, la familio de la Asrielidoj; kaj de ŮeÂem, la familio de la ŮeÂemidoj;
32 kaj de Ůemida, la familio de la Ůemidaidoj; kaj de Žefer, la familio de la Žeferidoj.
33 Kaj CelofÂad, filo de Žefer, ne havis filojn, sed nur filinojn; kaj la nomoj de la filinoj de CelofÂad estis: MaÂla kaj Noa kaj Žogla kaj Milka kaj Tirca.
34 Tio estas la familioj de Manase, lař ilia nombro kvindek du mil sepcent.


35 Jen estas la filoj de Efraim lař iliaj familioj: de ŮutelaÂ, la familio de la ŮutelaÂidoj; de BeÂer, la familio de la BeÂeridoj; de TaÂan, la familio de la TaÂanidoj.
36 Kaj jen estas la filoj de ŮutelaÂ: de Eran, la familio de la Eranidoj.
37 Tio estas la familioj de la filoj de Efraim, lař ilia nombro tridek du mil kvincent. Tio estas la filoj de Jozef lař iliaj familioj.


38 La filoj de Benjamen lař iliaj familioj: de Bela, la familio de la Belaidoj; de A■bel, la familio de la A■belidoj; de AÂiram, la familio de la AÂiramidoj;
39 de Ůefufam, la familio de la Ůefufamidoj; de Žufam la familio de la Žufamidoj.
40 Kaj la filoj de Bela estis: Ard kaj Naaman; de Ard, la familio de la Ardidoj; de Naaman, la familio de la Naamanidoj.
41 Tio estas la filoj de Benjamen lař iliaj familioj, kaj ilia nombro estis kvardek kvin mil sescent.


42 Jen estas la filoj de Dan lař iliaj familioj: de ŮuÂam, la familio de la ŮuÂamidoj. Tio estas la familioj de Dan lař iliaj familioj.
43 Ăiuj familioj de la ŮuÂamidoj prezentis la nombron de sesdek kvar mil kvarcent.


44 La filoj de A■er lař iliaj familioj: de Jimna, la familio de la Jimnaidoj; de Ji■vi, la familio de la Ji■viidoj; de Beria, la familio de la Beriaidoj.
45 De la filoj de Beria: de Žeber, la familio de la Žeberidoj; de Malkiel, la familio de la Malkielidoj.
46 Kaj la nomo de la filino de A■er estis SeraÂ.
47 Tio estas la familioj de la filoj de A■er, lař ilia nombro kvindek tri mil kvarcent.


48 La filoj de Naftali lař iliaj familioj: de JaÂceel, la familio de la JaÂceelidoj; de Guni, la familio de la Guniidoj;
49 de Jecer, la familio de la Jeceridoj; de Ůilem la familio de la Ůilemidoj.
50 Tio estas la familioj de Naftali lař iliaj familioj, kaj ilia nombro estis kvardek kvin mil kvarcent.


51 Tia estis la kalkulita nombro de la Izraelidoj: sescent unu mil sepcent tridek.


52 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
53 Al tiuj estu dividita la tero kiel poseda╝o lař la nombro de la nomoj.
54 Al la plinombra donu pli grandan poseda╝on, kaj al la malplinombra donu malpli grandan poseda╝on; al Šiu lař lia nombro estu donita lia poseda╝o.
55 Sed per loto oni dividu la teron; lař la nomo de siaj patraj triboj ili ricevu poseda╝on.
56 Per la loto oni dividu al Šiu lian poseda╝on, kiel al la plinombraj, tiel al la malplinombraj.


57 Kaj jen estas la kalkulitoj de Levi lař iliaj familioj: de Ger■on, la familio de la Ger■onidoj; de Kehat, la familio de la Kehatidoj; de Merari, la familio de la Merariidoj.
58 Jen estas la familioj de Levi: la familio de la Libniidoj, la familio de la Žebronidoj, la familio de la MaÂliidoj, la familio de la Mu■iidoj, la familio de la KoraÂidoj. Kaj de Kehat naski°is Amram.
59 Kaj la nomo de la edzino de Amram estis JoÂebed, filino de Levi, kiu estis naskita al Levi en Egiptujo; kaj ■i naskis al Amram Aaronon kaj Moseon kaj ilian fratinon Mirjam.
60 Kaj al Aaron naski°is Nadab kaj Abihu kaj Eleazar kaj Itamar.
61 Sed Nadab kaj Abihu mortis, kiam ili alportis fremdan fajron antař la Eternulon.
62 Kaj la nombro de iliaj kalkulitoj estis dudek tri mil, Šiuj virseksuloj en la a°o de pli ol unu monato; Šar ili ne estis kalkulitaj kune kun la Izraelidoj, Šar al ili ne estis donita poseda╝o inter la Izraelidoj.


63 Tio estas la nombro, kiun kalkulis Moseo kaj la pastro Eleazar, kiuj kalkulis la Izraelidojn sur la stepoj de Moab Še la JeriÂa Jordan.
64 Kaj inter ili estis neniu el tiuj, kiujn kalkulis Moseo kaj la pastro Aaron, kiam ili kalkulis la Izraelidojn en la dezerto Sinaj.
65 Ăar la Eternulo diris pri ili: Ili mortos en la dezerto. Kaj restis el ili neniu, krom Kaleb, filo de Jefune, kaj Josuo, filo de Nun.

Ăapitro 27


1 Kaj aliris la filinoj de CelofÂad, filo de Žefer, filo de Gilead, filo de MaÂir, filo de Manase, el la familioj de Manase, filo de Jozef; kaj jen estas la nomoj de liaj filinoj: MaÂla kaj Noa kaj Žogla kaj Milka kaj Tirca;
2 kaj ili stari°is antař Moseo kaj antař la pastro Eleazar kaj antař la estroj kaj la tuta komunumo Še la pordo de la tabernaklo de kunveno, kaj diris:
3 Nia patro mortis en la dezerto, kaj li ne estis inter la anaro, kiu ribelis kontrař la Eternulo en la anaro de KoraÂ; sed pro sia peko li mortis, kaj filojn li ne havis.
4 Kial malaperu la nomo de nia patro el inter lia familio, Šar li ne havis filon? Donu al ni poseda╝on inter la fratoj de nia patro.
5 Kaj Moseo prezentis ilian aferon antař la Eternulon.
6 Kaj la Eternulo diris al Moseo jene:
7 Prave parolas la filinoj de CelofÂad; efektive donu al ili heredan poseda╝on inter la fratoj de ilia patro, kaj transirigu la poseda╝on de ilia patro al ili.
8 Kaj al la Izraelidoj diru jene: Se iu mortos, ne havante filon, tiam transirigu lian poseda╝on al lia filino;
9 kaj se li ne havas filinon, tiam donu lian poseda╝on al liaj fratoj;
10 kaj se li ne havas fratojn, donu lian poseda╝on al la fratoj de lia patro;
11 kaj se lia patro ne havas fratojn, donu lian poseda╝on al lia proksima parenco el lia familio, ke li heredu °in. Kaj tio estu por la Izraelidoj le°a juro, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.


12 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Supreniru sur Ši tiun monton Abarim, kaj rigardu la landon, kiun Mi donis al la Izraelidoj.
13 Kaj kiam vi estos vidinta °in, vi alkolekti°os al via popolo, vi ankař, kiel alkolekti°is via frato Aaron;
14 Šar vi malobeis Mian ordonon en la dezerto Cin, dum la malpaco de la komunumo, ke vi montru Še la akvo Mian sanktecon antař iliaj okuloj--tiu Akvo de Malpaco Še Kade■ en la dezerto Cin.
15 Kaj Moseo ekparolis al la Eternulo, dirante:
16 La Eternulo, Dio de la spiritoj de Šiu karno, starigu super la komunumo viron,
17 kiu eliradus antař ili kaj kiu eniradus antař ili kaj kiu elkondukadus ilin kaj kiu enkondukadus ilin, por ke ne estu la komunumo de la Eternulo kiel ■afoj, kiuj ne havas pa■tiston.
18 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Prenu al vi Josuon, filon de Nun, viron, kiu havas en si spiriton, kaj metu vian manon sur lin;
19 kaj starigu lin antař Eleazar, la pastro, kaj antař la tuta komunumo, kaj donu al li instrukciojn antař iliaj okuloj;
20 kaj metu sur lin parton de via majesto, por ke ařskultu lin la tuta komunumo de la Izraelidoj.
21 Kaj li staru antař la pastro Eleazar kaj demandu lin pri decido per la signoj de lumo antař la Eternulo; lař lia vorto devas eliri kaj lař lia vorto devas eniri li kaj Šiuj Izraelidoj kun li kaj la tuta komunumo.
22 Kaj Moseo faris, kiel ordonis al li la Eternulo; kaj li prenis Josuon kaj starigis lin antař la pastro Eleazar kaj antař la tuta komunumo;
23 kaj li metis sur lin siajn manojn kaj donis al li instrukciojn, kiel la Eternulo parolis per Moseo.

Ăapitro 28


28_1">1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Ordonu al la Izraelidoj kaj diru al ili: Mian oferon, Mian panon, Miajn fajroferojn, Mian agrablan odora╝on observu, por alportadi al Mi en ilia tempo.
3 Kaj diru al ili: Jen estas la fajrofero, kiun vi devas alportadi al la Eternulo: ■afidojn jara°ajn sendifektajn po du en Šiu tago, kiel konstantan bruloferon.
4 Unu ■afidon oferu matene, kaj la duan ■afidon oferu Širkař la vespero;
5 kaj dekonon de efo da delikata faruno kiel farunoferon, miksitan kun kvarono de hino da elpistita oleo.
6 Tio estas la brulofero konstanta, kia estis farata Še la monto Sinaj, kiel agrabla odora╝o, fajrofero al la Eternulo.
7 Kaj °ia ver■ofero estu po kvarono de hino Še unu ■afido; en la sanktejo vi devas ver■i la vinon al la Eternulo.
8 Kaj la duan ■afidon oferu Širkař la vespero; kun tia farunofero, kiel matene, kaj kun tia ver■ofero faru fajroferon, agrablan odora╝on al la Eternulo.


9 Sed en la tago sabata du ■afidojn jara°ajn sendifektajn kaj du dekonojn de efo da delikata faruno kiel farunoferon, miksitan kun oleo, kaj °ian ver■oferon;
10 tio estas la brulofero de Šiu sabato, krom la konstanta brulofero kaj °ia ver■ofero.


11 Kaj en viaj monatkomencoj alportu bruloferon al la Eternulo: du bovidojn kaj unu vir■afon, sep jara°ajn sendifektajn ■afidojn;
12 kaj tri dekonojn de efo da delikata faruno kiel farunoferon, miksitan kun oleo, por Šiu bovido, kaj du dekonojn da delikata faruno kiel farunoferon, miksitan kun oleo, por la unu vir■afo;
13 kaj po unu dekono da delikata faruno kiel farunoferon, miksitan kun oleo, por Šiu ■afido; tio estas brulofero, agrabla odora╝o, fajrofero al la Eternulo.
14 Kaj iliaj ver■oferoj estu: duono de hino da vino por bovido, kaj triono de hino por vir■afo, kaj kvarono de hino por ■afido. Tio estas Šiumonata brulofero por Šiuj monatoj de la jaro.
15 Kaj unu virkapro, kiel pekofero al la Eternulo, krom la konstanta brulofero, estu oferata kune kun sia ver■ofero.


16 Kaj en la unua monato, en la dek-kvara tago de la monato, estas Pasko al la Eternulo.
17 Kaj en la dek-kvina tago de tiu monato estas festo; dum sep tagoj oni man°u macojn.
18 En la unua tago estas sankta kunveno; faru nenian servan laboron;
19 kaj alportu fajroferon, bruloferon al la Eternulo: du bovidojn kaj unu vir■afon kaj sep jara°ajn ■afidojn; sendifektaj ili estu Še vi;
20 kaj kiel ilian farunoferon alportu delikatan farunon, miksitan kun oleo, tri dekonojn por bovido kaj du dekonojn por la vir■afo;
21 po unu dekono alportu por Šiu el la sep ■afidoj;
22 kaj unu virkapron, por pekliberigi vin.
23 Krom la matena brulofero, kiu estas konstanta brulofero, alportu tion.
24 Tiel faru en Šiu el la sep tagoj; tio estas man°a╝o, fajrofero, agrabla odora╝o al la Eternulo; krom la konstanta brulofero oni tion alportu kune kun °ia ver■ofero.
25 Kaj en la sepa tago estu Še vi sankta kunveno; faru nenian servan laboron.


26 Kaj en la tago de la unuaj fruktoj, kiam vi alportos novan farunoferon al la Eternulo en via festo de semajnoj, estu Še vi sankta kunveno; faru nenian servan laboron;
27 kaj alportu bruloferon, kiel agrablan odora╝on al la Eternulo: du bovidojn, unu vir■afon, sep jara°ajn ■afidojn;
28 kaj kiel ilian farunoferon delikatan farunon, miksitan kun oleo, tri dekonojn por Šiu bovido, du dekonojn por la unu vir■afo;
29 po unu dekono por Šiu el la sep ■afidoj;
30 unu virkapron, por pekliberigi vin.
31 Krom la konstanta brulofero kaj °ia ver■ofero alportu tion; sendifektaj ili estu Še vi kaj kun siaj ver■oferoj.

Ăapitro 29


1 Kaj en la sepa monato, en la unua tago de la monato, estu Še vi sankta kunveno; faru nenian servan laboron; tago de trumpetado °i estu por vi.
2 Kaj alportu bruloferon, kiel agrablan odora╝on al la Eternulo: unu bovidon, unu vir■afon, sep jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
3 kaj ilian farunoferon: delikatan farunon, miksitan kun oleo, tri dekonojn por la bovido, du dekonojn por la vir■afo;
4 kaj po unu dekono por Šiu el la sep ■afidoj;
5 kaj unu virkapron, kiel pekoferon, por pekliberigi vin;
6 krom la monata brulofero kaj °ia farunofero kaj la konstanta brulofero kaj °ia farunofero; kaj iliajn ver■oferojn lař ilia regularo; kiel agrablan odora╝on, fajroferon al la Eternulo.


7 Kaj en la deka tago de tiu sepa monato estu Še vi sankta kunveno; kaj premu viajn animojn; faru nenian laboron;
8 kaj alportu bruloferon al la Eternulo, agrablan odora╝on: unu bovidon, unu vir■afon, sep jara°ajn ■afidojn; sendifektaj ili estu Še vi;
9 kaj ilian farunoferon: delikatan farunon, miksitan kun oleo, tri dekonojn por la bovido, du dekonojn por la unu vir■afo;
10 po unu dekono por Šiu el la sep ■afidoj;
11 unu virkapron, kiel pekoferon, krom la pekofero de pekliberigo kaj la konstanta brulofero kaj °ia farunofero kaj iliaj ver■oferoj.


12 Kaj en la dek-kvina tago de la sepa monato estu Še vi sankta kunveno; faru nenian servan laboron, kaj festu feston al la Eternulo dum sep tagoj;
13 kaj alportu bruloferon, fajroferon, agrablan odora╝on al la Eternulo: dek tri bovidojn, du vir■afojn, dek kvar jara°ajn ■afidojn, sendifektaj ili estu;
14 kaj ilian farunoferon: delikatan farunon, miksitan kun oleo, po tri dekonoj por Šiu el la dek tri bovidoj, po du dekonoj por Šiu el la du vir■afoj;
15 kaj po unu dekono por Šiu el la dek kvar ■afidoj;
16 kaj unu virkapron, kiel pekoferon, krom la konstanta brulofero, °ia farunofero, kaj °ia ver■ofero.


17 Kaj en la dua tago: dek du bovidojn, du vir■afojn, dek kvar jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
18 kaj ilian farunoferon kaj iliajn ver■oferojn por la bovidoj, por la vir■afoj, kaj por la ■afidoj, lař ilia nombro, lař la regularo;
19 kaj unu virkapron, kiel pekoferon, krom la konstanta brulofero kaj °ia farunofero kaj iliaj ver■oferoj.


20 Kaj en la tria tago: dek unu bovidojn, du vir■afojn, dek kvar jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
21 kaj ilian farunoferon kaj iliajn ver■oferojn por la bovidoj, por la vir■afoj, kaj por la ■afidoj, lař ilia nombro, lař la regularo;
22 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta brulofero kaj °ia farunofero kaj °ia ver■ofero.


23 Kaj en la kvara tago: dek bovidojn, du vir■afojn, dek kvar jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
24 ilian farunoferon kaj iliajn ver■oferojn por la bovidoj, por la vir■afoj, kaj por la ■afidoj, lař ilia nombro, lař la regularo;
25 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta brulofero, °ia farunofero, kaj °ia ver■ofero.


26 Kaj en la kvina tago: nař bovidojn, du vir■afojn, dek kvar jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
27 kaj ilian farunoferon kaj iliajn ver■oferojn por la bovidoj, por la vir■afoj, kaj por la ■afidoj, lař ilia nombro, lař la regularo;
28 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta brulofero kaj °ia farunofero kaj °ia ver■ofero.


29 Kaj en la sesa tago: ok bovidojn, du vir■afojn, dek kvar jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
30 kaj ilian farunoferon kaj iliajn ver■oferojn por la bovidoj, por la vir■afoj, kaj por la ■afidoj, lař ilia nombro, lař la regularo;
31 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta brulofero, °ia farunofero, kaj °ia ver■ofero.


32 Kaj en la sepa tago: sep bovidojn, du vir■afojn, dek kvar jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
33 kaj ilian farunoferon kaj iliajn ver■oferojn por la bovidoj, por la vir■afoj, kaj por la ■afidoj, lař ilia nombro, lař la regularo;
34 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta brulofero, °ia farunofero, kaj °ia ver■ofero.


35 En la oka tago estu Še vi sankta kunveno; faru nenian servan laboron;
36 kaj alportu bruloferon, fajroferon, agrablan odora╝on al la Eternulo; unu bovidon, unu vir■afon, sep jara°ajn ■afidojn sendifektajn;
37 ilian farunoferon kaj iliajn ver■oferojn por la bovido, por la vir■afo, kaj por la ■afidoj, lař ilia nombro, lař la regularo;
38 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta brulofero kaj °ia farunofero kaj °ia ver■ofero.


39 Tion faru al la Eternulo en viaj festoj, krom viaj sanktaj promesita╝oj kaj viaj propravolaj donacoj, viaj bruloferoj kaj viaj farunoferoj kaj viaj ver■oferoj kaj viaj pacoferoj.
40 Kaj Moseo raportis al la Izraelidoj konforme al Šio, kion la Eternulo ordonis al Moseo.

Ăapitro 30


1 Kaj Moseo ekparolis al la tribestroj de la Izraelidoj, dirante: Jen kion ordonis la Eternulo:
2 Se iu faros sanktan promeson al la Eternulo ař ╝uros ╝uron, ligante sian animon, li ne rompu sian vorton, sed konforme al Šio, kio eliris el lia bu■o, li faru.
3 Kaj se virino faros sanktan promeson al la Eternulo ař ligos sin en la domo de sia patro, en sia juneco,
4 kaj ■ia patro ařdos ■ian promeson, kaj la ligon, kiun ■i metas sur sian animon, kaj ■ia patro silentos pri tio; tiam valoras Šiuj ■iaj promesoj, kaj Šiu ligo, kiun ■i metis sur sian animon, valoras.
5 Sed se ■ia patro malpermesos al ■i en la tago, kiam li ařdis, tiam Šiuj ■iaj promesoj kaj Šiuj ■iaj ligoj, per kiuj ■i ligis sian animon, ne valoras; kaj la Eternulo pardonos al ■i, Šar ■ia patro malpermesis al ■i.
6 Se ■i fari°os edzino, kaj sur ■i estos ■iaj promesoj, ař vorto, kiu elglitis el ■ia bu■o kaj ligis ■ian animon,
7 kaj ■ia edzo ařdos, kaj li silentos en la tago, kiam li ařdis; tiam valoras ■iaj promesoj, kaj ■iaj ligoj, per kiuj ■i ligis sian animon, valoras.
8 Sed se en la tago, kiam ■ia edzo ařdis, li malpermesas al ■i, tiam li neniigas ■ian promeson, kiu estas sur ■i, kaj tion, kio elglitis el ■ia bu■o kaj per kio ■i ligis sian animon; kaj la Eternulo pardonos al ■i.
9 La promeso de vidvino kaj de eksedzino, Šio, per kio ■i ligis sian animon, valoras sur ■i.
10 Se virino en la domo de sia edzo faris sanktan promeson ař per ╝uro metis ligon sur sian animon,
11 kaj ■ia edzo ařdis kaj silentis, ne malpermesis al ■i; tiam valoras Šiuj ■iaj promesoj, kaj Šiu ligo, kiun ■i metis sur sian animon, valoras.
12 Sed se ■ia edzo neniigis ilin en la tago, kiam li ařdis; tiam Šio, kio eliris el ■ia bu■o, ■iaj promesoj kaj la ligoj de ■ia animo, ne valoras: ■ia edzo ilin neniigis; kaj la Eternulo pardonos al ■i.
13 Ăiun promeson kaj Šiun ligi°on per ╝uro fari premon al sia animo ■ia edzo povas valorigi ař ■ia edzo povas neniigi.
14 Se ■ia edzo silentis tagon por tago, tiam li valorigas Šiujn ■iajn promesojn, ař Šiujn ligi°ojn, kiuj estas sur ■i, li valorigas; Šar li silentis en la tago, kiam li ařdis.
15 Kaj se li neniigis ilin, post kiam li ařdis, tiam li prenis sur sin ■ian kulpon.
16 Tio estas la le°oj, kiujn la Eternulo donis al Moseo pri la rilatoj inter edzo kaj lia edzino, inter patro kaj lia filino en ■ia juneco en la domo de ■ia patro.

Ăapitro 31


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Faru ven°on pro la Izraelidoj sur la Midjanidoj; kaj poste alkolekti°u al via popolo.
3 Kaj Moseo ekparolis al la popolo, dirante: Armu inter vi virojn por milito, ke ili iru kontrař Midjan, por fari ven°on de la Eternulo sur Midjan.
4 Po mil el tribo, el Šiuj triboj de Izrael, sendu en militon.
5 Kaj oni eligis el la miloj de la Izraelidoj, po mil el Šiu tribo, dek du mil armitojn por milito.
6 Kaj Moseo sendis ilin, po mil el tribo, en militon, ilin kaj PineÂason, filon de la pastro Eleazar, en militon, kaj la sanktaj vazoj kaj alarmaj trumpetoj estis en lia mano.
7 Kaj ili militis kontrař Midjan, kiel la Eternulo ordonis al Moseo, kaj ili mortigis Šiujn virseksulojn.
8 Kaj la re°ojn de Midjan ili mortigis inter la aliaj mortigitoj: Evin, Rekemon, Curon, Žuron, kaj Reban, la kvin re°ojn de Midjan, kaj Bileamon, filon de Beor, ili mortigis per glavo.
9 Kaj la Izraelidoj prenis en malliberecon la virinojn Midjanajn kaj iliajn infanojn; kaj Šiujn iliajn brutojn kaj ilian tutan poseda╝on kaj havon ili rabis.
10 Kaj Šiujn iliajn urbojn en iliaj lokoj de lo°ado kaj Šiujn iliajn kastelojn ili forbruligis per fajro.
11 Kaj ili prenis la tutan kaptita╝on kaj rabita╝on, kiel la homojn, tiel ankař la brutojn.
12 Kaj ili venigis al Moseo kaj al la pastro Eleazar kaj al la komunumo de la Izraelidoj la kaptitojn kaj la prenita╝on kaj la rabita╝on en la tendaron sur la stepoj de Moab apud la JeriÂa Jordan.


13 Kaj eliris Moseo kaj la pastro Eleazar kaj Šiuj estroj de la komunumo renkonte al ili ekster la tendaron.
14 Kaj Moseo ekkoleris kontrař la militestroj, la milestroj kaj centestroj, kiuj venis el la milito.
15 Kaj Moseo diris al ili: Vi lasis vivi Šiujn virinojn!
16 Jen ili estis ja por la Izraelidoj, lař la vortoj de Bileam, instigo por deturni°i de la Eternulo al Peor; kaj pro tio estis ja la punfrapado en la komunumo de la Eternulo.
17 Kaj nun mortigu Šiun virseksan infanon; kaj Šiun virinon, kiu ekkonis viron sur ku■ejo de viro, mortigu.
18 Sed Šiun infanon virinseksan, kiu ne ekkonis ku■ejon de viro, lasu viva por vi.
19 Kaj vi restu ekster la tendaro dum sep tagoj; Šiu el vi kaj viaj kaptitoj, kiu mortigis homon, kaj Šiu, kiu ektu■is mortigiton, pekpurigu sin en la tria tago kaj en la sepa tago.
20 Kaj Šiun veston kaj Šiun objekton el felo kaj Šion faritan el kapra lano kaj Šiun lignan vazon pekpurigu.
21 Kaj la pastro Eleazar diris al la militistoj, kiuj iris en la militon: Tio estas la le°a instrukcio, kiun la Eternulo ordonis al Moseo:
22 Nur oron, ar°enton, kupron, feron, stanon, kaj plumbon,
23 Šion, kio povas iri en fajron, trairigu tra fajro, kaj °i estos pura, tamen per puriga akvo oni °in pekpurigu; Šion, kio ne povas iri en fajron, trairigu tra akvo.
24 Kaj lavu viajn vestojn en la sepa tago kaj fari°u puraj, kaj poste vi povas veni en la tendaron.


25 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
26 Kalkulu la kvanton de la prenita kaptita╝o, kiel de la homoj, tiel ankař de la brutoj, vi kaj la pastro Eleazar kaj la estroj de la familioj de la komunumo.
27 Kaj dividu la prenita╝on po duono inter tiuj, kiuj partoprenis en la milito kaj iris batali, kaj inter la tuta komunumo.
28 Kaj prenu imposton por la Eternulo de la militistoj, kiuj iris batali, po unu animo el kvincent, kiel el la homoj, tiel el la bovoj kaj el la azenoj kaj el la ■afoj.
29 Prenu tion el ilia duono, kaj donu al la pastro Eleazar, kiel oferdonon por la Eternulo.
30 Kaj el la duono, apartenanta al la Izraelidoj, prenu po unu kaptito el kvindek, kiel el la homoj, tiel ankař el la bovoj, el la azenoj, kaj el la ■afoj, el Šiuj brutoj, kaj donu ilin al la Levidoj, kiuj plenumas la oficojn en la tabernaklo de la Eternulo.
31 Kaj faris Moseo kaj la pastro Eleazar, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.
32 Kaj la kvanto de la kaptita╝o, krom la rabita╝o, kiun rabis la militistoj, estis: da ■afoj sescent sepdek kvin mil;
33 kaj da bovoj sepdek du mil;
34 kaj da azenoj sesdek unu mil;
35 kaj da homoj, el virinoj, kiuj ne ekkonis ku■ejon de viro, la nombro de Šiuj estis tridek du mil.
36 La duono, la parto de tiuj, kiuj iris en la militon, estis: da ■afoj tricent tridek sep mil kvincent;
37 kaj la tributo por la Eternulo estis el la ■afoj sescent sepdek kvin;
38 kaj da bovoj estis tridek ses mil, kaj el ili la tributo al la Eternulo sepdek du;
39 kaj da azenoj estis tridek mil kvincent, kaj el ili la tributo al la Eternulo sesdek unu;
40 kaj da homoj estis dek ses mil, kaj el ili la tributo por la Eternulo tridek du animoj.
41 Kaj Moseo donis la tributon, la oferdonon por la Eternulo, al la pastro Eleazar, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.
42 Kaj el la duono, apartenanta al la Izraelidoj, kiun apartigis Moseo de la viroj, kiuj militis
43 (kaj la duono, apartenanta al la komunumo, estis: da ■afoj tricent tridek sep mil kvincent,
44 kaj da bovoj tridek ses mil,
45 kaj da azenoj tridek mil kvincent,
46 kaj da homoj dek ses mil)--
47 Kaj Moseo prenis el la duono, apartenanta al la Izraelidoj, unu prenita╝on el kvindek, kiel el la homoj, tiel ankař el la brutoj, kaj li donis ilin al la Levidoj, kiuj plenumas oficojn en la tabernaklo de la Eternulo, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.
48 Kaj aliris al Moseo la estroj de la miloj da militistoj, la milestroj kaj la centestroj;
49 kaj ili diris al Moseo: Viaj servantoj kalkulis la militistojn, kiuj estis komisiitaj al ni, kaj mankas el ili neniu;
50 tial ni alportas oferon al la Eternulo, kion Šiu el ni trovis, orajn vazojn, Šenetojn, braceletojn, ringojn, orelornamojn, kaj kolringojn, por pekliberigi niajn animojn antař la Eternulo.
51 Kaj Moseo kaj la pastro Eleazar prenis de ili la oron en la formo de diversaj objektoj.
52 Kaj la kvanto de la tuta oro oferdona, kiun ili oferdonis al la Eternulo, estis dek ses mil sepcent kvindek sikloj de la milestroj kaj de la centestroj. (
53 Ăar la militistoj rabis Šiu por si.)
54 Kaj Moseo kaj la pastro Eleazar prenis la oron de la milestroj kaj centestroj, kaj alportis °in en la tabernaklon de kunveno, kiel memoriga╝on de la Izraelidoj antař la Eternulo.

Ăapitro 32


1 La filoj de Ruben kaj la filoj de Gad havis tre multe da brutaroj; kaj ili vidis, ke la lando Jazer kaj la lando Gilead estas lokoj bonaj por brutaroj.
2 Kaj venis la filoj de Gad kaj la filoj de Ruben, kaj diris al Moseo kaj al la pastro Eleazar kaj al la estroj de la komunumo jene:
3 Atarot kaj Dibon kaj Jazer kaj Nimra kaj Že■bon kaj Eleale kaj Sibma kaj Nebo kaj Beon --
4 tiu lando, kiun la Eternulo venkobatis antař la komunumo de Izrael--estas lando bona por brutaroj, kaj viaj servantoj havas brutarojn.
5 Kaj ili diris: Se vi estas favoraj al ni, tiam tiu lando estu donata al viaj servantoj kiel poseda╝o; ne irigu nin trans Jordanon.
6 Kaj Moseo diris al la filoj de Gad kaj al la filoj de Ruben: Ău viaj fratoj iru en la militon kaj vi sidos Ši tie?
7 Kaj kial vi deklinas la koron de la Izraelidoj de la transiro en la landon, kiun donas al ili la Eternulo?
8 Tiel agis viaj patroj, kiam mi sendis ilin el Kade■-Barnea, por rigardi la landon.
9 Ili iris °is la valo E■kol kaj vidis la landon, kaj deklinis la koron de la Izraelidoj, ke ili ne iru en la landon, kiun donas al ili la Eternulo.
10 Kaj ekflamis en tiu tago la kolero de la Eternulo, kaj Li ╝uris, dirante:
11 Tiuj homoj, kiuj eliris el Egiptujo, en la a°o de dudek jaroj kaj pli, ne vidos la landon, pri kiu Mi ╝uris al Abraham, al Isaak, kaj al Jakob; Šar ili ne sekvis Min;
12 krom Kaleb, filo de Jefune, la Kenizido, kaj Josuo, filo de Nun, Šar ili sekvis Min.
13 Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontrař Izrael, kaj Li igis ilin vagadi en la dezerto dum kvardek jaroj, °is mortis la tuta generacio, kiu faris malbonon en la okuloj de la Eternulo.
14 Kaj jen vi levi°is anstatař viaj patroj, nova generacio da pekuloj, por ankorař plifortigi la flaman koleron de la Eternulo kontrař Izrael.
15 Se vi deturni°os de Li, tiam Li denove restigos ilin en la dezerto; kaj vi pereigos tiun tutan popolon.
16 Kaj ili aliris al li, kaj diris: Bara╝ojn por ■afoj ni konstruos Ši tie por niaj brutaroj kaj urbojn por niaj infanoj;
17 sed ni mem rapidos armitaj antař la Izraelidoj, °is ni alkondukos ilin al iliaj lokoj; kaj niaj infanoj lo°os en la fortikigitaj urboj pro la lo°antoj de la lando.
18 Ni ne revenos al niaj domoj, °is la Izraelidoj ekposedos Šiu sian poseda╝on.
19 Ni ne prenos kun ili poseda╝on transe de Jordan kaj plue; Šar ni ricevos nian poseda╝on sur Ši tiu orienta flanko de Jordan.
20 Kaj Moseo diris al ili: Se vi tion faros, se vi iros armitaj antař la Eternulo en la militon,
21 kaj Šiu el vi armita transiros Jordanon antař la Eternulo, °is Li forpelos Siajn malamikojn antař Si,
22 kaj la lando estos militakirita antař la Eternulo, tiam vi poste revenos, kaj vi estos senkulpaj antař la Eternulo kaj antař Izrael, kaj Ši tiu lando estos via poseda╝o antař la Eternulo.
23 Sed se vi ne agos tiel, tiam vi pekos antař la Eternulo, kaj vi suferos vian punon, kiu trafos vin.
24 Konstruu al vi urbojn por viaj infanoj kaj bara╝ojn por viaj ■afoj; kaj faru tion, kio eliris el via bu■o.
25 Kaj la filoj de Gad kaj la filoj de Ruben diris al Moseo jene: Viaj servantoj faros, kiel nia sinjoro ordonas.
26 Niaj infanoj, niaj edzinoj, niaj brutaroj, kaj Šiuj niaj brutoj estos Ši tie, en la urboj de Gilead;
27 sed viaj servantoj, Šiuj armitaj militiste, iros antař la Eternulo en la militon, kiel nia sinjoro diras.


28 Kaj Moseo ordonis pri ili al la pastro Eleazar, kaj al Josuo, filo de Nun, kaj al la estroj de la triboj de la Izraelidoj;
29 kaj Moseo diris al ili: Se la filoj de Gad kaj la filoj de Ruben transiros kun vi Jordanon, Šiuj armitaj por la milito antař la Eternulo, kaj la lando estos militakirita antař vi, tiam donu al ili la landon Gilead kiel poseda╝on;
30 sed se ili ne transiros kun vi armitaj, tiam ili ricevos poseda╝on inter vi en la lando Kanaana.
31 Kaj la filoj de Gad kaj la filoj de Ruben respondis, dirante: Kion la Eternulo diris al viaj servantoj, tion ni faros.
32 Ni transiros armitaj antař la Eternulo en la landon Kanaanan, kaj nia hereda poseda╝o estos sur Ši tiu flanko de Jordan.
33 Kaj Moseo donis al ili, al la filoj de Gad kaj al la filoj de Ruben, kaj al duono de la tribo de Manase, filo de Jozef, la regnon de SiÂon, re°o de la Amoridoj, kaj la regnon de Og, re°o de Ba■an, la landon kun °iaj urboj lař la limoj de la urboj de la lando Širkaře.
34 Kaj la filoj de Gad rekonstruis Dibonon kaj Ataroton kaj Aroeron
35 kaj Atrot-Ůofanon kaj Jazeron kaj Jogbehan
36 kaj Bet-Nimran kaj Bet-Haranon, fortikigitajn urbojn, kaj bara╝ojn por ■afoj.
37 Kaj la filoj de Ruben rekonstruis Že■bonon kaj Elealen kaj Kirjataimon,
38 kaj Nebon kaj Baal-Meonon, kies nomojn oni ■an°is, kaj Sibman; kaj ili donis nomojn al la urboj, kiujn ili konstruis.
39 Kaj la filoj de MaÂir, filo de Manase, iris Gileadon kaj militakiris °in, kaj forpelis la Amoridojn, kiuj estis tie.
40 Kaj Moseo donis Gileadon al MaÂir, filo de Manase, kaj tiu eklo°is tie.
41 Kaj Jair, filo de Manase, iris kaj militakiris iliajn vila°ojn, kaj li donis al ili la nomon Vila°oj de Jair.
42 Kaj Noba iris kaj militakiris Kenaton kaj °iajn vila°ojn, kaj donis al °i la nomon NobaÂ, lař sia nomo.

Ăapitro 33


1 Jen estas la iroj de la Izraelidoj, per kiuj ili eliris el la lando Egipta, lař siaj taŠmentoj, sub la kondukado de Moseo kaj Aaron.
2 Kaj Moseo priskribis iliajn lokojn de eliro, lař ilia irado, konforme al la ordono de la Eternulo; kaj jen estas ilia irado lař iliaj lokoj de eliro:
3 el Rameses ili eliris en la unua monato, en la dek-kvina tago de la unua monato; en la dua tago de Pasko la Izraelidoj eliris kun forta mano antař la okuloj de la tuta Egiptujo.
4 Dume la Egiptoj estis enterigantaj Šiujn unuenaskitojn, kiujn la Eternulo mortigis inter ili; kaj super iliaj dioj la Eternulo faris ju°on.
5 Kaj la Izraelidoj eliris el Rameses kaj haltis tendare en Sukot.
6 Kaj ili eliris el Sukot, kaj haltis tendare en Etam, kiu estas Še la rando de la dezerto.
7 Kaj ili eliris el Etam, kaj turnis sin al Pi-HaÂirot, kiu estas kontrař Baal-Cefon, kaj ili haltis tendare antař Migdol.
8 Kaj ili eliris el Pi-HaÂirot kaj transiris meze de la maro en la dezerton, kaj ili iris tritagan vojon tra la dezerto Etam kaj haltis tendare en Mara.
9 Kaj ili eliris el Mara kaj venis Elimon; en Elim estis dek du fontoj de akvo kaj sepdek daktilaj palmoj, kaj ili haltis tie tendare.
10 Kaj ili eliris el Elim kaj haltis tendare Še la Ru°a Maro.
11 Kaj ili foriris de la Ru°a Maro kaj haltis tendare en la dezerto Sin.
12 Kaj ili foriris el la dezerto Sin kaj haltis tendare en Dofka.
13 Kaj ili eliris el Dofka kaj haltis tendare en Alu■.
14 Kaj ili eliris el Alu■ kaj haltis tendare en Refidim, kaj tie ne estis akvo por la popolo por trinki.
15 Kaj ili eliris el Refidim kaj haltis en la dezerto Sinaj.
16 Kaj ili eliris el la dezerto Sinaj kaj haltis tendare en Kibrot-Hataava.
17 Kaj ili eliris el Kibrot-Hataava kaj haltis tendare en Žacerot.
18 Kaj ili eliris el Žacerot kaj haltis tendare en Ritma.
19 Kaj ili eliris el Ritma kaj haltis tendare en Rimon-Perec.
20 Kaj ili eliris el Rimon-Perec kaj haltis tendare en Libna.
21 Kaj ili eliris el Libna kaj haltis tendare en Risa.
22 Kaj ili eliris el Risa kaj haltis tendare en Kehelata.
23 Kaj ili eliris el Kehelata kaj haltis tendare Še la monto Ůefer.
24 Kaj ili foriris de la monto Ůefer kaj haltis tendare en Žarada.
25 Kaj ili eliris el Žarada kaj haltis tendare en Makhelot.
26 Kaj ili eliris el Makhelot kaj haltis tendare en TaÂat.
27 Kaj ili eliris el TaÂat kaj haltis tendare en TeraÂ.
28 Kaj ili eliris el Tera kaj haltis tendare en Mitka.
29 Kaj ili eliris el Mitka kaj haltis tendare en Ža■mona.
30 Kaj ili eliris el Ža■mona kaj haltis tendare en Moserot.
31 Kaj ili eliris el Moserot kaj haltis tendare en Bene-Jaakan.
32 Kaj ili eliris el Bene-Jaakan kaj haltis tendare en Žor-Hagidgad.
33 Kaj ili eliris el Žor-Hagidgad kaj haltis tendare en Jotbata.
34 Kaj ili eliris el Jotbata kaj haltis tendare en Abrona.
35 Kaj ili eliris el Abrona kaj haltis tendare en Ecjon-Geber.
36 Kaj ili eliris el Ecjon-Geber kaj haltis tendare en la dezerto Cin (tio estas Kade■).
37 Kaj ili eliris el Kade■, kaj haltis tendare Še la monto Hor, Še la rando de la lando de Edom.
38 Kaj la pastro Aaron supreniris sur la monton Hor lař la ordono de la Eternulo, kaj mortis tie en la jaro kvardeka post la eliro de la Izraelidoj el la lando Egipta, en la kvina monato, en la unua tago de la monato.
39 Kaj Aaron havis la a°on de cent dudek tri jaroj, kiam li mortis sur la monto Hor.
40 Kaj la Kanaanido, la re°o de Arad, kiu lo°is en la sudo de la lando Kanaana, ařdis, ke venas la Izraelidoj.
41 Kaj ili foriris de la monto Hor kaj haltis tendare en Calmona.
42 Kaj ili eliris el Calmona kaj haltis tendare en Punon.
43 Kaj ili eliris el Punon kaj haltis tendare en Obot.
44 Kaj ili eliris el Obot, kaj haltis tendare en Ije-Abarim, Še la limo de Moab.
45 Kaj ili eliris el Ije-Abarim kaj haltis tendare en Dibon-Gad.
46 Kaj ili eliris el Dibon-Gad kaj haltis tendare en Almon-Diblataim.
47 Kaj ili eliris el Almon-Diblataim, kaj haltis tendare Še la montoj Abarim, antař Nebo.
48 Kaj ili foriris de la montoj Abarim, kaj haltis tendare en la stepoj de Moab, Še la JeriÂa Jordan.
49 Kaj ili aran°is sian tendaron Še Jordan, de Bet-Je■imot °is Abel-Ůitim, en la stepoj de Moab.


50 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la stepoj de Moab Še la JeriÂa Jordan, dirante:
51 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi transiros Jordanon en la landon Kanaanan,
52 tiam forpelu de antař vi Šiujn lo°antojn de la lando, kaj detruu Šiujn iliajn figurojn, kaj Šiujn iliajn fanditajn bildojn detruu, kaj Šiujn iliajn alta╝ojn ekstermu;
53 kaj ekposedu la landon kaj eklo°u en °i, Šar al vi Mi donas la landon, ke vi posedu °in.
54 Kaj dispartigu al vi la landon per loto konforme al viaj familioj; al la plinombra donu pli grandan poseda╝on, kaj al la malplinombra donu malpli grandan poseda╝on; kie al iu trafos la loto, tie estu lia poseda╝o; lař la triboj de viaj patroj prenu al vi poseda╝ojn.
55 Sed se vi ne forpelos de antař vi la lo°antojn de la lando, tiam tiuj, kiujn vi restigos el ili, estos dornoj por viaj okuloj kaj pikiloj por viaj flankoj, kaj ili premos vin en la lando, en kiu vi lo°os.
56 Kaj tiam tion, kion Mi intencis fari al ili, Mi faros al vi.

Ăapitro 34


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2 Ordonu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi venos en la landon Kanaanan, tiu lando fari°u via poseda╝o, la lando Kanaana lař siaj limoj.
3 La rando suda estu por vi de la dezerto Cin, apud Edom, kaj la suda limo estu por vi de la fino de la Sala Maro oriente;
4 kaj la suda limo turni°os Še vi al la alta╝o Akrabim kaj iros tra Cin, kaj °iaj elstara╝oj iros suden °is Kade■-Barnea kaj atingos °is Žacar-Adar kaj pasos tra Acmon;
5 kaj de Acmon la limo turni°os al la Egipta torento, kaj °iaj elstara╝oj estos °is la maro.
6 Kaj por okcidenta limo estu por vi la Granda Maro kiel limo; tio estos por vi la limo okcidenta.
7 Kaj tia estu por vi la limo norda: de la Granda Maro vi tiros °in al vi °is la monto Hor;
8 de la monto Hor tiru °in °is Žamat, kaj la elstara╝oj de la limo iros al Cedad;
9 kaj la limo iros °is Zifron, kaj °iaj elstara╝oj iros °is Žacar-Enan; tio estu por vi la limo norda.
10 Kaj la limon orientan vi tiros al vi de Žacar-Enan °is Ůefam;
11 de Ůefam la limo iros °is Ribla, orienten de Ain; poste la limo iros malsupren kaj tu■os la bordon de la maro Kineret oriente;
12 kaj pluen la limo iros °is Jordan, kaj °iaj elstara╝oj estos °is la Sala Maro. Tia estos via lando lař °iaj limoj Širkaře.
13 Kaj Moseo ordonis al la Izraelidoj, dirante: Tio estas la lando, kiun vi dividos inter vi per loto kaj kiun la Eternulo ordonis doni al nař triboj kaj al duontribo;
14 Šar la tribo de la Rubenidoj lař iliaj patrodomoj, kaj la tribo de la Gadidoj lař iliaj patrodomoj, kaj duono de la tribo de la Manaseidoj prenis sian parton;
15 la du triboj kaj la duontribo prenis sian parton transe de la JeriÂa Jordan, oriente, sur la flanko de sunlevi°o.


16 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
17 Jen estas la nomoj de la viroj, kiuj disdividos inter vi la landon: Eleazar, la pastro, kaj Josuo, filo de Nun.
18 Kaj po unu estro el Šiu tribo prenu por la dividado de la lando.
19 Kaj jen estas la nomoj de la viroj: por la tribo de Jehuda, Kaleb, file de Jefune;
20 kaj por la tribo de la Simeonidoj, Ůemuel, filo de Amihud;
21 por la tribo de Benjamen, Elidad, filo de Kislon;
22 kaj por la tribo de la Danidoj, la estro Buki, filo de Jogli;
23 por la filoj de Jozef: por la tribo de la Manaseidoj, la estro Žaniel, filo de Efod,
24 kaj por la tribo de la Efraimidoj, la estro Kemuel, filo de Ůiftan;
25 kaj por la tribo de la Zebulunidoj, la estro Elicafan, filo de ParnaÂ;
26 kaj por la tribo de la IsaÂaridoj, la estro Paltiel, filo de Azan;
27 kaj por la tribo de la A■eridoj, la estro AÂihud, filo de Ůelomi;
28 kaj por la tribo de la Naftaliidoj, la estro Pedahel, filo de Amihud.
29 Tio estas tiuj, al kiuj la Eternulo ordonis, ke ili disdonu la poseda╝ojn al la Izraelidoj en la lando Kanaana.

Ăapitro 35


1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la stepoj de Moab Še la JeriÂa Jordan, dirante:
2 Ordonu al la Izraelidoj, ke ili donu al la Levidoj el siaj poseda╝oj urbojn por lo°i; ankař la kampojn Širkař tiuj urboj donu al la Levidoj.
3 Kaj la urboj estos por ili por lo°i, kaj la kampoj estos por iliaj brutoj kaj por ilia havo kaj por Šiuj iliaj bezonoj de la vivo.
4 Kaj la kampoj de tiuj urboj, kiujn vi donos al la Levidoj, devas etendi°i mil ulnojn ekster la muroj de la urboj Širkaře.
5 Kaj mezuru ekster la urbo sur la orienta flanko du mil ulnojn kaj sur la suda flanko du mil ulnojn kaj sur la okcidenta flanko du mil ulnojn kaj sur la norda flanko du mil ulnojn, kaj la urbo estos en la mezo; tiaj estu por ili la kampoj de la urboj.
6 Kaj el la urboj, kiujn vi donos al la Levidoj, estos ses urboj de rifu°o, en kiujn vi al mortiginto permesos forkuri; kaj krom tiuj donu kvardek du urbojn.
7 La nombro de Šiuj urboj, kiujn vi devas doni al la Levidoj, estas kvardek ok urboj kune kun iliaj kampoj.
8 La urbojn, kiujn vi donos el la poseda╝oj de la Izraelidoj, de la plimultaj prenu pli multe kaj de la malplimultaj prenu malpli multe; Šiu konforme al sia poseda╝o, kiun li ricevos, devas doni el siaj urboj al la Levidoj.


9 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
10 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi transiros Jordanon en la landon Kanaanan,
11 tiam elektu al vi urbojn, kiuj estu Še vi urboj de rifu°o, kien povas forkuri mortiginto, kiu mortigis homon senintence.
12 Kaj tiuj urboj estos Še vi rifu°ejo kontrař ven°anto, por ke ne mortu la mortiginto, antař ol li staros antař la komunumo por ju°o.
13 Kaj el la urboj, kiujn vi donos, ses urboj de rifu°o estu Še vi.
14 Tri urbojn donu transe de Jordan kaj tri urbojn donu en la lando Kanaana; urboj de rifu°o ili estu.
15 Por la Izraelidoj kaj por la fremdulo kaj por la paslo°anto inter ili estu tiuj ses urboj por rifu°o, por ke forkuru tien Šiu, kiu mortigis homon senintence.
16 Sed se per fera objekto li batis lin kaj Ši tiu mortis, tiam li estas mortiginto; la mortiginton oni devas mortigi.
17 Kaj se li batis lin per mana ■tono, de kiu oni povas morti, kaj Ši tiu mortis, tiam li estas mortiginto; la mortiginton oni devas mortigi.
18 Ař se li batis lin per mana objekto ligna, de kiu oni povas morti, kaj Ši tiu mortis, tiam li estas mortiginto; la mortiginton oni devas mortigi.
19 La ven°anto de la sango mem povas mortigi la mortiginton; kiam li renkontos lin, li povas mortigi lin.
20 Se iu pu■is iun pro malamo ař sin ka■inte ╝etis ion sur lin kaj Ši tiu mortis,
21 ař se li malamike per sia mano batis lin kaj Ši tiu mortis, tiam oni devas mortigi la batinton: li estas mortiginto; la ven°anto de la sango povas mortigi la mortiginton, kiam li renkontos lin.
22 Sed se per hazardo kaj ne pro malamikeco li pu■is lin, ař se li ╝etis sur lin ian objekton sen malbonintenco,
23 ař se ■tonon, de kiu oni povas morti, li ╝etis sur lin ne vidante, kaj Ši tiu mortis, sed li ne estis lia malamiko kaj ne deziris al li malbonon:
24 tiam la komunumo devas ju°i inter la batinto kaj la ven°anto de la sango lař Ši tiuj le°oj;
25 kaj la komunumo devas savi la mortiginton el la mano de la ven°anto de la sango, kaj la komunumo revenigos lin en lian urbon de rifu°o, kien li forkuris; kaj li devas lo°i tie °is la morto de la granda pastro, kiu estas oleita per sankta oleo.
26 Sed se la mortiginto eliris el la limoj de sia urbo de rifu°o, kien li forkuris,
27 kaj la ven°anto de la sango trovis lin ekster la limoj de lia urbo de rifu°o kaj la ven°anto de la sango mortigis la mortiginton, tiam li ne estas kulpa pri la sango;
28 Šar en sia urbo de rifu°o li devas resti °is la morto de la granda pastro, kaj post la morto de la granda pastro la mortiginto povas reveni sur la teron de sia poseda╝o.
29 Kaj tio estu por vi le°a regulo en viaj generacioj, en Šiuj viaj lokoj de lo°ado.
30 Ăiun, kiu mortigis homon, tiun mortiginton oni devas mortigi, se raportis pri li atestantoj; sed unu atestanto ne sufiŠas, por kondamni homon al morto.
31 Ne prenu elaŠeton pro animo de mortiginto, kiu estas malbonagulo mortiginda; oni devas lin mortigi.
32 Kaj ne prenu elaŠeton pro homo, kiu forkuris en urbon de rifu°o, ke li povu reveni kaj lo°i sur sia tero antař la morto de la pastro.
33 Kaj ne malhonoru la teron, sur kiu vi estos, Šar sango malhonoras la teron, kaj nur per la sango de tiu, kiu ver■is sangon, la tero povas puri°i de la sango, kiu estas ver■ita sur °i.
34 Kaj ne malpurigu la landon, en kiu vi lo°as kaj en kies mezo Mi restas; Šar Mi, la Eternulo, restas inter la Izraelidoj.

Ăapitro 36


1 Kaj aliris la familiestroj de la familio de Gilead, filo de MaÂir, filo de Manase, el la familioj de la Jozefidoj, kaj ekparolis antař Moseo kaj antař la eminentuloj, la familiestroj de la Izraelidoj;
2 kaj ili diris: Al nia sinjoro la Eternulo ordonis disdoni la teron kiel poseda╝on per loto al la Izraelidoj, kaj al nia sinjoro la Eternulo ordonis doni la parton de nia frato CelofÂad al liaj filinoj.
3 Sed se ili fari°os edzinoj de iu el la filoj de alia tribo de la Izraelidoj, tiam ilia poseda╝o estos forprenita el la poseda╝o de niaj patroj, kaj ali°os al la poseda╝o de tiu tribo, al kiu ili ekapartenos, kaj el nia lote ricevita poseda╝o °i estos forprenita.
4 Kaj kiam eŠ estos jubilea jaro Še la Izraelidoj, ilia poseda╝o restos aligita al la poseda╝o de tiu tribo, al kiu ili apartenos; kaj el la poseda╝o de la tribo de niaj patroj ilia poseda╝o restos forprenita.
5 Tiam Moseo donis ordonon al la Izraelidoj lař la instrukcio de la Eternulo, dirante: Prave parolas la tribo de la Jozefidoj.
6 Jen kion ordonis la Eternulo koncerne la filinojn de CelofÂad: Ili povas fari°i edzinoj de tiuj, kiuj plaŠos al ili, sed nur en familio el la tribo de siaj patroj ili edzini°u;
7 por ke ne transiru hereda poseda╝o de la Izraelidoj el unu tribo en alian tribon, Šar Šiu el la Izraelidoj devas resti fortike Še la poseda╝o de la tribo de liaj patroj.
8 Kaj Šiu filino, kiu heredas poseda╝on en la triboj de la Izraelidoj, devas edzini°i kun iu el la familioj de la tribo de ■ia patro, por ke la Izraelidoj heredu Šiu la poseda╝on de siaj patroj;
9 kaj por ke poseda╝o ne transiru el unu tribo en alian tribon, sed Šiu tribo de la Izraelidoj restu fortike Še sia poseda╝o.
10 Kiel la Eternulo ordonis al Moseo, tiel faris la filinoj de CelofÂad;
11 kaj MaÂla, Tirca kaj Žogla kaj Milka kaj Noa, la filinoj de CelofÂad, edzini°is kun filoj de siaj onkloj.
12 En la familioj de la filoj de Manase, filo de Jozef, ili edzini°is, kaj ilia poseda╝o restis en la tribo de la familio de ilia patro.


13 Tio estas la ordonoj kaj la le°oj, kiujn la Eternulo donis per Moseo al la Izraelidoj en la stepoj de Moab, Še la JeriÂa Jordan.

Hosted by uCoz