JOSUO

Ăapitro 1


1 Post la morto de Moseo, servanto de la Eternulo, la Eternulo diris al Josuo, filo de Nun, helpanto de Moseo, jene:
2 Mia servanto Moseo mortis; kaj nun levi°u, transiru Ši tiun Jordanon, vi kaj Ši tiu tuta popolo, en la landon, kiun Mi donas al ili, al la Izraelidoj.
3 Ăiun lokon, sur kiun pa■os la plando de via piedo, Mi donas al vi, kiel Mi diris al Moseo.
4 De la dezerto kaj de Ši tiu Lebanon °is la granda rivero, la rivero Eřfrato, la tuta lando de la Žetidoj, °is la Granda Maro okcidente, estu viaj limoj.
5 Neniu rezistos al vi dum via tuta vivo; kiel Mi estis kun Moseo, tiel Mi estos kun vi; Mi ne foriros de vi kaj Mi ne forlasos vin.
6 Estu forta kaj kura°a; Šar vi ekposedigos al Ši tiu popolo la landon, pri kiu Mi ╝uris al iliaj patroj, ke Mi donos °in al ili.
7 Nur estu forta kaj tre kura°a, penante agi lař la tuta instruo, kiun donis al vi Mia servanto Moseo; ne deklini°u de °i dekstren nek maldekstren, por ke vi sukcesu Šie, kien vi iros.
8 Ăi tiu libro de la instruo ne fori°u de via bu■o, sed meditu pri °i tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu Šion, kio estas skribita en °i; Šar tiam vi havos feliŠon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson.
9 Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kura°a; ne havu teruron kaj ne timu; Šar kun vi estas la Eternulo, via Dio, Šie, kien vi iros.


10 Kaj Josuo ordonis al la oficistoj de la popolo, dirante:
11 Iru tra la tendaro, kaj ordonu al la popolo, dirante: Pretigu por vi man°a╝on, Šar post tri tagoj vi transiros Ši tiun Jordanon, por iri ekposedi la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel poseda╝on.


12 Kaj al la Rubenidoj kaj al la Gadidoj kaj al la duontribo de Manase, Josuo diris jene:
13 Memoru la aferon, kiun ordonis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, dirante: La Eternulo, via Dio, ripozigis vin, kaj donis al vi Ši tiun teron;
14 viaj edzinoj, viaj infanoj, kaj viaj brutoj restos sur la tero, kiun donis al vi Moseo transe de Jordan; kaj vi iru armitaj antař viaj fratoj, Šiuj, kiuj tařgas por la milito, kaj helpu ilin,
15 °is la Eternulo ripozigos viajn fratojn, kiel vin, kaj ili ankař ekposedos la teron, kiun la Eternulo, via Dio, donas al ili; tiam vi reiros sur la teron de via posedado, kaj vi posedos °in, kiun donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, transe de Jordan, sur la flanko de sunlevi°o.
16 Kaj ili respondis al Josuo, dirante: Ăion, kion vi ordonis, ni faros, kaj Šien, kien vi sendos nin, ni iros.
17 Tute tiel, kiel ni obeis Moseon, ni obeos vin; nur la Eternulo, via Dio, estu kun vi, kiel Li estis kun Moseo.
18 Ăiu, kiu malobeos vian diron kaj ne ařskultos viajn vortojn en Šio, kion vi ordonis al li, estos mortigita. Nur estu forta kaj kura°a.

Ăapitro 2


1 Kaj Josuo, filo de Nun, sendis el Ůitim du esplorrigardantojn sekrete, dirinte: Iru, pririgardu la landon kaj JeriÂon. Kaj ili iris, kaj venis en la domon de malŠastistino, kies nomo estis RaÂab, kaj ili dormis tie.
2 Kaj oni diris al la re°o de JeriÂo jene: Jen venis Ši tien en la nokto viroj el la Izraelidoj, por esplorrigardi la landon.
3 Tiam la re°o de JeriÂo sendis al RaÂab, por diri: Elirigu la virojn, kiuj venis al vi, kiuj venis en vian domon; Šar por esplorrigardi la tutan landon ili venis.
4 Sed la virino prenis la du virojn kaj ka■is ilin, kaj diris: Efektive venis al mi la viroj, sed mi ne scias, el kie ili estas;
5 kaj kiam en la mallumo oni estis fermontaj la pordegon, la viroj eliris; mi ne scias, kien la viroj iris; postkuru ilin rapide, Šar vi kuratingos ilin.
6 Sed ■i suprenirigis ilin sur la tegmenton, kaj ka■is ilin en la trunkoj de lino, kiuj ku■is Še ■i sur la tegmento.
7 La viroj postkuris ilin en la direkto al Jordan °is la transirejo; kaj la pordegon oni fermis, post kiam eliris la postkurantoj.
8 Kaj antař ol la ka■itoj ku■i°is, ■i supreniris al ili sur la tegmenton,
9 kaj ■i diris al la viroj: Mi scias, ke la Eternulo transdonis al vi la landon kaj ke teruro pri vi falis sur nin kaj ke timuli°is antař vi Šiuj lo°antoj de la lando;
10 Šar ni ařdis, ke la Eternulo sekigis antař vi la akvon de la Ru°a Maro, kiam vi eliris el Egiptujo, kaj kiel vi agis kun la du re°oj de la Amoridoj, kiuj estis transe de Jordan, kun SiÂon kaj kun Og, kiujn vi ekstermis.
11 Ni ařdis, kaj ektimis nia koro, kaj en neniu restis kura°o antař vi; Šar la Eternulo, via Dio, estas Dio en la Šielo supre kaj sur la tero malsupre.
12 Kaj nun ╝uru al mi per la Eternulo, ke Šar mi faris favorkora╝on al vi, tial ankař vi faros favorkora╝on al la domo de mia patro; kaj donu al mi signon de vereco,
13 ke vi konservos la vivon al mia patro kaj al mia patrino kaj al miaj fratoj kaj al miaj fratinoj, kaj al Šiu, kiun ili havas, kaj vi savos niajn animojn kontrař morto.
14 Kaj la viroj diris al ■i: Nia animo mortu anstatař via, se vi ne rakontos pri Ši tiu nia afero; kaj kiam la Eternulo donos al ni la landon, tiam ni faros al vi favorkora╝on kaj fidela╝on.
15 Kaj ■i malsuprenigis ilin per ■nuro tra la fenestro; Šar ■ia domo estis en la muro de la urbo, kaj ■i lo°is en la muro.
16 Kaj ■i diris al ili: Iru sur la monton, por ke ne renkontu vin la postkurantoj, kaj ka■u vin tie dum tri tagoj, °is la postkurantoj revenos; kaj poste vi iros vian vojon.
17 Kaj la viroj diris al ■i: Jen kiamaniere ni estos liberaj de via ╝uro, per kiu vi ╝urigis nin:
18 jen ni venos en la landon, kaj vi alligu al la fenestro la ru°an ■nuron, per kiu vi nin malsuprenigis; kaj vian patron kaj vian patrinon kaj viajn fratojn kaj la tutan familion de via patro kolektu al vi en la domon;
19 kaj se iu eliros el la pordo de via domo eksteren, lia sango estos sur lia kapo, kaj ni estos senkulpaj; kaj pri Šiu, kiu estos kun vi en la domo, lia sango estos sur nia kapo, se ies mano lin tu■os.
20 Sed se vi rakontos Ši tiun nian aferon, tiam ni estos liberaj de via ╝uro, per kiu vi ╝urigis nin.
21 Kaj ■i diris: ěi estu, kiel vi diris. Kaj ■i foririgis ilin, kaj ili iris; kaj ■i alligis la ru°an ■nuron al la fenestro.
22 Kaj ili iris, kaj venis sur la monton, kaj restis tie dum tri tagoj, °is revenis la postkurantoj. Kaj la postkurantoj serŠis sur la tuta vojo, kaj ne trovis.
23 Tiam la du viroj iris returne, kaj malsupreniris de la monto, kaj transi°is, kaj venis al Josuo, filo de Nun, kaj rakontis al li Šion, kio okazis al ili.
24 Kaj ili diris al Josuo: La Eternulo transdonis en nian manon la tutan landon, kaj Šiuj lo°antoj de la lando havas timon antař ni.

Ăapitro 3


1 Kaj Josuo levi°is frue matene, kaj ili elmovi°is de Ůitim kaj alvenis al Jordan, li kaj Šiuj Izraelidoj, kaj ili tradormis tie la nokton, antař ol transiri.
2 Kaj post paso de tri tagoj la oficistoj iris tra la tendaro,
3 kaj ordonis al la popolo, dirante: Kiam vi ekvidos la keston de interligo de la Eternulo, via Dio, kaj la pastrojn Levidojn, kiuj portas °in, tiam ekmovi°u de viaj lokoj kaj iru post ili.
4 Sed inter vi kaj °i devas esti interspaco de Širkař du mil ulnoj da mezuro; ne alproksimi°u al °i, por ke vi sciu la vojon, lař kiu vi devas iri; Šar vi ne iris lař tiu vojo antaře.
5 Kaj Josuo diris al la popolo: Sanktigu vin, Šar morgař la Eternulo faros inter vi miraklojn.
6 Kaj Josuo diris al la pastroj jene: Prenu la keston de interligo, kaj preteriru antař la popolo. Kaj ili prenis la keston de interligo, kaj preteriris antař la popolo.
7 Kaj la Eternulo diris al Josuo: En Ši tiu tago Mi komencos altigi vin antař la okuloj de la tuta Izrael, por ke ili sciu, ke kiel Mi estis kun Moseo, tiel Mi estos kun vi.
8 Kaj vi ordonu al la pastroj, kiuj portas la keston de interligo, dirante: Kiam vi venos al la rando de la akvo de Jordan, tiam stari°u en Jordan.


9 Kaj Josuo diris al la Izraelidoj: Aliru Ši tien, kaj ařskultu la vortojn de la Eternulo, via Dio.
10 Kaj Josuo diris: Per tio vi ekscios, ke la vivanta Dio estas inter vi, kaj ke Li forpelos de antař vi la Kanaanidojn kaj la Žetidojn kaj la Žividojn kaj la Perizidojn kaj la Girga■idojn kaj la Amoridojn kaj la Jebusidojn:
11 jen la kesto de interligo de la Sinjoro de la tuta tero transiros antař vi Jordanon.
12 Kaj nun prenu al vi dek du virojn el la triboj de Izrael, po unu viro el Šiu tribo.
13 Kaj kiam la plandoj de la piedoj de la pastroj, kiuj portas la keston de la Eternulo, la Sinjoro de la tuta tero, haltos en la akvo de Jordan, la akvo de Jordan detiri°os, la akvo, kiu fluas de supre; kaj °i stari°os, kiel unu muro.
14 Kaj kiam la popolo elmovi°is el siaj tendoj, por transiri Jordanon, kaj la pastroj, kiuj portis la keston de interligo, estis antař la popolo,
15 kaj kiam la portantoj de la kesto venis al Jordan, kaj la piedoj de la pastroj, kiuj portis la keston, trempi°is en la rando de la akvo (kaj Jordan estis plena Še Šiuj siaj bordoj dum la tuta tempo de rikoltado),
16 tiam la akvo, kiu fluis de supre, haltis, stari°is kiel unu muro, tre malproksime, Še la urbo Adam, kiu estas apud Cartan; kaj la akvo, kiu fluis al la maro de la stepo, al la Sala Maro, tute foriris. Kaj la popolo transiris kontrař JeriÂo.
17 Kaj la pastroj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, staris forte sur seka tero meze de Jordan, kaj la tuta Izrael iris trans seka tero, °is la tuta popolo transiris Jordanon.

Ăapitro 4


1 Kaj kiam la tuta popolo transiris Jordanon, la Eternulo diris al Josuo jene:
2 Prenu al vi el la popolo dek du virojn, po unu viro el Šiu tribo,
3 kaj ordonu al ili, dirante: Prenu al vi de Ši tie, el la mezo de Jordan, kie firme staris la piedoj de la pastroj, dek du ■tonojn, kaj transportu ilin kun vi, kaj metu ilin sur la nokthaltejo, kie vi pasigos Ši tiun nokton.
4 Kaj Josuo alvokis la dek du virojn, kiujn li destinis el la Izraelidoj, po unu viro el Šiu tribo;
5 kaj Josuo diris al ili: Iru antař la kesto de la Eternulo, via Dio, en la mezo de Jordan, kaj levu al vi sur vian ■ultron Šiu po unu ■tono, lař la nombro de la triboj de la Izraelidoj;
6 por ke Ši tio estu signo inter vi. Se viaj infanoj morgař demandos vin, dirante: Pro kio estas Še vi Ši tiuj ■tonoj?
7 tiam vi diros al ili: Pro tio, ke disflanki°is la akvo de Jordan antař la kesto de interligo de la Eternulo; kiam °i iris trans Jordanon, disflanki°is la akvo de Jordan. Kaj Ši tiuj ■tonoj estos memoriga╝o por la Izraelidoj eterne.
8 Kaj la Izraelidoj faris tiel, kiel ordonis Josuo; kaj ili prenis dek du ■tonojn el meze de Jordan, kiel la Eternulo diris al Josuo, lař la nombro de la triboj de la Izraelidoj; kaj ili transportis ilin kun si al la nokthaltejo, kaj ku■igis ilin tie.
9 Kaj dek du ■tonojn Josuo starigis meze de Jordan, sur la loko, sur kiu staris la piedoj de la pastroj, kiuj portis la keston de interligo; kaj ili restis tie °is hodiař.
10 Kaj la pastroj, kiuj portis la keston, staris meze de Jordan, °is fini°is Šio, kion la Eternulo ordonis al Josuo diri al la popolo, konforme al Šio, kion Moseo ordonis al Josuo. Kaj la popolo rapide transiris.
11 Kaj kiam la tuta popolo transiris, tiam transiris la kesto de la Eternulo kaj la pastroj antař la popolo.
12 Kaj la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase transiris armitaj antař la Izraelidoj, kiel diris al ili Moseo.
13 Ăirkař kvardek mil armitaj militistoj transiris antař la Eternulo por la milito, sur la stepon de JeriÂo.
14 En tiu tago la Eternulo altigis Josuon antař la okuloj de la tuta Izrael; kaj ili komencis timi lin, kiel ili timis Moseon dum lia tuta vivo.


15 Kaj la Eternulo diris al Josuo jene:
16 Ordonu al la pastroj, kiuj portas la keston de atesto, ke ili supreniru el Jordan.
17 Kaj Josuo ordonis al la pastroj, dirante: Supreniru el Jordan.
18 Kaj kiam la pastroj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, supreniris el Jordan, kaj kiam la plandoj de la pastroj levi°is sur la sekan teron, la akvo de Jordan reiris al sia loko kaj ekfluis kiel antaře lař Šiuj siaj bordoj.
19 Kaj la popolo eliris el Jordan en la deka tago de la unua monato, kaj ili starigis sian tendaron en Gilgal, oriente de JeriÂo.
20 Kaj la dek du ■tonojn, kiujn ili prenis el Jordan, Josuo starigis en Gilgal.
21 Kaj li diris al la Izraelidoj jene: Se en la venonta tempo viaj filoj demandos siajn patrojn, dirante: Kion signifas Ši tiuj ■tonoj?
22 tiam diru al viaj filoj jene: Sur seka tero Izrael transiris Ši tiun Jordanon;
23 Šar la Eternulo, via Dio, elsekigis la akvon de Jordan antař vi, °is vi transiris, kiel la Eternulo, via Dio, faris kun la Ru°a Maro, kiun Li elsekigis antař ni, °is ni transiris;
24 por ke Šiuj popoloj de la tero sciu, ke la mano de la Eternulo estas forta, kaj por ke ili timu la Eternulon, vian Dion, en Šiu tempo.

Ăapitro 5


1 Kaj kiam Šiuj re°oj de la Amoridoj, kiuj lo°is transe de Jordan okcidente, kaj Šiuj re°oj de la Kanaanidoj, kiuj lo°is apud la maro, ařdis, ke la Eternulo elsekigis la akvon de Jordan antař la Izraelidoj, °is ili transiris, tiam ektimis ilia koro, kaj ili ne havis plu kura°on antař la Izraelidoj.


2 En tiu tempo la Eternulo diris al Josuo: Faru al vi ■tonajn tranŠilojn, kaj cirkumcidu la Izraelidojn denove, duan fojon.
3 Kaj Josuo faris al si ■tonajn tranŠilojn, kaj cirkumcidis la Izraelidojn sur la monteto Aralot.
4 Kaj jen estas la kařzo, pro kiu Josuo cirkumcidis: la tuta popolo, kiu eliris el Egiptujo, la virseksuloj, Šiuj militkapablaj, mortis en la dezerto, sur la vojo, kiam ili iris el Egiptujo;
5 Šar cirkumcidita estis la tuta popolo, kiu eliris; sed Šiuj, kiuj naski°is en la dezerto, sur la vojo, kiam ili iris el Egiptujo, ne estis cirkumciditaj.
6 Ăar dum kvardek jaroj la Izraelidoj iris en la dezerto, °is la tuta popolo militkapabla, kiu eliris el Egiptujo, elmortis, pro tio, ke ili ne obeis la voŠon de la Eternulo; al ili la Eternulo ╝uris, ke Li ne montros al ili la landon, pri kiu la Eternulo ╝uris al iliaj patroj, ke Li donos al ni landon, en kiu fluas lakto kaj mielo.
7 Iliajn filojn Li starigis anstatař ili. Tiujn Josuo cirkumcidis; Šar ili estis necirkumciditaj, Šar oni ne cirkumcidis ilin dum la vojo.
8 Kaj kiam estis finita la cirkumcidado de la tuta popolo, ili restis sur sia loko en la tendaro, °is ili resani°is.
9 Kaj la Eternulo diris al Josuo: Hodiař Mi derulis de vi la hontinda╝on de Egiptujo. Kaj tiu loko ricevis la nomon Gilgal °is hodiař.


10 Kaj la Izraelidoj staris tendare en Gilgal, kaj faris la Paskon en la dek-kvara tago de la monato vespere sur la stepo de JeriÂo.
11 Kaj ili man°is el la produktoj de la tero en la sekvanta tago post la Pasko, macojn kaj rostitajn grajnojn en la sama tago.
12 Kaj la manao Šesis fali en la sekvanta tago, post kiam ili man°is el la produktoj de la tero; kaj la Izraelidoj ne plu havis manaon, sed ili man°is la produktojn de la lando Kanaana en tiu jaro.


13 Kaj okazis, ke kiam Josuo estis apud JeriÂo, li levis siajn okulojn, kaj ekvidis, ke jen viro staras antař li kaj en sia mano li tenas nudigitan glavon. Kaj Josuo aliris al li, kaj diris al li: Ău vi estas nia, ař Šu el niaj malamikoj?
14 Kaj tiu diris: Ne, mi estas militestro de la Eternulo, mi nun venis. Tiam Josuo ╝etis sin viza°altere kaj faris adoron, kaj diris al li: Kion mia sinjoro diros al sia sklavo?
15 Kaj la militestro de la Eternulo diris al Josuo: Demetu viajn ■uojn de viaj piedoj; Šar la loko, sur kiu vi staras, estas sankta. Kaj Josuo faris tiel.

Ăapitro 6


1 (Kaj JeriÂo estis fermita kaj ■losita kontrař la Izraelidoj; neniu eliris, kaj neniu eniris.)
2 Kaj la Eternulo diris al Josuo: Vidu, Mi transdonis en vian manon JeriÂon kaj °ian re°on kaj °iajn fortajn militistojn.
3 Ăirkařiru la urbon Šiuj militistoj, Širkařiru la urbon unu fojon; tiel faru dum ses tagoj.
4 Kaj sep pastroj portu sep trumpetojn jubileajn antař la kesto; kaj en la sepa tago Širkařiru la urbon sep fojojn, kaj la pastroj sonigu per la trumpetoj.
5 Kaj kiam oni ektrumpetos per la jubilea korno kaj vi ekařdos la sonadon de la trumpeto, tiam la tuta popolo ekkriu per lařta voŠo; kaj la muro de la urbo falos malsupren, kaj la popolo eniru, Šiu rekte antařen.
6 Kaj Josuo, filo de Nun, alvokis la pastrojn, kaj diris al ili: Portu la keston de interligo, kaj sep pastroj portu sep jubileajn trumpetojn antař la kesto de la Eternulo.
7 Kaj li diris al la popolo: Iru, kaj Širkařiru la urbon, kaj la armitoj preteriru antař la kesto de la Eternulo.
8 Kaj post kiam Josuo tion diris al la popolo, sep pastroj, portantaj sep jubileajn trumpetojn antař la Eternulo, ekiris kaj ektrumpetis per la trumpetoj; kaj la kesto de interligo de la Eternulo iris post ili.
9 Kaj la armitoj iris antař la pastroj, kiuj trumpetis per la trumpetoj, kaj la resto de la popolo iris post la kesto; oni iris kaj trumpetis per trumpetoj.
10 Kaj al la popolo Josuo ordonis, dirante: Ne kriu, kaj ne ařdigu vian voŠon, kaj neniu vorto eliru el via bu■o, °is la tago, kiam mi diros al vi, ke vi kriu; tiam vi krios.
11 Kaj la kesto de la Eternulo ekiris Širkař la urbo, Širkařiris °in unu fojon; kaj ili venis en la tendaron kaj tranoktis en la tendaro.


12 Kaj Josuo levi°is frue matene, kaj la pastroj ekportis la keston de la Eternulo.
13 Kaj la sep pastroj, kiuj portis sep jubileajn trumpetojn antař la kesto de la Eternulo, iris kaj senŠese trumpetis per la trumpetoj; kaj la armitoj iris antař ili, kaj la resto de la popolo iris post la kesto de la Eternulo, kaj oni senŠese trumpetis per trumpetoj.
14 Kaj ili Širkařiris la urbon en la dua tago unu fojon, kaj revenis en la tendaron. Tiel oni faris dum ses tagoj.
15 En la sepa tago ili levi°is frue, kiam montri°is la matena Šielru°o, kaj ili Širkařiris la urbon en la sama maniero sep fojojn; en tiu sola tago ili Širkařiris la urbon sep fojojn.
16 Kaj Še la sepa fojo, kiam la pastroj trumpetis per la trumpetoj, Josuo diris al la popolo: Ekkriu, Šar la Eternulo transdonis al vi la urbon.
17 Kaj la urbo estu sub anatemo de la Eternulo, °i kaj Šio, kio estas en °i; nur la malŠastistino RaÂab restu viva, ■i kaj Šiu, kiu estas kun ■i en la domo; Šar ■i ka■is la senditojn, kiujn ni sendis.
18 Sed vi gardu vin kontrař la anatemita╝o, por ke vi ne anatemi°u, se vi prenos ion el la anatemita╝o, kaj por ke vi ne faligu anatemon sur la tendaron de Izrael kaj ne malfeliŠigu °in.
19 Kaj la tuta ar°ento kaj oro, kaj Šiuj vazoj kupraj kaj feraj, estu sanktigitaj al la Eternulo; en la trezorejon de la Eternulo ili venos.
20 Kaj la popolo ekkriis, kaj oni ektrumpetis per trumpetoj. Kaj kiam la popolo ekařdis la sonadon de la trumpeto, la popolo ekkriis per lařta voŠo; kaj la muro falis malsupren, kaj la popolo eniris en la urbon, Šiu rekte antařen, kaj ili prenis la urbon.
21 Kaj ili ekstermis per glavo Šion, kio estis en la urbo, la virojn kaj virinojn, junulojn kaj maljunulojn, bovojn kaj ■afojn kaj azenojn.
22 Kaj al la du viroj, kiuj esplorrigardis la landon, Josuo diris: Iru en la domon de la malŠastistino, kaj elkonduku el tie la virinon, kaj Šiujn, kiuj estas Še ■i, kiel vi ╝uris al ■i.
23 Kaj la junuloj esplorrigardintoj iris, kaj elkondukis RaÂabon kaj ■ian patron kaj ■ian patrinon kaj ■iajn fratojn, kaj Šiujn, kiuj estis Še ■i, kaj ■ian tutan familion ili elkondukis, kaj starigis ilin ekster la tendaron de Izrael.
24 Kaj la urbon oni forbruligis per fajro, kaj Šion, kio estis en °i; nur la ar°enton kaj oron kaj la kuprajn kaj ferajn vazojn oni donis en la trezorejon de la domo de la Eternulo.
25 Kaj la malŠastistinon RaÂab, kaj la domon de ■ia patro, kaj Šiujn, kiuj estis kun ■i, Josuo lasis vivaj, kaj ■i restis inter Izrael °is nun; Šar ■i ka■is la senditojn, kiujn Josuo sendis por esplorrigardi JeriÂon.
26 Kaj en tiu tempo Josuo faris ╝uron, dirante: Malbenita antař la Eternulo estu tiu viro, kiu restarigos kaj konstruos Ši tiun urbon JeriÂo. Sur sia unuenaskito li °in fondos, kaj sur sia plej juna filo li starigos °iajn pordegojn.
27 Kaj la Eternulo estis kun Josuo, kaj li estis fama sur la tuta tero.

Ăapitro 7


1 Sed la Izraelidoj pekis kontrař la anatemo: AÂan, filo de Karmi, filo de Zabdi, filo de ZeraÂ, el la tribo de Jehuda, prenis el la anatemita╝o, kaj la kolero de la Eternulo ekflamis kontrař la Izraelidoj.


2 Kaj Josuo sendis virojn el JeriÂo al Aj, kiu estis apud Bet- Aven, oriente de Bet-El, kaj li diris al ili jene: Iru kaj esplorrigardu la landon. Kaj la viroj iris kaj esplorrigardis Ajon.
3 Kaj ili revenis al Josuo, kaj diris al li: Ne iru la tuta popolo, nur du mil ař tri mil viroj iru kaj venkobatu Ajon; ne lacigu tien la tutan popolon, Šar ili estas malgrandnombraj.
4 Kaj iris tien el la popolo Širkař tri mil viroj; sed ili forkuris de antař la lo°antoj de Aj.
5 Kaj la lo°antoj de Aj mortigis el ili tridek ses homojn, kaj persekutis ilin de la pordego °is Ůebarim, kaj venkobatis ilin sur la deklivo de la monto; kaj malkura°i°is la koro de la popolo kaj fari°is kiel akvo.
6 Tiam Josuo dis■iris siajn vestojn, kaj ╝etis sin viza°altere antař la keston de la Eternulo, restante tiel °is la vespero, li kaj la pleja°uloj de Izrael; kaj ili ■utis polvon sur siajn kapojn.
7 Kaj Josuo diris: Ho, mia Sinjoro, Eternulo, kial Vi transirigis Ši tiun popolon trans Jordanon, por transdoni nin en la manon de la Amoridoj, por pereigi nin? ho, kial ni ne restis sur tiu flanko de Jordan?
8 Ho, mia Sinjoro! kion mi povas diri, post kiam Izrael turnis sian dorson al siaj malamikoj?
9 Kiam ařdos la Kanaanidoj kaj Šiuj lo°antoj de la lando, ili Širkařos nin kaj ekstermos nian nomon de sur la tero; kaj kion Vi faros por Via granda nomo?
10 Tiam la Eternulo diris al Josuo: Levi°u! por kio vi ╝etis vin viza°altere?
11 Izrael pekis, kaj ili agis kontrař Mia interligo, kiun Mi donis al ili, kaj ili prenis el la anatemita╝o, kaj ■telis, kaj mensoge neis, kaj metis inter siajn vazojn.
12 Tial la Izraelidoj ne povos rezisti antař siaj malamikoj, sian dorson ili turnos al siaj malamikoj, Šar ili falis sub anatemon; Mi ne estos plu kun vi, se vi ne malaperigos la anatemita╝on el inter vi.
13 Levi°u, sanktigu la popolon, kaj diru: Sanktigu vin por morgař; Šar tiel diris la Eternulo, Dio de Izrael: Anatemita╝o estas inter vi, Izrael; vi ne povos rezisti antař viaj malamikoj, °is vi forigos la anatemita╝on el inter vi.
14 Kaj vi aliros matene lař viaj triboj; kaj la tribo, kiun montros la Eternulo, aliros lař la familioj; kaj la familio, kiun montros la Eternulo, aliros lař la domoj; kaj la domo, kiun montros la Eternulo, aliros lař apartaj homoj.
15 Kaj tiun, Še kiu montri°os la anatemita╝o, oni forbruligu per fajro, lin kaj Šion, kio apartenas al li; Šar li agis kontrař la interligo de la Eternulo, kaj Šar li faris malnobla╝on en Izrael.


16 Kaj Josuo levi°is frue matene, kaj alirigis Izraelon lař liaj triboj; kaj la montro falis sur la tribon de Jehuda.
17 Kaj li alirigis la tribon de Jehuda, kaj la montro falis sur la familion de la ZeraÂidoj; kaj li alirigis la familion de la ZeraÂidoj lař apartaj homoj, kaj la montro falis sur Zabdin.
18 Kaj li alirigis lian domon lař apartaj homoj, kaj la montro falis sur AÂanon, filon de Karmi, filo de Zabdi, filo de ZeraÂ, el la tribo de Jehuda.
19 Tiam Josuo diris al AÂan: Mia filo! donu gloron al la Eternulo, Dio de Izrael, kaj faru al Li konfeson, kaj diru al mi, kion vi faris; ne ka■u antař mi.
20 Kaj AÂan respondis al Josuo, kaj diris: Efektive, mi pekis antař la Eternulo, Dio de Izrael, kaj tiel kaj tiel mi faris.
21 Mi vidis inter la militakira╝o belan Ůinaran mantelon, kaj ducent siklojn da ar°ento, kaj unu stangeton da oro, havantan la pezon de kvindek sikloj, kaj mi ekdeziris ilin kaj prenis ilin; kaj nun ili estas ka■itaj en la tero meze de mia tendo, kaj la ar°ento estas sub tio.
22 Kaj Josuo sendis senditojn, kaj ili kuris en la tendon; kaj montri°is, ke tio estas ka■ita en lia tendo kaj la ar°ento estas sub tio.
23 Kaj ili prenis tion el meze de la tendo, kaj alportis al Josuo kaj al Šiuj Izraelidoj, kaj elmetis tion antař la Eternulo.
24 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael prenis AÂanon, filon de ZeraÂ, kaj la ar°enton kaj la mantelon kaj la stangeton da oro, kaj liajn filojn kaj liajn filinojn, kaj liajn bovojn kaj liajn azenojn kaj liajn ■afojn, kaj lian tendon, kaj Šion, kio apartenis al li, kaj elkondukis ilin en la valon AÂor.
25 Kaj Josuo diris: Pro tio, ke vi mal°ojigis nin, la Eternulo mal°ojigos vin en Ši tiu tago. Kaj la tuta Izrael mortigis lin per ■tonoj; kaj oni forbruligis ilin per fajro, kaj ╝etis sur ilin ■tonojn.
26 Kaj oni amasigis super li grandan amason da ■tonoj, kiu restis °is hodiař. Kaj malaperis la flama kolero de la Eternulo. Pro tio tiu loko havas la nomon valo AÂor °is hodiař.

Ăapitro 8


1 Kaj la Eternulo diris al Josuo: Ne timu, kaj ne estu malkura°a; prenu kun vi Šiujn militistojn, kaj levi°u kaj iru al Aj; vidu, Mi transdonis en vian manon la re°on de Aj kaj lian popolon kaj lian urbon kaj lian landon.
2 Kaj agu kun Aj kaj kun °ia re°o, kiel vi agis kun JeriÂo kaj kun °ia re°o; nur ilian militakira╝on kaj iliajn brutojn vi povas rabi por vi. Faru insidon malantař la urbo.
3 Kaj levi°is Josuo kaj Šiuj militistoj, por iri al Aj; kaj Josuo elektis tridek mil homojn, bonajn militistojn, kaj sendis ilin nokte,
4 kaj ordonis al ili, dirante: Vidu, vi faros insidon Še la urbo, malantař la urbo; ne tro malproksimi°u de la urbo, kaj estu Šiuj pretaj.
5 Kaj mi, kaj la tuta popolo, kiu estas kun mi, alproksimi°os al la urbo. Kaj kiam ili eliros kontrař nin, kiel antaře, ni forkuros de ili.
6 Kaj ili eliros post ni, °is ni ellogos ilin el la urbo; Šar ili diros: Ili forkuras de ni, kiel antaře. Kaj ni kuros de ili.
7 Tiam vi levi°u el la insido kaj ekposedu la urbon; kaj la Eternulo, via Dio, transdonos °in en vian manon.
8 Kaj kiam vi okupos la urbon, ekbruligu la urbon per fajro; faru lař la diro de la Eternulo. Vidu, mi tion ordonas al vi.
9 Kaj Josuo sendis ilin, kaj ili iris en insidejon, kaj ili eksidis inter Bet-El kaj Aj, okcidente de Aj. Kaj Josuo pasigis tiun nokton meze de la popolo.


10 Kaj Josuo levi°is frue matene, kaj ordigis la popolon, kaj ekiris li kaj la pleja°uloj de Izrael antař la popolo al Aj.
11 Kaj Šiuj militistoj, kiuj estis kun li, iris, kaj alproksimi°is, kaj venis antař la urbon, kaj starigis sian tendaron norde de Aj; kaj inter ili kaj Aj estis valo.
12 Kaj li prenis Širkař kvin mil homojn, kaj aran°is ilin inside inter Bet-El kaj Aj, okcidente de Aj.
13 Kaj la popolo starigis la tutan tendaron, kiu estis norde de la urbo, tiel, ke °ia fina parto estis okcidente de la urbo. Kaj Josuo iris en tiu nokto en la mezon de la valo.
14 Kiam la re°o de Aj tion ekvidis, tiam la lo°antoj de la urbo rapide levi°is kaj eliris kontrař Izraelon milite, li kaj lia tuta popolo, sur difinitan lokon antař la valo. Kaj li ne sciis, ke estas kontrař li insido malantař la urbo.
15 Kaj Josuo kaj la tuta Izrael ■ajnigis sin venkobatitaj de ili, kaj ekkuris en la direkto al la dezerto.
16 Kaj ili per krio vokis la tutan popolon, kiu estis en la urbo, por persekuti ilin; kaj ili postkuris Josuon, kaj malproksimi°is de la urbo.
17 Kaj en Aj kaj en Bet-El restis neniu homo, kiu ne kuris post Izrael. Kaj ili lasis la urbon malfermita, kaj postkuris Izraelon.
18 Kaj la Eternulo diris al Josuo: Etendu la lancon, kiu estas en via mano, kontrař Ajon; Šar en vian manon Mi °in transdonos. Kaj Josuo etendis la lancon, kiu estis en lia mano, kontrař la urbon.
19 Kaj la insidanoj rapide levi°is de sia loko, kaj ekkuris, kiam li etendis sian manon, kaj ili venis en la urbon kaj okupis °in, kaj rapide ekbruligis la urbon per fajro.
20 Kaj la lo°antoj de Aj ekrigardis malantařen, kaj vidis, ke fumo de la urbo iras al la Šielo. Kaj ili ne havis lokon, kien forkuri--nek tien nek Ši tien; kaj la popolo, kiu estis kurinta al la dezerto, turni°is kontrař la persekutantojn.
21 Kaj kiam Josuo kaj la tuta Izrael ekvidis, ke la insidanoj okupis la urbon kaj ke levi°as fumo de la urbo, ili turni°is kaj ekbatis la lo°antojn de Aj.
22 Kaj tiuj el la urbo eliris renkonte al ili, kaj ili trovi°is en la mezo inter la Izraelidoj, el kiuj unuj estis sur unu flanko kaj aliaj sur la dua flanko, kaj ili batis ilin tiel, ke neniu el ili restis kaj neniu povis forkuri.
23 Kaj la re°on de Aj oni kaptis vivan, kaj alkondukis lin al Josuo.
24 Kaj kiam Izrael mortigis Šiujn lo°antojn de Aj sur la kampo, en la dezerto, kien tiuj ilin postkuris, kaj Šiuj falis de glavo °is plena ekstermi°o, tiam Šiuj Izraelidoj reiris en la urbon Aj kaj mortigis tie Šiujn per glavo.
25 Kaj la nombro de Šiuj falintoj en tiu tago, viroj kaj virinoj, estis dek du mil, Šiuj lo°antoj de Aj.
26 Kaj Josuo ne retiris sian manon, kiun li etendis kun la lanco, °is estis ekstermitaj Šiuj lo°antoj de Aj.
27 Nur la brutojn kaj la militakira╝on de tiu urbo la Izraelidoj rabis al si, lař la diro de la Eternulo, kiun Li ordonis al Josuo.
28 Kaj Josuo forbruligis la urbon Aj, kaj faris °in eterna ruino, dezerta╝o °is hodiař.
29 Kaj la re°on de Aj li pendigis sur arbo, kie li restis °is la vespero; kaj kiam la suno subiris, Josuo ordonis, kaj oni deprenis lian kadavron de la arbo, kaj ╝etis °in antař la pordegon de la urbo, kaj amasigis super °i grandan amason da ■tonoj, kiu restis °is hodiař.


30 Tiam Josuo konstruis sur la monto Ebal altaron al la Eternulo, Dio de Izrael,
31 kiel ordonis Moseo, servanto de la Eternulo, al la Izraelidoj, kiel estas skribite en la libro de instruo de Moseo, altaron el ■tonoj nehakitaj, sur kiujn oni ne levis feron. Kaj oni alportis sur °i bruloferojn al la Eternulo, kaj oni buŠis pacoferojn.
32 Kaj li skribis tie sur la ■tonoj kopion de la instruo de Moseo, kiun li skribis antař la Izraelidoj.
33 Kaj la tuta Izrael kaj liaj pleja°uloj kaj oficistoj kaj liaj ju°istoj staris Še ambař flankoj de la kesto, kontrař la pastroj Levidoj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, kiel la fremduloj, tiel ankař la indi°enoj; duono staris kontrař la monto Gerizim, kaj la dua duono kontrař la monto Ebal, kiel ordonis antaře Moseo, servanto de la Eternulo, por beni la popolon.
34 Kaj poste li lařte legis Šiujn vortojn de la instruo, la benon kaj la malbenon, konforme al Šio, kio estas skribita en la libro de la instruo.
35 El Šio, kion ordonis Moseo, ne estis eŠ unu vorto, kiun ne antařlegis Josuo antař la tuta komunumo de Izrael, kaj antař la virinoj, infanoj, kaj fremduloj, kiuj estis inter ili.

Ăapitro 9


1 Kaj kiam ařdis Šiuj re°oj, kiuj lo°is trans Jordan, sur la monto kaj en la valo, kaj sur la tuta bordo de la Granda Maro kontrař Lebanon, la Žetidoj, kaj la Amoridoj, la Kanaanidoj, la Perizidoj, la Žividoj, kaj la Jebusidoj,
2 ili kolekti°is kune, por militi unuanime kontrař Josuo kaj kontrař Izrael.


3 Kaj la lo°antoj de Gibeon ařdis, kion faris Josuo al JeriÂo kaj al Aj,
4 kaj ili ankař faris ruza╝on: ili iris kaj provizis sin per man°a╝oj, kaj metis malnovajn sakojn sur siajn azenojn kaj malnovajn dis■iritajn kaj flikitajn vinsakojn;
5 kaj ■uoj malnovaj kaj flikitaj estis sur iliaj piedoj, kaj vestoj malnovaj estis sur ili, kaj ilia tuta pano estis malfre■a kaj ■imi°inta.
6 Kaj ili iris al Josuo en la tendaron Še Gilgal, kaj diris al li kaj al la tuta Izrael: El lando malproksima ni venis; faru do kun ni interligon.
7 Kaj la Izraelidoj diris al la Žividoj: Eble vi lo°as apude de ni; kiel do ni povas fari kun vi interligon?
8 Kaj ili diris al Josuo: Ni estas viaj sklavoj. Kaj Josuo diris al ili: Kiuj vi estas? kaj el kie vi venas?
9 Kaj ili diris al li: El lando tre malproksima venis viaj sklavoj pro la nomo de la Eternulo, via Dio; Šar ni ařdis Lian gloron, kaj Šion, kion Li faris en Egiptujo,
10 kaj Šion, kion Li faris al la du re°oj de la Amoridoj transe de Jordan, al SiÂon, re°o de Že■bon, kaj al Og, re°o de Ba■an, kiu lo°is en A■tarot.
11 Kaj diris al ni niaj pleja°uloj kaj Šiuj lo°antoj de nia lando jene: Prenu en viajn manojn man°a╝on por la vojo, kaj iru renkonte al ili, kaj diru al ili: Ni estas viaj sklavoj; faru do kun ni interligon.
12 Ăi tiu nia pano estis varma, kiam ni prenis °in provize el niaj domoj en la tago, en kiu ni eliris, por iri al vi; kaj nun jen °i malfre■i°is kaj ■imi°is.
13 Kaj Ši tiuj niaj felsakoj kun vino, kiujn ni plenigis novajn, jen ili disfendi°is; kaj Ši tiuj niaj vestoj kaj ■uoj malnovi°is pro la tre longa vojo.
14 Tiam la homoj prenis iom el ilia pano, kaj la Eternulon ili ne demandis.
15 Kaj Josuo faris pacon kun ili, kaj starigis interligon kun ili, por lasi ilin vivaj; kaj la Šefoj de la komunumo ╝uris al ili.
16 Sed post paso de tri tagoj, post kiam ili faris kun ili interligon, ili ekařdis, ke ili estas iliaj najbaroj kaj lo°as apude de ili.
17 Kaj la Izraelidoj elmovi°is, kaj venis al iliaj urboj en la tria tago; iliaj urboj estis Gibeon kaj Kefira kaj Beerot kaj Kirjat-Jearim.
18 Kaj la Izraelidoj ne batis ilin, Šar la estroj de la komunumo ╝uris al ili per la Eternulo, Dio de Izrael. Kaj la tuta komunumo ekmurmuris kontrař la estroj.
19 Kaj Šiuj estroj diris al la tuta komunumo: Ni ╝uris al ili per la Eternulo, Dio de Izrael, kaj nun ni ne povas tu■i ilin;
20 tion ni faros al ili: ni lasu ilin vivaj, por ke ne trafu nin kolero pro la ╝uro, kiun ni ╝uris al ili.
21 Kaj la estroj diris al ili: Ili vivu. Kaj ili fari°is lignohakistoj kaj akvoportistoj por la tuta komunumo, kiel diris al ili la estroj.
22 Kaj Josuo alvokis ilin, kaj diris al ili jene: Kial vi nin trompis, dirante, ke vi estas tre malproksimaj de ni, dum vi lo°as apude de ni?
23 estu do nun malbenitaj: ne Šesi°u inter vi sklavoj kaj lignohakistoj kaj akvoportistoj por la domo de mia Dio.
24 Kaj ili respondis al Josuo kaj diris: Estis dirite al viaj sklavoj, ke la Eternulo, via Dio, promesis al Sia servanto Moseo, ke Li donos al vi la tutan landon kaj ekstermos antař vi Šiujn lo°antojn de la lando; tial ni tre ektimis antař vi pri nia vivo, kaj ni faris tiun aferon.
25 Kaj nun jen ni estas en via mano: kiel vi trovas bona kaj justa agi kun ni, tiel agu.
26 Kaj li agis kun ili tiel: li savis ilin kontrař la manoj de la Izraelidoj, kaj Ši tiuj ne mortigis ilin.
27 Sed Josuo destinis al ili en tiu tago, ke ili estu lignohakistoj kaj akvoportistoj por la komunumo kaj por la altaro de la Eternulo, °is la nuna tago, sur la loko, kiun Li elektos.

Ăapitro 10


1 Kiam Adoni-Cedek, re°o de Jerusalem, ařdis, ke Josuo prenis Ajon kaj ekstermis °in; ke kiel li agis kun JeriÂo kaj kun °ia re°o, tiel li agis kun Aj kaj kun °ia re°o; kaj ke la lo°antoj de Gibeon faris pacon kun Izrael kaj restis inter ili:
2 tiam ili tre ektimis; Šar Gibeon estis urbo granda, kiel unu el la re°aj urboj, kaj °i estis pli granda ol Aj, kaj Šiuj °iaj lo°antoj estis homoj fortaj.
3 Kaj Adoni-Cedek, re°o de Jerusalem, sendis al Hoham, re°o de Žebron, kaj al Piram, re°o de Jarmut, kaj al Jafia, rego de LaÂi■, kaj al Debir, re°o de Eglon, por diri:
4 Venu al mi kaj helpu min, ke ni venkobatu Gibeonon pro tio, ke °i faris pacon kun Josuo kaj kun la Izraelidoj.
5 Kaj kuni°is kaj iris la kvin re°oj de la Amoridoj, la re°o de Jerusalem, la re°o de Žebron, la re°o de Jarmut, la re°o de LaÂi■, la re°o de Eglon, ili kaj ilia tuta militistaro; kaj ili starigis tendarojn Širkař Gibeon kaj ekmilitis kontrař °i.
6 Tiam la lo°antoj de Gibeon sendis al Josuo en la tendaron Še Gilgal, por diri: Ne forprenu viajn manojn de viaj sklavoj; venu al ni rapide kaj savu nin kaj helpu nin, Šar kolekti°is kontrař ni Šiuj re°oj de la Amoridoj, kiuj lo°as sur la monto.
7 Kaj Josuo eliris el Gilgal, li kaj la tuta militistaro kun li, kaj Šiuj militotařguloj.
8 Kaj la Eternulo diris al Josuo: Ne timu ilin; Šar en vian manon Mi transdonis ilin; neniu el ili povos rezisti antař vi.
9 Kaj Josuo venis al ili neatendite; la tutan nokton li iris el Gilgal.
10 Kaj la Eternulo konfuzegis ilin antař Izrael, kaj Ši tiu batis ilin per granda venkobato en Gibeon, kaj persekutis ilin lař la vojo, kiu suprenkondukas al Bet-Žoron, kaj batis ilin °is Azeka kaj °is Makeda.
11 Kaj kiam ili, forkurante de la Izraelidoj, estis sur la deklivo de Bet-Žoron, la Eternulo ╝etadis sur ilin grandajn ■tonojn el la Šielo, °is Azeka, kaj ili mortis; pli granda estis la nombro de tiuj, kiuj mortis de la ■tonoj de hajlo, ol la nombro de tiuj, kiujn la Izraelidoj mortigis per la glavo.


12 Tiam Josuo parolis al la Eternulo en la tago, en kiu la Eternulo transdonis la Amoridojn al la Izraelidoj; kaj li diris antař la Šeestanta Izrael:

Suno, haltu super Gibeon, Kaj luno super la valo de Ajalon.
13 Kaj la suno haltis, kaj la luno staris tiel longe, Kiel la popolo faris ven°on al siaj malamikoj.

Tio estas ja skribita en la libro de la Justulo. Kaj la suno staris meze de la Šielo, kaj ne rapidis subiri preskař dum tuta tago.
14 Kaj nek antaře nek poste estis tago simila al tiu, en kiu la Eternulo obeis la voŠon de homo; Šar la Eternulo batalis por Izrael.


15 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael revenis en la tendaron Še Gilgal.


16 Kaj forkuris tiuj kvin re°oj kaj ka■is sin en kaverno en Makeda.
17 Kaj oni sciigis al Josuo, dirante: Estas trovitaj la kvin re°oj, ka■itaj en kaverno en Makeda.
18 Tiam Josuo diris: Alrulu grandajn ■tonojn al la aperturo de la kaverno, kaj starigu Še °i homojn, por gardi °in;
19 sed vi ne haltu, persekutu viajn malamikojn kaj ekstermu iliajn malantařajn taŠmentojn; ne permesu al ili veni en iliajn urbojn; Šar la Eternulo, via Dio, transdonis ilin en viajn manojn.
20 Kaj kiam Josuo kaj la Izraelidoj finis bati ilin per tre granda venkobato °is preskař plena ekstermo, kaj la restintoj el ili forkuris en la fortikigitajn urbojn,
21 kaj la tuta popolo revenis al Josuo en la tendaron en Makedan sendifekta, kaj neniu movis sian langon kontrař la Izraelidojn,
22 tiam Josuo diris: Malfermu la aperturon de la kaverno, kaj elkonduku al mi tiujn kvin re°ojn el la kaverno.
23 Kaj oni faris tiel, kaj oni elkondukis al li tiujn kvin re°ojn el la kaverno: la re°on de Jerusalem, la re°on de Žebron, la re°on de Jarmut, la re°on de LaÂi■, la re°on de Eglon.
24 Kaj kiam oni elkondukis tiujn re°ojn al Josuo, tiam Josuo alvokis Šiujn Izraelidojn, kaj diris al la estroj de la militistoj, kiuj iris kun li: Alproksimi°u, metu viajn piedojn sur la kolojn de Ši tiuj re°oj; kaj ili aliris, kaj metis siajn piedojn sur iliajn kolojn.
25 Kaj Josuo diris al ili: Ne timu kaj ne tremu, estu fortaj kaj kura°aj; Šar tiel la Eternulo faros al Šiuj viaj malamikoj, kontrař kiuj vi militas.
26 Kaj poste Josuo frapis ilin, kaj mortigis ilin, kaj pendigis ilin sur kvin arboj; kaj ili pendis sur la arboj °is la vespero.
27 Kaj post la subiro de la suno Josuo ordonis, kaj oni deprenis ilin de la arboj, kaj ╝etis ilin en la kavernon, en kiu ili estis ka■intaj sin; kaj oni almetis al la aperturo de la kaverno grandajn ■tonojn, kiuj restis °is la nuna tago.


28 Kaj Makedan Josuo prenis en tiu sama tago, kaj batis °in per glavo, ankař °ian re°on; kaj li ekstermis ilin kaj Šion vivantan, kio estis en °i; li lasis neniun restanton. Kaj li agis kun la re°o de Makeda, kiel li agis kun la re°o de JeriÂo.


29 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael transiris el Makeda al Libna, kaj militis kontrař Libna.
30 Kaj la Eternulo transdonis ankař °in kaj °ian re°on en la manon de Izrael; kaj li per glavo batis °in kaj Šion vivantan, kio estis en °i; li lasis en °i neniun restanton. Kaj li agis kun °ia re°o, kiel li agis kun la re°o de JeriÂo.


31 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael transiris el Libna al LaÂi■, kaj starigis tendaron Širkař °i, kaj militis kontrař °i.
32 Kaj la Eternulo transdonis LaÂi■on en la manon de Izrael, kaj li prenis °in en la dua tago, kaj per glavo ekstermis °in kaj Šion vivantan en °i, simile al Šio, kion li faris al Libna.


33 Tiam venis Horam, re°o de Gezer, por alporti helpon al LaÂi■; sed Josuo venkobatis lin kaj lian popolon tiel, ke li lasis al li neniun restanton.


34 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael transiris el LaÂi■ al Eglon, kaj starigis tendaron Širkař °i, kaj militis kontrař °i.
35 Kaj ili prenis °in en tiu tago, kaj ekstermis °in per glavo, kaj Šion vivantan en °i li ekstermis en tiu tago, simile al Šio, kion li faris al LaÂi■.


36 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael iris el Eglon al Žebron, kaj militis kontrař °i.
37 Kaj ili prenis °in, kaj per glavo ekstermis °in kaj °ian re°on kaj Šiujn °iajn urbojn kaj Šion vivantan, kio estis en °i; li lasis neniun restanton, simile al Šio, kion li faris al Eglon; kaj li ekstermis °in, kaj Šion, kio vivis en °i.


38 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael iris returne al Debir, kaj militis kontrař °i.
39 Kaj li prenis °in kaj °ian re°on kaj Šiujn °iajn urbojn, kaj batis ilin per glavo, kaj ekstermis Šion vivantan, kio estis en °i; li lasis neniun restanton; kiel li faris al Žebron, tiel li faris al Debir kaj al °ia re°o, kaj kiel li faris al Libna kaj al °ia re°o.


40 Kaj Josuo venkobatis la tutan landon sur la monto, kaj la sudan kaj la malaltan kaj la deklivan, kaj Šiujn iliajn re°ojn; li lasis neniun restanton, kaj li ekstermis Šion vivantan, kiel ordonis la Eternulo, Dio de Izrael.
41 Kaj Josuo batis ilin de Kade■-Barnea °is Gaza, kaj la tutan landon Go■en, °is Gibeon.
42 Kaj Šiujn tiujn re°ojn kaj iliajn landojn Josuo prenis per unu fojo; Šar la Eternulo, Dio de Izrael, batalis por Izrael.
43 Kaj Josuo kune kun la tuta Izrael revenis en la tendaron, en Gilgalon.

Ăapitro 11


1 Kiam tion ařdis Jabin, re°o de Žacor, li sendis al Jobab, re°o de Madon, kaj al la re°o de Ůimron kaj al la re°o de AÂ■af,
2 kaj al la re°oj, kiuj lo°is norde sur la monto, kaj sur la stepo sude de Kinerot, kaj sur la malalta╝o, kaj en Nafot-Dor apud la maro,
3 al la Kanaanidoj oriente kaj okcidente, kaj al la Amoridoj kaj Žetidoj kaj Perizidoj, kaj Jebusidoj sur la monto, kaj al la Žividoj sub Žermon en la lando Micpa.
4 Kaj eliris ili kaj ilia tuta militistaro kun ili, granda nombro da homoj, kiel la sablo sur la bordo de la maro, kaj tre multe da Ševaloj kaj Šaroj.
5 Kaj kuni°is Šiuj tiuj re°oj, kaj venis kaj starigis siajn tendarojn kune apud la akvo Merom, por batali kontrař Izrael.
6 Kaj la Eternulo diris al Josuo: Ne timu ilin, Šar morgař en Ši tiu tempo Mi transdonos ilin Šiujn mortigotajn al Izrael; iliajn Ševalojn vi lamigos, kaj iliajn Šarojn vi forbruligos per fajro.
7 Kaj eliris kontrař ilin Josuo kune kun Šiuj militistoj subite al la akvo Merom, kaj ╝etis sin sur ilin.
8 Kaj la Eternulo transdonis ilin en la manojn de la Izraelidoj, kaj Ši tiuj batis ilin, kaj persekutis ilin °is Granda Cidon kaj °is Misrefot-Maim, kaj °is la valo de Micpe oriente, kaj batis ilin tiel, ke ili lasis al ili neniun restanton.
9 Kaj Josuo agis kun ili tiel, kiel diris al li la Eternulo: iliajn Ševalojn li lamigis, kaj iliajn Šarojn li forbruligis per fajro.


10 Kaj en tiu tempo Josuo iris returne, kaj prenis Žacoron, kaj °ian re°on li mortigis per glavo; Šar Žacor antaře estis la Šefa el Šiuj tiuj regnoj.
11 Kaj ili mortigis per glavo Šion vivantan, kio estis en °i; ili ekstermis tiel, ke restis neniu animo; kaj Žacoron li forbruligis per fajro.
12 Kaj Šiujn urbojn de tiuj re°oj kaj Šiujn iliajn re°ojn Josuo prenis, kaj mortigis ilin per glavo, ekstermis ilin, kiel ordonis Moseo, servanto de la Eternulo.
13 Sed Šiujn urbojn, kiuj staris sur montetoj, la Izraelidoj ne forbruligis; nur Žacoron solan Josuo forbruligis.
14 Kaj la tutan akirebla╝on el tiuj urboj kaj la brutojn la Izraelidoj rabis al si; nur Šiujn homojn ili mortigis per glavo, °is ili ekstermis ilin, restigante neniun animon.
15 Kiel la Eternulo ordonis al Sia servanto Moseo, tiel Moseo ordonis al Josuo, kaj tiel faris Josuo; li mankigis nenion el Šio, kion la Eternulo ordonis al Moseo.


16 Tiamaniere Josuo prenis tiun tutan landon, la monton kaj la tutan sudan parton kaj la tutan landon Go■en kaj la malalta╝on kaj la stepon kaj la monton de Izrael kun °ia bazo;
17 de la monto Žalak, kiu levi°as en la direkto al Seir, °is Baal-Gad en la valo de Lebanon, sub la monto Žermon; kaj Šiujn iliajn re°ojn li prenis, kaj batis ilin kaj mortigis ilin.
18 Dum longa tempo Josuo militis kontrař Šiuj tiuj re°oj.
19 Ne ekzistis urbo, kiu faris pacon kun la Izraelidoj, krom la Žividoj, lo°antoj en Gibeon; Šiujn ili prenis per milito.
20 Ăar de la Eternulo venis la obstini°o de ilia koro al milito kontrař Izrael, por ekstermi ilin, por ke ne estu indulgo por ili, sed por ekstermi ilin plene, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.


21 Kaj en tiu tempo venis Josuo, kaj ekstermis la Anakidojn sur la monto, en Žebron, en Debir, en Anab, kaj sur la tuta monto de Jehuda kaj sur la monto de Izrael; kun iliaj urboj Josuo ekstermis ilin.
22 Ne restis Anakidoj en la lando de la Izraelidoj; nur en Gaza, en Gat, kaj en A■dod ili restis.
23 Tiamaniere Josuo prenis la tutan landon, konforme al Šio, kion la Eternulo diris al Moseo; kaj Josuo donis °in kiel heredan poseda╝on al Izrael, lař iliaj partoj, lař iliaj triboj. Kaj la lando trankvili°is de milito.

Ăapitro 12


1 Kaj jen estas la re°oj de la lando, kiujn venkobatis la Izraelidoj, kaj kies landon ili ekposedis transe de Jordan oriente, de la torento Arnon °is la monto Žermon, kaj la tutan stepon en la oriento:
2 SiÂon, re°o de la Amoridoj, kiu lo°is en Že■bon, kaj regis de Aroer, kiu trovi°as sur la bordo de la torento Arnon, la mezon de la valo, kaj duonon de Gilead, °is la torento Jabok, limo de la Amonidoj;
3 kaj la stepon °is la maro Kinerot, oriente, kaj °is la maro de la stepo, la Sala Maro, oriente en la direkto al Bet-Je■imot, kaj sude la bazon de la deklivo de Pisga;
4 kaj la regiono de Og, re°o de Ba■an, restinto el la Rafaidoj, kiu lo°is en A■tarot kaj Edrei,
5 kaj regis la monton Žermon kaj SalÂan kaj la tutan Ba■anon °is la limo de la Ge■uridoj kaj MaaÂatidoj, kaj duonon de Gilead °is la limo de SiÂon, re°o de Že■bon.
6 Moseo, servanto de la Eternulo, kaj la Izraelidoj venkobatis ilin; kaj Moseo, servanto de la Eternulo, donis la landon kiel poseda╝on al la Rubenidoj kaj al la Gadidoj kaj al la duontribo de Manase.


7 Kaj jen estas la re°oj de la lando, kiujn venkobatis Josuo kaj la Izraelidoj transe de Jordan, okcidente, de Baal-Gad en la valo de Lebanon, °is la monto Žalak, kiu levi°as en la direkto al Seir; kaj Josuo donis °in al la triboj de Izrael kiel poseda╝on lař iliaj partoj;
8 sur la monto kaj sur la malalta╝o kaj en la stepo kaj sur la deklivoj kaj en la dezerto kaj sude, la Žetidoj, la Amoridoj, kaj la Kanaanidoj, la Perizidoj, la Žividoj, kaj la Jebusidoj:
9 la re°o de JeriÂo, unu; la re°o de Aj, kiu estas flanke de Bet-El, unu;
10 la re°o de Jerusalem, unu; la re°o de Žebron, unu;
12_11">11 la re°o de Jarmut, unu; la re°o de LaÂi■, unu; 12 la re°o de Eglon, unu; la re°o de Gezer, unu;
13 la re°o de Debir, unu; la re°o de Geder, unu;
14 la re°o de Žorma, unu; la re°o de Arad, unu;
15 la re°o de Libna, unu; la re°o de Adulam, unu;
16 la re°o de Makeda, unu; la re°o de Bet-El, unu;
17 la re°o de TapuaÂ, unu; la re°o de Žefer, unu;
18 la re°o de Afek, unu; la re°o de La■aron, unu;
19 la re°o de Madon, unu; la re°o de Žacor, unu;
20 la re°o de Ůimron-Meron, unu; la re°o de AÂ■af, unu;
21 la re°o de TaanaÂ, unu; la re°o de Megido, unu;
22 la re°o de Kede■, unu; la re°o de Jokneam Še Karmel, unu;
23 la re°o de Dor en Nafot-Dor, unu; la re°o de la popoloj en Gilgal, unu;
24 la re°o de Tirca, unu. La nombro de Šiuj re°oj estis tridek unu.

Ăapitro 13


1 Josuo maljuni°is, atingis profundan a°on, kaj la Eternulo diris al li: Vi maljuni°is, atingis profundan a°on, kaj da tero restas ankorař tre multe por ekposedi.
2 Jen estas la tero, kiu restas: Šiuj regionoj de la Fili■toj, kaj la tuta lando de la Ge■uridoj;
3 komencante de ŮiÂor, kiu estas antař Egiptujo, °is la limoj de Ekron norde, kiu estas alkalkulata al la lando de la Kanaanidoj; kvin regantoj Fili■taj: de Gaza, kaj de A■dod, de A■kelon, de Gat, kaj de Ekron;
4 kaj la Avidoj sude; la tuta lando de la Kanaanidoj, kaj Meara de la Cidonanoj, °is Afek, °is la limoj de la Amoridoj;
5 kaj la lando de la Gebalanoj, kaj la tuta Lebanon oriente de Baal-Gad, sub la monto Žermon, °is Žamat;
6 Šiuj lo°antoj de la montoj, de Lebanon °is Misrefot-Maim, Šiuj Cidonanoj. Mi forpelos ilin de antař la Izraelidoj; dividu Šion kiel partojn heredajn por Izrael, kiel Mi ordonis al vi.
7 Kaj nun dividu Ši tiun landon en heredajn partojn por la nař triboj kaj por la duontribo de Manase.
8 Kun Ši tiu tribo la Rubenidoj kaj la Gadidoj prenis sian heredan parton, kiun donis al ili Moseo transe de Jordan oriente, kiel donis al ili Moseo, servanto de la Eternulo;
9 de Aroer, kiu estas sur la bordo de la torento Arnon, kaj la urbon, kiu estas meze de la valo, kaj la tutan ebena╝on Medba °is Dibon;
10 kaj Šiujn urbojn de SiÂon, re°o de la Amoridoj, kiu regis en Že■bon, °is la limo de la Amonidoj;
11 kaj Gileadon, kaj la regionon de la Ge■uridoj kaj MaaÂatidoj, kaj la tutan monton Žermon, kaj la tutan Ba■anon °is SalÂa;
12 la tutan regnon de Og en Ba■an, kiu regis en A■tarot kaj Edrei. Li restis el la Rafaidoj. Kaj Moseo venkobatis ilin, kaj forpelis ilin.
13 Sed la Izraelidoj ne forpelis la Ge■uridojn kaj la MaaÂatidojn; kaj la Ge■uridoj kaj Maahatidoj restis inter la Izraelidoj °is nun.
14 Nur al la tribo de Levi li ne donis heredan parton; la fajroferoj de la Eternulo, Dio de Izrael, estas ilia hereda parto, kiel Li diris al li.


15 Kaj Moseo donis al la tribo de la Rubenidoj lař iliaj familioj.
16 Kaj ilia regiono estis de Aroer, kiu estas sur la bordo de la torento Arnon, kaj la urbo, kiu estas meze de la valo, kaj la tuta ebena╝o °is Medba,
17 Že■bon, kaj Šiuj °iaj urboj, kiuj estas sur la ebena╝o, Dibon kaj Bamot-Baal kaj Bet- Baal-Meon
18 kaj Jahac kaj Kedemot kaj Mefaat
19 kaj Kirjataim kaj Sibma kaj Ceret-ŮaÂar sur la monto Emek
20 kaj Bet-Peor kaj la deklivoj de Pisga kaj Bet-Je■imot,
21 kaj Šiuj urboj de la ebena╝o, kaj la tuta regno de SiÂon, re°o de la Amoridoj, kiu regis en Že■bon, kaj kiun mortigis Moseo, kiel ankař la Midjanajn princojn Evi kaj Rekem kaj Cur kaj Žur kaj Reba, princojn de SiÂon, kiuj lo°is en la lando.
22 Kaj Bileamon, filon de Beor, la sorŠiston, mortigis la Izraelidoj per glavo kune kun la aliaj mortigitoj.
23 Kaj limo de la Rubenidoj estis Jordan kaj °ia regiono. Tio estas la poseda╝o de la Rubenidoj lař iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vila°oj.


24 Kaj Moseo donis al la tribo de Gad, al la Gadidoj, lař iliaj familioj.
25 Kaj ilia regiono estis Jazer, kaj Šiuj urboj de Gilead, kaj duono de la lando de la Amonidoj, °is Aroer, kiu estas antař Raba;
26 kaj de Že■bon °is Ramat-Micpe, kaj Betonim; kaj de MaÂanaim °is la limo de Debir;
27 kaj en la valo, Bet- Haram kaj Bet-Nimra kaj Sukot kaj Cafon, la resta╝o de la regno de SiÂon, re°o de Že■bon; limo estis Jordan °is la fino de la maro Kineret, transe de Jordan, oriente.
28 Tio estas la poseda╝o de la Gadidoj lař iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vila°oj.


29 Kaj Moseo donis al la duontribo de Manase; kaj tio estis por la duontribo de Manase lař iliaj familioj.
30 Kaj ilia regiono estis: de MaÂanaim la tuta Ba■an, la tuta regno de Og, re°o de Ba■an, kaj Šiuj Vila°oj de Jair, kiuj estas en Ba■an, sesdek urboj;
31 kaj duono de Gilead, kaj A■tarot kaj Edrei, urboj de la regno de Og en Ba■an, estis donitaj al la idoj de MaÂir, filo de Manase, al duono de la idoj de MaÂir lař iliaj familioj.


32 Tio estas, kion Moseo disdividis sur la stepoj de Moab, transe de Jordan, antař JeriÂo, oriente.
33 Sed al la tribo de Levi Moseo ne donis poseda╝on: la Eternulo, Dio de Izrael, estas ilia hereda parto, kiel Li diris al ili.

Ăapitro 14


1 Kaj jen estas, kion la Izraelidoj ekposedis en la lando Kanaana, kaj kion posedigis al ili la pastro Eleazar, kaj Josuo, filo de Nun, kaj la familiestroj de la triboj de Izrael.
2 Lař loto ili donis poseda╝on, kiel ordonis la Eternulo per Moseo, al la nař triboj kaj duono.
3 Ăar Moseo donis al du triboj kaj duono poseda╝on transe de Jordan; kaj al la Levidoj li ne donis poseda╝on inter ili;
4 Šar la idoj de Jozef estis du triboj, Manase kaj Efraim; kaj al la Levidoj oni ne donis parton en la lando, sed nur urbojn por lo°ado, kune kun iliaj antařurboj por iliaj brutoj kaj por ilia havo.
5 Kiel la Eternulo ordonis al Moseo, tiel faris la Izraelidoj kaj dividis la teron.


6 Kaj aliris la idoj de Jehuda al Josuo en Gilgal, kaj diris al li Kaleb, filo de Jefune, Kenizido: Vi scias tion, kion la Eternulo diris al Moseo, la homo de Dio, pri mi kaj pri vi en Kade■-Barnea.
7 Mi havis la a°on de kvardek jaroj, kiam Moseo, servanto de la Eternulo, sendis min el Kade■-Barnea, por esplorrigardi la landon; kaj mi alportis al li raporton lař mia konscienco.
8 Kaj miaj fratoj, kiuj iris kun mi, malkura°igis la koron de la popolo; sed mi obeis la Eternulon, mian Dion.
9 Kaj Moseo ╝uris en tiu tago, dirante: La tero, sur kiu pa■is via piedo, estos poseda╝o por vi kaj por viaj filoj eterne, Šar vi obeis la Eternulon, mian Dion.
10 Kaj nun jen la Eternulo konservis min viva, kiel Li diris. Nun pasis kvardek kvin jaroj de tiu tempo, kiam la Eternulo diris tion al Moseo, dum Izrael iradis en la dezerto; kaj nun jen mi havas la a°on de okdek kvin jaroj.
11 Ankorař hodiař mi estas tiel forta, kiel en la tago, kiam Moseo min sendis; kiom da forto mi tiam havis, tiom mi nun havas por la milito, por eliri kaj eniri.
12 Donu do al mi nun Ši tiun monton, pri kiu la Eternulo parolis en tiu tago; Šar vi ařdis en tiu tago, ke tie estas Anakidoj kaj grandaj kaj fortikigitaj urboj; eble la Eternulo estos kun mi kaj mi forpelos ilin, kiel diris la Eternulo.
13 Tiam Josuo benis lin, kaj donis Žebronon al Kaleb, filo de Jefune, kiel poseda╝on.
14 Tial Žebron fari°is poseda╝o de Kaleb, filo de Jefune, la Kenizido, °is la nuna tago; pro tio, ke li obeis la Eternulon, Dion de Izrael.
15 Kaj la nomo de Žebron antaře estis urbo de Arba, granda homo inter la Anakidoj. Kaj la tero trankvili°is de milito.

Ăapitro 15


1 La lota╝o de la tribo de la Jehudaidoj lař iliaj familioj estis: Še la limo de Edom la dezerto Cin, sude, en la suda fino de la lando.
2 Ilia suda limo estis de la fino de la Sala Maro, de la golfo, kiu direkti°as suden.
3 Kaj °i iras de sude al la alta╝o Akrabim kaj pasas tra Cin kaj levi°as de sude °is Kade■- Barnea kaj pasas tra Žecron kaj levi°as °is Adar kaj turni°as al Karka
4 kaj pasas tra Acmon kaj iras al la torento Egipta; kaj la fino de la limo estas la maro. Tio estu por vi la limo suda.
5 Kaj la limo oriente estas la Sala Maro °is la fino de Jordan; kaj la limo de la flanko norda estas de la golfo de la maro Še la fino de Jordan;
6 kaj la limo levi°as al Bet-Žogla kaj pasas norde al Bet-Araba, kaj la limo levi°as al la ■tono de Bohan, filo de Ruben.
7 Kaj la limo levi°as al Debir de la valo AÂor, kaj norde °i turni°as al Gilgal, kiu estas kontrař la alta╝o Adumim, kiu estas sude de la torento; kaj la limo pasas al la akvo En-Ůeme■ kaj fini°as Še En-Rogel.
8 Kaj la limo levi°as al la valo de la filo de Hinom, Še la suda flanko de la Jebusidoj, kio estas Jerusalem, kaj la limo levi°as al la supro de la monto, kiu estas okcidente kontrař la valo de Hinom, kiu estas Še la fino de la valo Refaim norde.
9 Kaj de la supro de la monto la limo turni°as al la fonto de la akvo Neftoa kaj iras al la urboj de la monto Efron; kaj la limo turni°as al Baala, kiu estas Kirjat-Jearim.
10 Kaj la limo turni°as de Baala okcidenten al la monto Ůeir, kaj iras preter la norda flanko de la monto Jearim, kiu estas Kesalon, kaj mallevi°as al Bet-Ůeme■ kaj iras al Timna;
11 kaj la limo iras preter la norda flanko de Ekron; kaj la limo turni°as al Ůikron kaj pasas tra la monto Baala kaj iras al Jabneel; kaj la fino de la limo estas Še la maro.
12 La okcidenta limo estas la Granda Maro. Ăi tiu limo estas la limo de la Jehudaidoj Širkaře, lař iliaj familioj.


13 Kaj al Kaleb, filo de Jefune, estis donita parto meze de la Jehudaidoj, lař la diro de la Eternulo al Josuo, la urbo de Arba, patro de Anak (tio estas Žebron).
14 Kaj Kaleb elpelis el tie la tri filojn de Anak: Ůe■aj kaj AÂiman kaj Talmaj, la naskitojn de Anak.
15 Kaj de tie li iris al la lo°antoj de Debir; la nomo de Debir antaře estis Kirjat-Sefer.
16 Kaj Kaleb diris: Kiu venkobatos Kirjat-Seferon kaj prenos °in, al tiu mi donos mian filinon AÂsa kiel edzinon.
17 Kaj prenis °in Otniel, filo de Kenaz, frato de Kaleb; kaj li donis al li sian filinon AÂsa kiel edzinon.
18 Kaj kiam ■i venis, ■i instigis lin peti de ■ia patro kampon. Kaj ■i malsupreni°is de la azeno, kaj Kaleb diris al ■i: Kio estas al vi?
19 Kaj ■i diris: Donu al mi benon; Šar vi donis al mi teron sudflankan, tial donu al mi ankař akvofontojn. Kaj li donis al ■i fontojn suprajn kaj fontojn malsuprajn.


20 Jen estas la poseda╝o de la tribo de la Jehudaidoj lař iliaj familioj.


21 Kaj la urboj Še la rando de la tribo de la Jehudaidoj, apud la limo de Edom sude, estis: Kabceel kaj Eder kaj Jagur
22 kaj Kina kaj Dimona kaj Adada
23 kaj Kede■ kaj Žacor kaj Jitnan,
24 Zif kaj Telem kaj Bealot
25 kaj Žacor-Žadata kaj Keriot-Žecron (tio estas Žacor),
26 Amam kaj Ůema kaj Molada
27 kaj Žacar-Gada kaj Že■mon kaj Bet-Pelet
28 kaj Žacar-Ůual kaj Beer-Ůeba kaj Bizjotja,
29 Baala kaj Ijim kaj Ecem
30 kaj Eltolad kaj Kesil kaj Žorma
31 kaj Ciklag kaj Madmana kaj Sansana
32 kaj Lebaot kaj ŮilÂim kaj Ain kaj Rimon. La nombro de Šiuj urboj estis dudek nař kaj iliaj vila°oj.


33 Sur la malalta╝o: E■taol kaj Corea kaj A■na
34 kaj Zanoa kaj En-Ganim, Tapua kaj Enam,
35 Jarmut kaj Adulam, SoÂo kaj Azeka
36 kaj Ůaaraim kaj Aditaim kaj Gedera kaj Gederotaim: dek kvar urboj kaj iliaj vila°oj.


37 Cenan kaj Žada■a kaj Migdal-Gad
38 kaj Dilan kaj Micpe kaj Jokteel,
39 LaÂi■ kaj Bockat kaj Eglon
40 kaj Kabon kaj LaÂmas kaj Kitli■
41 kaj Gederot, Bet-Dagon kaj Naama kaj Makeda: dek ses urboj kaj iliaj vila°oj.


42 Libna kaj Eter kaj A■an
43 kaj Jifta kaj A■na kaj Necib
44 kaj Keila kaj AÂzib kaj Mare■a: nař urboj kaj iliaj vila°oj.


45 Ekron kaj °iaj urbetoj kaj °iaj vila°oj.
46 De Ekron °is la maro Šio, kio estas Širkař A■dod kaj °iaj vila°oj.


47 A■dod, °iaj urbetoj kaj °iaj vila°oj; Gaza, °iaj urbetoj kaj °iaj vila°oj, °is la torento Egipta; kaj la Granda Maro estas la limo.


48 Kaj sur la monto: Ůamir kaj Jatir kaj SoÂo
49 kaj Dana kaj Kirjat-Sana (tio estas Debir)
50 kaj Anab kaj E■temo kaj Anim
51 kaj Go■en kaj Žolon kaj Gilo: dek unu urboj kaj iliaj vila°oj.


52 Arab kaj Duma kaj E■an
53 kaj Janum kaj Bet-Tapua kaj Afeka
54 kaj Žumta kaj Kirjat-Arba (tio estas Žebron) kaj Cior; nař urboj kaj iliaj vila°oj.


55 Maon, Karmel kaj Zif kaj Juta
56 kaj Jizreel kaj Jokdeam kaj ZanoaÂ,
57 Kain, Gibea kaj Timna: dek urboj kaj iliaj vila°oj.


58 ŽalÂul, Bet-Cur kaj Gedor
59 kaj Maarat kaj Bet-Anot kaj Eltekon: ses urboj kaj iliaj vila°oj.


60 Kirjat-Baal (tio estas Kirjat-Jearim) kaj Raba: du urboj kaj iliaj vila°oj.


61 En la dezerto: Bet-Araba kaj Midin kaj SeÂaÂa
62 kaj Nib■an kaj la Urbo de Salo kaj En-Gedi: ses urboj kaj iliaj vila°oj.


63 Sed la Jebusidojn, lo°antojn de Jerusalem, la Jehudaidoj ne povis forpeli; kaj la Jebusidoj restis kun la Jehudaidoj en Jerusalem °is la nuna tago.

Ăapitro 16


1 Kaj la loto por la Jozefidoj donis: de Jordan kontrař JeriÂo, Še la akvo de JeriÂo, orienten, la dezerton, kiu etendi°as de JeriÂo °is la monto Bet-El.
2 Kaj la limo iras de Bet-El °is Luz, kaj transiras °is la limo de la Arkanoj al Atarot;
3 kaj °i mallevi°as okcidenten al la limo de la Jafletidoj, °is la limo de la malsupra Bet-Žoron kaj °is Gezer; kaj °i fini°as Še la maro.
4 Tion ricevis kiel poseda╝on Manase kaj Efraim, filoj de Jozef.
5 Kaj la regiono de la Efraimidoj estis lař iliaj familioj: la limo de ilia poseda╝o oriente estis de Atrot-Adar °is la supra Bet- Žoron.
6 Kaj la limo iras al la maro Še MiÂmetat norde; kaj la limo turni°as orienten Še Taanat-Ůilo, kaj trapasas °in orienten al JanoaÂ.
7 Kaj °i mallevi°as de Janoa al Atarot kaj Naara, kaj tu■as JeriÂon, kaj fini°as Še Jordan.
8 De Tapua la limo iras okcidenten al la torento Kana, kaj fini°as Še la maro. Tio estas la poseda╝o de la tribo de la Efraimidoj lař iliaj familioj;
9 kaj la urboj, kiuj estas apartigitaj por la Efraimidoj meze de la poseda╝o de la Manaseidoj, Šiuj urboj kun iliaj vila°oj.
10 Kaj ili ne forpelis la Kanaanidojn, kiuj lo°is en Gezer; kaj la Kanaanidoj restis meze de la Efraimidoj °is la nuna tago, servante kiel tributuloj.

Ăapitro 17


1 Kaj la loto donis al la tribo de Manase, Šar li estas la unuenaskito de Jozef; al MaÂir, unuenaskito de Manase kaj patro de Gilead, Šar li estis homo militema, estis donitaj Gilead kaj Ba■an.
2 Estis donite ankař al la ceteraj filoj de Manase lař iliaj familioj: al la filoj de Abiezer kaj al la filoj de Želek kaj al la filoj de Asriel kaj al la filoj de ŮeÂem kaj al la filoj de Žefer kaj al la filoj de Ůemida. Tio estas la naskitoj de Manase, filo de Jozef, la virseksuloj, lař iliaj familioj.
3 Sed CelofÂad, filo de Žefer, filo de Gilead, filo de MaÂir, filo de Manase, ne havis filojn, sed nur filinojn; jen estas la nomoj de liaj filinoj: MaÂla, kaj Noa, Žogla, Milka, kaj Tirca.
4 Kaj ili aliris al la pastro Eleazar, kaj al Josuo, filo de Nun, kaj al la estroj, dirante: La Eternulo ordonis al Moseo doni al ni poseda╝on meze de niaj fratoj. Kaj li donis al ili, konforme al la diro de la Eternulo, poseda╝on inter la fratoj de ilia patro.
5 Kaj Manase ricevis dek parcelojn, krom la lando Gileada kaj Ba■ana, kiu estas transe de Jordan;
6 Šar la filinoj de Manase ricevis poseda╝on inter liaj filoj, kaj la lando Gileada estis por la ceteraj filoj de Manase.
7 Kaj la limo de Manase estis de A■er °is MiÂmetat, kiu estas kontrař ŮeÂem; kaj la limo iras dekstren, al la lo°antoj de En-TapuaÂ.
8 Manase ricevis la landon TapuaÂ; sed la urbon Tapua Še la limo de Manase ricevis la Efraimidoj.
9 Kaj la limo malsupreniras al la torento Kana, sude de la torento. Tiuj urboj apartenas al Efraim meze de la urboj de Manase. Kaj la limo de Manase estas norde de la torento, kaj fini°as Še la maro.
10 La suda parto apartenis al Efraim, kaj la norda parto apartenis al Manase, kaj la maro estis lia limo. Kaj kun A■er ili kuntu■i°is norde, kaj kun IsaÂar oriente.
11 Ăe IsaÂar kaj A■er apartenis al Manase Bet-Ůean kaj °iaj urbetoj, kaj Jibleam kaj °iaj urbetoj, kaj la lo°antoj de Dor kaj de °iaj urbetoj, kaj la lo°antoj de En-Dor kaj de °iaj urbetoj, kaj la lo°antoj de Taana kaj de °iaj urbetoj, kaj la lo°antoj de Megido kaj de °iaj urbetoj, kaj la triobla alta╝o.
12 La filoj de Manase ne povis preni tiujn urbojn; kaj la Kanaanidoj plue restis en tiu lando.
13 Sed kiam la Izraelidoj pliforti°is, ili faris la Kanaanidojn tributuloj, sed ne forpelis ilin.


14 Kaj la filoj de Jozef ekparolis al Josuo, dirante: Kial vi donis al mi kiel poseda╝on nur unu lota╝on kaj unu parcelon, dum mi estas ja multnombra, Šar la Eternulo min benis?
15 Kaj Josuo diris al ili: Se vi estas multnombra, iru supren en la arbaron, kaj elhaku al vi tie lokon en la lando de la Perizidoj kaj de la Rafaidoj; Šar la monto de Efraim estas malvasta por vi.
16 Kaj la filoj de Jozef diris: Ne sufiŠos por ni la monto; kaj ferajn Šarojn havas Šiuj Kanaanidoj, kiuj lo°as en la valo, tiuj, kiuj lo°as en Bet-Ůean kaj en °iaj urbetoj, kaj ankař tiuj, kiuj lo°as en la valo Jizreel.
17 Kaj Josuo diris al la domo de Jozef, al Efraim kaj Manase, jene: Vi estas multnombra kaj havas grandan forton, tial vi ne havos unu lota╝on,
18 sed vi havos monton, sur kiu estas arbaro; elhaku °in, kaj °i estos via °is sia fino; Šar vi forpelos la Kanaanidojn, malgrař ke ili havas ferajn Šarojn, kaj malgrař ke ili estas fortaj.

Ăapitro 18


1 Kaj la tuta komunumo de la Izraelidoj kolekti°is en Ůilo, kaj ili starigis tie la tabernaklon de kunveno; kaj la lando estis jam submetita al ili.
2 Kaj restis inter la Izraelidoj ankorař sep triboj, al kiuj ankorař ne estis disdividita ilia hereda poseda╝o.
3 Kaj Josuo diris al la Izraelidoj: ěis kiam vi prokrastos iri kaj ekposedi la landon, kiun donis al vi la Eternulo, Dio de viaj patroj?
4 Elektu al vi po tri homoj el Šiu tribo, kaj mi sendos ilin, ke ili levi°u kaj trairu la landon kaj priskribu °in lař °iaj heredaj partoj kaj venu al mi.
5 Kaj dividu °in en sep partojn. Jehuda restu en siaj limoj sude, kaj la domo de Jozef restu en siaj limoj norde.
6 Kaj vi disskribu la landon en sep partojn, kaj alportu al mi Ši tien; kaj mi faros lotadon Ši tie antař la Eternulo, nia Dio.
7 La Levidoj ne havos parton inter vi, Šar la pastrado antař la Eternulo estas ilia hereda parto; kaj Gad kaj Ruben kaj la duontribo de Manase prenis sian parton transe de Jordan, oriente, kion donis al ili Moseo, servanto de la Eternulo.
8 Kaj la viroj levi°is kaj iris. Kaj Josuo ordonis al tiuj, kiuj iris priskribi la landon, dirante: Iru kaj trairu la landon kaj priskribu °in kaj revenu al mi, kaj Ši tie mi faros al vi lotadon antař la Eternulo en Ůilo.
9 Kaj la viroj foriris kaj trairis la landon kaj disskribis °in lař la urboj en sep partojn en libro, kaj revenis al Josuo en la tendaron, al Ůilo.
10 Kaj Josuo faris al ili lotadon en Ůilo antař la Eternulo, kaj Josuo dividis tie la landon por la Izraelidoj lař iliaj partoj.


11 Kaj eliris la loto de la tribo de la Benjamenidoj, lař iliaj familioj; kaj la limoj de ilia lotita parto estis inter la Jehudaidoj kaj la Jozefidoj.
12 Kaj ilia limo norde estas de Jordan, kaj la limo levi°as al la norda flanko de JeriÂo, kaj levi°as sur la monton okcidente, kaj fini°as en la dezerto Bet- Aven.
13 Kaj de tie la limo iras al Luz, al la suda flanko de Luz (tio estas Bet-El); kaj la limo plue iras al Atrot-Adar, sur la monton, kiu estas sude de la malsupra Bet-Žoron.
14 Kaj la limo turni°as kaj deklini°as okcidenten, suden de la monto, kiu estas sude de Bet-Žoron; kaj °i fini°as Še Kirjat-Baal (tio estas Kirjat-Jearim), urbo de la Jehudaidoj. Tio estas la flanko okcidenta.
15 Kaj la suda flanko komenci°as de la fino de Kirjat- Jearim; kaj la limo iras okcidenten, kaj fini°as Še la fonto de la akvo NeftoaÂ.
16 Kaj la limo mallevi°as al la fino de la monto, kiu estas antař la valo de la filo de Hinom, kiu trovi°as en la valo Refaim norde; kaj °i iras tra la valo de Hinom al la sude flanko de la Jebusidoj, kaj mallevi°as al En-Rogel.
17 Kaj °i turni°as de norde, kaj eliras al En-Ůeme■, kaj iras al Gelilot, kiu estas kontrař la alta╝o Adumim; kaj °i mallevi°as al la ■tono de Bohan, filo de Ruben.
18 Kaj °i iras preter la stepo norden, kaj mallevi°as sur la stepon.
19 Kaj la limo iras preter Bet-Žogla norden; kaj la limo fini°as Še la golfo de la Sala Maro norde, Še la suda fino de Jordan. Tio estas la limo suda.
20 Kaj Jordan limas sur la flanko orienta. Tio estas la poseda╝o de la Benjamenidoj lař °iaj limoj Širkaře, lař iliaj familioj.
21 Kaj la urboj de la tribo de la Benjamenidoj lař iliaj familioj estis: JeriÂo kaj Bet-Žogla kaj Emek-Kecic
22 kaj Bet-Araba kaj Cemaraim kaj Bet-El
23 kaj Avim kaj Para kaj Ofra
24 kaj Kefer-Amona kaj Ofni kaj Geba: dek du urboj kaj iliaj vila°oj.
25 Gibeon kaj Rama kaj Beerot
26 kaj Micpe kaj Kefira kaj Moca
27 kaj Rekem kaj Jirpeel kaj Tarala
28 kaj Cela, Elef, kaj la Jebusidoj (tio estas Jerusalem), Gibeat, Kirjat: dek kvar urboj kaj iliaj vila°oj. Tio estas la poseda╝o de la Benjamenidoj, lař iliaj familioj.

Ăapitro 19


1 Kaj la dua loto eliris por Simeon, por la tribo de la Simeonidoj, lař iliaj familioj. Kaj ilia poseda╝o estis meze de la poseda╝o de la Jehudaidoj.
2 Apartenis al ili en ilia poseda╝o: Beer-Ůeba (kun Ůeba) kaj Molada
3 kaj Žacar-Ůual kaj Bala kaj Ecem
4 kaj Eltolad kaj Betul kaj Žorma
5 kaj Ciklag kaj Bet-Markabot kaj Žacar-Susa
6 kaj Bet-Lebaot kaj ŮaruÂen: dek tri urboj kaj iliaj vila°oj.
7 Ain, Rimon kaj Eter kaj A■an: kvar urboj kaj iliaj vila°oj.
8 Kaj Šiuj vila°oj, kiuj estas Širkař tiuj urboj, °is Baalat-Beer, Ramat sude. Tio estas la poseda╝o de la tribo de la Simeonidoj, lař iliaj familioj.
9 El la landpeco de la Jehudaidoj estis la poseda╝o de la Simeonidoj; Šar la parto de la Jehudaidoj estis tro granda por ili, tial la Simeonidoj ricevis poseda╝on meze de ilia poseda╝o.


10 Kaj la tria loto eliris por la Zebulunidoj, lař iliaj familioj; kaj la limo de ilia poseda╝o estis °is Sarid.
11 Kaj ilia limo iras °is la maro kaj Marala, kaj kuntu■i°as kun Dabe■et, kaj kuntu■i°as kun la torento, kiu estas antař Jokneam.
12 Kaj °i iras returne de Sarid orienten, al la flanko de sunlevi°o, °is la limo de Kislot-Tabor; kaj °i iras al Dabrat, kaj levi°as al Jafia.
13 Kaj de tie °i iras orienten, al la flanko de sunlevi°o, tra Gat-Žefer kaj Et-Kacin, kaj eliras al Rimon-Metoar kaj Nea.
14 Kaj la limo turni°as de nordo al Žanaton, kaj fini°as en la valo JiftaÂ-El.
15 Kaj Katat, kaj Nahalal kaj Ůimron kaj Jidala kaj Bet-LeÂem: dek du urboj kaj iliaj vila°oj.
16 Tio estas la poseda╝o de la Zebulunidoj, lař iliaj familioj, tiuj urboj kaj iliaj vila°oj.


17 Por IsaÂar eliris la kvara loto, por la IsaÂaridoj, lař iliaj familioj.
18 Kaj ilia limo estis: Jizreel kaj Kesulot kaj Ůunem
19 kaj Žafaraim kaj Ůion kaj AnaÂarat
20 kaj Rabit kaj Ki■jon kaj Abec
21 kaj Remet kaj En-Ganim kaj En-Žada kaj Bet-Pacec.
22 Kaj la limo kuntu■i°as al Tabor kaj ŮaÂacima kaj Bet-Ůeme■; kaj ilia limo fini°as Še Jordan: dek ses urboj kaj iliaj vila°oj.
23 Tio estas la poseda╝o de la tribo de la IsaÂaridoj, lař iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vila°oj.


24 Kaj la kvina loto eliris por la tribo de la A■eridoj, lař iliaj familioj.
25 Kaj ilia limo estis: Želkat kaj Žali kaj Beten kaj AÂ■af
26 kaj Alamele kaj Amad kaj Mi■al. Kaj °i kuntu■i°as al Karmel okcidente, kaj al ŮiÂor-Libnat.
27 Kaj °i returni°as oriente al Bet-Dagon, kaj kuntu■i°as al Zebulun kaj al la valo JiftaÂ-El norde, al Bet-Emek kaj Neiel, kaj eliras al Kabul maldekstre.
28 Kaj Ebron kaj ReÂob kaj Žamon kaj Kana °is Granda Cidon.
29 Kaj la limo returni°as al Rama kaj al la fortikigita urbo Tiro; kaj la limo returni°as al Žosa, kaj fini°as Še la maro, de Žebel °is AÂzib;
30 kaj Uma kaj Afek kaj ReÂob: dudek du urboj kaj iliaj vila°oj.
31 Tio estas la poseda╝o de la tribo de la A■eridoj, lař iliaj familioj, tiuj urboj kaj iliaj vila°oj.


32 Por la Naftaliidoj eliris la sesa loto, por la Naftaliidoj, lař iliaj familioj.
33 Kaj ilia limo estis de Želef, de la kverkaro Še Caananim, Adami-Nekeb, kaj Jabneel, °is Lakum; kaj °i fini°as Še Jordan.
34 Kaj la limo turni°as okcidenten al Aznot- Tabor, kaj eliras de tie al Žukok, kaj kuntu■i°as al Zebulun sude, kaj al A■er °i kuntu■i°as okcidente, kaj al Jehuda Še Jordan oriente.
35 Kaj fortikigitaj urboj: Cidim, Cer kaj Žamat, Rakat kaj Kineret
36 kaj Adama kaj Rama kaj Žacor
37 kaj Kede■ kaj Edrei kaj En-Žacor
38 kaj Jiron kaj Migdal-El, Žorem kaj Bet- Anat kaj Bet-Ůeme■: dek nař urboj kaj iliaj vila°oj.
39 Tio estas la poseda╝o de la tribo de la Naftaliidoj, lař iliaj familioj, la urboj kaj iliaj vila°oj.


40 Por la tribo de la Danidoj, lař iliaj familioj, eliris la sepa loto.
41 Kaj la limo de ilia poseda╝o estis: Corea kaj E■taol kaj Ir-Ůeme■
42 kaj Ůaalabin kaj Ajalon kaj Jitla
43 kaj Elon kaj Timna kaj Ekron
44 kaj Elteke kaj Gibeton kaj Baalat
45 kaj Jehud kaj Bene-Berak kaj Gat-Rimon
46 kaj Me-Jarkon kaj Rakon, kun la limo apud Jafo.
47 Kaj tie fini°as la limo de la Danidoj. Kaj la Danidoj iris kaj militis kontrař Le■em, kaj prenis °in kaj batis °in per glavo, kaj ekposedis °in kaj enlo°i°is en °i, kaj donis al Le■em la nomon Dan, lař la nomo de Dan, ilia patro.
48 Tio estas la poseda╝o de la tribo de la Danidoj, lař iliaj familioj, tiuj urboj kaj iliaj vila°oj.


49 Kaj ili finis la dividadon de la lando lař °iaj limoj; kaj la Izraelidoj donis al Josuo, filo de Nun, heredan poseda╝on inter si.
50 Lař la ordono de la Eternulo ili donis al li la urbon, kiun li petis, Timnat-Sera sur la monto de Efraim; kaj li konstruis la urbon kaj lo°is en °i.


51 Tio estas la poseda╝oj, kiujn la pastro Eleazar, kaj Josuo, filo de Nun, kaj la familiestroj disdividis al la triboj de la Izraelidoj lař loto, en Ůilo, antař la Eternulo, antař la pordo de la tabernaklo de kunveno. Kaj ili finis la dividadon de la lando.

Ăapitro 20


20_1">1 Kaj la Eternulo ekparolis al Josuo, dirante: 2 Diru al la Izraelidoj jene: Aran°u al vi la urbojn de rifu°o, pri kiuj Mi parolis al vi per Moseo,
3 por ke tien povu forkuri mortiginto, kiu mortigis homon per eraro kaj ne sciante; kaj ili estu Še vi rifu°ejo kontrař ven°anto pro sango.
4 Kaj li forkuros al unu el tiuj urboj, kaj stari°os antař la pordego de la urbo, kaj rakontos al la pleja°uloj de tiu urbo sian aferon; kaj ili enprenos lin en la urbon al si, kaj donos al li lokon, por ke li lo°u Še ili.
5 Kaj kiam la sangoven°anto postkuros lin, ili ne transdonu la mortiginton en liajn manojn; Šar senintence li mortigis sian proksimulon, kaj ne estis malamiko de li de antaře.
6 Kaj li lo°os en tiu urbo, °is li stari°os antař la komunumo por ju°o, °is la morto de la granda pastro, kiu estos en tiu tempo. Tiam la mortiginto reiru, kaj venu en sian urbon kaj al sia domo, en la urbon, el kiu li forkuris.
7 Kaj ili konsekris la urbon Kede■ en Galileo, sur la monto de Naftali, kaj ŮeÂem, sur la monto de Efraim, kaj Kirjat-Arba (tio estas Žebron), sur la monto de Jehuda.
8 Kaj transe de Jordan, oriente de JeriÂo, ili donis: Becer, en la dezerto, sur la ebena╝o, de la tribo de Ruben, kaj Ramot en Gilead, de la tribo de Gad, kaj Golan en Ba■an, de la tribo de Manase.
9 Tiuj urboj estis destinitaj por Šiuj Izraelidoj, kaj por la fremduloj, kiuj lo°as inter ili, por ke tien povu forkuri Šiu, kiu mortigis homon per eraro, kaj por ke li ne mortu de la mano de sangoven°anto, °is li stari°os antař la komunumo.

Ăapitro 21


1 Kaj la familiestroj de la Levidoj aliris al la pastro Eleazar, kaj al Josuo, filo de Nun, kaj al la familiestroj de la triboj de la Izraelidoj,
2 kaj ekparolis al ili en Ůilo, en la lando Kanaana, dirante: La Eternulo ordonis per Moseo doni al ni urbojn por lo°i, kaj iliajn Širkařa╝ojn por niaj brutoj.
3 Tiam la Izraelidoj donis al la Levidoj el siaj poseda╝oj, konforme al la ordono de la Eternulo, tiujn urbojn kaj iliajn Širkařa╝ojn.


4 Kaj eliris la loto por la familio de la Kehatidoj; kaj al la filoj de la pastro Aaron, el la Levidoj, estis donitaj de la tribo de Jehuda kaj de la tribo de la Simeonidoj kaj de la tribo de Benjamen, per loto, dek tri urboj.


5 Kaj al la ceteraj filoj de Kehat estis donitaj de la familioj de la tribo de Efraim kaj de la tribo de Dan kaj de la duontribo de Manase, per loto, dek urboj.


6 Kaj al la filoj de Ger■on estis donitaj de la familioj de la tribo de IsaÂar kaj de la tribo de A■er kaj de la tribo de Naftali kaj de la duontribo de Manase en Ba■an, per loto, dek tri urboj.


7 Al la filoj de Merari, lař iliaj familioj, estis donitaj de la tribo de Ruben kaj de la tribo de Gad kaj de la tribo de Zebulun dek du urboj.


8 Kaj la Izraelidoj donis al la Levidoj per loto tiujn urbojn kaj iliajn Širkařa╝ojn, kiel ordonis la Eternulo per Moseo.
9 Kaj ili donis de la tribo de la Jehudaidoj kaj de la tribo de la Simeonidoj tiujn urbojn, kies nomojn ili difinis.
10 Al la filoj de Aaron el la familioj de la Kehatidoj, el la Levidoj--Šar ilia estis la loto unua--
11 al ili oni donis la urbon de Arba, patro de Anak (tio estas, la urbon Žebron), sur la monto de Jehuda, kaj °iajn suburba╝ojn Širkař °i.
12 Kaj la kampon de la urbo kaj °iajn vila°ojn oni donis al Kaleb, filo de Jefune, kiel propra╝on.


13 Kaj al la filoj de la pastro Aaron oni donis la urbon de rifu°o por mortiginto Žebron kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Libna kaj °iajn Širkařa╝ojn,
14 kaj Jatir kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj E■temoa kaj °iajn Širkařa╝ojn,
15 kaj Žolon kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Debir kaj °iajn Širkařa╝ojn,
16 kaj Ain kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Juta kaj °iajn Širkařa╝ojn, Bet-Ůeme■ kaj °iajn Širkařa╝ojn: nař urbojn de tiuj du triboj.
17 Kaj de la tribo de Benjamen: Gibeon kaj °iajn Širkařa╝ojn, Geba kaj °iajn Širkařa╝ojn,
18 Anatot kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Almon kaj °iajn Širkařa╝ojn: kvar urbojn.
19 La nombro de Šiuj urboj de la Aaronidoj, la pastroj, estis dek tri urboj kaj iliaj Širkařa╝oj.


20 Kaj por la familioj de la Kehatidoj, la Levidoj, la restintaj el la Kehatidoj, la urboj de ilia loto estis de la tribo de Efraim.
21 Kaj oni donis al ili la rifu°urbon por mortiginto ŮeÂem kaj °iajn Širkařa╝ojn, sur la monto de Efraim, kaj Gezer kaj °iajn Širkařa╝ojn,
22 kaj Kibcaim kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Bet-Žoron kaj °iajn Širkařa╝ojn: kvar urbojn.
23 Kaj de la tribo de Dan: Elteke kaj °iajn Širkařa╝ojn, Gibeton kaj °iajn Širkařa╝ojn,
24 Ajalon kaj °iajn Širkařa╝ojn, Gat-Rimon kaj °iajn Širkařa╝ojn: kvar urbojn.
25 Kaj de la duontribo de Manase: Taana kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Gat-Rimon kaj °iajn Širkařa╝ojn: du urbojn.
26 La nombro de Šiuj urboj kun iliaj Širkařa╝oj por la familioj de la restintaj Kehatidoj estis dek.


27 Kaj al la Ger■onidoj, el la familioj de la Levidoj, oni donis de la duontribo de Manase la rifu°urbon por mortiginto Golan en Ba■an kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Bee■tera kaj °iajn Širkařa╝ojn: du urbojn.
28 Kaj de la tribo de IsaÂar: Ki■jon kaj °iajn Širkařa╝ojn, Dabrat kaj °iajn Širkařa╝ojn,
29 Jarmut kaj °iajn Širkařa╝ojn, En-Ganim kaj °iajn Širkařa╝ojn: kvar urbojn.
30 Kaj de la tribo de A■er: Mi■al kaj °iajn Širkařa╝ojn, Abdon kaj °iajn Širkařa╝ojn,
31 Želkat kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj ReÂob kaj °iajn Širkařa╝ojn: kvar urbojn.
32 Kaj de la tribo de Naftali: la rifu°urbon por mortiginto Kede■ en Galileo kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Žamot-Dor kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Kartan kaj °iajn Širkařa╝ojn: tri urbojn.
33 La nombro de Šiuj urboj de la Ger■onidoj, lař iliaj familioj, estis dek tri urboj kaj iliaj Širkařa╝oj.


34 Kaj al la familioj de la Merariidoj, la ceteraj Levidoj, oni donis de la tribo de Zebulun: Jokneam kaj °iajn Širkařa╝ojn, Karta kaj °iajn Širkařa╝ojn,
35 Dimna kaj °iajn Širkařa╝ojn, Nahalal kaj °iajn Širkařa╝ojn: kvar urbojn.
36 Kaj de la tribo de Ruben: Becer kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Jahac kaj °iajn Širkařa╝ojn,
37 Kedemot kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj Mefaat kaj °iajn Širkařa╝ojn: kvar urbojn.
38 Kaj de la tribo de Gad: la rifu°urbon por mortiginto Ramot en Gilead kaj °iajn Širkařa╝ojn, kaj MaÂanaim kaj °iajn Širkařa╝ojn,
39 Že■bon kaj °iajn Širkařa╝ojn, Jazer kaj °iajn Širkařa╝ojn: kune kvar urbojn.
40 La nombro de Šiuj urboj, kiujn lote ricevis la Merariidoj, lař iliaj familioj, la restintaj el la familioj de la Levidoj, estis dek du.


41 La nombro de Šiuj urboj de la Levidoj meze de la poseda╝oj de la Izraelidoj estis kvardek ok urboj kaj iliaj Širkařa╝oj.
42 Tiuj urboj estis Šiu urbo kun °iaj Širkařa╝oj; tiel estis kun Šiuj tiuj urboj.
43 Kaj la Eternulo donis al la Izraelidoj la tutan landon, kiun doni Li ╝uris al iliaj patroj; kaj ili ekposedis °in kaj enlo°i°is en °i.
44 Kaj la Eternulo donis al ili trankvilecon Širkaře, konforme al Šio, kion Li ╝uris al iliaj patroj; kaj neniu homo el Šiuj iliaj malamikoj rezistis antař ili; Šiujn iliajn malamikojn la Eternulo transdonis en iliajn manojn.
45 Ne mankis eŠ unu vorto el Šiuj bonaj vortoj, kiujn la Eternulo diris al la domo de Izrael; Šio plenumi°is.

Ăapitro 22


1 Tiam Josuo alvokis la Rubenidojn kaj la Gadidojn kaj la duontribon de Manase;
2 kaj li diris al ili: Vi plenumis Šion, kion ordonis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, kaj vi obeis mian voŠon en Šio, kion mi ordonis al vi.
3 Vi ne forlasis viajn fratojn dum longa tempo °is nun, kaj vi plenumis la decidita╝on lař la ordono de la Eternulo, via Dio.
4 Nun la Eternulo, via Dio, donis ripozon al viaj fratoj, kiel Li diris al ili; turnu do vin nun, kaj iru al viaj tendoj sur la teron de via poseda╝o, kiun donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, transe de Jordan.
5 Sed forte penu plenumi la ordonojn kaj la instruon, kiujn donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, por ami la Eternulon, vian Dion, kaj iri lař Šiuj Liaj vojoj kaj observi Liajn ordonojn kaj alfortiki°i al Li kaj servi al Li per via tuta koro kaj per via tuta animo.
6 Kaj Josuo benis ilin kaj forliberigis ilin; kaj ili iris al siaj tendoj.


7 Kaj al unu duono de la tribo de Manase Moseo donis poseda╝on en Ba■an, kaj al la dua duono Josuo donis poseda╝on kun iliaj fratoj transe de Jordan, okcidente. Kaj kiam Josuo forliberigis ilin al iliaj tendoj, li benis ilin.
8 Kaj li diris al ili jene: Kun granda riŠa╝o vi reiras nun al viaj tendoj, kaj kun tre granda brutaro, kun ar°ento kaj kun oro kaj kun kupro kaj kun fero, kaj kun tre multe da vestoj; dividu la militakiron, kiun vi ricevis de viaj malamikoj, kun viaj fratoj.


9 Kaj turni°is la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase, kaj foriris de la Izraelidoj el Ůilo, kiu estas en la lando Kanaana, por iri en la landon Gilead, en la landon de ilia poseda╝o, kiun ili ekposedis lař la ordono de la Eternulo per Moseo.
10 Kaj ili venis en la distriktojn Še Jordan, kiuj estas en la lando Kanaana; kaj la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase konstruis tie altaron Še Jordan, altaron grandan kaj bonaspektan.
11 Kaj ařdis la Izraelidoj: Jen la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase konstruis altaron apud la lando Kanaana, en la distriktoj de Jordan, sur la flanko de la Izraelidoj.
12 Kaj kiam la Izraelidoj tion ařdis, tiam la tuta komunumo de la Izraelidoj kolekti°is en Ůilo, por iri kontrař ilin milite.


13 Kaj la Izraelidoj sendis al la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase en la landon Gilead PineÂason, filon de la pastro Eleazar,
14 kaj kun li dek Šefojn, po unu Šefo el tribo, el Šiuj triboj de Izrael; kaj Šiu el ili estis estro de patrodomo inter la miloj de Izrael.
15 Kaj ili venis al la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase en la landon Gilead, kaj ekparolis al ili, dirante:
16 Tiel diras la tuta komunumo de la Eternulo: Kio estas Ši tiu krimo, kiun vi faris kontrař la Dio de Izrael, forturni°inte hodiař de la Eternulo, konstruinte al vi altaron kaj ribelante hodiař kontrař la Eternulo?
17 Ău ne sufiŠas al ni la krimo pri Peor, de kiu ni ne puri°is °is la nuna tago kaj pro kiu trafis frapo la komunumon de Izrael?
18 Kaj vi forturni°as nun de la Eternulo! estos tiel: hodiař vi ribelas kontrař la Eternulo, kaj morgař Li koleros kontrař la tuta komunumo de Izrael.
19 Se la lando de via poseda╝o ■ajnas al vi malpura, tiam transiru en la landon de la poseda╝o de la Eternulo, en kiu staras la lo°ejo de la Eternulo, kaj prenu poseda╝on inter ni; sed kontrař la Eternulo ne ribelu, kaj kontrař ni ne ribelu, konstruante al vi altaron krom la altaro de la Eternulo, nia Dio.
20 Jen, AÂan, filo de ZeraÂ, faris krimon koncerne la anatemita╝on, kaj la kolero estis kontrař la tuta komunumo de Izrael, kaj ne li sola mortis pro sia krimo.


21 Kaj respondis la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase, kaj diris al la milestroj de Izrael:
22 Dio de la dioj, la Eternulo, Dio de la dioj, la Eternulo, Li scias, kaj Izrael sciu; se ni agis pro ribelo ař por defali de la Eternulo, tiam Li ne helpu nin hodiař.
23 Se ni konstruis al ni la altaron por tio, ke ni defalu de la Eternulo, ař ke ni alportu sur °i bruloferon kaj farunoferon, ař ke ni faru sur °i pacoferojn, tiam la Eternulo nin punu.
24 Ni faris tion pro zorgo pri tio, ke morgař ne diru viaj filoj al niaj filoj: Kion komunan vi havas kun la Eternulo, Dio de Izrael?
25 kiel limon inter ni kaj vi, Rubenidoj kaj Gadidoj, la Eternulo metis Jordanon; vi ne havas parton en la Eternulo. Kaj tiamaniere viaj filoj malhelpus niajn filojn respekti la Eternulon.
26 Tial ni diris: Ni konstruu al ni altaron, ne por brulofero nek por aliaj oferoj,
27 sed nur por ke °i estu atesto inter ni kaj vi kaj inter niaj estontaj generacioj, ke ni havas la rajton fari servon al la Eternulo antař Li per niaj bruloferoj kaj per niaj buŠoferoj kaj per niaj pacoferoj, kaj por ke ne diru viaj filoj morgař al niaj filoj: Vi ne havas parton en la Eternulo.
28 Kaj ni pensis: Se ili diros tion al ni kaj al niaj estontaj generacioj, tiam ni diros: Vidu la simila╝on de la altaro de la Eternulo, kiun faris niaj patroj, ne por brulofero nek por buŠofero, sed nur kiel ateston inter ni kaj vi.
29 Malproksima de ni estas la deziro ribeli kontrař la Eternulo kaj defali hodiař de la Eternulo, konstrui altaron por brulofero, por farunofero kaj por buŠofero, krom la altaro de la Eternulo, nia Dio, kiu estas antař Lia tabernaklo.


30 Kaj la pastro PineÂas, kaj la Šefoj de la komunumo, kaj la milestroj de Izrael, kiuj estis kun li, ařdis la vortojn, kiujn diris la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la Manaseidoj, kaj tio plaŠis al ili.
31 Kaj la pastro PinaÂas, filo de Eleazar, diris al la Rubenidoj kaj la Gadidoj kaj la Manaseidoj: Nun ni scias, ke la Eternulo estas inter ni, Šar vi ne faris kontrař la Eternulo tiun krimon; vi savis la Izraelidojn kontrař la mano de la Eternulo.
32 Kaj la pastro PineÂas, filo de Eleazar, kaj la Šefoj reiris de la Rubenidoj kaj la Gadidoj el la lando Gilead en la landon Kanaanan, al la Izraelidoj, kaj alportis al ili respondon.
33 Kaj tio plaŠis al la Izraelidoj; kaj la Izraelidoj benis Dion, kaj ne havis plu la intencon iri kontrař ilin milite, por ruinigi la landon, en kiu lo°is la Rubenidoj kaj la Gadidoj.
34 Kaj la Rubenidoj kaj la Gadidoj donis nomon al la altaro: ke °i estu atesto inter ni, ke la Eternulo estas la Dio.

Ăapitro 23


1 Longan tempon post kiam la Eternulo donis al Izrael ripozon kontrař Šiuj iliaj malamikoj Širkaře, Josuo maljuni°is, atingis profundan a°on.
2 Tiam Josuo alvokis la tutan Izrael, iliajn pleja°ulojn kaj Šefojn kaj ju°istojn kaj observistojn, kaj diris al ili: Mi maljuni°is, mi atingis profundan a°on.
3 Kaj vi vidis Šion, kion faris la Eternulo, via Dio, al Šiuj tiuj popoloj antař vi; Šar la Eternulo, via Dio, mem batalis por vi.
4 Vidu, mi dividis por vi lote tiujn restintajn popolojn, kiel poseda╝on por viaj triboj, komencante de Jordan, kaj Šiujn popolojn, kiujn mi ekstermis, °is la Granda Maro, kie subiras la suno.
5 Kaj la Eternulo, via Dio, forpu■os ilin de antař vi kaj forpelos ilin de antař vi; kaj vi ekposedos ilian landon, kiel diris al vi la Eternulo, via Dio.
6 Penu do bone, ke vi observu kaj plenumu Šion, skribitan en la libro de instruo de Moseo, ne forklini°ante de °i dekstren nek maldekstren,
7 ne komuniki°ante kun tiuj popoloj, kiuj restis kun vi; kaj la nomon de iliaj dioj ne citu, kaj ne ╝uru per ili, kaj ne servu al ili, kaj ne adoru ilin;
8 nur al la Eternulo, via Dio, alfortiki°u, kiel vi faris °is la nuna tago.
9 Kaj la Eternulo forpelis de antař vi popolojn grandajn kaj fortajn; kaj neniu rezistis antař vi °is la nuna tago.
10 Unu el vi forpelas milon; Šar la Eternulo, via Dio, mem batalas por vi, kiel Li diris al vi.
11 Gardu do bone viajn animojn, por ami la Eternulon, vian Dion.
12 Ăar se vi forklini°os, kaj ali°os al tiuj restintaj popoloj, kiuj restis kun vi, kaj vi boparenci°os kun ili, kaj vi iros al ili kaj ili al vi:
13 tiam sciu, ke la Eternulo, via Dio, ne plu forpelos tiujn popolojn de antař vi; kaj ili fari°os por vi kaptilo kaj reto, kaj vipo por viaj flankoj, kaj pikilo por viaj okuloj, °is vi forpereos de sur tiu bona tero, kiun donis al vi la Eternulo, via Dio.
14 Nun mi ekiras hodiař la vojon de la tuta mondo; kaj vi sciu per via tuta koro kaj per via tuta animo, ke ne restis neplenumita eŠ unu vorto el Šiuj bonaj vortoj, kiujn la Eternulo, via Dio, diris pri vi; Šio plenumi°is por vi, ne mankis el °i eŠ unu vorto.
15 Sed kiel plenumi°is por vi Šiuj bonaj vortoj, kiujn la Eternulo, via Dio, diris al vi, tiel la Eternulo venigos sur vin Šion malbonan, °is Li ekstermos vin de sur tiu bona tero, kiun donis al vi la Eternulo, via Dio.
16 Se vi malobeos la interligon de la Eternulo, via Dio, kiun Li starigis kun vi, kaj vi iros kaj servos al aliaj dioj kaj adoros ilin: tiam ekflamos kontrař vin la kolero de la Eternulo, kaj vi forpereos rapide de sur la bona tero, kiun Li donis al vi.

Ăapitro 24


1 Kaj Josuo kunvenigis Šiujn tribojn de Izrael en ŮeÂemon, kaj alvokis la pleja°ulojn de Izrael kaj iliajn Šefojn kaj ju°istojn kaj observistojn; kaj ili stari°is antař Dio.
2 Kaj Josuo diris al la tuta popolo: Tiel diris la Eternulo, Dio de Izrael: Transe de la Rivero lo°is viaj patroj en la tempo antikva, TeraÂ, patro de Abraham kaj patro de NaÂor; kaj ili servis al aliaj dioj.
3 Sed Mi prenis vian patron Abraham de trans la Rivero kaj kondukis lin tra la tuta lando Kanaana, kaj Mi multigis lian idaron, kaj Mi donis al li Isaakon.
4 Kaj Mi donis al Isaak Jakobon kaj Esavon; kaj Mi donis al Esav la monton Seir, ke li posedu °in; sed Jakob kaj liaj filoj foriris en Egiptujon.
5 Kaj Mi sendis Moseon kaj Aaronon, kaj frapis Egiptujon, kiel Mi faris inter ili; kaj poste Mi elkondukis vin.
6 Kaj Mi elkondukis viajn patrojn el Egiptujo; kaj vi venis al la maro. Kaj la Egiptoj postkuris viajn patrojn per Šaroj kaj rajdantoj °is la Ru°a Maro.
7 Kaj ili ekkriis al la Eternulo, kaj Li aperigis mallumon inter vi kaj la Egiptoj, kaj venigis sur ilin la maron kaj kovris ilin. Kaj viaj okuloj vidis, kion Mi faris en Egiptujo; kaj vi lo°is en la dezerto dum longa tempo.
8 Kaj Mi venigis vin al la lando de la Amoridoj, kiuj lo°as transe de Jordan, kaj ili militis kontrař vi; kaj Mi transdonis ilin en viajn manojn, kaj vi ekposedis ilian landon, kaj Mi ekstermis ilin antař vi.
9 Kaj levi°is Balak, filo de Cipor, re°o de Moab, kaj militis kontrař Izrael, kaj sendis kaj alvokis Bileamon, filon de Beor, por malbeni vin.
10 Sed Mi ne volis ařskulti Bileamon; kaj li benis vin, kaj Mi savis vin el liaj manoj.
11 Kaj vi transiris Jordanon kaj venis al JeriÂo; kaj militis kontrař vi la lo°antoj de JeriÂo, la Amoridoj kaj la Perizidoj kaj la Kanaanidoj kaj la Žetidoj kaj la Girga■idoj, la Žividoj kaj la Jebusidoj; sed Mi transdonis ilin en viajn manojn.
12 Kaj Mi sendis antař vi krabrojn, kaj ili forpelis de vi la du re°ojn de la Amoridoj; ne per via glavo, kaj ne per via pafarko.
13 Kaj Mi donis al vi landon, pri kiu vi ne laboris, kaj urbojn, kiujn vi ne konstruis, kaj vi lo°as en ili; de vinber°ardenoj kaj olivarboj, kiujn vi ne plantis, vi man°as.
14 Timu do la Eternulon, kaj servu al Li fidele kaj vere; kaj forpu■u la diojn, al kiuj servis viaj patroj transe de la Rivero kaj en Egiptujo, kaj servu al la Eternulo.
15 Sed se ne plaŠas al vi servi al la Eternulo, tiam elektu al vi hodiař, al kiu vi volas servi: Šu al la dioj, al kiuj servis viaj patroj, kiuj lo°is transe de la Rivero, Šu al la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi lo°as; sed mi kaj mia domo servos al la Eternulo.
16 Tiam la popolo respondis kaj diris: Malproksima de ni estas la deziro forlasi la Eternulon kaj servi al aliaj dioj;
17 Šar la Eternulo estas nia Dio, Li, kiu elkondukis nin kaj niajn patrojn el Egiptujo, el la domo de sklaveco, kaj kiu faris antař niaj okuloj tiujn grandajn signojn, kaj gardis nin dum la tuta vojo, kiun ni iris, kaj inter Šiuj popoloj, tra kies mezo ni trairis.
18 Kaj la Eternulo forpelis antař ni Šiujn popolojn, kaj la Amoridojn, kiuj lo°is en la lando. Ni do ankař servos al la Eternulo; Šar Li estas nia Dio.
19 Kaj Josuo diris al la popolo: Vi ne povas servi al la Eternulo; Šar Li estas Dio sankta, Dio severa; Li ne estos indulga kontrař viaj malbonagoj kaj pekoj.
20 Se vi forlasos la Eternulon kaj servos al fremdaj dioj, tiam Li Sin turnos kaj faros al vi malbonon kaj ekstermos vin, post kiam Li faris al vi bonon.
21 Kaj la popolo diris al Josuo: Ne, nur al la Eternulo ni servos.
22 Kaj Josuo diris al la popolo: Vi estas atestantoj pri vi, ke vi elektis al vi la Eternulon, por servi al Li. Kaj ili respondis: Ni estas atestantoj.
23 Nun forpu■u do la fremdajn diojn, kiuj estas inter vi, kaj turnu vian koron al la Eternulo, Dio de Izrael.
24 Kaj la popolo diris al Josuo: Al la Eternulo, nia Dio, ni servos, kaj Lian voŠon ni obeos.
25 Kaj Josuo faris interligon kun la popolo en tiu tago, kaj donis al °i le°ojn kaj regulojn en ŮeÂem.


26 Kaj Josuo skribis tiujn vortojn en la libron de instruo de Dio, kaj li prenis grandan ■tonon, kaj starigis °in tie sub la kverko, kiu estis apud la sanktejo de la Eternulo.
27 Kaj Josuo diris al la tuta popolo: Jen Ši tiu ■tono estos por ni atestanto; Šar °i ařdis Šiujn vortojn de la Eternulo, kiujn Li diris al ni; kaj °i estu atestanto pri vi, por ke vi ne forneu vian Dion.
28 Kaj Josuo forliberigis la popolon, Šiun al lia poseda╝o.


29 Post tiu okazinta╝o mortis Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, havante la a°on de cent dek jaroj.
30 Kaj oni enterigis lin inter la limoj de lia poseda╝o en Timnat-SeraÂ, kiu estas sur la monto de Efraim, norde de la monto Gaa■.
31 Kaj Izrael servis al la Eternulo dum la tuta vivo de Josuo, kaj dum la tuta vivo de la pleja°uloj, kiuj vivis longe post Josuo, kaj kiuj sciis Šiujn farojn de la Eternulo, kiujn Li faris al Izrael.
32 Kaj la ostojn de Jozef, kiujn la Izraelidoj kunportis el Egiptujo, oni enterigis en ŮeÂem, sur la kampoparto, kiun Jakob aŠetis de la filoj de Žamor, patro de ŮeÂem, pro cent kesitoj, kaj kiu fari°is poseda╝o de la filoj de Jozef.
33 Kaj Eleazar, filo de Aaron, mortis; kaj oni enterigis lin sur la monteto de PineÂas, lia filo, la monteto, kiu estis donita al li sur la monto de Efraim.

Hosted by uCoz