RUT

Ăapitro 1


1 En la tempo, kiam regis la ju°istoj, iam malsato okazis en la lando; kaj foriris viro el Bet-LeÂem en Judujo, por paslo°i en la lando de Moab; li kaj lia edzino kaj liaj du filoj.
2 La nomo de la viro estis ElimeleÂ, kaj la nomo de lia edzino estis Naomi, kaj la nomoj de liaj du filoj estis MaÂlon kaj Kiljon, Efratanoj el Bet-LeÂem en Judujo. Kaj ili venis sur la kampojn de Moab kaj restis tie.
3 ElimeleÂ, la edzo de Naomi, mortis; kaj restis ■i kun siaj du filoj.
4 Ambař edzi°is kun Moabidinoj; la nomo de unu estis Orpa, kaj la nomo de la dua estis Rut; kaj ili lo°is tie Širkař dek jaroj.
5 Sed mortis ankař ambař, MaÂlon kaj Kiljon; kaj restis nur la virino sola, senigita je sia edzo kaj siaj du filoj.
6 Ůi levi°is kun siaj bofilinoj, por iri returne el la lando de Moab; Šar ■i ařdis en la lando de Moab, ke la Eternulo rememoris Sian popolon, donante al °i panon.
7 Ůi eliris el la loko, kie ■i lo°is, kun siaj du bofilinoj; kaj ili iris sur la vojo, por ke ili revenu al la lando de Jehuda.
8 Naomi diris al siaj du bofilinoj: Iru, kaj revenu Šiu el vi al la domo de sia patrino; la Eternulo favoru vin tiel same, kiel vi estis favorkoraj al la mortintoj kaj al mi;
9 la Eternulo favoru vin, ke vi trovu ripozon, Šiu el vi en domo de sia edzo. Ůi kisis ilin, kaj ili levis sian voŠon kaj ploris.
10 Kaj ili diris al ■i: Ni volas iri kun vi al via popolo.
11 Naomi respondis: Iru returne, miaj filinoj; kial do vi irus kun mi? Ău ankorař ekzistas filoj en mia utero, ke vi edzini°u kun ili?
12 Revenu, miaj filinoj, foriru; Šar mi jam estas tro maljuna por edzini°i kun viro. EŠ se mi dirus, ke mi havas ankorař esperon, eŠ se mi jam havus edzon hodiař nokte, kaj eŠ se mi naskus filojn:
13 Šu pri ili vi esperu, °is ili plena°i°os? Šu por ili vi atendu, ne edzini°ante kun viro? Ne, miaj filinoj; estas tre maldolŠe al mi pro vi, Šar la mano de la Eternulo afliktis min.
14 Sed ili levis sian voŠon kaj ploris plue. Kaj Orpa kisis sian bopatrinon, sed Rut ali°is al ■i.
15 Kaj Ši tiu diris: Jen via bofratino reiris al sia gento kaj al siaj dioj; iru vi ankař returne post via bofratino.
16 Sed Rut diris: Ne petegu min, ke mi vin forlasu, ař ke mi returnu min kaj Šesu sekvi vin; Šar kien vi iros, mi ankař iros, kaj kie vi noktos, mi ankař noktos; via popolo ankař estos mia popolo, kaj via Dio estos mia Dio.
17 Sur la loko, kie vi mortos, mi ankař mortos, kaj tie oni min enterigos. La Eternulo faru al mi tion kaj pli, se io krom la morto disigos min de vi.
18 Kiam Naomi vidis, ke ■i firme decidis iri kun ■i, tiam ■i Šesis disputi kun ■i.
19 Kaj ili ambař iradis, °is ili alvenis en Bet-LeÂemon. Kaj kiam ili eniris en Bet-LeÂemon, la tuta lo°antaro de la urbo ekbruis pri ili, dirante: Ău tio estas Naomi?
20 Kaj ■i respondis al ili: Ne nomu min Naomi, nomu min Mara; Šar la Plejpotenculo faris al mi maldolŠegon;
21 kun pleneco mi foriris, sed la Eternulo revenigis min malplena; kial do vi nomus min Naomi, konsiderante, ke la Eternulo atestis kontrař mi kaj la Plejpotenculo afliktis min?
22 Tiel Naomi revenis, kaj kun ■i ankař Rut, la Moabidino, ■ia bofilino, kiu revenis el la lando de Moab; kaj ili venis en Bet-LeÂemon je la komenco de la rikolto de hordeo.

Ăapitro 2


1 Naomi havis parencon de ■ia edzo, viron eminentan, el la familio de ElimeleÂ; lia nomo estis Boaz.
2 Kaj la Moabidino Rut diris al Naomi: Mi iros sur la kampon, kaj mi kolektos spikojn post tiu, Še kiu mi trovos favoron. Kaj ■i respondis: Iru, mia filino.
3 Kaj ■i foriris, kaj venis kaj kolektis post la rikoltistoj. Kaj okazis, ke la parcelo de la kampo apartenis al Boaz, kiu estis el la familio de ElimeleÂ.
4 Kaj jen Boaz venis el Bet-LeÂem, kaj li salutis la rikoltistojn: La Eternulo estu kun vi! Kaj ili respondis al li: La Eternulo vin benu!
5 Kaj Boaz demandis sian serviston, la estron de la rikoltistoj: Kiu estas Ši tiu knabino?
6 Kaj la servisto, la estro de la rikoltistoj, respondis kaj diris: Ůi estas Moaba knabino, kiu revenis kun Naomi el la lando de Moab;
7 ■i diris: Permesu al mi, ke mi sekvu kaj kolektu apud la garboj, post la rikoltistoj; kaj ■i restis Ši tie de la mateno °is nun; ■i ╝us sidi°is en la dometo por iomete da tempo.
8 Kaj Boaz diris al Rut: Ău vi ařdas, mia filino? ne iru kolekti sur la kampo de iu fremdulo, kaj ankař ne foriru de Ši tie, sed restu Ši tie kun miaj junulinoj;
9 rimarku la kampon, kie ili rikoltas, kaj sekvu ilin; mi jam ordonis al la servistoj, ke ili ne malhelpu vin; kaj kiam vi soifos, iru al la vazaro, kaj trinku el tio, el kio la servistaro Šerpas.
10 Ůi ╝etis sin viza°altere, kaj diris al li: Kial do mi trovis favoron en viaj okuloj, ke vi atentas min, kvankam mi estas fremdulino?
11 Kaj Boaz respondis kaj diris al ■i: Jam estas rakontita al mi Šio, kion vi faris al via bopatrino post la morto de via edzo: ke vi forlasis viajn gepatrojn kaj vian naski°landon, kaj iris al popolo, kiun vi ne konis hierař nek antařhierař.
12 La Eternulo rekompencu vin pro Ši tiu faro, kaj via rekompenco estu plena de la Eternulo, Dio de Izrael, sub kies flugiloj vi serŠis protekton.
13 Kaj ■i diris: Estus sufiŠe, ke mi trovu favoron en viaj okuloj, mia sinjoro, Šar vi konsolis min kaj parolis amike al via sklavino, kvankam mi ne valoras esti egala al iu el viaj sklavinoj.
14 Kaj en la horo de la man°ado Boaz diris al ■i: Alproksimi°u kaj man°u kune, vi ankař povas trempi vian panon en la vinagro. Kaj ■i sidi°is Še la flanko de la rikoltistoj; kaj ili metis antař ■in rostitajn grajnojn, kaj ■i man°is kaj sati°is, kaj ankař havis resta╝on.
15 Kiam ■i levi°is, por kolekti, Boaz ordonis al siaj servistoj, dirante: EŠ inter la garboj lasu ■in kolekti, kaj ne hontigu ■in;
16 kaj vi ankař ■ajnigu al ■i, ke vi postlasis la malgrandajn garbetojn, kaj vi permesu al ■i, ke ■i kolektu ilin, kaj ne riproŠu ■in.
17 Kaj ■i kolektadis sur la kampo °is la vespero, kaj ■i dra■is tion, kion ■i kolektis, kaj tio estis Širkař efo da hordeo.
18 Kaj ■i levis tion, kaj iris en la urbon; kaj ■ia bopatrino vidis tion, kion ■i kolektis; ■i ankař elprenis, kaj donis al ■i la resta╝on, kiun ■i posedis de post sia sati°o.
19 Ůia bopatrino diris al ■i: Kie vi kolektis hodiař? kaj kie vi amasigis? estu benata tiu, kiu vin tiel favore akceptis! Ůi rakontis al sia bopatrino, kie ■i laboris, kaj ■i diris: La nomo de la viro, Še kiu mi laboris hodiař, estas Boaz.
20 Tiam Naomi diris al sia bofilino: Li estu benata de la Eternulo, kiu ne fortiris Sian favoron for de la vivantoj kaj de la mortintoj. Kaj Naomi plue diris al ■i: La viro estas nia parenco, unu el niaj savantoj.
21 Kaj Rut, la Moabidino, diris: Li ankař diris al mi: Restu kune kun miaj servistoj, °is ili finos la tutan rikolton, kiu apartenas al mi.
22 Naomi respondis al sia bofilino Rut: Estos bone por vi, mia filino, ke vi Šiam iru kun liaj junulinoj, Šar eble oni hontigus vin, se vi irus aliloken.
23 Kaj ■i kuni°is kun la junulinoj de Boaz, por kolekti, °is la fino de la rikolto de hordeo kaj de la rikolto de tritiko; kaj poste ■i lo°is kune kun sia bopatrino.

Ăapitro 3


1 Naomi, ■ia bopatrino, diris al ■i: Mia bofilino, mia celo estas, ke mi trovu por vi ripozejon, kie pliboni°os via stato.
2 Vidu nun, nia parenco Boaz, kun kies junulinoj vi kuni°is, ventumas hordeon dum Ši tiu nokto en la dra■ejo;
3 lavu do vin kaj oleu vin kaj vestu vin per viaj plej bonaj vestoj, kaj iru en la dra■ejon; ne vidigu vin al la viro, antař ol li finos man°i kaj trinki;
4 kaj kiam li ku■i°os, rimarku la lokon, kie li ku■as, iru tien, malkovru la piedparton de la ku■ejo, kaj ku■i°u; kaj li diros al vi, kion vi devos fari.
5 Rut respondis al ■i: Kion vi diras al mi, tion mi faros.
6 Kaj ■i iris en la dra■ejon, kaj faris tion, kion ■ia bopatrino ordonis al ■i.
7 Kiam Boaz estis man°inta kaj trinkinta kaj gaji°is, li iris por ku■i°i malantař grenamaso; kaj ■i venis kviete, kaj malkovris la piedparton de la ku■ejo, kaj ku■i°is.
8 En la noktomezo la viro ektimi°is; li turnis sin, kaj li ekvidis, ke virino ku■as Še liaj piedoj.
9 Li demandis: Kiu vi estas? Kaj ■i respondis: Mi estas Rut, via servistino; etendu vian mantelon sur vian servistinon, Šar vi estas savanto.
10 Kaj li diris: Estu benata de la Eternulo, mia filino; via lasta pia╝o estas pli granda, ol la unua, Šar vi ne volas iri kun la junuloj, Šu ili estas malriŠaj, Šu riŠaj.
11 Kaj nun, mia filino, ne timu; mi faros al vi Šion, kion vi petos de mi; Šar estas sciate en la tuta urbo de mia popolo, ke vi estas bravulino.
12 Kaj nun, kvankam vere mi estas parenco, tamen ekzistas parenco pli proksima ol mi.
13 Restu Ši tie la nokton; kaj kiam venos la mateno, se la alia parenco perfekte elaŠetos vin, lasu elaŠeti vin; sed se li ne volos vin elaŠeti, tiam mi vin elaŠetos, kiel la Eternulo vivas. Ku■u °is la tagi°o.
14 Kaj ■i ku■is Še liaj piedoj °is la tagi°o; sed ■i levi°is, antař ol oni povis rekoni unu la alian. Kaj li diris: Mi ne volas, ke iu scii°u, ke Ši tiu virino estis en mia dra■ejo.
15 Kaj li diris: Alportu la ■alon, kiun vi havas sur vi, kaj tenu °in. Ůi °in tenis, kaj li enmezuris en °in ses mezurilojn da hordeo kaj metis °in sur ■in, kaj ■i iris en la urbon.
16 Kiam ■i alvenis al sia bopatrino, Ši tiu demandis: Kiel la afero iras Še vi, mia filino? Kaj ■i rakontis al ■i Šion, kion la viro faris al ■i.
17 Kaj ■i diris plue: La ses mezurilojn da hordeo li ankař donis al mi; Šar li diris al mi: Ne revenu malplena al via bopatrino.
18 Kaj Ši tiu diris: Restu, mia filino, °is vi scii°os, kiel la afero fini°is; Šar tiu homo ne ripozos, °is la afero estos finita hodiař.

Ăapitro 4


1 Boaz iris al la pordego de la urbo kaj sidi°is tie. Kaj jen preterpasas la parenco, pri kiu Boaz parolis. Kaj li diris: Alproksimi°u kaj sidi°u Ši tie, vi, tia-tia. Tiu alproksimi°is kaj sidi°is.
2 Kaj Boaz prenis dek virojn el la pleja°uloj de la urbo, kaj diris: Sidi°u Ši tie. Kaj ili sidi°is.
3 Kaj li diris al la parenco: Tiun parcelon de la kampo, kiu apartenis al nia frato ElimeleÂ, vendas Naomi, kiu revenis el la lando de Moab;
4 kaj mi decidis sciigi vin, dirante: AŠetu en la Šeesto de la lo°antoj kaj en la Šeesto de la pleja°uloj de mia popolo. Se vi volas elaŠeti, aŠetu nun; sed se vi ne volas elaŠeti, diru al mi, por ke mi sciu; Šar ne ekzistas iu alia por aŠeti, krom vi, kaj mi estas via postproksimulo. Tiu diris: Mi volas elaŠeti.
5 Tiam Boaz diris: Samtempe, kiam vi aŠetos la kampon el la mano de Naomi kaj de Rut, la Moabidino, edzino de la mortinto, vi ankař prenos sur vin la devon restarigi la nomon de la mortinto al lia hereda╝o.
6 Kaj la parenco diris: Mi ne povas elaŠeti al mi, por ke mi ne pereigu mian propran hereda╝on; elaŠetu al vi mian aŠetota╝on, Šar vere mi ne povas elaŠeti.
7 Sed de la antikva tempo ekzistis kutimo en Izrael, pri elaŠetado kaj ■an°ado, por firmigi Šion: oni detiras sian ■uon kaj donas °in al sia proksimulo; kaj tio estas la atesto en Izrael.
8 La parenco diris al Boaz: ElaŠetu al vi; kaj li detiris sian ■uon.
9 Kaj Boaz diris al la pleja°uloj kaj al la popolamaso: Hodiař vi estas atestantoj, ke mi aŠetis el la mano de Naomi Šion, kio apartenis al Elimele kaj al Kiljon kaj MaÂlon;
10 kaj ankař Ruton, la Moabidinon, la edzinon de MaÂlon, mi akiris al mi kiel edzinon, por restarigi la nomon de la mortinto al lia hereda╝o, por ke la nomo de la mortinto ne estingi°u inter liaj fratoj kaj Še la pordego de lia loko; vi estas atestantoj hodiař.
11 Kaj la tuta Šeestantaro, kiu trovi°is Še la pordego, kiel ankař la pleja°uloj, respondis: Ni estas atestantoj; la Eternulo faru, ke la virino, kiu envenas en vian domon, estu simila al RaÂel kaj Lea, kiuj ambař starigis la domon de Izrael, kaj vi estu sukcesplena en Efrata kaj akiru bonan nomon en Bet-LeÂem;
12 kaj via domo estu sukcesplena, simile al la domo de Perec, kiun naskis Tamar al Jehuda, el la idaro, kiun la Eternulo donos al vi de tiu junulino.
13 Kaj Boaz prenis Ruton, kaj ■i fari°is lia edzino; kaj li envenis al ■i, kaj la Eternulo donis al ■i gravedecon, kaj ■i naskis filon.
14 Kaj la virinoj diris al Naomi: Benata estu la Eternulo, kiu ne lasis vin sen parenco hodiař, kaj li estu fama en Izrael;
15 kaj li estu al vi °ojiganto, kaj prizorganto de via maljuneco; Šar via bofilino, kiu amas vin kaj kiu estas al vi pli bona ol sep filoj, naskis lin.
16 Kaj Naomi prenis la infanon kaj metis °in sur sian bruston kaj fari°is °ia vartistino.
17 Kaj la najbarinoj donis al li nomon, dirante: Filo naski°is al Naomi; kaj ili nomis lin Obed. Li estas la patro de Ji■aj, patro de David.


18 Kaj jen estas la generacioj de Perec: al Perec naski°is Žecron,
19 al Žecron naski°is Ram, al Ram naski°is Aminadab,
20 al Aminadab naski°is NaÂ■on, al NaÂ■on naski°is Salma,
21 al Salma naski°is Boaz, al Boaz naski°is Obed,
22 al Obed naski°is Ji■aj, kaj al Ji■aj naski°is David.

Hosted by uCoz