REěOJ
LIBRO UNUA

Ăapitro 1


1 La re°o David maljuni°is kaj atingis profundan a°on; kaj oni kovris lin bone per vestoj, sed li ne povis varmi°i.
2 Tiam diris al li liaj servantoj: Oni elserŠu por nia sinjoro la re°o junulinon virgulinon, kaj ■i staru antař la re°o kaj flegu lin kaj dormu Še lia brusto, kaj tiam al nia sinjoro la re°o fari°os varme.
3 Kaj oni serŠis belan junulinon en la tuta regiono de Izrael, kaj oni trovis la Ůunemaninon Abi■ag kaj venigis ■in al la re°o.
4 La junulino estis tre bela; kaj ■i fari°is flegantino de la re°o kaj servis al li; sed la re°o ne ekkonis ■in.
5 Dume Adonija, filo de Žagit, fieri°is, kaj diris: Mi fari°os re°o. Kaj li havigis al si Šarojn kaj rajdistojn kaj kvindek homojn por kuradi antař li.
6 Kaj lia patro neniam afliktis lin per demando: Kial vi tion faras? Krom tio li estis tre belaspekta, kaj li estis naskita post Ab■alom.
7 Kaj li interkonsentis kun Joab, filo de Ceruja, kaj kun la pastro Ebjatar, kaj ili helpadis Adonijan.
8 Sed la pastro Cadok, kaj Benaja, filo de Jehojada, kaj la profeto Natan kaj Ůimei kaj Rei kaj la fortuloj de David ne estis kun Adonija.
9 Adonija buŠis ■afojn kaj bovojn kaj grasigitajn brutojn Še la ■tono ZoÂelet, kiu ku■as apud En-Rogel; kaj li invitis Šiujn siajn fratojn, la filojn de la re°o, kaj Šiujn Jehudaanojn, kiuj servis al la re°o.
10 Sed la profeton Natan kaj Benajan kaj la fortulojn kaj sian fraton Salomono li ne invitis.
11 Kaj Natan diris al Bat-Ůeba, patrino de Salomono, jene: Ău vi ne ařdis, ke Adonija, filo de Žagit, fari°is re°o, kaj nia sinjoro David tion ne scias?
12 Venu do, mi donos al vi konsilon, por ke vi savu vian animon kaj la animon de via filo Salomono.
13 Iru kaj venu al la re°o David, kaj diru al li: Mia sinjoro, ho re°o, vi ╝uris ja al via servantino, dirante: Via filo Salomono re°os post mi, kaj li sidos sur mia trono; kial do Adonija fari°is re°o?
14 Dum vi ankorař estos parolanta tie kun la re°o, mi venos post vi kaj kompletigos viajn vortojn.
15 Kaj Bat-Ůeba venis al la re°o en la Šambron; la re°o estis tre maljuna, kaj la Ůunemanino Abi■ag servis al la re°o.
16 Bat-Ůeba salutis kaj adorklini°is antař la re°o; kaj la re°o diris: Kio estas al vi?
17 Kaj ■i diris al li: Mia sinjoro, vi ╝uris al via servantino per la Eternulo, via Dio: Via filo Salomono re°os post mi, kaj li sidos sur mia trono.
18 Sed nun jen Adonija fari°is re°o; kaj vi, mia sinjoro, ho re°o, tion ne scias.
19 Li buŠis multe da bovoj kaj grasigitaj brutoj kaj ■afoj, kaj invitis Šiujn filojn de la re°o kaj la pastron Ebjatar kaj la militestron Joab, sed vian servanton Salomono li ne invitis.
20 Sed vi, mia sinjoro, ho re°o--la okuloj de Šiuj Izraelidoj estas turnitaj al vi, por ke vi diru al ili, kiu sidos sur la trono de mia sinjoro la re°o post li.
21 Kiam mia sinjoro la re°o ku■i°os kun siaj patroj, tiam mi kaj mia filo Salomono estos proklamitaj kulpuloj.
22 Dum ■i ankorař estis parolanta kun la re°o, venis la profeto Natan.
23 Kaj oni raportis al la re°o: Jen estas la profeto Natan; kaj Ši tiu venis antař la re°on kaj adorklini°is antař la re°o viza°altere.
24 Kaj Natan diris: Mia sinjoro, ho re°o! Šu vi diris: Adonija fari°os re°o post mi, kaj li sidos sur mia trono?
25 Ăar li iris hodiař kaj buŠis multe da bovoj kaj grasigitaj brutoj kaj ■afoj, kaj invitis Šiujn filojn de la re°o kaj la militestron kaj la pastron Ebjatar; kaj jen ili man°as kaj trinkas antař li, kaj proklamas: Vivu la re°o Adonija!
26 Sed min, vian servanton, kaj la pastron Cadok, kaj Benajan, filon de Jehojada, kaj vian servanton Salomono li ne invitis.
27 Ău lař ordono de mia sinjoro la re°o tio fari°is, kaj vi ne sciigis al via servanto, kiu sidos sur la trono de mia sinjoro la re°o post li?
28 Tiam la re°o David respondis kaj diris: Voku al mi Bat- Ůeban. Kaj ■i venis antař la re°on kaj stari°is antař la re°o.
29 Kaj la re°o ╝uris kaj diris: Kiel vivas la Eternulo, kiu liberigis mian animon el Šiuj malfeliŠoj,
30 kiel mi ╝uris al vi per la Eternulo, Dio de Izrael, dirante: Via filo Salomono re°os post mi kaj li sidos sur mia trono anstatař mi--tiel mi faros hodiař.
31 Tiam Bat-Ůeba salutis viza°altere kaj adorklini°is antař la re°o, kaj diris: Vivu mia sinjoro la re°o David eterne!
32 Kaj la re°o David diris: Voku al mi la pastron Cadok kaj la profeton Natan, kaj Benajan, filon de Jehojada. Kaj ili venis antař la re°on.
33 Kaj la re°o diris al ili: Prenu kun vi la servantojn de via sinjoro, kaj rajdigu mian filon Salomono sur mia mulo kaj venigu lin en GiÂonon.
34 Kaj tie la pastro Cadok kaj la profeto Natan lin sanktoleu re°o super Izrael; kaj blovu per trumpeto, kaj proklamu: Vivu la re°o Salomono!
35 Poste revenu, sekvante lin, kaj li venu kaj sidi°u sur mia trono; kaj li re°os anstatař mi, al li mi ordonas esti estro de Izrael kaj Jehuda.
36 Tiam respondis Benaja, filo de Jehojada, al la re°o, kaj diris: Amen! tiel diru la Eternulo, Dio de mia sinjoro la re°o.
37 Kiel la Eternulo estis kun mia sinjoro la re°o, tiel Li estu kun Salomono, kaj Li faru lian tronon pli granda, ol la trono de mia sinjoro, la re°o David.
38 Kaj iris la pastro Cadok kaj la profeto Natan, kaj Benaja, filo de Jehojada, kaj la Keretidoj kaj la Peletidoj, kaj ili rajdigis Salomonon sur la mulo de la re°o David kaj kondukis lin en GiÂonon.
39 Kaj la pastro Cadok prenis la kornon kun oleo el la tabernaklo kaj sanktoleis Salomonon; kaj oni ekblovis per trumpeto, kaj la tuta popolo diris: Vivu la re°o Salomono!
40 Kaj la tuta popolo ekiris post li, kaj la popolo muzikis per flutoj kaj estis tre gaja, tiel ke la tero resonis de iliaj krioj.
41 Tion ařdis Adonija, kaj Šiuj invititoj, kiuj estis kun li; ili jam finis la man°adon; kaj ařdis Joab la sonadon de la trumpeto, kaj li diris: Kion signifas la tumulta bruo de la urbo?
42 Kiam li estis ankorař parolanta, jen venis Jonatan, filo de la pastro Ebjatar. Kaj Adonija diris: Eniru, Šar vi estas brava homo kaj vi sciigos bonon.
43 Kaj Jonatan respondis kaj diris al Adonija: Jes, nia sinjoro la re°o David faris Salomonon re°o;
44 kaj la re°o sendis kun li la pastron Cadok kaj la profeton Natan, kaj Benajan, filon de Jehojada, kaj la Keretidojn kaj la Peletidojn, kaj ili rajdigis lin sur la mulo de la re°o;
45 kaj la pastro Cadok kaj la profeto Natan sanktoleis lin re°o en GiÂon, kaj ili revenis de tie gajaj, kaj la urbo tumulti°is; tio estas la bruo, kiun vi ařdis.
46 Kaj Salomono jam sidi°is sur la re°a trono.
47 Kaj jam venis la servantoj de la re°o, por gratuli nian sinjoron, la re°on David, dirante: Via Dio faru la nomon de Salomono pli fama, ol via nomo, kaj Li faru lian tronon pri granda, ol via trono; kaj la re°o adorklini°is sur la ku■ejo.
48 Kaj ankař tiele diris la re°o: Benata estu la Eternulo, Dio de Izrael, kiu donis hodiař sidanton sur mia trono, kaj miaj okuloj vidas.
49 Kaj ektimis kaj levi°is Šiuj invititoj de Adonija, kaj foriris Šiu sian vojon.
50 Sed Adonija timis Salomonon, kaj li levi°is kaj iris kaj ekkaptis la kornojn de la altaro.
51 Kaj oni raportis al Salomono jene: Jen Adonija timas la re°on Salomono, kaj li tenas la kornojn de la altaro, dirante: La re°o Salomono ╝uru al mi hodiař, ke li ne mortigos sian servanton per glavo.
52 Kaj Salomono diris: Se li estos homo brava, tiam eŠ unu el liaj haroj ne falos teren; sed se en li trovi°os malbono, tiam li mortos.
53 Kaj la re°o Salomono sendis forprenigi lin de la altaro, kaj li venis kaj adorklini°is antař la re°o Salomono; kaj Salomono diris al li: Iru en vian domon.

Ăapitro 2


1 Kiam por David alproksimi°is la tempo por morti, li testamentis al sia filo Salomono jene:
2 Mi foriras la vojon de la tuta mondo; sed vi tenu vin forte kaj estu viro.
3 Kaj observu la ordonojn de la Eternulo, via Dio, irante lař Liaj vojoj, plenumante Liajn le°ojn, ordonojn, decidojn, kaj regulojn, kiel estas skribite en la instruo de Moseo, por ke vi estu sa°a en Šio, kion vi faros, kaj kien ajn vi vin turnos;
4 por ke la Eternulo plenumu Sian vorton, kiun Li diris pri mi, parolante: Se viaj filoj observos siajn vojojn, irante antař Mi en vero per sia tuta koro kaj per sia tuta animo, tiam ne mankos Še vi viro sur la trono de Izrael.
5 Ankař vi scias, kion faris al mi Joab, filo de Ceruja, kion li faris al la du militestroj de Izrael, al Abner, filo de Ner, kaj al Amasa, filo de Jeter, ke li mortigis ilin kaj ver■is militan sangon en tempo de paco kaj makulis per milita sango sian zonon sur siaj lumboj kaj siajn ■uojn sur siaj piedoj.
6 Agu lař via sa°o, ke vi ne lasu al liaj grizaj haroj iri en paco en Ůeolon.
7 Sed al la filoj de Barzilaj, la Gileadano, faru favoron, kaj ili estu inter la man°antoj Še via tablo; Šar ili tiel alproksimi°is al mi, kiam mi forkuris de via frato Ab■alom.
8 Kaj jen Še vi estas Ůimei, filo de Gera, Benjamenido el BaÂurim; li malbenis min per kruela malbeno, kiam mi iris al MaÂanaim; sed li venis al mi renkonte Še Jordan, kaj mi ╝uris al li per la Eternulo, dirante: Mi ne mortigos vin per glavo.
9 Sed nun ne lasu lin senpuna, Šar vi estas homo sa°a, kaj vi scias, kion vi devas fari al li, por malsuprenigi liajn grizajn harojn en sango en Ůeolon.
10 Kaj David ekdormis kun siaj patroj, kaj oni lin enterigis en la urbo de David.
11 La tempo, kiun David re°is super Izrael, estis kvardek jaroj: en Žebron li re°is sep jarojn, kaj en Jerusalem li re°is tridek tri jarojn.


12 Kaj Salomono sidis sur la trono de sia patro David, kaj lia re°ado tre fortiki°is.
13 Adonija, filo de Žagit, venis al Bat- Ůeba, patrino de Salomono. Ůi diris: Ău kun paco vi venas? Kaj li respondis: Kun paco.
14 Kaj li diris: Mi havas aferon al vi. Ůi respondis: Parolu.
15 Kaj li diris: Vi scias, ke la regno apartenis al mi, kaj al mi Šiuj Izraelidoj turnis sian viza°on, ke mi re°u; sed la re°ado deturni°is kaj transiris al mia frato, Šar de la Eternulo °i estis destinita al li.
16 Nun unu peton mi petas de vi, ne rifuzu al mi. Kaj ■i diris al li: Parolu.
17 Kaj li diris: Diru, mi petas, al la re°o Salomono (Šar li ne rifuzos al vi), ke li donu al mi la Ůunemaninon Abi■ag kiel edzinon.
18 Kaj Bat-Ůeba diris: Bone, mi parolos pri vi kun la re°o.
19 Kaj Bat-Ůeba venis al la re°o Salomono, por paroli al li pri Adonija. La re°o levi°is renkonte al ■i kaj adorklini°is antař ■i kaj sidi°is sur sia trono. Kaj oni starigis tronon por la patrino de la re°o, kaj ■i sidi°is dekstre de li.
20 Kaj ■i diris: Unu malgrandan peton mi petos de vi, ne rifuzu al mi. Kaj la re°o diris al ■i: Petu, mia patrino, Šar mi ne rifuzos al vi.
21 Kaj ■i diris: La Ůunemanino Abi■ag estu donata kiel edzino al via frato Adonija.
22 Tiam respondis la re°o Salomono kaj diris al sia patrino: Kial vi petas la Ůunemaninon Abi■ag por Adonija? petu por li ankař la re°econ, Šar li estas mia pli a°a frato--por li, kaj por la pastro Ebjatar, kaj por Joab, filo de Ceruja.
23 Kaj la re°o Salomono ╝uris per la Eternulo, dirante: Tion kaj pli faru al mi la Eternulo; kontrař sia vivo Adonija diris tiujn vortojn.
24 Nun, kiel vivas la Eternulo, kiu min konfirmis kaj min sidigis sur la trono de mia patro David kaj kiu aran°is al mi domon lař Sia promeso, hodiař Adonija estos mortigita.
25 Kaj la re°o Salomono sendis Benajan, filon de Jehojada, kaj Ši tiu frapis lin, kaj li mortis.
26 Kaj al la pastro Ebjatar la re°o diris: Iru en Anatoton, sur vian kampon; vi meritas la morton, sed mi nun ne mortigos vin, Šar vi portis la keston de la Sinjoro, la Eternulo, antař mia patro David, kaj Šar vi suferis Šion, kion suferis mia patro.
27 Kaj Salomono forigis Ebjataron, ke li ne estu plu pastro al la Eternulo; por ke plenumi°u la vorto de la Eternulo, kiun Li diris pri la domo de Eli en Ůilo.
28 La famo pri tio atingis Joabon (Šar Joab ali°is al Adonija, kvankam al Ab■alom li ne ali°is); kaj Joab forkuris en la tabernaklon de la Eternulo kaj ekkaptis la kornojn de la altaro.
29 Oni raportis al la re°o Salomono, ke Joab forkuris en la tabernaklon de la Eternulo kaj estas nun Še la altaro. Tiam Salomono sendis Benajan, filon de Jehojada, dirante al li: Iru, mortigu lin.
30 Benaja venis en la tabernaklon de la Eternulo, kaj diris al li: Tiele diras la re°o: Eliru! Sed tiu respondis: Ne, Ši tie mi mortu. Kaj Benaja raportis tion al la re°o, dirante: Tiele diris Joab, kaj tiele li respondis al mi.
31 Tiam la re°o diris al li: Faru, kiel li diris, mortigu lin kaj enterigu lin; por ke vi forigu de mi kaj de la domo de mia patro la senkulpan sangon, kiun Joab ver■is.
32 La Eternulo refaligu lian sangon sur lian kapon, pro tio, ke li mortigis du virojn, kiuj estis pli virtaj kaj pli bonaj ol li, kaj li mortigis ilin per glavo, dum mia patro David tion ne sciis: Abneron, filon de Ner, militestron de Izrael, kaj Amasan, filon de Jeter, militestron de Jehuda.
33 Ilia sango falu sur la kapon de Joab kaj sur la kapon de lia idaro por eterne; sed al David kaj al lia idaro kaj al lia domo kaj al lia trono estu paco por eterne de la Eternulo.
34 Tiam Benaja, filo de Jehojada, iris kaj frapis lin kaj mortigis lin, kaj oni enterigis lin en lia domo en la dezerto.
35 Kaj la re°o starigis Benajan, filon de Jehojada, anstatař li kiel militestron, kaj la pastron Cadok la re°o starigis anstatař Ebjatar.
36 Kaj la re°o sendis por voki Ůimein, kaj li diris al li: Konstruu al vi domon en Jerusalem, kaj lo°u tie kaj nenien eliru el tie;
37 se iun tagon vi eliros kaj transiros la torenton Kidron, tiam sciu, ke vi nepre mortos; via sango estos sur via kapo.
38 Kaj Ůimei diris al la re°o: Bone; kiel diris mia sinjoro la re°o, tiel via servanto faros. Kaj Ůimei lo°is en Jerusalem multe da tempo.
39 Sed post paso de tri jaroj forkuris du sklavoj de Ůimei al AÂi■, filo de MaaÂa, re°o de Gat. Kaj oni sciigis al Ůimei, dirante: Jen viaj sklavoj estas en Gat.
40 Tiam Ůimei levi°is, kaj selis sian azenon kaj iris en Gaton al AÂi■, por serŠi siajn sklavojn. Kaj Ůimei iris, kaj revenigis siajn sklavojn el Gat.
41 Kaj oni raportis al Salomono, ke Ůimei foriris el Jerusalem en Gaton kaj revenis.
42 Tiam la re°o sendis, kaj vokigis Ůimein, kaj diris al li: Mi ╝urligis ja vin per la Eternulo kaj avertis vin, dirante, ke se iun tagon vi ien ajn foriros, tiam sciu, ke vi nepre mortos; kaj vi diris al mi: Bona estas tio, kion mi ařdis.
43 Kial do vi ne observis la ╝uron per la Eternulo, kaj la ordonon, kiun mi faris al vi?
44 Kaj la re°o diris al Ůimei: Vi scias la tutan malbonon, kiun via koro scias kaj kiun vi faris al mia patro David; la Eternulo repagu vian malbonon sur via kapo.
45 Sed la re°o Salomono estu benata, kaj la trono de David staru forte antař la Eternulo eterne.
46 Kaj la re°o ordonis al Benaja, filo de Jehojada, kaj Ši tiu iris kaj frapis tiun, kaj tiu mortis. Kaj la regno fortiki°is en la manoj de Salomono.

Ăapitro 3


1 Kaj Salomono boparenci°is kun Faraono, re°o de Egiptujo, kaj prenis filinon de Faraono kaj venigis ■in en la urbon de David, °is li finis la konstruadon de sia domo kaj de la domo de la Eternulo kaj de la muregoj de Jerusalem Širkaře.
2 Tamen la popolo alportadis ankorař oferojn sur alta╝oj, Šar °is tiu tempo ankorař ne estis konstruita domo al la nomo de la Eternulo.
3 Kaj Salomono amis la Eternulon, irante lař la instrukcioj de sia patro David; tamen li oferadis kaj incensadis sur alta╝oj.


4 Kaj la re°o iris en Gibeonon, por alporti tie oferojn, Šar tie estis la Šefa alta╝o. Mil bruloferojn Salomono alportis sur tiu altaro.
5 En Gibeon la Eternulo aperis al Salomono nokte en son°o, kaj Dio diris: Petu, kion Mi donu al vi.
6 Kaj Salomono diris: Vi faris al Via servanto, mia patro David, multe da favoro, Šar li iradis antař Vi en vero kaj en justeco kaj en pureco de la koro koncerne Vin; kaj Vi konservis por li tiun grandan favorecon, kaj Vi donis al li filon, kiu sidas nun sur lia trono.
7 Kaj nun, ho Eternulo, mia Dio, Vi re°igis Vian servanton anstatař mia patro David; sed mi estas malgranda junulo; mi ne scias, kiel eliri kaj eniri.
8 Kaj Via servanto estas meze de Via popolo, kiun Vi elektis, popolo granda, kiu ne povas esti nombrata nek kalkulata pro sia multeco.
9 Donu do al Via servanto koron, kiu povoscius regi Vian popolon, distingi inter bono kaj malbono; Šar kiu povas regi tiun Vian potencan popolon?
10 Kaj tio plaŠis al la Sinjoro, ke Salomono petis tion.
11 Kaj Dio diris al li: Ăar vi petis Ši tion, sed ne petis por vi longan vivon kaj ne petis por vi riŠecon kaj ne petis la animon de viaj malamikoj, sed vi petis sa°on, por povoscii regi,
12 tial jen Mi faras konforme al via parolo: jen Mi donas al vi koron sa°an kaj kompreneman, tiel ke simila al vi ekzistis neniu antař vi, kaj post vi ne aperos tia, kiel vi.
13 Sed ankař tion, pri kio vi ne petis, Mi donos al vi, riŠecon kaj gloron, tiamaniere, ke ne ekzistos simila al vi inter la re°oj dum via tuta vivo.
14 Kaj se vi irados lař Miaj vojoj, observante Miajn le°ojn kaj ordonojn, kiel iradis via patro David, Mi longigos vian vivon.
15 Kaj Salomono veki°is, kaj vidis, ke tio estis son°o. Kaj li venis en Jerusalemon kaj stari°is antař la kesto de interligo de la Eternulo kaj alportis bruloferojn kaj faris pacoferojn, kaj li faris festenon por Šiuj siaj servantoj.


16 Tiam venis du virinoj malŠastistinoj al la re°o kaj stari°is antař li.
17 Kaj unu el la virinoj diris: Ho mia sinjoro! mi kaj Ši tiu virino lo°as en unu domo; kaj mi naskis, lo°ante kun ■i en la sama domo.
18 En la tria tago post mia nasko naskis ankař Ši tiu virino; kaj ni estis kune, estis neniu fremdulo kun ni en la domo, nur ni ambař estis en la domo.
19 Kaj la filo de Ši tiu virino mortis en la nokto, Šar ■i dormis sur li.
20 Kaj ■i levi°is meze de la nokto kaj prenis mian filon de Še mi, kiam via servantino dormis, kaj ku■igis lin Še sia brusto, kaj sian mortintan filon ■i almetis al mia brusto.
21 Kiam mi levi°is matene, por suŠigi mian filon, jen li estas senviva; sed kiam mi matene bone lin rigardis, mi vidis, ke tio ne estas mia filo, kiun mi naskis.
22 Sed la dua virino diris: Ne, mia filo estas la vivanta, kaj via estas la mortinta. Kaj la unua diris: Ne, via filo estas la mortinta, kaj mia estas la vivanta. Kaj tiel ili parolis antař la re°o.
23 Tiam la re°o diris: Unu diras: Mia estas la vivanta filo, kaj via estas la mortinta; kaj la dua diras: Ne, via filo estas la mortinta, kaj mia filo estas la vivanta;
24 kaj la re°o diris: Alportu al mi glavon. Kaj oni alportis la glavon al la re°o.
25 Kaj la re°o diris: Dishaku la vivantan infanon en du partojn, kaj donu duonon al unu kaj duonon al la alia.
26 Tiam la virino, kies filo estis la vivanta, ekparolis al la re°o, Šar eksciti°is ■ia kompato al ■ia filo, kaj ■i diris: Ho mia sinjoro, donu al ■i la infanon vivantan, sed ne mortigu °in. Sed la dua diris: Nek mi havu, nek vi; dishaku.
27 Tiam la re°o respondis kaj diris: Donu al ■i la vivantan infanon, sed ne mortigu °in; ■i estas °ia patrino.
28 Kaj Šiuj Izraelidoj ařdis pri la ju°o, kiun ju°is la re°o; kaj ili ektimis la re°on, Šar ili vidis, ke en li estas sa°o de Dio, por fari ju°on.

Ăapitro 4


1 Kaj la re°o Salomono estis re°o super la tuta Izrael.
2 Kaj jen estas la estroj, kiuj estis Še li: Azarja, filo de Cadok, pastro;
3 EliÂoref kaj AÂija, filoj de Ůi■a, skribistoj; Jeho■afat, filo de AÂilud, kronikisto;
4 kaj Benaja, filo de Jehojada, super la militistaro; kaj Cadok kaj Ebjatar, pastroj;
5 kaj Azarja, filo de Natan, super la administrantoj; kaj Zabud, filo de Natan, pastro, amiko de la re°o;
6 kaj AÂi■ar super la palaco; kaj Adoniram, filo de Abda, super la impostoj.
7 Kaj Salomono havis dek du administrantojn super la tuta Izrael, kaj ili liveradis proviza╝ojn al la re°o kaj al lia domo; unu monaton en jaro Šiu el ili devis liveri proviza╝ojn.
8 Kaj jen estas iliaj nomoj: Ben-Žur, sur la monto de Efraim;
9 Ben-Deker, en Makac kaj Ůaalbim kaj Bet-Ůeme■ kaj Elon-Bet-Žanan;
10 Ben-Žesed, en Arubot; al li apartenis SoÂo kaj la tuta regiono Žefer;
11 Ben- Abinadab, super la tuta regiono Dor; Tafat, filino de Salomono, estis lia edzino;
12 Baana, filo de AÂilud, en Taana kaj Megido kaj super la tuta Bet-Ůean, kiu estas apud Cartan, malsupre de Jizreel, de Bet-Ůean °is Abel-MeÂola, °is trans Jokmeam;
13 Ben- Geber, en Ramot en Gilead; al li apartenis la Vila°oj de Jair, filo de Manase, kiuj estis en Gilead; al li apartenis la distrikto Argob, kiu estis en Ba■an, sesdek grandaj urboj kun muregoj kaj kupraj rigliloj;
14 AÂinadab, filo de Ido, en MaÂanaim;
15 AÂimaac, en la regiono de Naftali; ankař li prenis Basmaton, filinon de Salomono, kiel edzinon;
16 Baana, filo de Žu■aj, en la regiono de A■er kaj en Alot;
17 Jeho■afat, filo de ParuaÂ, en la regiono de IsaÂar;
18 Ůimei, filo de Ela, en la regiono de Benjamen;
19 Geber, filo de Uri, en la regiono Gilead, en la lando de SiÂon, re°o de la Amoridoj, kaj de Og, re°o de Ba■an. Unu administranto estis en tiu tuta lando.
20 Jehuda kaj Izrael estis grandnombraj kiel la sablo Še la maro; ili man°is kaj trinkis kaj estis gajaj.


21 Salomono regis super Šiuj regnoj, de la Rivero °is la lando Fili■ta kaj °is la limo de Egiptujo; ili alportadis donacojn kaj servadis al Salomono dum lia tuta vivo.
22 La man°provizoj de Salomono por Šiu tago estis: tridek kor'oj da delikata faruno kaj sesdek kor'oj da simpla faruno,
23 dek grasigitaj bovoj kaj dudek bovoj de pa■tejo kaj cent ■afoj, krom cervoj kaj gazeloj kaj kapreoloj kaj grasigitaj birdoj.
24 Ăar li regis super la tuta transo de la Rivero, de Tifsa °is Gaza, super Šiuj re°oj de trans la Rivero; kaj li havis pacon kun Šiuj Širkařaj landoj.
25 Kaj Jehuda kaj Izrael sidis en sendan°ereco, Šiu sub siaj vinberbranŠoj kaj sub sia figarbo, de Dan °is Beer-Ůeba, dum la tuta vivo de Salomono.
26 Kaj Salomono havis kvardek mil stalojn por ŠarŠevaloj kaj dek du mil rajdistojn.
27 Kaj tiuj administrantoj liveradis man°provizojn por la re°o Salomono, kaj por Šiuj, kiuj venadis al la tablo de la re°o Salomono, Šiu en sia monato, nenion mankigante.
28 Kaj la hordeon kaj pajlon por la Ševaloj kaj la kurŠevaloj ili liveradis al la loko, kie li estis, Šiu lař sia instrukcio.


29 Kaj Dio donis al Salomono sa°on kaj tre multe da prudento kaj tre multe da spirito, kiel la sablo Še la maro.
30 Kaj la sa°eco de Salomono estis pli granda, ol la sa°eco de Šiuj orientanoj kaj ol la tuta sa°eco de Egiptujo.
31 Kaj li estis pli sa°a, ol Šiuj homoj, pli ol Etan la EzraÂido, kaj Heman kaj Kalkol kaj Darda, filoj de MaÂol; kaj li estis fama inter Šiuj popoloj Širkaře.
32 Kaj li eldiris tri mil sentencojn; kaj la nombro de liaj kantoj estis mil kaj kvin.
33 Kaj li parolis pri la arboj, de la cedro, kiu estas sur Lebanon, °is la hisopo, kiu elkreskas el la muro; kaj li parolis pri la brutoj kaj la birdoj kaj la rampa╝oj kaj la fi■oj.
34 Kaj oni venadis el Šiuj popoloj, por ařskulti la sa°econ de Salomono, de Šiuj re°oj de la tero, kiuj ařdis pri lia sa°eco.

Ăapitro 5


1 Žiram, re°o de Tiro, sendis siajn servantojn al Salomono, kiam li ařdis, ke oni lin sanktoleis re°o anstatař lia patro; Šar Žiram estis amiko de David en la tuta tempo.
2 Kaj Salomono sendis al Žiram, por diri:
3 Vi scias pri mia patro David, ke li ne povis konstrui domon al la nomo de la Eternulo, lia Dio, pro la militantoj, kiuj lin Širkařis, °is la Eternulo metis ilin sub la plandojn de liaj piedoj.
4 Sed nun la Eternulo, mia Dio, donis al mi ripozon Širkaře; ne ekzistas kontrařulo nek ia malbona malhelpo.
5 Tial jen mi intencas konstrui domon al la nomo de la Eternulo, mia Dio, kiel la Eternulo parolis al mia patro David, dirante: Via filo, kiun Mi sidigos anstatař vi sur via trono, konstruos la domon al Mia nomo.
6 Ordonu do nun, ke oni haku por mi cedrojn de Lebanon; kaj miaj servantoj estos kun viaj servantoj, kaj pagon por viaj servantoj mi donos al vi tian, kian vi diros; Šar vi scias, ke ekzistas inter ni neniu, kiu povus haki arbojn kiel la Cidonanoj.
7 Kiam Žiram ařdis la vortojn de Salomono, li tre ek°ojis, kaj diris: Benata estu hodiař la Eternulo, kiu donis al David filon sa°an super tiu grandnombra popolo.
8 Kaj Žiram sendis al Salomono, por diri: Mi ařskultis tion, kion vi sendis diri al mi; mi plenumos vian tutan deziron pri la arboj cedraj kaj arboj cipresaj.
9 Miaj servantoj malsuprenigos ilin de Lebanon al la maro, kaj mi flosos ilin sur la maro °is la loko, pri kiu vi sciigos al mi, kaj tie mi ilin disigos, kaj vi prenigos. Kaj vi plenumu mian deziron, kaj donu man°a╝on por mia domo.
10 Kaj Žiram donis al Salomono lignon cedran kaj lignon cipresan, kiom li nur volis.
11 Kaj Salomono donis al Žiram dudek mil kor'ojn da tritiko kiel man°a╝on por lia domo kaj dudek kor'ojn da plej pura oleo. Tiom Salomono donadis al Žiram Šiujare.
12 Kaj la Eternulo donis sa°on al Salomono, kiel Li promesis al li. Kaj estis paco inter Žiram kaj Salomono, kaj ili ambař faris inter si interligon.


13 La re°o Salomono prenis imposton de la tuta Izrael; la imposto estis tridek mil viroj.
14 Kaj li sendis ilin sur Lebanonon, po dek mil Šiumonate, alterne; unu monaton ili estis sur Lebanon kaj du monatojn en sia domo. Adoniram administris tiun imposton.
15 Kaj Salomono havis sepdek mil ■ar°oportistojn kaj okdek mil montajn ■tonhakistojn,
16 krom la tri mil tricent oficistoj, kiujn Salomono starigis super la laboroj kaj kiuj regis super la popolo okupita per la laboroj.
17 Kaj la re°o ordonis, ke oni elhaku grandajn ■tonojn, multekostajn ■tonojn, por aran°i por la domo fundamenton el ■tonoj Širkařhakitaj.
18 Kaj hakis la konstruistoj de Salomono kaj la konstruistoj de Žiram kaj la Gebalanoj, kaj pretigis lignon kaj ■tonojn, por konstrui la domon.

Ăapitro 6


1 En la jaro kvarcent-okdeka post la eliro de la Izraelidoj el la lando Egipta, en la kvara jaro de la re°ado de Salomono, en la monato Ziv, tio estas la dua monato, oni komencis konstrui la domon por la Eternulo.
2 Kaj la domo, kiun la re°o Salomono konstruis por la Eternulo, havis la longon de sesdek ulnoj, la lar°on de dudek, kaj la alton de tridek ulnoj.
3 Kaj la portiko antař la templo de la domo havis la longon de dudek ulnoj, konforme al la lar°o de la domo; dek ulnoj estis °ia lar°o antař la domo.
4 Kaj li faris en la domo fenestrojn fermeblajn kaj kovreblajn.
5 Kaj li aran°is Še la muro de la domo galeriojn Širkař la muroj de la domo, Širkař la templo kaj la plejsanktejo, kaj li faris flankajn Šambrojn Širkaře.
6 La malsupra galerio havis la lar°on de kvin ulnoj, la meza havis la lar°on de ses ulnoj, kaj la tria havis la lar°on de sep ulnoj; Šar Širkař la domo ekstere li faris ■tupa╝ojn, por ne enfortikigi en la muroj de la domo.
7 Kiam la domo estis konstruata, °i estis konstruata el ■tonoj prete Širkařhakitaj; martelo ař hakilo ař ia alia fera instrumento ne estis ařdata en la domo dum °ia konstruado.
8 La pordo de la meza galerio estis Še la dekstra flanko de la domo; kaj per ■tuparo oni povis supreniri en la mezan galerion kaj el la meza en la trian.
9 Kaj li konstruis la domon kaj finis °in, kaj li kovris la domon per traboj kaj tabuloj el cedroj.
10 Kaj li konstruis la galeriojn Širkař la tuta domo, havantajn la alton de kvin ulnoj; kaj li kovris la domon per cedra ligno.


11 Kaj la Eternulo ekparolis al Salomono, dirante:
12 Koncerne la domon, kiun vi konstruas: se vi irados lař Miaj le°oj kaj plenumados Miajn instrukciojn kaj observados Šiujn Miajn ordonojn, por agadi lař ili, tiam Mi plenumos Mian promeson pri vi, kiun Mi eldiris al via patro David,
13 kaj Mi lo°os inter la Izraelidoj kaj ne forlasos Mian popolon Izrael.


14 Kaj Salomono konstruis la domon kaj finis °in.
15 Kaj li konstruis la murojn de la domo interne el cedraj tabuloj; de la planko de la domo °is la plafono li kovris interne per ligno, kaj li kovris la plankon de la domo per cipresaj tabuloj.
16 Kaj li konstruis en la distanco de dudek ulnoj de la rando de la domo cedrotabulan muron de la planko °is la plafono, kaj li konstruis tion interne por interna sanktejo, la plejsanktejo.
17 Kvardek ulnojn da longo havis la domo, tio estas la antařa parto de la templo.
18 Sur la cedroj interne de la domo estis skulptitaj tuberoj kaj floroj; Šio estis cedra, oni vidis nenian ■tonon.
19 La plejsanktejon li aran°is en la domo por tio, ke oni starigu tie la keston de interligo de la Eternulo.
20 La internon de la plejsanktejo, kiu havis la longon de dudek ulnoj, la lar°on de dudek ulnoj, kaj la alton de dudek ulnoj, li tegis per pura oro, kaj ankař la cedran altaron li tegis.
21 Kaj Salomono tegis la domon interne per pura oro, kaj li tiris orajn Šenojn antař la plejsanktejo kaj tegis °in per oro.
22 Kaj la tutan domon li tegis per oro, absolute la tutan domon, kaj la tutan altaron antař la plejsanktejo li tegis per oro.
23 Kaj li faris en la plejsanktejo du kerubojn el oleastra ligno, havantajn la alton de dek ulnoj.
24 Kvin ulnojn havis unu flugilo de kerubo, kaj kvin ulnojn la dua flugilo de kerubo; dek ulnoj estis de unu fino de °iaj flugiloj °is la dua fino de °iaj flugiloj.
25 Kaj dek ulnojn havis ankař la dua kerubo; la saman mezuron kaj la saman formon havis ambař keruboj.
26 La alto de unu kerubo estis dek ulnoj, kaj tiel same ankař de la dua kerubo.
27 Kaj li starigis la kerubojn meze de la interna parto de la domo; kaj la flugiloj de la keruboj estis etenditaj, kaj la flugilo de unu kerubo estis altu■anta la muron, kaj la flugilo de la dua kerubo estis altu■anta la duan muron; sed la flugiloj, kiuj estis direktitaj en la mezon de la domo, estis altu■antaj unu la alian.
28 Kaj li tegis la kerubojn per oro.
29 Kaj sur Šiuj muroj de la domo Širkaře li faris skulptitajn figurojn de keruboj, palmoj, kaj floroj, interne kaj ekstere.
30 Ankař la plankon de la domo li kovris per oro interne kaj ekstere.
31 Ăe la enirejo en la plejsanktejon li faris pordojn el oleastra ligno kun kvinangulaj fostoj.
32 Sur du pordoj el oleastra ligno li faris skulptitajn kerubojn kaj palmojn kaj florojn kaj tegis per oro; li tegis per oro la kerubojn kaj la palmojn.
33 Ankař Še la enirejo en la templon li faris kvarangulajn fostojn el oleastra ligno;
34 kaj du pordojn el cipresa ligno; ambař duonoj de unu pordo estis kunmeteblaj, kaj ambař duonoj de la dua pordo estis kunmeteblaj.
35 Kaj li faris sur ili kerubojn kaj palmojn kaj florojn kaj tegis per oro °uste lař la skulpta╝o.
36 Kaj li konstruis la internan korton el tri vicoj da Širkařhakitaj ■tonoj kaj el vico da cedraj traboj.
37 En la kvara jaro, en la monato Ziv, estis fondita la domo de la Eternulo.
38 Kaj en la dek-unua jaro, en la monato Bul, tio estas en la oka monato, la domo estis finita en Šiuj siaj detaloj kaj lař sia tuta plano; li konstruis °in dum sep jaroj.

Ăapitro 7


1 Kaj sian domon Salomono konstruis dum dek tri jaroj, kaj li finis sian tutan domon.
2 Kaj li konstruis la domon de la arbaro Lebanona; °i havis la longon de cent ulnoj, la lar°on de kvindek ulnoj, kaj la alton de tridek ulnoj; sur kvar vicoj da cedraj kolonoj, kaj cedraj traboj estis sur la kolonoj.
3 Kaj li kovris per cedro la supron de la galerioj, kiuj estis sur kvardek kvin kolonoj, po dek kvin en unu vico.
4 Kaj da fenestraj kadroj estis tri vicoj, kaj fenestroj kontrař fenestroj trifoje.
5 Kaj Šiuj pordoj kaj la fostoj estis kvarangulaj, kaj la fenestroj estis kontrař fenestroj trifoje.
6 Kaj Šambregon el kolonoj li faris, havantan la longon de kvindek ulnoj kaj la lar°on de tridek ulnoj; kaj ankorař Šambron antař ili kaj kolonojn kaj sojlon antař ili.
7 Kaj tronan salonon, por tie ju°i, ju°an salonon li faris, kaj Šiujn plankojn li kovris per cedro.
8 Lia domo, en kiu li lo°is, en la malantařa korto post la salono, estis aran°ita tiel same. Kaj li faris ankař domon, similan al tiu salono, por la filino de Faraono, kiun Salomono prenis.
9 Ăio Ši tio estis farita el multekostaj ■tonoj, Širkařhakitaj lařmezure, segitaj per segilo, interne kaj ekstere, de la fundamento °is la tegmento, kaj ekstere °is la granda korto.
10 En la fundamento estis ■tonoj multekostaj, ■tonoj grandaj, ■tonoj de dek ulnoj kaj ■tonoj de ok ulnoj.
11 Kaj supre estis multekostaj ■tonoj, Širkařhakitaj lařmezure, kaj cedro.
12 Kaj la granda Širkařa korto havis tri vicojn da Širkařhakitaj ■tonoj kaj unu vicon da cedraj traboj; tiel same ankař la interna korto de la domo de la Eternulo kaj la salono Še la domo.


13 La re°o Salomono sendis, kaj venigis el Tiro Žuramon.
14 Li estis filo de unu vidvino, el la tribo de Naftali; lia patro estis Tirano, kupristo. Li estis plena de sa°eco, kompetenteco, kaj sciado, por fari Šian laboron el kupro. Kaj li venis al la re°o Salomono kaj plenumis Šiujn liajn laborojn.
15 Li faris du kuprajn kolonojn, el kiuj unu kolono havis la alton de dek ok ulnoj, kaj fadeno de dek du ulnoj prezentis la amplekson de la dua kolono.
16 Kaj du kapitelojn, fanditajn el kupro, li faris, por meti sur la suprojn de la kolonoj; kvin ulnoj estis la alto de unu kapitelo, kaj kvin ulnoj la alto de la dua kapitelo.
17 Retoj plektitaj kaj ■nuretoj Šenoformaj estis Še la kapiteloj, kiuj estis supre de la kolonoj; sep Še unu kapitelo kaj sep Še la dua.
18 Kaj li faris la kolonojn tiel, ke du vicoj da granatoj estis Širkař unu reto, por kovri la kapitelon; tiel same li faris ankař por la dua kapitelo.
19 La kapiteloj sur la kolonoj estis faritaj kiel la lilioj en la salono, kaj havis kvar ulnojn.
20 Kaj la kapiteloj sur la du kolonoj super la konveksa╝o, kiu estis apud la reto; kaj sur la dua kapitelo Širkaře en vicoj ducent granatoj.
21 Kaj li starigis la kolonojn antař la salono de la templo; kaj li starigis la dekstran kolonon kaj donis al °i la nomon JaÂin; kaj li starigis la maldekstran kolonon kaj donis al °i la nomon Boaz.
22 Sur la suproj de la kolonoj estis skulpta╝o en formo de lilio. Tiel estis finita la laboro de la kolonoj.
23 Kaj li faris maron fanditan, havantan dek ulnojn de rando °is rando, tute rondan, havantan la alton de kvin ulnoj; kaj ■nuro de tridek ulnoj prezentis °ian mezuron Širkaře.
24 Kaj tuberoj sub °ia rando trovi°is Širkaře de °i; sur la spaco de dek ulnoj ili Širkařis la maron en du vicoj; la tuberoj estis fanditaj kune kun °i.
25 ěi staris sur dek du bovoj; tri kun la viza°o norden, tri kun la viza°o okcidenten, tri kun la viza°o suden, kaj tri kun la viza°o orienten; kaj la maro estis sur ili supre, kaj Šiuj iliaj malantařaj partoj estis turnitaj internen.
26 ěi havis la dikon de manlar°o; kaj °ia rando, farita lař la maniero de rando de kaliko, estis simila al disvolvi°inta lilio. ěi ampleksis du mil bat'ojn.
27 Kaj li faris dek kuprajn baza╝ojn; Šiu baza╝o havis la longon de kvar ulnoj, la lar°on de kvar ulnoj, kaj la alton de tri ulnoj.
28 Kaj jen estas la aran°o de la baza╝oj: ili havis muretojn, muretojn inter la listeloj.
29 Kaj sur la muretoj, kiuj estis inter la listeloj, estis leonoj, bovoj, kaj keruboj; kaj sur la listeloj estis tiel supre, kaj sube de la leonoj kaj bovoj estis malsuprenpendantaj festonoj.
30 Kaj Šiu baza╝o havis kvar kuprajn radojn kun kupraj aksoj, kaj °iaj kvar anguloj havis ■ultretojn, fanditajn ■ultretojn sub la kaldrono, kaj sur Šiu flanko estis festonoj.
31 ěia aperturo de la interna kapitelo °is la supro havis unu ulnon; °ia aperturo estis ronda, en formo de bazeto, havanta unu ulnon kaj duonon, kaj Še la aperturo estis skulpta╝oj; sed °iaj muretoj estis kvarangulaj, ne rondaj.
32 Kaj la kvar radoj estis sub la muretoj, kaj la aksoj de la radoj estis en la baza╝o; la alto de Šiu rado estis unu ulno kaj duono.
33 La aran°o de la radoj estis kiel la aran°o de radoj de veturilo; iliaj aksoj kaj aksingoj kaj radradioj kaj radrondoj, Šio estis fandita.
34 Kaj la kvar ■ultretoj Še la kvar anguloj de Šiu baza╝o elstaris el la baza╝o mem.
35 Supre de la baza╝o estis ronda╝o, havanta la alton de duono de ulno; kaj supre de la baza╝o °iaj teniloj kaj muretoj elstaris el °i mem.
36 Kaj sur la tabuletoj de °iaj teniloj kaj sur °iaj muretoj li skulptis kerubojn, leonojn, kaj palmojn, sur Šiu libera loko, kaj festonojn Širkaře.
37 Tiel li faris la dek baza╝ojn; Šiuj havis egalan fandon, egalan mezuron, egalan formon.
38 Kaj li faris dek kuprajn lavujojn; Šiu lavujo havis la amplekson de kvardek bat'oj; kvar ulnojn havis Šiu lavujo; Šiu lavujo staris sur unu baza╝o el la dek baza╝oj.
39 Kaj li starigis la baza╝ojn, kvin Še la dekstra flanko de la domo, kaj kvin Še la maldekstra flanko; kaj la maron li starigis Še la dekstra flanko de la domo, sudoriente.
40 Kaj Žuram faris la lavujojn kaj la ■ovelilojn kaj la aspergajn kalikojn. Kaj Žuram finis la tutan laboron, kiun li faris por la re°o Salomono en la domo de la Eternulo:
41 la du kolonojn kaj la du globa╝ojn de la kapiteloj sur la supro de la kolonoj, kaj la du retojn por kovri la du globa╝ojn de la kapiteloj, kiuj estis sur la supro de la kolonoj;
42 kaj la kvarcent granatojn Še la du retoj, po du vicoj da granatoj por Šiu reto, por kovri la du globa╝ojn de la kapiteloj, kiuj estis sur la kolonoj;
43 kaj la dek baza╝ojn kaj la dek lavujojn sur la baza╝oj;
44 kaj la unu maron kaj la dek du bovojn sub la maro;
45 kaj la kaldronojn kaj la ■ovelilojn kaj la aspergajn kalikojn. Kaj Šiuj vazoj de la templo, kiujn Žuram faris al la re°o Salomono por la domo de la Eternulo, estis el polurita kupro.
46 En la Širkařa╝o de Jordan la re°o fandigis ilin en argila tero, inter Sukot kaj Cartan.
47 Kaj Salomono metis Šiujn vazojn sur ilian lokon. Pro la tre granda multo la pezo de la kupro ne estis kalkulita.
48 Kaj Salomono faris Šiujn vazojn, kiuj estas en la domo de la Eternulo: la oran altaron, kaj la oran tablon, sur kiu estas la pano de propono;
49 kaj la kandelabrojn, kvin dekstre kaj kvin maldekstre antař la plejsanktejo, el pura oro; kaj la florojn kaj lucernojn kaj prenilojn, el oro;
50 kaj la tasojn, tranŠilojn, aspergajn kalikojn, kulerojn, kaj karbujojn, el pura oro; kaj la ma■ojn Še la pordo de la interna domo, de la plejsanktejo, Še la pordo de la templa domo, el oro.
51 Tiamaniere estis finita la tuta laboro, kiun la re°o Salomono faris por la domo de la Eternulo. Kaj Salomono enportis la konsekrita╝ojn de sia patro David; la ar°enton kaj la oron kaj la vazojn li metis en la trezorejojn de la domo de la Eternulo.

Ăapitro 8


1 Tiam Salomono kunvenigis la pleja°ulojn de Izrael kaj Šiujn Šefojn de la triboj, la estrojn de la patrodomoj de la Izraelidoj, al la re°o Salomono en Jerusalemon, por transporti la keston de interligo de la Eternulo el la urbo de David, tio estas el Cion.
2 Kaj kolekti°is al la re°o Salomono Šiuj Izraelidoj al la festo, en la monato Etanim, tio estas la sepa monato.
3 Kaj venis Šiuj pleja°uloj de Izrael; kaj la pastroj ekportis la keston.
4 Kaj oni enportis la keston de la Eternulo kaj la tabernaklon de kunveno, kaj Šiujn sanktajn vazojn, kiuj estis en la tabernaklo; ilin portis la pastroj kaj la Levidoj.
5 Kaj la re°o Salomono, kaj la tuta komunumo de Izrael, kiu kolekti°is al li, estis kun li antař la kesto, oferbuŠante ■afojn kaj bovojn, kiujn oni ne povis nombri nek kalkuli pro ilia granda multeco.
6 Kaj la pastroj venigis la keston de interligo de la Eternulo sur °ian lokon, en la profundon de la domo, en la plejsanktejon, sub la flugilojn de la keruboj.
7 Ăar la keruboj havis siajn flugilojn etenditaj super la loko de la kesto, kaj la keruboj estis kovrantaj la keston kaj °iajn stangojn de supre.
8 Kaj la stangoj estis tiel longaj, ke la kapetoj de la stangoj estis videblaj el la sankta loko en la antařa parto de la plejsanktejo, sed ekstere ili ne estis videblaj; kaj ili restis tie °is la nuna tago.
9 En la kesto estis nenio krom la du ■tonaj tabeloj, kiujn metis tien Moseo sur Žoreb, kiam la Eternulo faris interligon kun la Izraelidoj post ilia eliro el la lando Egipta.
10 Kiam la pastroj eliris el la sanktejo, nubo plenigis la domon de la Eternulo.
11 Kaj la pastroj ne povis stari kaj servi, pro la nubo; Šar la majesto de la Eternulo plenigis la domon de la Eternulo.


12 Tiam Salomono ekparolis: La Eternulo diris, ke Li deziras lo°i en mallumo;
13 tial mi konstruis domon por Via lo°ado, lokon por Via restado eterna.
14 Kaj la re°o turnis sian viza°on kaj benis la tutan komunumon de Izrael; kaj la tuta komunumo de Izrael staris.
15 Kaj li diris: Benata estu la Eternulo, Dio de Izrael, kiu parolis per Sia bu■o al mia patro David, kaj nun plenumis per Sia mano, dirante:
16 De post la tago, kiam Mi elkondukis Mian popolon Izrael el Egiptujo, Mi elektis neniun urbon inter Šiuj triboj de Izrael, por konstrui domon, en kiu estus Mia nomo; sed Mi elektis Davidon, ke li estu super Mia popolo Izrael.
17 Mia patro David havis la intencon konstrui domon al la nomo de la Eternulo, Dio de Izrael.
18 Sed la Eternulo diris al mia patro David: Intencante konstrui domon al Mia nomo, vi agis bone, havante tian intencon;
19 tamen la domon konstruos ne vi, sed nur via filo, kiu eliris el viaj lumboj, konstruos la domon al Mia nomo.
20 Kaj la Eternulo plenumis Sian vorton, kiun Li diris: mi levi°is anstatař mia patro David kaj sidi°is sur la trono de Izrael, kiel diris la Eternulo, kaj mi konstruis la domon al la nomo de la Eternulo, Dio de Izrael.
21 Kaj mi aran°is tie lokon por la kesto, en kiu trovi°as la interligo de la Eternulo, kiun Li faris kun niaj patroj, kiam Li elkondukis ilin el la lando Egipta.


22 Kaj Salomono stari°is antař la altaro de la Eternulo kontrař la tuta komunumo de Izrael, kaj li etendis siajn manojn al la Šielo,
23 kaj li parolis: Ho Eternulo, Dio de Izrael! ne ekzistas dio simila al Vi en la Šielo supre nek sur la tero malsupre; Vi konservas la interligon kaj la favorkorecon al Viaj servantoj, kiuj iradas antař Vi per sia tuta koro;
24 Vi plenumis al Via servanto David, mia patro, kion Vi promesis al li; Vi parolis per Via bu■o, kaj Vi plenumis per Via mano, kiel ni nun vidas.
25 Nun, ho Eternulo, Dio de Izrael, plenumu al Via servanto David, mia patro, kion Vi promesis al li, dirante: Ne mankos Še vi antař Mi viro, sidanta sur la trono de Izrael, se viaj filoj nur observados sian vojon, por iradi antař Mi, kiel vi iradis antař Mi.
26 Nun, ho Dio de Izrael, veri°u Via vorto, kiun Vi diris al Via servanto David, mia patro.
27 Ău efektive Dio lo°us sur la tero? ja la Šielo kaj la Šielo de Šieloj ne povas Vin ampleksi; des pli tion ne povas Ši tiu domo, kiun mi konstruis!
28 Sed turnu Vin al la pre°o de Via servanto kaj al lia petego, ho Eternulo, mia Dio, por ařskulti la vokadon kaj la pre°on, per kiu Via servanto pre°as antař Vi hodiař;
29 por ke Viaj okuloj estu nefermitaj super Ši tiu domo nokte kaj tage, super la loko, pri kiu Vi diris: Mia nomo tie estos; por ařskulti la pre°on, kiun Via servanto faros sur Ši tiu loko.
30 Kaj ařskultu la petegon de Via servanto kaj de Via popolo Izrael, kiun ili pre°os sur Ši tiu loko; ařskultu sur la loko de Via lo°ado en la Šielo; kaj kiam Vi ařskultos, Vi pardonu.
31 Kiam iu pekos kontrař sia proksimulo, kaj oni postulos de li ╝uron, ke li ╝uru, kaj la ╝uro estos farata antař Via altaro en Ši tiu domo:
32 tiam ařskultu en la Šielo, kaj faru ju°on pri Viaj servantoj, kondamnante la manbonagulon, metante lian konduton sur lian kapon, kaj montrante la pravecon de la virtulo, rekompencante lin lař lia virteco.
33 Se Via popolo Izrael estos frapita de malamiko pro tio, ke °i pekis antař Vi, sed ili sin returnos al Vi kaj gloros Vian nomon kaj pre°os kaj petegos al Vi en Ši tiu domo:
34 tiam ařskultu en la Šielo, kaj pardonu la pekon de Via popolo Izrael, kaj revenigu ilin sur la teron, kiun Vi donis al iliaj patroj.
35 Se la Šielo ■losi°os tiel, ke ne estos pluvo pro tio, ke ili pekis antař Vi, sed ili ekpre°os sur Ši tiu loko kaj gloros Vian nomon kaj returnos sin de sia peko, por ke Vi ařskultu ilin:
36 tiam ařskultu en la Šielo, kaj pardonu la pekon de Viaj servantoj kaj de Via popolo Izrael, montrante al ili la bonan vojon, kiun ili devas iri, kaj donu pluvon sur Vian landon, kiun Vi donis al Via popolo kiel hereda╝on.
37 Se estos malsato en la lando, ař se estos pesto, brulsekeco, velkado, akridoj, ař vermoj, ař se premos ilin malamiko en la lando de ilia lo°ado, ař se estos ia plago ař malsano;
38 Še Šiu pre°o, Še Šiu petego, kiu venos de iu homo ař de Via tuta popolo Izrael, kiam Šiu el ili sentos malfeliŠon en sia koro kaj etendos siajn manojn al Ši tiu domo:
39 Vi ařskultu en la Šielo, en la loko de Via lo°ado, kaj pardonu, kaj faru kaj redonu al Šiu konforme al lia tuta konduto, kiel Vi konas lian koron (Šar Vi sola konas la koron de Šiuj homidoj);
40 por ke ili Vin timu dum la tuta tempo, kiun ili vivas sur la tero, kiun Vi donis al niaj patroj.
41 Ankař koncerne aligentulon, kiu ne estas el Via popolo Izrael, sed venos el malproksima lando pro Via nomo
42 (Šar ili ařdos pri Via granda nomo kaj pri Via forta mano kaj pri Via etendita brako), kaj li venos kaj pre°os en Ši tiu domo:
43 Vi ařskultu en la Šielo, en la loko de Via lo°ado, kaj faru Šion, pri kio vokos al Vi la aligentulo; por ke Šiuj popoloj de la tero konu Vian nomon, por ke ili timu Vin, kiel Via popolo Izrael, kaj por ke ili sciu, ke per Via nomo estas nomata Ši tiu domo, kiun mi konstruis.
44 Kiam Via popolo eliros milite kontrař sian malamikon lař la vojo, lař kiu Vi ilin sendos, kaj ili pre°os al la Eternulo, turninte sin al la urbo, kiun Vi elektis, kaj al la domo, kiun mi konstruis al Via nomo:
45 tiam ařskultu en la Šielo ilian pre°on kaj ilian petegon, kaj defendu ilian aferon.
46 Se ili pekos antař Vi (Šar ne ekzistas homo, kiu ne pekas), kaj Vi ekkoleros kontrař ili kaj transdonos ilin al malamiko, kaj iliaj kaptintoj forkondukos ilin en landon malamikan, malproksiman ař proksiman;
47 sed ili rekonscii°os en la lando, en kiu ili estos kaptitaj, konverti°os, kaj petegos Vin en la lando de siaj kaptintoj, dirante: Ni pekis, ni malbonagis, ni krimis;
48 kaj ili returnos sin al Vi per sia tuta koro kaj per sia tuta animo en la lando de siaj malamikoj, kiuj ilin kaptis, kaj ili pre°os al Vi, turninte sin al sia lando, kiun Vi donis al iliaj patroj, al la urbo, kiun Vi elektis, kaj al la domo, kiun mi konstruis al Via nomo:
49 tiam ařskultu en la Šielo, en la loko de Via lo°ado, ilian pre°on kaj ilian petegon, kaj defendu ilian aferon;
50 kaj pardonu al Via popolo tion, per kio ili pekis antař Vi, kaj Šiujn iliajn krimojn, kiujn ili faris kontrař Vi, kaj veku por ili kompaton en iliaj kaptintoj, por ke Ši tiuj estu favorkoraj al ili.
51 Ăar ili estas Via popolo kaj Via hereda╝o, kiun Vi elkondukis el Egiptujo, el la fera forno.
52 Viaj okuloj estu malfermitaj al la petego de Via servanto kaj al la petego de Via popolo Izrael, por ke Vi ařdu ilin pri Šio, pri kio ili vokas al Vi.
53 Ăar Vi distingis ilin kiel Vian hereda╝on el Šiuj popoloj de la tero, kiel Vi diris per Via servanto Moseo, kiam Vi elkondukis niajn patrojn el Egiptujo, ho Sinjoro, Eternulo.


54 Kiam Salomono finis pre°i antař la Eternulo tiun tutan pre°on kaj petegon, li levi°is de sia genuado antař la altaro de la Eternulo, kaj liaj manoj estis etenditaj al la Šielo.
55 Kaj li stari°is, kaj benis la tutan komunumon de Izrael per lařta voŠo, dirante:
56 Benata estu la Eternulo, kiu donis ripozon al Sia popolo Izrael konforme al Šio, kion Li diris: ne forfalis eŠ unu vorto el Šiuj Liaj bonaj vortoj, kiujn Li diris per Sia servanto Moseo.
57 La Eternulo, nia Dio, estu kun ni, kiel Li estis kun niaj patroj, Li ne forlasu nin kaj ne for╝etu nin;
58 Li klinu nian koron al Si, por ke ni iru lař Šiuj Liaj vojoj, kaj por ke ni observu Liajn ordonojn kaj Liajn le°ojn kaj Liajn regulojn, kiujn Li donis al niaj patroj.
59 Kaj Ši tiuj miaj vortoj, kiujn mi pre°is antař la Eternulo, estu proksimaj al la Eternulo, nia Dio, tage kaj nokte, por ke Li faru justa╝on al Sia servanto kaj justa╝on al Sia popolo Izrael en Šiuj tagoj;
60 por ke Šiuj popoloj de la tero sciu, ke la Eternulo estas Dio kaj ke ne ekzistas alia.
61 Via koro estu tute sindona al la Eternulo, nia Dio, por iri lař Liaj le°oj kaj por observi Liajn ordonojn, kiel hodiař.
62 Kaj la re°o kaj kun li Šiuj Izraelidoj buŠis oferojn antař la Eternulo.
63 Kaj Salomono oferis la pacoferon, kiun li alportis al la Eternulo, dudek du mil bovojn kaj cent dudek mil ■afojn. Tiamaniere la re°o kaj Šiuj Izraelidoj inařguris la domon de la Eternulo.
64 En tiu tago la re°o sanktigis la mezon de la korto, kiu estis antař la domo de la Eternulo; Šar li faris tie la bruloferon kaj la farunoferon kaj alportis ofere la sebon de la pacoferoj; Šar la kupra altaro, kiu estis antař la Eternulo, estis tro malgranda, por doni lokon al la brulofero kaj la farunofero kaj la sebo de la pacoferoj.
65 Kaj Salomono faris tiam feston, kaj kun li la tuta Izrael, tre granda anaro, kiu kunvenis de Žamat °is la torento de Egiptujo, antař la Eternulo, nia Dio, dum sep tagoj kaj ankorař sep tagoj, kune dek kvar tagoj.
66 En la oka tago li forsendis la popolon; kaj ili benis la re°on, kaj iris al siaj tendoj, gajaj kaj °ojantaj pro la tuta bono, kiun la Eternulo faris al Sia servanto David kaj al Sia popolo Izrael.

Ăapitro 9


1 Kiam Salomono finis la konstruadon de la domo de la Eternulo kaj de la re°a domo, kaj de Šio dezirita de Salomono, kion li deziris fari,
2 la Eternulo aperis al Salomono duan fojon, kiel Li aperis al li en Gibeon.
3 Kaj la Eternulo diris al li: Mi ařdis vian pre°on kaj vian petegon, kiun vi faris antař Mi; Mi sanktigis Ši tiun domon, kiun vi konstruis, por ke Mi metu tien Mian nomon por eterne; kaj Miaj okuloj kaj Mia koro estos tie Šiam.
4 Kaj pri vi, se vi irados antař Mi tiel, kiel iradis via patro David, kun pura koro kaj °usteco, farante Šion, kion Mi ordonis al vi, kaj observante Miajn le°ojn kaj regulojn:
5 tiam Mi fortikigos la tronon de via re°ado super Izrael por eterne, kiel Mi promesis al via patro David, dirante: Ne mankos Še vi viro sur la trono de Izrael.
6 Sed se vi kaj viaj filoj deturnos vin de Mi, kaj ne observos Miajn ordonojn kaj Miajn le°ojn, kiujn Mi donis al vi, kaj vi iros kaj servos al aliaj dioj kaj adorklini°os al ili:
7 tiam Mi ekstermos Izraelon de la lando, kiun Mi donis al li; kaj Ši tiun domon, kiun Mi sanktigis por Mia nomo, Mi forpu■os de antař Mia viza°o; kaj Izrael fari°os proverbo kaj moko inter Šiuj popoloj.
8 Kaj pri Ši tiu domo, kiu estas tre alta, Šiu preteriranto miregos kaj fajfos; kaj oni diros: Pro kio la Eternulo agis tiele kun Ši tiu lando kaj kun Ši tiu domo?
9 Kaj oni respondos: Pro tio, ke ili forlasis la Eternulon, ilian Dion, kiu elkondukis iliajn patrojn el la lando Egipta, kaj ili ali°is al aliaj dioj kaj adorklini°is al ili kaj servis al ili--pro tio la Eternulo venigis sur ilin Ši tiun tutan malbonon.


10 Post paso de la dudek jaroj, dum kiuj Salomono konstruis la du domojn, la domon de la Eternulo kaj la re°an domon
11 (por kiuj Žiram, la re°o de Tiro, liveris al Salomono cedrajn arbojn kaj cipresajn arbojn kaj oron lař lia tuta deziro), la re°o Salomono tiam donis al Žiram dudek urbojn en la lando Galilea.
12 Kaj Žiram eliris el Tiro, por rigardi la urbojn, kiujn donis al li Salomono; kaj ili ne plaŠis al li.
13 Kaj li diris: Kio estas tiuj urboj, kiujn vi donis al mi, mia frato? Kaj li donis al ili la nomon lando Kabul °is la nuna tago.
14 Kaj Žiram sendis al la re°o cent dudek kikarojn da oro.


15 Jen estas la aran°o pri la impostoj, kiujn starigis la re°o Salomono, por konstrui la domon de la Eternulo kaj sian domon kaj Milon kaj la muregon de Jerusalem kaj Žacoron kaj Megidon kaj Gezeron.
16 (Faraono, re°o de Egiptujo, venis kaj venkoprenis Gezeron kaj forbruligis °in per fajro, kaj mortigis la Kanaanidojn, kiuj lo°is en la urbo, kaj li donis °in kiel donacon al sia filino, edzino de Salomono.)
17 Kaj Salomono konstruis Gezeron, kaj la malsupran Bet-Žoronon,
18 kaj Baalaton, kaj Tadmoron en la dezerto, en la lando,
19 kaj Šiujn urbojn de provizoj, kiujn Salomono havis, kaj la urbojn por la Šaroj kaj la urbojn por la rajdistoj, kaj Šion, kion Salomono deziris konstrui en Jerusalem kaj sur Lebanon kaj en la tuta lando de sia regado.
20 Koncerne la tutan popolon, kiu restis el la Amoridoj, Žetidoj, Perizidoj, Žividoj, kaj Jebusidoj, kiuj ne estis el la idoj de Izrael:
21 iliajn infanojn, kiuj restis post ili en la lando kaj kiujn la Izraelidoj ne povis ekstermi, Salomono faris tributuloj- laboristoj °is la nuna tago.
22 Sed el la Izraelidoj Salomono ne faris laboristojn; ili estis militistoj, liaj servantoj, liaj eminentuloj, liaj militestroj, liaj Šarestroj, kaj liaj rajdistoj.
23 La nombro de la Šefaj oficistoj super la laboroj de Salomono estis kvincent kvindek; ili regis la popolon, kiu faris la laborojn.
24 La filino de Faraono transiris el la urbo de David en sian domon, kiun li konstruis por ■i; tiam li konstruis Milon.
25 Kaj Salomono alportadis tri fojojn en jaro bruloferojn kaj pacoferojn sur la altaron, kiun li konstruis al la Eternulo, kaj incensadis Še °i antař la Eternulo. Kaj li finkonstruis la domon.


26 Kaj ■iparon faris la re°o Salomono en Ecjon-Geber, kiu trovi°as apud Elat, sur la bordo de la Ru°a Maro, en la lando de Edom.
27 Kaj Žiram sendis en la ■iparo siajn servantojn ■ipistojn, spertajn maristojn, kun la servantoj de Salomono.
28 Kaj ili venis Ofiron, kaj prenis de tie kvarcent dudek kikarojn da oro kaj venigis al la re°o Salomono.

Ăapitro 10


1 Kiam la re°ino de Ůeba ařdis la famon pri Salomono kaj pri la domo de la Eternulo, ■i venis, por elprovi lin per enigmoj.
2 Kaj ■i venis Jerusalemon kun tre granda akompanantaro, kun kameloj, portantaj aroma╝ojn, tre multe da oro, kaj multekostajn ■tonojn. Kaj ■i venis al Salomono, kaj parolis kun li pri Šio, kion ■i havis en sia koro.
3 Kaj Salomono solvis al ■i Šiujn ■iajn demandojn; kaj estis nenio, kion la re°o ne scius kaj kion li ne solvus al ■i.
4 Kaj la re°ino de Ůeba vidis la tutan sa°econ de Salomono, kaj la domon, kiun li konstruis,
5 kaj la man°a╝on Še lia tablo kaj la lo°ejon de liaj sklavoj kaj la oficojn de liaj servantoj kaj iliajn vestojn kaj liajn vinver■istojn, kaj liajn bruloferojn, kiujn li oferadis en la domo de la Eternulo; kaj ■i estis tute ravita.
6 Kaj ■i diris al la re°o: Vera estas tio, kion mi ařdis en mia lando pri viaj aferoj kaj pri via sa°eco;
7 mi ne kredis al la diroj, °is mi venis kaj °is miaj okuloj ekvidis; sed nun mi vidas, ke oni ne rakontis al mi eŠ duonon; vi havas pli da sa°o kaj bono, ol diras la famo, kiun mi ařdis.
8 FeliŠaj estas viaj homoj, feliŠaj estas viaj servantoj, kiuj Šiam staras antař vi kaj ařdas vian sa°econ.
9 Benata estu la Eternulo, via Dio, kiu favoras vin kaj sidigis vin sur la tronon de Izrael. Pro Sia eterna amo al Izrael Li faris vin re°o, por ke vi zorgu pri ju°o kaj justeco.
10 Kaj ■i donacis al la re°o cent dudek kikarojn da oro kaj tre multe da aroma╝oj kaj multekostajn ■tonojn; neniam plu venis tiom multe da aroma╝oj, kiom la re°ino de Ůeba donacis al la re°o Salomono.
11 Kaj la ■iparo de Žiram, kiu venigis oron el Ofir, alvenigis el Ofir tre multe da santala ligno kaj multekostajn ■tonojn.
12 Kaj el la santala ligno la re°o faris pilastrojn por la domo de la Eternulo kaj por la re°a domo, ankař harpojn kaj psalterojn por la kantistoj; neniam venis tiom da santala ligno, nek estis vidata, °is la nuna tago.
13 Kaj la re°o Salomono donis al la re°ino de Ůeba Šion, kion ■i deziris kaj kion ■i petis, krom tio, kion li donis al ■i el la mano de la re°o Salomono mem. Kaj ■i foriris returne en sian landon, ■i kaj ■iaj servantoj.


14 La pezo de la oro, kiu estis alportita al Salomono dum unu jaro, estis sescent sesdek ses kikaroj da oro;
15 krom tio, kio venis de la butikistoj kaj de la komerco de negocistoj kaj de Šiuj re°oj de Arabujo kaj de la regionestroj.
16 Kaj la re°o Salomono faris ducent grandajn ■ildojn el for°ita oro (sescent sikloj da oro estis uzitaj por Šiu ■ildo)
17 kaj tricent malgrandajn ■ildojn el for°ita oro (tri min'oj da oro estis uzitaj por Šiu el tiuj ■ildoj); kaj la re°o metis ilin en la arbardomon de Lebanon.
18 Kaj la re°o faris grandan tronon el eburo kaj tegis °in per pura oro.
19 Ses ■tupojn havis la trono, rondan supron havis la trono malantaře, kaj brakapogojn ambařflanke de la sidloko, kaj du leonojn, starantajn apud la brakapogoj.
20 Kaj ankorař dek du leonoj tie staris sur la ses ■tupoj ambařflanke; ne ekzistis io simila en iu ajn regno.
21 Kaj Šiuj trinkvazoj de la re°o Salomono estis el oro, kaj Šiuj vazoj de la Lebanona arbardomo estis el pura oro; nenio estis el ar°ento; en la tempo de Salomono °i estis rigardata kiel senvalora.
22 Ăar Tar■i■an ■iparon la re°o havis sur la maro kun la ■iparo de Žiram; unu fojon en tri jaroj venadis la Tar■i■a ■iparo, alportante oron, ar°enton, eburon, simiojn, kaj pavojn.
23 Tiel la re°o Salomono superis Šiujn re°ojn de la tero per riŠeco kaj per sa°eco.
24 Kaj Šiuj sur la tero penis vidi Salomonon, por ařdi lian sa°on, kiun Dio enmetis en lian koron.
25 Kaj ili alportadis Šiu sian donacon: vazojn ar°entajn, vazojn orajn, vestojn, batalilojn, aroma╝ojn, Ševalojn, kaj mulojn, Šiujare.
26 Kaj Salomono kolektis al si Šarojn kaj rajdistojn; kaj li havis mil kvarcent Šarojn kaj dek du mil rajdistojn; kaj li lokis ilin en la urboj de Šaroj kaj Še la re°o en Jerusalem.
27 Kaj la re°o atingis tion, ke la ar°ento estis en Jerusalem kiel ■tonoj, kaj la cedroj estis en tiel granda kvanto, kiel sikomoroj sur malaltaj lokoj.
28 La Ševalojn al Salomono oni venigadis el Egiptujo; kaj societo de komercistoj de la re°o aŠetadis ilin amase lař difinita prezo.
29 Ăiu Šaro estis liverata el Egiptujo pro sescent sikloj da ar°ento, kaj Šiu Ševalo pro cent kvindek; tiel same ili estis liverataj per iliaj manoj al Šiuj re°oj de la Žetidoj kaj al la re°oj de Sirio.

Ăapitro 11


1 La re°o Salomono amis multajn aligentajn virinojn, la filinon de Faraono, Moabidinojn, Amonidinojn, Edomidinojn, Cidonaninojn, Žetidinojn,
2 el tiuj popoloj, pri kiuj la Eternulo diris al la Izraelidoj: Ne iru al ili, kaj ili ne iru al vi, Šar ili turnos vian koron al siaj dioj; al ili Salomono ali°is per amo.
3 Kaj li havis da Šefaj edzinoj sepcent kaj da kromvirinoj tricent; kaj liaj edzinoj forklinis lian koron.
4 En la tempo de maljuneco de Salomono liaj edzinoj turnis lian koron al aliaj dioj, kaj lia koro ne estis tiel plene fordonita al la Eternulo, lia Dio, kiel la koro de lia patro David.
5 Kaj Salomono sekvis A■taron, dia╝on de la Cidonanoj, kaj Milkomon, abomeninda╝on de la Amonidoj.
6 Kaj Salomono faris malbonon antař la okuloj de la Eternulo, kaj ne sekvis plene la Eternulon, kiel lia patro David.
7 Tiam Salomono konstruis alta╝on al Kemo■, abomeninda╝o de la Moabidoj, sur la monto, kiu estas antař Jerusalem, kaj al MoleÂ, abomeninda╝o de la Amonidoj.
8 Kaj tiel li faris por Šiuj siaj aligentaj edzinoj, kiuj incensadis kaj alportadis oferojn al siaj dioj.


9 Kaj la Eternulo ekkoleris Salomonon pro tio, ke li forklinis sian koron de la Eternulo, Dio de Izrael, kiu aperis al li du fojojn,
10 kaj kiu ordonis al li pri tiu afero, ke li ne sekvu aliajn diojn; sed li ne observis tion, kion la Eternulo ordonis.
11 Kaj la Eternulo diris al Salomono: Pro tio, ke Ši tio fari°is Še vi, kaj ke vi ne observis Mian interligon kaj Miajn le°ojn, kiujn Mi donis al vi, Mi for■iros de vi la regnon kaj donos °in al via servanto.
12 Tamen dum via vivo Mi tion ne faros, pro via patro David; el la manoj de via filo Mi °in for■iros.
13 Sed ne la tutan regnon Mi for■iros; unu tribon Mi donos al via filo, pro Mia servanto David, kaj pro Jerusalem, kiun Mi elektis.


14 Kaj la Eternulo aperigis kontrařulon kontrař Salomono, Hadadon, la Edomidon, el la re°a semo de Edom.
15 Kiam David estis en Edomujo, kaj la militestro Joab venis, por enterigi la mortigitojn, li mortigis Šiujn virseksulojn en Edomujo
16 (Šar ses monatojn tie restis Joab kaj Šiuj Izraelidoj, °is ili ekstermis Šiujn virseksulojn en Edomujo);
17 tiam forkuris Hadad kune kun viroj Edomidoj el la servantoj de lia patro, por iri Egiptujon; Hadad estis tiam malgranda knabo.
18 Ili elmovi°is el Midjan kaj venis Paranon kaj prenis kun si homojn el Paran, kaj venis Egiptujon al Faraono, re°o de Egiptujo, kaj Ši tiu donis al li domon kaj nutra╝on, kaj ankař landon li donis al li.
19 Hadad tre ekplaŠis al Faraono, kaj Ši tiu donis al li kiel edzinon fratinon de sia edzino, fratinon de la re°ino TaÂpenes.
20 Kaj la fratino de TaÂpenes naskis al li lian filon Genubat. Kaj TaÂpenes edukis lin en la domo de Faraono, kaj Genubat lo°is en la domo de Faraono inter la filoj de Faraono.
21 Kiam Hadad ařdis en Egiptujo, ke David ekdormis kun siaj patroj kaj ke la militestro Joab mortis, Hadad diris al Faraono: Forliberigu min, ke mi iru en mian landon.
22 Faraono diris al li: Ău io mankas al vi Še mi, ke vi deziras iri en vian landon? Kaj li respondis: Ne, tamen forliberigu min.


23 Dio starigis kontrař li ankorař kontrařulon, Rezonon, filon de Eljada, kiu forkuris de sia sinjoro Hadadezer, re°o de Coba.
24 Kaj li kolektis kontrař li virojn kaj fari°is estro de bando, kiam David ilin mortigis; kaj ili iris Damaskon kaj eklo°is tie kaj ekregis en Damasko.
25 Kaj li estis kontrařulo de la Izraelidoj dum la tuta vivo de Salomono, krom la malbono, kiu venadis de Hadad. Kaj li havis malamon kontrař la Izraelidoj, kaj li fari°is re°o de Sirio.


26 Kaj Jerobeam, filo de Nebat, Efratano el Cereda, kies patrino havis la nomon Cerua kaj estis vidvino, servanto de Salomono, levis la manon kontrař la re°on.
27 Kaj jen estas la kařzo, pro kiu li levis la manon kontrař la re°on: Salomono konstruis Milon; li riparis la breŠojn de la urbo de sia patro David.
28 Jerobeam estis viro forta kaj kura°a. Kiam Salomono vidis, ke la junulo estas laborkapabla, li starigis lin administranto de la tributlaboroj de la domo de Jozef.
29 En tiu tempo okazis, ke Jerobeam eliris el Jerusalem; kaj renkontis lin sur la vojo la profeto AÂija, la Ůiloano; li portis sur si novan veston; ili ambař estis solaj sur la kampo.
30 Kaj AÂija prenis la novan veston, kiu estis sur li, kaj dis■iris °in en dek du pecojn.
31 Kaj li diris al Jerobeam: Prenu al vi dek pecojn; Šar tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: Jen Mi for■iras la regnon el la manoj de Salomono kaj donas al vi dek tribojn
32 (sed unu tribo restos Še li, pro Mia servanto David, kaj pro la urbo Jerusalem, kiun Mi elektis el Šiuj triboj de Izrael);
33 pro tio, ke ili forlasis Min, kaj adorklini°is al A■tar, dia╝o de la Cidonanoj, al Kemo■, dio de Moab, kaj al Milkom, dio de la Amonidoj, kaj ne iris lař Miaj vojoj, por plenumi tion, kio plaŠas al Mi, kaj Miajn le°ojn kaj Miajn regulojn, kiel lia patro David.
34 Mi ne prenos la tutan regnon el liaj manoj, sed Mi faros, ke li restos reganto dum sia tuta vivo, pro Mia servanto David, kiun Mi elektis kaj kiu observis Miajn ordonojn kaj Miajn le°ojn.
35 Sed Mi prenos la regnon el la manoj de lia filo, kaj Mi donos el °i al vi dek tribojn;
36 kaj al lia filo Mi donos unu tribon, por ke restu lumilo por Šiam al Mia servanto David antař Mi en Jerusalem, en la urbo, kiun Mi elektis al Mi, por meti tien Mian nomon.
37 Vin Mi prenos, kaj vi regos super Šio, kion via animo deziros, kaj vi estos re°o super Izrael.
38 Kaj se vi obeos Šion, kion Mi ordonos al vi, kaj iros lař Miaj vojoj, kaj faros tion, kio plaŠas al Mi, observante Miajn le°ojn kaj Miajn ordonojn, kiel faris Mia servanto David, tiam Mi estos kun vi, kaj konstruos al vi domon fidindan, kiel Mi konstruis al David, kaj Mi donos al vi Izraelon.
39 Kaj per tio Mi humiligos la semon de David, tamen ne por Šiam.
40 Salomono intencis mortigi Jerobeamon; sed Jerobeam levi°is kaj forkuris en Egiptujon, al Ůi■ak, re°o de Egiptujo, kaj li restis en Egiptujo °is la morto de Salomono.


41 La tuta cetera historio de Salomono, kaj Šio, kion li faris, kaj lia sa°eco estas priskribitaj en la libro de kroniko de Salomono.
42 La tempo, dum kiu Salomono re°is en Jerusalem super la tuta Izrael, estis kvardek jaroj.
43 Kaj Salomono ekdormis kun siaj patroj kaj estis enterigita en la urbo de sia patro David. Kaj anstatař li ekre°is ReÂabeam, lia filo.

Ăapitro 12


1 ReÂabeam iris en ŮeÂemon, Šar en ŮeÂemon venis Šiuj Izraelidoj, por fari lin re°o.
2 Kiam tion ařdis Jerobeam, filo de Nebat (Šar li estis ankorař en Egiptujo, kien li forkuris de la re°o Salomono, kaj Jerobeam lo°is en Egiptujo,
3 sed oni sendis kaj vokis lin), tiam Jerobeam kaj la tuta komunumo de Izrael venis, kaj ekparolis al ReÂabeam, dirante:
4 Via patro tro pezigis nian jugon; nun deprenu iom de la malfacilaj laboroj de via patro, kaj de lia peza jugo, kiun li metis sur nin, kaj tiam ni servados al vi.
5 Kaj li diris al ili: Iru, kaj post tri tagoj revenu al mi. Kaj la popolo disiris.
6 Kaj la re°o ReÂabeam konsili°is kun la maljunuloj, kiuj staradis antař lia patro Salomono dum lia vivo, kaj li diris: Kiel vi konsilas respondi al Ši tiu popolo?
7 Kaj ili diris al li jene: Se hodiař vi estos servanto al Ši tiu popolo kaj komplezos al ili kaj kontentigos ilin kaj parolos al ili bonajn vortojn, ili estos al vi servantoj por Šiam.
8 Sed li ne atentis la konsilon de la maljunuloj, kiun ili donis al li, kaj li konsili°is kun la junuloj, kiuj elkreskis kune kun li kaj staris antař li.
9 Kaj li diris al ili: Kion vi konsilas, ke ni respondu al Ši tiu popolo, kiu diris al mi jene: Faru malpli peza la jugon, kiun via patro metis sur nin?
10 Kaj la junuloj, kiuj elkreskis kune kun li, parolis al li, dirante: Tiele diru al Ši tiu popolo, kiu diris al vi: Via patro faris nian jugon tro peza, kaj vi faru °in malpli peza--tiele diru al ili: Mia malgranda fingro estas pli dika, ol la lumboj de mia patro;
11 tial se mia patro ■ar°is vin per peza jugo, mi ankorař plipezigos vian jugon; mia patro vin punadis per vipoj, sed mi vin punados per skorpioj.
12 Kaj Jerobeam kaj la tuta popolo venis al ReÂabeam en la tria tago, kiel la re°o ordonis, dirante: Revenu al mi en la tria tago.
13 Kaj la re°o respondis al la popolo malafable, kaj ne atentis la konsilon de la maljunuloj, kiun ili donis;
14 kaj li parolis al ili lař la konsilo de la junuloj, dirante: Mia patro pezigis vian jugon, sed mi ankorař pli pezigos vian jugon; mia patro vin punadis per vipoj, sed mi vin punados per skorpioj.
15 Kaj la re°o ne ařskultis la popolon; Šar estis destinite de la Eternulo, por ke plenumi°u Lia vorto, kiun la Eternulo diris per AÂija, la Ůiloano, al Jerobeam, filo de Nebat.
16 Kiam Šiuj Izraelidoj vidis, ke la re°o ilin ne obeas, tiam la popolo respondis al la re°o, dirante: Kian parton ni havas en David? ni ne havas hereda╝on en la filo de Ji■aj. Al viaj tendoj, ho Izrael! nun zorgu mem pri via domo, ho David! Kaj la Izraelidoj disiris al siaj tendoj.
17 Sed super la Izraelidoj, kiuj lo°is en la urboj de Judujo, re°is ReÂabeam.
18 Kaj la re°o ReÂabeam sendis Adoramon, la estron super la impostoj; sed Šiuj Izraelidoj ╝etis sur lin ■tonojn, kaj li mortis. Kaj la re°o ReÂabeam rapide sidi°is en Šaro, por forkuri en Jerusalemon.
19 Tiamaniere Izrael defalis de la domo de David °is la nuna tago.
20 Kiam Šiuj Izraelidoj ařdis, ke Jerobeam revenis, ili sendis kaj vokis lin al la kunveno kaj faris lin re°o super Šiuj Izraelidoj. La domon de David sekvis sole nur la tribo de Jehuda.


21 Kaj kiam ReÂabeam venis en Jerusalemon, li kolektis el la tuta domo de Jehuda kaj el la tribo de Benjamen cent okdek mil elektitajn militistojn, por militi kontrař la domo de Izrael, por revenigi la regnon al ReÂabeam, filo de Salomono.
22 Sed aperis vorto de Dio al Ůemaja, homo de Dio, dirante:
23 Diru al ReÂabeam, filo de Salomono, re°o de Judujo, kaj al la tuta domo de Jehuda kaj de Benjamen kaj al la cetera popolo jene:
24 Tiele diras la Eternulo: Ne iru kaj ne militu kontrař viaj fratoj, la Izraelidoj; reiru Šiu al sia domo, Šar de Mi estas farita Ši tiu afero. Kaj ili obeis la vorton de la Eternulo, kaj retenis sin de irado, konforme al la vorto de la Eternulo.


25 Kaj Jerobeam prikonstruis ŮeÂemon sur la monto de Efraim kaj eklo°is en °i; kaj li eliris el tie kaj konstruis Penuelon.
26 Kaj Jerobeam diris en sia koro: Nun la regno povas reveni al la domo de David;
27 se Ši tiu popolo irados, por fari oferojn en la domo de la Eternulo en Jerusalem, tiam la koro de Ši tiu popolo returni°os al ilia sinjoro, al ReÂabeam, re°o de Judujo; kaj ili mortigos min kaj revenos al ReÂabeam, re°o de Judujo.
28 Kaj la re°o aran°is konsili°on, kaj li faris du orajn bovidojn, kaj diris al la popolo: Ne iradu plu en Jerusalemon; jen estas viaj dioj, ho Izrael, kiuj elkondukis vin el la lando Egipta.
29 Kaj li starigis unu en Bet-El, kaj la duan li instalis en Dan.
30 Kaj Ši tiu afero fari°is kařzo de pekado: la popolo komencis iradi al unu el ili °is Dan.
31 Kaj li konstruis domojn de alta╝oj, kaj li starigis pastrojn el la popolo, kiuj ne estis el la idoj de Levi.
32 Kaj Jerobeam starigis feston en la oka monato, en la dek-kvina tago de la monato, simile al la festo en Judujo, kaj li suriris sur la altaron; tiel li faris en Bet-El, alportante oferojn al la bovidoj, kiujn li faris; kaj li lo°igis en Bet-El la pastrojn de la alta╝oj, kiujn li aran°is.
33 Kaj li suriris sur la altaron, kiun li faris en Bet-El, en la dek-kvina tago de la oka monato, kiun li mem elpensis; kaj li faris feston por la Izraelidoj, kaj suriris sur la altaron, por incensi.

Ăapitro 13


1 Kaj jen homo de Dio venis el Judujo lař ordono de la Eternulo en Bet-Elon, kiam Jerobeam staris sur la altaro, por incensi.
2 Kaj li vokis al la altaro lař ordono de la Eternulo kaj diris: Ho altaro, altaro! tiele diras la Eternulo: Jen en la domo de David naski°os filo, kies nomo estos Jo■ija, kaj li buŠos sur vi la pastrojn de la alta╝oj, incensantajn sur vi, kaj homaj ostoj estos bruligitaj sur vi.
3 Kaj li donis en tiu tago signon, dirante: Ăi tio estas la signo, ke tion parolis la Eternulo: jen la altaro disfendi°os, kaj la cindro, kiu estas sur °i, dis■uti°os.
4 Kiam la re°o ařdis la vortojn de la homo de Dio, kiujn li vokis al la altaro en Bet-El, Jerobeam etendis sian manon de sur la altaro, kaj diris: Kaptu lin! Sed rigidi°is lia mano, kiun li etendis kontrař lin, kaj li ne povis retiri °in al si.
5 Kaj la altaro disfendi°is, kaj la cindro de la altaro dis■uti°is, konforme al la signo, kiun donis la homo de Dio lař la ordono de la Eternulo.
6 Kaj la re°o ekparolis kaj diris al la homo de Dio: Faru peton antař la Eternulo, via Dio, kaj pre°u por mi, por ke mia mano revenu al mi. Kaj la homo de Dio faris peton antař la Eternulo, kaj la mano de la re°o revenis al li kaj fari°is kiel antaře.
7 Tiam la re°o diris al la homo de Dio: Iru kun mi en la domon kaj fortigu vin per man°o, kaj mi donos al vi donacon.
8 Sed la homo de Dio diris al la re°o: EŠ se vi donos al mi duonon de via domo, mi ne iros kun vi, kaj mi ne man°os panon nek trinkos akvon en Ši tiu loko;
9 Šar tiele estas ordonite al mi per la vorto de la Eternulo: Ne man°u panon nek trinku akvon, kaj ne reiru lař la vojo, lař kiu vi venis.
10 Kaj li iris lař alia vojo, kaj ne reiris lař la vojo, lař kiu li venis en Bet- Elon.


11 Unu profeto maljunulo lo°is en Bet-El. Kaj venis liaj filoj, kaj rakontis al li la tutan aferon, kiun faris la homo de Dio hodiař en Bet-El; la vortojn, kiujn li diris al la re°o, ili rakontis al sia patro.
12 Kaj ilia patro diris al ili: Lař kiu vojo li iris? Kaj liaj filoj montris la vojon, lař kiu iris la homo de Dio, kiu venis el Judujo.
13 Tiam li diris al siaj filoj: Selu al mi la azenon. Kaj ili selis al li la azenon, kaj li ekrajdis sur °i,
14 kaj sekvis la homon de Dio kaj trovis lin sidanta sub kverko, kaj diris al li: Ău vi estas la homo de Dio, kiu venis el Judujo? Kaj tiu diris: Mi.
15 Kaj li diris al li: Venu kun mi en la domon kaj man°u panon.
16 Sed tiu diris: Mi ne povas reiri kun vi kaj veni al vi, kaj mi ne man°os panon nek trinkos Še vi akvon en Ši tiu loko;
17 Šar estas dirite al mi per la vorto de la Eternulo: Ne man°u panon nek trinku tie akvon, ne reiru lař la vojo, lař kiu vi venis.
18 Kaj li diris al li: Mi ankař estas profeto, kiel vi, kaj an°elo diris al mi lař ordono de la Eternulo jene: Revenigu lin kun vi en vian domon, por ke li man°u panon kaj trinku akvon. Li mensogis al li.
19 Kaj li reiris kun li kaj man°is panon en lia domo kaj trinkis akvon.
20 Dum ili sidis ankorař Še la tablo, venis la vorto de la Eternulo al la profeto, kiu lin revenigis.
21 Kaj li vokis al la homo de Dio, kiu venis el Judujo, dirante: Tiele diras la Eternulo: Pro tio, ke vi malobeis la bu■on de la Eternulo, kaj ne plenumis la ordonon, kiun faris al vi la Eternulo, via Dio,
22 sed vi reiris kaj man°is panon kaj trinkis akvon en la loko, pri kiu Li diris al vi, ke vi ne man°u panon kaj ne trinku akvon, via kadavro ne venos en la tombon de viaj patroj.
23 Post kiam li man°is panon kaj trinkis, oni selis por li la azenon, por la profeto, kiun li revenigis.
24 Kaj li iris, kaj sur la vojo renkontis lin leono kaj mortigis lin. Kaj lia kadavro ku■is ╝etita sur la vojo, kaj la azeno staris apude, kaj la leono staris apud la kadavro.
25 Kaj jen pasis homoj, kaj vidis la kadavron ku■antan sur la vojo, kaj la leonon starantan apud la kadavro, kaj ili iris kaj rakontis en la urbo, en kiu lo°is la maljuna profeto.
26 Kiam tion ařdis la profeto, kiu revenigis lin de la vojo, li diris: Tio estas la homo de Dio, kiu malobeis la bu■on de la Eternulo; la Eternulo transdonis lin al leono, kiu dis■iris kaj mortigis lin konforme al la vorto de la Eternulo, kiun Li diris al li.
27 Kaj li diris al siaj filoj jene: Selu al mi la azenon. Kaj ili selis.
28 Kaj li iris kaj trovis lian kadavron ku■antan sur la vojo, kaj la azenon kaj la leonon starantajn apud la kadavro; la leono ne man°is la kadavron kaj ne dis■iris la azenon.
29 Kaj la profeto levis la kadavron de la homo de Dio kaj metis °in sur la azenon kaj veturigis °in returne. Kaj la maljuna profeto venis en la urbon, por priplori kaj enterigi lin.
30 Kaj li metis lian kadavron en sian tombon; kaj ili priploris lin: Ho ve, mia frato!
31 Post kiam oni enterigis lin, li diris al siaj filoj jene: Kiam mi mortos, entombigu min en la tombo, en kiu estas entombigita la homo de Dio; apud liajn ostojn metu miajn ostojn.
32 Ăar plenumi°os la vorto, kiun li eldiris lař ordono de la Eternulo pri la altaro, kiu estas en Bet-El, kaj pri Šiuj domoj de alta╝oj, kiuj trovi°as en la urboj de Samario.


33 Post tiu okazinta╝o Jerobeam ne retiris sin de sia malbona vojo, sed li denove starigis el la popolo pastrojn por la alta╝oj; kiun li volis, tiun li konsekris, ke li fari°u pastro de alta╝oj.
34 Kaj Ši tio fari°is peko por la domo de Jerobeam, por pereo kaj ekstermi°o de sur la tero.

Ăapitro 14


1 En tiu tempo malsani°is Abija, filo de Jerobeam.
2 Kaj Jerobeam diris al sia edzino: Levi°u kaj aliaspekti°u, por ke oni ne sciu, ke vi estas edzino de Jerobeam, kaj iru en Ůilon; tie trovi°as la profeto AÂija, kiu antařdiris al mi, ke mi estos re°o super Ši tiu popolo.
3 Kaj prenu en vian manon dek panojn kaj biskvitojn kaj kruŠon da mielo, kaj iru al li; li diros al vi, kio estos al la knabo.
4 Kaj la edzino de Jerobeam tiel faris; ■i levi°is kaj iris en Ůilon kaj venis en la domon de AÂija. AÂija ne povis vidi, Šar liaj okuloj Šesis funkcii pro maljuneco.
5 Sed la Eternulo diris al AÂija: Jen la edzino de Jerobeam iras, por demandi vin pri sia filo, Šar li estas malsana; tiel kaj tiel diru al ■i; kiam ■i venos, ■i prezentos sin kiel alian personon.
6 Kaj kiam AÂija ekařdis la sonadon de ■iaj piedoj, kiam ■i eniris en la pordon, li diris: Eniru, edzino de Jerobeam; por kio vi prezentas vin kiel alian personon? mi estas sendita al vi kun sciigo premanta.
7 Iru, diru al Jerobeam: Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: Ăar Mi altigis vin el inter la popolo kaj faris vin princo super Mia popolo Izrael,
8 kaj Mi for■iris la regnon de la domo de David kaj donis °in al vi; sed vi ne estis kiel Mia servanto David, kiu observis Miajn ordonojn kaj sekvis Min per sia tuta koro, farante nur tion, kio plaŠas al Mi;
9 kaj vi agis pli malbone, ol Šiuj, kiuj estis antař vi, kaj vi iris kaj faris al vi aliajn diojn kaj idolojn, por kolerigi Min, kaj Min vi ╝etis malantař vian dorson:
10 tial Mi venigos malbonon sur la domon de Jerobeam, kaj Mi ekstermos Še Jerobeam Šiun virseksulon, malliberulon kaj liberulon en Izrael, kaj Mi elbalaos la domon de Jerobeam, kiel on elbalaas malpura╝on, Šion °is la fino.
11 Kiu mortos Še Jerobeam en la urbo, tiun forman°os la hundoj, kaj kiu mortos sur la kampo, tiun forman°os la birdoj de la Šielo; Šar la Eternulo tion diris.
12 Kaj vi levi°u, iru al via domo; kiam via piedo eniros en la urbon, la infano mortos.
13 Kaj priploros lin Šiuj Izraelidoj kaj enterigos lin; Šar li sola Še Jerobeam iros en tombon, Šar en li el la tuta domo de Jerobeam trovi°is io bona koncerne la Eternulon, Dion de Izrael.
14 Kaj la Eternulo starigos al Si super Izrael re°on, kiu ekstermos la domon de Jerobeam en tiu tago kaj baldař.
15 Kaj la Eternulo frapos Izraelon, similigante lin al kano, kiu ■anceli°as en la akvo, kaj Li el■iros la Izraelidojn el tiu bona tero, kiun Li donis al iliaj patroj, kaj Li disblovos ilin trans la Riveron pro tio, ke ili faris siajn sanktajn stangojn, kolerigante la Eternulon.
16 Kaj Li transdonos Izraelon pro la pekoj de Jerobeam, per kiuj li pekis kaj per kiuj li pekigis Izraelon.
17 Kaj levi°is la edzino de Jerobeam kaj foriris kaj venis en Tircan. Apenař ■i pa■is sur la sojlon de la domo, la knabo mortis.
18 Kaj oni enterigis lin, kaj Šiuj Izraelidoj priploris lin, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun Li diris per Sia servanto, la profeto AÂija.
19 La cetera historio de Jerobeam, kiel li militis kaj kiel li re°is, estas priskribita en la libro de kroniko de la re°oj de Izrael.
20 La tempo, dum kiu re°is Jerobeam, estis dudek du jaroj. Kaj li ekdormis kun siaj patroj. Kaj anstatař li ekre°is lia filo Nadab.


21 ReÂabeam, filo de Salomono, re°is en Judujo. La a°on de kvardek unu jaroj havis ReÂabeam, kiam li fari°is re°o; kaj dek sep jarojn li re°is en Jerusalem, la urbo, kiun la Eternulo elektis inter Šiuj triboj de Izrael, por estigi tie Sian nomon. La nomo de lia patrino estis Naama, la Amonidino.
22 Kaj la Judoj faris malbonon antař la okuloj de la Eternulo, kaj incitis Lin pli ol Šio, kion faris iliaj patroj per siaj pekoj, kiujn ili pekis.
23 Kaj ankař ili konstruis al si alta╝ojn, statuojn, kaj sanktajn stangojn sur Šiu alta monteto kaj sub Šiu branŠoriŠa arbo.
24 Ankař malŠastistoj estis en la lando; ili faris Šiujn abomeninda╝ojn de la popoloj, kiujn la Eternulo forpelis antař la Izraelidoj.
25 En la kvina jaro de la re°o ReÂabeam iris Ůi■ak, re°o de Egiptujo, kontrař Jerusalemon.
26 Kaj li forprenis la trezorojn de la domo de la Eternulo kaj la trezorojn de la re°a domo, Šion li prenis; li prenis ankař Šiujn orajn ■ildojn, kiujn faris Salomono.
27 Kaj la re°o ReÂabeam faris anstatař ili ■ildojn kuprajn, kaj transdonis ilin en la manojn de la estroj de korpogardistoj, kiuj gardadis la enirejon de la re°a domo.
28 Kaj Šiufoje, kiam la re°o iris en la domon de la Eternulo, la korpogardistoj ilin portis, kaj poste returne portis ilin en la Šambron de la korpogardistoj.
29 La cetera historio de ReÂabeam, kaj Šio, kion li faris, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Judujo.
30 Kaj inter ReÂabeam kaj Jerobeam estis milito dum ilia tuta vivo.
31 Kaj ReÂabeam ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de David. La nomo de lia patrino estis Naama, Amonidino. Kaj anstatař li ekre°is lia filo Abijam.

Ăapitro 15


1 En la dek-oka jaro de la re°o Jerobeam, filo de Nebat, ekre°is Abijam super Judujo.
2 Tri jarojn li re°is en Jerusalem. La nomo de lia patrino estis MaaÂa, filino de Abi■alom.
3 Li iradis en Šiuj pekoj de sia patro, kiujn Ši tiu faris antař li; kaj lia koro ne estis plene fordonita al la Eternulo, lia Dio, kiel la koro de lia patro David.
4 Sed pro David la Eternulo, lia Dio, donis al li lumilon en Jerusalem, starigante lian filon post li kaj subtenante Jerusalemon;
5 pro tio, ke David faradis tion, kio plaŠas al la Eternulo, kaj dum sia tuta vivo ne forklini°is de Šio, kion Li ordonis al li, krom la afero kun Urija, la Žetido.
6 Kaj milito estis inter ReÂabeam kaj Jerobeam dum lia tuta vivo.
7 La cetera historio de Abijam, kaj Šio, kion li faris, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Judujo. Kaj milito estis inter Abijam kaj Jerobeam.
8 Kaj Abijam ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la urbo de David. Kaj anstatař li ekre°is lia filo Asa.


9 En la dudeka jaro de la re°ado de Jerobeam super Izrael ekre°is Asa super Judujo.
10 Kaj kvardek unu jarojn li re°is en Jerusalem. La nomo de lia patrino estis MaaÂa, filino de Abi■alom.
11 Kaj Asa agadis, kiel plaŠas al la Eternulo, kiel lia patro David.
12 Kaj li elpelis la malŠastistojn el la lando, kaj forigis Šiujn idolojn, kiujn faris liaj patroj.
13 Kaj eŠ sian patrinon MaaÂa li senigis je ■ia titolo de re°ino, pro tio, ke ■i faris idolon por A■tar. Kaj Asa dishakis ■ian idolon kaj forbruligis Še la torento Kidron.
14 Tamen la alta╝oj ne estis forigitaj; sed la koro de Asa estis perfekta Še la Eternulo dum lia tuta vivo.
15 Li enportis en la domon de la Eternulo la konsekrita╝ojn de sia patro kaj siajn proprajn konsekrita╝ojn, ar°enton kaj oron kaj vazojn.
16 Kaj milito estis inter Asa kaj Baa■a, re°o de Izrael, dum ilia tuta vivo.
17 Kaj Baa■a, re°o de Izrael, iris kontrař Judujon, kaj li konstruis Raman, por bari la eliradon kaj eniradon al Asa, re°o de Judujo.
18 Tiam Asa prenis la tutan ar°enton kaj oron, kiu restis en la trezorejo de la domo de la Eternulo kaj en la trezorejo de la re°a domo, kaj donis tion en la manojn de siaj servantoj; kaj la re°o Asa sendis ilin al Ben-Hadad, filo de Tabrimon, filo de Žezjon, re°o de Sirio, kiu lo°is en Damasko, kaj dirigis al li:
19 Estas interligo inter mi kaj vi, inter mia patro kaj via patro; jen mi sendas al vi donacon, ar°enton kaj oron; neniigu vian interligon kun Baa■a, re°o de Izrael, por ke li foriru de mi.
20 Kaj Ben-Hadad obeis la re°on Asa, kaj sendis siajn militestrojn kontrař la urbojn de Izrael kaj venkobatis Ijonon kaj Danon kaj Abel-Bet-MaaÂan kaj la tutan Kineroton, la tutan landon de Naftali.
21 Kiam Baa■a tion ařdis, li Šesis konstrui Raman kaj restis en Tirca.
22 Tiam la re°o Asa kunvokis Šiujn Judojn, sen escepto; kaj ili forportis la ■tonojn de Rama kaj °ian lignon, el kiuj Baa■a faris la konstruadon; kaj la re°o Asa konstruis el tio Geban de Benjamen kaj Micpan.
23 La cetera historio de Asa, kaj lia heroeco, kaj Šio, kion li faris, kaj la urboj, kiujn li konstruis, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Judujo. Nur en sia maljuneco li malsani°is je siaj piedoj.
24 Kaj Asa ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de lia patro David. Kaj anstatař li ekre°is lia filo Jeho■afat.


25 Nadab, filo de Jerobeam, fari°is re°o super Izrael en la dua jaro de Asa, re°o de Judujo; kaj li re°is super Izrael du jarojn.
26 Kaj li faris malbonon antař la okuloj de la Eternulo, kaj iris lař la vojo de sia patro kaj en liaj pekoj, per kiuj li pekigis Izraelon.
27 Kaj faris konspiron kontrař li Baa■a, filo de AÂija, el la domo de IsaÂar, kaj Baa■a mortigis lin Še Gibeton de la Fili■toj, kiam Nadab kaj Šiuj Izraelidoj sie°is Gibetonon.
28 Kaj Baa■a mortigis lin en la tria jaro de Asa, re°o de Judujo, kaj ekre°is anstatař li.
29 Kaj kiam li fari°is re°o, li mortigis la tutan domon de Jerobeam; li ne restigis Še Jerobeam eŠ unu animon, °is li tute lin ekstermis, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun Li diris per Sia servanto AÂija, la Ůiloano;
30 pro la pekoj de Jerobeam, per kiuj li pekis kaj per kiuj li pekigis Izraelon, pro la incito, per kiu li kolerigis la Eternulon, Dion de Izrael.
31 La cetera historio de Nadab, kaj Šio, kion li faris, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Izrael.
32 Milito estis inter Asa kaj Baa■a, re°o de Izrael, dum ilia tuta vivo.


33 En la tria jaro de Asa, re°o de Judujo, ekre°is Baa■a, filo de AÂija, super la tuta Izrael en Tirca por la dařro de dudek kvar jaroj.
34 Kaj li faris malbonon antař la okuloj de la Eternulo, kaj iris lař la vojo de Jerobeam kaj en liaj pekoj, per kiuj li pekigis Izraelon.

Ăapitro 16


1 Kaj aperis la vorto de la Eternulo al Jehu, filo de Žanani, pri Baa■a, dirante:
2 Ăar mi levis vin el la polvo kaj faris vin reganto super Mia popolo Izrael kaj vi iras lař la vojo de Jerobeam kaj pekigas Mian popolon Izrael, incitante Min per iliaj pekoj,
3 tial Mi elbalaos Baa■an kaj lian domon, kaj Mi faros kun via domo kiel kun la domo de Jerobeam, filo de Nebat.
4 Kiu mortos Še Baa■a en la urbo, tiun forman°os la hundoj, kaj kiu mortos Še li sur la kampo, tiun forman°os la birdoj de la Šielo.
5 La cetera historio de Baa■a, kaj tio, kion li faris, kaj lia potenco estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Izrael.
6 Kaj Baa■a ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en Tirca. Kaj anstatař li ekre°is lia filo Ela.
7 Per la profeto Jehu, filo de Žanani, aperis la vorto de la Eternulo pri Baa■a kaj pri lia domo pro la tuta malbono, kiun li faris antař la okuloj de la Eternulo, incitante Lin per la faroj de siaj manoj, estante kiel la domo de Jerobeam, kaj pro tio, ke li mortigis lin.


8 En la jaro dudek-sesa de Asa, re°o de Judujo, ekre°is Ela, filo de Baa■a, super Izrael en Tirca por la dařro de du jaroj.
9 Kaj faris konspiron kontrař li lia servanto Zimri, estro de duono de la Šaroj. Kiam li en Tirca drinkis °is ebrieco en la domo de Arca, palacestro de Tirca,
10 tiam venis Zimri kaj frapis lin kaj mortigis lin, en la jaro dudek-sepa de Asa, re°o de Judujo, kaj faris sin re°o anstatař li.
11 Kiam li fari°is re°o, kiam li eksidis sur lia trono, li mortigis la tutan domon de Baa■a, restigante Še li neniun virseksulon, kaj ankař liajn parencojn kaj amikojn.
12 Kaj Zimri ekstermis la tutan domon de Baa■a, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun Li diris pri Baa■a per la profeto Jehu,
13 pro Šiuj pekoj de Baa■a kaj la pekoj de lia filo Ela, per kiuj ili pekis kaj per kiuj ili pekigis Izraelon, incitante la Eternulon, Dion de Izrael, per siaj idola╝oj.
14 La cetera historio de Ela, kaj Šio, kion li faris, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Izrael.


15 En la dudek-sepa jaro de Asa, re°o de Judujo, ekre°is Zimri por la dařro de sep tagoj en Tirca, kiam la popolo sie°is Gibetonon de la Fili■toj.
16 Kiam la sie°anta popolo ařdis, ke Zimri faris konspiron kaj mortigis la re°on, tiam la tuta popolo en la sama tago elektis kiel re°on Omrin, la militestron de Izrael.
17 Kaj Omri kune kun la tuta Izrael foriris de Gibeton kaj eksie°is Tircan.
18 Kiam Zimri vidis, ke la urbo estas prenita, li iris en la palacon de la re°a domo kaj ekbruligis Širkař si per fajro la re°an domon, kaj mortis,
19 pro siaj pekoj, per kiuj li pekis, farante malbonon antař la okuloj de la Eternulo, irante lař la vojo de Jerobeam kaj en lia peko, kiun li faris, pekigante Izraelon.
20 La cetera historio de Zimri, kaj lia konspiro, kiun li faris, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Izrael.


21 Tiam la popolo Izraela dividi°is en du partojn: duono de la popolo ali°is al Tibni, filo de Ginat, por re°igi lin, kaj la dua duono ali°is al Omri.
22 Kaj la popolo, kiu ali°is al Omri, venkis tiun popolon, kiu ali°is al Tibni, filo de Ginat; kaj Tibni mortis, kaj ekre°is Omri.
23 En la tridek-unua jaro de Asa, re°o de Judujo, Omri ekre°is super Izrael por la dařro de dek du jaroj. En Tirca li re°is dum ses jaroj.
24 Kaj li aŠetis la monton Samario de Ůemer pro du kikaroj da ar°ento, kaj li prikonstruis tiun monton, kaj al la urbo, kiun li konstruis, li donis la nomon Samario, lař la nomo de Ůemer, la mastro de la monto.
25 Kaj Omri faris malbonon antař la okuloj de la Eternulo, kaj li agis pli malbone, ol Šiuj, kiuj estis antař li.
26 Kaj li iris lař la tuta vojo de Jerobeam, filo de Nebat, kaj en liaj pekoj, per kiuj li pekigis Izraelon, incitante la Eternulon, Dion de Izrael, per iliaj idola╝oj.
27 La cetera historio de Omri, tio, kion li faris, kaj liaj heroa╝oj, kiujn li faris, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Izrael.
28 Kaj Omri ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en Samario. Kaj anstatař li ekre°is lia filo AÂab.


29 AÂab, filo de Omri, ekre°is super Izrael en la tridek-oka jaro de Asa, re°o de Judujo. Kaj AÂab, filo de Omri, re°is super Izrael en Samario dudek du jarojn.
30 Kaj AÂab, filo de Omri, faris malbonon antař la okuloj de la Eternulo, pli ol Šiuj, kiuj estis antař li.
31 Ne sufiŠis al li, ke li iris en la pekoj de Jerobeam, filo de Nebat: li prenis al si kiel edzinon Izebelon, filinon de Etbaal, re°o de la Cidonanoj, kaj li iris kaj servis al Baal kaj adorklini°is al li.
32 Kaj li starigis altaron al Baal en la domo de Baal, kiun li konstruis en Samario.
33 Kaj AÂab faris sanktajn stangojn, kaj AÂab faris pli da incitado kontrař la Eternulo, Dio de Izrael, ol Šiuj re°oj de Izrael, kiuj estis antař li.
34 En lia tempo Žiel, Bet-Elano, konstruis JeriÂon. Kun perdo de sia unuenaskito Abiram li fondis °in, kaj kun perdo de sia plej juna filo Segub li starigis °iajn pordegojn, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun Li diris per Josuo, filo de Nun.

Ăapitro 17


1 Kaj Elija, la Te■ebano, el la lo°antoj de Gilead, diris al AÂab: Kiel vivas la Eternulo, Dio de Izrael, antař kiu mi staras, ne estos en Ši tiuj jaroj roso nek pluvo, krom en la okazo, se mi tion diros.
2 Kaj aperis la vorto de la Eternulo al li, dirante:
3 Foriru de Ši tie, kaj direktu vin orienten, kaj ka■u vin Še la torento Kerit, kiu estas oriente de Jordan.
4 El tiu torento vi trinkados, kaj al la korvoj Mi ordonis, ke ili tie vin nutru.
5 Kaj li iris kaj faris, kiel ordonis la Eternulo; li iris kaj restis Še la torento Kerit, kiu estas oriente de Jordan.
6 Kaj la korvoj alportadis al li panon kaj viandon matene kaj panon kaj viandon vespere; kaj el la torento li trinkadis.
7 Post kelka tempo la torento elseki°is, Šar ne estis pluvo en la lando.


8 Tiam aperis al li la vorto de la Eternulo, dirante:
9 Levi°u, iru Carfaton, kiu apartenas al Cidon, kaj restu tie; Mi ordonis tie al virino vidvino, ke ■i liveradu al vi man°a╝on.
10 Kaj li levi°is, kaj iris Carfaton. Kiam li venis al la pordego de la urbo, li ekvidis virinon vidvinon, kiu kolektis lignon. Kaj li vokis al ■i, kaj diris: Alportu al mi iom da akvo en vazo, por ke mi trinku.
11 Kaj ■i ekiris, por preni; tiam li vokis al ■i, kaj diris: Alportu al mi pecon da pano en viaj manoj.
12 Sed ■i respondis: Kiel vivas la Eternulo, via Dio, mi ne havas bakita╝on, sed nur plenmanon da faruno en la vazo kaj iom da oleo en la kruŠo; jen mi kolektis du pecojn da ligno, kaj mi iros kaj pretigos tion por mi kaj por mia filo, kaj ni tion man°os kaj mortos.
13 Kaj Elija diris al ■i: Ne timu, iru kaj faru, kiel vi diris; tamen antaře faru al mi el tio malgrandan bakita╝on kaj alportu al mi; kaj por vi kaj por via filo vi faros poste.
14 Ăar tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: La faruno en la vazo ne konsumi°os, kaj la oleo en la kruŠo ne mankos, °is la tago, kiam la Eternulo donos pluvon sur la teron.
15 Kaj ■i iris kaj faris, kiel ordonis Elija; kaj man°is ■i kaj li kaj ■ia domo dum kelka tempo.
16 La faruno en la vazo ne konsumi°is, kaj la oleo en la kruŠo ne mankis, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun Li diris per Elija.
17 Post tiu okazinta╝o malsani°is la filo de la virino, la dommastrino; kaj lia malsano estis tre forta, tiel, ke li tute Šesis spiri.
18 Tiam ■i diris al Elija: Kio estas inter mi kaj vi, homo de Dio? Vi venis al mi, por rememorigi pri miaj pekoj kaj mortigi mian filon!
19 Kaj li diris al ■i: Donu al mi vian filon. Kaj li prenis lin el ■iaj brakoj, kaj portis lin en la subtegmenton, en kiu li lo°is, kaj metis lin sur sian liton.
20 Kaj li vokis al la Eternulo, kaj diris: Ho Eternulo, mia Dio! Šu eŠ al la vidvino, Še kiu mi lo°as, Vi faros malbonon, mortigante ■ian filon?
21 Kaj li etendis sin super la infano tri fojojn, kaj vokis al la Eternulo, kaj diris: Ho Eternulo, mia Dio, revenigu la animon de Ši tiu infano en lian internon.
22 Kaj la Eternulo ařskultis la voŠon de Elija, kaj la animo de la infano revenis en lian internon, kaj li revivi°is.
23 Kaj Elija prenis la infanon kaj portis lin malsupren el la subtegmento en la domon kaj redonis lin al lia patrino; kaj Elija diris: Rigardu, via filo vivas.
24 Tiam la virino diris al Elija: Nun mi eksciis, ke vi estas homo de Dio kaj ke la vorto de la Eternulo en via bu■o estas vera.

Ăapitro 18


1 Post multe da tempo aperis la vorto de la Eternulo al Elija en la tria jaro, dirante: Iru, montru vin al AÂab, kaj Mi donos pluvon sur la teron.
2 Kaj Elija iris, por montri sin al AÂab. La malsato estis forta en Samario.
3 AÂab vokis Obadjan, kiu estis lia palacestro. (Obadja estis tre diotima;
4 kiam Izebel ekstermis la profetojn de la Eternulo, Obadja prenis cent profetojn kaj ka■is ilin en kavernoj po kvindek homoj kaj nutradis ilin per pano kaj akvo.)
5 Kaj AÂab diris al Obadja: Iru tra la lando al Šiuj akvaj fontoj kaj al Šiuj torentoj; eble ni trovos herbon, por ke ni povu konservi la vivon al la Ševaloj kaj muloj kaj ne ekstermi°u al ni Šiuj brutoj.
6 Kaj ili dividis inter si la landon, por trairi °in: AÂab iris aparte lař unu direkto, kaj Obadja iris aparte lař alia direkto.
7 Kiam Obadja estis sur la vojo, subite venis al li renkonte Elija. Tiu rekonis lin kaj ╝etis sin viza°altere, kaj diris: Ău tio estas vi, mia sinjoro Elija?
8 Kaj Ši tiu respondis al li: Mi; iru, diru al via sinjoro, ke Elija estas Ši tie.
9 Kaj li diris: Per kio mi pekis, ke vi transdonas vian servanton en la manon de AÂab, por ke li mortigu min?
10 Kiel vivas la Eternulo, via Dio, ne ekzistas popolo ař regno, kien mia sinjoro ne estus sendinta min, por serŠi vin; kaj kiam ili diris, ke vi tie ne estas, li ╝urigis tiun regnon kaj popolon, ke oni ne trovis vin.
11 Kaj nun vi diras: Iru, diru al via sinjoro, ke Elija estas Ši tie.
12 Kaj okazos, ke kiam mi foriros de vi, la spirito de la Eternulo forportos vin, mi ne scias kien; mi venos, por diri al AÂab, kaj li ne trovos vin, kaj tiam li mortigos min; kaj via servanto estas diotima de sia juneco.
13 Ău oni ne rakontis al mia sinjoro, kion mi faris, kiam Izebel mortigis la profetojn de la Eternulo, ke mi ka■is cent homojn el la profetoj de la Eternulo en kavernoj po kvindek homoj kaj nutradis ilin per pano kaj akvo?
14 Kaj nun vi diras: Iru, diru al via sinjoro, ke Elija estas Ši tie! li ja mortigos min.
15 Tiam Elija diris: Kiel vivas la Eternulo Cebaot, antař kiu mi staras, hodiař mi montros min al li.
16 Kaj Obadja iris renkonte al AÂab kaj diris al li. Tiam AÂab iris renkonte al Elija.
17 Kaj kiam AÂab ekvidis Elijan, AÂab diris al li: Ău tio estas vi, kiu senordigas Izraelon?
18 Sed li respondis: Izraelon senordigis ne mi, sed vi kaj la domo de via patro, per tio, ke vi forlasis la ordonojn de la Eternulo kaj sekvis la Baalojn.
19 Kaj nun sendu, kunvenigu al mi la tutan Izraelon sur la monton Karmel, ankař la kvarcent kvindek profetojn de Baal kaj la kvarcent profetojn de A■tar, kiuj estas nutrataj Še la tablo de Izebel.
20 Kaj AÂab sendis al Šiuj Izraelidoj, kaj li kunvenigis la profetojn sur la monton Karmel.
21 Tiam Elija aliris al la tuta popolo, kaj diris: Kiel longe ankorař vi lamos sur du flankoj? se la Eternulo estas Dio, sekvu Lin; kaj se Baal, tiam sekvu lin. Kaj la popolo nenion respondis al li.
22 Kaj Elija diris al la popolo: Mi restis la sola profeto de la Eternulo, kaj da profetoj de Baal estas kvarcent kvindek homoj.
23 Oni donu do al ni du bovojn; kaj ili elektu al si unu el la bovoj kaj dishaku °in kaj metu sur la lignon, sed fajron ili ne submetu; kaj mi pretigos la duan bovon kaj metos sur la lignon, kaj fajron mi ne submetos.
24 Kaj voku al la nomo de via dio, kaj mi vokos al la nomo de la Eternulo; kaj tiu Dio, kiu respondos per fajro, estu konfesata kiel Dio. Kaj la tuta popolo respondis kaj diris: Bone.
25 Kaj Elija diris al la profetoj de Baal: Elektu al vi unu el la bovoj kaj pretigu antaře, Šar vi estas multaj; kaj voku al la nomo de via dio, sed fajron ne submetu.
26 Kaj ili prenis la bovon, kiun li donis al ili, kaj pretigis, kaj vokadis al la nomo de Baal de la mateno °is la tagmezo, dirante: Ho Baal, ařskultu nin! Sed aperis nenia voŠo nek respondo. Kaj ili saltadis Širkař la altaro, kiun ili faris.
27 Kiam fari°is tagmezo, Elija mokis ilin, kaj diris: Kriu per lařta voŠo, Šar li estas dio; eble li havas interparoladon, ař eble li foriris, ař eble li voja°as; eble li dormas, li do veki°os.
28 Kaj ili kriis per lařta voŠo, kaj pikis sin lař sia kutimo per glavoj kaj lancoj, °is sango ver■i°is sur ili.
29 Kiam pasis la tagmezo, ili Šiam ankorař faradis la ceremoniojn, °is venis la tempo, kiam oni faras la farunoferojn; sed estis nenia voŠo, nenia respondo, nenia atento.
30 Tiam Elija diris al la tuta popolo: Aliru al mi. Kaj la tuta popolo aliris al li. Kaj li rekonstruis la detruitan altaron de la Eternulo.
31 Kaj Elija prenis dek du ■tonojn, lař la nombro de la triboj de la filoj de Jakob, al kiu aperis la vorto de la Eternulo, dirante: Via nomo estu Izrael.
32 Kaj li konstruis el la ■tonoj altaron en la nomo de la Eternulo, kaj li faris Širkař la altaro foson, havantan la amplekson de du grenmezuroj.
33 Kaj li aran°is la lignon, kaj dishakis la bovon kaj metis °in sur la lignon.
34 Kaj li diris: Plenigu kvar sitelojn per akvo, kaj oni ver■u tion sur la bruloferon kaj sur la lignon. Poste li diris: Ripetu. Kaj oni ripetis. Kaj li diris: Faru same la trian fojon. Kaj oni faris same la trian fojon.
35 Kaj la akvo ver■i°is Širkařen de la altaro, kaj ankař la tuta foso pleni°is de akvo.
36 Kaj kiam venis la tempo, kiam oni faras farunoferon, la profeto Elija aliris, kaj diris: Ho Eternulo, Dio de Abraham, Isaak, kaj Izrael! hodiař oni eksciu, ke Vi estas Dio Še Izrael kaj mi estas Via servanto, kaj ke lař Via vorto mi faris Šion Ši tion.
37 Ařskultu min, ho Eternulo, ařskultu min, por ke Ši tiu popolo eksciu, ke Vi, Eternulo, estas Dio, kaj por ke Vi konvertu ilian koron returne.
38 Tiam falis fajro de la Eternulo kaj konsumis la bruloferon kaj la lignon kaj la ■tonojn kaj la polvon; kaj la akvon, kiu estis en la foso, °i forlekis.
39 Kiam la tuta popolo tion vidis, ili ╝etis sin viza°altere, kaj diris: La Eternulo estas Dio, la Eternulo estas Dio.
40 Tiam Elija diris al ili: Kaptu la profetojn de Baal, ke neniu el ili savi°u. Kaj oni kaptis ilin; kaj Elija forkondukis ilin al la torento Ki■on kaj buŠis ilin tie.
41 Kaj Elija diris al AÂab: Iru, man°u kaj trinku, Šar ařdi°as bruo de pluvo.
42 Kaj AÂab iris, por man°i kaj trinki; sed Elija suriris sur la supron de Karmel kaj klini°is al la tero kaj metis sian viza°on inter siajn genuojn.
43 Kaj li diris al sia junulo: Iru kaj rigardu en la direkto al la maro. Tiu iris kaj rigardis, kaj diris: Estas nenio. Kaj li diris: Iru denove, sep fojojn.
44 En la sepa fojo tiu diris: Jen malgranda nubo, kiel manplato de homo, levi°as de la maro. Tiam li diris: Iru, diru al AÂab: Jungu kaj forveturu, por ke vin ne retenu la pluvo.
45 Dume de momento al momento la Šielo mallumi°is de nuboj kaj vento, kaj fari°is granda pluvo. Kaj AÂab ekveturis kaj direktis sin al Jizreel.
46 Kaj la mano de la Eternulo estis super Elija. Li zonis siajn lumbojn kaj kuris antař AÂab °is Jizreel.

Ăapitro 19


1 AÂab rakontis al Izebel Šion, kion faris Elija, kaj tion, ke li mortigis Šiujn profetojn per glavo.
2 Tiam Izebel sendis senditon al Elija, por diri: La dioj faru al mi tion kaj pli, se mi morgař en Ši tiu tempo ne faros kun via animo, kiel estas farite kun la animo de Šiu el ili.
3 Li ektimis, kaj levi°is kaj foriris, por savi sian vivon; kaj li venis en Beer-Ůeban, kiu trovi°as en Judujo, kaj restigis tie sian junulon.
4 Sed li mem iris en la dezerton vojiron de unu tago, kaj venis kaj sidi°is sub unu genisto kaj petis morton por sia animo, kaj diris: SufiŠas nun, ho Eternulo! prenu mian animon, Šar mi ne estas pli bona ol miaj patroj.
5 Kaj li ku■i°is kaj endormi°is sub la genisto; kaj jen an°elo ektu■is lin, kaj diris al li: Levi°u, man°u.
6 Li ekrigardis, kaj jen Še sia kaploko li ekvidis bakitan paneton kaj kruŠon kun akvo. Kaj li man°is kaj trinkis, kaj denove ku■i°is, por dormi.
7 Kaj la an°elo de la Eternulo revenis duan fojon kaj ektu■is lin, kaj diris: Levi°u, man°u, Šar vin atendas granda vojo.
8 Kaj li levi°is kaj man°is kaj trinkis; kaj per la forto, kiun li ricevis de tiu man°ado, li iris kvardek tagojn kaj kvardek noktojn °is Žoreb, la monto de Dio.
9 Kaj tie li eniris en kavernon kaj tradormis tie. Kaj jen aperis al li vorto de la Eternulo, kaj diris al li: Kion vi faras Ši tie, Elija?
10 Kaj li respondis: Mi fervoris pro la Eternulo, Dio Cebaot, Šar la Izraelidoj forlasis Vian interligon, detruis Viajn altarojn, kaj mortigis Viajn profetojn per glavo; mi sola restis, sed oni serŠas mian animon, por forpreni °in.
11 Kaj Li diris: Eliru kaj stari°u sur la monto antař la Eternulo. Kaj jen la Eternulo preteriras, kaj granda kaj forta vento dis■iras montojn kaj disrompas rokojn antař la Eternulo; sed ne en la vento estis la Eternulo. Post la vento estis tertremo, sed ne en la tertremo estis la Eternulo.
12 Post la tertremo estis fajro, sed ne en la fajro estis la Eternulo. Post la fajro ařdi°is blovado de delikata venteto.
13 Kiam Elija tion ekařdis, li kovris sian viza°on per sia mantelo, kaj eliris kaj stari°is Še la enirejo de la kaverno. Kaj jen aperis al li voŠo, kaj diris: Kion vi faras Ši tie, Elija?
14 Kaj li respondis: Mi fervoris pro la Eternulo, Dio Cebaot, Šar la Izraelidoj forlasis Vian interligon, detruis Viajn altarojn, kaj mortigis Viajn profetojn per glavo; mi sola restis, sed oni serŠas mian animon, por forpreni °in.
15 Kaj la Eternulo diris al li: Iru returne vian vojon tra la dezerto al Damasko; kiam vi venos, sanktoleu Žazaelon kiel re°on super Sirio;
16 kaj Jehun, filon de Nim■i, sanktoleu kiel re°on super Izrael; kaj Eli■an, filon de Ůafat, el Abel-MeÂola, sanktoleu kiel profeton anstatař vi.
17 Kaj estos, ke kiu savi°os de la glavo de Žazael, tiun mortigos Jehu; kaj kiu savi°os de la glavo de Jehu, tiun mortigos Eli■a.
18 Mi restigos el Izrael sep mil, Šiujn, kies genuoj ne fleksi°is antař Baal kaj kies bu■o ne kisis lin.
19 Kaj li foriris de tie, kaj trovis Eli■an, filon de Ůafat, kiu estis pluganta; dek du bovoparoj estis antař li, kaj li mem estis Še la dek-dua. Kaj Elija aliris al li kaj ╝etis al li sian mantelon.
20 Kaj tiu forlasis la brutojn kaj ekkuris al Elija, kaj diris: Permesu al mi nur kisi mian patron kaj mian patrinon, kaj mi sekvos vin. Kaj li diris al li: Iru kaj revenu, Šar kion mi faris al vi?
21 Kaj tiu foriris de li, kaj prenis paron da bovoj kaj buŠis ilin, kaj sur la junga╝o de la bovoj li kuiris la viandon kaj donis al la homoj, kaj ili man°is. Kaj li levi°is kaj eksekvis Elijan kaj ekservis lin.

Ăapitro 20


1 Ben-Hadad, re°o de Sirio, kolektis sian tutan militistaron; kun li estis tridek du re°oj, kaj Ševalojn kaj Šarojn; kaj li iris kaj eksie°is Samarion kaj militis kontrař °i.
2 Kaj li sendis senditojn al AÂab, re°o de Izrael, en la urbon,
3 kaj dirigis al li: Tiele diras Ben-Hadad: Via ar°ento kaj via oro devas esti miaj, kaj viaj edzinoj kaj viaj plej bonaj filoj devas esti miaj.
4 Kaj la re°o de Izrael respondis kaj diris: Konforme al via diro, mia sinjoro, ho re°o, al vi apartenas mi, kaj Šio, kion mi havas.
5 La senditoj venis denove, kaj diris: Tiele diras Ben- Hadad: Ăar mi sendis al vi, por diri, ke vian ar°enton kaj vian oron kaj viajn edzinojn kaj viajn filojn vi donu al mi,
6 tial morgař en Ši tiu tempo mi sendos miajn servantojn al vi, por ke ili traserŠu vian domon kaj la domojn de viaj servantoj, kaj por ke Šion, kio estas kara al vi, ili prenu en siajn manojn kaj forportu.
7 Tiam la re°o de Izrael kunvokis Šiujn pleja°ulojn de la lando, kaj diris: Sciu kaj rigardu, kian malbonon li intencas; Šar li sendis al mi, por postuli miajn edzinojn kaj miajn filojn kaj mian ar°enton kaj mian oron, kaj mi ne rifuzis al li.
8 Kaj Šiuj pleja°uloj kaj la tuta popolo diris al li: Ne obeu, kaj ne konsentu.
9 Tiam li diris al la senditoj de Ben-Hadad: Diru al mia sinjoro la re°o: Ăion, pri kio vi sendis al via servanto la unuan fojon, mi plenumos; sed Ši tion mi ne povas fari. Kaj la senditoj iris kaj transdonis la vortojn.
10 Tiam Ben-Hadad sendis al li, kaj dirigis: La dioj faru al mi tion kaj pli, se la polvo de Samario sufiŠos, ke Šiuj homoj, kiuj min sekvas, povu preni manplenon da °i.
11 Sed la re°o de Izrael respondis kaj diris: Diru: Kiu surmetas la zonon, ne fanfaronu kiel tiu, kiu °in demetas.
12 Kiam Ben-Hadad ařdis tiujn vortojn, dum li kaj la re°oj estis drinkantaj en la tendoj, li diris al siaj servantoj: Aran°u vin. Kaj ili aran°is sin kontrař la urbo.
13 Kaj jen unu profeto aliris al AÂab, re°o de Izrael, kaj diris: Tiele diras la Eternulo: Ău vi vidas tiun tutan grandan amason? jen Mi hodiař transdonos °in al vi, por ke vi sciu, ke Mi estas la Eternulo.
14 Kaj AÂab diris: Per kiu? Kaj tiu respondis: Tiele diras la Eternulo: Per la junuloj de la regionestroj. Kaj li diris: Kiu komencos la batalon? Kaj tiu respondis: Vi.
15 Tiam li kalkulis la junulojn de la regionestroj, kaj montri°is, ke ilia nombro estas ducent tridek du; post ili li kalkulis la tutan popolon, Šiujn Izraelidojn, sep mil.
16 Ili eliris en tagmezo, kiam Ben- Hadad drinkis ebria en la tendoj, li kaj la re°oj, la tridek du re°oj, kiuj helpis lin.
17 Antaře eliris la junuloj de la regionestroj. Ben-Hadad sendis, kaj oni raportis al li, dirante: Viroj eliris el Samario.
18 Tiam li diris: Se por paco ili eliris, kaptu ilin vivajn; kaj se ili eliris por milito, ankař kaptu ilin vivajn.
19 Tiuj eliris el la urbo, la junuloj de la regionestroj, kaj la militistaro post ili.
20 Kaj ili batis Šiu sian renkontiton; kaj la Sirianoj forkuris, kaj la Izraelidoj ilin postkuris. Kaj Ben-Hadad, re°o de Sirio, savis sin sur Ševalo kun la rajdistoj.
21 Tiam eliris la re°o de Izrael kaj venkobatis la Ševalojn kaj la Šarojn, kaj li faris inter la Sirianoj grandan buŠon.
22 Kaj aliris la profeto al la re°o de Izrael, kaj diris al li: Iru, fortigu vin, atendu kaj rigardu, kion vi devas fari; Šar post paso de unu jaro la re°o de Sirio iros kontrař vin.


23 Kaj la servantoj de la re°o de Sirio diris al li: Ilia Dio estas Dio de montoj, tial ili venkis nin; sed se ni batalos kontrař ili sur ebena╝o, ni certe venkos ilin.
24 Faru jenon: forigu la re°ojn Šiun de lia loko, kaj starigu anstatař ili regionestrojn;
25 kaj kolektu al vi militistaron egalan al tiu, kiu falis Še vi, kaj Ševalojn nombregale al tiuj Ševaloj kaj Šarojn nombregale al tiuj Šaroj; kaj ni batalos kontrař ili sur ebena╝o, kaj tiam ni certe ilin venkos. Kaj li obeis ilian voŠon kaj faris tiel.
26 Post paso de la jaro Ben-Hadad revuis la Sirianojn, kaj iris en Afekon, por militi kontrař la Izraelidoj.
27 Kaj la Izraelidoj ankař pretigis sin kaj provizis sin per nutra╝oj kaj iris renkonte al ili. Kaj la Izraelidoj stari°is tendare kontrař ili, kiel du malgrandaj kapraroj; sed la Sirianoj plenigis la tutan landon.
28 Tiam aliris homo de Dio, kaj diris al la re°o de Izrael: Tiele diras la Eternulo: Pro tio, ke la Sirianoj diris, ke la Eternulo estas Dio de montoj kaj Li ne estas Dio de valoj, Mi transdonos tiun tutan grandan amason en vian manon, por ke vi sciu, ke Mi estas la Eternulo.
29 Kaj staris tendare unuj kontrař la aliaj dum sep tagoj. En la sepa tago komenci°is la batalo; kaj la Izraelidoj mortigis el la Sirianoj cent mil piedirantojn en unu tago.
30 La ceteraj forkuris en la urbon Afek. Kaj la murego falis sur la restintajn dudek sep mil. Kaj Ben-Hadad kuris kaj venis en la urbon, en plej internan Šambron de unu domo.
31 Kaj liaj servantoj diris al li: Ni ařdis, ke la re°oj de la domo de Izrael estas re°oj kompatemaj; ni metu do saka╝on sur niajn lumbojn kaj ■nurojn sur niajn kapojn, kaj ni eliru al la re°o de Izrael; eble li lasos la vivon al via animo.
32 Kaj ili zonis per saka╝o siajn lumbojn kaj metis ■nurojn sur siajn kapojn, kaj venis al la re°o de Izrael, kaj diris: Via servanto Ben-Hadad diras: Mi petas lasi la vivon al mia animo. Kaj tiu diris: Ău li vivas ankorař? li estas mia frato.
33 La homoj prenis tion kiel bonan signon, kaj rapidis certi°i, Šu tio estas pri li, kaj ili diris: Via frato Ben-Hadad. Kaj li diris: Iru, venigu lin. Tiam eliris al li Ben-Hadad, kaj li sidigis lin sur la Šaro.
34 Kaj tiu diris al li: La urbojn, kiujn mia patro prenis de via patro, mi redonos; kaj vi povas aran°i al vi stratojn en Damasko, kiel mia patro aran°is en Samario. (Kaj AÂab diris:) Kaj mi forliberigos vin kun jena interligo. Kaj li faris kun li interligon kaj forliberigis lin.


35 Tiam unu viro el la profetidoj diris al sia kamarado lař la vorto de la Eternulo: Batu min. Sed tiu homo ne volis lin bati.
36 Tiam li diris al tiu: Pro tio, ke vi ne obeis la voŠon de la Eternulo, mortigos vin leono, kiam vi foriros de mi. Tiu foriris de li, kaj lin renkontis leono kaj mortigis lin.
37 Li trovis alian homon, kaj diris: Batu min. Kaj la homo lin batis tiel, ke li vundis lin per la batado.
38 Tiam la profeto iris kaj stari°is antař la re°o sur la vojo kaj kovris per kovrotuko siajn okulojn.
39 Kiam la re°o iris pretere, li ekkriis al la re°o, kaj diris: Via servanto eliris en batalon, kaj jen unu homo sin deturnis kaj alkondukis al mi alian homon, kaj diris: Gardu Ši tiun homon; se li malaperos, tiam via animo anstatařos lian animon, ař vi devos pese pagi kikaron da ar°ento.
40 Dum via servanto estis faranta tion kaj alion, tiu malaperis. Kaj la re°o de Izrael diris al li: Tio estas via verdikto, vi mem decidis.
41 Tiam li rapide forprenis la kovrotukon de siaj okuloj, kaj la re°o rekonis lin, ke li estas el la profetoj.
42 Kaj li diris al li: Tiele diras la Eternulo: Pro tio, ke vi forlasis el la mano la homon, kiun Mi kondamnis, via animo anstatařos lian animon kaj via popolo lian popolon.
43 Kaj la re°o de Izrael iris hejmen mal°oja kaj afliktita, kaj venis Samarion.

Ăapitro 21


1 Post tiu historio okazis jeno: Nabot, Jizreelano, havis vinber°ardenon en Jizreel, apud la palaco de AÂab, re°o de Samario.
2 Kaj AÂab ekparolis al Nabot, dirante: Donu al mi vian vinber°ardenon, por ke °i fari°u por mi legom°ardeno, Šar °i estas proksime de mia domo; kaj mi donos al vi anstatař °i vinber°ardenon pli bonan ol °i; se vi volas, mi donos al vi per ar°ento °ian prezon.
3 Sed Nabot diris al AÂab: La Eternulo gardu min, ke mi ne fordonu al vi la hereda╝on de miaj patroj.
4 Tiam AÂab revenis hejmen mal°oja kaj afliktita pro la vortoj, kiujn diris al li Nabot, la Jizreelano, dirante: Mi ne donos al vi la hereda╝on de miaj patroj. Kaj li ku■i°is sur sia lito kaj forturnis sian viza°on kaj ne man°is panon.
5 Kaj venis al li lia edzino Izebel, kaj diris al li: Kial via spirito estas tiel mal°oja, ke vi ne man°as panon?
6 Li respondis al ■i: Kiam mi parolis al Nabot, la Jizreelano, kaj diris al li: Donu al mi vian vinber°ardenon pro mono, ař, se vi volas, mi donos al vi alian vinber°ardenon anstatař °i, li diris: Mi ne donos al vi mian vinber°ardenon.
7 Tiam diris al li lia edzino Izebel: Nun vi montru vian re°econ super Izrael; levi°u, man°u panon, kaj estu bonhumora: mi donos al vi la vinber°ardenon de Nabot, la Jizreelano.
8 Kaj ■i skribis leterojn en la nomo de AÂab kaj sigelis per lia sigelilo, kaj ■i sendis la leterojn al la pleja°uloj kaj al la eminentuloj, kiuj lo°is kun Nabot en lia urbo.
9 Kaj ■i skribis en la leteroj jenon: Proklamu faston kaj sidigu Naboton sur la Šefa loko inter la popolo;
10 kaj sidigu apud li du homojn malvirtajn, kaj ili atestu kontrař li kaj diru: Vi blasfemis kontrař Dio kaj la re°o; kaj oni elkonduku lin, kaj pri╝etu lin per ■tonoj, ke li mortu.
11 Kaj la viroj de lia urbo, la pleja°uloj kaj la eminentuloj, kiuj lo°is en lia urbo, faris kiel ordonis al ili Izebel, kiel estis skribite en la leteroj, kiujn ■i sendis al ili.
12 Ili proklamis faston kaj sidigis Naboton sur la Šefa loko inter la popolo.
13 Kaj venis du homoj malvirtaj kaj sidi°is apud li, kaj la malvirtaj homoj atestis kontrař Nabot antař la popolo, dirante: Nabot blasfemis kontrař Dio kaj la re°o. Kaj oni elkondukis lin ekster la urbon kaj pri╝etis lin per ■tonoj, kaj li mortis.
14 Kaj oni sendis al Izebel, por diri: Nabot estas pri╝etita per ■tonoj kaj mortis.
15 Kiam Izebel ařdis, ke Nabot estas pri╝etita per ■tonoj kaj mortis, Izebel diris al AÂab: Levi°u, ekposedu la vinber°ardenon de Nabot, la Jizreelano, kiun li ne volis doni al vi pro mono; Šar Nabot jam ne vivas; li mortis.
16 Kiam AÂab ařdis, ke Nabot mortis, AÂab levi°is, por iri en la vinber°ardenon de Nabot, la Jizreelano, por ekposedi °in.


17 Tiam aperis la vorto de la Eternulo al Elija, la Te■ebano, dirante:
18 Levi°u, iru renkonte al AÂab, re°o de Izrael, kiu estas en Samario; jen li nun estas en la vinber°ardeno de Nabot, kien li iris, por ekposedi °in;
19 kaj diru al li jene: Tiele diras la Eternulo: Vi mortigis, kaj vi ankorař prenas en posedon! Kaj diru al li: Tiele diras la Eternulo: Sur la loko, kie la hundoj lekis la sangon de Nabot, la hundoj lekos ankař vian sangon.
20 Kaj AÂab diris al Elija: Vi trovis min, ho mia malamiko! Kaj tiu diris: Mi trovis, Šar vi vin vendis, por fari malbonon antař la okuloj de la Eternulo.
21 Jen Mi venigos sur vin malbonon, kaj forbalaos la postesignojn post vi, kaj Mi ekstermos Še AÂab Šiun virseksulon, malliberulon kaj liberulon en Izrael.
22 Kaj Mi agos kun via domo, kiel kun la domo de Jerobeam, filo de Nebat, kaj kiel kun la domo de Baa■a, filo de AÂija, pro la incito, per kiu vi Min incitis kaj pekigis Izraelon.
23 Kaj ankař pri Izebel parolis la Eternulo, dirante: La hundoj forman°os Izebelon apud la murego de Jizreel.
24 Kiu mortos Še AÂab en la urbo, tiun man°os la hundoj; kaj kiu mortos sur la kampo, tiun man°os la birdoj de la Šielo. (
25 Estis neniu tia, kiel AÂab, kiu fordonis sin al farado de malbono antař la okuloj de la Eternulo, al kio instigadis lin lia edzino Izebel.
26 Li fari°is tre abomeninda, sekvante la idolojn, konforme al Šio, kion faradis la Amoridoj, kiujn la Eternulo forpelis de antař la Izraelidoj.)
27 Kiam AÂab ařdis tiujn vortojn, li dis■iris siajn vestojn kaj metis saka╝on sur sian korpon kaj fastis kaj dormis en la saka╝o kaj iradis mal°oje.
28 Tiam aperis vorto de la Eternulo al Elija, la Te■ebano, dirante:
29 Ău vi vidas, kiel AÂab humili°is antař Mi? Pro tio, ke li humili°is antař Mi, Mi ne venigos la malbonon dum lia vivo; dum la vivo de lia filo Mi venigos la malbonon sur lian domon.

Ăapitro 22


1 Pasis tri jaroj, kaj estis nenia milito inter Sirio kaj Izrael.
2 En la tria jaro Jeho■afat, re°o de Judujo, venis al la re°o de Izrael.
3 La re°o de Izrael diris al siaj servantoj: Ău vi scias, ke Ramot en Gilead apartenas al ni? kaj ni ne zorgas preni °in el la manoj de la re°o de Sirio!
4 Kaj li diris al Jeho■afat: Ău vi iros kun mi milite kontrař Ramoton en Gilead? Kaj Jeho■afat diris al la re°o de Izrael: Mi estas kiel vi, mia popolo kiel via popolo, miaj Ševaloj kiel viaj Ševaloj.
5 Kaj Jeho■afat diris al la re°o de Izrael: Demandu hodiař la vorton de la Eternulo.
6 Tiam la re°o de Izrael kunvenigis la profetojn, Širkaře kvarcent homojn, kaj diris al ili: Ău mi iru milite kontrař Ramoton en Gilead, ař mi tion ne faru? Kaj ili respondis: Iru, la Sinjoro °in transdonos en la manon de la re°o.
7 Sed Jeho■afat diris: Ău ne trovi°as Ši tie ankorař iu profeto de la Eternulo, kiun ni povus demandi?
8 Kaj la re°o de Izrael diris al Jeho■afat: Ekzistas ankorař unu homo, per kiu ni povas demandi la Eternulon, sed mi lin malamas, Šar li profetas pri mi ne bonon, sed nur malbonon; tio estas MiÂaja, filo de Jimla. Sed Jeho■afat diris: La re°o ne parolu tiel.
9 Tiam la re°o de Izrael alvokis unu korteganon, kaj diris: Venigu rapide MiÂajan, filon de Jimla.
10 La re°o de Izrael, kaj Jeho■afat, re°o de Judujo, sidis Šiu sur sia se°o, vestitaj per siaj vestoj, sur placo antař la pordego de Samario, kaj Šiuj profetoj profetadis antař ili.
11 Kaj Cidkija, filo de Kenaana, faris al si ferajn kornojn, kaj diris: Tiele diras la Eternulo: Per Ši tio vi kornobatos la Sirianojn, °is vi ilin tute ekstermos.
12 Kaj Šiuj profetoj profetis tiel same, dirante: Iru kontrař Ramoton en Gilead kaj sukcesu, kaj la Eternulo °in transdonos en la manon de la re°o.
13 La sendito, kiu iris por voki MiÂajan, diris al li: Jen la vortoj de la profetoj unuanime antařdiras bonon al la re°o; estu do via vorto simila al la vorto de Šiu el ili, kaj antařdiru bonon.
14 Sed MiÂaja diris: Kiel vivas la Eternulo: kion diros la Eternulo al mi, tion mi diros.
15 Kaj kiam li venis al la re°o, la re°o diris al li: MiÂaja! Šu ni iru milite kontrař Ramoton en Gilead, ař ni tion ne faru? Kaj tiu respondis al li: Iru kaj sukcesu, kaj la Eternulo °in transdonos en la manon de la re°o.
16 Kaj la re°o diris al li: Multfoje mi vin ╝urligas, ke vi parolu al mi nur la veron en la nomo de la Eternulo.
17 Kaj tiu diris: Mi vidis Šiujn Izraelidojn dis╝etitaj sur la montoj, kiel ■afoj, kiuj ne havas pa■tanton; kaj la Eternulo diris: Ili ne havas estrojn, ili reiru pace Šiu al sia domo.
18 Kaj la re°o de Izrael diris al Jeho■afat: Ău mi ne diris al vi, ke li profetos pri mi ne bonon, sed nur malbonon?
19 Sed MiÂaja diris: Tial ařskultu la vorton de la Eternulo: mi vidis la Eternulon, sidantan sur Sia trono, kaj la tuta armeo de la Šielo staris antař Li dekstre kaj maldekstre de Li.
20 Kaj la Eternulo diris: Kiu allogos AÂabon, ke li iru kaj falu en Ramot en Gilead? Kaj unu parolis tiel, alia parolis alie.
21 Tiam eliris spirito kaj stari°is antař la Eternulo, kaj diris: Mi lin allogos. Kaj la Eternulo diris al li: Per kio?
22 Kaj tiu diris: Mi eliros kaj faros min spirito mensoga en la bu■o de Šiuj liaj profetoj. Tiam Li diris: Vi allogos kaj havos sukceson; eliru kaj agu tiel.
23 Kaj nun jen la Eternulo metis mensogan spiriton en la bu■on de Šiuj tiuj viaj profetoj, kaj la Eternulo decidis por vi malbonon.
24 Tiam aliris Cidkija, filo de Kenaana, kaj frapis MiÂajan sur la vango, kaj diris: Per kiu vojo la spirito de la Eternulo transiris de mi, por paroli per vi?
25 Kaj MiÂaja respondis: Jen vi tion vidos en tiu tago, kiam vi eniros en internan Šambron, por vin ka■i.
26 Tiam la re°o de Izrael diris: Prenu MiÂajan, kaj konduku lin al la urbestro Amon kaj al la re°ido Joa■;
27 kaj diru: Tiele diras la re°o: Metu Ši tiun en malliberejon, kaj nutru lin per mizera pano kaj mizera akvo, °is mi revenos en paco.
28 Kaj MiÂaja diris: Se vi revenos en paco, en tiu okazo ne parolis per mi la Eternulo. Kaj li diris: Ařskultu, Šiuj popoloj.


29 Kaj la re°o de Izrael, kaj Jeho■afat, re°o de Judujo, iris al Ramot en Gilead.
30 Kaj la re°o de Izrael diris al Jeho■afat: Mi alivestos min kaj iros en la batalon; sed vi surmetu viajn vestojn. Kaj la re°o de Izrael alivestis sin kaj iris en la batalon.
31 La re°o de Sirio ordonis al la tridek du Šarestroj, kiuj estis Še li, dirante: Batalu ne kontrař iu malgranda ař granda, sed sole nur kontrař la re°o de Izrael.
32 Kiam la Šarestroj ekvidis Jeho■afaton, ili pensis, ke tio certe estas la re°o de Izrael, kaj ili turnis sin kontrař lin, por batali; kaj Jeho■afat ekkriis.
33 Kiam la Šarestroj vidis, ke tio ne estas la re°o de Izrael, ili forturnis sin de li.
34 Kaj unu viro sen ia celo streŠis la pafarkon, kaj pafe trafis la re°on de Izrael inter la artikoj de la kiraso. Tiam Ši tiu diris al sia veturiganto: Turnu vian manon, kaj elveturigu min el la militistaro, Šar mi estas vundita.
35 Sed la batalo pliforti°is en tiu tago, kaj la re°o staris sur la Šaro kontrař la Sirianoj, kaj li mortis vespere. Kaj la sango el la vundo fluis en la mezon de la Šaro.
36 Post la subiro de la suno tra la militistaro ekkuris voko: Ăiu en sian urbon, Šiu en sian landon.
37 La re°o mortis, kaj oni venigis lin en Samarion, kaj oni enterigis la re°on en Samario.
38 Kaj oni lavis la Šaron Še la lageto de Samario, kaj la hundoj lekis lian sangon kaj malŠastistinoj lavis, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun Li diris.
39 La cetera historio de AÂab, kaj Šio, kion li faris, kaj la ebura domo, kiun li konstruis, kaj Šiuj urboj, kiujn li konstruis, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Izrael.
40 Kiam AÂab ekdormis kun siaj patroj, anstatař li ekre°is lia filo AÂazja.


41 Jeho■afat, filo de Asa, ekre°is super Judujo en la kvara jaro de AÂab, re°o de Izrael.
42 Jeho■afat havis la a°on de tridek kvin jaroj, kiam li fari°is re°o, kaj dudek kvin jarojn li re°is en Jerusalem. La nomo de lia patrino estis Azuba, filino de ŮilÂi.
43 Li iradis tute lař la vojo de sia patro Asa; li ne deturni°is de °i, agante tiel, kiel plaŠas al la Eternulo. Nur la alta╝oj ne estis forigitaj; la popolo ankorař oferportadis kaj incensadis sur la alta╝oj.
44 Kaj Jeho■afat havis pacon kun la re°o de Izrael.
45 La cetera historio de Jeho■afat, kaj liaj heroa╝oj, kiujn li faris, kaj kiel li militis, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Judujo.
46 La lastan kvanton da malŠastistoj, kiuj restis ankorař dum la vivo de lia patro Asa, li ekstermis el la lando.
47 Tiam ne estis re°o en Edomujo; estis anstatařanto de re°o.
48 Jeho■afat faris Tar■i■ajn ■ipojn, kiuj devis iri Ofiron, por preni oron; sed ili ne iris, Šar la ■ipoj rompi°is en Ecjon-Geber.
49 Tiam AÂazja, filo de AÂab, diris al Jeho■afat: Permesu, ke miaj servantoj iru kun viaj servantoj sur la ■ipoj; sed Jeho■afat ne konsentis.
50 Jeho■afat ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de lia patro David. Kaj anstatař li ekre°is lia filo Jehoram.


51 AÂazja, filo de AÂab, fari°is re°o super Izrael en Samario en la dek-sepa jaro de Jeho■afat, re°o de Judujo, kaj li re°is super Izrael du jarojn.
52 Li faradis malbonon antař la okuloj de la Eternulo, kaj iradis lař la vojo de sia patro kaj de sia patrino, kaj lař la vojo de Jerobeam, filo de Nebat, kiu pekigis Izraelon.
53 Kaj li servadis al Baal kaj adorklini°adis al li, kaj incitadis la Eternulon, Dion de Izrael, tute tiel, kiel faradis lia patro.

Hosted by uCoz