KRONIKO
LIBRO UNUA

Ăapitro 1


1 Adam, Set, Eno■,
2 Kenan, Mahalalel, Jared,
3 ŽanoÂ, Metu■elaÂ, LemeÂ,
4 Noa, Ůem, Žam, kaj Jafet.


5 La filoj de Jafet: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Me■eÂ, kaj Tiras.
6 La filoj de Gomer: A■kenaz, Rifat, kaj Togarma.
7 La filoj de Javan: Eli■a, Tar■i■, Kitim, kaj Dodanim.


8 La filoj de Žam: Ku■, Micraim, Put, kaj Kanaan.
9 La filoj de Ku■: Seba, Žavila, Sabta, Raama, kaj SabteÂa. La filoj de Raama: Ůeba kaj Dedan.
10 Ku■ naskigis ankař Nimrodon; Ši tiu komencis esti potenculo sur la tero.
11 Micraim naskigis la Ludidojn, la Anamidojn, la Lehabidojn, la NaftuÂidojn,
12 la Patrusidojn, la KasluÂidojn (de kiuj devenis la Fili■toj), kaj la Kaftoridojn.
13 De Kanaan naski°is Cidon, lia unuenaskito, kaj Žet,
14 la Jebusidoj, la Amoridoj, la Girga■idoj,
15 la Žividoj, la Arkidoj, la Sinidoj,
16 la Arvadidoj, la Cemaridoj, la Žamatidoj.


17 La filoj de Ůem: Elam, A■ur, ArpaÂ■ad, Lud, Aram, Uc, Žul, Geter, kaj Me■eÂ.
18 De ArpaÂ■ad naski°is ŮelaÂ, de Ůela naski°is Eber.
19 Al Eber naski°is du filoj: la nomo de unu estis Peleg, Šar en lia tempo estis dividita la tero; la nomo de lia frato estis Joktan.
20 De Joktan naski°is Almodad, Ůelef, Žacarmavet, JeraÂ,
21 Hadoram, Uzal, Dikla,
22 Ebal, Abimael, Ůeba,
23 Ofir, Žavila, kaj Jobab. Ăiuj Ši tiuj estis la filoj de Joktan.


24 Ůem, ArpaÂ■ad, ŮelaÂ,
25 Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, NaÂor, TeraÂ,
27 Abram (tio estas Abraham).
28 La filoj de Abraham: Isaak kaj I■mael.


29 Jen estas ilia genealogio: de I■mael, la unuenaskito Nebajot, poste Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mi■ma, Duma, Masa, Žadad, Tema,
31 Jetur, Nafi■, kaj Kedma. Tio estas la filoj de I■mael.


32 La filoj de Ketura, kromvirino de Abraham, kiujn ■i naskis: Zimran, Jok■an, Medan, Midjan, Ji■bak, kaj ŮuaÂ. Kaj la filoj de Jok■an estis Ůeba kaj Dedan.
33 La filoj de Midjan: Efa, Efer, ŽanoÂ, Abida, kaj Eldaa. Ăiuj Ši tiuj estis la filoj de Ketura.


34 Abraham naskigis Isaakon. La filoj de Isaak: Esav kaj Izrael.


35 La filoj de Esav: Elifaz, Reuel, Jeu■, Jalam, kaj KoraÂ.
36 La filoj de Elifaz: Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna, kaj Amalek.
37 La filoj de Reuel: NaÂat, ZeraÂ, Ůama, kaj Miza.
38 La filoj de Seir: Lotan, Ůobal, Cibeon, Ana, Di■on, Ecer, kaj Di■an.
39 La filoj de Lotan: Žori kaj Homam; la fratino de Lotan estis Timna.
40 La filoj de Ůobal: Aljan, ManaÂat, Ebal, Ůefi, kaj Onam. La filoj de Cibeon: Aja kaj Ana.
41 La filoj de Ana: Di■on. La filoj de Di■on: Žamran, E■ban, Jitran, kaj Keran.
42 La filoj de Ecer: Bilhan, Zaavan, kaj Jaakan. La filoj de Di■an: Uc kaj Aran.
43 Jen estas la re°oj, kiuj re°is en la lando de Edom, antař ol aperis re°o Še la Izraelidoj: Bela, filo de Beor; la nomo de lia urbo estis Dinhaba.
44 Kaj Bela mortis, kaj anstatař li ekre°is Jobab, filo de ZeraÂ, el Bocra.
45 Kaj Joab mortis, kaj anstatař li ekre°is Žu■am, el la lando de la Temanidoj.
46 Kaj Žu■am mortis, kaj anstatař li ekre°is Hadad, filo de Bedad, kiu venkobatis la Midjanidojn sur la kampo de Moab; la nomo de lia urbo estis Avit.
47 Kaj Hadad mortis, kaj anstatař li ekre°is Samla el Masreka.
48 Kaj Samla mortis, kaj anstatař li ekre°is Ůaul el ReÂobot Še la Rivero.
49 Kaj Ůaul mortis, kaj anstatař li ekre°is Baal-Žanan, filo de AÂbor.
50 Kaj Baal-Žanan mortis, kaj anstatař li ekre°is Hadad; la nomo de lia urbo estis Pai; la nomo de lia edzino estis Mehetabel, filino de Matred, filino de Me- Zahab.
51 Kaj Hadad mortis. Tiam la Šefoj de Edom estis: Šefo Timna, Šefo Alva, Šefo Jetet,
52 Šefo Oholibama, Šefo Ela, Šefo Pinon,
53 Šefo Kenaz, Šefo Teman, Šefo Mibcar,
54 Šefo Magdiel, Šefo Iram. Tio estas la Šefoj de Edom.

Ăapitro 2


1 Jen estas la filoj de Izrael: Ruben, Simeon, Levi, Jehuda, IsaÂar, Zebulun,
2 Dan, Jozef, Benjamen, Naftali, Gad, kaj A■er.


3 La filoj de Jehuda: Er, Onan, kaj Ůela, tri naski°is al li de Bat-Ůua, la Kanaanidino. Er, la unuenaskito de Jehuda, estis malbona antař la Eternulo, kaj Li mortigis lin.
4 Kaj lia bofilino Tamar naskis al li Perecon kaj ZeraÂon. La nombro de Šiuj filoj de Jehuda estis kvin.
5 La filoj de Perec: Žecron kaj Žamul.
6 La filoj de ZeraÂ: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, kaj Dara; da ili Šiuj estis kvin.
7 La filoj de Karmi: AÂan, kiu mal°ojigis Izraelon, pekinte kontrař anatema╝o.
8 La filoj de Etan: Azarja.
9 La filoj de Žecron, kiuj naski°is al li: JeraÂmeel, Ram, kaj Kelubaj.
10 Ram naskigis Aminadabon; Aminadab naskigis NaÂ■onon, princon de la idoj de Jehuda;
11 NaÂ■on naskigis Salman; Salma naskigis Boazon;
12 Boaz naskigis Obedon; Obed naskigis Ji■ajon;
13 Ji■aj naskigis sian unuenaskiton Eliab, la dua estis Abinadab, la tria estis Ůimea,
14 la kvara estis Netanel, la kvina estis Radaj,
15 la sesa estis Ocem, la sepa estis David.
16 Iliaj fratinoj estis: Ceruja kaj Abigail. La filoj de Ceruja estis: Abi■aj, Joab, kaj Asahel--tri.
17 Abigail naskis Amasan; la patro de Amasa estis Jeter, I■maelido.
18 Kaleb, filo de Žecron, naskigis de sia edzino Azuba kaj de Jeriot; jen estas ■iaj filoj: Je■er, Ůobab, kaj Ardon.
19 Kiam mortis Azuba, Kaleb prenis al si Efratan, kaj ■i naskis al li Žuron.
20 Žur naskigis Urin; kaj Uri naskigis Becalelon.
21 Poste Žecron envenis al la filino de MaÂir, patro de Gilead; li prenis ■in, kiam li havis la a°on de sesdek jaroj, kaj ■i naskis al li Segubon.
22 Segub naskigis Jairon, kaj li havis dudek tri urbojn en la lando Gilead.
23 Sed la Ge■uranoj kaj Sirianoj forprenis de ili la Vila°ojn de Jair, Kenaton kaj °iajn dependa╝ojn, sesdek urbetojn. Ăiuj Ši tiuj estis la filoj de MaÂir, patro de Gilead.
24 Post la morto de Žecron en Kaleb-Efrata la edzino de Žecron, Abija, naskis al li A■Âuron, la fondinton de Tekoa.
25 La filoj de JeraÂmeel, unuenaskito de Žecron, estis: la unuenaskito Ram, poste Buna, Oren, Ocem, kaj AÂija.
26 JeraÂmeel havis ankař alian edzinon, ■ia nomo estis Atara; ■i estis la patrino de Onam.
27 La filoj de Ram, la unuenaskito de JeraÂmeel, estis: Maac, Jamin, kaj Eker.
28 La filoj de Onam estis: Ůamaj kaj Jada. La filoj de Ůamaj estis: Nadab kaj Abi■ur.
29 La nomo de la edzino de Abi■ur estis AbiÂail; ■i naskis al li AÂbanon kaj Molidon.
30 La filoj de Nadab estis: Seled kaj Apaim. Seled mortis sen infanoj.
31 La filo de Apaim estis Ji■ei. La filo de Ji■ei estis Ůe■an. La filo de Ůe■an estis AÂlaj.
32 La filoj de Jada, frato de Ůamaj, estis: Jeter kaj Jonatan. Jeter mortis sen infanoj.
33 La filoj de Jonatan estis: Pelet kaj Zaza. Tio estis la idoj de JeraÂmeel.
34 Ůe■an ne havis filojn, sed nur filinojn. Ůe■an havis sklavon Egipton, kies nomo estis JarÂa;
35 kaj Ůe■an donis sian filinon kiel edzinon al sia sklavo JarÂa, kaj ■i naskis al li Atajon.
36 Ataj naskigis Natanon; kaj Natan naskigis Zabadon.
37 Zabad naskigis Eflalon; kaj Eflal naskigis Obedon.
38 Obed naskigis Jehun, kaj Jehu naskigis Azarjan.
39 Azarja naskigis Želecon; kaj Želec naskigis Eleasan.
40 Eleasa naskigis Sismajon; kaj Sismaj naskigis Ůalumon.
41 Ůalum naskigis Jekamjan; kaj Jekamja naskigis Eli■aman.
42 La filoj de Kaleb, frato de JeraÂmeel: lia unuenaskito Me■a, kiu estis la fondinto de Zif; kaj la filoj de Mare■a, fondinto de Žebron.
43 La filoj de Žebron: KoraÂ, TapuaÂ, Rekem, kaj Ůema.
44 Ůema naskigis RaÂamon, fondinton de Jorkeam; kaj Rekem naskigis Ůamajon.
45 La filo de Ůamaj estis Maon; kaj Maon estis la fondinto de Bet-Cur.
46 Kaj Efa, kromvirino de Kaleb, naskis Žaranon, Mocan, kaj Gazezon; kaj Žaran naskigis Gazezon.
47 La filoj de Jedaj estis: Regem, Jotam, Ge■an, Pelet, Efa, kaj Ůaaf.
48 MaaÂa, kromvirino de Kaleb, naskis Ůeberon kaj TirÂanan.
49 Ůi naskis ankař Ůaafon, la fondinton de Madmana, Ůevan, la fondinton de MaÂbena kaj la fondinton de Gibea. La filino de Kaleb estis AÂsa.
50 Tio estis la idoj de Kaleb: la filo de Žur, unuenaskito de Efrata: Ůobal, fondinto de Kirjat- Jearim,
51 Salma, fondinto de Bet-LeÂem, Žaref, fondinto de Bet- Gader.
52 Ůobal, fondinto de Kirjat-Jearim, havis la filojn: Haroe, duono de la MenuÂot.
53 La familioj de Kirjat-Jearim estis: la Jetridoj, la Putidoj, la Ůumatidoj, la Mi■raidoj. De Ši tiuj devenis la Coreaidoj kaj la E■taolidoj.
54 La idoj de Salma: la Bet-LeÂemanoj, la Netofaanoj, la Atrotanoj de la domo de Joab, la duono de la ManaÂatanoj, la Coreanoj;
55 kaj la familioj de la skribistoj, kiuj lo°is en Jabec, la Tiratidoj, Ůimeatidoj, kaj SuÂatidoj; tio estis la Kenidoj, kiuj devenis de Žamat, la fondinto de Bet-ReÂab.

Ăapitro 3


1 Jen estas la filoj de David, kiuj naski°is al li en Žebron: la unuenaskito Amnon, de la Jizreelanino AÂinoam; la dua estis Daniel, de la Karmelanino Abigail;
2 la tria estis Ab■alom, filo de MaaÂa, filino de Talmaj, re°o de Ge■ur; la kvara estis Adonija, filo de Žagit;
3 la kvina estis Ůefatja, de Abital; la sesa estis Jitream, de lia edzino Egla;
4 ses naski°is al li en Žebron. Li re°is tie sep jarojn kaj ses monatojn; kaj tridek tri jarojn li re°is en Jerusalem.
5 Kaj jen estas tiuj, kiuj naski°is al li en Jerusalem: Ůimea, Ůobab, Natan, Salomono--Ši tiuj kvar de Bat-Ůua, filino de Amiel;
6 JibÂar, Eli■ama, Elifelet,
7 Noga, Nefeg, Jafia,
8 Eli■ama, Eljada, kaj Elifelet--nař.
9 Tio estas Šiuj filoj de David, krom la filoj de kromvirinoj; kaj ilia fratino estis Tamar.
10 La filo de Salomono estis ReÂabeam; la filo de Ši tiu estis Abija; la filo de Ši tiu: Asa; la filo de Ši tiu: Jeho■afat;
11 la filo de Ši tiu: Joram; la filo de Ši tiu: AÂazja; la filo de Ši tiu: Joa■;
12 la filo de Ši tiu: Amacja; la filo de Ši tiu: Azarja; la filo de Ši tiu: Jotam;
13 la filo de Ši tiu: AÂaz; la filo de Ši tiu: Žizkija; la filo de Ši tiu: Manase;
14 la filo de Ši tiu: Amon; la filo de Ši tiu: Jo■ija.
15 La filoj de Jo■ija estis: la unuenaskito JoÂanan, la dua Jehojakim, la tria Cidkija, la kvara Ůalum.
16 La filoj de Jehojakim: lia filo JeÂonja, lia filo Cidkija.
17 La filoj de JeÂonja: Asir, lia filo Ůealtiel,
18 Malkiram, Pedaja, Ůenacar, Jekamja, Žo■ama, kaj Nedabja.
19 La filoj de Pedaja: Zerubabel kaj Ůimei. La filoj de Zerubabel: Me■ulam, Žananja; ilia fratino estis Ůelomit;
20 ankař Ši tiuj kvin: Ža■uba, Ohel, BereÂja, Žasadja, kaj Ju■ab-Žesed.
21 La idoj de Žananja: Pelatja kaj Je■aja; la filoj de Refaja, la filoj de Arnan, la filoj de Obadja, la filoj de ŮeÂanja.
22 La filo de ŮeÂanja estis Ůemaja; la filoj de Ůemaja: Žatu■, Jigal, BariaÂ, Nearja, kaj Ůafat--ses.
23 La filoj de Nearja: Eljoenaj, Žizkija, kaj Azrikam--tri.
24 La filoj de Eljoenaj: Hodavja, Elja■ib, Pelaja, Akub, JoÂanan, Delaja, kaj Anani--sep.

Ăapitro 4


1 La filoj de Jehuda estis: Perec, Žecron, Karmi, Žur, kaj Ůobal.
2 Reaja, filo de Ůobal, naskigis JaÂaton; JaÂat naskigis AÂumajon kaj Lahadon; tio estas la familioj de la Coreaidoj.
3 Kaj jen estas la domanaro de Etam: Jizreel, Ji■ma, Jidba■; la nomo de ilia fratino estis Haclelponi;
4 kaj Penuel, la fondinto de Gedor, kaj Ezer, la fondinto de Žu■a. Tio estas la idoj de Žur, unuenaskito de Efrata, posedanto de Bet-LeÂem.
5 A■Âur, fondinto de Tekoa, havis du edzinojn: Žela kaj Naara.
6 Naara naskis al li AÂuzamon, Žeferon, Temnin, kaj AÂa■tarin; tio estas la filoj de Naara;
7 la filoj de Žela estis: Ceret, CoÂar, kaj Etnan.
8 Koc naskigis Anubon, Cobeban, kaj la familiojn de AÂarÂel, filo de Harum.
9 Jabec estis la plej estimata inter siaj fratoj. Lia patrino donis al li la nomon Jabec, Šar ■i diris: En mal°ojo mi naskis.
10 Kaj Jabec vokis al Dio de Izrael, dirante: Ho, se Vi min benus kaj vastigus miajn limojn, kaj Via mano estus kun mi kaj forigus la malbonon, por ke mi ne havu aflikton! Kaj Dio plenumis tion, pri kio li petis.
11 Kelub, frato de ŮuÂa, naskigis MeÂiron; Ši tiu estis la patro de E■ton.
12 E■ton naskigis Bet-Rafan, PaseaÂon, kaj TeÂinan, fondinton de la urbo NaÂa■; tio estas la lo°antoj de ReÂa.
13 La filoj de Kenaz estis: Otniel kaj Seraja; la filo de Otniel estis Žatat.
14 Meonotaj naskigis Ofran, kaj Seraja naskigis Joabon, fondinton de la Valo de Ăarpentistoj; Šar ili estis Šarpentistoj.
15 La filoj de Kaleb, filo de Jefune: Iru, Ela, kaj Naam; la filo de Ela estis Kenaz.
16 La filoj de Jehalelel: Zif, Zifa, Tirja, kaj Asarel.
17 La filoj de Ezra: Jeter, Mered, Efer, kaj Jalon. Ůi naskis Mirjamon, Ůamajon, kaj Ji■baÂon, la patron de E■temoa;
18 dum lia edzino la Judino naskis Jeredon, fondinton de Gedor, Žeberon, fondinton de SoÂo, kaj Jekutielon, fondinton de ZanoaÂ. Tiuj estis la filoj de Bitja, filino de Faraono, kiun prenis Mered.
19 La filoj de la edzino de Hodija, fratino de NaÂam: la patro de Keila, la Garmano, kaj E■temoa, la MaaÂatano.
20 La filoj de Ůimon: Amnon, Rina, Ben-Žanan, kaj Tilon; la filoj de Ji■ei: ZoÂet kaj Ben-ZoÂet.
21 La filoj de Ůela, filo de Jehuda: Er, patro de LeÂa, kaj Lada, patro de Mare■a, kaj la familioj de la tolfaristoj el la domo de A■bea;
22 kaj Jokim, kaj la lo°antoj de Kozeba, kaj Joa■, kaj Saraf, kiuj estis sinjoroj en Moab kaj poste revenis en Bet-LeÂemon, lař antikvaj rakontoj.
23 Ili estis potistoj, kaj lo°is inter °ardenoj kaj brutejoj; Še la re°o ili tie lo°is por liaj laboroj.


24 La filoj de Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, ZeraÂ, kaj Ůaul.
25 La filo de Ši tiu estis Ůalum; la filo de Ši tiu estis Mibsam; la filo de Ši tiu estis Mi■ma.
26 La filoj de Mi■ma: lia filo Žamuel, lia filo Zakur, lia filo Ůimei.
27 Ůimei havis dek ses filojn kaj ses filinojn; sed liaj fratoj ne havis multe da filoj, kaj ilia tuta parencaro ne tiel multi°is, kiel la idaro de Jehuda.
28 Ili lo°is en Beer-Ůeba, Molada, kaj Žacar-Ůual,
29 en Bilha, Ecem, kaj Tolad,
30 en Betuel, Žorma, kaj Ciklag,
31 en Bet-Markabot, Žacar-Susim, Bet-Biri, kaj Ůaaraim. Tio estis iliaj urboj °is la re°ado de David.
32 Iliaj vila°oj estis: Etam, Ain, Rimon, ToÂen, kaj A■an, kvin urboj;
33 kaj Šiuj iliaj vila°oj, kiuj estis Širkař tiuj urboj, °is Baal. Tie estis ilia lo°loko, kaj ili havis apartan genealogian registron.
34 Kaj Me■obab, JamleÂ, Jo■a, filo de Amacja,
35 Joel, Jehu, filo de Jo■ibja, filo de Seraja, filo de Asiel,
36 Eljoenaj, Jaakoba, Je■oÂaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja,
37 Ziza, filo de Ůifi, filo de Alon, filo de Jedaja, filo de Ůimri, filo de Ůemaja.
38 Ăi tiuj, cititaj lař iliaj nomoj, estis princoj en siaj familioj, kaj iliaj patrodomoj forte vasti°is.
39 Ili iris °is Gedor, °is la orienta flanko de la valo, por serŠi pa■tejon por siaj ■afoj;
40 kaj ili trovis pa■tejon grasan kaj bonan, kaj teron vastan, trankvilan, kaj kvietan, Šar el la Žamidoj estis tiuj, kiuj tie lo°is antaře.
41 Kaj venis tiuj, kiuj ╝us estas cititaj, en la tempo de Žizkija, re°o de Judujo, kaj disbatis iliajn tendojn, kaj ankař la Meunojn, kiuj tie trovi°is, kaj ekstermis ilin por Šiam kaj eklo°is sur ilia loko, Šar tie estis pa■tejo por iliaj ■afoj.
42 Kaj el ili, el la idoj de Simeon, kvincent homoj iris al la monto Seir; iliaj estroj estis Pelatja, Nearja, Refaja, kaj Uziel, filoj de Ji■ei.
43 Kaj ili venkobatis la restintajn savi°intojn de Amalek kaj eklo°is tie por Šiam.

Ăapitro 5


1 La filoj de Ruben, unuenaskito de Izrael. (Li estis la unuenaskito; sed kiam li malhonoris la liton de sia patro, lia unuenaskiteco estis fordonita al la filoj de Jozef, filo de Izrael, kaj li ne estis enskribita en la genealogian liston kiel unuenaskito;
2 Jehuda estis la plej potenca inter siaj fratoj, kaj la reganto devenis de li; sed la unuenaskiteco estis donita al Jozef.)
3 La filoj de Ruben, unuenaskito de Izrael: ŽanoÂ, Palu, Žecron, kaj Karmi.
4 La idoj de Joel: lia filo estis Ůemaja, lia filo estis Gog, lia filo estis Ůimei,
5 lia filo estis MiÂa, lia filo estis Reaja, lia filo estis Baal,
6 lia filo estis Beera, kiun forkondukis en kaptitecon Tiglat-Pileser, re°o de Asirio. Li estis princo de la Rubenidoj.
7 Kaj liaj fratoj, lař iliaj familioj, lař ilia genealogia listo, estis: Jeiel, la Šefo, ZeÂarja,
8 kaj Bela, filo de Azaz, filo de Ůema, filo de Joel. Li lo°is en Aroer, °is Nebo kaj Baal-Meon.
9 Oriente li lo°is °is la komenco de la dezerto Še la rivero Eřfrato; Šar ili havis multe da brutoj en la lando Gilead.
10 En la tempo de Saul ili militis kontrař la Hagaridoj, kaj Ši tiuj enfalis en iliajn manojn; kaj ili eklo°is en la tendoj de tiuj en la tuta orienta parto de Gilead.


11 La idoj de Gad lo°is apude de ili, en la lando Ba■an, °is SalÂa;
12 la Šefo estis Joel, la dua estis Ůafam, poste Janaj kaj Ůafat en Ba■an.
13 Iliaj fratoj, lař iliaj patrodomoj: MiÂael, Me■ulam, Ůeba, Joraj, Jakan, Zia, kaj Eber--sep.
14 Jen estas la filoj de AbiÂail, filo de Žuri, filo de JaroaÂ, filo de Gilead, filo de MiÂael, filo de Je■i■aj, filo de JaÂdo, filo de Buz;
15 AÂi, filo de Abdiel, filo de Guni, estis Šefo de ilia patrodomo.
16 Kaj ili lo°is en Gilead en Ba■an kaj °iaj filinurboj, kaj sur Šiuj kampoj de Ůaron, °is iliaj finoj.
17 Ăiuj ili estis genealogie enskribitaj en la tempo de Jotam, re°o de Judujo, kaj en la tempo de Jerobeam, re°o de Izrael.


18 La idoj de Ruben kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase havis da batalkapablaj viroj, portantaj ■ildon kaj glavon, streŠantaj pafarkon, kaj instruitaj por milito, kvardek kvar mil sepcent sesdek, elirantojn en militistaro.
19 Ili militis kontrař la Hagaridoj, kontrař Jetur, Nafi■, kaj Nodab.
20 Kaj ili ricevis helpon kontrař Ši tiuj; kaj la Hagaridoj, kun Šio, kion ili havis, estis transdonitaj en iliajn manojn. Ăar dum la milito ili vokis al Dio, kaj Li ařskultis ilian pre°on pro tio, ke ili fidis Lin.
21 Kaj ili forkaptis la brutojn de tiuj, kvindek mil kamelojn, ducent kvindek mil ■afojn, du mil azenojn, kaj cent mil homojn.
22 Multe da mortigitoj falis, Šar de Dio estis la milito. Kaj ili lo°is sur ilia loko °is la elpatrujigo.


23 La idoj de la duontribo de Manase lo°is en la lando de Ba■an °is Baal-Žermon, Senir, kaj la monto Žermon. Ili estis en granda nombro.
24 Kaj jen estas la Šefoj de iliaj patrodomoj: Efer, Ji■ei, Eliel, Azriel, Jeremia, Hodavja, kaj JaÂdiel, viroj potencaj, viroj famaj, Šefoj de siaj patrodomoj.


25 Sed ili defalis de Dio de iliaj patroj, kaj malŠaste sekvis la diojn de la enlandaj popoloj, kiujn Dio ekstermis antař ili;
26 tial Dio de Izrael ekscitis kontrař ili la spiriton de Pul, re°o de Asirio, kaj la spiriton de Tiglat-Pileser, re°o de Asirio, kaj li elpatrujigis la Rubenidojn, la Gadidojn, kaj la duontribon de la Manaseidoj, kaj forkondukis ilin en ŽalaÂon, Žaboron, Haran, kaj al la rivero Gozan °is la nuna tago.

Ăapitro 6


1 La filoj de Levi: Ger■on, Kehat, kaj Merari.
2 La filoj de Kehat: Amram, Jichar, Žebron, kaj Uziel.
3 La infanoj de Amram: Aaron, Moseo, kaj Mirjam; kaj la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, kaj Itamar.
4 Eleazar naskigis PineÂason, PineÂas naskigis Abi■uan,
6_5">5 Abi■ua naskigis Bukin, Buki naskigis Uzin, 6 Uzi naskigis ZeraÂjan, ZeraÂja naskigis Merajoton,
7 Merajot naskigis Amarjan, Amarja naskigis AÂitubon,
8 AÂitub naskigis Cadokon, Cadok naskigis AÂimaacon,
9 AÂimaac naskigis Azarjan, Azarja naskigis JoÂananon,
10 JoÂanan naskigis Azarjan (li estis tiu, kiu estis pastro en la domo, kiun Salomono konstruis en Jerusalem),
11 Azarja naskigis Amarjan, Amarja naskigis AÂitubon,
12 AÂitub naskigis Cadokon, Cadok naskigis Ůalumon,
13 Ůalum naskigis Žilkijan, Žilkija naskigis Azarjan,
14 Azarja naskigis Serajan, Seraja naskigis Jehocadakon.
15 Jehocadak iris en kaptitecon, kiam la Eternulo elpatrujigis la Judojn kaj la Jerusalemanojn per Nebukadnecar.


16 La filoj de Levi: Ger■on, Kehat, kaj Merari.
17 Jen estas la nomoj de la filoj de Ger■on: Libni kaj Ůimei.
18 La filoj de Kehat: Amram, Jichar, Žebron, kaj Uziel.
19 La filoj de Merari: MaÂli kaj Mu■i. Kaj jen estas la familioj de Levi lař iliaj patrodomoj:
20 la idoj de Ger■on: Libni; lia filo: JaÂat; lia filo: Zima;
21 lia filo: JoaÂ; lia filo: Ido; lia filo: ZeraÂ; lia filo: Jeatraj.
22 La idoj de Kehat: lia filo: Aminadab; lia filo: KoraÂ; lia filo: Asir;
23 lia filo: Elkana; lia filo: Ebjasaf; lia filo: Asir;
24 lia filo: TaÂat; lia filo: Uriel; lia filo: Uzija; lia filo: Ůaul.
25 La filoj de Elkana: Amasaj kaj AÂimot.
26 Elkana: la idoj de Elkana: lia filo: Cofaj; lia filo: NaÂat;
27 lia filo: Eliab; lia filo: JeroÂam; lia filo: Elkana.
28 La filoj de Samuel: la unuenaskito Va■ni, kaj Abija.
29 La idoj de Merari: MaÂli; lia filo: Libni; lia filo: Ůimei; lia filo: Uza;
30 lia filo: Ůimea; lia filo: Žagija; lia filo: Asaja.


31 Jen estas tiuj, kiujn David starigis por kantado en la domo de la Eternulo de post la tempo, kiam la sankta kesto trovis tie ripozejon;
32 ili servadis antař la tabernaklo de kunveno per kantado, °is Salomono konstruis la domon de la Eternulo en Jerusalem; kaj ili stari°adis al sia servado lař sia regularo;
33 jen estas tiuj, kiuj stari°adis, kaj iliaj filoj: el la Kehatidoj estis la kantisto Heman, filo de Joel, filo de Samuel,
34 filo de Elkana, filo de JeroÂam, filo de Eliel, filo de ToaÂ,
35 filo de Cuf, filo de Elkana, filo de MaÂat, filo de Amasaj,
36 filo de Elkana, filo de Joel, filo de Azarja, filo de Cefanja,
37 filo de TaÂat, filo de Asir, filo de Ebjasaf, filo de KoraÂ,
38 filo de Jichar, filo de Kehat, filo de Levi, filo de Izrael.
39 Kaj lia frato Asaf, kiu staradis dekstre de li, Asaf, filo de BereÂja, filo de Ůimea,
40 filo de MiÂael, filo de Baaseja, filo de Malkija,
41 filo de Etni, filo de ZeraÂ, filo de Adaja,
42 filo de Etan, filo de Zima, filo de Ůimei,
43 filo de JaÂat, filo de Ger■on, filo de Levi.
44 La idoj de Merari, iliaj fratoj, staradis maldekstre: Etan, filo de Ki■i, filo de Abdi, filo de MaluÂ,
45 filo de Ža■abja, filo de Amacja, filo de Žilkija,
46 filo de Amci, filo de Bani, filo de Ůemer,
47 filo de MaÂli, filo de Mu■i, filo de Merari, filo de Levi.
48 Kaj iliaj fratoj, la Levidoj, estis destinitaj por Šiuj servoj en la tabernaklo de la domo de Dio.


49 Aaron kaj liaj filoj incensadis sur la altaro de bruloferoj kaj sur la altaro de incensado; ili estis destinitaj por Šiuj servoj en la plejsanktejo, kaj por pekliberigi Izraelon, konforme al Šio, kion ordonis Moseo, servanto de Dio.
50 Kaj jen estas la idoj de Aaron: lia filo: Eleazar; lia filo: PineÂas; lia filo: Abi■ua;
51 lia filo: Buki; lia filo: Uzi; lia filo: ZeraÂja;
52 lia filo: Merajot; lia filo: Amarja; lia filo: AÂitub;
53 lia filo: Cadok; lia filo: AÂimaac.


54 Kaj jen estas iliaj lo°lokoj, lař iliaj vila°oj en iliaj limoj: al la idoj de Aaron, al la familioj de la Kehatidoj, Šar al ili destinis la loto,
55 oni donis Žebronon, en la lando de Jehuda, kaj °iajn antařurbojn Širkař °i;
56 sed la kampon de tiu urbo kaj °iajn vila°ojn oni donis al Kaleb, filo de Jefune.
57 Al la idoj de Aaron oni donis la urbojn de rifu°o: Žebronon, Libnan kaj °iajn antařurbojn, Jatiron, E■temoan kaj °iajn antařurbojn,
58 Žilenon kaj °iajn antařurbojn, Debiron kaj °iajn antařurbojn,
59 A■anon kaj °iajn antařurbojn, Bet-Ůeme■on kaj °iajn antařurbojn;
60 kaj de la tribo de Benjamen: Geban kaj °iajn antařurbojn, Alemeton kaj °iajn antařurbojn, kaj Anatoton kaj °iajn antařurbojn. La nombro de Šiuj iliaj urboj en iliaj familioj estis dek tri urboj.
61 Al la idoj de Kehat, kiuj restis el la familio de la tribo, oni donis de la duontribo de Manase lařlote dek urbojn.
62 Al la idoj de Ger■on lař iliaj familioj oni donis de la tribo IsaÂar, de la tribo A■er, de la tribo Naftali, kaj de la tribo Manase en Ba■an dek tri urbojn.
63 Al la idoj de Merari lař iliaj familioj oni donis de la tribo Ruben, de la tribo Gad, kaj de la tribo Zebulun lařlote dek du urbojn.
64 Kaj la Izraelidoj donis al la Levidoj la urbojn kaj iliajn antařurbojn.
65 Ili donis lařlote de la tribo de la Jehudaidoj, de la tribo de la Simeonidoj, kaj de la tribo de la Benjamenidoj tiujn urbojn, kiujn ili nomis lař la nomoj.
66 Al kelkaj familioj el la idoj de Kehat oni donis urbojn, apartenontajn al ili, de la tribo Efraim.
67 Kaj oni donis al ili la urbojn de rifu°o: ŮeÂemon kaj °iajn antařurbojn, sur la monto de Efraim, Gezeron kaj °iajn antařurbojn,
68 Jokmeamon kaj °iajn antařurbojn, Bet- Žoronon kaj °iajn antařurbojn,
69 Ajalonon kaj °iajn antařurbojn, Gat-Rimonon kaj °iajn antařurbojn;
70 kaj de la duontribo de Manase: Aneron kaj °iajn antařurbojn, Bileamon kaj °iajn antařurbojn. Tio estis por la restintaj familioj de la Kehatidoj.
71 Al la idoj de Ger■on oni donis de la familioj de la duontribo de Manase: Golanon en Ba■an kaj °iajn antařurbojn, kaj A■taroton kaj °iajn antařurbojn;
72 de la tribo IsaÂar: Kede■on kaj °iajn antařurbojn, Dabraton kaj °iajn antařurbojn,
73 Ramoton kaj °iajn antařurbojn, kaj Anemon kaj °iajn antařurbojn;
74 de la tribo A■er: Ma■alon kaj °iajn antařurbojn, Abdonon kaj °iajn antařurbojn,
75 Žukokon kaj °iajn antařurbojn, kaj ReÂobon kaj °iajn antařurbojn;
76 de la tribo Naftali: Kede■on en Galileo kaj °iajn antařurbojn, Žamonon kaj °iajn antařurbojn, kaj Kirjataimon kaj °iajn antařurbojn.
77 Al la ceteraj idoj de Merari oni donis de la tribo Zebulun: Rimonon kaj °iajn antařurbojn, kaj Taboron kaj °iajn antařurbojn;
78 kaj transe de Jordan, kontrař JeriÂo, oriente de Jordan, oni donis de la tribo Ruben: Beceron en la dezerto kaj °iajn antařurbojn, Jahacon kaj °iajn antařurbojn,
79 Kedemoton kaj °iajn antařurbojn, kaj Mefaaton kaj °iajn antařurbojn;
80 kaj de la tribo Gad: Ramoton en Gilead kaj °iajn antařurbojn, MaÂanaimon kaj °iajn antařurbojn,
81 Že■bonon kaj °iajn antařurbojn, kaj Jazeron kaj °iajn antařurbojn.

Ăapitro 7


1 La filoj de IsaÂar estis: Tola, Pua, Ja■ub, kaj Ůimron--kvar.
2 La idoj de Tola: Uzi, Refaja, Jeriel, JaÂmaj, Jibsam, kaj Ůemuel, Šefoj de patrodomoj de Tola, kura°aj militistoj en siaj generacioj; ilia nombro en la tempo de David estis dudek du mil sescent.
3 La idoj de Uzi: JizraÂja; la idoj de JizraÂja: MiÂael, Obadja, Joel, kaj Ji■ija--kune kvin patrodomoj.
4 Kun ili, lař iliaj generacioj, lař iliaj patrodomoj, estis da militistoj armitaj por milito tridek ses mil; Šar ili havis multe da edzinoj kaj infanoj.
5 Da iliaj fratoj, en Šiuj familioj de IsaÂar, estis okdek sep mil batalkapabluloj, Šiuj enskribitaj en la genealogiajn listojn.


7_6">6 Ăe Benjamen: Bela, BeÂer, kaj Jediael--tri. 7 La idoj de Bela: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot, kaj Iri--kvin patrodomoj, militkapablaj. En la genealogiaj listoj ili prezentis la nombron de dudek du mil tridek kvar.
8 La idoj de BeÂer: Zemira, Joa■, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot, kaj Alemet; Šiuj ili estis la filoj de BeÂer.
9 En la listoj, lař ilia genealogio, lař iliaj patrodomoj, estis dudek mil ducent batalkapabluloj.
10 La idoj de Jediael: Bilhan; la idoj de Bilhan: Jeu■, Benjamen, Ehud, Kenaana, Zetan, Tar■i■, kaj AÂi■aÂar.
11 Ăiuj ili estis la idoj de Jediael, lař patrodomoj, batalkapabluloj, dek sep mil ducent armitaj por milito.
12 Ůupim kaj Župim, idoj de Ir; Žu■im, idoj de AÂer.


13 La filoj de Naftali: JaÂciel, Guni, Jecer, kaj Ůalum, filoj de Bilha.


14 La filoj de Manase: Asriel, kiun naskis lia kromvirino, Sirianino; ■i naskis ankař MaÂiron, la patron de Gilead.
15 MaÂir prenis edzinon el la domanaro de Župim kaj Ůupim; la nomo de lia fratino estis MaaÂa. La nomo de la dua estis CelofÂad. CelofÂad havis nur filinojn.
16 Kaj MaaÂa, la edzino de MaÂir, naskis filon kaj donis al li la nomon Pere■; la nomo de lia frato estis Ůere■; liaj filoj estis Ulam kaj Rekem.
17 La filo de Ulam estis Bedan. Tio estas la filoj de Gilead, filo de MaÂir, filo de Manase.
18 Lia fratino MoleÂet naskis I■-Hodon, Abiezeron, kaj MaÂlan.
19 La filoj de Ůemida estis: AÂjan, ŮeÂem, LikÂi, kaj Aniam.


20 La idoj de Efraim: ŮutelaÂ, kaj lia filo Bered, kaj lia filo TaÂat, kaj lia filo Eleada, kaj lia filo TaÂat,
21 kaj lia filo Zabad, kaj lia filo ŮutelaÂ, kaj Ezer, kaj Elead. Kaj mortigis ilin la lo°antoj de Gat, la indi°enoj de la lando, kiam ili iris, por forpreni iliajn brutojn.
22 Kaj ilia patro Efraim funebris longan tempon, kaj liaj fratoj venis, por konsoli lin.
23 Kaj li envenis al sia edzino, kaj ■i gravedi°is kaj naskis filon, kaj donis al li la nomon Beria, Šar malfeliŠo okazis en lia domo.
24 Lia filino estis Ůeera. Ůi konstruis Bet-Žoronon, la malsupran kaj la supran, kaj Uzen-Ůeeran.
25 Kaj lia filo estis RefaÂ, lia filo estis Re■ef, lia filo estis TelaÂ, lia filo estis TaÂan,
26 lia filo estis Ladan, lia filo estis Amihud, lia filo estis Eli■ama,
27 lia filo estis Nun, lia filo estis Josuo.
28 Ilia poseda╝o kaj lo°loko estis Bet-El kaj °iaj filinurboj, oriente Naaran, okcidente Gezer kun °iaj filinurboj, kaj ŮeÂem kun °iaj filinurboj, °is Aza kun °iaj filinurboj;
29 Še la flanko de la Manaseidoj: Bet-Ůean kun °iaj filinurboj, Taana kun °iaj filinurboj, Megido kun °iaj filinurboj, Dor kun °iaj filinurboj. En tiuj lokoj lo°is la idoj de Jozef, filo de Izrael.


30 La filoj de A■er: Jimna, Ji■va, Ji■vi, Beria; ilia fratino estis SeraÂ.
31 La filoj de Beria: Žeber, kaj Malkiel, kiu estis la patro de Birzait.
32 Žeber naskigis Jafleton, Ůomeron, Žotamon, kaj Ůuan, ilian fratinon.
33 La filoj de Jaflet: PasaÂ, Bimhal, kaj A■vat. Tio estas la filoj de Jaflet.
34 La filoj de Ůemer: AÂi, Rohaga, JeÂuba, kaj Aram.
35 La filoj de lia frato Helem: CofaÂ, Jimna, Ůele■, kaj Amal.
36 La filoj de CofaÂ: SuaÂ, Žarnefer, Ůual, Beri, Jimra,
37 Becer, Hod, Ůama, Ůil■a, Jitran, kaj Beera.
38 La filoj de Jeter: Jefune, Pispa, kaj Ara.
39 La filoj de Ula: AraÂ, Žaniel, kaj Ricja.
40 Ăiuj Ši tiuj estis idoj de A■er, Šefoj de patrodomoj, elektitaj, kura°aj militistoj, Šefaj estroj. Ili estis enskribitaj en la genealogia listo, en la militistaro, por milito; ilia nombro estis dudek ses mil viroj.

Ăapitro 8


1 De Benjamen naski°is: Bela, lia unuenaskito, A■bel, la dua, AÂraÂ, la tria;
2 NoÂa estis la kvara, kaj Rafa estis la kvina.
3 La filoj de Bela estis: Adar, Gera, Abihud,
4 Abi■ua, Naaman, AÂoaÂ,
5 Gera, Ůefufan, kaj Žuram.
6 Jen estas la filoj de Ehud, kiuj estis Šefoj de patrodomoj, kiuj lo°is en Geba kaj elmigris en ManaÂaton:
7 Naaman, AÂija, Gera; Ši tiu elmigrigis ilin, kaj li naskigis Uzan kaj AÂiÂudon.
8 ŮaÂaraim naskigis sur la kampoj de Moab, post kiam li forigis de si siajn edzinojn Žu■im kaj Baara.
9 Li naskigis de sia edzino Žode■: Jobabon, Cibjan, Me■an, Malkamon,
10 Jeucon, ŮoÂjan, kaj Mirman. Tio estis liaj filoj, Šefoj de patrodomoj.
11 De Žu■im li naskigis Abitubon kaj Elpaalon.
12 La filoj de Elpaal: Eber, Mi■eam, kaj Ůemer; Ši tiu konstruis Onon kaj Lodon kaj °iajn filinurbojn;
13 kaj Beria, kaj Ůema. Ili estis la Šefoj de patrodomoj de la lo°antoj de Ajalon; ili elpelis la lo°antojn de Gat.
14 AÂjo, Ůa■ak, Jeremot,
15 Zebadja, Arad, Eder,
16 MiÂael, Ji■pa, kaj JoÂa estis la filoj de Beria.
17 Zebadja, Me■ulam, Žizki, Žeber,
18 Ji■meraj, Jizlia, kaj Jobab estis la filoj de Elpaal.
19 Jakim, ZiÂri, Zabdi,
20 Elienaj, Ciltaj, Eliel,
21 Adaja, Beraja, kaj Ůimrat estis la filoj de Ůimei.
22 Ji■pan, Eber, Eliel,
23 Abdon, ZiÂri, Žanan,
24 Žananja, Elam, Antotija,
25 Jifdeja, kaj Penuel estis la filoj de Ůa■ak.
26 Ůam■eraj, ŮeÂarja, Atalja,
27 Jaare■ja, Elija, kaj ZiÂri estis la filoj de JeroÂam.
28 Tio estis la Šefoj de patrodomoj, Šefoj lař siaj generacioj; ili lo°is en Jerusalem.
29 En Gibeon lo°is: la fondinto de Gibeon--la nomo de lia edzino estis MaaÂa--
30 kaj lia unuenaskita filo Abdon, Cur, Ki■, Baal, Nadab,
31 Gedor, AÂjo, kaj ZeÂer.
32 Miklot naskigis Ůiman. Ankař ili apud siaj fratoj enlo°i°is en Jerusalem kun siaj fratoj.
33 Ner naskigis Ki■on, Ki■ naskigis Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-Ůuan, Abinadabon, kaj E■baalon.
34 La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis MiÂan.
35 La filoj de MiÂa estis Piton, MeleÂ, Taarea, kaj AÂaz.
36 AÂaz naskigis Jehoadan; Jehoada naskigis Alemeton, Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan.
37 Moca naskigis Binean; lia filo estis Rafa, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acel.
38 Acel havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj: Azrikam, BoÂru, I■mael, Ůearja, Obadja, kaj Žanan. Ăiuj Ši tiuj estis la filoj de Acel.
39 La filoj de lia frato E■ek: lia unuenaskito estis Ulam, la dua estis Jeu■, kaj la tria estis Elifelet.
40 La filoj de Ulam estis kura°aj militistoj, pafarkistoj, kaj ili havis multe da filoj kaj nepoj: cent kvindek. Ăiuj Ši tiuj estis el la Benjamenidoj.

Ăapitro 9


1 Ăiuj Izraelidoj estis kalkulitaj, kaj ili estis enskribitaj en la libro de la re°oj de Izrael. La Judojn oni forkondukis en Babelon pro iliaj malbonagoj.
2 La unuaj lo°antoj, kiuj lo°is en siaj poseda╝oj, en siaj urboj, estis Izraelidoj, pastroj, Levidoj, kaj Netinoj.
3 En Jerusalem lo°is parto de la idoj de Jehuda, de la idoj de Benjamen, kaj de la idoj de Efraim kaj de Manase:
4 Utaj, filo de Amihud, filo de Omri, filo de Imri, filo de Bani, el la idoj de Perec, filo de Jehuda;
5 kaj el la Ůiloanoj: Asaja, la unuenaskito, kaj liaj filoj;
6 el la idoj de ZeraÂ: Jeuel, kaj iliaj fratoj, sescent nařdek;
7 el la Benjamenidoj: Salu, filo de Me■ulam, filo de Hodavja, filo de Hasenua,
8 kaj Jibneja, filo de JeroÂam, Ela, filo de Uzi, filo de MiÂri, kaj Me■ulam, filo de Ůefatja, filo de Reuel, filo de Jibnija;
9 kaj iliaj fratoj lař sia deveno, nařcent kvindek ses. Ăiuj Ši tiuj estis Šefoj de patrodomoj en siaj patrodomoj.


10 Kaj el la pastroj: Jedaja, Jehojarib, JaÂin;
11 Azarja, filo de Žilkija, filo de Me■ulam, filo de Cadok, filo de Merajot, filo de AÂitub, estro en la domo de Dio;
12 kaj Adaja, filo de JeroÂam, filo de Pa■Âur, filo de Malkija, kaj Maasaj, filo de Adiel, filo de JaÂzera, filo de Me■ulam, filo de Me■ilemit, filo de Imer;
13 kaj iliaj fratoj, Šefoj de siaj patrodomoj, mil sepcent sesdek, tre lertaj en la laboro de la servado en la domo de Dio.
14 El la Levidoj: Ůemaja, filo de Ža■ub, filo de Azrikam, filo de Ža■abja, el la idoj de Merari;
15 kaj Bakbakar, Žere■, Galal, Matanja, filo de MiÂa, filo de ZiÂri, filo de Asaf,
16 Obadja, filo de Ůemaja, filo de Galal, filo de Jedutun, BereÂja, filo de Asa, filo de Elkana, kiu lo°is en la vila°oj de la Netofaanoj.
17 Kaj la pordegistoj: Ůalum, Akub, Talmon, AÂiman, kaj iliaj fratoj; Ůalum estis la Šefo.
18 Kaj °is nun Še la re°a pordego, oriente, ili estas pordegistoj el la anaro de la Levidoj.
19 Ůalum, filo de Kore, filo de Ebjasaf, filo de KoraÂ, kaj liaj fratoj el lia patrodomo, la KoraÂidoj, lař sia ofico estis gardistoj de la sojloj de la tabernaklo, kiel iliaj patroj Še la restejo de la Eternulo estis gardistoj de la eniro.
20 PineÂas, filo de Eleazar, en la antařa tempo estis ilia estro, kaj la Eternulo estis kun li.
21 ZeÂarja, filo de Me■elemja, estis pordisto Še la tabernaklo de kunveno.
22 La tuta nombro de tiuj, kiuj estis elektitaj kiel pordegistoj Še la sojloj, estis ducent dek du. Ili estis enregistritaj lař siaj vila°oj. Ilin starigis David, kaj Samuel, la antařvidisto, pro ilia fideleco.
23 Ili kaj iliaj filoj estis gardistoj de la pordegoj en la domo de la Eternulo, la domo de la tabernaklo, lař de╝oroj.
24 Ăe la kvar flankoj estis la pordegistoj: oriente, okcidente, norde, kaj sude.
25 Iliaj fratoj estis en siaj vila°oj, kaj ili devis nur de tempo al tempo, unu fojon en sep tagoj, veni al ili.
26 Ăar konstante estis kvar estroj de pordegistoj, ili estis Levidoj; ili estis super la Šambroj kaj super la trezoroj en la domo de Dio.
27 Ili noktadis Širkař la domo de Dio, Šar ili havis la devon gardi, kaj ili devis malfermi Šiumatene.
28 Parto el ili estis super Šiuj vazoj de la servado, lařkalkule ili enportadis kaj lařkalkule elportadis.
29 Parto el ili estis komisiita pri la ceteraj vazoj kaj pri Šiuj sanktaj objektoj, pri la faruno, la vino, la oleo, la olibano, kaj la aroma╝oj.
30 El la pastridoj kelkaj pretigadis la ■mira╝ojn el aroma╝oj.
31 Al Matitja el la Levidoj, kiu estis unuenaskito de Ůalum, KoraÂido, estis komisiitaj la aferoj de la patoj.
32 Al parto de la Kehatidoj, iliaj fratoj, estis komisiitaj la panoj de propono, kiujn ili devis pretigi por Šiu sabato.
33 La kantistoj, Šefoj de patrodomoj inter la Levidoj, estis liberaj de servado en la Šambroj, Šar tage kaj nokte ili devis sin okupadi per sia arto.
34 Tio estas la Šefoj de patrodomoj de la Levidoj en siaj generacioj. Ili lo°is en Jerusalem.


35 En Gibeon lo°is: Jeiel, la fondinto de Gibeon--la nomo de lia edzino estis MaaÂa--
36 kaj lia unuenaskita filo Abdon, kaj Cur, Ki■, Baal, Ner, Nadab,
37 Gedor, AÂjo, ZeÂarja, kaj Miklot.
38 Miklot naskigis Ůimamon. Ili ankař apud siaj fratoj enlo°i°is en Jerusalem kun siaj fratoj.
39 Ner naskigis Ki■on, Ki■ naskigis Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-Ůuan, Abinadabon, kaj E■baalon.
40 La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis MiÂan.
41 La filoj de MiÂa estis: Piton, MeleÂ, kaj TaÂrea,
42 kaj AÂaz--li naskigis Jaaran, Jaara naskigis Alemeton, Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan;
43 Moca naskigis Binean; lia filo estis Refaja, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acel.
44 Acel havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj: Azrikam, BoÂru, I■mael, Ůearja, Obadja, kaj Žanan. Tio estis la filoj de Acel.

Ăapitro 10


1 Dume la Fili■toj batalis kontrař Izrael; kaj la Izraelidoj forkuris de la Fili■toj, kaj falis mortigitaj sur la monto Gilboa.
2 Kaj la Fili■toj kuratingis Saulon kaj liajn filojn; kaj la Fili■toj mortigis Jonatanon kaj Abinadabon kaj Malki-Ůuan, filojn de Saul.
3 La batalo forti°is kontrař Saul; kaj la arkpafistoj trovis lin, kaj li estis vundita de la arkpafistoj.
4 Tiam Saul diris al sia armilportisto: Eltiru vian glavon, kaj trapiku min per °i, por ke ne venu tiuj necirkumciditoj kaj ne mokmalhonoru min. Sed lia armilportisto ne volis, Šar li forte timis. Tiam Saul prenis sian glavon kaj faligis sin sur °in.
5 Kiam lia armilportisto vidis, ke Saul mortis, li ankař faligis sin sur la glavon kaj mortis.
6 Tiamaniere mortis Saul kaj liaj tri filoj, kaj lia tuta domo kune mortis.
7 Kiam Šiuj Izraelidoj, kiuj estis en la valo, vidis, ke oni forkuras kaj ke Saul kaj liaj filoj mortis, tiam ili forlasis siajn urbojn kaj forkuris; kaj venis la Fili■toj kaj enlo°i°is en ili.


8 En la sekvanta tago venis la Fili■toj, por senvestigi la mortigitojn, kaj ili trovis Saulon kaj liajn filojn falintajn sur la monto Gilboa.
9 Kaj ili senvestigis lin kaj prenis lian kapon kaj liajn armilojn kaj sendis en la landon de la Fili■toj Širkařen, por anonci al iliaj idoloj kaj al la popolo.
10 Kaj ili metis liajn armilojn en la domon de siaj dioj, kaj lian kranion ili alfiksis en la domo de Dagon.
11 Kiam la tuta Jabe■ en Gilead ařdis pri Šio, kion faris la Fili■toj al Saul,
12 tiam levi°is Šiuj kura°uloj, kaj prenis la korpon de Saul kaj la korpojn de liaj filoj kaj alportis lin en Jabe■on, kaj enterigis iliajn ostojn sub la kverko en Jabe■, kaj fastis dum sep tagoj.
13 Tiamaniere mortis Saul pro siaj malbonagoj, kiujn li faris antař la Eternulo, ne plenumante la vorton de la Eternulo; ankař pro tio, ke li turnis sin al antařdiristino, por demandi,
14 sed ne demandis la Eternulon. Pro tio Li mortigis lin, kaj transdonis la re°adon al David, filo de Ji■aj.

Ăapitro 11


1 Kaj kunvenis Šiuj Izraelidoj al David en Žebronon, kaj diris: Jen ni estas via osto kaj via karno.
2 Ankař hierař kaj antařhierař, kiam Saul estis ankorař re°o, vi elkondukadis kaj enkondukadis Izraelon; kaj la Eternulo, via Dio, diris al vi: Vi pa■tos Mian popolon Izrael, kaj vi estos estro de Mia popolo Izrael.
3 Kaj Šiuj pleja°uloj de Izrael venis al la re°o en Žebronon, kaj David faris kun ili interligon en Žebron antař la Eternulo; kaj ili sanktoleis Davidon re°o super Izrael, konforme al la vorto de la Eternulo per Samuel.
4 Kaj David kaj Šiuj Izraelidoj iris en Jerusalemon (tio estas, en Jebuson). Tie la Jebusidoj estis la lo°antoj de la lando.
5 Kaj la lo°antoj de Jebus diris al David: Vi ne eniros Ši tien. Sed David venkoprenis la fortika╝on Cion, tio estas, la urbon de David.
6 Kaj David diris: Kiu la unua venkobatos la Jebusidojn, tiu estos Šefo kaj estro. Kaj la unua supreniris Joab, filo de Ceruja, kaj li fari°is Šefo.
7 Kaj David eklo°is en tiu fortika╝o; pro tio oni donis al °i la nomon: Urbo de David.
8 Kaj li Širkařkonstruis la urbon Šiuflanke, de Milo en la tuta Širkařo; kaj Joab restarigis la ceterajn partojn de la urbo.
9 Kaj David fari°adis Šiam pli kaj pli granda, kaj la Eternulo Cebaot estis kun li.


10 Jen estas la Šefaj herooj, kiuj estis Še David, kaj kiuj tenis sin forte kun li dum lia re°ado, kune kun la tuta Izrael, por re°igi lin super Izrael konforme al la vorto de la Eternulo.
11 Jen estas la nombro de la herooj, kiuj estis Še David: Ja■obeam, filo de ŽaÂmoni, estro de la tridek; li levis sian lancon kontrař tricent kaj mortigis ilin per unu fojo.
12 Post li estis Eleazar, filo de Dodo, la AÂoÂido; li estis el la tri herooj.
13 Li estis kun David en Pas-Damim, kie la Fili■toj kolekti°is por batalo; tie estis kampoparto plena de hordeo; kaj la popolo forkuris antař la Fili■toj.
14 Sed tiuj stari°is meze de la kampoparto, kaj savis °in kaj venkobatis la Fili■tojn; kaj la Eternulo helpis per granda helpo.
15 Kaj tri el la tridek Šefoj iris sur la rokon al David, en la kavernon Adulam, dum la tendaro de la Fili■toj staris en la valo Refaim.
16 David tiam estis en la fortika╝o, kaj la garnizono de la Fili■toj estis tiam en Bet-LeÂem.
17 Kaj David esprimis deziron kaj diris: Kiu trinkigus al mi akvon el la puto Bet-LeÂema, kiu estas apud la pordego?
18 Tiam tiuj tri trarompe penetris en la tendaron de la Fili■toj, Šerpis akvon el la puto Bet-LeÂema, kiu estis apud la pordego, prenis kaj alportis al David. Sed David ne volis trinki °in; li elver■is °in al la Eternulo,
19 kaj diris: Gardu min mia Dio, ke mi ne faru tion: Šu mi trinku la sangon de tiuj viroj, kiuj riskis sian vivon? Šar kun risko por sia vivo ili alportis °in. Kaj li ne volis trinki °in. Tion faris la tri herooj.
20 Abi■aj, frato de Joab, estis estro de tiuj tri; li mortigis per sia lanco tricent homojn, kaj li havis gloran nomon inter la tri.
21 El la tri li estis honorata de du kaj estis ilia estro, sed en la trion li ne eniris.
22 Benaja, filo de Jehojada, filo de homo kura°a, granda pro siaj faroj, el Kabceel: li mortigis la du fortulojn de Moab; li ankař malsupreniris, kaj mortigis leonon en kavo en ne°a tago.
23 Li ankař mortigis Egipton, viron, kiu havis la alton de kvin ulnoj; en la mano de la Egipto estis lanco kiel rultrabo de teksisto; li aliris al li kun bastono, el■iris la lancon el la mano de la Egipto, kaj mortigis lin per lia propra lanco.
24 Tion faris Benaja, filo de Jehojada. Kaj li havis gloran nomon inter la tri herooj.
25 Inter la tridek li estis plej honorata, sed en la trion li ne eniris. Kaj David faris lin lia korpogardistestro.


26 La Šefaj militistoj estis: Asahel, frato de Joab, ElÂanan, filo de Dodo, el Bet-LeÂem,
27 Ůamot, la Harorano, Želec, la Pelonano,
28 Ira, filo de Ike■, la Tekoaano, Abiezer, la Anatotano,
29 SibÂaj, la Žu■aido, Ilaj, la AÂoÂido,
30 Maharaj, la Netofaano, Želed, filo de Baana, la Netofaano,
31 Itaj, filo de Ribaj, el Gibea de la Benjamenidoj, Benaja, la Piratonano,
32 Žuraj, el NaÂale-Gaa■, Abiel, la Arbatano,
33 Azmavet, la BaÂurimano, EljaÂba, la Ůaalbonano;
34 el la filoj de Ha■em, la Gizonano: Jonatan, filo de Ůage, la Hararano,
35 AÂiam, filo de SaÂar, la Hararano, Elifal, filo de Ur,
36 Žefer, la MeÂeratano, AÂija, la Pelonano,
37 Žecro, la Karmelano, Naaraj, filo de Ezbaj,
38 Joel, frato de Natan, MibÂar, filo de Hagri,
39 Celek, la Amonido, NaÂaraj, la Beerotano, armilportisto de Joab, filo de Ceruja,
40 Ira, la Jetrido, Gareb, la Jetrido,
41 Urija, la Žetido, Zabad, filo de AÂlaj,
42 Adina, filo de Ůiza, la Rubenido, Šefo de Rubenidoj, kaj kun li estis tridek,
43 Žanan, filo de MaaÂa, Jo■afat, la Mitnido,
44 Uzija, la A■terotano, Ůama kaj Jeiel, filoj de Žotam, la Aroerano,
45 Jediael, filo de Ůimri, kaj lia frato JoÂa, la Ticano,
46 Eliel, la MaÂavido, Jeribaj kaj Jo■avja, filoj de Elnaam, Jitma, la Moabido,
47 Eliel, Obed, kaj Jaasiel el Mecobaja.

Ăapitro 12


1 Jen estas tiuj, kiuj venis al David en Ciklagon, kiam li estis ankorař ka■ita antař Saul, filo de Ki■; ili ankař estis inter la herooj, helpantoj en la milito;
2 armitaj per pafarko, povosciantaj ╝eti ■tonojn kaj pafarkajn sagojn per la dekstra mano kaj per la maldekstra, el la fratoj de Saul, Benjamenidoj:
3 la Šefo AÂiezer, kaj Joa■, filoj de Ůemaa, la Gibeaano, Jeziel kaj Pelet, filoj de Azmavet, BeraÂa, kaj Jehu, la Anatotano,
4 Ji■maja, la Gibeonano, heroo el tridek kaj super tridek, Jeremia, JaÂaziel, JoÂanan, kaj Jozabad, la Gederaano,
5 Eluzaj, Jerimot, Bealja, Ůemarja, kaj Ůefatja, la Žarufano,
6 Elkana, Ji■ija, Azarel, Joezer, kaj Ja■obeam, la KoraÂidoj,
7 Joela kaj Zebadja, filoj de JeroÂam, el Gedor.
8 El la Gadidoj aparti°is al David en la fortikigitan lokon en la dezerto kura°aj militistoj, kapablaj batalistoj, armitaj per ■ildo kaj lanco; iliaj viza°oj estis kiel viza°o de leono, kaj rapidkuraj ili estis, kiel gazeloj sur la montoj:
9 Ezer estis la Šefo, Obadja la dua, Eliab la tria,
10 Mi■mana la kvara, Jeremia la kvina,
11 Ataj la sesa, Eliel la sepa,
12 JoÂanan la oka, Elzabad la nařa,
13 Jeremia la deka, MaÂbanaj la dek-unua.
14 Ăi tiuj el la Gadidoj estis Šefoj en la militistaro: la plej malgranda estis super cent, kaj la plej granda super mil.
15 Ili estis tiuj, kiuj transiris Jordanon en la unua monato, kiam °i inundis siajn ambař bordojn, kaj ili dispelis Šiujn lo°antojn de la valoj orienten kaj okcidenten.
16 Ankař el la idoj de Benjamen kaj de Jehuda oni venis en la fortikigitan lokon al David.
17 Kaj David eliris renkonte al ili, kaj ekparolis kaj diris al ili: Se vi venis al mi kun paco, por helpi al mi, mia koro estos kun vi; sed se por ruze transdoni min al miaj malamikoj, kvankam miaj manoj estas senkulpaj, tiam vidu tion Dio de niaj patroj, kaj Li ju°u.
18 Kaj spirito venis sur Amasajon, la estron de la herooj, kaj li diris: Al vi, ho David, kaj kun vi, ho filo de Ji■aj, estu paco; paco al vi, kaj paco al viaj helpantoj, Šar al vi helpas via Dio. Kaj David ilin akceptis kaj faris ilin Šefoj de la militistoj.
19 Ankař el la Manaseidoj oni ali°is al David, kiam li iris kun la Fili■toj milite kontrař Saulon, sed ne helpis al ili; Šar post konsili°o la estroj de la Fili■toj forsendis lin, dirante: Kun niaj kapoj li ali°os al sia sinjoro Saul.
20 Kiam li venis en Ciklagon, ali°is al li el la Manaseidoj: AdnaÂ, Jozabad, Jediael, MiÂael, Jozabad, Elihu, kaj Ciltaj, milestroj de la Manaseidoj.
21 Kaj ili helpis al David kontrař la militistoj, Šar ili Šiuj estis herooj, kaj ili estis estroj en militistaro.
22 Ăiutage oni venis pli al David, por helpi al li, °is kolekti°is granda armeo, kiel armeo de Dio.


23 Jen estas la nombro de la Šefaj armitaj militistoj, kiuj venis al David en Žebronon, por transdoni al li la regnon de Saul, konforme al la vorto de la Eternulo:
24 da Jehudaidoj, portantaj ■ildon kaj lancon, estis ses mil okcent armitaj por la militistaro;
25 el la Simeonidoj, batalkapablaj por la militistaro, estis sep mil cent;
26 el la Levidoj estis kvar mil sescent;
27 kaj Jehojada, estro de Aaronidoj, kaj kun li tri mil sepcent;
28 kaj Cadok, kura°a junulo, kaj lia patrodomo, dudek du estroj;
29 el la Benjamenidoj, samtribanoj de Saul, tri mil; °is tiam la plimulto el ili fidele servis al la domo de Saul;
30 el la Efraimidoj dudek mil okcent kura°aj militistoj, viroj famaj en siaj patrodomoj;
31 el la duontribo de Manase dek ok mil, kiuj estis vokitaj lařnome, por iri re°igi Davidon;
32 el la IsaÂaridoj, kiuj komprenis la cirkonstancojn, kaj sciis, kion Izrael devas fari, estis ducent Šefoj, kaj Šiuj iliaj fratoj agis lař iliaj vortoj;
33 el la Zebulunidoj, militkapablaj, kaj irantaj en militon kun Šiaj bataliloj, estis kvindek mil, por envici°i en konkordo;
34 el la Naftaliidoj estis mil estroj, kaj kun ili tridek sep mil kun ■ildoj kaj lancoj;
35 el la Danidoj, armitaj por milito, estis dudek ok mil sescent;
36 el la A■eridoj, militkapablaj kaj pretaj por milito, kvardek mil;
37 de trans Jordan, el la Rubenidoj, la Gadidoj, kaj la duontribo de Manase, kun Šiaj militaj bataliloj, cent dudek mil.
38 Ăiuj tiuj militistoj, prezentantaj aran°itajn vicojn, venis plenkore en Žebronon, por fari Davidon re°o super la tuta Izrael; ankař Šiuj ceteraj Izraelidoj estis unuanimaj, por re°igi Davidon.
39 Kaj ili restis tie kun David dum tri tagoj, man°is kaj trinkis; Šar iliaj fratoj pretigis por ili;
40 ankař tiuj, kiuj estis proksime de ili, °is IsaÂar, Zebulun, kaj Naftali, alportadis al ili sur azenoj, kameloj, muloj, kaj bovoj man°a╝on el faruno, premitajn figojn, sekvinberojn, vinon, oleon, bovojn, kaj ■afojn en granda kvanto; Šar estis °ojo en Izrael.

Ăapitro 13


1 David konsili°is kun la milestroj, centestroj, kaj Šiuj Šefoj;
2 kaj David diris al la tuta komunumo de Izrael: Se plaŠas al vi, kaj se tio estas de la Eternulo, nia Dio, ni dissendu Šiuflanken al Šiuj ceteraj niaj fratoj en Šiujn regionojn de Izrael, kaj samtempe al la pastroj kaj Levidoj en la urbojn de ilia lo°ado, ke ili kolekti°u al ni;
3 kaj ni transportu al ni la keston de nia Dio, Šar ni ne turnis nin al Li en la tempo de Saul.
4 Kaj la tuta komunumo diris, ke oni tiel agu; Šar la afero plaŠis al la tuta popolo.
5 Tiam David kolektis la tutan Izraelon, de ŮiÂor la Egipta °is Žamat, por ke oni venigu la keston de Dio el Kirjat- Jearim.
6 Kaj David kun la tuta Izrael iris en Baalan, en Kirjat- Jearimon, kiu trovi°as en Judujo, por venigi de tie la keston de Dio, de la Eternulo, kiu sidas sur la keruboj, kie estas vokata Lia nomo.
7 Kaj oni veturigis la keston de Dio sur nova veturilo el la domo de Abinadab, kaj Uza kaj AÂjo kondukis la veturilon.
8 Kaj David kaj Šiuj Izraelidoj ludis antař Dio per la tuta forto, kun kantoj, harpoj, psalteroj, tamburinoj, cimbaloj, kaj trumpetoj.
9 Kiam ili alvenis al la dra■ejo de Kidon, Uza etendis sian manon, por subteni la keston, Šar la bovoj klinpu■is °in.
10 Tiam ekflamis la kolero de la Eternulo kontrař Uza, kaj Li mortigis lin pro tio, ke li etendis sian manon al la kesto; kaj li mortis tie antař Dio.
11 Kaj aflikti°is David pro tio, ke la Eternulo frapis Uzan, kaj li donis al tiu loko la nomon Perec- Uza, °is la nuna tago.
12 Kaj David ektimis Dion en tiu tago, kaj diris: Kiamaniere mi enportos al mi la keston de Dio?
13 Kaj David ne transportigis la keston al si, en la urbon de David, sed li direktis °in en la domon de Obed-Edom, la Gatano.
14 Kaj la kesto de Dio restis kun la familio de Obed-Edom en lia domo dum tri monatoj; kaj la Eternulo benis la domon de Obed-Edom, kaj Šion, kio apartenis al li.

Ăapitro 14


1 Žiram, re°o de Tiro, sendis al David senditojn, kaj cedran lignon, kaj masonistojn kaj Šarpentistojn, por ke ili konstruu por li domon.
2 Kaj David konsciis, ke la Eternulo fortikigis lin kiel re°on super Izrael, ke lia regno levi°is alte pro Lia popolo Izrael.


3 Kaj David prenis ankorař edzinojn en Jerusalem, kaj David naskigis ankorař filojn kaj filinojn.
4 Kaj jen estas la nomoj de tiuj, kiuj naski°is al li en Jerusalem: Ůamua kaj Ůobab, Natan kaj Salomono
5 kaj JibÂar kaj Eli■ua kaj Elpelet
6 kaj Noga kaj Nefeg kaj Jafia
7 kaj Eli■ama kaj Beeljada kaj Elifelet.


8 Kiam la Fili■toj ařdis, ke David estas oleita kiel re°o super la tuta Izrael, tiam Šiuj Fili■toj iris, por serŠi Davidon. David ařdis pri tio, kaj li eliris kontrař ilin.
9 Kaj la Fili■toj venis kaj okupis la valon Refaim.
10 Kaj David demandis Dion, dirante: Ău mi iru kontrař la Fili■tojn? kaj Šu Vi transdonos ilin en mian manon? Kaj la Eternulo diris al li: Iru, Šar Mi transdonos ilin en vian manon.
11 Kaj ili iris al Baal-Peracim, kaj David venkobatis ilin tie. Kaj David diris: Dio disbatis miajn malamikojn per mia mano, kiel oni disbatas akvon. Tial oni donis al tiu loko la nomon Baal-Peracim.
12 Kaj ili lasis tie siajn diojn; kaj David ordonis, ke oni forbruligu ilin per fajro.
14_13">13 Kaj denove venis la Fili■toj kaj okupis la valon. 14 Tiam David denove demandis Dion, kaj Dio diris al li: Ne iru post ili, deturnu vin de ili, kaj venu al ili de la flanko de la morusarboj;
15 kaj kiam vi ekařdos la sonon de pa■oj sur la supro de la morusarboj, tiam komencu la batalon; Šar Dio eliris antař vi, por frapi la tendaron de la Fili■toj.
16 Kaj David faris, kiel ordonis al li Dio; kaj ili venkobatis la tendaron de la Fili■toj de Gibeon °is Gezer.
17 Kaj la nomo de David fari°is fama en Šiuj landoj; kaj la Eternulo faris lin timata de Šiuj nacioj.

Ăapitro 15


1 Li konstruis al si domojn en la urbo de David, kaj pretigis lokon por la kesto de Dio, kaj etendis tendon super °i.
2 Tiam David diris: Neniu portu la keston de Dio krom la Levidoj; Šar ilin la Eternulo elektis, por ke ili portu la keston de Dio kaj servu al Li eterne.
3 Kaj David kunvenigis Šiujn Izraelidojn en Jerusalemon, por porti la keston de la Eternulo sur °ian lokon, kiun li pretigis por °i.
4 Kaj David kunvenigis la idojn de Aaron kaj la Levidojn:
5 el la idoj de Kehat estis: la estro Uriel kaj liaj fratoj, cent dudek;
6 el la idoj de Merari: la estro Asaja kaj liaj fratoj, ducent dudek;
7 el la idoj de Ger■on: la estro Joel kaj liaj fratoj, cent tridek;
8 el la idoj de Elicafan: la estro Ůemaja kaj liaj fratoj, ducent;
9 el la idoj de Žebron: la estro Eliel kaj liaj fratoj, okdek;
10 el la idoj de Uziel: la estro Aminadab kaj liaj fratoj, cent dek du.
11 Kaj David alvokis la pastrojn Cadok kaj Ebjatar, kaj la Levidojn Uriel, Asaja, Joel, Ůemaja, Eliel, kaj Aminadab;
12 kaj li diris al ili: Vi, Šefoj de patrodomoj de la Levidoj, sanktigu vin kaj viajn fratojn, kaj alportu la keston de la Eternulo, Dio de Izrael, sur la lokon, kiun mi pretigis por °i;
13 Šar antaře, kiam ne vi tion faris, la Eternulo, nia Dio, frapis nin pro tio, ke ni serŠis Lin ne tiel, kiel oni devas.
14 Kaj sanktigis sin la pastroj kaj la Levidoj, por porti la keston de la Eternulo, Dio de Izrael.
15 Kaj la idoj de Levi ekportis la keston de Dio, kiel ordonis Moseo lař la vorto de la Eternulo, sur siaj ■ultroj, per stangoj sur ili.
16 Kaj David diris al la estroj de la Levidoj, ke ili starigu siajn fratojn la kantistojn kun muzikaj instrumentoj, psalteroj, harpoj, kaj lařtaj cimbaloj, por ke alte ařdi°u la sonoj de °ojo.
17 Kaj la Levidoj starigis Hemanon, filon de Joel, kaj el liaj fratoj Asafon, filon de BereÂja, kaj el la idoj de Merari, siaj fratoj, Etanon, filon de Ku■aja;
18 kaj kun ili iliajn duagradajn fratojn: ZeÂarja, Ben, Jaaziel, Ůemiramot, JeÂiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, kaj Jeiel, kiel pordegistojn.
19 La kantistoj Heman, Asaf, kaj Etan estis por ludado sur kupraj cimbaloj;
20 ZeÂarja, Aziel, Ůemiramot, JeÂiel, Uni, Eliab, Maaseja, kaj Benaja--sur psalteroj, por sopranuloj;
21 Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed- Edom, Jeiel, kaj Azazja--sur harpoj, por basuloj, por antařkanti;
22 Kenanja, la estro de la Levidoj--por aran°ado; li aran°adis la muzikon, Šar li estis kompetentulo.
23 BereÂja kaj Elkana estis pordogardistoj Še la kesto;
24 Ůebanja, Jo■afat, Netanel, Amasaj, ZeÂarja, Benaja, kaj Eliezer, la pastroj, trumpetadis per trumpetoj antař la kesto de Dio; Obed-Edom kaj JeÂija estis pordogardistoj Še la kesto.
25 Tiamaniere iris David kaj la pleja°uloj de Izrael kaj la milestroj, por transporti kun °ojo la keston de interligo de la Eternulo el la domo de Obed-Edom.
26 Kaj kiam Dio helpis al la Levidoj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, oni oferbuŠis sep bovojn kaj sep ■afojn.
27 David estis vestita per tuniko el delikata tolo, ankař Šiuj Levidoj, kiuj portis la keston, la kantistoj, kaj Kenanja, la estro de aran°ado de la Âoroj; David ankař havis sur si linan efodon.
28 Kaj Šiuj Izraelidoj akompanis la keston de interligo de la Eternulo, kun °ojkrioj, kun sonado de korno, kun trumpetoj, lařtaj cimbaloj, psalteroj, kaj harpoj.
29 Kiam la kesto de interligo de la Eternulo venis al la urbo de David, MiÂal, filino de Saul, rigardis tra la fenestro; kaj kiam ■i vidis, ke la re°o David saltas kaj ludas, ■i ekmalestimis lin en sia koro.

Ăapitro 16


1 Kaj oni alportis la keston de Dio, kaj metis °in interne de la tendo, kiun David starigis por °i; kaj oni alportis bruloferojn kaj pacoferojn antař Dion.
2 Kiam David finis la oferadon de la bruloferoj kaj de la pacoferoj, li benis la popolon en la nomo de la Eternulo.
3 Kaj li disdonis al Šiuj Izraelidoj, kiel al la viroj, tiel ankař al la virinoj, al Šiu po unu bulo da pano, po unu porcio da viando, kaj po unu peniko da sekvinberoj.


4 Kaj li starigis antař la kesto de la Eternulo el la Levidoj servantojn, por kantadi gloron, dankon, kaj lařdon al la Eternulo, Dio de Izrael:
5 la Šefo estis Asaf, la dua estis ZeÂarja, poste Jeiel, Ůemiramot, JeÂiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom, kaj Jeiel, kun psalteroj kaj harpoj, kaj Asaf sonigadis per cimbaloj;
6 Benaja kaj JaÂaziel, la pastroj, estis kun trumpetoj Šiam antař la kesto de interligo de Dio.


7 Tiam, en tiu tago, David la unuan fojon aran°is dankokanton al la Eternulo per Asaf kaj liaj fratoj:


8 Gloru la Eternulon, voku Lian nomon; Sciigu inter la popoloj Liajn farojn.
9 Kantu al Li, muziku al Li; Parolu pri Šiuj Liaj mirakloj.
10 Lařdu Lian sanktan nomon; ěoju la koro de tiuj, kiuj serŠas la Eternulon.
11 Turnu vin al la Eternulo kaj al Lia potenco; SerŠu Šiam Lian viza°on.
12 Memoru Liajn miraklojn, kiujn Li faris; Liajn signomiraklojn kaj la ju°ojn de Lia bu■o;
13 Vi, semo de Izrael, Lia sklavo, Filoj de Jakob, Liaj elektitoj.
14 Li estas la Eternulo, nia Dio; Sur la tuta tero estas Liaj ju°oj.
15 Memoru eterne Lian interligon, La vorton, kiun Li testamentis por mil generacioj,
16 Kiun Li interkonsentis kun Abraham Kaj ╝uris al Isaak.
17 Li metis °in por Jakob kiel le°on, Por Izrael kiel eternan interligon,
18 Dirante: Al vi Mi donos la landon Kanaanan Kiel vian parton heredan.
19 Kiam vi estis malgrandnombraj, Malmultaj, kaj fremduloj en °i,
20 Kaj ili iradis de popolo al popolo, El unu regno al alia gento,
21 Tiam Li al neniu permesis premi ilin, Kaj Li punis pro ili re°ojn;
22 Dirante: Ne tu■u Miajn sanktoleitojn, Kaj al Miaj profetoj ne faru malbonon.
23 Kantu al la Eternulo la tuta tero; Proklamu de tago al tago Lian savon.
24 Rakontu inter la popoloj Lian gloron, Inter Šiuj gentoj Liajn miraklojn.
25 Ăar la Eternulo estas granda kaj tre glorinda; Li estas timinda super Šiuj dioj;
26 Ăar Šiuj dioj de la popoloj estas idoloj; Sed la Eternulo kreis la Šielon.
27 Gloro kaj majesto estas antař Li; Forto kaj beleco estas sur Lia loko.
28 Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj; Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.
29 Tributu al la Eternulo honoron de Lia nomo; Alportu donacon, kaj venu antař Lin; Adorklini°u antař la Eternulo en sankta ornamo.
30 Tremu antař Li la tuta tero; Li aran°is ja la mondon, ke °i ne ■anceli°u.
31 ěoju la Šielo, kaj estu gaja la tero; Kaj oni diru inter la nacioj: La Eternulo re°as.
32 Bruu la maro, kaj Šio, kio °in plenigas; ěoju la kampo, kaj Šio, kio estas sur °i.
33 Tiam kantu Šiuj arboj de la arbaro antař la Eternulo, Ăar Li venas, por ju°i la teron.
34 Lařdu la Eternulon, Šar Li estas bona; Ăar eterna estas Lia favorkoreco.
35 Kaj diru: Savu nin, ho Dio de nia savo, Kolektu nin kaj liberigu nin el inter la nacioj, Por ke ni danku Vian sanktan nomon, Por ke ni gloru nin per Via majesto.
36 Benata estu la Eternulo, Dio de Izrael, De eterne °is eterne.

Kaj la tuta popolo diris: Amen! kaj gloro al la Eternulo!


37 Kaj li restigis tie antař la kesto de interligo de la Eternulo Asafon kaj liajn fratojn, por servadi antař la kesto konstante, lař la ordo de Šiu tago;
38 kaj Obed-Edomon kaj liajn fratojn, sesdek ok; Obed-Edom, filo de Jedutun, kaj Žosa, restis kiel pordegistoj;
39 kaj la pastron Cadok kaj liajn fratojn, la pastrojn, antař la lo°ejo de la Eternulo sur la alta╝o en Gibeon,
40 por ke ili alportadu bruloferojn al la Eternulo sur la altaro de bruloferoj konstante, matene kaj vespere, kaj por Šio, kio estas skribita en la instruo de la Eternulo, kiun Li donis al Izrael.
41 Kaj kun ili estis Heman kaj Jedutun, kaj la aliaj elektitoj, difinitaj lařnome, por kantadi lařdon al la Eternulo, Šar eterna estas Lia favorkoreco;
42 kun ili estis Heman kaj Jedutun, kun trumpetoj kaj cimbaloj kaj aliaj instrumentoj por kantado antař Dio; kaj la filoj de Jedutun estis Še la pordego.
43 Kaj la tuta popolo disiris Šiu en sian domon; kaj David iris returne, por beni sian domon.

Ăapitro 17


1 Kiam David lo°is en sia domo, li diris unu fojon al la profeto Natan: Jen mi lo°as en domo cedroligna, kaj la kesto de interligo de la Eternulo restas sub tapi■oj.
2 Kaj Natan diris al David: Ăion, kio estas sur via koro, faru, Šar Dio estas kun vi.
3 Sed en tiu sama nokto aperis vorto de Dio al Natan, dirante:
4 Iru, kaj diru al Mia servanto David: Tiele diras la Eternulo: Ne vi konstruos por Mi la domon por lo°i;
5 Šar Mi ne lo°is en domo de post tiu tago, kiam Mi elkondukis Izraelon, °is la nuna tempo; sed Mi estis nur en tabernaklo kaj en tendo.
6 Kien ajn Mi iris kun la tuta Izrael, Šu Mi diris eŠ unu vorton al iu el la ju°istoj de Izrael, al kiuj Mi ordonis pa■ti Mian popolon, dirante: Kial vi ne konstruis por Mi cedrolignan domon?
7 Kaj nun diru jenon al Mia servanto David: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Mi prenis vin de ■afejo, de ■afoj, por ke vi estu estro super Mia popolo Izrael;
8 kaj Mi estis kun vi Šie, kien vi iris; kaj Mi ekstermis Šiujn viajn malamikojn antař vi, kaj Mi faris al vi nomon, egalan al la nomoj de la potenculoj sur la tero;
9 kaj Mi aran°is lokon por Mia popolo Izrael, kaj Mi plantis °in tiel, ke °i lo°u trankvile sur sia loko kaj ne plu tremu; kaj malbonuloj ne plu senfortigos °in, kiel antaře;
10 kaj de post tiu tempo, kiam Mi starigis ju°istojn super Mia popolo Izrael, Mi humiligis Šiujn viajn malamikojn; kaj Mi diras al vi, ke domon konstruos al vi la Eternulo.
11 Kiam fini°os viaj tagoj kaj vi iros al viaj patroj, Mi starigos post vi vian idon, kiu estos el viaj filoj; kaj Mi fortikigos lian regnon.
12 Li konstruos por Mi domon; kaj Mi fortikigos lian tronon por Šiam.
13 Mi estos al li patro, kaj li estos al Mi filo; kaj Mian favorkorecon Mi ne deturnos de li tiel, kiel Mi deturnis de tiu, kiu estis antař vi.
14 Kaj Mi starigos lin en Mia domo kaj en Mia regno por Šiam; kaj lia trono estos fortikigita por eterne.
15 Konforme al Šiuj Ši tiuj vortoj kaj al Ši tiu tuta vizio, Natan parolis al David.


16 Kaj venis la re°o David kaj sidi°is antař la Eternulo, kaj diris: Kiu estas mi, ho Dio Eternulo, kaj kio estas mia domo, ke Vi venigis min °is Ši tie?
17 Sed eŠ tio estis nesufiŠa antař Vi, ho Dio, kaj Vi parolis pri la domo de Via servanto eŠ por la malproksima estonteco, kaj Vi rigardis min kiel homon alte starantan, ho Dio Eternulo.
18 Kion pli David povas diri al Vi, por honori Vian servanton? Vi konas ja Vian servanton.
19 Ho Eternulo, por Via servanto kaj lař Via koro Vi faris tiun tutan granda╝on, por montri Šian grandecon.
20 Ho Eternulo, ne ekzistas simila al Vi, kaj ne ekzistas Dio krom Vi, lař Šio, kion ni ařdis per niaj oreloj.
21 Kaj kiu estas simila al Via popolo Izrael, la sola popolo sur la tero, koncerne kiun Dio iris, por elaŠeti °in al Si kiel popolon, por fari al Si nomon per granda╝oj kaj timinda╝oj, forpelante naciojn antař Via popolo, kiun Vi liberigis el Egiptujo?
22 Vi faris Vian popolon Izrael Via popolo por eterne; kaj Vi, ho Eternulo, faris Vin Dio por °i.
23 Kaj nun, ho Eternulo, la vorto, kiun Vi diris pri Via servanto kaj pri lia domo, veri°u por eterne, kaj Vi agu tiel, kiel Vi diris.
24 Kaj Via nomo estu vera kaj granda por eterne, por ke oni diru: La Eternulo Cebaot, Dio de Izrael, estas Dio al Izrael; kaj la domo de Via servanto David estu fortika antař Vi.
25 Ăar Vi, ho mia Dio, sciigis al la orelo de Via servanto, ke Vi konstruos al li domon; tial Via servanto trovis kura°on pre°i antař Vi.
26 Kaj nun, ho Eternulo, Vi estas Dio, kaj Vi diris pri Via servanto Ši tiun bona╝on.
27 Nun komencu beni la domon de Via servanto, ke °i restu eterne antař Vi; Šar kion Vi, ho Eternulo, benas, tio restas benita por eterne.

Ăapitro 18


1 Post tio okazis, ke David venkobatis la Fili■tojn kaj humiligis ilin, kaj li prenis Gaton kaj °iajn filinurbojn el la manoj de la Fili■toj.
2 Li ankař venkobatis la Moabidojn, kaj la Moabidoj submeti°is al David kaj alportis tributojn.
3 Kaj David venkobatis Hadarezeron, re°on de Coba, en Žamat, kiam tiu iris, por fortikigi sian regadon super la rivero Eřfrato.
4 Kaj David venkoprenis de li mil Šarojn kaj sep mil rajdantojn kaj dudek mil piedirantojn; kaj David lamigis Šiujn ŠarŠevalojn, sed restigis el ili por cent Šaroj.
5 La Sirianoj Damaskaj venis, por helpi al Hadarezer, re°o de Coba; sed David venkobatis el la Sirianoj dudek du mil homojn.
6 Kaj David restigis garnizonojn en la Damaska Sirio, kaj la Sirianoj submeti°is al David kaj alportis tributojn. Kaj la Eternulo helpis al David Šie, kien li iris.
7 Kaj David prenis la orajn ■ildojn, kiujn havis sur si la servantoj de Hadarezer, kaj alportis ilin en Jerusalemon.
8 Kaj el TibÂat kaj el Kun, urboj de Hadarezer, David prenis tre multe da kupro, el kiu poste Salomono faris la kupran maron, la kolonojn, kaj la kuprajn vazojn.
9 Kiam Tou, re°o de Žamat, ařdis, ke David venkobatis la tutan militistaron de Hadarezer, re°o de Coba,
10 tiam li sendis sian filon Hadoram al la re°o David, por saluti lin, kaj gratuli lin pri tio, ke li militis kontrař Hadarezer kaj venkobatis lin (Šar Tou estis en milito kontrař Hadarezer); kaj li havis kun si Šiaspecajn vazojn el oro, ar°ento, kaj kupro.
11 Ankař Ši tiujn David dediŠis al la Eternulo, kune kun la ar°ento kaj oro, kiun li prenis de Šiuj nacioj: de Edom, de Moab, de la Amonidoj, de la Fili■toj, kaj de Amalek.
12 Plue Abi■aj, filo de Ceruja, venkobatis Edomon en la Valo de Salo, dek ok mil homojn;
13 kaj li restigis en Edomujo garnizonojn, kaj Šiuj Edomidoj submeti°is al David. Kaj la Eternulo helpis al David Šie, kien li iris.


14 Kaj David re°is super la tuta Izrael, kaj li faradis ju°on kaj justecon al sia tuta popolo.
15 Joab, filo de Ceruja, estis estro de la militistaro; Jeho■afat, filo de AÂilud, estis kronikisto;
16 Cadok, filo de AÂitub, kaj AbimeleÂ, filo de Ebjatar, estis pastroj; kaj Ůav■a estis skribisto;
17 Benaja, filo de Jehojada, estis super la Keretidoj kaj la Peletidoj; kaj la filoj de David estis la unuaj apud la re°o.

Ăapitro 19


1 Okazis poste, ke mortis NaÂa■, re°o de la Amonidoj, kaj lia filo fari°is re°o anstatař li.
2 Tiam David diris: Mi estos favorkora al Žanun, filo de NaÂa■, Šar lia patro agis favorkore koncerne min. Kaj David sendis senditojn, por konsoli lin pri lia patro. Kaj la servantoj de David venis en la landon de la Amonidoj, al Žanun, por lin konsoli.
3 Sed la eminentuloj de la Amonidoj diris al Žanun: Ău efektive David deziras honori vian patron antař vi, ke li sendis al vi konsolantojn? Šu ne venis al vi liaj servantoj nur por esplori, por ruinigi, kaj por esplorrigardi la landon?
4 Tiam Žanun prenis la servantojn de David, razigis ilin, detranŠis iliajn vestojn °is duono, °is la lumboj, kaj foririgis ilin.
5 Kaj ili iris. Kaj oni raportis al David pri tiuj viroj, kaj li sendis renkonte al ili, Šar la viroj tre hontis. Kaj la re°o diris: Restu en JeriÂo, °is rekreskos viaj barboj, kaj tiam revenu.
6 Kiam la Amonidoj vidis, ke ili indignigis kontrař si Davidon, tiam Žanun kaj la Amonidoj sendis mil kikarojn da ar°ento, por dungi al si el Mezopotamio, el Sirio de MaaÂa, kaj el Coba Šarojn kaj rajdistojn.
7 Kaj ili dungis al si tridek du mil Šarojn kaj la re°on de MaaÂa kun lia popolo. Kaj ili venis kaj stari°is tendare antař Medba. Kaj la Amonidoj kolekti°is el siaj urboj kaj venis al la milito.
8 Kiam David ařdis pri tio, li sendis Joabon kaj la tutan armeon da kura°uloj.
9 Kaj la Amonidoj eliris, kaj batalaran°i°is antař la enirejo de la urbo; kaj la re°oj venintaj aran°i°is aparte, sur la kampo.
10 Kiam Joab vidis, ke li havos kontrař si batalon antaře kaj malantaře, li faris elekton el Šiuj plejbravuloj en Izrael kaj batalaran°is ilin kontrař la Sirianoj;
11 la ceteran parton de la popolo li komisiis al sia frato Abi■aj, kaj ili batalaran°is sin kontrař la Amonidoj.
12 Kaj li diris: Se la Sirianoj superfortos min, tiam vi donos al mi helpon; sed se la Amonidoj superfortos vin, tiam mi donos al vi helpon;
13 estu kura°a, kaj ni tenu nin forte pro nia popolo kaj pro la urboj de nia Dio; kaj la Eternulo faru tion, kio plaŠos al Li.
14 Kaj Joab, kun la popolo, kiu estis kun li, komencis la batalon kontrař la Sirianoj, kaj Ši tiuj forkuris antař li.
15 Kiam la Amonidoj vidis, ke la Sirianoj forkuris, ili ankař forkuris antař lia frato Abi■aj, kaj foriris en la urbon. Kaj Joab venis Jerusalemon.
16 Vidante, ke ili estas venkobatitaj de la Izraelidoj, la Sirianoj sendis senditojn kaj elirigis la Sirianojn transriverajn; kaj ŮofaÂ, la militestro de Hadarezer, ilin kondukis.
17 Kiam tio estis raportita al David, li kolektis Šiujn Izraelidojn, transiris Jordanon, venis al ili, kaj batalaran°i°is kontrař ili; David aran°is batalon kontrař la Sirianoj, kaj ili interbatalis kun li.
18 Kaj la Sirianoj forkuris antař Izrael, kaj David mortigis el la Sirianoj sep mil Šaristojn kaj kvardek mil piedirantojn; ankař ŮofaÂon, la militestron, li mortigis.
19 Kiam la servantoj de Hadarezer vidis, ke ili estas venkobatitaj de la Izraelidoj, ili faris pacon kun David kaj submeti°is al li. Kaj la Sirianoj ne volis plu helpi al la Amonidoj.

Ăapitro 20


1 Post paso de unu jaro, en la tempo, kiam la re°oj eliras milite, Joab kondukis la militistaron kaj komencis ruinigi la landon de la Amonidoj, kaj li venis kaj eksie°is Raban. Sed David restis en Jerusalem. Kaj Joab venkobatis Raban kaj detruis °in.
2 Kaj David prenis la kronon de Malkam de lia kapo; li trovis, ke °i enhavas lařpeze kikaron da oro, kaj estis en °i multekosta ■tono, kiu transiris sur la kapon de David. Kaj da militakira╝o li elportis el la urbo tre multe.
3 Kaj la popolon, kiu estis tie, li elirigis, kaj mortigis per segiloj, feraj dra■iloj, kaj hakiloj. Tiele David agis kun Šiuj urboj de la Amonidoj. Kaj David kun la tuta popolo revenis Jerusalemon.


4 Post tio komenci°is milito en Gezer, kontrař la Fili■toj; tiam SibÂaj, la Žu■aido, mortigis Sipajon, unu el la infanoj de la giganto. Kaj ili humili°is.
5 Kaj denove estis milito kun la Fili■toj; kaj ElÂanan, filo de Jair, mortigis LaÂmin, fraton de Goljat, la Gatano, Še kiu la tenilo de lia lanco estis kiel rultrabo de teksisto.
6 Kaj denove estis milito en Gat; tie estis viro tre altkreska, kiu havis po ses fingroj, sume dudek kvar; li ankař naski°is al la giganto.
7 Kiam li insultis Izraelon, lin mortigis Jonatan, filo de Ůimea, frato de David.
8 Tiuj naski°is al la giganto en Gat, kaj ili falis de la mano de David kaj de la manoj de liaj servantoj.

Ăapitro 21


1 Satano levi°is kontrař Izraelon kaj instigis Davidon kalkuli Izraelon.
2 Kaj David diris al Joab kaj al la estroj de la popolo: Iru, kalkulu la Izraelidojn, de Beer-Ůeba °is Dan, kaj raportu al mi, por ke mi sciu ilian nombron.
3 Joab diris: La Eternulo multigu Sian popolon centoble; ili Šiuj, ho re°o, mia sinjoro, estas ja servantoj por mia sinjoro; por kio do mia sinjoro tion postulas? por kio tio fari°u kulpo sur Izrael?
4 Sed la vorto de la re°o superfortis Joabon; tial Joab iris, trairis la tutan Izraelidaron, kaj venis Jerusalemon.
5 Kaj Joab transdonis al David la rezulton de la kalkulado de la popolo; kaj montri°is, ke da Izraelidoj estas miliono kaj cent mil viroj povantaj eltiri glavon, kaj da Jehudaidoj kvarcent sepdek mil povantaj eltiri glavon.
6 La Levidojn kaj la Benjamenidojn li ne kalkulis inter ili, Šar antipatia estis al Joab la vorto de la re°o.
7 Kaj tiu afero malplaŠis al Dio, kaj Li frapis Izraelon.
8 Tiam David diris al Dio: Mi forte pekis, farante tiun aferon. Sed nun, pardonu do la malbonagon de Via servanto; Šar mi agis tre malsa°e.
9 Kaj la Eternulo parolis al Gad, la viziisto de David, dirante:
10 Iru kaj diru al David: Tiele diras la Eternulo: Tri punojn Mi proponas al vi; elektu al vi unu el ili, ke Mi °in faru al vi.
11 Kaj Gad venis al David, kaj diris al li: Tiele diras la Eternulo: Akceptu por vi:
12 ař dum tri jaroj estos malsato en la lando; ař dum tri monatoj vi estos premata de viaj kontrařuloj kaj vin atingos la glavo de viaj malamikoj; ař dum tri tagoj regos en la lando la glavo de la Eternulo kaj pesto, kaj an°elo de la Eternulo ekstermados en Šiuj regionoj de Izrael. Pripensu do nun, kion mi respondu al mia Sendinto.
13 Tiam David diris al Gad: Estas al mi tre malfacile; sed mi falu en la manon de la Eternulo, Šar tre granda estas Lia kompatemeco; nur mi ne falu en manon homan.
14 Kaj la Eternulo venigis peston sur Izraelon, kaj falis el la Izraelidoj sepdek mil homoj.
15 Kaj Dio sendis an°elon al Jerusalem, por fari en °i ekstermon. Sed kiam li komencis la ekstermadon, la Eternulo rigardis, kaj bedařris la malbonon, kaj diris al la an°elo-ekstermanto: SufiŠe! nun haltigu vian manon! La an°elo de la Eternulo staris tiam apud la dra■ejo de Ornan, la Jebusido.
16 David levis siajn okulojn, kaj ekvidis la an°elon de la Eternulo, starantan inter la tero kaj la Šielo, kaj tenantan en sia mano eltiritan glavon, etenditan super Jerusalem. Tiam David kaj la pleja°uloj, kovritaj per saka╝oj, ╝etis sin viza°altere.
17 Kaj David diris al Dio: Mi estas ja tiu, kiu ordonis kalkuli la popolon; mi estas tiu, kiu pekis kaj faris la malbona╝on; sed kion faris Ši tiuj ■afoj? Ho Eternulo, mia Dio, Via mano estu sur mi kaj sur la domo de mia patro; sed Vian popolon ne plagu.
18 La an°elo de la Eternulo diris al Gad, ke li diru al David, ke David iru kaj starigu altaron al la Eternulo sur la dra■ejo de Ornan, la Jebusido.
19 Tiam David iris, konforme al la vorto de Gad, kiun li eldiris en la nomo de la Eternulo.
20 Kiam Ornan sin returnis kaj ekvidis la an°elon, li kaj liaj kvar filoj kun li sin ka■is. Ornan tiam estis dra■anta tritikon.
21 Kaj David venis al Ornan. Ornan ekrigardis kaj ekvidis Davidon, kaj li eliris el la dra■ejo kaj adorklini°is antař David viza°altere.
22 David diris al Ornan: Donu al mi la lokon de la dra■ejo, por ke mi konstruu sur °i altaron al la Eternulo; pro °ia plena prezo donu °in al mi, por ke Šesi°u la pesto inter la popolo.
23 Kaj Ornan diris al David: Prenu al vi; mia sinjoro la re°o faru tion, kio plaŠas al li; vidu, mi fordonas la bovojn por bruloferoj, la dra■ilojn por ligno, kaj la tritikon por farunofero; Šion mi fordonas.
24 Sed la re°o David diris al Ornan: Ne; mi volas aŠeti pro plena prezo; Šar mi ne oferportos vian propra╝on al la Eternulo, kaj mi ne alportos bruloferon senpagan.
25 Kaj David donis al Ornan pro la loko sescent siklojn da oro.
26 Kaj David konstruis tie altaron al la Eternulo, kaj alportis bruloferojn kaj pacoferojn, kaj ekvokis al la Eternulo; kaj Li respondis al li per fajro el la Šielo sur la altaron de la brulofero.
27 Kaj la Eternulo ordonis al la an°elo, ke li remetu sian glavon en °ian ingon.


28 En tiu tempo, vidante, ke la Eternulo respondis al li sur la dra■ejo de Ornan, la Jebusido, David alportis tie oferon.
29 La tabernaklo de la Eternulo, kiun faris Moseo en la dezerto, kaj la altaro de bruloferoj, estis en tiu tempo sur alta╝o en Gibeon.
30 Sed David ne povis iri antař °in por demandi Dion; Šar lin timigis la glavo de la an°elo de la Eternulo.

Ăapitro 22


1 Kaj David diris: Ăi tie estas la domo de Dio, la Eternulo, kaj Ši tio estas altaro por bruloferoj por Izrael.


2 Kaj David ordonis kunvenigi la fremdulojn, kiuj estis en la lando de Izrael, kaj li starigis ■tonhakistojn, por Širkařhaki ■tonojn por la konstruado de la domo de Dio.
3 Kaj multe da fero por najloj al la pordoj de la pordegoj kaj por la krampoj pretigis David, ankař multe da kupro, en nemezurita kvanto;
4 kaj sennombran kvanton da cedra ligno, Šar la Cidonanoj kaj Tiranoj alveturigis al David multe da cedra ligno.
5 Kaj David diris: Mia filo Salomono estas juna kaj neforta, kaj la domo, kiun oni devas konstrui por la Eternulo, devas esti granda, por ke Lia nomo kaj gloro estu konata en Šiuj landoj. Tial mi preparados por li. Kaj David multe preparis antař sia morto.


6 Kaj li alvokis sian filon Salomono, kaj testamentis al li, ke li konstruu domon por la Eternulo, Dio de Izrael.
7 Kaj David diris al Salomono: Mia filo, mi havis la intencon konstrui domon al la nomo de la Eternulo, mia Dio;
8 sed aperis pri mi vorto de la Eternulo, dirante: Multe da sango vi ver■is, kaj grandajn militojn vi faris, tial vi ne devas konstrui domon al Mia nomo; Šar multe da sango vi ver■is antař Mi sur la teron.
9 Jen filo naski°os al vi; li estos homo de paco, kaj Mi donos al li pacon en rilato al Šiuj liaj malamikoj Širkaře; Salomono estos lia nomo, kaj pacon kaj trankvilecon Mi donos al Izrael en lia tempo.
10 Li konstruos domon al Mia nomo; li estos al Mi filo, kaj Mi estos al li patro; kaj Mi fortikigos la tronon de lia re°ado super Izrael por Šiam.
11 Nun, ho mia filo, la Eternulo estu kun vi, por ke vi sukcesu kaj konstruu la domon de la Eternulo, via Dio, kiel Li diris pri vi.
12 La Eternulo donu al vi sa°on kaj kompetentecon, kaj Li faru vin ordonanto super Izrael, por ke vi plenumadu la instruon de la Eternulo, via Dio.
13 Tiam vi havos sukceson, se vi observos kaj plenumos la le°ojn kaj preskribojn, kiujn la Eternulo donis per Moseo al Izrael. Estu forta kaj kura°a; ne timu, kaj ne tremu.
14 Jen mi en mia malriŠeco pretigis por la domo de la Eternulo cent mil kikarojn da oro, kaj milionon da kikaroj da ar°ento, kaj kupron kaj feron en nekalkulebla kvanto, Šar estas multe da °i; ankař lignon kaj ■tonojn mi pretigis; kaj vi povas aldoni al tio.
15 Vi havas multe da farontoj de la laboroj, masonistojn kaj Šarpentistojn kaj kompetentulojn pri Šiaj aferoj.
16 La oro, ar°ento, kupro, kaj fero estas en nekalkulebla kvanto; levi°u kaj faru, kaj la Eternulo estu kun vi.
17 Kaj David ordonis al Šiuj estroj de Izrael, ke ili helpu lian filon Salomono:
18 La Eternulo, via Dio, estas ja kun vi, kaj Li donis al vi trankvilecon Šiuflanke Širkaře; Šar Li transdonis en miajn manojn la lo°antojn de la lando, kaj la lando humili°is antař la Eternulo kaj antař Lia popolo.
19 Direktu do nun vian koron kaj vian animon, por turni vin al la Eternulo, via Dio. Levi°u, kaj konstruu la sanktejon de la Eternulo Dio, por transporti la keston de interligo de la Eternulo kaj la sanktajn vazojn de Dio en la domon, kiu estos konstruita al la nomo de la Eternulo.

Ăapitro 23


1 David maljuni°is kaj atingis sufiŠan a°on; kaj li faris Salomonon, sian filon, re°o super Izrael.
2 Kaj li kunvenigis Šiujn estrojn de Izrael kaj la pastrojn kaj la Levidojn.
3 Kaj estis kalkulitaj la Levidoj de la a°o de tridek jaroj kaj pli; kaj montri°is, ke ilia nombro, kalkulante Šiujn kapojn de viroj, estis tridek ok mil.
4 El ili por administri la servadon de la domo de la Eternulo estis dudek kvar mil; da oficistoj kaj ju°istoj estis ses mil;
5 kvar mil pordegistoj, kaj kvar mil glorantoj de la Eternulo per instrumentoj, kiujn mi faris por glorado.
6 Kaj David dividis ilin en klasojn lař la filoj de Levi: Ger■on, Kehat, kaj Merari.
7 La Ger■onidoj: Ladan kaj Ůimei.
8 La filoj de Ladan: la Šefo JeÂiel, Zetam, kaj Joel--tri.
9 La filoj de Ůimei: Ůelomit, Žaziel, kaj Haran--tri. Tio estas la Šefoj de patrodomoj de Ladan.
10 Kaj la filoj de Ůimei: JaÂat, Zina, Jeu■, kaj Beria. Tio estas la filoj de Ůimei--kvar.
11 JaÂat estis la Šefo, Zina estis la dua; Jeu■ kaj Beria havis nemulte da infanoj, tial ili Še la kalkulado prezentis unu patrodomon.
12 La filoj de Kehat: Amram, Jichar, Žebron, kaj Uziel--kvar.
13 La filoj de Amram: Aaron kaj Moseo. Aaron estis apartigita kaj sanktigita por la plejsanktejo, li kaj liaj idoj por Šiam, por incensadi antař la Eternulo, por servadi al Li kaj por benadi en Lia nomo eterne.
14 Moseo estis homo de Dio, kaj liaj idoj estis alkalkulitaj al la tribo de Levi.
15 La filoj de Moseo: Ger■om kaj Eliezer.
16 La filoj de Ger■om: Ůebuel estis la Šefo.
17 La filoj de Eliezer estis: ReÂabja, la unua; aliajn filojn Eliezer ne havis; sed ReÂabja havis tre multe da filoj.
18 La filoj de Jichar: Ůelomit, la unua.
19 La filoj de Žebron: la unua estis Jerija, la dua estis Amarja, la tria estis JaÂaziel, la kvara estis Jekameam.
20 La filoj de Uziel: MiÂa, la unua, kaj Ji■ija, la dua.
21 La filoj de Merari: MaÂli kaj Mu■i. La filoj de MaÂli: Eleazar kaj Ki■.
22 Eleazar mortis, kaj li ne havis filojn, sed nur filinojn; kaj ilin prenis al si la filoj de Ki■, iliaj kuzoj.
23 La filoj de Mu■i: MaÂli, Eder, kaj Jeremot--tri.
24 Tio estas la idoj de Levi lař iliaj patrodomoj, la Šefoj de patrodomoj lař ilia kalkulo, lař ilia lařnoma kaj lařkapa nombro, kiuj faradis la laboron de servado en la domo de la Eternulo, komencante de la a°o de dudek jaroj kaj plue.
25 Ăar David diris: La Eternulo, Dio de Izrael, donis ripozon al Sia popolo; kaj Li enlo°i°is en Jerusalem por Šiam.
26 Kaj la Levidoj ne bezonis portadi la tabernaklon kaj Šiujn °iajn vazojn por la servado en °i.
27 Lař la lastaj ordonoj de David estis kalkulitaj la Levidoj, havantaj la a°on de dudek jaroj kaj pli.
28 Ilia ofico estis helpi al la Aaronidoj Še la servado en la domo de la Eternulo, zorgi pri la kortoj, pri la Šambroj, pri la pureco de Šio sankta, kaj plenumi la laboron en la domo de Dio;
29 zorgi pri la pano de propono, pri la faruno por farunoferoj, pri la macoj, pri la patoj, pri la rostado, kaj pri Šia mezurado kaj pesado;
30 stari Šiumatene, por kanti lařdon kaj gloron al la Eternulo, tiel same ankař vespere;
31 fari Šiujn bruloferojn al la Eternulo en la sabatoj, monatkomencoj, kaj festoj, lař ilia nombro, lař la preskribo pri ili, Šiam antař la Eternulo;
32 servi por de╝orado Še la tabernaklo de kunveno, Še la sankta╝oj, kaj apud siaj fratoj la Aaronidoj Še la servado en la domo de la Eternulo.

Ăapitro 24


1 La ordo de la Aaronidoj: la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, kaj Itamar.
2 Nadab kaj Abihu mortis pli frue ol ilia patro, kaj filojn ili ne havis; kaj Eleazar kaj Itamar fari°is pastroj.
3 La ordon aran°is David, kaj Cadok el la idoj de Eleazar, kaj AÂimele el la idoj de Itamar, lař iliaj oficoj Še ilia servado.
4 Montri°is, ke inter la idoj de Eleazar estis pli granda nombro da viroj, ol inter la idoj de Itamar. Oni dividis ilin: por la idoj de Eleazar estis dek ses Šefoj de patrodomoj, kaj por la idoj de Itamar ok patrodomoj.
5 Oni dividis ilin per lotado, ambař partojn paralele, Šar la estroj de la sanktejo kaj la estroj en la aferoj de Dio estis el la idoj de Eleazar kaj el la idoj de Itamar.
6 Kaj enskribis ilin Ůemaja, filo de Netanel, skribisto el la Levidoj, antař la re°o kaj la estroj, antař la pastro Cadok, antař AÂimeleÂ, filo de Ebjatar, kaj antař la Šefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj; unu loto estis por patrodomo de Eleazaridoj, kaj unu loto estis por patrodomo de Itamaridoj.
7 La unua loto eliris por Jehojarib, la dua por Jedaja,
8 la tria por Žarim, la kvara por Seorim,
9 la kvina por Malkija, la sesa por Mijamin,
10 la sepa por Hakoc, la oka por Abija,
11 la nařa por Je■ua, la deka por ŮeÂanja,
12 la dek-unua por Elja■ib, la dek-dua por Jakim,
13 la dek-tria por Župa, la dek-kvara por Je■ebab,
14 la dek-kvina por Bilga, la dek-sesa por Imer,
15 la dek-sepa por Žezir, la dek-oka por Hapicec,
16 la dek-nařa por PetaÂja, la dudeka por JeÂezkel,
17 la dudek-unua por JaÂin, la dudek-dua por Gamul,
18 la dudek-tria por Delaja, la dudek-kvara por Maazja.
19 Tio estis ilia ordo Še ilia servado, por iri en la domon de la Eternulo lař la preskribo donita per ilia patro Aaron, kiel ordonis al li la Eternulo, Dio de Izrael.


20 La ordo por la ceteraj idoj de Levi: el la idoj de Amram: Ůubael; el la idoj de Ůubael: JeÂdeja;
21 Še ReÂabja: el la idoj de ReÂabja la unua estis Ji■ija;
22 Še la Jicharidoj: Ůelomot; el la filoj de Ůelomot: JaÂat;
23 la filoj de Žebron: Jerija, Amarja estis la dua, JaÂaziel la tria, Jekameam la kvara;
24 el la filoj de Uziel: MiÂa; el la filoj de MiÂa: Ůamir;
25 la frato de MiÂa estis Ji■ija; el la filoj de Ji■ija: ZeÂarja;
26 el la filoj de Merari: MaÂli kaj Mu■i; el la filoj de Jaazija: Beno;
27 el la idoj de Merari: Še Jaazija: Beno, Ůoham, Zakur, kaj Ibri;
28 Še MaÂli: Eleazar; li ne havis filojn;
29 Še Ki■: el la filoj de Ki■: JeraÂmeel;
30 la filoj de Mu■i: MaÂli, Eder, kaj Jerimot. Tio estas la Levidoj lař iliaj patrodomoj.
31 Ili ankař lotis samtempe kun siaj fratoj la Aaronidoj, antař la re°o David, Cadok, AÂimeleÂ, kaj la Šefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj: Šefo de patrodomo egale kun sia pli malgranda frato.

Ăapitro 25


1 David kaj la militestroj apartigis por la servado filojn de Asaf, de Heman, kaj de Jedutun, kiuj estis inspiritaj por harpoj, psalteroj, kaj cimbaloj. Ili estis kalkulitaj por sia servado:
2 el la filoj de Asaf: Zakur, Jozef, Netanja, kaj A■arela, filoj de Asaf, sub gvidado de Asaf, kiu kantis Še la re°o.
3 De Jedutun, la filoj de Jedutun: Gedalja, Ceri, Je■aja, Ža■abja, kaj Matitja, ses, sub gvidado de sia patro Jedutun, kiu ludis inspirite sur harpo, por lařdi kaj glori la Eternulon.
4 De Heman, la filoj de Heman: Bukija, Matanja, Uziel, Ůebuel, Jerimot, Žananja, Žanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jo■beka■a, Maloti, Hotir, kaj MaÂaziot.
5 Ăiuj ili estis filoj de Heman, viziisto de la re°o koncerne la vortojn de Dio, por levi la kornon. Dio donis al Heman dek kvar filojn kaj tri filinojn.
6 Ăiuj Ši tiuj estis sub la gvidado de siaj patroj Še la kantado en la domo de la Eternulo, kun cimbaloj, psalteroj, kaj harpoj, Še la servado en la domo de Dio, sub la gvidado de la re°o, Asaf, Jedutun, kaj Heman.
7 Ilia nombro, kune kun iliaj fratoj, instruitaj por kanti antař la Eternulo, Šiuj kompetentuloj, estis ducent okdek ok.
8 Ili lotis pri la vico de sia de╝orado, la malgrandaj egale kiel la grandaj, kompetentulo egale kiel lernanto.
9 La unua loto eliris Še Asaf por Jozef; la dua por Gedalja; li kun siaj fratoj kaj siaj filoj estis dek du;
10 la tria por Zakur; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
11 la kvara por Jicri; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
12 la kvina por Netanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
13 la sesa por Bukija; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
14 la sepa por Je■arela; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
15 la oka por Je■aja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
16 la nařa por Matanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
17 la deka por Ůimei; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
18 la dek- unua por Azarel; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
19 la dek- dua por Ža■abja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
20 la dek- tria por Ůubael; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
21 la dek- kvara por Matitja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
22 la dek- kvina por Jeremot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
23 la dek- sesa por Žananja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
24 la dek- sepa por Jo■beka■a; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
25 la dek-oka por Žanani; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
26 la dek-nařa por Maloti; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
27 la dudeka por Eliata; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
28 la dudek-unua por Hotir; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
29 la dudek-dua por Gidalti; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
30 la dudek-tria por MaÂaziot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
31 la dudek-kvara por Romamti-Ezer; liaj filoj kaj fratoj estis dek du.

Ăapitro 26


1 La klasoj de la pordegistoj: el la KoraÂidoj: Me■elemja, filo de Kore, el la filoj de Asaf.
2 Me■elemja havis filojn: la unuenaskito estis ZeÂarja, la dua estis Jediael, la tria estis Zebadja, la kvara estis Jatniel;
3 la kvina estis Elam, la sesa estis JehoÂanan, la sepa estis Eljehoenaj.
4 Obed-Edom havis filojn: Ůemaja estis la unuenaskito, Jehozabad la dua, Joa la tria, SaÂar la kvara, Netanel la kvina,
5 Amiel la sesa, IsaÂar la sepa, Peultaj la oka; Šar benis lin Dio.
6 Al lia filo Ůemaja naski°is filoj, kiuj regis en siaj patrodomoj, Šar ili estis bravaj homoj.
7 La filoj de Ůemaja: Otni, Refael, Obed, Elzabad, liaj fratoj, bravaj homoj, Elihu kaj SemaÂja.
8 Ăiuj ili estis el la idoj de Obed-Edom; ili kaj iliaj filoj kaj iliaj fratoj estis bravaj homoj, tařgaj por servado: sesdek du ili estis Še Obed- Edom.
9 Me■elemja havis filojn kaj fratojn, bravajn homojn dek ok.
10 Žosa el la Merariidoj havis filojn: Ůimri estis la Šefo (kvankam li ne estis unuenaskito, tamen lia patro faris lin Šefo),
11 Žilkija estis la dua, Tebalja la tria, ZeÂarja la kvara; Šiuj filoj kaj fratoj de Žosa estis dek tri.
12 Al tiuj grupoj da pordegistoj, al la Šefoj de viroj, estis komisiita la servado en la domo de la Eternulo kune kun iliaj fratoj.
13 Kaj ili lotis, kiel la malgrandaj, tiel ankař la grandaj, lař siaj patrodomoj, por Šiu pordego aparte.
14 Kaj la loto pri la oriento falis por Ůelemja; kaj pri lia filo ZeÂarja, la sa°a konsilanto, oni lotis, kaj lia loto eliris por la nordo;
15 pri Obed-Edom por la sudo, kaj pri liaj filoj por la provizejo;
16 pri Ůupim kaj Žosa por la okcidento, por la Pordego ŮaleÂet, kie la vojo levi°as, kie gardo staras apud gardo.
17 Oriente estis ses Levidoj, norde kvar Šiutage, sude kvar Šiutage, kaj Še la provizejoj po du.
18 Ăe la alirejo okcidente estis: kvar Še la vojo, kaj du Še la alirejo.
19 Tio estis la grupoj da pordegistoj el la KoraÂidoj kaj el la Merariidoj.


20 El la Levidoj, AÂija estis super la trezoroj de la domo de Dio kaj super la trezoroj de la sankta╝oj.
21 El la idoj de Ladan, idoj de la Ger■onido Ladan, Šefoj de patrodomoj de la Ger■onido Ladan estis la JeÂielidoj.
22 La JeÂielidoj: Zetam, kaj Joel, lia frato, estis super la trezoroj de la domo de la Eternulo.
23 El la Amramidoj, Jicharidoj, Žebronidoj, kaj Uzielidoj,
24 Ůebuel, ido de Ger■om, filo de Moseo, estis estro super la trezoroj.
25 Lia frato Eliezer havis filon ReÂabja; lia filo estis Je■aja, lia filo estis Joram, lia filo estis ZiÂri, kaj lia filo estis Ůelomit.
26 Ăi tiu Ůelomit kaj liaj fratoj estis super Šiuj trezoroj de la sankta╝oj, kiujn sanktigis la re°o David, la Šefoj de patrodomoj, la milestroj, kaj la centestroj, kaj la militestroj.
27 El la militoj kaj el la militakira╝oj ili konsekris partojn, por subteni la domon de la Eternulo.
28 Ankař Šio, kion sanktigis la antařvidisto Samuel, kaj Saul, filo de Ki■, kaj Abner, filo de Ner, kaj Joab, filo de Ceruja, Šio sanktigita estis sub la gardado de Ůelomit kaj liaj fratoj.
29 El la Jicharidoj, Kenanja kaj liaj filoj estis por la aferoj eksteraj de Izrael, kiel inspektistoj kaj ju°istoj.
30 El la Žebronidoj, Ža■abja kaj liaj fratoj, bravaj homoj, mil sepcent, havis oficojn en Izrael transe de Jordan, okcidente, por Šiuj aferoj koncernantaj la Eternulon kaj por la aferoj de la re°o.
31 El la Žebronidoj, Jerija estis Šefo de la Žebronidoj en iliaj generacioj kaj patrodomoj. En la kvardeka jaro de la re°ado de David ili estis esploritaj, kaj oni trovis Še ili bravajn homojn en Jazer en Gilead.
32 Kaj liaj fratoj, bravaj homoj, du mil sepcent, Šefoj de patrodomoj; al ili la re°o David donis oficojn Še la Rubenidoj, la Gadidoj, kaj la duontribo de Manase, por Šiuj aferoj de Dio kaj aferoj de la re°o.

Ăapitro 27


1 La Izraelidoj havis lař sia nombro Šefojn de patrodomoj, milestrojn, centestrojn, kaj siajn inspektistojn, kiuj servis al la re°o pri Šiuj aferoj de la aparta╝oj, inter■an°ante sin Šiumonate, en Šiuj monatoj de la jaro. Ăiu aparta╝o konsistis el dudek kvar mil.
2 Super la unua aparta╝o en la unua monato estis Ja■obeam, filo de Zabdiel; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil;
3 li estis el la idoj de Perec, la Šefo de Šiuj militestroj por la unua monato.
4 Super la aparta╝o de la dua monato estis Dodaj, la AÂoÂido; en lia aparta╝o estis ankař la princo Miklot; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
5 La tria militestro, por la tria monato, estis Benaja, filo de la pastro Jehojada; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
6 Ăi tiu Benaja estis el la tridek herooj, kaj estro super ili; en lia aparta╝o estis lia filo Amizabad.
7 La kvara, por la kvara monato, estis Asahel, frato de Joab, kaj post li lia filo Zebadja; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
8 La kvina, por la kvina monato, estis la estro Ůamhut, la JizraÂido; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
9 La sesa, por la sesa monato, estis Ira, filo de Ike■, la Tekoaano; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
10 La sepa, por la sepa monato, estis Želec, la Pelonano, el la Efraimidoj; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
11 La oka, por la oka monato, estis SibÂaj, la Žu■aido, el la ZeraÂidoj; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
12 La nařa, por la nařa monato, estis Abiezer, la Anatotano, el la Benjamenidoj; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
13 La deka, por la deka monato, estis Maharaj, la Netofaano, el la ZeraÂidoj; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
14 La dek-unua, por la dek-unua monato, estis Benaja, la Piratonano, el la Efraimidoj; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.
15 La dek-dua, por la dek-dua monato, estis Želdaj, la Netofaano, el la Otnielidoj; en lia aparta╝o estis dudek kvar mil.


16 Kaj super la triboj de Izrael: la estro de la Rubenidoj estis Eliezer, filo de ZiÂri; de la Simeonidoj: Ůefatja, filo de MaaÂa;
17 de la Levidoj: Ža■abja, filo de Kemuel; de la Aaronidoj: Cadok;
18 de la Jehudaidoj: Elihu, el la fratoj de David; de la IsaÂaridoj: Omri, filo de MiÂael;
19 de la Zebulunidoj: Ji■maja, filo de Obadja; de la Naftaliidoj: Jerimot, filo de Azriel;
20 de la Efraimidoj: Ho■ea, filo de Azazja; de la duontribo de Manase: Joel, filo de Pedaja;
21 de la duontribo de Manase en Gilead: Jido, filo de ZeÂarja; de la Benjamenidoj: Jaasiel, filo de Abner;
22 de la Danidoj: Azarel, filo de JeroÂam. Tio estis la estroj de la triboj de Izrael.
23 Sed David ne faris kalkulon de tiuj, kiuj havis la a°on de malpli ol dudek jaroj; Šar la Eternulo promesis multigi Izraelon simile al la steloj de la Šielo.
24 Joab, filo de Ceruja, komencis la kalkuladon, sed ne finis. Kaj pro tio estis kolero kontrař Izrael; kaj tiu kalkulado ne estas enportita en la kronikon pri la re°o David.


25 Super la trezoroj de la re°o estis Azmavet, filo de Adiel; super la trezoroj sur la kampo, en la urboj, en la vila°oj, kaj en la turoj estis Jonatan, filo de Uzija.
26 Super la plenumantoj de la laboroj sur la kampo, super la terkultivo, estis Ezri, filo de Kelub.
27 Super la vinber°ardenoj estis Ůimei, la Ramaano; super la provizoj de vino en la vinber°ardenoj estis Zabdi, la Ůefamano.
28 Super la olivarboj kaj super la sikomoroj, kiuj estis en la valo, estis Baal-Žanan, la Gederano; super la provizoj de oleo estis Joa■.
29 Super la bovoj, kiuj pa■ti°is en Ůaron, estis Ůitraj, la Ůaronano; super la bovoj en la valoj estis Ůafat, filo de Adlaj.
30 Super la kameloj estis Obil, la I■maelido; super la azeninoj estis JeÂdeja, la Meronotano.
31 Super la ■afoj estis Jaziz, la Hagarido. Ăiuj Ši tiuj estis estroj super la hava╝oj, kiujn posedis la re°o David.


32 Jonatan, onklo de David, estis konsilisto; li estis homo kompetenta kaj klera; JeÂiel, filo de ŽaÂmoni, estis Še la filoj de la re°o.
33 AÂitofel estis konsilisto de la re°o; Žu■aj, la Arkano, estis amiko de la re°o.
34 Post AÂitofel estis Jehojada, filo de Benaja, kaj Ebjatar; la militestro de la re°o estis Joab.

Ăapitro 28


1 David kunvenigis en Jerusalemon Šiujn estrojn de Izrael, la estrojn de la triboj, la estrojn de la aparta╝oj, kiuj servis al la re°o, la milestrojn kaj centestrojn, la estrojn super Šiuj hava╝oj kaj super la brutoj de la re°o kaj de liaj filoj, ankař la korteganojn, heroojn, kaj Šiujn distingitojn.
2 Kaj la re°o David stari°is sur siaj piedoj, kaj diris: Ařskultu min, ho miaj fratoj kaj mia popolo! Mi intencis konstrui domon de ripozo por la kesto de interligo de la Eternulo kaj por piedbenketo por nia Dio, kaj mi preparis min, por konstrui.
3 Sed Dio diris al mi: Ne konstruu domon al Mia nomo, Šar vi estas homo de milito kaj vi ver■adis sangon.
4 Tamen la Eternulo, Dio de Izrael, elektis min el la tuta domo de mia patro, por ke mi estu re°o super Izrael por Šiam; Šar Jehudan Li elektis kiel reganton, kaj en la domo de Jehuda la domon de mia patro, kaj inter la filoj de mia patro Li favoris min, farante min re°o super la tuta Izrael.
5 Kaj el Šiuj miaj filoj--Šar multe da filoj donis al mi la Eternulo--Li elektis mian filon Salomono, ke li sidu sur la trono de la re°ado de la Eternulo super Izrael.
6 Kaj Li diris al mi: Via filo Salomono, li konstruos Mian domon kaj Miajn kortojn; Šar Mi elektis lin al Mi kiel filon, kaj Mi estos al li patro.
7 Kaj Mi fortikigos lian regnon por Šiam, se li persistos en la plenumado de Miaj ordonoj kaj preskriboj kiel °is nun.
8 Kaj nun antař la okuloj de la tuta Izrael, la komunumo de la Eternulo, kaj antař la oreloj de nia Dio: observu kaj atentu Šiujn ordonojn de la Eternulo, via Dio, por ke vi posedu Ši tiun bonan landon kaj heredigu °in al viaj infanoj post vi eterne.
9 Kaj vi, mia filo Salomono, konu la Dion de via patro, kaj servu al Li el plena koro kaj kun animo sincera; Šar Šiujn korojn la Eternulo esploras, kaj Šiujn pensojn kaj intencojn Li komprenas. Se vi serŠos Lin, vi Lin trovos; kaj se vi forlasos Lin, Li forpu■os vin por Šiam.
10 Vidu nun, kiam la Eternulo elektis vin, por konstrui domon por la sanktejo; estu forta, kaj agu.


11 Kaj David donis al sia filo Salomono la desegnon de la portiko, de la domoj, provizejoj, supraj Šambroj, internaj Šambroj, kaj de la loko por la sankta kesto;
12 kaj la desegnon de Šio, kion li havis en sia animo koncerne la kortojn de la domo de la Eternulo kaj koncerne Šiujn Šambrojn Širkaře, koncerne la trezorojn de la domo de Dio kaj la trezorojn de la sankta╝oj,
13 koncerne la ordojn de la pastroj kaj de la Levidoj, koncerne la tutan servadon en la domo de la Eternulo, kaj koncerne Šiujn objektojn de servado en la domo de la Eternulo;
14 ankař la oron, lař la pezo de la oro por Šiuj objektoj de servado, kaj la pezon de Šiuj ar°entaj objektoj de servado;
15 ankař la pezon de la oraj kandelabroj kaj de iliaj oraj lucernoj, montrante aparte la pezon de Šiu kandelabro kaj de °iaj lucernoj, kaj la pezon de la ar°entaj kandelabroj, de Šiu kandelabro kaj de °iaj lucernoj, lař la destino de Šiu kandelabro.
16 Li donis ankař la pezon de la oro por la tabloj de propono, por Šiu tablo aparte, kaj de la ar°ento por la tabloj ar°entaj;
17 ankař por la forkoj, aspergaj kalikoj, tasoj el pura oro, oraj pelvoj, montrante la pezon por Šiu pelvo aparte, kaj por la ar°entaj pelvoj, montrante la pezon de Šiu pelvo;
18 ankař la pezon de la incensaltaro el refandita oro. Li donis ankař desegnon de la Šaro kun la oraj keruboj, kiuj etendas la flugilojn kaj ■irmas la keston de interligo de la Eternulo.
19 Ăio Ši tio, li diris, estas skribita al mi de la mano de la Eternulo; Li klarigis al mi Šiujn detalojn de la desegno.
20 Kaj David diris al sia filo Salomono: Estu forta kaj kura°a, kaj agu; ne timu, kaj ne tremu; Šar Dio la Eternulo, mia Dio, estas kun vi; Li ne deturnos Sin de vi kaj ne forlasos vin, °is vi finos la tutan aferon por la servado en la domo de la Eternulo.
21 Kaj jen estas la ordoj de la pastroj kaj de la Levidoj por Šia servado en la domo de Dio; ili estos kun vi por Šiu faro, kun fervoro kaj lerteco en Šiu laboro; kaj la estroj kaj la tuta popolo plenumos Šiujn viajn vortojn.

Ăapitro 29


1 Kaj la re°o David diris al la tuta komunumo: Mia filo Salomono, la sola, kiun elektis la Eternulo, estas juna kaj neforta, kaj la laboro estas granda; Šar ne por homo estas la lo°ejo, sed por Dio la Eternulo.
2 Mi preparis per mia tuta forto por la domo de mia Dio oron por la oraj objektoj, ar°enton por la ar°entaj, kupron por la kupraj, feron por la feraj, lignon por la lignaj, ■tonojn oniksajn kaj ■tonojn enkadrigitajn, ■tonojn belajn kaj diverskolorajn, kaj Šiaspecajn ■tonojn multekostajn, kaj multe da ■tonoj marmoraj.
3 Krom tio, pro mia amo al la domo de mia Dio, mian propran trezoron de oro kaj ar°ento, kiun mi havas, mi fordonas por la domo de mia Dio, krom tio, kion mi pretigis por la sankta domo:
4 tri mil kikarojn da oro, el la oro de Ofir, kaj sep mil kikarojn da ar°ento refandita, por tegi la murojn de la domoj;
5 oron por la oraj objektoj, ar°enton por la ar°entaj, kaj por Šiuj laborota╝oj de la majstroj. Tamen kiu ankorař deziras oferi hodiař por la Eternulo?
6 Kaj oferis la Šefoj de patrodomoj, la estroj de la triboj de Izrael, la milestroj kaj centestroj, kaj la estroj super la aferoj de la re°o;
7 kaj ili donis por la bezonoj de la domo de Dio kvin mil kikarojn da oro kaj dek mil darkemonojn, kaj dek mil kikarojn da ar°ento, kaj dek ok mil kikarojn da kupro, kaj cent mil kikarojn da fero.
8 Kaj tiuj, Še kiuj trovi°is multekostaj ■tonoj, donis ilin por la trezorejo de la domo de la Eternulo, en la manojn de JeÂiel, la Ger■onido.
9 Kaj la popolo °ojis pro tiu oferado, Šar el plena koro ili oferis al la Eternulo; ankař la re°o David °ojis tre forte.
10 Kaj David benis la Eternulon antař la okuloj de la tuta komunumo, kaj David diris: Estu benata, ho Eternulo, Dio de nia patro Izrael, eterne kaj eterne.
11 Al Vi, ho Eternulo, apartenas grandeco, potenco, majesto, venko, kaj gloro, Šar Šio en la Šielo kaj sur la tero estas Via; al Vi, ho Eternulo, apartenas la re°ado, kaj Vi estas alte super Šiuj estroj.
12 RiŠeco kaj honoro venas de Vi; Vi regas super Šio; en Via mano estas forto kaj potenco; Via mano povas Šion grandigi kaj fortikigi.
13 Kaj nun, ho nia Dio, ni dankas Vin, kaj ni gloras Vian majestan nomon.
14 Ăar kiu estas mi, kaj kio estas mia popolo, ke mi havis la forton, por oferi tiom? de Vi estas Šio, kaj el Via mano ni donis al Vi.
15 Paslo°antoj kaj enmigrintoj ni estas apud Vi, kiel Šiuj niaj patroj; kiel ombro estas niaj tagoj sur la tero, nenio fortika.
16 Ho Eternulo, nia Dio! Ši tiu tuta abunda╝o, kiun ni preparis, por konstrui al Vi domon, al Via sankta nomo, estas el Via mano, al Vi Šio apartenas.
17 Mi scias, ho mia Dio, ke Vi esploras la koron kaj ke sincereco plaŠas al Vi; el sincera koro mi oferis Šion Ši tion; kaj nun mi vidas kun °ojo Vian popolon, kiu trovi°as Ši tie, ke °i oferas al Vi.
18 Ho Eternulo, Dio de niaj patroj Abraham, Isaak, kaj Izrael! konservu °in por Šiam, Ši tiun pensmanieron de la koro de Via popolo, kaj turnu ilian koron al Vi.
19 Kaj al mia filo Salomono donu koron perfektan, ke li observu Viajn ordonojn, Viajn preskribojn, kaj Viajn le°ojn, ke li Šion plenumu, kaj ke li konstruu la konstrua╝on, por kiu mi faris la preparojn.
20 Kaj David diris al la tuta komunumo: Benu la Eternulon, vian Dion. Kaj la tuta komunumo benis la Eternulon, Dion de iliaj patroj; kaj ili klini°is kun adoro antař la Eternulo kaj antař la re°o.
21 Kaj ili faris buŠoferojn al la Eternulo. Kaj en la sekvanta tago ili alportis bruloferojn al la Eternulo: mil bovojn, mil vir■afojn, mil ■afidojn, kune kun iliaj ver■oferoj, kaj multe da oferoj por la tuta Izrael.
22 Kaj ili man°is kaj trinkis antař la Eternulo en tiu tago kun granda °ojo. Kaj duafoje ili faris re°o Salomonon, filon de David, kaj sanktoleis lin kiel reganton, kaj Cadokon kiel pastron.
23 Kaj Salomono suriris sur la tronon de la Eternulo kiel re°o anstatař sia patro David; kaj li havis sukceson, kaj la tuta Izrael obeadis lin.
24 Kaj Šiuj estroj kaj eminentuloj, kaj ankař Šiuj filoj de la re°o David, submetis sin al la re°o Salomono.
25 Kaj la Eternulo forte altigis Salomonon antař la okuloj de la tuta Izrael, kaj metis sur lin re°an majeston, kiu antaře estis sur neniu el la re°oj de Izrael.


26 David, filo de Ji■aj, estis re°o super la tuta Izrael.
27 La tempo, dum kiu li re°is super Izrael, estis kvardek jaroj: en Žebron li re°is sep jarojn, kaj en Jerusalem li re°is tridek tri jarojn.
28 Kaj li mortis en bona maljuneco, sata de a°o, riŠeco, kaj gloro; kaj anstatař li ekre°is lia filo Salomono.
29 La historio de la re°o David, la antařa kaj la posta, estas priskribita en la kroniko de la antařvidisto Samuel, en la kroniko de la profeto Natan, kaj en la kroniko de la viziisto Gad;
30 lia tuta re°ado, lia potenco, kaj la tempo, kiun travivis li kaj Izrael kaj Šiuj regnoj de la landoj.

Hosted by uCoz