EZRA

Ăapitro 1


1 En la unua jaro de Ciro, re°o de Persujo, por ke plenumi°u la vorto de la Eternulo, dirita per Jeremia, la Eternulo ekscitis la spiriton de Ciro, re°o de Persujo, kaj Ši tiu ordonis proklami en sia tuta regno voŠe kaj skribe jenon:
2 Tiele diras Ciro, re°o de Persujo: Ăiujn regnojn de la tero donis al mi la Eternulo, Dio de la Šielo, kaj Li komisiis al mi konstrui al Li domon en Jerusalem, kiu estas en Judujo.
3 Kiu inter vi estas el Lia tuta popolo, kun tiu estu lia Dio; kaj li iru en Jerusalemon, kiu estas en Judujo, kaj konstruu la domon de la Eternulo, Dio de Izrael, de tiu Dio, kiu estas en Jerusalem.
4 Kaj al Šiu, kiu restis, en kiu ajn loko li lo°as, la lo°antoj de lia loko helpu al li per ar°ento, per oro, per alia havo, kaj per brutoj, kun memvola donaco por la domo de Dio, kiu estas en Jerusalem.
5 Kaj levi°is la Šefoj de la patrodomoj de Jehuda kaj de Benjamen, kaj la pastroj kaj la Levidoj, Šiu, en kiu Dio vekis lian spiriton, por iri konstrui la domon de la Eternulo en Jerusalem.
6 Kaj Šiuj iliaj Širkařantoj helpis al ili per ar°entaj objektoj, per oro, per alia havo, per brutoj, kaj per multekosta╝oj, krom Šiuj memvolaj donacoj.
7 Kaj la re°o Ciro elportigis la vazojn de la domo de la Eternulo, kiujn Nebukadnecar estis elportinta el Jerusalem kaj metinta en la domon de liaj dioj;
8 Ciro, re°o de Persujo, elportigis ilin per la trezoristo Mitredat, kiu lařkalkule transdonis ilin al Ůe■bacar, princo de la Judoj.
9 Kaj jen estas ilia nombro: da oraj pelvoj tridek, da ar°entaj pelvoj mil, da tranŠiloj dudek nař,
10 da oraj kalikoj tridek, da ar°entaj duoblaj kalikoj kvarcent dek, da aliaj vazoj mil.
11 La nombro de Šiuj vazoj oraj kaj ar°entaj estis kvin mil kvarcent. Ăion Ši tion kunportis Ůe■bacar Še la foriro de la forkaptitoj el Babel en Jerusalemon.

Ăapitro 2


1 Jen estas la lo°antoj de la lando, kiuj iris el la forkaptitoj, kiujn forkondukis en Babelon Nebukadnecar, re°o de Babel, kaj kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, Šiu en sian urbon,
2 kiuj venis kun Zerubabel, Je■ua, NeÂemja, Seraja, Reelaja, MordeÂaj, Bil■an, Mispar, Bigvaj, ReÂum, Baana. La nombro de la viroj de la popolo Izraela estis:
3 de la idoj de Paro■, du mil cent sepdek du,
4 de la idoj de Ůefatja, tricent sepdek du,
5 de la idoj de AraÂ, sepcent sepdek kvin,
6 de la idoj de PaÂat-Moab, el la idoj de Je■ua kaj Joab, du mil okcent dek du,
7 de la idoj de Elam, mil ducent kvindek kvar,
8 de la idoj de Zatu, nařcent kvardek kvin,
9 de la idoj de Zakaj, sepcent sesdek,
10 de la idoj de Bani, sescent kvardek du,
11 de la idoj de Bebaj, sescent dudek tri,
12 de la idoj de Azgad, mil ducent dudek du,
13 de la idoj de Adonikam, sescent sesdek ses,
14 de la idoj de Bigvaj, du mil kvindek ses,
15 de la idoj de Adin, kvarcent kvindek kvar,
16 de la idoj de Ater, el la domo de Žizkija, nařdek ok,
17 de la idoj de Becaj, tricent dudek tri,
18 de la idoj de Jora, cent dek du,
19 de la idoj de Ža■um, ducent dudek tri,
20 de la idoj de Gibar, nařdek kvin,
21 de la idoj de Bet-LeÂem, cent dudek tri,
22 de la lo°antoj de Netofa, kvindek ses,
23 de la lo°antoj de Anatot, cent dudek ok,
24 de la idoj de Azmavet, kvardek du,
25 de la idoj de Kirjat-Arim, Kefira, kaj Beerot, sepcent kvardek tri,
26 de la idoj de Rama kaj Geba, sescent dudek unu,
27 de la lo°antoj de MiÂmas, cent dudek du,
28 de la lo°antoj de Bet-El kaj Aj, ducent dudek tri,
29 de la idoj de Nebo, kvindek du,
30 de la idoj de Magbi■, cent kvindek ses,
31 de la idoj de la alia Elam, mil ducent kvindek kvar,
32 de la idoj de Žarim, tricent dudek,
33 de la idoj de Lod, Žadid, kaj Ono, sepcent dudek kvin,
34 de la idoj de JeriÂo, tricent kvardek kvin,
35 de la idoj de Senaa, tri mil sescent tridek.
36 De la pastroj: de la idoj de Jedaja, el la domo de Je■ua, nařcent sepdek tri,
37 de la idoj de Imer, mil kvindek du,
38 de la idoj de Pa■Âur, mil ducent kvardek sep,
39 de la idoj de Žarim, mil dek sep.
40 De la Levidoj: de la idoj de Je■ua kaj Kadmiel, el la filoj de Hodavja, sepdek kvar.
41 De la kantistoj: de la idoj de Asaf, cent dudek ok.
42 De la idoj de la pordegistoj: la idoj de Ůalum, la idoj de Ater, la idoj de Talmon, la idoj de Akub, la idoj de Žatita, la idoj de Ůobaj, Šiuj kune cent tridek nař.
43 De la Netinoj: la idoj de CiÂa, la idoj de Žasufa, la idoj de Tabaot,
44 la idoj de Keros, la idoj de Siaha, la idoj de Padon,
45 la idoj de Lebana, la idoj de Žagaba, la idoj de Akub,
46 la idoj de Žagab, la idoj de Ůalmaj, la idoj de Žanan,
47 la idoj de Gidel, la idoj de GaÂar, la idoj de Reaja,
48 la idoj de Recin, la idoj de Nekoda, la idoj de Gazam,
49 la idoj de Uza, la idoj de PaseaÂ, la idoj de Besaj,
50 la idoj de Asna, la idoj de Meunim, la idoj de Nefusim,
51 la idoj de Bakbuk, la idoj de Žakufa, la idoj de ŽarÂur,
52 la idoj de Baclut, la idoj de MeÂida, la idoj de Žar■a,
53 la idoj de Barkos, la idoj de Sisra, la idoj de TamaÂ,
54 la idoj de NeciaÂ, la idoj de Žatifa.
55 La idoj de la servantoj de Salomono: la idoj de Sotaj, la idoj de Soferet, la idoj de Peruda,
56 la idoj de Jaala, la idoj de Darkon, la idoj de Gidel,
57 la idoj de Ůefatja, la idoj de Žatil, la idoj de PoÂeret-Cebaim, la idoj de Ami.
58 La nombro de Šiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj de Salomono estis tricent nařdek du.
59 Kaj jen estas la elirintoj el Tel-MelaÂ, Tel-Žar■a, Kerub, Adan, kaj Imer, kiuj ne povis montri sian patrodomon kaj devenon, Šu ili devenas de Izrael:
60 la idoj de Delaja, la idoj de Tobija, la idoj de Nekoda, sescent kvindek du.
61 Kaj el la pastridoj: la idoj de Žabaja, la idoj de Hakoc, la idoj de Barzilaj, kiu prenis al si edzinon el la filinoj de Barzilaj, la Gileadano, kaj estis nomata per ilia nomo.
62 Ili serŠis siajn dokumentojn genealogiajn, sed Ši tiuj ne trovi°is; tial ili estis eligitaj el la listo de la pastroj.
63 Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne man°u el la plejsankta╝o, °is aperos pastro kun la signoj de lumo kaj de justo.
64 La tuta komunumo kune konsistis el kvardek du mil tricent sesdek homoj,
65 krom iliaj sklavoj kaj sklavinoj, kies nombro estis sep mil tricent tridek sep, kaj al tio estis ducent kantistoj kaj kantistinoj.
66 Da Ševaloj ili havis sepcent tridek ses; da muloj ili havis ducent kvardek kvin;
67 da kameloj ili havis kvarcent tridek kvin; da azenoj ses mil sepcent dudek.
68 Kelkaj el la Šefoj de patrodomoj, veninte al la domo de la Eternulo en Jerusalem, faris memvolan oferon por la domo de Dio, por restarigi °in sur °ia fundamento.
69 Lař sia povo ili donis en la trezorejon de la laboroj: da oro sesdek unu mil darkemonojn, da ar°ento kvin mil min'ojn, kaj da pastraj vestoj cent.
70 Kaj eklo°is la pastroj kaj la Levidoj kaj la popolanoj kaj la kantistoj kaj la pordegistoj kaj la Netinoj en siaj urboj, kaj la tuta Izrael en siaj urboj.

Ăapitro 3


1 Kiam venis la sepa monato kaj la Izraelidoj estis jam en la urboj, kolekti°is la tuta popolo, kiel unu homo, en Jerusalem.
2 Kaj levi°is Je■ua, filo de Jocadak, kaj liaj fratoj, la pastroj, kaj Zerubabel, filo de Ůealtiel, kaj liaj fratoj, kaj ili konstruis la altaron de Dio de Izrael, por alportadi sur °i bruloferojn, kiel estas skribite en la instruo de Moseo, la homo de Dio.
3 Kaj ili aran°is la altaron sur °ia loko, Šar ili timis la popolojn de la landoj; kaj ili komencis alportadi sur °i bruloferojn al la Eternulo, bruloferojn matenajn kaj vesperajn.
4 Kaj ili solenis la feston de lařboj, kiel estas skribite, kaj faris la Šiutagajn bruloferojn lař ilia nombro, konforme al tio, kio estas preskribita por Šiu tago;
5 kaj post tio la Šiutagajn bruloferojn, kaj por la monatkomencoj kaj por Šiuj sanktigitaj festoj de la Eternulo, kaj por Šiu, kiu alportis memvolan oferon al la Eternulo.
6 De la unua tago de la sepa monato ili komencis alportadi bruloferojn al la Eternulo. Sed la fundamento por la templo de la Eternulo ankorař ne estis starigita.
7 Kaj ili donis monon al la ■tonhakistoj kaj Šarpentistoj, kaj man°a╝on, trinka╝on, kaj oleon al Cidonanoj kaj Tiranoj, por ke ili venigu cedrojn de Lebanon per la maro °is Jafo, konforme al la permeso, kiun donis al ili Ciro, re°o de Persujo.


8 En la dua jaro post ilia alveno al la domo de Dio en Jerusalem, en la dua monato, Zerubabel, filo de Ůealtiel, kaj Je■ua, filo de Jocadak, kaj iliaj ceteraj fratoj, la pastroj, kaj la Levidoj, kaj Šiuj, kiuj venis el la kaptiteco en Jerusalemon, faris la komencon, kaj starigis la Levidojn, havantajn la a°on de dudek jaroj kaj pli, por inspekti la laborojn en la domo de la Eternulo.
9 Kaj Je■ua kun siaj filoj kaj fratoj, kaj Kadmiel kun siaj filoj, la idoj de Jehuda, stari°is kiel unu homo, por inspekti la faradon de la laboroj en la domo de Dio, ankař la idoj de Ženadad kun siaj filoj kaj fratoj, la Levidoj.
10 Kiam la konstruistoj starigis fundamenton por la templo de la Eternulo, tiam stari°is la pastroj en siaj vestoj kun trumpetoj, kaj la Levidoj, idoj de Asaf, kun cimbaloj, por glori la Eternulon per la kantoj de David, re°o de Izrael.
11 Kaj ili ekkantis gloron kaj lařdon al la Eternulo, ke Li estas bona, ke eterna estas Lia favorkoreco al Izrael; kaj la tuta popolo °ojkriis lařte, glorante la Eternulon pro la fondo de la domo de la Eternulo.
12 Kaj multaj el la pastroj kaj el la Levidoj kaj el la Šefoj de patrodomoj, maljunuloj, kiuj vidis la unuan templon, nun, Še la fondado de Ši tiu templo antař iliaj okuloj, lařte ploris; sed multaj lařte °ojkriis.
13 Kaj la popolo ne povis distingi inter la sonoj de la °ojkriado kaj la sonoj de la popola plorado; Šar la popolo kriis tre lařte, kaj tiu kriado estis ařdata malproksime.

Ăapitro 4


1 Kiam la malamikoj de Jehuda kaj Benjamen ařdis, ke la revenintoj el la kaptiteco konstruas templon al la Eternulo, Dio de Izrael,
2 tiam ili venis al Zerubabel kaj al la Šefoj de la patrodomoj, kaj diris al ili: Ni ankař deziras konstrui kun vi, Šar simile al vi ni ankař serŠas vian Dion, kaj al Li ni alportas oferojn de post la tempo de Esar-Žadon, re°o de Asirio, kiu venigis nin Ši tien.
3 Sed Zerubabel kaj Je■ua kaj la aliaj Šefoj de patrodomoj de Izrael diris al ili: Ne estas bone, ke vi kune kun ni konstruu domon por nia Dio; ni solaj konstruos por la Eternulo, Dio de Izrael, kiel ordonis al ni la re°o Ciro, re°o de Persujo.
4 Tiam la popolo de la lando komencis malfortigadi la manojn de la Juda popolo kaj malhelpadi al °i en la konstruado.
5 Kaj ili dungadis kontrař ili konsilistojn, por detrui ilian entreprenon, dum la tuta tempo de Ciro, re°o de Persujo, °is la re°ado de Dario, re°o de Persujo.
6 Kaj en la tempo de la re°ado de AÂa■vero■, en la komenco de lia re°ado, ili skribis akuzon kontrař la lo°antoj de Judujo kaj de Jerusalem.


7 En la tempo de ArtaÂ■a■t skribis Bi■lam, Mitredat, Tabeel, kaj la aliaj iliaj kunuloj al ArtaÂ■a■t, re°o de Persujo: la letero estis skribita Sirie kaj klarigita Sirie.
8 ReÂum, konsilisto, kaj Ůim■aj, skribisto, skribis unu leteron kontrař Jerusalem al ArtaÂ■a■t, la re°o, en la sekvanta maniero:
9 Ni, ReÂum, konsilisto, kaj Ůim■aj, skribisto, kaj iliaj aliaj kunuloj, Dinaanoj, AfarsatÂanoj, Tarpelanoj, Afarsanoj, Arkevanoj, Babelanoj, Ůu■ananoj, Dehaanoj, Elamanoj,
10 kaj la aliaj popoloj, kiujn translo°igis Asnapar, la granda kaj glora, kaj enlo°igis en Samario kaj en la aliaj urboj transriveraj, kaj tiel plu.
11 Jen estas la teksto de la letero, kiun ili sendis al li: Al la re°o ArtaÂ■a■t viaj sklavoj, la transriveranoj, kaj tiel plu.
12 Estu sciate al la re°o, ke la Judoj, kiuj foriris de vi kaj venis al ni en Jerusalemon, rekonstruas nun tiun ribeleman kaj malbonan urbon kaj faras muregojn kaj starigas jam la fundamentojn.
13 Nun estu sciate al la re°o, ke se tiu urbo estos konstruita kaj la muregoj estos finitaj, tiam ili ne donos tributon nek impostojn nek jarpagon, kaj la re°a kaso havos malprofiton.
14 Ăar ni man°as salon el la re°a palaco, kaj ni ne volas vidi ion, kio malhonoras la re°on, tial ni sendas kaj sciigas al la re°o,
15 ke oni serŠu en la kronikoj de viaj patroj, kaj vi trovos en la kronikoj kaj konvinki°os, ke tiu urbo estas urbo ribelema kaj malutila por la re°oj kaj landoj, kaj ke ribeloj estis farataj en °i de la plej malproksimaj tempoj, kio estas la kařzo, pro kiu tiu urbo estis detruita.
16 Ni sciigas al la re°o, ke se tiu urbo estos rekonstruita kaj °iaj muregoj estos finitaj, tiam vi poste havos nenian parton en la regiono transrivera.
17 La re°o sendis respondon: Al ReÂum, konsilisto, Ůim■aj, skribisto, kaj al la aliaj iliaj kunuloj, kiuj lo°as en Samario kaj en la aliaj transriveraj lokoj, pacon kaj saluton.
18 La letero, kiun vi sendis al ni, estas klare legita antař mi;
19 kaj mi donis ordonon, ke oni serŠu; kaj oni trovis, ke tiu urbo de malproksima tempo ribeladis kontrař la re°oj, kaj tumultoj kaj defaloj estis farataj en °i;
20 ke potencaj re°oj estis en Jerusalem kaj posedis la tutan transriveran regionon, kaj tributo, impostoj, kaj jarpagoj estis donataj al ili.
21 Tial agu lař Ši tiu ordono: malhelpu tiujn homojn en ilia laborado, ke la urbo ne estu rekonstruata, °is estos donita ordono de mi.
22 Kaj estu singardaj, ke vi ne estu malatentaj en tio, por ke ne naski°u granda malprofito por la re°o.
23 Kiam Ši tiu letero de la re°o ArtaÂ■a■t estis tralegita antař ReÂum, la skribisto Ůim■aj, kaj iliaj kunuloj, ili tuj iris en Jerusalemon al la Judoj kaj haltigis ilian laboradon per forta mano.
24 Tiam Šesi°is la laborado Še la domo de Dio en Jerusalem; kaj tiu stato dařris °is la dua jaro de re°ado de Dario, re°o de Persujo.

Ăapitro 5


1 Kaj la profetoj, Žagaj, la profeto, kaj ZeÂarja, filo de Ido, profetis pri la Judoj, kiuj estis en Judujo kaj Jerusalem, en la nomo de Dio de Izrael.
2 Tiam levi°is Zerubabel, filo de Ůealtiel, kaj Je■ua, filo de Jocadak, kaj komencis konstrui la domon de Dio en Jerusalem, kaj kun ili estis la profetoj de Dio, kiuj fortigadis ilin.
3 En tiu tempo venis al ili Tatnaj, la estro de la transrivera regiono, kaj Ůetar-Boznaj, kaj iliaj kunuloj, kaj tiele diris al ili: Kiu permesis al vi konstrui Ši tiun domon kaj starigi Ši tiujn murojn?
4 Tiam ni diris al ili, kiaj estis la nomoj de tiuj homoj, kiuj konstruis tiun konstrua╝on.
5 Sed la okulo de ilia Dio estis super la pleja°uloj de la Judoj, kaj ili ne estis malhelpataj, °is la afero estis raportita al Dario kaj °is revenis decido pri tio.


6 Jen estas la enhavo de la letero, kiun sendis Tatnaj, la estro de la transrivera regiono, kaj Ůetar-Boznaj, kun siaj kunuloj la AfarseÂanoj, kiuj estis en la transrivera regiono, al la re°o Dario;
7 la raporto, kiun ili sendis al li, havis la sekvantan tekston: Al la re°o Dario plenan pacon.
8 Estu sciate al la re°o, ke ni iris en la Judan landon, al la domo de la granda Dio; °i estas konstruata el grandaj ■tonoj, kaj trabojn oni enmetas en la murojn, kaj la laboro estas farata vigle kaj sukcesas en iliaj manoj.
9 Tiam ni demandis tiujn plena°ulojn, kaj diris al ili: Kiu donis al vi la permeson konstrui Ši tiun domon kaj starigi Ši tiujn murojn?
10 Kaj krom tio ni demandis pri iliaj nomoj, por raporti al vi, kaj skribi la nomojn de tiuj homoj, kiuj estas iliaj Šefoj.
11 Per la sekvantaj vortoj ili respondis al ni kaj diris: Ni estas servantoj de Dio de la Šielo kaj de la tero, kaj ni konstruas la domon, kiu estis konstruita antař multe da jaroj, kaj granda re°o de Izrael konstruis °in kaj finis °in.
12 Sed kiam niaj patroj kolerigis Dion de la Šielo, Li transdonis ilin en la manon de Nebukadnecar, re°o de Babel, la Žaldeo; kaj tiun domon li detruis, kaj la popolon li translo°igis en Babelon.
13 Sed en la unua jaro de Ciro, re°o de Babel, la re°o Ciro donis permeson rekonstrui Ši tiun domon de Dio.
14 EŠ la vazojn de la domo de Dio, la orajn kaj ar°entajn, kiujn Nebukadnecar elportis el la templo de Jerusalem kaj forportis en la templon de Babel, ilin la re°o Ciro elportis el la templo de Babel, kaj oni transdonis ilin al Ůe■bacar, kiun li starigis kiel regionestron;
15 kaj li diris al li: Prenu Ši tiujn vazojn, iru, kaj forportu ilin en la templon de Jerusalem, kaj la domo de Dio estu konstruata sur sia loko.
16 Tiam venis tiu Ůe■bacar kaj metis la fundamenton por la domo de Dio en Jerusalem; kaj de tiu tempo °is nun °i estas konstruata, kaj °i ankorař ne estas finita.
17 Tial, se plaŠas al la re°o, oni serŠu en la domo de la re°aj trezoroj tie en Babel, Šu efektive la re°o Ciro donis permeson konstrui Ši tiun domon de Dio en Jerusalem; kaj la volon de la re°o pri tio oni sendu al ni.

Ăapitro 6


1 Tiam la re°o Dario ordonis, ke oni serŠu en la domo de dokumentoj, kie la trezoroj estis deponitaj, en Babel.
2 Kaj oni trovis en AÂmeta, la re°a kastelo en la Meda lando, unu skribrula╝on, en kiu estis skribita la sekvanta pormemora╝o:
3 En la unua jaro de la re°o Ciro, la re°o Ciro donis ordonon: Pri la domo de Dio en Jerusalem, estu konstruata domo, loko, kie oni alportas oferojn, kaj fortikaj fundamentoj por °i estu starigitaj; la alto de la domo estu sesdek ulnoj, °ia lar°o estu sesdek ulnoj.
4 Da vicoj el grandaj ■tonoj estu tri, kaj unu vico el ligno; la elspezoj estu donataj el la re°a domo.
5 Ankař la vazojn de la domo de Dio, orajn kaj ar°entajn, kiujn Nebukadnecar elportis el la templo de Jerusalem kaj forportis en Babelon, oni redonu, kaj ili iru en la templon de Jerusalem sur sian lokon kaj estu lokitaj en la domo de Dio.
6 Tial Tatnaj, la estro de la transrivera regiono, Ůetar-Boznaj, kaj iliaj kunuloj, la AfarseÂanoj, kiuj estas en la transrivera regiono, fori°u de tie;
7 permesu al ili labori Še la domo de Dio; la regionestro de Judujo kaj la pleja°uloj de la Judoj konstruu tiun domon de Dio sur °ia loko.
8 Kaj de mi estas donata ordono pri tio, kio devas esti farata al la pleja°uloj de la Judoj por la konstruado de tiu domo: el la apartena╝o de la re°o, el la transriveraj impostoj oni tuj donu la elspezojn al tiuj homoj, por ke la laborado ne haltu.
9 Kaj tiom estos necese da bovoj, ■afoj, ař ■afidoj por bruloferoj por Dio de la Šielo, da tritiko, salo, vino, oleo, kiel diros la pastroj en Jerusalem, oni donadu al ili Šiutage sen halto,
10 por ke ili alportadu agrablodoran oferon al la Dio de la Šielo, kaj por ke ili pre°u pri la vivo de la re°o kaj de liaj infanoj.
11 De mi estas donata la ordono, ke se iu homo ■an°os Ši tiun decidon, oni elprenu trabon el lia domo, kaj li estu levita kaj alnajlita al °i, kaj lia domo pro tio estu ruinigita.
12 Kaj Dio, kiu lo°igis tie Sian nomon, faligu Šiun re°on kaj popolon, kiu etendus sian manon, por ■an°i Ši tion, por fari ion malutilan al tiu domo de Dio en Jerusalem. Mi, Dario, donis la ordonon; °i estu tuj plenumita.


13 Tiam Tatnaj, la estro de la transrivera regiono, Ůetar-Boznaj, kaj iliaj kunuloj komencis tuj agadi konforme al tio, kion ordonis la re°o Dario.
14 Kaj la pleja°uloj de la Judoj konstruis kun sukceso, konforme al la profetado de Žagaj, la profeto, kaj de ZeÂarja, filo de Ido. Kaj ili konstruis kaj finis lař la volo de Dio de Izrael, kaj lař la volo de Ciro, de Dario, kaj de ArtaÂ■a■t, re°oj de Persujo.
15 Kaj oni finis la domon en la tria tago de la monato Adar, en la sesa jaro de re°ado de la re°o Dario.
16 Kaj la Izraelidoj, la pastroj, la Levidoj, kaj la aliaj revenintoj el la kaptiteco faris kun °ojo la sanktigon de tiu domo de Dio.
17 Kaj oni alportis Še la sanktigo de tiu domo de Dio: cent bovojn, ducent ■afojn, kvarcent ■afidojn, kaj dek du pekoferajn kaprojn pro la tuta Izrael, lař la nombro de la triboj de Izrael.
18 Kaj oni starigis la pastrojn lař iliaj ordoj, kaj la Levidojn lař iliaj vicoj, por la servado al Dio en Jerusalem, kiel estas preskribite en la libro de Moseo.


19 Kaj la revenintoj el la kaptiteco faris Paskon en la dek-kvara tago de la unua monato.
20 Ăar la pastroj kaj la Levidoj purigis sin Šiuj kiel unu homo; kaj ili buŠis Paskajn ■afidojn por Šiuj revenintoj el la kaptiteco, por siaj fratoj, la pastroj, kaj por si.
21 Kaj man°is la Izraelidoj, kiuj revenis el la kaptiteco, kaj Šiuj, kiuj apartigis sin de la malpureco de la nacioj de la tero, por turni sin al la Eternulo, Dio de Izrael.
22 Kaj ili en °ojo solenis la feston de macoj dum sep tagoj; Šar la Eternulo °ojigis ilin, kaj turnis al ili la koron de la re°o de Asirio, por ke li fortigu iliajn manojn Še la laborado koncerne la domon de Dio, la Dio de Izrael.

Ăapitro 7


1 Post tiuj okazinta╝oj, dum la re°ado de ArtaÂ■ast, re°o de Persujo, el Babel iris Ezra, filo de Seraja, filo de Azarja, filo de Žilkija,
2 filo de Ůalum, filo de Cadok, filo de AÂitub,
3 filo de Amarja, filo de Azarja, filo de Merajot,
4 filo de ZeraÂja, filo de Uzi, filo de Buki,
5 filo de Abi■ua, filo de PineÂas, filo de Eleazar, filo de Aaron, la Šefpastro.
6 Tiu Ezra iris el Babel. Li estis lerta scienculo koncerne la instruon de Moseo, kiun donis la Eternulo, Dio de Izrael. Kaj la re°o donis al li Šion lař lia deziro, Šar la mano de la Eternulo, lia Dio, estis super li.
7 Ankař kelkaj el la Izraelidoj, el la pastroj, el la Levidoj, el la kantistoj, el la pordegistoj, kaj el la Netinoj iris en Jerusalemon en la sepa jaro de la re°o ArtaÂ■ast.
8 Kaj li venis en Jerusalemon en la kvina monato, en la sepa jaro de la re°o.
9 Ăar en la unua tago de la unua monato estis la komenco de la irado el Babel, kaj en la unua tago de la kvina monato li venis en Jerusalemon, Šar la mano de lia Dio favore estis super li.
10 Ăar Ezra pretigis sian koron, por studi la instruon de la Eternulo kaj plenumi °in, kaj por instrui en Izrael le°ojn kaj ordonojn.


11 Kaj jen estas la teksto de la letero, kiun la re°o ArtaÂ■ast donis al Ezra, la pastro, la scienculo, kiu instruis la vortojn de la ordonoj de la Eternulo kaj Liajn le°ojn pri Izrael:
12 ArtaÂ■ast, re°o de la re°oj, al Ezra, pastro, kaj scienculo pri la le°oj de Dio de la Šielo, pacon kaj saluton.
13 De mi estas ordonite, ke en mia regno Šiu el la popolo de Izrael kaj el °iaj pastroj kaj Levidoj, kiu volas iri en Jerusalemon, iru kun vi.
14 Ăar vi estas sendata de la re°o kaj de liaj sep konsilistoj, por pririgardi Judujon kaj Jerusalemon lař la en via mano trovi°anta le°o de via Dio,
15 kaj por tien forporti la ar°enton kaj oron, kiun la re°o kaj liaj konsilistoj oferis al Dio de Izrael, kies lo°ejo estas en Jerusalem,
16 kaj la tutan ar°enton kaj oron, kiun vi akiros en la tuta provinco de Babel, kune kun la memvolaj donacoj de la popolo kaj de la pastroj, kiuj oferos por la domo de sia Dio, kiu estas en Jerusalem.
17 AŠetu tuj pro tiu mono bovojn, ■afojn, kaj ■afidojn, kaj la al tio apartenantajn farunoferojn kaj ver■oferojn, kaj alportu ilin sur la altaron de la domo de via Dio en Jerusalem.
18 Kaj kion vi kaj viaj fratoj trovos bona fari el la cetera ar°ento kaj oro, tion lař la volo de via Dio faru.
19 Kaj la vazojn, kiuj estas donitaj al vi por la servado en la domo de via Dio, prezentu antař la Dio de Jerusalem.
20 Kaj Šion ceteran, kio estas necesa por la domo de via Dio, kion vi trovos bona doni, donu el la re°a trezorejo.
21 Kaj de mi, ArtaÂ■ast, la re°o, estas farata ordono al Šiuj trezorgardistoj trans la rivero, ke Šio, kion postulos de vi Ezra, la pastro, instruisto de la le°oj de Dio de la Šielo, estu tuj plenumata,
22 °is jena kvanto: ar°ento °is cent kikaroj, tritiko °is cent kor'oj, vino °is cent bat'oj, ankař oleo °is cent bat'oj, kaj salo en kvanto senlima.
23 Ăio, kio estas ordonita de Dio de la Šielo, devas esti farata tuj por la domo de Dio de la Šielo, por ke Lia kolero ne trafu la regnon, la re°on, ař liajn infanojn.
24 Kaj ni sciigas al vi, ke sur neniun el la pastroj, Levidoj, kantistoj, pordegistoj, Netinoj, ař servantoj Še tiu domo de Dio vi devas meti tributon, imposton, ař depagojn.
25 Kaj vi, Ezra, lař la sa°o, kiun via Dio donis al vi, starigu registojn kaj ju°istojn, kiuj ju°adus la tutan popolon, kiu estas trans la rivero, Šiujn, kiuj scias la le°ojn de via Dio; kaj kiu ne scias, tiun instruu.
26 Kaj Šiu, kiu ne plenumos la le°ojn de via Dio ař la le°ojn de la re°o, tuj estu ju°e kondamnata, Šu al morto, Šu al elpelo, Šu al monpuno, Šu al meto en malliberejon.


27 Benata estu la Eternulo, Dio de niaj patroj, kiu metis en la koron de la re°o la ideon beligi la domon de la Eternulo en Jerusalem,
28 kaj sur min turnis favoron de la re°o kaj de liaj konsilistoj kaj de Šiuj potencaj princoj de la re°o. Kaj mi ricevis kura°on, Šar la mano de la Eternulo, mia Dio, estis super mi; kaj mi kolektis en Izrael Šefojn, por ke ili iru kun mi.

Ăapitro 8


1 Jen estas la Šefoj de patrodomoj kun ilia genealogio, kiuj iris kun mi el Babel en la tempo de re°ado de la re°o ArtaÂ■ast:
2 el la idoj de PineÂas: Ger■om; el la idoj de Itamar: Daniel; el la idoj de David: Žatu■;
3 el la idoj de ŮeÂanja: el la idoj de Paro■: ZeÂarja, kaj kun li la familianoj, viroj en la nombro de cent kvindek;
4 el la idoj de PaÂat-Moab: Eljehoenaj, filo de ZeraÂja, kaj kun li ducent virseksuloj;
5 el la idoj de ŮeÂanja: la filo de JaÂaziel, kaj kun li tricent virseksuloj;
6 el la idoj de Adin: Ebed, filo de Jonatan, kaj kun li kvindek virseksuloj;
7 el la idoj de Elam: Je■aja, filo de Atalja, kaj kun li sepdek virseksuloj;
8 el la idoj de Ůefatja: Zebadja, filo de MiÂael, kaj kun li okdek virseksuloj;
9 el la idoj de Joab: Obadja, filo de JeÂiel, kaj kun li ducent dek ok virseksuloj;
10 el la idoj de Ůelomit: la filo de Josifja, kaj kun li cent sesdek virseksuloj;
11 el la idoj de Bebaj: ZeÂarja, filo de Bebaj, kaj kun li dudek ok virseksuloj;
12 el la idoj de Azgad: JoÂanan, filo de Hakatan, kaj kun li cent dek virseksuloj;
13 el la idoj de Adonikam la lastaj, kaj jen estas iliaj nomoj: Elifelet, Jeiel, kaj Ůemaja, kaj kun ili sesdek virseksuloj;
14 el la idoj de Bigvaj: Utaj kaj Zakur, kaj kun ili sepdek virseksuloj.
15 Kaj mi kolektis ilin Še la rivero, kiu enfluas en Ahavan, kaj ni restis tie tri tagojn; kaj kiam mi pririgardis la popolon kaj la pastrojn, mi el la idoj de Levi trovis tie neniun.
16 Tiam mi sendis Eliezeron, Arielon, Ůemajan, Elnatanon, Jaribon, Elnatanon, Natanon, ZeÂarjan, kaj Me■ulamon, la Šefojn, kaj Jojaribon kaj Elnatanon, la scienculojn;
17 kaj mi donis al ili komision al Ido, la Šefo en la loko Kasifja, kaj mi donis al ili instrukcion pri tio, kion ili devas diri al Ido, kaj al liaj fratoj, la Netinoj, en la loko Kasifja, por venigi al ni servistojn por la domo de nia Dio.
18 Kaj ili venigis al ni, Šar super ni estis la favora mano de nia Dio, homon sa°an el la idoj de MaÂli, filo de Levi, filo de Izrael, kaj Ůerebjan kun liaj filoj kaj fratoj, dek ok homojn,
19 kaj Ža■abjan, kaj kun li Je■ajan, el la idoj de Merari, kun liaj fratoj kaj iliaj filoj, dudek;
20 kaj el la Netinoj, kiujn David kaj la princoj starigis por servi al la Levidoj, ducent dudek Netinojn; Šiuj ili estis registritaj lař siaj nomoj.
21 Kaj mi proklamis tie faston Še la rivero Ahava, por ke ni humiligu nin antař nia Dio, por peti de Li °ustan vojon por ni, por niaj infanoj, kaj por nia tuta havo.
22 Ăar mi hontis peti de la re°o militistojn kaj rajdistojn por defendi nin kontrař malamikoj sur la vojo; Šar ni tiele diris al la re°o: La mano de nia Dio estas bonfaranta por Šiuj, kiuj sin turnas al Li, kaj Lia potenco kaj Lia kolero estas kontrař Šiuj, kiuj Lin forlasas.
23 Ni do fastis, kaj petis nian Dion pri tio; kaj Li ařskultis nin.
24 Kaj mi apartigis el la Šefaj pastroj dek du, kaj mi aligis al ili Ůerebjan kaj Ža■abjan kaj dek el iliaj fratoj.
25 Kaj mi pese transdonis al ili la ar°enton kaj la oron kaj la vazojn, kiuj estis donacitaj por la domo de nia Dio kaj kiujn donacis la re°o kaj liaj konsilistoj kaj liaj princoj, kaj Šiuj Izraelidoj, kiuj tie trovi°is.
26 Kaj mi pese transdonis al ili: da ar°ento sescent kvindek kikarojn, da ar°entaj vazoj cent kikarojn, kaj da oro cent kikarojn;
27 da oraj kalikoj dudek je la sumo de mil darkemonoj, kaj du vazojn el brilanta plej bona kupro, multekosta kiel oro.
28 Kaj mi diris al ili: Vi estas sanktaj al la Eternulo, kaj la vazoj estas sanktaj, ankař la ar°ento kaj la oro, memvole donacitaj al la Eternulo, Dio de viaj patroj.
29 Maldormu, kaj gardu tion, °is vi transdonos pese al la Šefaj pastroj, Levidoj, kaj Šefoj de patrodomoj de Izrael en Jerusalem, en la Šambroj de la domo de la Eternulo.
30 Kaj la pastroj kaj la Levidoj akceptis la pesitajn ar°enton, oron, kaj vazojn, por forporti en Jerusalemon en la domon de nia Dio.


31 Kaj ni ekvojiris de la rivero Ahava en la dek-dua tago de la unua monato, por iri en Jerusalemon; kaj la mano de nia Dio estis super ni, kaj Li savis nin kontrař la manoj de malamikoj kaj kontrař insidantoj Še la vojo.
32 Kaj ni venis en Jerusalemon kaj restis tie dum tri tagoj.
33 En la kvara tago la ar°ento, oro, kaj vazoj estis transdonitaj pese en la domon de nia Dio, en la manojn de la pastro Meremot, filo de Urija, kune kun Eleazar, filo de PineÂas, kune kun Jozabad, filo de Je■ua, kaj Noadja, filo de Binuj, la Levidoj.
34 Ăio estis farita lařnombre kaj lařpeze, kaj Šio pesita estis tiutempe enskribita.
35 La forkaptitoj, kiuj revenis el la kaptiteco, alportis bruloferojn al Dio de Izrael: dek du bovojn, pro la tuta Izrael, nařdek ses ■afojn, sepdek sep ■afidojn, dek du pekoferajn kaprojn, Šion kiel bruloferon al la Eternulo.
36 Kaj oni transdonis la ordonojn de la re°o al la satrapoj de la re°o kaj al la transriveraj regionestroj; kaj Ši tiuj subtenis la popolon kaj la domon de Dio.

Ăapitro 9


1 Kiam Šio tio estis finita, aliris al mi la estroj, kaj diris: La popolo Izraela kaj la pastroj kaj la Levidoj ne apartigis sin de la popoloj de la landoj koncerne iliajn abomeninda╝ojn, de la Kanaanidoj, Žetidoj, Perizidoj, Jebusidoj, Amonidoj, Moabidoj, Egiptoj, kaj Amoridoj;
2 Šar ili prenis el iliaj filinoj edzinojn por si kaj por siaj filoj, kaj miksi°is la sankta semo kun la popoloj de la landoj; kaj la mano de la eminentuloj kaj Šefoj estis la unua en Ši tiu malbonago.
3 Kiam mi ařdis tion, mi dis■iris miajn vestojn kaj mian tunikon, mi el■iris harojn de mia kapo kaj el mia barbo, kaj mi sidis konsternite.
4 Kaj kolekti°is al mi Šiuj, kiuj timis la vortojn de Dio de Izrael, pro la krimo de la forkaptitoj; kaj mi sidis konsternite °is la vesperofero.
5 Kaj Še la vesperofero mi levi°is de mia aflikto, kaj kun dis■iritaj vestoj kaj tuniko mi stari°is surgenue kaj etendis miajn manojn al la Eternulo, mia Dio,
6 kaj mi diris: Ho mia Dio, mi hontas, kaj °enas min levi mian viza°on al Vi, ho mia Dio; Šar niaj malbonagoj kreskis pli alten ol nia kapo, kaj nia kulpo fari°is granda °is la Šielo.
7 De post la tempo de niaj patroj ni estas en granda kulpo °is la nuna tago; pro niaj malbonagoj ni estis transdonitaj, ni kaj niaj re°oj kaj niaj pastroj, en la manojn de la alilandaj re°oj, sub glavon, en kaptitecon, al disrabo kaj malhonoro, kiel tio estas nun.
8 Kaj nun antař momento venis pardono de la Eternulo, nia Dio, kaj Li restigis al ni savi°intojn kaj permesis al ni alfortiki°i sur Lia sankta loko; nia Dio donis lumon al niaj okuloj, kaj Li permesis al ni iom revivi°i en nia sklaveco.
9 Ni estas ja sklavoj; sed en nia sklaveco nia Dio nin ne forlasis. Kaj Li donis al ni favorkorecon de la re°oj de Persujo, por permesi al ni revivi°i, por konstrui la domon de nia Dio kaj restarigi °iajn ruinojn, kaj por doni al ni barilon en Judujo kaj Jerusalem.
10 Kaj nun kion ni diros, ho nia Dio, post tio? Šar ni forlasis Viajn ordonojn,
11 kiujn Vi ordonis per Viaj servantoj, la profetoj, dirante: La lando, en kiun vi venas por ekposedi °in, estas lando malpura pro la malpureco de la popoloj alilandaj, pro iliaj abomeninda╝oj, per kiuj ili plenigis °in de rando al rando en sia malpureco;
12 ne donu do viajn filinojn al iliaj filoj, kaj iliajn filinojn ne prenu por viaj filoj, neniam zorgu pri ilia paco kaj bonstato, por ke vi forti°u kaj por ke vi nutru vin per la bona╝oj de la tero kaj por ke vi heredigu °in por eterne al viaj filoj.
13 Kaj post Šio, kio trafis nin pro niaj malbonaj faroj kaj pro nia granda kulpo, kaj kiam nun Vi indulgis nin malgrař niaj malbonagoj kaj donis al ni tian savi°on,
14 Šu ni nun denove malobeu Viajn ordonojn, kaj boparenci°u kun la popoloj de tiuj abomeninda╝oj? Ău Vi ne koleros kontrař ni °is plena ekstermo sen restigo de ia resta╝o kaj savita╝o?
15 Ho Eternulo, Dio de Izrael! Vi estas justa; Šar ni restis savi°intoj °is la nuna tago. Jen ni estas antař Vi en nia kulpo; ni ne povas teni nin antař Vi pro tio.

Ăapitro 10


1 Kiam Ezra pre°is kaj faris konfeson, plorante kaj ku■ante antař la domo de Dio, kolekti°is al li el la Izraelidoj tre granda amaso, viroj, virinoj, kaj infanoj; Šar ankař la popolo tre multe ploris.
2 Kaj ekparolis ŮeÂanja, filo de JeÂiel, el la idoj de Elam, kaj diris al Ezra: Ni faris krimon kontrař nia Dio, prenante edzinojn aligentajn el la popoloj de la lando. Tamen nun ekzistas espero por Izrael en Ši tiu afero.
3 Nun ni faru interligon kun nia Dio, ke lař la konsilo de mia sinjoro, kaj de tiuj, kiuj havas timon antař la ordonoj de nia Dio, ni forigos Šiujn virinojn kaj iliajn naskitojn, kaj estu farite konforme al la le°o.
4 Levi°u, Šar vi devas okupi vin pri tio, kaj ni estos kun vi; estu kura°a, kaj agu.
5 Tiam Ezra levi°is, kaj ╝urigis la Šefajn pastrojn, la Levidojn, kaj la tutan Izraelon, ke ili agos tiel; kaj ili ╝uris.
6 Kaj Ezra levi°is de antař la domo de Dio, kaj iris al la Šambro de JehoÂanan, filo de Elja■ib, kaj eniris tien. Panon li ne man°is kaj akvon li ne trinkis, Šar li funebris pri la krimo de la kaptitecanoj.
7 Kaj oni proklamis en Judujo kaj Jerusalem al Šiuj, kiuj venis el la kaptiteco, ke ili kolekti°u en Jerusalem,
8 kaj ke al Šiu, kiu ne venos tien post paso de tri tagoj, lař decido de la estroj kaj pleja°uloj estos anatemita lia tuta havo, kaj li estos ekskomunikita el la komunumo de la reenmigrintoj.
9 Kaj kolekti°is Šiuj idoj de Jehuda kaj de Benjamen en Jerusalem post tri tagoj. Tio estis en la nařa monato, en la dudeka tago de la monato. Kaj la tuta popolo sidis sur la placo antař la domo de Dio, tremante pro Ši tiu afero kaj pro pluvo.
10 Kaj levi°is Ezra, la pastro, kaj diris al ili: Vi faris krimon, prenante aligentajn edzinojn kaj pligrandigante la kulpon de Izrael.
11 Tial faru nun konfeson al la Eternulo, Dio de viaj patroj, kaj plenumu Lian volon: apartigu vin de la popoloj de la lando kaj de la aligentaj edzinoj.
12 Kaj la tuta komunumo respondis kaj diris per lařta voŠo: Jes, kiel vi diras, tiel estu farite.
13 Tamen la popolo estas grandnombra, kaj la tempo nun estas pluva, kaj ni ne havas forton, por stari sur la strato; cetere tio ne estas afero de unu tago ař de du, Šar ni multe pekis en tiu afero.
14 Niaj estroj do stari°u pro la tuta komunumo, kaj Šiuj en niaj urboj, kiuj prenis aligentajn edzinojn, venu en difinita tempo, kaj kun ili la pleja°uloj de Šiu urbo kaj °iaj ju°istoj, °is oni forturnos de ni la flaman koleron de nia Dio pro tiu afero.
15 Sed Jonatan, filo de Asahel, kaj JaÂzeja, filo de Tikva, kontrařstaris tion, kaj Me■ulam, kaj Ůabtaj, la Levido, helpis ilin.
16 Kaj tiel faris la revenintoj el la kaptiteco. Kaj aparti°is por tio la pastro Ezra kaj Šefoj de patrodomoj lař iliaj patrodomoj, Šiuj lařnome; kaj ili sidi°is en la unua tago de la deka monato, por esplori la aferon.
17 Kaj °is la unua tago de la unua monato ili finis la aferon pri Šiuj viroj, kiuj prenis aligentajn edzinojn.
18 Kaj trovi°is el la pastridoj, kiuj prenis aligentajn edzinojn, el la filoj de Je■ua, filo de Jocadak, kaj el liaj fratoj: Maaseja, Eliezer, Jarib, kaj Gedalja.
19 Kaj ili donis sian manon, ke ili forigos siajn edzinojn, kaj ke ili alportos pro sia kulpo vir■afon kiel kulpoferon.
20 Kaj el la filoj de Imer: Žanani kaj Zebadja;
21 el la filoj de Žarim: Maaseja, Elija, Ůemaja, JeÂiel, kaj Uzija;
22 el la filoj de Pa■Âur: Eljoenaj, Maaseja, I■mael, Netanel, Jozabad, kaj Eleasa;
23 kaj el la Levidoj: Jozabad, Ůimei, Kelaja (ankař nomata Kelita), PetaÂja, Jehuda, kaj Eliezer;
24 el la kantistoj: Elja■ib; el la pordegistoj: Ůalum, Telem, kaj Uri;
25 el la Izraelidoj: el la filoj de Paro■: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija, kaj Benaja;
26 el la filoj de Elam: Matanja, ZeÂarja, JeÂiel, Abdi, Jeremot, kaj Elija;
27 el la filoj de Zatu: Eljoenaj, Elja■ib, Matanja, Jeremot, Zabad, kaj Aziza;
28 el la filoj de Bebaj: JehoÂanan, Žananja, Zabaj, Atlaj;
29 el la filoj de Bani: Me■ulam, MaluÂ, Adaja, Ja■ub, Ůeal, kaj Ramot;
30 el la filoj de PaÂat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Becalel, Binuj, kaj Manase;
31 el la filoj de Žarim: Eliezer, Ji■ija, Malkija, Ůemaja, Ůimeon,
32 Benjamen, MaluÂ, Ůemarja;
33 el la filoj de Ža■um: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Ůimei;
34 el la filoj de Bani: Maadaj, Amram, Uel,
35 Benaja, Bedja, Keluhu,
36 Vanja, Meremot, Elja■ib,
37 Matanja, Matnaj, Jaasaj,
38 Bani, Binuj, Ůimei,
39 Ůelemja, Natan, Adaja,
40 MaÂnadbaj, Ůa■aj, Ůaraj,
41 Azarel, Ůelemja, Ůemarja,
42 Ůalum, Amarja, Jozef;
43 el la filoj de Nebo: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.
44 Ăiuj tiuj prenis edzinojn aligentajn; kelkaj el tiuj edzinoj naskis infanojn.

Hosted by uCoz