NEŽEMJA

Ăapitro 1


1 Vortoj de NeÂemja, filo de ŽaÂalja.

En la monato Kislev, en la dudeka jaro, mi estis en la kastelurbo Ůu■an.
2 Kaj venis Žanani, unu el miaj fratoj, li kaj kelkaj viroj el Judujo. Kaj mi demandis lin pri la Judoj, kiuj savi°is kaj restis el la forkaptitaro, kaj pri Jerusalem.
3 Kaj ili diris al mi: La restintoj, kiuj restis el la forkaptitaro, trovi°as tie en la lando en granda mizero kaj malhonoro; kaj la murego de Jerusalem estas detruita, kaj °iaj pordegoj estas forbruligitaj per fajro.
4 Kiam mi ařdis tiujn vortojn, mi sidi°is kaj ekploris, kaj funebris dum kelke da tagoj; kaj mi fastis kaj pre°is antař Dio de la Šielo.
5 Kaj mi diris: Mi petas Vin, ho Eternulo, Dio de la Šielo, Dio granda kaj timinda, kiu konservas la interligon kaj favorkorecon al Liaj amantoj kaj al la plenumantoj de Liaj ordonoj!
6 Via orelo estu atenta, kaj Viaj okuloj estu malfermitaj, por ařskulti la pre°on de Via servanto, per kiu mi pre°as antař Vi nun tage kaj nokte pri la Izraelidoj, Viaj servantoj, dum mi faras konfeson pri la pekoj de la Izraelidoj, kiujn ni pekis antař Vi; mi kaj la domo de mia patro, ni pekis.
7 Ni forte pekis antař Vi, kaj ni ne plenumis la ordonojn kaj la le°ojn kaj la decidojn, kiujn Vi ordonis al Moseo, Via servanto.
8 Sed volu rememori la vorton, kiun Vi eldiris al Via servanto Moseo, nome: Se vi pekos, Mi dis╝etos vin inter la popolojn;
9 sed se vi returnos vin al Mi kaj konservos Miajn ordonojn kaj plenumos ilin, tiam se viaj forpelitoj eŠ estus Še la rando de la Šielo, Mi eŠ de tie kolektos ilin, kaj venigos ilin sur la lokon, kiun Mi elektis, por lo°igi tie Mian nomon.
10 Ili estas ja Viaj servantoj, kaj Via popolo, kiun Vi liberigis per Via granda forto kaj per Via potenca mano.
11 Mi petas, ho Sinjoro, Via orelo estu atenta al la pre°o de Via servanto, kaj al la pre°o de Viaj servantoj, kiuj deziras timi Vian nomon; kaj donu sukceson al Via servanto hodiař, kaj akirigu al li favorkorecon antař Ši tiu homo. (Mi estis vinver■isto Še la re°o.)

Ăapitro 2


1 En la monato Nisan, en la dudeka jaro de la re°o ArtaÂ■ast, antař li staris vino. Kaj mi prenis la vinon kaj donis al la re°o; kaj °is tiam mi ne estis malgaja antař li.
2 Kaj la re°o diris al mi: Kial vi aspektas malbone, kvankam vi ne estas malsana? tio certe estas doloro de koro. Kaj mi forte ektimis,
3 kaj mi diris al la re°o: La re°o vivu eterne; kiel mi povas ne aspekti malbone, kiam la urbo, kiu estas la tomboloko de miaj patroj, estas dezertigita, kaj °iaj pordegoj estas forbruligitaj per fajro?
4 Kaj la re°o diris al mi: Kion do vi deziras? Tiam mi pre°is al Dio de la Šielo,
5 kaj diris al la re°o: Se al la re°o plaŠas, kaj se via sklavo havas vian favoron, permesu al mi veturi en Judujon, en la urbon, kie trovi°as la tomboj de miaj patroj, kaj konstrui °in.
6 Kaj la re°o diris al mi (la re°ino sidis apud li): Kiel longe dařros via veturado? kaj kiam vi revenos? Kaj la re°o bonvolis forliberigi min, kaj mi difinis al li templimon.
7 Kaj mi diris al la re°o: Se al la re°o plaŠas, oni donu al mi leterojn al la transriveraj regionestroj, ke ili permesu al mi trairi, °is mi venos en Judujon;
8 kaj ankař leteron al Asaf, la gardisto de la re°a arbaro, ke li donu al mi arbojn por tegi la pordegojn de la kastelo Še la templo, kaj por la murego de la urbo, kaj por la domo, en kiu mi lo°os. Kaj la re°o donis al mi, Šar super mi estis la favora mano de mia Dio.
9 Kaj mi venis al la transriveraj regionestroj, kaj mi donis al ili la leterojn de la re°o. Kaj la re°o sendis kun mi oficirojn kaj rajdistojn.
10 Kiam tion ařdis Sanbalat, la Žoronano, kaj Tobija, la sklavo Amonida, ili havis grandan Šagrenon, ke venis homo, por zorgi pri la bono de la Izraelidoj.
11 Kaj mi venis en Jerusalemon. Kaj restinte tie dum tri tagoj,
12 mi levi°is nokte kune kun nemultaj homoj, kiuj estis kun mi; mi al neniu ion diris pri tio, kion mia Dio inspiris al mi fari por Jerusalem; neniu besto estis kun mi, krom tiu, sur kiu mi rajdis.
13 Kaj mi trarajdis nokte tra la Pordego de la Valo, al la Fonto de la Drako kaj al la Pordego de Sterko; mi rigardis la muregojn de Jerusalem, kiel detruitaj ili estas, kaj °iajn pordegojn, kiel ili estas forbruligitaj per fajro.
14 Kaj mi alrajdis al la Pordego de la Fonto kaj al la Re°a Lageto; sed tie ne estis sufiŠe da spaco, ke povu trairi la besto, kiu estis sub mi.
15 Kaj mi levi°is nokte lař la torento kaj pririgardis la muregon, kaj, trarajdinte denove tra la Pordego de la Valo, mi revenis.
16 Kaj la estroj ne sciis, kien mi iris kaj kion mi faras; nek al la Judoj, nek al la pastroj, nek al la eminentuloj, nek al la estroj, nek al la ceteraj plenumantoj de la laboroj mi ion diris °is nun.
17 Kaj mi diris al ili: Vi vidas la mizeron, en kiu ni trovi°as, kiel Jerusalem estas dezertigita kaj °iaj pordegoj estas forbruligitaj per fajro; ni iru kaj konstruu la muregon de Jerusalem, ke ni ne estu plu en malhonoro.
18 Kaj mi rakontis al ili pri la mano de mia Dio, kiu favore estis super mi, ankař la vortojn de la re°o, kiujn li diris al mi. Kaj ili diris: Ni levi°u kaj konstruu; kaj iliaj manoj forti°is por la bono.
19 Kiam tion ařdis Sanbalat, la Žoronano, kaj Tobija, la sklavo Amonida, kaj Ge■em, la Arabo, ili ridis pri ni kaj rigardis nin malestime, kaj diris: Kio estas tiu afero, kiun vi faras? Šu ne kontrař la re°o vi ribelas?
20 Kaj mi respondis al ili, kaj diris al ili: Dio de la Šielo donos al ni sukceson, kaj ni, Liaj servantoj, levi°os kaj konstruos; sed vi havas nenian parton nek rajton nek memoron en Jerusalem.

Ăapitro 3


1 Kaj levi°is la Šefpastro Elja■ib, kaj liaj fratoj, la pastroj, kaj konstruis la Pordegon de Ůafoj; ili sanktigis °in kaj starigis °iajn pordojn, ili sanktigis °is la turo Mea, °is la turo Žananel.
2 Apud li konstruis la lo°antoj de JeriÂo, apud ili konstruis Zakur, filo de Imri.
3 La Pordegon de Fi■oj konstruis la lo°antoj de Senaa; ili tegis °in, kaj starigis °iajn pordojn, serurojn, kaj riglilojn.
4 Apud ili konstruis Meremot, filo de Urija, filo de Hakoc; apud ili konstruis Me■ulam, filo de BereÂja, filo de Me■ezabel; apud ili konstruis Cadok, filo de Baana.
5 Apud ili konstruis la Tekoaanoj; tamen iliaj eminentuloj ne metis sian kolon sub laboradon por sia sinjoro.
6 La Malnovan Pordegon konstruis Jojada, filo de PaseaÂ, kaj Me■ulam, filo de Besodja; ili tegis °in, kaj starigis °iajn pordojn, °iajn serurojn, kaj °iajn riglilojn.
7 Apud ili konstruis Melatja, la Gibeonano, kaj Jadon, la Meronotano, la lo°antoj de Gibeon kaj de Micpa, °is la se°o de la transrivera regionestro.
8 Apud li konstruis Uziel, filo de Žarhaja, fandisto; apud li konstruis Žananja, filo de ■mira╝isto. Kaj ili restarigis Jerusalemon °is la Lar°a Murego.
9 Apud ili konstruis Refaja, filo de Žur, estro de duondistrikto de Jerusalem.
10 Apud ili kaj kontrař sia domo konstruis Jedaja, filo de Žarumaf; apud li konstruis Žatu■, filo de Ža■abneja.
11 Alian parton konstruis Malkija, filo de Žarim, kaj Ža■ub, filo de PaÂat-Moab; ankař la Turon de la Fornoj.
12 Apude konstruis Ůalum, filo de HaloÂe■, estro de duondistrikto de Jerusalem, li kaj liaj filinoj.
13 La Pordegon de la Valo konstruis Žanun kaj la lo°antoj de ZanoaÂ; ili konstruis °in, kaj starigis °iajn pordojn, °iajn serurojn, kaj °iajn riglilojn, kaj mil ulnojn de la murego °is la Pordego de Sterko.
14 La Pordegon de Sterko konstruis Malkija, filo de ReÂab, estro de la distrikto de Bet-Kerem; li konstruis °in, kaj starigis °iajn pordojn, serurojn, kaj riglilojn.
15 La Pordegon de la Fonto konstruis Ůalun, filo de Kol-Žoze, estro de la distrikto de Micpa; li konstruis °in kaj tegis °in, kaj starigis °iajn pordojn, serurojn, kaj riglilojn; ankař la muregon Še la lageto Ůela de la re°a °ardeno kaj °is la ■tupoj, kiuj iras malsupren de la urbo de David.
16 Post li konstruis NeÂemja, filo de Azbuk, estro de duondistrikto de Bet-Cur, °is la loko kontrař la tomboj de David kaj °is la farita lageto kaj °is la Domo de Herooj.
17 Post li konstruis la Levidoj: ReÂum, filo de Bani; apude konstruis Ža■abja, estro de duondistrikto de Keila, por sia distrikto.
18 Post li konstruis iliaj fratoj, Bavaj, filo de Ženadad, estro de duondistrikto de Keila.
19 Apud li konstruis Ezer, filo de Je■ua, estro de Micpa, duan parton, Še la angulo, kontrař la loko, kie oni supreniras al la armilejo.
20 Post li vigle konstruis BaruÂ, filo de Zakaj, alian parton, de la angulo °is la pordo de la domo de Elja■ib, la Šefpastro.
21 Post li konstruis Meremot, filo de Urija, filo de Hakoc, alian parton, de la pordo de la domo de Elja■ib °is la fino de la domo de Elja■ib.
22 Post li konstruis la pastroj, kiuj lo°is en la Širkařa╝o.
23 Post ili konstruis Benjamen kaj Ža■ub, kontrař sia domo; post ili konstruis Azarja, filo de Maaseja, filo de Ananja, apud sia domo.
24 Post li konstruis Binuj, filo de Ženadad, alian parton, de la domo de Azarja °is la angulo kaj la rando.
25 Palal, filo de Uzaj, de kontrař la angulo kaj la turo, kiu elstaras el la supra re°a domo, apud la korto de malliberejo. Post li Pedaja, filo de Paro■
26 (La Netinoj lo°is en Ofel.) °is kontrař la Pordego de la Akvo oriente, kaj °is la elstaranta turo.
27 Poste konstruis la Tekoaanoj, alian parton, de kontrař la granda elstaranta turo °is la muro de Ofel.
28 De post la Pordego de la Ăevaloj konstruis la pastroj, Šiu kontrař sia domo.
29 Poste konstruis Cadok, filo de Imer, kontrař sia domo; post li konstruis Ůemaja, filo de ŮeÂanja, gardisto de la Orienta Pordego.
30 Post li konstruis Žananja, filo de Ůelemja, kaj Žanun, sesa filo de Calaf, alian parton. Post li konstruis Me■ulam, filo de BereÂja, kontrař sia Šambro.
31 Post li konstruis Malkija, filo de fandisto, °is la domo de la Netinoj kaj de la butikistoj, kontrař la Pordego de Depono kaj °is la tegmenta Šambro de la angulo.
32 Inter la tegmenta Šambro de la angulo kaj la Pordego de Ůafoj konstruis la fandistoj kaj la butikistoj.

Ăapitro 4


1 Kiam Sanbalat ařdis, ke ni konstruas la muregon, li koleris kaj havis grandan Šagrenon, kaj li mokis la Judojn.
2 Kaj li parolis antař siaj fratoj kaj antař la militistoj de Samario, kaj diris: Kion faras tiuj senfortaj Judoj? Šu oni tion permesos al ili? Šu efektive ili alportados oferojn? Šu ili iam finos? Šu ili revivigos la ■tonojn, kiuj fari°is amaso da rubo kaj estas difektitaj de brulo?
3 Kaj Tobija, la Amonido, kiu estis apud li, diris: EŠ tio, kion ili konstruas, estas tia, ke se venos vulpo, °i detruos ilian ■tonan muregon.
4 Ařskultu, ho nia Dio, en kia malestimo ni trovi°as; re╝etu ilian mokadon sur ilian kapon, kaj elmetu ilin al prirabado en lando de kaptiteco;
5 ne kovru ilian malbonagon, kaj ilia peko ne elvi■i°u antař Vi; Šar ili Šagrenis la konstruantojn.
6 Ni tamen konstruis la muregon, kaj la tuta murego estis jam kunmetita °is duono; kaj la popolo laboris kura°e.


7 Kiam Sanbalat kaj Tobija kaj la Araboj kaj la Amonidoj kaj la A■dodanoj ařdis, ke la muregoj de Jerusalem estas riparataj kaj ke la breŠoj komencis esti fermataj, ili tre ekkoleris.
8 Kaj ili faris interkonsenton, ke ili Šiuj kune iru milite kontrař Jerusalemon kaj faru al °i malbonon.
9 Sed ni pre°is al nia Dio, kaj ni starigis pro ili gardon tage kaj nokte kontrař ili.
10 La Judoj diris: Malgrandi°is la forto de la portistoj, kaj da rubo estas multe; kaj ni ne povas konstrui la muregon.
11 Kaj niaj malamikoj diris: Ili ne scios kaj ne vidos, °is ni venos en ilian mezon kaj mortigos ilin kaj Šesigos la laboradon.
12 Kiam la Judoj, kiuj lo°is apud ili, venadis, kaj diradis al ni, dekfoje, el Šiuj lokoj: Revenu al ni,
13 tiam mi starigis malsupre sur la lokoj malantař la murego, sur la nekovritaj lokoj, mi starigis la popolon lařfamilie, kun iliaj glavoj, lancoj, kaj pafarkoj.
14 Kaj mi pririgardis, kaj mi stari°is, kaj diris al la eminentuloj kaj al la estroj kaj al la cetera popolo: Ne timu ilin; memoru pri la Sinjoro, la granda kaj timinda, kaj batalu por viaj fratoj, viaj filoj, viaj filinoj, viaj edzinoj, kaj viaj domoj.
15 Kiam niaj malamikoj ařdis, ke ni scias, tiam Dio detruis ilian intencon, kaj ni Šiuj revenis al la murego, Šiu al sia laboro.
16 Kaj de post tiu tago duono de miaj junuloj faradis la laboron, kaj duono tenis lancojn, ■ildojn, pafarkojn, kaj kirasojn; kaj la estroj trovi°adis malantař la tuta domo de Jehuda.
17 Unuj konstruis la muregon, kaj aliaj portis la ■ar°ojn, kiujn ili metis sur sin; per unu mano Šiu faris la laboron, kaj en la dua mano li tenis batalilon.
18 La konstruantoj Šiuj havis sian glavon alligitan al siaj lumboj, kaj tiamaniere ili konstruis; kaj la trumpetisto estis apud mi.
19 Kaj mi diris al la eminentuloj kaj al la estroj kaj al la cetera popolo: La laboro estas granda kaj vasta, kaj ni estas disigitaj sur la murego, malproksime unu de la alia;
20 tial se de iu loko vi ařdos la sonon de trumpeto, tien kolekti°u al ni; nia Dio batalos por ni.
21 Tiamaniere ni faradis la laboron; kaj duono de ili tenis lancojn de la levi°o de la Šielru°o °is la apero de la steloj.
22 Kaj mi ankař diris en tiu tempo al la popolo, ke Šiu kun sia knabo noktu en Jerusalem, por ke ili estu por ni nokte kiel gardo, kaj tage ili laboru.
23 Kaj nek mi, nek miaj fratoj, nek miaj knaboj, nek la gardistoj, kiuj estis malantař mi, neniu el ni deprenis de si siajn vestojn; nur Šiu aparte estis sendata, por sin bani.

Ăapitro 5


1 Kaj la popolo kaj iliaj edzinoj komencis forte krii kontrař siaj fratoj, la Judoj.
2 Estis tiaj, kiuj parolis: Estas multe da ni kaj da niaj filoj kaj filinoj; ni prenu al ni grenon kaj man°u, por ke ni vivu.
3 Aliaj parolis: Niajn kampojn, niajn vinber°ardenojn, kaj niajn domojn ni donas proprunte, por ke ni akiru grenon kontrař malsato.
4 Aliaj parolis: Ni pruntas monon por impostoj por la re°o, donante garantia╝e niajn kampojn kaj vinber°ardenojn;
5 sed kiel la korpo de niaj fratoj, tia estas nia korpo, kiel iliaj infanoj, tiaj estas niaj infanoj; tamen jen ni devas humile servigi niajn filojn kaj niajn filinojn, kaj el niaj filinoj kelkaj jam estas humiligitaj. Ni ne havas forton en niaj manoj, kaj niaj kampoj kaj vinber°ardenoj apartenas al aliaj.
6 Kaj tio forte min Šagrenis, kiam mi ařdis ilian kriadon kaj tiujn vortojn.
7 Sed mia koro donis al mi konsilon, kaj mi faris severan riproŠon al la eminentuloj kaj al la estroj, kaj diris al ili: Vi prenas procentegon de viaj fratoj! Kaj mi kunvokis kontrař ili grandan kunvenon.
8 Kaj mi diris al ili: Ni elaŠetis niajn fratojn, la Judojn, kiuj estis venditaj al la nacioj, kiom ni povis; dume vi volas vendi viajn fratojn, kaj ili estas vendataj al ni! Ili silentis kaj trovis nenion por respondi.
9 Kaj mi diris: Ne bona estas tio, kion vi faras. Ău vi ne devas konduti kun timo antař nia Dio, por eviti malhonoron de la flanko de la nacioj, niaj malamikoj?
10 Ankař mi kaj miaj fratoj kaj miaj junuloj donis al ili prunte monon kaj grenon; ni mal■uldigu al ili tiun ■uldon.
11 Redonu do al ili hodiař iliajn kampojn, vinber°ardenojn, oliv°ardenojn, kaj domojn, kaj la procenton pro la mono, la greno, la mosto, kaj la oleo, kiujn vi pruntis al ili.
12 Kaj ili diris: Ni redonos, kaj ni ne postulos de ili; ni agos tiel, kiel vi diras. Kaj mi alvokis la pastrojn, kaj mi prenis de ili ╝uron, ke ili tiel agos.
13 Kaj mi elskuis mian baskon, kaj diris: Tiele Dio elskuu el lia domo kaj el lia akirita╝o Šiun homon, kiu ne plenumos tiun vorton; tiele li estu elskuita kaj senhava. Kaj la tuta komunumo diris: Amen; kaj oni gloris la Eternulon. Kaj la popolo agis tiele.
14 Krom tio, de post la tago, kiam al mi estis ordonite esti ilia regionestro en la Juda lando, de la dudeka jaro °is la tridek-dua jaro de la re°o ArtaÂ■ast, en la dařro de dek du jaroj, mi kun miaj fratoj ne man°is la panon de regionestro.
15 La antařaj regionestroj, kiuj estis antař mi, ■ar°adis la popolon, kaj prenadis de ili panon kaj vinon, krom kvardek sikloj da ar°ento; eŠ iliaj junuloj regis super la popolo. Sed mi ne agis tiel, pro timo antař Dio.
16 Mi partoprenis ankař en la laborado Še tiu murego; kaj kampon ni ne aŠetis; kaj Šiuj miaj junuloj kolekti°adis tie al la laboro.
17 Ăe mia tablo estadis po cent kvindek homoj da Judoj kaj estroj, kaj ankař da tiuj, kiuj venis al ni el la nacioj, kiuj estas Širkař ni.
18 Preparataj estis por unu tago: unu bovo, ses plej bonaj ■afoj, kaj ankař birdoj estis preparataj Še mi; kaj en la dařro de dek tagoj estis uzata tre multe da vino. Malgrař tio mi ne postulis panon de regionestro, Šar la popolo estis ■ar°ita de malfacila laboro.
19 Rememoru pri mi al bono, ho mia Dio, Šion, kion mi faris por Ši tiu popolo.

Ăapitro 6


1 Kiam Sanbalat, Tobija, la Arabo Ge■em, kaj niaj ceteraj malamikoj ařdis, ke mi rekonstruis la muregon kaj ke ne restis en °i difektoj (kvankam °is tiu tempo mi ankorař ne starigis pordojn en la pordegoj),
2 tiam Sanbalat kaj Ge■em sendis, por diri al mi: Venu, ni kune kunvenu en la vila°oj de la valo Ono. Ili intencis fari al mi malbonon.
3 Sed mi sendis al ili senditojn, por diri: Mi faras grandan laboron, kaj mi ne povas iri; kial Šesi°u la laborado, kiam mi °in forlasos kaj iros al vi?
4 Kaj ili sendis al mi la saman proponon kvar fojojn, kaj mi respondis tion saman.
5 Kaj Sanbalat sendis al mi kun la sama propono la kvinan fojon sian junulon, kiu havis en sia mano nefermitan leteron.
6 En °i estis skribite: Inter la nacioj iras la famo, kaj Ge■em diras, ke vi kaj la Judoj intencas defali; por tio vi konstruas la muregon; kaj lař tiu famo vi volas esti ilia re°o.
7 Ankař profetojn vi starigis, por ke ili prediku pri vi en Jerusalem, dirante: Estas re°o en Judujo. Nun la famo pri tio venos al la re°o; venu do, ke ni kune interkonsili°u.
8 Sed mi sendis al li, por diri: Nenio fari°is el tio, kion vi diras; vi mem tion elpensis.
9 Ili Šiuj ja timigis nin, pensante: Ili ellasos el siaj manoj la laboron, kaj °i ne estos farata. Sed nun forti°u miaj manoj.


10 Kaj mi venis en la domon de Ůemaja, filo de Delaja, filo de Mehetabel; li sin en■losis. Kaj li diris: Ni iru kune en la domon de Dio, en la mezon de la templo, kaj ni ■losu la pordojn de la templo; Šar oni venos, por mortigi vin, en la nokto oni venos, por mortigi vin.
11 Sed mi diris: Ău tia homo, kiel mi, forkuru? Šu tia, kiel mi, iru en la templon, por konservi la vivon? mi ne iros.
12 Mi komprenis, ke ne Dio lin sendis; Šar la profeta╝on li eldiris pri mi pro tio, ke Tobija kaj Sanbalat lin subaŠetis.
13 Li estis subaŠetita, por ke mi timu, por ke mi agu tiel kaj peku. Tio donus al ili pretekston por malbona famo, por ke ili min malhonoru.
14 Rememoru, ho mia Dio, pri Tobija kaj Sanbalat tiujn iliajn farojn, ankař pri la profetino Noadja, kaj la aliaj profetoj, kiuj timigis min.


15 La murego estis finita en la dudek-kvina tago de la monato Elul, en la dařro de kvindek du tagoj.
16 Kiam tion ařdis Šiuj niaj malamikoj, kaj vidis Šiuj nacioj, kiuj estis Širkař ni, ili multe perdis la kura°on; Šar ili komprenis, ke tiu laboro estas farita de nia Dio.
17 Krom tio, en tiuj tagoj la eminentuloj el la Judoj skribis multe da leteroj al Tobija, kaj leteroj de Tobija venis al ili;
18 Šar multaj el la Judoj estis en ╝ura ligo kun li, Šar li estis bofilo de ŮeÂanja, filo de AraÂ, kaj lia filo JehoÂanan prenis por edzino filinon de Me■ulam, filo de BereÂja.
19 Ili ankař paroladis bone pri li antař mi, kaj miajn vortojn ili transdonadis al li. Tobija sendis leterojn, por timigi min.

Ăapitro 7


1 Kiam la murego estis konstruita, mi starigis la pordojn; kaj ricevis siajn oficojn la pordegistoj, la kantistoj, kaj la Levidoj.
2 Kaj mi donis ordonon al mia frato Žanani, kaj al Žananja, kastelestro de Jerusalem (Šar li estis homo fidela, kaj diotima pli ol multaj aliaj),
3 kaj mi diris al ili: Oni ne malfermu la pordegojn de Jerusalem, antař ol la suno estos bone varmiga; kaj tiel longe, kiel ili staras, ili restigu la pordegojn fermitaj kaj ■lositaj; kaj oni starigu gardon el la lo°antoj de Jerusalem, Šiun sur lia gardoloko kaj Šiun kontrař lia domo.
4 Sed la urbo estis vasta kaj granda, kaj da lo°antoj estis en °i nemulte, kaj la domoj ne estis konstruitaj.
5 Kaj mia Dio min inspiris, kaj mi kunvenigis la eminentulojn kaj la estrojn kaj la popolon, por ilin registri. Kaj mi trovis la genealogian registron de tiuj, kiuj venis antaře, kaj mi trovis, ke en °i estas skribite jene:
6 Jen estas la lo°antoj de la lando, kiuj iris el la forkaptitoj, kiujn forkondukis Nebukadnecar, re°o de Babel, kaj kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, Šiu en sian urbon,
7 kiuj venis kun Zerubabel, Je■ua, NeÂemja, Azarja, Raamja, NaÂamani, MordeÂaj, Bil■an, Misperet, Bigvaj, NeÂum, Baana. La nombro de la viroj de la popolo Izraela estis:
8 de la idoj de Paro■, du mil cent sepdek du,
9 de la idoj de Ůefatja, tricent sepdek du,
10 de la idoj de AraÂ, sescent kvindek du,
11 de la idoj de PaÂat-Moab, el la idoj de Je■ua kaj Joab, du mil okcent dek ok,
12 de la idoj de Elam, mil ducent kvindek kvar,
13 de la idoj de Zatu, okcent kvardek kvin,
14 de la idoj de Zakaj, sepcent sesdek,
15 de la idoj de Binuj, sescent kvardek ok,
16 de la idoj de Bebaj, sescent dudek ok,
17 de la idoj de Azgad, du mil tricent dudek du,
18 de la idoj de Adonikam, sescent sesdek sep,
19 de la idoj de Bigvaj, du mil sesdek sep,
20 de la idoj de Adin, sescent kvindek kvin,
21 de la idoj de Ater, el la domo de Žizkija, nařdek ok,
22 de la idoj de Ža■um, tricent dudek ok,
23 de la idoj de Becaj, tricent dudek kvar,
24 de la idoj de Žarif, cent dek du,
25 de la idoj de Gibeon, nařdek kvin,
26 de la lo°antoj de Bet-LeÂem kaj de Netofa, cent okdek ok,
27 de la lo°antoj de Anatot, cent dudek ok,
28 de la lo°antoj de Bet-Azmavet, kvardek du,
29 de la lo°antoj de Kirjat-Jearim, Kefira, kaj Beerot, sepcent kvardek tri,
30 de la lo°antoj de Rama kaj Geba, sescent dudek unu,
31 de la lo°antoj de MiÂmas, cent dudek du,
32 de la lo°antoj de Bet-El kaj Aj, cent dudek tri,
33 de la lo°antoj de Nebo-AÂer, kvindek du,
34 de la idoj de la alia Elam, mil ducent kvindek kvar,
35 de la idoj de Žarim, tricent dudek,
36 de la idoj de JeriÂo, tricent kvardek kvin,
37 de la idoj de Lod, Žadid, kaj Ono, sepcent dudek unu,
38 de la idoj de Senaa, tri mil nařcent tridek.
39 De la pastroj: de la idoj de Jedaja, el la domo de Je■ua, nařcent sepdek tri,
40 de la idoj de Imer, mil kvindek du,
41 de la idoj de Pa■Âur, mil ducent kvardek sep,
42 de la idoj de Žarim, mil dek sep.
43 De la Levidoj: de la idoj de Je■ua, el la domo de Kadmiel, el la filoj de Hodja, sepdek kvar.
44 De la kantistoj: de la idoj de Asaf, cent kvardek ok.
45 De la pordegistoj: la idoj de Ůalum, la idoj de Ater, la idoj de Talmon, la idoj de Akub, la idoj de Žatita, la idoj de Ůobaj, cent tridek ok.
46 De la Netinoj: la idoj de CiÂa, la idoj de Žasufa, la idoj de Tabaot,
47 la idoj de Keros, la idoj de Sia, la idoj de Padon,
48 la idoj de Lebana, la idoj de Žagaba, la idoj de Ůalmaj,
49 la idoj de Žanan, la idoj de Gidel, la idoj de GaÂar,
50 la idoj de Reaja, la idoj de Recin, la idoj de Nekoda,
51 la idoj de Gazam, la idoj de Uza, la idoj de PaseaÂ,
52 la idoj de Besaj, la idoj de Meunim, la idoj de Nefi■esim,
53 la idoj de Bakbuk, la idoj de Žakufa, la idoj de ŽarÂur,
54 la idoj de Baclit, la idoj de MeÂida, la idoj de Žar■a,
55 la idoj de Barkos, la idoj de Sisra, la idoj de TamaÂ,
56 la idoj de NeciaÂ, la idoj de Žatifa.
57 La idoj de la servantoj de Salomono: la idoj de Sotaj, la idoj de Soferet, la idoj de Perida,
58 la idoj de Jaala, la idoj de Darkon, la idoj de Gidel,
59 la idoj de Ůefatja, la idoj de Žatil, la idoj de PoÂeret-Cebaim, la idoj de Amon.
60 La nombro de Šiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj de Salomono estis tricent nařdek du.
61 Kaj jen estas la elirintoj el Tel-MelaÂ, Tel-Žar■a, Kerub, Adon, kaj Imer, kiuj ne povis montri sian patrodomon kaj devenon, Šu ili devenas de Izrael:
62 la idoj de Delaja, la idoj de Tobija, la idoj de Nekoda, sescent kvardek du.
63 Kaj el la pastroj: la idoj de Žabaja, la idoj de Hakoc, la idoj de Barzilaj, kiu prenis al si edzinon el la filinoj de Barzilaj, la Gileadano, kaj estis nomata per ilia nomo.
64 Ili serŠis siajn dokumentojn genealogiajn, sed Ši tiuj ne trovi°is; tial ili estis eligitaj el la listo de la pastroj.
65 Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne man°u el la plejsankta╝o, °is aperos pastro kun la signoj de lumo kaj de justo.
66 La tuta komunumo kune konsistis el kvardek du mil tricent sesdek homoj,
67 krom iliaj sklavoj kaj sklavinoj, kies nombro estis sep mil tricent tridek sep, kaj al tio estis ducent kvardek kvin kantistoj kaj kantistinoj.
68 Da Ševaloj ili havis sepcent tridek ses; da muloj ili havis ducent kvardek kvin;
69 da kameloj ili havis kvarcent tridek kvin; da azenoj ses mil sepcent dudek.
70 Kelkaj el la Šefoj de patrodomoj donis por la laboroj: la regionestro donis por la trezorejo: mil darkemonojn da oro, kvindek aspergajn kalikojn, kvincent tridek pastrajn vestojn.
71 El la Šefoj de patrodomoj, kelkaj donis en la trezorejon de la laboroj dudek mil darkemonojn da oro kaj du mil ducent min'ojn da ar°ento.
72 Kaj kion donis la ceteraj el la popolo, tio estis: dudek mil darkemonoj da oro kaj du mil min'oj da ar°ento kaj sesdek sep pastraj vestoj.
73 Kaj eklo°is la pastroj kaj la Levidoj kaj la pordegistoj kaj la kantistoj kaj la popolanoj kaj la Netinoj kaj la tuta Izrael en siaj urboj.

Kiam venis la sepa monato, la Izraelidoj estis jam en siaj urboj.

Ăapitro 8


1 Kaj la tuta popolo, kiel unu homo, kolekti°is sur la placo, kiu estas antař la Pordego de la Akvo, kaj ili diris al Ezra, la skribisto, ke li alportu la libron de instruo de Moseo, kiun la Eternulo ordonis al Izrael.
2 Kaj la pastro Ezra alportis la instruon antař la komunumon, antař la virojn kaj virinojn, antař Šiujn, kiuj povis kompreni, en la unua tago de la sepa monato.
3 Kaj li legis el °i sur la placo, kiu estas antař la Pordego de la Akvo, de la tagi°o °is la tagmezo, antař la viroj kaj virinoj kaj komprenpovantoj; kaj la oreloj de la tuta popolo estis turnitaj al la libro de instruo.
4 Kaj la skribisto Ezra staris sur ligna ambono, kiun oni faris por tio, kaj apud li staris Matitja, Ůema, Anaja, Urija, Žilkija, kaj Maaseja, dekstre de li; kaj maldekstre de li: Pedaja, Mi■ael, Malkija, Ža■um, Ža■badana, ZeÂarja, kaj Me■ulam.
5 Kaj Ezra malfermis la libron antař la okuloj de la tuta popolo, Šar li staris pli alte ol la tuta popolo; kaj kiam li °in malfermis, la tuta popolo stari°is.
6 Kaj Ezra benis la Eternulon, la grandan Dion; kaj la tuta popolo respondis: Amen, amen, levante supren siajn manojn; kaj ili klini°is kaj faris adoron antař la Eternulo viza°altere.
7 Kaj Je■ua, Bani, Ůerebja, Jamin, Akub, Ůabtaj, Žodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Žanan, Pelaja, kaj la Levidoj klarigadis al la popolo la instruon; kaj la popolo staris sur sia loko.
8 Kaj ili legis el la libro, el la instruo de Dio, klare, kun komentarioj, ke oni komprenu la legata╝on.
9 Kaj NeÂemja, kiu estis la regionestro, kaj la pastro Ezra, la skribisto, kaj la Levidoj, kiuj donadis klarigojn al la popolo, diris al la tuta popolo: Ăi tiu tago estas sankta al la Eternulo, via Dio; ne mal°oju kaj ne ploru. Ăar la tuta popolo ploris, ařskultante la vortojn de la instruo.
10 Kaj li diris al ili: Iru, man°u grasa╝on kaj trinku dolŠa╝on, kaj sendu porciojn al tiuj, kiuj nenion pretigis por si; Šar Ši tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne mal°oju, Šar la °ojo pri la Eternulo estas via forto.
11 Kaj la Levidoj trankviligadis la tutan popolon, dirante: Ăesu, Šar Ši tiu tago estas sankta; ne mal°oju.
12 Kaj la tuta popolo iris, por man°i kaj trinki kaj sendi porciojn kaj fari grandan festenon; Šar ili komprenis la vortojn, kiujn oni sciigis al ili.


13 En la dua tago kunvenis la Šefoj de patrodomoj de la tuta popolo, ankař la pastroj kaj la Levidoj, al la skribisto Ezra, por ke li plue klarigu al ili la vortojn de la instruo.
14 Kaj ili trovis, ke en la instruo, kiun la Eternulo ordonis per Moseo, estas skribite, ke la Izraelidoj sidu en lařboj en la festo de la sepa monato,
15 kaj ke ili ařdigu kaj proklamu en Šiuj siaj urboj kaj en Jerusalem, dirante: Iru sur la monton, kaj prenu branŠojn de olivarbo, branŠojn de oleastraj arboj, branŠojn de mirto, branŠojn de palmoj, kaj branŠojn de densfoliaj arboj, por fari lařbojn, kiel estas skribite.
16 Kaj la popolo eliris kaj prenis, kaj faris al si lařbojn, Šiu sur sia tegmento, ař sur sia korto, ař sur la kortoj de la domo de Dio, ař sur la placo de la Pordego de la Akvo, ař sur la placo de la Pordego de Efraim.
17 Kaj la tuta komunumo de tiuj, kiuj revenis el la kaptiteco, faris lařbojn kaj lo°is en la lařboj; Šar de la tempo de Josuo, filo de Nun, °is tiu tago la Izraelidoj tion ne faris. Kaj estis tre granda °ojo.
18 Kaj oni legis el la libro de instruo de Dio Šiutage, de la unua tago °is la lasta tago. Kaj oni festis dum sep tagoj, kaj en la oka tago oni faris ferman feston, lař la preskribo.

Ăapitro 9


1 En la dudek-kvara tago de tiu monato kunvenis la Izraelidoj, fastante, en saka╝oj kaj kun tero sur la kapoj.
2 Kaj la idaro de Izrael apartigis sin de Šiuj fremduloj, kaj stari°is, kaj faris konfeson pri siaj pekoj kaj pri la pekoj de siaj patroj.
3 Kaj ili levi°is sur la loko, kie ili staris, kaj oni legis el la libro de instruo de la Eternulo, ilia Dio, dum kvarono de tago, kaj dum alia kvarono oni faris konfeson kaj adorklini°on antař la Eternulo, ilia Dio.
4 Kaj sur la tribuno por la Levidoj stari°is Je■ua, Bani, Kadmiel, Ůebanja, Buni, Ůerebja, Bani, kaj Kenani, kaj ekvokis per lařta voŠo al la Eternulo, ilia Dio.
5 Kaj diris la Levidoj Je■ua, Kadmiel, Bani, Ža■abneja, Ůerebja, Hodija, Ůebanja, kaj PetaÂja: Levi°u, benu la Eternulon, vian Dion, de eterne °is eterne. Kaj oni benu Vian nomon, la majestan kaj plej altan super Šia beno kaj lařdo.
6 Vi, ho Eternulo, estas sola; Vi faris la Šielon, la Šielon de Šieloj, kaj °ian tutan armeon, la teron, kaj Šion, kio estas sur °i, la marojn, kaj Šion, kio estas en ili; kaj Vi donas vivon al Šio, kaj la armeo de la Šielo adorklini°as antař Vi.
7 Vi estas la Eternulo, la Dio, kiu elektis Abramon kaj elirigis lin el Ur la Žaldea kaj donis al li la nomon Abraham,
8 kaj trovis lian koron fidela antař Vi, kaj faris kun li interligon, por transdoni la landon de la Kanaanidoj, la Žetidoj, la Amoridoj, la Perizidoj, la Jebusidoj, kaj la Girga■idoj, transdoni °in al lia idaro; kaj Vi plenumis Viajn vortojn, Šar Vi estas justa.
9 Vi vidis la mizeron de niaj patroj en Egiptujo, kaj Vi ařdis ilian kriadon Še la Ru°a Maro;
10 kaj Vi faris signojn kaj miraklojn super Faraono, super Šiuj liaj servantoj, kaj super la tuta popolo de lia lando, Šar Vi sciis, ke ili agis fiere kontrař ili; kaj Vi faris al Vi nomon, kia °i estas °is nun.
11 Kaj Vi disfendis antař ili la maron, kaj ili trairis meze de la maro sur seka tero; kaj iliajn persekutantojn Vi ╝etis en la profundon, kiel ■tonon en potencan akvon.
12 Per nuba kolono Vi kondukis ilin tage, kaj per fajra kolono nokte, por prilumi al ili la vojon, kiun ili devis iri.
13 Kaj sur la monton Sinaj Vi malsupreniris, kaj Vi parolis al ili el la Šielo, kaj donis al ili instrukciojn °ustajn, instruojn verajn, le°ojn kaj ordonojn bonajn.
14 Kaj Vian sanktan sabaton Vi konigis al ili, kaj ordonojn, le°ojn, kaj instruon Vi ordonis al ili, per Via servanto Moseo.
15 Kaj panon en la Šielo Vi donis al ili kontrař ilia malsato, kaj akvon el roko Vi elirigis por ili kontrař ilia soifo; kaj Vi diris al ili, ke ili iru ekposedi la landon, kiun per levo de la mano Vi promesis doni al ili.
16 Sed ili kaj niaj patroj fari°is fieraj kaj malmolnukaj kaj ne obeis Viajn ordonojn;
17 ili ne volis obei, kaj ne memoris Viajn mirinda╝ojn, kiujn Vi faris sur ili; ili malmoligis sian nukon kaj starigis al si estron, por reveni ribele al sia sklaveco. Sed Vi estas Dio pardonema, indulgema kaj kompatema, pacienca kaj favorkora, kaj Vi ne forlasis ilin.
18 Kvankam ili faris al si fanditan bovidon, kaj diris: Jen estas via dio, kiu elkondukis vin el Egiptujo, kaj kvankam ili faris grandajn blasfemojn,
19 Vi tamen en Via granda favorkoreco ne forlasis ilin en la dezerto, la nuba kolono ne fori°is de ili tage, por konduki ilin sur la vojo, kaj la fajra kolono nokte, por prilumi al ili la vojon, kiun ili devis iri;
20 kaj Vian bonan spiriton Vi donis al ili, por instrui ilin, kaj Vian manaon Vi ne rifuzis al ilia bu■o, kaj akvon Vi donis al ili kontrař ilia soifo.
21 Kaj dum kvardek jaroj Vi nutris ilin en la dezerto; nenio mankis al ili; iliaj vestoj ne sentařgi°is, kaj iliaj piedoj ne ■velis.
22 Kaj Vi donis al ili regnojn kaj popolojn, kaj dividis ilin lařparte; kaj ili ekposedis la landon de SiÂon, la landon de la re°o de Že■bon, kaj la landon de Og, re°o de Ba■an.
23 Kaj iliajn filojn Vi multigis kiel la steloj de la Šielo, kaj Vi venigis ilin en la landon, pri kiu Vi diris al iliaj patroj, ke ili venos kaj ekposedos °in.
24 Kaj la filoj venis kaj ekposedis la landon; kaj Vi humiligis antař ili la lo°antojn de la lando, la Kanaanidojn, kaj transdonis ilin en iliajn manojn, ankař iliajn re°ojn kaj la popolojn de la lando, por ke ili agu kun Ši tiuj lař sia bontrovo.
25 Kaj ili venkoprenis urbojn fortikigitajn kaj teron grasan, kaj ili ekposedis domojn plenajn de Šio bona, putojn elhakitajn en ■tonoj, vinber°ardenojn kaj oliv°ardenojn, kaj multajn man°a╝donajn arbojn. Kaj ili man°is, sati°is, grasi°is, kaj °uis, dank' al Via granda boneco.
26 Kaj ili fari°is malobeemaj kaj defalis de Vi kaj ╝etis Vian instruon malantař sian dorson; Viajn profetojn, kiuj admonis ilin returni sin al Vi, ili mortigis; kaj ili faris grandajn blasfemojn.
27 Tiam Vi transdonis ilin en la manojn de iliaj malamikoj, kaj Ši tiuj premis ilin. Sed en la tempo de sia mizero ili vokis al Vi, kaj Vi el la Šielo ařdis, kaj pro Via granda favorkoreco Vi donis al ili savantojn, kiuj savis ilin el la manoj de iliaj malamikoj.
28 Tamen, kiam ili ricevis trankvilecon, ili denove faradis malbonon antař Vi. Kaj Vi forlasis ilin en la manoj de iliaj malamikoj, kiuj regis super ili. Sed, kiam ili returnis sin kaj vokis al Vi, Vi ařdis el la Šielo, kaj Vi savis ilin multfoje pro Via granda kompatemeco.
29 Vi admonis ilin, ke ili returnu sin al Via instruo; sed ili estis malhumilaj kaj ne obeis Viajn ordonojn, ili pekis kontrař Viaj preskriboj, per kies plenumado la homo vivas, ili deturnis sian ■ultron, malmoligis sian nukon, kaj ne volis ařskulti.
30 Vi atendis por ili dum multe da jaroj, Vi admonadis ilin kun Via spirito per Viaj profetoj; sed ili ne atentis; tial Vi transdonis ilin en la manojn de la popoloj alilandaj.
31 Tamen pro Via granda kompatemeco Vi ne ekstermis ilin tute, kaj ne forlasis ilin, Šar Vi estas Dio indulgema kaj kompatema.
32 Kaj nun, ho nia Dio, Dio granda, potenca, kaj timinda, kiu konservas la interligon kaj la favorkorecon, ne rigardu kiel tro malgrandan la tutan suferon, kiu trafis nin, niajn re°ojn, niajn princojn, niajn pastrojn, niajn profetojn, niajn patrojn, kaj Vian tutan popolon, de la tempo de la re°oj de Asirio °is la nuna tago.
33 Vi estas justa en Šio, kio trafis nin; Šar Vi agis lař la vero, kaj ni agis malpie.
34 Kaj niaj re°oj, niaj princoj, niaj pastroj, kaj niaj patroj ne plenumis Vian instruon, kaj ne atentis Viajn ordonojn kaj admonojn, per kiuj Vi ilin admonis.
35 En la tempo de sia regno, kaj Še Via granda bono, kiun Vi donis al ili, sur la tero vasta kaj grasa, kiun Vi donis al ili, ili ne servis al Vi kaj ne deturnis sin de siaj malbonaj agoj.
36 Jen ni hodiař estas sklavoj, kaj sur la tero, kiun Vi donis al niaj patroj, por ke ni man°u °iajn fruktojn kaj °ian bona╝on, jen ni estas sklavoj sur °i.
37 Kaj °iaj produkta╝oj abunde iras al la re°oj, kiujn Vi starigis super ni pro niaj pekoj; ili regas super niaj korpoj kaj super niaj brutoj lař sia plaŠo, kaj en granda mizero ni estas.
38 En Šio Ši tio ni faras firman interligon, kaj ni skribas, kaj tion sigelas niaj eminentuloj, niaj Levidoj, niaj pastroj.

Ăapitro 10


1 La sigelintoj estas: NeÂemja, la regionestro, filo de ŽaÂalja, kaj Cidkija,
2 Seraja, Azarja, Jeremia,
3 Pa■Âur, Amarja, Malkija,
4 Žatu■, Ůebanja, MaluÂ,
5 Žarim, Meremot, Obadja,
6 Daniel, Ginton, BaruÂ,
7 Me■ulam, Abija, Mijamin,
8 Maazja, Bilgaj, Ůemaja. Tio estas la pastroj.
9 La Levidoj: Je■ua, filo de Azanja, Binuj, el la filoj de Ženadad, Kadmiel;
10 kaj iliaj fratoj: Ůebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Žanan,
11 MiÂa, ReÂob, Ža■abja,
12 Zakur, Ůerebja, Ůebanja,
13 Hodija, Bani, Beninu.
14 La Šefoj de la popolo: Paro■, PaÂat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
15 Buni, Azgad, Bebaj,
16 Adonija, Bigvaj, Adin,
17 Ater, Žizkija, Azur,
18 Hodija, Ža■um, Becaj,
19 Žarif, Anatot, Nebaj,
20 Magpia■, Me■ulam, Žezir,
21 Me■ezabel, Cadok, Jadua,
22 Pelatja, Žanan, Anaja,
23 Ho■ea, Žananja, Ža■ub,
24 HaloÂe■, PilÂa, Ůobek,
25 ReÂum, Ža■abna, Maaseja,
26 AÂija, Žanan, Anan,
27 MaluÂ, Žarim, Baana.
28 Kaj la cetera popolo, la pastroj, Levidoj, pordegistoj, kantistoj, Netinoj, kaj Šiuj, kiuj aparti°is de la aligentaj popoloj al la instruo de Dio, iliaj edzinoj, filoj, kaj filinoj, Šiuj, kiuj povis kompreni,
29 ali°is al siaj fratoj, al la eminentuloj, kaj ligis sin per ╝ura promeso, ke ili sekvos la instruon de Dio, donitan per Moseo, servanto de Dio, kaj ke ili konservos kaj plenumos Šiujn ordonojn de la Eternulo, nia Sinjoro, Liajn preskribojn kaj le°ojn;
30 ke ni ne donos niajn filinojn al la popoloj de la lando, kaj iliajn filinojn ni ne prenos por niaj filoj;
31 ke kiam la popoloj de la lando venigos la komerca╝ojn ař Šiaspecan grenon en sabato, por vendi, ni ne prenos de ili en sabato ař en alia sankta tago; ke en Šiu sepa jaro ni forigos Šiujn ■uldojn.
32 Kaj ni starigis al ni kiel le°on, ke ni donados de ni po triono de siklo Šiujare por la servado en la domo de nia Dio:
33 por la panoj de propono, por la Šiutaga farunofero, por la Šiutaga brulofero, por la sabatoj, monatkomencoj, festoj, por la sankta╝oj, por pekoferoj, por pekliberigi Izraelon, kaj por Šiuj laboroj en la domo de nia Dio.
34 Kaj ni lotis inter la pastroj, Levidoj, kaj popolo pri la ofera liverado de ligno en la domo de nia Dio, lař niaj patrodomoj, Šiujare en difinitaj tempoj, por bruligi sur la altaro de la Eternulo, nia Dio, kiel estas skribite en la instruo.
35 Kaj ni akceptis kiel devon, ke ni alportados la unuaa╝ojn de nia tero kaj la unuaa╝ojn de Šiuj fruktoj de Šiu arbo Šiujare en la domon de la Eternulo;
36 ankař la unuenaskitojn el niaj filoj kaj el niaj brutoj, kiel estas skribite en la instruo, kaj la unuenaskitojn de niaj bovoj kaj de niaj ■afoj ni alportados en la domon de nia Dio, al la pastroj, kiuj servas en la domo de nia Dio.
37 Kaj la unuaa╝on de nia pasto, niajn oferdonojn, la fruktojn de Šiuj arboj, moston, kaj oleon ni alportados al la pastroj en la Šambrojn de la domo de nia Dio; kaj la dekona╝on de nia tero ni donos al la Levidoj, por ke ili, la Levidoj, havu dekona╝on en Šiuj urboj, kie ni prilaboras la teron.
38 Kaj la pastro, la Aaronido, estos kun la Levidoj, kiam ili prenos la dekona╝on; kaj la Levidoj venigos dekona╝on el la dekona╝o en la domon de nia Dio, en la Šambrojn de la provizejo.
39 Ăar en tiujn Šambrojn la Izraelidoj kaj la Levidoj devas liveri la oferdonon el la greno, mosto, kaj oleo. Tie trovi°as la vazoj de la sanktejo, la servantaj pastroj, la pordegistoj, kaj la kantistoj. Kaj ni ne forlasos la domon de nia Dio.

Ăapitro 11


1 La estroj de la popolo lo°is en Jerusalem. La cetera popolo faris lotadon, por ke unu parto el dek lo°u en Jerusalem, la sankta urbo, kaj la ceteraj nař partoj en la urboj.
2 Kaj la popolo benis Šiujn homojn, kiuj memvole konsentis lo°i en Jerusalem.
3 Jen estas la Šefoj de la provinco, kiuj lo°is en Jerusalem; en la urboj de Judujo lo°is Šiu en sia poseda╝o, lař siaj urboj, la Izraelidoj, pastroj, Levidoj, Netinoj, kaj idoj de la servantoj de Salomono.
4 En Jerusalem lo°is el la idoj de Jehuda kaj el la idoj de Benjamen: el la idoj de Jehuda: Ataja, filo de Uzija, filo de ZeÂarja, filo de Amarja, filo de Ůefatja, filo de Mahalalel, el la filoj de Perec;
5 kaj Maaseja, filo de BaruÂ, filo de Kol-Žoze, filo de Žazaja, filo de Adaja, filo de Jojarib, filo de ZeÂarja, filo de la Ůiloano.
6 La nombro de Šiuj idoj de Perec, kiuj lo°is en Jerusalem, estis kvarcent sesdek ok, homoj batalkapablaj.
7 Kaj jen estas la idoj de Benjamen: Salu, filo de Me■ulam, filo de Joed, filo de Pedaja, filo de Kolaja, filo de Maaseja, filo de Itiel, filo de Je■aja;
8 post li Gabaj, Salaj, nařcent dudek ok.
9 Kaj Joel, filo de ZiÂri, estis ilia estro; kaj Jehuda, filo de Hasenua, estis dua urbestro.
10 El la pastroj: Jedaja, filo de Jojarib, JaÂin,
11 Seraja, filo de Žilkija, filo de Me■ulam, filo de Cadok, filo de Merajot, filo de AÂitub, estro en la domo de Dio.
12 Kaj iliaj fratoj, kiuj plenumadis laboron en la domo, estis en la nombro de okcent dudek du; kaj Adaja, filo de JeroÂam, filo de Pelalja, filo de Amci, filo de ZeÂarja, filo de Pa■Âur, filo de Malkija;
13 kaj liaj fratoj, Šefoj de patrodomoj, ducent kvardek du; kaj Ama■saj, filo de Azarel, filo de AÂzaj, filo de Me■ilemot, filo de de Imer;
14 kaj iliaj fratoj, kura°aj viroj, cent dudek ok. Ilia estro estis Zabdiel, filo de Hagedolim.
15 Kaj el la Levidoj: Ůemaja, filo de Ža■ub, filo de Azrikam, filo de Ža■abja, filo de Buni;
16 kaj Ůabtaj kaj Jozabad super la eksteraj aferoj de la domo de Dio, el la Šefoj de la Levidoj;
17 kaj Matanja, filo de MiÂa, filo de Zabdi, filo de Asaf, Šefa komencisto de lařdkantado Še la pre°oj, kaj Bakbukja, la dua inter siaj fratoj, kaj Abda, filo de Ůamua, filo de Galal, filo de Jedutun.
18 La nombro de Šiuj Levidoj en la sankta urbo estis ducent okdek kvar.
19 Kaj la pordegistoj: Akub, Talmon, kaj iliaj fratoj, gardistoj Še la pordegoj, cent sepdek du.
20 La ceteraj Izraelidoj, pastroj, kaj Levidoj lo°is en Šiuj urboj de Judujo, Šiu en sia poseda╝o.
21 Kaj la Netinoj lo°is en Ofel; CiÂa kaj Gi■pa estis super la Netinoj.
22 Estro de la Levidoj en Jerusalem estis Uzi, filo de Bani, filo de Ža■abja, filo de Matanja, filo de MiÂa, el la idoj de Asaf, kantistoj Še la servado en la domo de Dio.
23 Ăar pri ili estis ordono de la re°o, kaj por la kantistoj estis difinita Šiutaga salajro.
24 Kaj PetaÂja, filo de Me■ezabel, el la idoj de ZeraÂ, filo de Jehuda, estis komisiita de la re°o por Šiuj aferoj, koncernantaj la popolon.
25 Kaj en la vila°oj, sur siaj kampoj multaj el la idoj de Jehuda lo°is en Kirjat-Arba kaj °iaj Širkařa╝oj, en Dibon kaj °iaj Širkařa╝oj, en Kabceel kaj °iaj vila°oj,
26 en Je■ua, en Molada, en Bet-Pelet,
27 en Žacar-Ůual, en Beer-Ůeba kaj °iaj Širkařa╝oj,
28 en Ciklag, en MeÂona kaj °iaj Širkařa╝oj,
29 en En-Rimon, en Corea, en Jarmut,
30 en ZanoaÂ, en Adulam, kaj iliaj vila°oj, en LaÂi■ kaj sur °iaj kampoj, en Azeka kaj °iaj Širkařa╝oj. Ili starigis siajn tendojn de Beer-Ůeba °is la valo Hinom.
31 Kaj la idoj de Benjamen lo°is komencante de Geba, en MiÂma■, en Aja, en Bet-El kaj °iaj Širkařa╝oj,
32 en Anatot, en Nob, en Ananja,
33 en Žacor, en Rama, en Gitaim,
34 en Žadid, en Ceboim, en Nebalat,
35 en Lod, en Ono, en la Valo de Ăarpentistoj.
36 Kaj el la Levidoj parto el Judujo lo°is en la regiono de Benjamen.

Ăapitro 12


1 Jen estas la pastroj kaj Levidoj, kiuj venis kun Zerubabel, filo de Ůealtiel, kaj kun Je■ua: Ůeraja, Jeremia, Ezra,
2 Amarja, MaluÂ, Žatu■,
3 ŮeÂanja, ReÂum, Meremot,
4 Ido, Ginton, Abija,
5 Mijamin, Maadja, Bilga,
6 Ůemaja, Jojarib, Jedaja,
7 Salu, Amok, Žilkija, Jedaja. Tio estas la Šefoj de la pastroj kaj iliaj fratoj en la tempo de Je■ua.
8 Kaj la Levidoj: Je■ua, Binuj, Kadmiel, Ůerebja, Jehuda, Matanja, super la lařdkantoj, li kaj liaj fratoj;
9 kaj Bakbukja kaj Uni, iliaj fratoj, de╝oris kun ili.
10 Je■ua naskigis Jojakimon, Jojakim naskigis Elja■ibon, Elja■ib naskigis Jojadan,
11 Jojada naskigis Jonatanon, Jonatan naskigis Jaduan.
12 En la tempo de Jojakim estis pastroj Šefoj de patrodomoj: de la domo de Seraja: Meraja; de la domo de Jeremia: Žananja;
13 de la domo de Ezra: Me■ulam; de la domo de Amarja: JehoÂanan;
14 de la domo de MeliÂu: Jonatan; de la domo de Ůebanja: Jozef;
15 de la domo de Žarim: Adna; de la domo de Merajot: Želkaj;
16 de la domo de Ido: ZeÂarja; de la domo de Ginton: Me■ulam;
17 de la domo de Abija: ZiÂri; de la domo de Minjamin, de la domo de Moadja: Piltaj;
18 de la domo de Bilga: Ůamua; de la domo de Ůemaja: Jehonatan;
19 de la domo de Jojarib: Matnaj; de la domo de Jedaja: Uzi;
20 de la domo de Salaj: Kalaj; de la domo de Amok: Eber;
21 de la domo de Žilkija: Ža■abja; de la domo de Jedaja: Netanel.
22 El la Levidoj estis enskribitaj la Šefoj de patrodomoj en la tempo de Elja■ib, Jojada, JoÂanan, kaj Jadua; la pastroj dum la re°ado de Dario la Persa.
23 La Levidoj, Šefoj de patrodomoj, estis enskribitaj en la libron de kroniko °is la tempo de JoÂanan, filo de Elja■ib.
24 La Šefoj de la Levidoj: Ža■abja, Ůerebja, Je■ua, filo de Kadmiel, kaj iliaj fratoj apud ili estis destinitaj por la lařdkantoj, lař la aran°o de David, la homo de Dio, lař de╝orpartoj.
25 Matanja, Bakbukja, Obadja, Me■ulam, Talmon, kaj Akub estis pordegistoj, kaj de╝oris en la provizejoj Še la pordegoj.
26 Ili estis en la tempo de Jojakim, filo de Je■ua, filo de Jocadak, kaj en la tempo de NeÂemja, la regionestro, kaj de Ezra, la pastro-skribisto.


27 Ăe la inařguro de la murego de Jerusalem oni serŠis la Levidojn el Šiuj iliaj lokoj, por venigi ilin en Jerusalemon, por fari inařguron kaj °ojan feston, kun glorhimnoj kaj kantoj, kun cimbaloj, psalteroj, kaj harpoj.
28 Kaj kunvenis la idoj de kantistoj el la regiono Širkař Jerusalem kaj el la vila°oj de la Netofaanoj,
29 el Bet-Gilgal, de la kampoj de Geba kaj Azmavet; Šar la kantistoj konstruis al si vila°ojn en la Širkařa╝o de Jerusalem.
30 Kaj purigis sin la pastroj kaj la Levidoj, kaj ili purigis la popolon, la pordegojn, kaj la muregon.
31 Tiam mi suprenirigis la estrojn de Judujo sur la muregon, kaj mi starigis du grandajn Âorojn kaj procesiojn. Unu sur la dekstra flanko de la murego, Še la Pordego de Sterko.
32 Kaj post ili iris Ho■aja, kaj duono de la estroj de Judujo,
33 kaj Azarja, Ezra, Me■ulam,
34 Jehuda, Benjamen, Ůemaja, kaj Jeremia.
35 El la pastridoj kun trumpetoj: ZeÂarja, filo de Jonatan, filo de Ůemaja, filo de Matanja, filo de MiÂaja, filo de Zakur, filo de Asaf;
36 kaj liaj fratoj: Ůemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Jehuda, Žanani, kun muzikaj instrumentoj de David, la homo de Dio; kaj antař ili estis Ezra, la skribisto.
37 Apud la Pordego de la Fonto, kontrař °i, ili iris sur la ■tupoj de la urbo de David supren sur la muregon al la domo de David, kaj °is la Pordego de la Akvo oriente.
38 La dua Âoro iris kontraře de ili, kaj post °i iris mi kaj duono de la popolo, supre sur la murego, de la Turo de la Fornoj °is la Lar°a Murego,
39 al la Pordego de Efraim, al la Malnova Pordego, al la Pordego de Fi■oj, al la turo de Žananel, al la turo Mea, °is la Pordego de Ůafoj; kaj ili haltis Še la Pordego de la Malliberejo.
40 Kaj ambař Âoroj haltis Še la domo de Dio, ankař mi kaj duono de la estroj kun mi,
41 kaj la pastroj Eljakim, Maaseja, Minjamin, MiÂaja, Eljoenaj, ZeÂarja, Žananja, kun trumpetoj,
42 kaj Maaseja, Ůemaja, Eleazar, Uzi, JehoÂanan, Malkija, Elam, kaj Ezer. Kaj lařte kantis la kantistoj; ilia Šefo estis JizraÂja.
43 Kaj oni alportis en tiu tago grandajn oferojn, kaj oni estis gajaj; Šar Dio °ojigis ilin per granda °ojo; eŠ la virinoj kaj la infanoj °ojis, kaj la gajeco de Jerusalem estis ařdata malproksime.


44 Kaj en tiu tago estis starigitaj homoj por la Šambroj de provizejo, por la oferdonoj, la unuaa╝oj, la dekona╝oj, por kolekti en tiuj Šambroj el la kampoj de la urboj la preskribitajn partojn por la pastroj kaj la Levidoj; Šar la Judoj °ojis pri la pastroj kaj Levidoj, kiuj staris.
45 Kaj ili observadis la preskribon de sia Dio kaj la preskribon pri la pureco. Kaj la kantistoj kaj pordegistoj staris konforme al la preskribo de David kaj de lia filo Salomono.
46 Ăar ankař antaře, en la tempo de David kaj Asaf, estis Šefoj de kantistoj, kaj glorkantoj kaj dankokantoj al Dio.
47 Ăiuj Izraelidoj en la tempo de Zerubabel kaj en la tempo de NeÂemja donadis partojn Šiutagajn al la kantistoj kaj pordegistoj; kaj ili konsekradis partojn por la Levidoj, kaj la Levidoj konsekradis partojn por la idoj de Aaron.

Ăapitro 13


1 En tiu tago oni legis el la libro de Moseo antař la oreloj de la popolo; kaj trovi°is, ke estas skribite en °i, ke Amonido kaj Moabido neniam devas eniri en la komunumon de Dio;
2 Šar ili ne venis renkonte al la Izraelidoj kun pano kaj akvo, kaj dungis kontrař ili Bileamon, por malbeni ilin; sed nia Dio ■an°is la malbenon en benon.
3 Kiam ili ařdis tiun le°on, ili apartigis de Izrael Šiun aligentulon.


4 Antař Ši tio la pastro Elja■ib, administranto de la Šambroj de la domo de nia Dio, parenco de Tobija,
5 aran°is por li grandan Šambron, en kiu oni antaře deponadis la farunoferon, olibanon, vazojn, dekona╝on el la greno, mosto, kaj oleo, kiuj estis destinitaj por la Levidoj, kantistoj, kaj pordegistoj, kaj la oferdonojn por la pastroj.
6 Dum Šio Ši tio mi ne estis en Jerusalem, Šar en la tridek-dua jaro de ArtaÂ■ast, re°o de Babel, mi iris al la re°o, kaj nur post kelka tempo mi forpetis min de la re°o.
7 Kiam mi venis en Jerusalemon, mi eksciis pri la malbono, kiun Elja■ib faris pro Tobija, aran°ante por li Šambron en la kortoj de la domo de Dio.
8 Tio min forte Šagrenis, kaj mi el╝etis Šiujn domobjektojn de Tobija for el la Šambro.
9 Kaj mi diris, ke oni purigu la Šambrojn; kaj mi revenigis tien la vazojn de la domo de Dio, la farunoferon kaj la olibanon.
10 Mi ankař eksciis, ke la partoj de la Levidoj ne estis donataj al ili, ke la Levidoj kaj kantistoj, kiuj devis fari la servadon, forkuris Šiu al sia kampo.
11 Tiam mi faris pro tio severan riproŠon al la estroj, kaj diris: Kial la domo de Dio estas forlasita? Kaj mi kunvenigis ilin kaj starigis ilin sur iliaj lokoj.
12 Kaj Šiuj Judoj alportadis dekona╝on el la greno, el la mosto, kaj el la oleo por la provizejoj.
13 Kaj mi starigis super la provizejoj la pastron Ůelemja, la skribiston Cadok, el la Levidoj Pedajan, kaj al ili Žananon, filon de Zakur, filo de Matanja; Šar ili estis opiniataj fidindaj. Kaj ili havis la devon distribui la partojn al siaj fratoj.
14 Memoru tion pri mi, ho mia Dio, kaj ne forvi■u miajn bonajn agojn, kiujn mi faris koncerne la domon de mia Dio kaj la servadon al Li.


15 En tiu tempo mi vidis en Judujo, ke oni tretas vinpremilojn en sabato kaj portas garbojn kaj ■ar°as sur azenoj, ankař vinon, vinberojn, figojn, kaj Šiaspecan ■ar°on, kaj veturigas tion en Jerusalemon en tago sabata. Kaj mi faris al ili riproŠon en la tago, kiam ili vendis man°a╝on.
16 Ankař Tiranoj lo°is tie, kaj ili alveturigadis fi■ojn kaj Šiaspecajn komerca╝ojn, kaj vendadis en sabato al la lo°antoj de Judujo kaj de Jerusalem.
17 Kaj mi faris mallařdon al la eminentuloj de la Judoj, kaj diris al ili: Kial vi faras tian malbonon kaj malsanktigas la tagon sabatan?
18 Tiel agis ja viaj patroj, kaj pro tio nia Dio venigis sur nin kaj sur Ši tiun urbon Ši tiun tutan malfeliŠon! Kaj vi pligrandigas la koleron kontrař Izrael, malsanktigante la sabaton!
19 Kiam Še la pordegoj de Jerusalem fari°is krepusko, antař sabato, mi ordonis ■losi la pordojn kaj ne malfermi ilin °is post sabato. Kaj kelkajn el miaj servantoj mi starigis Še la pordegoj, por ke oni ne enportu ■ar°on en la tago sabata.
20 Kaj la komercistoj kaj vendistoj de Šiaspeca vendebla╝o noktis ekstere de Jerusalem unu fojon kaj duan fojon.
21 Kaj mi faris al ili riproŠon, kaj diris al ili: Kial vi noktas apud la murego? se vi faros tion duan fojon, mi metos la manon sur vin. De tiu tempo ili ne venadis en sabato.
22 Kaj mi diris al la Levidoj, ke ili sin purigu, kaj venu stari garde Še la pordegoj, por ke oni tenu sankte la tagon sabatan. Ankař Ši tion memoru pri mi, ho mia Dio, kaj indulgu min lař Via granda favorkoreco.


23 Ankař en tiu tempo mi vidis Judojn, kiuj prenis al si edzinojn A■dodaninojn, Amonidinojn, kaj Moabidinojn;
24 kaj iliaj infanoj duone parolis A■dode, kaj ne povosciis paroli Jude, sed nur la lingvon de tiu ař alia popolo.
25 Mi faris al ili severan riproŠon kaj malbenis ilin, kaj batis kelkajn virojn el ili kaj ■iris al ili la harojn, kaj devigis ilin ╝uri per Dio: Vi ne donos viajn filinojn al iliaj filoj kaj ne prenos iliajn filinojn por viaj filoj ař por vi mem.
26 Per tio pekis ja Salomono, re°o de Izrael; inter la multaj nacioj ne estis re°o simila al li, kaj li estis amata de sia Dio, kaj Dio faris lin re°o super la tuta Izrael; tamen eŠ lin pekigis la aligentaj edzinoj.
27 Kaj Šu pri vi oni povas ařdi, ke vi faras Ši tiun tutan grandan malbonon, pekante kontrař nia Dio kaj prenante aligentajn edzinojn?
28 El la filoj de Jojada, filo de la Šefpastro Elja■ib, unu estis bofilo de la Žoronano Sanbalat. Mi forpelis lin de mi.
29 Memoru pri ili, ho mia Dio, ke ili makulis la pastrecon kaj la interligon pastran kaj Levidan.
30 Tiamaniere mi purigis ilin de Šio aligenta, kaj mi restarigis la servoregulojn de la pastroj kaj Levidoj, de Šiu en lia ofico,
31 kaj por la oferliverado de ligno en difinitaj tempoj, kaj por la unuaa╝oj. Memoru min, ho mia Dio, al bono.

Hosted by uCoz