ESTER

Ăapitro 1


1 Tio estis en la tempo de AÂa■vero■, de tiu AÂa■vero■, kiu re°is de Hindujo °is Etiopujo, super cent dudek sep landoj.
2 En tiu tempo, kiam la re°o AÂa■vero■ sidis sur sia re°a trono en la kastelurbo Ůu■an,
3 en la tria jaro de lia re°ado, li faris festenon por Šiuj siaj princoj kaj siaj servantoj, por la potenculoj de Persujo kaj Medujo, por la landestroj kaj regionestroj, kiuj estis Še li,
4 montrante la grandan riŠecon de sia regno kaj la majestan belecon de sia grandeco, dum multe da tagoj, dum cent okdek tagoj.
5 Kiam fini°is tiuj tagoj, la re°o faris por la tuta popolo, kiu trovi°is en la kastelurbo Ůu■an, de la grandaj °is la malgrandaj, festenon septagan sur la °ardena korto de la re°a palaco.
6 Blankaj, ru°aj, kaj bluaj ■tofoj, fiksitaj per bisinaj kaj purpuraj ■nuroj, pendis sur ar°entaj ringoj kaj marmoraj kolonoj. Oraj kaj ar°entaj benkoj staris sur podio el verda, blanka, flava, kaj nigra marmoro.
7 La trinka╝on oni donadis en oraj vazoj kaj en vazoj ne similaj unuj al la aliaj; kaj da re°a vino estis multe, kiel decis al la re°o.
8 La trinkado estis en ordo, neniu devigis; Šar tiel la re°o ordonis al Šiuj administrantoj de sia domo, ke oni agu lař la volo de Šiu.
9 Ankař la re°ino Va■ti faris festenon por la virinoj de la re°a domo de la re°o AÂa■vero■.
10 En la sepa tago, kiam la koro de la re°o gaji°is de vino, li diris al Mehuman, Bizta, Žarbona, Bigta, Abagta, Zetar, kaj Karkas, la sep eřnukoj, kiuj servadis antař la re°o AÂa■vero■,
11 ke ili alkonduku la re°inon Va■ti al la re°o en la re°ina krono, por montri al la popoloj kaj al la princoj ■ian belecon; Šar ■i estis bela.
12 Sed la re°ino Va■ti ne volis veni lař la ordono, kiun la re°o donis per la eřnukoj. Tiam la re°o forte ekkoleris, kaj lia furiozo brulis en li.
13 Kaj la re°o diris al la sa°uloj kompetentaj pri la cirkonstancoj (Šar la aferoj de la re°o estis ordinare farataj post konsili°o kun Šiuj konantoj de le°o kaj juro;
14 kaj la plej proksimaj al li estis: Kar■ena, Ůetar, Admata, Tar■i■, Meres, Marsena, kaj MemuÂan, la sep princoj Persaj kaj Medaj, kiuj havis la rajton rigardi la viza°on de la re°o kaj okupis la unuan lokon en la regno):
15 Kiel oni lař la le°o devas agi kun la re°ino Va■ti pro tio, ke ■i ne plenumis la ordonon de la re°o AÂa■vero■, donitan per la eřnukoj?
16 Tiam diris MemuÂan antař la re°o kaj la princoj: La re°ino Va■ti estas kulpa, ne sole kontrař la re°o, sed kontrař Šiuj princoj, kaj kontrař Šiuj popoloj, kiuj trovi°as en Šiuj landoj de la re°o AÂa■vero■;
17 Šar la ago de la re°ino fari°os konata al Šiuj virinoj tiel, ke ili malrespektos siajn edzojn, dirante: La re°o AÂa■vero■ ordonis venigi al li la re°inon Va■ti, kaj ■i ne iris.
18 Nun la Persaj kaj Medaj princedzinoj, kiuj ařdis pri la ago de la re°ino, parolos tiel same al Šiuj princoj de la re°o; kaj estos sufiŠe da malhonoro kaj da Šagreno.
19 Se al la re°o plaŠas, oni elirigu ordonon de la re°o, kaj oni enskribu °in kiel nemalobeeblan le°on de Persujo kaj Medujo, ke la re°ino Va■ti ne venu plu antař la re°on AÂa■vero■; kaj ■ian re°inecon la re°o transdonu al alia virino, kiu estas pli bona ol ■i.
20 Kiam la ordono, kiun la re°o faris, estos ařdita en lia tuta regno, kiel ajn granda °i estas, tiam Šiuj virinoj respektos siajn edzojn, de la grandaj °is la malgrandaj.
21 La parolo plaŠis al la re°o kaj al la princoj, kaj la re°o agis konforme al la parolo de MemuÂan.
22 Kaj li sendis leterojn en Šiujn landojn de la re°o, en Šiun landon lař °ia skribmaniero kaj al Šiu popolo en °ia lingvo, ke Šiu viro estu Šefo en sia domo kaj postulu paroladon en la lingvo de lia popolo.

Ăapitro 2


1 Post tiu afero, kiam kvieti°is la kolero de la re°o AÂa■vero■, li rememoris pri Va■ti, kaj pri tio, kion ■i faris kaj kio estis dekretita pri ■i.
2 Kaj diris la junuloj de la re°o, kiuj servadis al li: Oni serŠu por la re°o belajn junajn virgulinojn;
3 kaj la re°o starigu en Šiuj landoj de sia regno oficistojn, kiuj kolektus Šiujn belajn junajn virgulinojn en la kastelurbon Ůu■an, en la virinejon, sub la inspektadon de Hegaj, la re°a eřnuko, gardisto de la virinoj, kaj oni donu al ili iliajn beliga╝ojn;
4 kaj la junulino, kiu plaŠos al la okuloj de la re°o, fari°os re°ino anstatař Va■ti. Kaj la afero plaŠis al la re°o, kaj li tiel faris.
5 En la kastelurbo Ůu■an estis Judo, kies nomo estis MordeÂaj, filo de Jair, filo de Ůimei, filo de Ki■, Benjamenido;
6 kiu estis translo°igita el Jerusalem kune kun la translo°igitoj, kiuj estis forkondukitaj kun JeÂonja, re°o de Judujo, kaj kiujn translo°igis Nebukadnecar, re°o de Babel.
7 Li estis prizorganto de Hadasa, kiu ankař estis nomata Ester, filino de lia onklo, Šar ■i ne havis patron nek patrinon. La junulino estis belstatura kaj belviza°a. Kiam mortis ■iaj gepatroj, MordeÂaj prenis ■in al si kiel filinon.
8 Kiam estis ařdigita la ordono de la re°o kaj lia le°o, kaj kiam oni kolektis multe da knabinoj en la kastelurbon Ůu■an sub la inspekton de Hegaj, tiam ankař Ester estis prenita en la re°an domon sub la inspekton de Hegaj, la gardisto de la virinoj.
9 La knabino plaŠis al li kaj akiris lian favoron, kaj li rapide donis al ■i ■iajn beliga╝ojn kaj ■ian destinita╝on, kaj sep knabinojn elektitajn el la domo de la re°o; kaj li translo°igis ■in kun ■iaj knabinoj en la plej bonan parton de la virinejo.
10 Ester ne diris pri sia popolo nek pri sia patrujo, Šar MordeÂaj ordonis al ■i, ke ■i ne diru.
11 Ăiutage MordeÂaj iradis antař la korto de la virinejo, por scii°i pri la farto de Ester, kaj pri tio, kio okazas al ■i.
12 Kiam por Šiu knabino venis la vico iri al la re°o AÂa■vero■, post kiam dum dek du monatoj estis farata al ■i la beligado destinita por la virinoj (Šar tiel longe dařris la tempo de ilia beligado: ses monatoj per mirha oleo, kaj ses monatoj per aroma╝oj kaj per aliaj ■mira╝oj),
13 tiam la knabino eniris al la re°o. Ăion, kion ■i diris, oni donis al ■i, por ke ■i iru kun tio el la virinejo en la re°an domon.
14 Vespere ■i eniris, kaj matene ■i revenis en la virinejon duan, sub la inspekton de Ůaa■gaz, re°a eřnuko, gardisto de la kromvirinoj; ■i jam ne plu iris al la re°o, krom en la okazo, se la re°o ■in deziris kaj se ■i estis vokita lařnome.
15 Kiam por Ester, filino de AbiÂail, onklo de MordeÂaj, kiu prenis ■in al si kiel filinon, venis la vico iri al la re°o, ■i nenion petis, krom nur tio, kion diris Hegaj, la re°a eřnuko, gardisto de la virinoj. Kaj Ester akiris la favoron de Šiuj, kiuj ■in vidis.
16 Ester estis prenita al la re°o AÂa■vero■ en lian re°an domon en la deka monato, tio estas en la monato Tebet, en la sepa jaro de lia re°ado.
17 Kaj la re°o ekamis Esteron pli ol Šiujn edzinojn, kaj ■i akiris Še li simpation kaj favoron pli ol Šiuj virgulinoj; kaj li metis re°an kronon sur ■ian kapon kaj faris ■in re°ino anstatař Va■ti.
18 Kaj la re°o faris grandan festenon por Šiuj siaj princoj kaj servantoj, festenon je la honoro de Ester; kaj li donis ripozon al la landoj kaj disdonis re°ajn donacojn.
19 Kaj kiam oni la duan fojon kolektis junulinojn, MordeÂaj sidis Še la pordego de la re°o.
20 Ester ankorař ne diris pri sia patrujo kaj pri sia popolo, kiel ordonis al ■i MordeÂaj; kaj la dirojn de MordeÂaj Ester plenumadis tiel same, kiel tiam, kiam ■i estis sub lia prizorgado.
21 En tiu tempo, kiam MordeÂaj sidadis Še la pordego de la re°o, ekkoleris Bigtan kaj Tere■, du korteganoj de la re°o el la sojlogardistoj, kaj ili intencis meti manon sur la re°on AÂa■vero■.
22 Pri tio eksciis MordeÂaj, kaj li diris al la re°ino Ester, kaj Ester diris tion al la re°o en la nomo de MordeÂaj.
23 La afero estis esplorita kaj trovita vera, kaj oni pendigis ambař sur arbo. Kaj tio estis enskribita en la kronikon Še la re°o.

Ăapitro 3


1 Post tiuj okazinta╝oj la re°o AÂa■vero■ eminentigis Hamanon, filon de Hamedata, la Agagidon, altigis lin kaj starigis lian se°on super Šiuj princoj, kiuj estis Še li.
2 Kaj Šiuj servantoj de la re°o, kiuj estis Še la pordego de la re°o, klinadis sin kaj ╝etadis sin viza°altere antař Haman, Šar tiel ordonis pri li la re°o. Sed MordeÂaj sin ne klinadis kaj ne ╝etadis sin viza°altere.
3 La servantoj de la re°o, kiuj estis Še la pordego de la re°o, diris al MordeÂaj: Kial vi malobeas la ordonon de la re°o?
4 Ăar ili diradis tion al li Šiutage kaj li ne obeis ilin, tial ili raportis tion al Haman, por vidi, Šu la vortoj de MordeÂaj konservos sian forton; Šar li diris al ili, ke li estas Judo.
5 Kiam Haman vidis, ke MordeÂaj ne klinas sin kaj ne ╝etas sin viza°altere antař li, tiam Haman pleni°is de kolero.
6 Sed li trovis nesufiŠa meti la manon sur MordeÂajon; Šar oni diris al li, el kiu popolo MordeÂaj estas, tial Haman ekintencis ekstermi Šiujn Judojn, kiuj estis en la tuta regno de AÂa■vero■, la popolon de MordeÂaj.
7 En la unua monato, tio estas en la monato Nisan, en la dek-dua jaro de la re°ado de AÂa■vero■, oni ╝etadis pur'on, tio estas loton, antař Haman, de tago al tago kaj de monato al monato, °is la dek-dua, tio estas °is la monato Adar.
8 Kaj Haman diris al la re°o AÂa■vero■: Ekzistas unu popolo, dis╝etita kaj dissemita inter la popoloj en Šiuj landoj de via regno; iliaj le°oj estas malsimilaj al la le°oj de Šiuj popoloj, kaj la le°ojn de la re°o ili ne plenumas; ne decas al la re°o tiel restigi ilin.
9 Se al la re°o plaŠas, oni preskribu ekstermi ilin; tiam dek mil kikarojn da ar°ento mi pesos en la manojn de la oficistoj, por enporti en la kason de la re°o.
10 Tiam la re°o deprenis sian ringon de sia mano, kaj donis °in al Haman, filo de Hamedata, la Agagido, malamiko de la Judoj.
11 Kaj la re°o diris al Haman: La ar°ento estas transdonata al vi, kaj ankař la popolo, por fari al °i tion, kio plaŠas al vi.
12 Kaj oni vokis la skribistojn de la re°o en la unua monato, en °ia dek-tria tago, kaj oni skribis konforme al Šiuj ordonoj de Haman al la satrapoj de la re°o, kaj al la regionestroj, kiuj estis super Šiu regiono, kaj al la princoj de Šiu popolo, en Šiun landon lař °ia skribmaniero kaj al Šiu popolo en °ia lingvo; en la nomo de la re°o AÂa■vero■ tio estis skribita kaj sigelita per la ringo de la re°o.
13 Kaj oni sendis per kurieroj leterojn en Šiujn landojn de la re°o, ke oni ekstermu, mortigu, kaj pereigu Šiujn Judojn, de junulo °is maljunulo, la infanojn kaj la virinojn, en unu tago, en la dek-tria tago de la dek-dua monato, tio estas de la monato Adar, kaj ilian hava╝on oni disrabu.
14 Kopio de la letero estis transdonota kiel le°o en Šiun landon kaj proklamota al Šiuj popoloj, por ke ili estu pretaj al tiu tago.
15 La kurieroj eliris rapide kun la ordono de la re°o. La le°o estis donita en la kastelurbo Ůu■an. La re°o kaj Haman sidi°is, por drinki, sed la urbo Ůu■an estis konsternita.

Ăapitro 4


1 Kiam MordeÂaj eksciis Šion, kio fari°is, tiam MordeÂaj dis■iris siajn vestojn, metis sur sin saka╝on kaj cindron, eliris en la mezon de la urbo, kaj kriis per lařta kaj maldolŠa voŠo.
2 Kaj li venis °is antař la pordego de la re°o, Šar estis malpermesite eniri en saka╝o en la pordegon de la re°o.
3 Kaj en Šiu lando, sur Šiu loko, kien venis la ordono de la re°o kaj lia dekreto, estis granda mal°ojo Še la Judoj, fastado, plorado, kaj °emado; kaj multaj ku■is en saka╝o kaj cindro.
4 Kaj venis la servistinoj de Ester kaj ■iaj eřnukoj, kaj rakontis al ■i. Kaj la re°ino forte konsterni°is. Kaj ■i sendis vestojn, por vesti MordeÂajon kaj depreni de li la saka╝on; sed li ne akceptis.
5 Kaj Ester alvokis HataÂon, unu el la eřnukoj de la re°o, kiun Ši tiu destinis por servado al ■i, kaj ■i sendis lin al MordeÂaj, por ekscii, kio kaj pro kio tio estas.
6 Hata eliris al MordeÂaj sur la urban placon, kiu estis antař la pordego de la re°o.
7 Kaj MordeÂaj rakontis al li Šion, kio okazis al li, kaj pri la difinita sumo da mono, kiun Haman promesis doni pese en la kason de la re°o pro la Judoj, por ekstermi ilin.
8 Kaj kopion de la letera ordono, kiu estis donita en Ůu■an, por ilin ekstermi, li donis al li, por montri al Ester kaj sciigi al ■i, ordonante al ■i iri al la re°o, por petegi lin pri ■ia popolo.
9 Hata venis kaj transdonis al Ester la vortojn de MordeÂaj.
10 Kaj Ester diris al HataÂ, ordonante, ke li diru al MordeÂaj:
11 Ăiuj servantoj de la re°o kaj la popolo en la landoj de la re°o scias, ke por Šiu viro ař virino, kiu eniris al la re°o en la internan korton ne vokite, ekzistas nur unu le°o, nome la morto, krom nur en la okazo, se la re°o etendas al li sian oran sceptron--tiam li restas vivanta; kaj mi ne estas vokita iri al la re°o jam de tridek tagoj.
12 Kiam oni raportis al MordeÂaj la vortojn de Ester,
13 tiam MordeÂaj sendis respondon al Ester: Ne pensu en via animo, ke en la re°a domo vi savi°os sola el Šiuj Judoj.
14 Se vi silentos en Ši tiu tempo, tiam liberigo kaj savo venos al la Judoj de alia loko; sed vi kaj la domo de via patro pereos. Kaj kiu scias, Šu ne por tia tempo vi atingis re°inecon?
15 Tiam Ester diris, ke oni respondu al MordeÂaj:
16 Iru, kunvenigu Šiujn Judojn, kiuj trovi°as en Ůu■an, fastu por mi, ne man°u kaj ne trinku dum tri tagoj, tage kaj nokte; ankař mi kaj miaj servistinoj fastos tiel same; poste mi iros al la re°o, kvankam tio estas kontrařle°a; kaj se mi pereos, mi pereu.
17 Kaj MordeÂaj iris, kaj faris Šion, kion komisiis al li Ester.

Ăapitro 5


1 En la tria tago Ester vestis sin re°e, kaj stari°is sur la interna korto de la re°a domo, kontrař la domo de la re°o. La re°o sidis sur sia re°a trono en la re°a domo, kontrař la enirejo de la domo.
2 Kiam la re°o ekvidis la re°inon Ester, starantan sur la korto, ■i trovis favoron en liaj okuloj, kaj la re°o etendis al Ester la oran sceptron, kiu estis en lia mano; tiam Ester aliris, kaj ektu■is la pinton de la sceptro.
3 Kaj la re°o diris al ■i: Kio estas al vi, ho re°ino Ester, kaj kia estas via peto? se tio estas eŠ duono de la regno, °i estos donita al vi.
4 Kaj Ester respondis: Se al la re°o plaŠas, la re°o kune kun Haman venu hodiař al la festeno, kiun mi faris por li.
5 Tiam la re°o diris: Venigu plej rapide Hamanon, por plenumi tion, kion diris Ester. Kaj la re°o kaj Haman venis al la festeno, kiun faris Ester.
6 Kaj la re°o diris al Ester dum la trinkado de vino: Kion vi petas? tio estos donita al vi; kaj kia estas via deziro? °is duono de la regno °i estos plenumita.
7 Ester respondis kaj diris: Jen estas mia peto kaj deziro:
8 se mi akiris favoron en la okuloj de la re°o, kaj se al la re°o plaŠas plenumi mian peton kaj fari mian deziron, la re°o kun Haman venu al la festeno, kiun mi faros por ili; kaj morgař mi faros, kion la re°o diris.
9 Haman eliris en tiu tago, gaja kaj bonhumora. Sed kiam Haman ekvidis MordeÂajon Še la re°a pordego, kaj tiu ne levi°is kaj ne movi°is antař li, tiam Haman pleni°is de kolero kontrař MordeÂaj.
10 Tamen Haman detenis sin, kaj iris hejmen. Kaj li sendis, kaj venigis al si siajn amikojn kaj sian edzinon Zere■.
11 Kaj Haman rakontis al ili pri sia granda riŠeco, pri la multo de siaj filoj, kaj pri Šio, per kio la re°o lin altigis kaj starigis lin super la princoj kaj servantoj de la re°o.
12 Kaj Haman diris: EŠ la re°ino Ester invitis kun la re°o al la festeno, kiun ■i faris, neniun krom mi; ankař por morgař mi estas invitita al ■i kun la re°o.
13 Sed Šio Ši tio ne kontentigas min tiel longe, kiel mi vidas, ke la Judo MordeÂaj sidas Še la pordego de la re°o.
14 Tiam diris al li lia edzino Zere■ kaj Šiuj liaj amikoj: Oni pretigu arbon, havantan la alton de kvindek ulnoj, kaj matene diru al la re°o, ke oni pendigu sur °i MordeÂajon; kaj poste iru gaje kun la re°o al la festeno. Tio plaŠis al Haman, kaj li pretigis la arbon.

Ăapitro 6


1 En tiu nokto la re°o ne povis dormi; kaj li ordonis alporti la memora╝an libron de la kronikoj, kaj oni legis ilin antař la re°o.
2 Kaj tie trovi°is skribite, kiel MordeÂaj raportis pri Bigtan kaj Tere■, la du re°aj korteganoj el la sojlogardistoj, kiuj intencis meti manon sur la re°on AÂa■vero■.
3 Tiam la re°o diris: Kian honoron kaj distingon oni faris pro tio al MordeÂaj? Kaj la junuloj servistoj de la re°o respondis: Nenio estas farita al li.
4 La re°o diris: Kiu estas sur la korto? Dume Haman estis veninta sur la eksteran korton de la re°a domo, por diri al la re°o, ke oni pendigu MordeÂajon sur la arbo, kiun li pretigis por li.
5 La junuloj de la re°o diris al li: Jen Haman staras sur la korto. Kaj la re°o diris: Li eniru.
6 Haman eniris. Kaj la re°o diris al li: Kion oni faru al tiu homo, kiun la re°o deziras honori? Haman pensis en sia koro: Al kiu la re°o povas deziri fari honoron krom mi?
7 Kaj Haman diris al la re°o: Se al iu la re°o volas fari honoron,
8 oni alportu re°an veston, kiun portis sur si la re°o, kaj Ševalon, sur kiu rajdis la re°o, kiam sur lian kapon estis metita la re°a krono;
9 oni donu la veston kaj la Ševalon en la manon de unu el la plej eminentaj re°aj princoj, ke oni vestu la homon, kiun la re°o deziras honori, kaj rajdigu lin sur la Ševalo sur la strato de la urbo, kaj oni proklamadu antař li: Tiele estas farate al la homo, kiun la re°o volas honori.
10 Tiam la re°o diris al Haman: Rapide prenu la veston kaj la Ševalon, kiel vi diris, kaj agu tiel kun la Judo MordeÂaj, kiu sidas Še la pordego de la re°o; mankigu nenion el Šio, kion vi diris.
11 Haman prenis la veston kaj la Ševalon, kaj vestis MordeÂajon, kaj rajdigis lin tra la strato de la urbo, kaj proklamadis antař li: Tiele estas farate al la homo, kiun la re°o volas honori.
12 Poste MordeÂaj revenis al la pordego de la re°o; kaj Haman rapidis hejmen, mal°oja kaj kun kovrita kapo.
13 Haman rakontis al sia edzino Zere■ kaj al Šiuj siaj amikoj Šion, kio okazis al li. Kaj diris al li liaj sa°uloj kaj lia edzino Zere■: Se el la gento de la Judoj estas MordeÂaj, antař kiu vi komencis fali, vi nenion povas fari kontrař li, sed vi plue falos antař li.
14 Dum ili ankorař parolis kun li, venis la eřnukoj de la re°o kaj rapidigis Hamanon iri al la festeno, kiun pretigis Ester.

Ăapitro 7


1 La re°o kaj Haman venis, por festeni Še la re°ino Ester.
2 Kaj ankař en la dua tago, dum la trinkado de vino, la re°o diris al Ester: Kion vi petas, ho re°ino Ester? tio estos donita al vi; kaj kia estas via deziro? °is duono de la regno °i estos plenumita.
3 Tiam la re°ino Ester respondis kaj diris: Se mi trovis favoron en viaj okuloj, ho re°o, kaj se al la re°o plaŠas, tiam mia vivo estu donacita al mi lař mia peto, kaj mia popolo lař mia deziro;
4 Šar ni estas venditaj, mi kaj mia popolo, por ekstermo, mortigo, kaj pereigo. Se ni almenař estus venditaj nur por esti sklavoj kaj sklavinoj, mi silentus, kvankam la malamiko ne kompensus la malprofiton de la re°o.
5 Tiam la re°o AÂa■vero■ diris al la re°ino Ester: Kiu li estas kaj kie li estas, tiu, kiu prenis en sian koron la kura°on agi tiel?
6 Kaj Ester respondis: La malamanto kaj malamiko estas Ši tiu malbona Haman. Kaj Haman ektremis antař la re°o kaj la re°ino.
7 La re°o levi°is kolere de la vintrinkado, kaj iris en la °ardenon de la palaco; sed Haman restis, por peti pri sia vivo la re°inon Ester, Šar li vidis, ke la re°o destinis por li malbonan sorton.
8 Kiam la re°o revenis el la palaca °ardeno en la Šambron de la festeno, Haman estis falinta sur la litbenkon, sur kiu sidis Ester. Tiam la re°o diris: EŠ perforti la re°inon li volas Še mi en la domo! La vorto eliris el la bu■o de la re°o, kaj oni kovris al Haman la viza°on.
9 Žarbona, unu el la eřnukoj antař la re°o, diris: Jen eŠ la arbo, kiun Haman pretigis por MordeÂaj, kiu parolis bonon por la re°o, staras en la domo de Haman; °i havas la alton de kvindek ulnoj. Tiam la re°o diris: Pendigu lin sur °i.
10 Kaj oni pendigis Hamanon sur la arbo, kiun li pretigis por MordeÂaj. Kaj la kolero de la re°o kvieti°is.

Ăapitro 8


1 En tiu tago la re°o AÂa■vero■ transdonis al la re°ino Ester la domon de Haman, la malamiko de la Judoj; kaj MordeÂaj venis antař la re°on, Šar Ester diris, kio li estas por ■i.
2 Kaj la re°o deprenis sian ringon, kiun li forprenis de Haman, kaj donis °in al MordeÂaj; kaj Ester starigis MordeÂajon super la domo de Haman.
3 Kaj Ester plue parolis antař la re°o, kaj ╝etis sin antař liajn piedojn, kaj ploris kaj petegis lin, ke li neniigu la malbona╝on de Haman, la Agagido, kaj lian planon, kiun li entreprenis kontrař la Judoj.
4 La re°o etendis al Ester sian oran sceptron, kaj Ester levi°is kaj stari°is antař la re°o.
5 Kaj ■i diris: Se al la re°o plaŠas, kaj se mi trovis favoron antař li, se la afero ■ajnas al li °usta, kaj se li havas simpation por mi: tiam estu skribate, ke oni revoku la leterojn, kiujn elpensis Haman, filo de Hamedata, la Agagido, kaj kiujn li skribis, por ekstermi la Judojn, kiuj trovi°as en Šiuj landoj de la re°o;
6 Šar kiel mi povus vidi la malfeliŠon, kiu trafas mian popolon? kaj kiel mi povus vidi la pereon de miaj samgentanoj?
7 Tiam la re°o AÂa■vero■ diris al la re°ino Ester kaj al la Judo MordeÂaj: Jen la domon de Haman mi transdonis al Ester, kaj lin mem oni pendigis sur arbo, pro tio, ke li metis sian manon sur la Judojn;
8 skribu do pri la Judoj en la nomo de la re°o tion, kio plaŠas al vi, kaj sigelu per la re°a ringo; Šar leteron, skribitan en la nomo de la re°o kaj sigelitan per la re°a ringo, oni ne povas revoki.
9 Kaj oni vokis la skribistojn de la re°o en tiu tempo, en la tria monato, tio estas en la monato Sivan, en °ia dudek-tria tago; kaj oni skribis Šion tiel, kiel ordonis MordeÂaj, al la Judoj, al la satrapoj, al la regionestroj, kaj al la princoj de la landoj, kiuj estis de Hindujo °is Etiopujo, cent dudek sep landoj, al Šiu lando lař °ia skribmaniero kaj al Šiu popolo en °ia lingvo, ankař al la Judoj lař ilia skribmaniero kaj en ilia lingvo.
10 Li skribigis en la nomo de la re°o AÂa■vero■, kaj sigelis per la re°a ringo, kaj sendis per rajdantaj kurieroj sur bone kurantaj bonrasaj Ševaloj leterojn pri tio,
11 ke la re°o permesas al la Judoj en Šiuj urboj kolekti°i kaj stari°i, por defendi sian vivon, ekstermi, mortigi, kaj pereigi Šiujn fortulojn de la popolo kaj de la lando, kiuj atakos ilin, la infanojn, kaj la virinojn, kaj disrabi ilian hava╝on,
12 en la dařro de unu tago en Šiuj landoj de la re°o AÂa■vero■, en la dek- tria tago de la dek-dua monato, tio estas de la monato Adar;
13 ke oni donu kopion de Ši tiu ordonletero kiel le°on, proklamotan al Šiuj popoloj, kaj ke la Judoj estu pretaj por tiu tago, por ven°i al siaj malamikoj.
14 La kurieroj, rajdantaj sur bonrasaj Ševaloj, elrajdis tuj kaj rapide kun la ordono de la re°o. La le°o estis donita en la kastelurbo Ůu■an.
15 MordeÂaj eliris de la re°o en re°a vesto el blua kaj blanka ■tofo, kun granda ora krono, kaj en mantelo bisina kaj purpura. Kaj la urbo Ůu■an °ojkriis kaj estis gaja.
16 Ăe la Judoj estis lumo kaj °ojo, gajeco kaj triumfo.
17 Kaj en Šiu lando kaj en Šiu urbo, sur Šiu loko, kien atingis la ordono kaj dekreto de la re°o, estis Še la Judoj °ojo kaj gajeco, festeno kaj festo. Kaj multaj homoj el la popoloj de la lando fari°is Judoj, Šar falis sur ilin timo antař la Judoj.

Ăapitro 9


1 En la dek-dua monato, tio estas en la monato Adar, en °ia dek- tria tago, kiam venis la tempo de plenumo de la re°a ordono kaj dekreto--en la tago, kiam la malamikoj de la Judoj esperis superforti ilin--la afero turni°is, kaj la Judoj superfortis siajn malamikojn.
2 La Judoj kolekti°is en siaj urboj en Šiuj landoj de la re°o AÂa■vero■, por etendi la manon kontrař siajn malbondezirantojn; kaj neniu povis kontrařstari al ili, Šar timo antař ili falis sur Šiujn popolojn.
3 Kaj Šiuj landestroj, satrapoj, regionestroj, kaj oficistoj de la re°o favoris la Judojn, Šar falis sur ilin timo antař MordeÂaj.
4 Ăar MordeÂaj estis granda en la domo de la re°o, kaj la famo pri li iris tra Šiuj landoj, Šar la viro MordeÂaj fari°adis Šiam pli kaj pli granda.
5 Kaj la Judoj batis Šiujn siajn malamikojn, frapante per glavo, mortigante kaj ekstermante, kaj ili faris al siaj malamikoj, kion ili volis.
6 En la kastelurbo Ůu■an la Judoj mortigis kaj pereigis kvincent homojn;
7 ankař Par■andatan, Dalfonon, Aspatan,
9_8">8 Poratan, Adaljan, Aridatan, 9 Parma■tan, Arisajon, Aridajon, kaj Vajzatan,
10 la dek filojn de Haman, filo de Hamedata kaj persekutanto de la Judoj, ili mortigis; sed sur la hava╝on ili ne metis sian manon.
11 En la sama tago la nombro de la mortigitoj en la kastelurbo Ůu■an estis raportita al la re°o.
12 Kaj la re°o diris al la re°ino Ester: En la kastelurbo Ůu■an la Judoj mortigis kaj pereigis kvincent homojn kaj ankař la dek filojn de Haman; kion ili faris en la ceteraj regionoj de la re°o? Kion vi petas? tio estos donita al vi; kion vi ankorař deziras? tio estos plenumita.
13 Ester respondis: Se al la re°o plaŠas, estu permesite al la Judoj en Ůu■an ankař morgař fari tion saman, kion hodiař, kaj la dek filojn de Haman oni pendigu.
14 Kaj la re°o diris, ke oni faru tiel. Kaj estis donita dekreto pri tio en Ůu■an, kaj la dek filojn de Haman oni pendigis.
15 La Judoj, kiuj estis en Ůu■an, kolekti°is ankař en la dek-kvara tago de la monato Adar, kaj mortigis en Ůu■an tricent homojn; sed sur la hava╝on ili ne metis sian manon.
16 Ankař la ceteraj Judoj, kiuj estis en la landoj de la re°o, kolekti°is kaj stari°is, por defendi sian vivon kaj por akiri trankvilecon antař siaj malamikoj, kaj ili mortigis el siaj malamikoj sepdek kvin mil, sed sur la hava╝on ili ne metis sian manon.
17 Tio estis en la dek-tria tago de la monato Adar. Kaj en °ia dek-kvara tago estis ripozo, kaj oni faris °in tago de festeno kaj de gajeco.
18 Sed la Judoj, kiuj estis en Ůu■an, kolekti°is en la dek-tria kaj en la dek-kvara tagoj; ripozo estis en la dek-kvina tago, kaj ili faris °in tago de festeno kaj de gajeco.
19 Tial la Judoj, kiuj lo°as en lo°lokoj kaj urboj ne fortikigitaj, faras la dek-kvaran tagon de la monato Adar tago de °ojo kaj de festeno, festotago, kaj ili sendas donacojn unuj al aliaj.


20 MordeÂaj priskribis Šiujn tiujn okazinta╝ojn, kaj sendis leterojn al Šiuj Judoj, kiuj estis en Šiuj landoj de la re°o AÂa■vero■, la proksimaj kaj la malproksimaj,
21 ke ili akceptu por si, ke ili festados Šiujare la dek-kvaran tagon de la monato Adar kaj °ian dek-kvinan tagon,
22 kiel tagojn, en kiuj la Judoj ricevis trankvilecon kontrař siaj malamikoj, kaj kiel monaton, kiu turnis por ili mal°ojon en °ojon, funebron en feston; ke ili faradu ilin tagoj de festeno kaj de gajeco, de sendado de donacoj unuj al aliaj kaj de donacado al malriŠuloj.
23 Kaj la Judoj akceptis tion, kion ili jam mem komencis fari kaj pri kio skribis al ili MordeÂaj.
24 Ăar Haman, filo de Hamedata, la Agagido, kaj malamiko de Šiuj Judoj, intencis pereigi la Judojn kaj ╝etis pur'on, tio estas loton, por ekstermi kaj pereigi ilin;
25 sed kiam ■i venis antař la re°on, Ši tiu ordonis skribe, ke lia malbona entrepreno, kiun li preparis por la Judoj, turni°u sur lian kapon; kaj ke oni pendigu lin kaj liajn filojn sur arbo.
26 Pro tio oni donis al tiuj tagoj la nomon Purim, lař la vorto _pur_. Tial, konforme al Šiuj vortoj de tiu letero, kaj al tio, kion ili mem vidis koncerne tion kaj kio trafis ilin,
27 la Judoj decidis kaj akceptis por si, por sia idaro, kaj por Šiuj, kiuj ali°os al ili, ke ili nepre festados tiujn du tagojn lař la preskribo kaj en la difinita tempo Šiujare.
28 Tiuj tagoj devas esti memorataj kaj festataj en Šiuj generacioj, en Šiu familio, en Šiu lando, kaj en Šiu urbo; kaj tiuj tagoj de Purim ne devas esti forigitaj Še la Judoj, kaj la memoro pri ili ne devas malaperi inter ilia idaro.
29 Kaj la re°ino Ester, filino de AbiÂail, kaj la Judo MordeÂaj skribis kun plena insisto, ke oni plenumu tiun duan leteron pri Purim.
30 Kaj ili sendis leterojn al Šiuj Judoj en la cent dudek sep landojn de la regno de AÂa■vero■, kun vortoj de paco kaj de vero,
31 ke ili festadu tiujn tagojn de Purim en ilia tempo, kiel decidis pri ili la Judo MordeÂaj kaj la re°ino Ester, kaj kiel ili mem akceptis por si kaj por sia idaro koncerne la fastadon kaj pre°adon.
32 Kaj lař la ordono de Ester oni konfirmis tiun historion de Purim kaj enskribis en libron.

Ăapitro 10


1 La re°o AÂa■vero■ metis sub tributon la teron kaj la insulojn de la maro.
2 La tuta historio pri lia forto kaj lia potenco, kaj la detaloj pri la grandeco de MordeÂaj, kiun la re°o grandigis, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re°oj de Medujo kaj Persujo.
3 Ăar la Judo MordeÂaj estis la dua post la re°o AÂa■vero■, granda inter la Judoj kaj amata inter la multo de siaj fratoj, zorganta pri la bono de sia popolo kaj donanta pacon al sia tuta idaro.

Hosted by uCoz