HOŮEA

Ăapitro 1


1 Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Ho■ea, filo de Beeri, en la tempo de Uzija, Jotan, AÂaz, kaj Žizkija, re°oj de Judujo, kaj en la tempo de Jerobeam, filo de Joa■, re°o de Izrael.


2 Kiam la Eternulo komencis paroli al Ho■ea, la Eternulo diris al Ho■ea: Iru, prenu al vi edzinon malŠastulinon kaj naskigu infanojn malŠastajn, Šar la lando malŠasti°is for de la Eternulo.
3 Kaj li iris, kaj prenis Gomeron, filinon de Diblaim; kaj ■i gravedi°is kaj naskis al li filon.
4 Kaj la Eternulo diris al li: Donu al li la nomon Jizreel; Šar baldař Mi punos pro la sango de Jizreel la domon de Jehu, kaj Mi metos finon al la regno de la domo de Izrael.
5 En tiu tempo Mi rompos la pafarkon de Izrael en la valo Jizreel.
6 Kaj ■i denove gravedi°is kaj naskis filinon; kaj Li diris al li: Donu al ■i la nomon Lo-RuÂama; Šar Mi ne plu kompatos la domon de Izrael, sed postulos de ili pagon.
7 Tamen la domon de Jehuda Mi kompatos, kaj Mi helpos al ili per la Eternulo, ilia Dio; Mi ne helpos al ili per pafarko, glavo, kaj batalo, nek per Ševaloj kaj rajdantoj.
8 Kiam ■i demamigis Lo- RuÂaman, ■i gravedi°is kaj naskis filon.
9 Kaj Li diris: Donu al li la nomon Lo-Ami; Šar vi ne estas Mia popolo, kaj Mi ne estos por vi.


10 Tamen la nombro de la Izraelidoj estos kiel la sablo Še la maro, ne mezurebla kaj ne kalkulebla. Kaj sur la sama loko, kie estis dirite al ili: Vi ne estas Mia popolo, oni diros al ili: Infanoj de la vivanta Dio.
11 Kolekti°os kune la idoj de Jehuda kaj la idoj de Izrael, kaj faros al si unu Šefon, kaj iros el la lando; Šar granda estos la tago de Jizreel.

Ăapitro 2


1 Nomu viajn fratojn Mia popolo, kaj viajn fratinojn Kompatataj.
2 Havu ju°on kontrař via patrino, havu ju°on, Šar ■i ne estas Mia edzino, kaj Mi ne estas ■ia edzo; ■i forigu la malŠastecon de sia viza°o kaj la adultemecon de siaj mamoj,
3 por ke Mi ne senvestigu ■in °is nudeco, kaj ne prezentu ■in tia, kia ■i estis en la tago de sia naski°o, ke Mi ne faru ■in kiel dezerto, ne faru ■in kiel tero senakva, kaj ne mortigu ■in per soifo.
4 Ankař ■iajn infanojn Mi ne kompatus, Šar ili estas infanoj de malŠasto;
5 Šar ilia patrino malŠastis, ilia naskintino malhonoris sin; Šar ■i diris: Mi sekvos miajn amistojn, kiuj donas al mi mian panon kaj mian akvon, miajn lana╝ojn kaj miajn lina╝ojn, mian oleon kaj miajn drinka╝ojn.
6 Pro tio Mi baros vian vojon per dornoj, Mi Širkařbaros ■in, ke ■i ne trovos siajn vojojn.
7 Ůi postkuros siajn amistojn, sed ■i ne kuratingos ilin; ■i serŠos ilin, sed ne trovos; kaj ■i diros: Mi iros returne al mia unua edzo, Šar pli bone estis al mi tiam, ol nun.
8 Kaj ■i ne sciis, ke Mi estis tiu, kiu donadis al ■i panon kaj moston kaj oleon, Mi donis al ■i multe da ar°ento kaj oro, kiun ili uzis por Baal.
9 Tial Mi prenos returne Mian panon kaj Mian moston iliatempe, Mi forprenos Mian lana╝on kaj Mian lina╝on, per kiu ■i kovris sian nudecon.
10 Kaj nun Mi malka■os ■ian hontinda╝on antař la okuloj de ■iaj amistoj, kaj neniu savos ■in el Mia mano.
11 Mi Šesigos Šian ■ian gajecon, ■iajn festojn, monatkomencojn, kaj sabatojn, kaj Šiujn ■iajn solenajn kunvenojn.
12 Mi dezertigos ■iajn vinbertrunkojn kaj ■iajn figarbojn, pri kiuj ■i diras: Tio estas donaco, kiun donis al mi miaj amistoj; Mi faros ilin arbaro, kaj la bestoj de la kampo ilin man°os.
13 Mi punos ■in pro la tagoj de la Baaloj, al kiuj ■i incensis, ornaminte sin per siaj ringoj kaj siaj Širkařkoloj, kaj sekvante siajn amistojn, dum Min ■i forgesis, diras la Eternulo.
14 Tial jen Mi allogos ■in, kondukos ■in en dezerton, kaj parolos al ■i agrablajn vortojn;
15 kaj Mi donos al ■i ■iajn vinber°ardenojn el tie, kaj la valon de mal°ojo Mi faros pordo de espero; kaj tie ■i kantos, kiel en la tagoj de sia juneco kaj kiel en la tempo de sia elirado el la lando Egipta.
16 En tiu tempo, diras la Eternulo, ■i nomos Min: Mia edzo; ■i ne plu nomos Min: Mia mastro.
17 Mi forigos de ■ia bu■o la nomojn de la Baaloj, kaj oni ne plu rememoros ilin lař ilia nomo.
18 Kaj Mi faros por ili en tiu tempo interligon kun la bestoj de la kampo, kun la birdoj de la Šielo, kaj kun la rampa╝oj de la tero; pafarkon, glavon, kaj militon Mi ekstermos el la lando, kaj Mi donos al ili la eblon dormi eksterdan°ere.
19 Mi fianŠi°os kun vi por Šiam, Mi fianŠi°os kun vi en vero kaj justo, en favorkoreco kaj kompatemeco.
20 Mi fianŠi°os kun vi en fideleco, kaj vi ekkonos la Eternulon.
21 En tiu tempo Mi favoros, diras la Eternulo, Mi favoros la Šielon, kaj °i favoros la teron;
22 kaj la tero favoros la grenon, moston, kaj oleon, kaj Ši tiuj favoros Jizreelon.
23 Mi faros ■in al Mi fruktoporta sur la tero, kaj Mi kompatos la nekompatitinon; kaj al tiu, kiu estis ne Mia popolo, Mi diros: Vi estas Mia popolo; kaj °i diros: Vi estas mia Dio.

Ăapitro 3


1 Kaj la Eternulo diris al mi plue: Iru, kaj komencu ama╝on kun virino, kiun amas ■ia edzo, sed kiu adultas, simile al tio, kiel la Eternulo amas la Izraelidojn, sed ili turnas sin al aliaj dioj kaj amas iliajn vinberkukojn.
2 Kaj mi akiris ■in al mi per dek kvin ar°entaj moneroj kaj Âomero kaj duono da hordeo.
3 Kaj mi diris al ■i: Longan tempon restu Še mi; ne malŠastu, kaj fordonu vin al neniu viro; tiel same mi agos kun vi.
4 Ăar dum longa tempo la Izraelidoj restos sen re°o, sen estro, sen oferoj, sen statuo, sen efodo, kaj sen domaj dioj;
5 poste la Izraelidoj returnos sin, kaj serŠos la Eternulon, sian Dion, kaj Davidon, sian re°on, kaj ili respektegos la Eternulon kaj Lian bonon en la fina tempo.

Ăapitro 4


1 Ařskultu la vorton de la Eternulo, ho Izraelidoj; Šar la Eternulo havas ju°an disputon kun la lo°antoj de la tero; Šar sur la tero ne ekzistas vero, nek amo, nek konado de Dio.
2 Malbenado kaj trompado, mortigado, ■telado, kaj adultado tre disvasti°is, kaj sangover■o sekvas sangover■on.
3 Pro tio ekploros la tero, kaj malfeliŠo trafos Šiujn °iajn lo°antojn kaj la bestojn de la kampo kaj la birdojn de la Šielo; eŠ la fi■oj de la maro malaperos.
4 Sed neniu malpacu, neniu riproŠu; via popolo estas kiel insultantoj de pastro.
5 Vi falos meze de la tago, kaj ankař la profeto falos kun vi en la nokto; kaj Mi pereigos vian patrinon.
6 Mia popolo pereos pro tio, ke °i ne havas scion. Ăar vi forpu■is la scion, tial Mi vin forpu■os, ke vi ne plu estu Mia pastro. Ăar vi forgesis la instruon de via Dio, tial ankař Mi forgesos viajn infanojn.
7 Ju pli ili multi°as, des pli ili pekas kontrař Mi; ilian honoron Mi faros senhonoreco.
8 Per la pekoj de Mia popolo ili sin nutras, kaj al °ia malpieco strebas ilia animo.
9 Kaj fari°os al la popolo tiel same, kiel al la pastroj: Mi punos °in pro °ia konduto, kaj Mi repagos al °i pro °iaj agoj.
10 Ili man°os kaj ne sati°os, ili malŠastos kaj ne disvasti°os; Šar ili forlasis la Eternulon kaj ne atentas Lin.
11 MalŠastado, vino, kaj mosto forprenas la prudenton.
12 Mia popolo demandas sian lignon, kaj °ia bastono donas al °i respondon; Šar la spirito de malŠasteco erarigas ilin, kaj ili malŠastas kontrař sia Dio.
13 Sur la supro de montoj ili alportas oferojn, kaj sur montetoj ili incensas sub kverko, poplo, kaj terebintarbo, Šar bona estas ilia ombro. Tial malŠastos viaj filinoj, kaj viaj bofilinoj adultos.
14 Ău Mi povas ne puni viajn filinojn, se ili malŠastas, kaj viajn bofilinojn, se ili adultas, se ili aparti°as kune kun la malŠastistinoj kaj alportas oferojn kune kun la publikaj virinoj, kaj la malklera popolo pereas?
15 Se malŠastas vi, ho Izrael, tiam almenař Jehuda ne kulpi°u; ne iru en Gilgalon, ne iru en Bet-Avenon, kaj ne ╝uru: Kiel vivas la Eternulo.
16 Ăar Izrael obstinas, kiel obstina bovino; Šu nun la Eternulo povas pa■ti ilin, kiel ■afidon sur vasta pa■tejo?
17 Efraim ali°is al idoloj; lasu lin.
18 Abomeninda fari°is ilia drinkado; ili fordonis sin al malŠastado kaj malhonora amo; honto al iliaj protektantoj.
19 La vento forportos ilin per siaj flugiloj, kaj ili hontos pri siaj oferoj.

Ăapitro 5


1 Ařskultu tion, ho pastroj, atentu, ho domo de Izrael, kaj prenu en viajn orelojn, ho re°a domo; Šar vin trafos ju°o pro tio, ke vi estis kaptilo en Micpa kaj etendita reto sur Tabor.
2 Per premado ili profundigis la pekojn; Mi punos Šiujn.
3 Mi konas Efraimon, kaj Izrael ne estas ka■ita antař Mi: vi nun malŠastas, ho Efraim, kaj Izrael malpuri°is.
4 Iliaj agoj ne permesas al ili reveni al ilia Dio, Šar spirito de malŠasteco estas en ili kaj la Eternulon ili ne konas.
5 La malmodesteco de Izrael parolas kontrař li antař lia viza°o; tial Izrael kaj Efraim falos pro siaj malbonagoj; ankař Jehuda falos kun ili.
6 Kun siaj ■afoj kaj bovoj ili iros serŠi la Eternulon, sed ne trovos; Li fori°is de ili.
7 Ili perfidis al la Eternulo, kaj naskis fremdajn infanojn; tial ekstermos ilin la monato kune kun ilia hava╝o.


8 Blovu per korno en Gibea, per trumpeto en Rama; bruu en Bet- Aven, post vi, ho Benjamen!
9 Efraim fari°os dezerto en la tago de la puno; inter la triboj de Izrael Mi avertis fidele.
10 La princoj de Jehuda fari°is similaj al for■ovantoj de limo; Mi elver■os sur ilin Mian koleron kiel akvon.
11 Efraim estas premata, frapita de la ju°o; Šar li memvole sekvis homan ordonon.
12 Mi estos por Efraim kiel tineo, kiel putro por la domo de Jehuda.
13 Efraim vidis sian malsanon, kaj Jehuda sian vundon; tiam Efraim iris al Asirio, kaj sendis al re°o, kiu ven°us pro li; sed li ne povas sanigi vin, ne forigos de vi la vundon.
14 Ăar Mi estas kiel leono por Efraim, kiel leonido por la domo de Jehuda; Mi, Mi dis■iros kaj foriros; Mi forportos, kaj neniu povos savi.
15 Mi iros returne sur Mian lokon, °is ili konfesos sian kulpon kaj serŠos Mian viza°on; kiam ili suferos, ili Min serŠos, kaj diros:

Ăapitro 6


1 Ni iru, ni revenu al la Eternulo; Šar Li dis■iris, sed Li ankař resanigos nin, Li frapis, kaj Li ankař banda°os niajn vundojn.
2 Li revivigos nin post du tagoj; en la tria tago Li restarigos nin, kaj ni vivos antař Li.
3 Kaj ni havos scion, kaj ni penos koni la Eternulon. Li eliros, kiel bela matenru°o; Li venos al ni, kiel pluvo, kiel printempa pluvo, kiu malsekigas la teron.


4 Kion Mi faru al vi, ho Efraim? Kion Mi faru al vi, ho Jehuda? Via pieco estas kiel matena nebulo, kaj kiel roso, kiu frue malaperas.
5 Tial Mi hakas per la profetoj, Mi mortigas ilin per la vortoj el Mia bu■o; kaj justeco koncerne vin eliros kiel lumo.
6 Ăar Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon, kaj konadon de Dio Mi preferas ol bruloferojn.
7 Sed ili rompis la interligon, kiel Adam, kaj ili defalis de Mi.
8 Gilead estas urbo de malbonaguloj, makulita de sango.
9 Kiel bando da embuskantoj la anaro de la pastroj pereigas tiujn, kiuj iras al ŮeÂem; abomeninda╝on ili faras.
10 En la domo de Izrael Mi vidas terura╝on: tie malŠastas Efraim, malpuri°as Izrael.
11 Sed ankař Jehuda havos rikolton, kiam Mi revenigos la forkaptitojn de Mia popolo.

Ăapitro 7


1 Kiam Mi komencis kuraci Izraelon, malka■i°is la malbonagoj de Efraim kaj la malboneco de Samario; Šar ili agas mensoge, ■telistoj eniras, kaj bandoj rabas sur la strato.
2 Ili ne pensis en sia koro, ke Mi memoras Šiujn iliajn malbonagojn; nun Širkařas ilin iliaj agoj kaj staras antař Mia viza°o.
3 Per sia malboneco ili gajigas la re°on kaj per siaj trompoj la princojn.
4 Ăiuj ili adultas, kiel forno, forte hejtita de la bakisto, kiu Šesas hejti nur de post la knedado de sia pasto °is °ia fermenti°o.
5 Hodiař estas festo de nia re°o; kaj la princoj komencas fari°i frenezaj de la vino, kaj li etendas sian manon kun la blasfemantoj.
6 Ili armas sian koron per malico, kiel fornon, kaj kvankam la bakisto dormas dum la tuta nokto, °i tamen matene brulas kiel flamanta fajro.
7 Ăiuj ili ardas, kiel forno, kaj forman°as siajn ju°istojn; Šiuj iliaj re°oj falis, kaj neniu el ili vokas al Mi.
8 Efraim miksis sin kun la popoloj, Efraim fari°is kiel platkuko, bakita sen renversado.
9 Fremduloj konsumis liajn fortojn, kaj li ne rimarkis; eŠ grizaj haroj lin kovris, kaj li tion ne scias.
10 La malmodesteco de Izrael atestas kontrař li, sed ili ne turnas sin al la Eternulo, sia Dio, kaj ne serŠas Lin malgrař Šio.
11 Efraim fari°is kiel naiva, senprudenta kolombo: ili vokas la Egiptojn, ili iras en Asirion.
12 Kiam ili iros, Mi ╝etos sur ilin Mian reton; kiel birdojn de la Šielo Mi tiros ilin malsupren; Mi ilin punos, kiel estis predikate en iliaj kunvenoj.
13 Ve al ili, ke ili fori°is de Mi; malfeliŠaj ili estas, ke ili defalis de Mi. Mi volas savi ilin, kaj ili parolas kontrař Mi mensogojn.
14 Kaj ili ne vokas al Mi en sia koro, kiam ili °emas sur siaj litoj; pro pano kaj mosto ili kunvenas, sed de Mi ili fori°as.
15 Mi instruis ilin, fortigis ilian brakon, kaj ili pensas malbonon pri Mi.
16 Ili returnas sin, sed ne al la Plejaltulo; ili fari°is kiel mal°usta pafarko; falos de glavo iliaj estroj pro sia kolerema lango; tio estos moko kontrař ili en la lando Egipta.

Ăapitro 8


1 Metu trumpeton al via bu■o! Li flugas kiel aglo al la domo de la Eternulo, pro tio, ke ili agis kontrař Mia interligo kaj defalis de Mia instruo.
2 Al Mi ili vokos: Ho mia Dio, ni, Izraelidoj, ekkonis Vin.
3 Izrael forpu■is la bonon; malamiko lin persekutos.
4 Ili starigis re°ojn, sed ne de Mi; ili starigis princojn, sed sen Mia scio; el sia ar°ento kaj oro ili faris al si idolojn, por pereigi sin.
5 Forpu■ita estas via bovido, ho Samario; ekflamis kontrař ili Mia kolero; kiel longe ankorař ili ne povos puri°i?
6 Ăar °i estas farita╝o de Izrael; artisto °in faris, kaj °i ne estas dio; dispeceti°os la bovido de Samario.
7 Ăar ili semas venton, ili rikoltos ventegon; grenon li ne havos; la kreskanta╝o ne donos farunon; se °i eŠ donos, fremduloj °in forman°os.
8 Izrael estas forman°ata; nun ili fari°is inter la popoloj kiel senvalora vazo.
9 Ăar ili iris en Asirion, kiel sova°a azeno solece vaganta; la Efraimidoj donis amajn donacojn.
10 Kvankam ili donis donacojn al la nacioj, Mi nun kolektus ilin, por ke ili iom ripozu de la ■ar°o de la re°o de la princoj.
11 Sed multe da altaroj konstruis Efraim, por peki; ili fari°is por li altaroj pekigaj.
12 Mi skribis por li la multon de Miaj le°oj; sed li rigardas ilin kiel fremda╝on.
13 La oferojn, donacatajn al Mi, ili buŠas nur pro viando, por °in man°i; la Eternulo ne deziras ilin; nun Li rememoros iliajn malbonagojn kaj punos iliajn pekojn; ili revenos en Egiptujon.
14 Izrael forgesis sian Kreinton, kaj konstruas palacojn; Jehuda konstruis multe da fortikigitaj urboj; sed Mi sendos fajron sur liajn urbojn, kaj °i ekstermos liajn palacojn.

Ăapitro 9


1 Ne °oju, ho Izrael, ne estu gaja, kiel la popoloj, Šar vi malŠaste fori°is de via Dio, vi preferas proama╝ajn donacojn ol Šiujn grenejojn plenajn de greno.
2 Tial dra■ejo kaj vinpremejo ne nutros ilin, la mosto mankos en °i.
3 Ili ne lo°os en la lando de la Eternulo; Efraim revenos en Egiptujon, kaj en Asirio ili man°os malpura╝on.
4 Ili ne ver■oferos al la Eternulo vinon, kaj ne estos agrablaj al Li; iliaj oferoj estos kiel pano de suferantoj: Šiuj °iaj man°antoj fari°os malpuraj; Šar ilia pano devas esti nur por ili mem, °i ne devas veni en la domon de la Eternulo.
5 Kion vi faros en la tago de solena kunveno kaj en la tago de festo de la Eternulo?
6 Ăar vidu, ili forkuras de malfeliŠo; Egiptujo ilin kolektos, Memfis ilin enterigos; sur la loko, kie trovi°is iliaj amataj ar°enta╝oj, kreskos urtiko, dornoj estos en iliaj tendoj.
7 Venis la tempo de punvizito, venis la tagoj de repago; Izrael ekscios, Šu malsa°a estis la profeto, Šu freneza estis la viro inspirita, parolante pri viaj multaj malbonagoj kaj pri la granda malboneco.
8 La gardisto de Efraim estis antaře kun mia Dio; nun profeto metas kaptilojn sur Šiuj liaj vojoj, kaj malamo estas en la domo de lia Dio.
9 Profunde ili malboni°is, kiel en la tagoj de Gibea; Li rememoros iliajn malbonagojn, Li punos iliajn pekojn.
10 Kiel vinberojn en la dezerto Mi trovis Izraelon; kiel unuan frukton sur la figarbo en la komenco de °ia matureco Mi vidis viajn patrojn; sed ili iris al Baal-Peor, kaj konsekris sin al la hontinda╝o, kaj fari°is abomeninduloj, kiel ilia amato.
11 La honoro de Efraim forflugos kiel birdo; ne estos nasko, nek gravedeco, nek gravedi°o.
12 Kaj se ili eŠ edukus siajn infanojn, Mi tamen seninfanigos ilin, ke ili ne havu homojn; Šar ve al ili, kiam Mi forigos Min de ili.
13 Efraim, kiel Mi vidas, estas plantita sur bela loko, kiel Tiro; tamen Efraim elirigos siajn infanojn al la mortiganto.
14 Donu al ili, ho Eternulo, tion, kion Vi promesis doni; donu al ili ventron aborteman kaj mamojn seki°intajn.
15 Ilia tuta malboneco estas en Gilgal; tie Mi ekmalamis ilin; pro iliaj malbonaj agoj Mi elpelos ilin el Mia domo; Mi ne plu amos ilin; Šiuj iliaj princoj estas defalintoj.
16 Efraim estas batita; ilia radiko seki°is; ili ne plu donos fruktojn; eŠ se ili naskos, Mi mortigos la karan frukton de ilia ventro.
17 Mia Dio ilin forpu■os, Šar ili ne ařskultis Lin; kaj ili vagados inter la nacioj.

Ăapitro 10


1 Izrael estas vasta vinberujo, portas siajn fruktojn; sed ju pli multi°is liaj fruktoj, des pli li multigis siajn altarojn; ju pli bona estis lia lando, des pli belajn statuojn li starigis.
2 Ilia koro estas dividita, tial nun ili estas kondamnitaj; Li rompos iliajn altarojn, frakasos iliajn statuojn.
3 Nun ili diras: Ni ne havas re°on; Šar ni ne timas la Eternulon, kion do povas fari por ni re°o?
4 Ili parolas vanajn vortojn, ╝uras mensoge, kiam ili faras interligon; tial ju°o super ili aperos, kiel venena herbo sur la sulkoj de la kampo.
5 Pri la bovidoj de Bet-Aven ektremos la lo°antoj de Samario; Šar °ia popolo ekploros pri °i, kaj la pastraŠoj, kiuj °ojis pri °i, ploros pri °ia gloro, kiu fori°is de °i.
6 La bovido mem estas forportita en Asirion, kiel donaco al la re°o-ven°onto; malhonoron ricevos Efraim, kaj Izrael hontos pro sia entrepreno.
7 Malaperos Samario kun sia re°o, kiel ■ařmo sur la supra╝o de akvo.
8 Detruitaj estos la alta╝oj de Aven, la peko de Izrael; kardo kaj dornoj kreskos sur iliaj altaroj; ili diros al la montoj: Kovru nin; kaj al la montetoj: Falu sur nin.
9 Pli ol en la tempo de Gibea vi pekis, ho Izrael; tiam oni levi°is, sed nun milito en Gibea ne atingas la malbonagulojn.
10 Konforme al Mia intenco Mi punos ilin, kaj kolekti°os kontrař ili popoloj, kiam ili estos punataj pro siaj du krimoj.
11 Efraim estas kiel bovido dresita, amanta dra■i. Mi metos jugon sur lian belan kolon, Mi rajdos sur Efraim, Jehuda plugos, Jakob erpos.
12 Semu al vi justecon, tiam vi rikoltos amon; plugu al vi plugota╝on; estas tempo, por turni sin al la Eternulo, °is Li venos kaj ver■os sur vin justecon.
13 Vi plugas malpia╝on, vi rikoltas malbonagojn, vi man°as frukton de mensogo; Šar vi fidas vian vojon, la multon de viaj herooj.
14 Sed fari°os tumulto en via popolo, kaj Šiuj viaj fortika╝oj estos detruitaj, kiel Ůalman detruis Bet-Arbelon dum la milito; mortigita estos la patrino kune kun siaj infanoj.
15 Tion faros al vi Bet-El pro via granda malpieco. Frue pereos, pereos la re°o de Izrael.

Ăapitro 11


1 Kiam Izrael estis junulo, Mi lin ekamis, kaj el Egiptujo Mi vokis Mian filon.
2 Sed nun oni vokas ilin, kaj ili sin deturnas; al la Baaloj ili oferas, kaj al idoloj ili incensas.
3 Mi instruis al Efraim la iradon; Mi prenis ilin je la brako, kaj ili ne rimarkis, ke Mi ilin kuracas.
4 Per ■nuroj de homoj Mi tiris ilin, per ligiloj de amo; Mi estis por ili kiel levanto de la jugo, kaj Mi metis antař ili la man°a╝on.
5 Ili ne revenos en la landon Egiptan, sed Asirio estos ilia re°o, Šar ili ne volis penti.
6 Glavo falos sur liajn urbojn kaj ekstermos liajn idojn kaj forman°os ilin pro iliaj entreprenoj.
7 Mia popolo rigidi°is en la defalo de Mi; kaj kvankam oni °in vokas al la Plejaltulo, °i ne levas sin.
8 Kiel Mi agu kun vi, ho Efraim? kiel Mi protektu vin, ho Izrael? Ău Mi faru al vi, kiel al Adma? Šu Mi egaligu vin al Ceboim? Renversi°is en Mi Mia koro, varmegi°is Mia tuta kompato.
9 Mi ne agos lař Mia flama kolero, Mi ne plu ekstermos Efraimon; Šar Mi estas Dio, ne homo, Mi estas Sanktulo inter vi; Mi ne venos en furiozo.
10 La Eternulon ili sekvos, kiel kriantan leonon; kiam Li krios, tiam timigite venos la filoj de okcidente.
11 Timigite kiel birdo ili venos el Egiptujo, kaj kiel kolombo el la lando Asiria; kaj Mi enlo°igos ilin en iliaj domoj, diras la Eternulo.


12 Kun mensogoj Širkařis Min Efraim, kaj kun falsa╝o la domo de Izrael; sed Jehuda ankorař tenis sin je Dio kaj estis fidela al la Sanktulo.

Ăapitro 12


1 Efraim pa■tas venton, postkuras la orientan venton; kun Šiu tago li faras pli da mensoga╝oj kaj da idola╝oj; li faras interligon kun Asirio, kaj portas oleon en Egiptujon.
2 Sed ankař kun Jehuda la Eternulo havas ju°on, kaj Li punos Jakobon lař lia konduto, lař liaj agoj Li repagos al li.
3 Ankorař en la ventro li retenis sian fraton, kaj viri°inte li luktis kun Dio.
4 Li luktis kun an°elo kaj venkis, li tamen petegis lin kun ploro; en Bet-El Li nin trovos, kaj tie Li parolos kun ni.
5 La Eternulo estas Dio Cebaot, Eternulo estas Lia nomo.
6 Returnu do vin al via Dio, konservu favorkorecon kaj justecon, kaj fidu Šiam vian Dion.


7 Kanaanido havas en sia mano falsan pesilon, li amas trompi;
8 kaj Efraim diras: Mi riŠi°is, mi akiris al mi hava╝on, sed en Šiuj miaj laboroj oni ne trovos Še mi malbonagon, per kiu mi estus pekinta.
9 Mi, la Eternulo, estas via Dio de post la lando Egipta; Mi ankorař denove lo°igos vin en tendoj, kiel en la tagoj de festo.
10 Mi parolis per la profetoj, Mi donis multe da vizioj, kaj per la profetoj Mi parolis alegorie.
11 En Gilead estis idoloj, sed ili fari°is senvalora╝o; en Gilgal oni oferbuŠis bovojn, sed iliaj altaroj fari°is kiel ■tonamasoj sur la sulko de la kampo.
12 Jakob forkuris sur la kampojn de Sirio, Izrael servis por edzino, kaj por edzino li devis gardi.
13 Kaj per profeto la Eternulo elkondukis Izraelon el Egiptujo, kaj per profeto Li gardis lin.
14 Forte kolerigis Lin Efraim, tial lia sango venos sur lin, kaj lia Sinjoro redonos al li pro liaj hontinda╝oj.

Ăapitro 13


1 Kiam Efraim parolis, oni timis; li alti°is en Izrael. Sed li fari°is kulpa per Baal, kaj mortis.
2 Nun ili ankorař pli pekas; ili faris al si el sia ar°ento statuojn, idolojn lař sia kompreno, kiuj estas ja Šiuj farita╝o de for°istoj; ili parolas pri ili: Tiuj, kiuj oferbuŠas homojn, povas kisi la bovidojn.
3 Pro tio ili estos kiel matena nebulo, kiel roso, kiu frue malaperas, kiel grenventuma╝o, kiun la vento forblovas de la dra■ejo, kaj kiel fumo el la kamentubo.
4 Sed Mi, la Eternulo, estas via Dio de post la lando Egipta; kaj alian Dion krom Mi vi ne devas koni, kaj ne ekzistas alia Savanto krom Mi.
5 Mi konis vin en la dezerto, en la lando de sekeco.
6 Kiam ili havis pa■tejon, ili sati°is; kaj kiam ili sati°is, tiam fieri°is ilia koro, kaj tial ili forgesis Min.
7 Tial Mi estos por ili kiel leono, kiel leopardo, kiu embuskas Še la vojo.
8 Mi atakos ilin, kiel ursino, kiu perdis la infanojn, Mi dis■iros ilian ■lositan koron, Mi man°egos ilin tie, kiel leono; sova°aj bestoj ilin dis■iros.
9 Vi pereigis vin, ho Izrael, Šar via savo estas nur en Mi.
10 Kie estas via re°o? li savu vin en Šiuj viaj urboj. Kie estas viaj ju°istoj, pri kiuj vi diris: Donu al mi re°on kaj estrojn?
11 Mi donis al vi re°on en Mia kolero, kaj Mi forprenos lin en Mia indigno.
12 Kunpakitaj estas la malbonagoj de Efraim, lia peko estas konservita.
13 Doloroj de naskantino atakos lin. Li estas infano sensa°a; alie li ne starus longe en la pozicio de naski°antaj infanoj.
14 El Ůeol Mi savos ilin, de la morto Mi liberigos ilin; kie estas via veneno, ho morto? kie estas via pereigeco, ho Ůeol? Sed la konsolo estas ankorař ka■ita antař Miaj okuloj.
15 Kvankam li estas fruktoriŠa inter la fratoj, venos tamen vento orienta, vento de la Eternulo, blovanta el la dezerto, kaj tiam elseki°os lia fonto, dezerti°os lia devenejo; kaj li disrabos la trezorejon de Šiuj grandvalora╝oj.
16 Samario suferos, Šar °i ribelis kontrař sia Dio. De glavo ili falos; iliaj malgrandaj infanoj estos frakasitaj, iliaj gravedulinoj estos dishakitaj.

Ăapitro 14


1 Revenu, ho Izrael, al la Eternulo, via Dio; Šar vi falis pro viaj malbonagoj.
2 Prenu kun vi vortojn kaj revenu al la Eternulo; diru al Li: Pardonu Šiun pekon kaj akceptu bonon; anstatař bovoj ni alportos ofere niajn lipojn.
3 Asirio ne savos nin; ni ne rajdos sur Ševaloj, ni ne plu nomos nia dio la farita╝on de niaj manoj; nur Še Vi la orfo trovas kompaton.
4 Mi sanigos ilin de la defalo, Mi volonte ilin amos, Šar pasis Mia kolero koncerne ilin.
5 Mi estos por Izrael kiel roso; li ekfloros kiel rozo, li profundigos siajn radikojn kiel Lebanon.
6 Liaj branŠoj disvasti°os, li estos bela kiel olivarbo, li bonodoros kiel Lebanon.
7 Revenos tiuj, kiuj sidis en lia ombro; ili revivi°os kiel greno, ili floros kiel vinberbranŠo; li estos fama, kiel la vino de Lebanon.
8 Ho Efraim, per kio interesas Min plue la idoloj? Mi ařskultos lin kaj gvidos lin; Mi estos kiel verda cipreso; Še Mi oni trovos viajn fruktojn.
9 Kiu estas sa°a, tiu komprenu Ši tion; kiu estas prudenta, tiu sciu Ši tion; Šar °ustaj estas la vojoj de la Eternulo, virtuloj iras sur ili, kaj malpiuloj falas sur ili.

Hosted by uCoz