JOEL

Ăapitro 1


1 Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Joel, filo de Petuel.


2 Ařskultu Ši tion, ho maljunuloj, kaj atentu, ho Šiuj lo°antoj de la lando! Ău estis Ši tio en via tempo, ař en la tempo de viaj patroj?
3 Rakontu pri tio al viaj infanoj, kaj viaj infanoj al siaj infanoj, kaj iliaj infanoj al la sekvanta generacio.
4 Kio restis de la rařpoj, tion man°is la akridoj; kio restis de la akridoj, tion man°is la skaraboj; kaj kio restis de la skaraboj, tion man°is la vermoj.
5 Veki°u, ho ebriuloj, kaj ploru, °emu vi, Šiuj drinkantoj, pri la suko vinbera, kiu estas prenita for de via bu■o.
6 Ăar venis sur mian landon nacio forta kaj nekalkulebla; °iaj dentoj estas dentoj de leono, kaj makzelojn de leonino °i havas.
7 ěi dezertigis mian vinberujon, Širkař■iris mian figarbon, tute sen■eligis °in kaj for╝etis; blanki°is °iaj branŠoj.
8 ěemu, kiel junulino, kiu metis sur sin saka╝on pro sia fianŠo.
9 For estas la farunoferoj kaj ver■oferoj el la domo de la Eternulo; funebras la pastroj, servistoj de la Eternulo.
10 Dezertigita estas la kampo, funebras la tero; Šar ekstermita estas la greno, elseki°is la mosto, velkis la olivoj.
11 Konsternitaj estas la plugistoj, plor°emas la vinberkultivistoj, pro la tritiko kaj hordeo, pro la pereo de la rikolto sur la kampo.
12 Elseki°is la vinberbranŠo, velkis la figarbo; la granatarbo, la palmo, kaj la pomarbo, Šiuj arboj de la kampo elseki°is; malaperis gajeco Še la homoj.
13 Zonu vin kaj ploru, ho pastroj; °emegu, ho servistoj de la altaro; iru kaj ku■u en saka╝oj, ho servistoj de mia Dio; Šar malaperis el la domo de via Dio la farunoferoj kaj ver■oferoj.
14 Sanktigu faston, proklamu solenan kunvenon, kunvoku la maljunulojn kaj Šiujn lo°antojn de la lando en la domon de la Eternulo, via Dio, kaj kriu al la Eternulo:
15 Ho ve, kia tago! Ăar proksima estas la tago de la Eternulo; kiel katastrofo °i venos de la Plejpotenculo.
16 Antař niaj okuloj ja malaperis la man°a╝o, el la domo de nia Dio la °ojo kaj gajeco.
17 Forputris la grajnoj sub siaj terbuloj, malpleni°is la grenejoj, detruitaj estas la garbejoj, Šar la greno difekti°is.
18 Ho, kiel °emas la brutoj, kiel suferas la bovaroj! Šar ili ne havas pa■ta╝on; ankař la ■afaroj turmenti°as.
19 Al Vi, ho Eternulo, mi vokas; Šar fajro ekstermis la herbejojn de la stepo, kaj flamo bruldifektis Šiujn arbojn de la kampo.
20 EŠ la bestoj de la kampo sopiras al Vi; Šar elseki°is la torentoj da akvo, kaj fajro ekstermis la herbejojn de la stepo.

Ăapitro 2


1 Blovu per korno en Cion, kaj kriu alarmon sur Mia sankta monto; ektremu Šiuj lo°antoj de la lando; Šar venas la tago de la Eternulo, °i estas jam proksima;
2 tago de mallumo kaj senlumeco, tago de nuboj kaj nebulo; simile al la matena Šielru°o disvasti°as sur la montoj popolo grandnombra kaj forta; tia neniam ekzistis °is nun, kaj ankař post °i ne plu ekzistos tia, en iu ajn generacio.
3 Antař °i ekstermas fajro, kaj post °i bruligas flamo; antař °i la lando estas kiel la Edena °ardeno, kaj post °i absoluta dezerto; kaj neniu savi°os de °i.
4 Ili aspektas kiel Ševaloj, ili kuras kiel rajdantoj.
5 Ili saltas sur la montoj, kiel bruantaj Šaroj, kiel krakado de fajro, kiam °i ekstermas pajlon, kiel popolo potenca, preti°inta por batalo.
6 Popoloj tremas antař °i, Šiuj viza°oj pali°as.
7 Kiel herooj ili kuras, kiel kura°aj batalistoj ili grimpas sur la muregon; Šiu iras sian vojon, ne foreraras de sia vojo.
8 Unu alian ne pu■as, Šiu iras en sia vico; sur la glavojn ili sin ╝etas, sed restas sendifektaj.
9 Ili trakuras la urbon, kuras sur la muregoj, eniras en la domojn, grimpas tra la fenestroj, kiel ■telisto.
10 Antař ili skui°as la tero, tremas la Šielo; la suno kaj la luno senlumi°as, kaj la steloj perdas sian brilon.
11 Kaj la Eternulo ektondras per Sia voŠo antař Sia armeo; Šar Lia militistaro estas tre granda, kaj la plenumantoj de Lia vorto estas potencaj; Šar granda kaj tre timinda estos la tago de la Eternulo; kiu povos °in elteni?
12 Sed eŠ nun ankorař la Eternulo diras: Returnu vin al Mi per via tuta koro, kun fastado, plorado, kaj °emegado;
13 dis■iru vian koron, ne viajn vestojn, kaj returnu vin al la Eternulo, via Dio; Šar Li estas favorkora kaj kompatema, longepacienca kaj indulgema, kaj Li bedařras malfeliŠon.
14 Kiu scias? eble Li denove bedařros, eble Li restigos post Si benon, farunoferojn kaj ver■oferojn al la Eternulo, via Dio.


15 Blovu per korno en Cion, sanktigu faston, proklamu solenan kunvenon.
16 Kunvenigu la popolon, sanktigu la komunumon, invitu la maljunulojn, kolektu la malgrandajn infanojn kaj suŠinfanojn; fianŠo eliru el sia Šambro, kaj fianŠino el sub sia baldakeno.
17 Inter la portiko kaj la altaro ploru la pastroj, servistoj de la Eternulo, kaj ili diru: Indulgu, ho Eternulo, Vian popolon, kaj ne kovru per honto Vian hereda╝on, la nacioj ne moku ilin; por kio oni diru inter la popoloj: Kie estas ilia Dio?


18 Tiam la Eternulo fari°os fervora por Sia lando kaj indulgos Sian popolon.
19 Kaj la Eternulo respondos kaj diros al Sia popolo: Jen Mi sendas al vi grenon kaj moston kaj oleon, kaj vi sati°u per ili; kaj Mi ne plu permesos al la nacioj malhonori vin.
20 Kaj la nordulon Mi malproksimigos de vi, kaj forpelos lin en landon senakvan kaj dezertan, lian antařan parton al la maro orienta, kaj lian malantařan parton al la maro okcidenta; kaj li putros kaj malbonodoros, Šar li faris multe da malbono.
21 Ne timu, ho tero, °oju kaj estu gaja, Šar la Eternulo faros ion grandan.
22 Ne timu, ho bestoj de la kampo, Šar verdi°os la pa■tejoj de la stepoj; la arboj portos siajn fruktojn, la figarbo kaj vinberujo donos sian riŠa╝on.
23 Kaj vi, ho infanoj de Cion, °oju kaj estu gajaj pri la Eternulo, via Dio; Šar Li donos al vi instruanton pri virteco, kaj Li sendos al vi pluvon, fruan kaj malfruan, kiel antaře.
24 La grenejoj pleni°os de greno, kaj la premejoj superpleni°os de mosto kaj de oleo.
25 Kaj Mi rekompencos vin pro tiuj jaroj, kiam Šion forman°is la akridoj, skaraboj, vermoj, kaj rařpoj, Mia granda armeo, kiun Mi sendis sur vin.
26 Kaj vi povos man°i sate, kaj vi gloros la nomon de la Eternulo, via Dio, kiu agis kun vi mirinde; kaj Mia popolo neniam plu havos malhonoron.
27 Kaj vi ekscios, ke Mi estas meze de Izrael, ke Mi, la Eternulo, estas via Dio, kaj alia ne ekzistas; kaj Mia popolo neniam plu havos malhonoron.


28 Post tio Mi elver■os Mian spiriton sur Šiun karnon; viaj filoj kaj viaj filinoj profetos, viaj maljunuloj havos son°ojn, viaj junuloj havos viziojn.
29 EŠ sur la sklavojn kaj sur la sklavinojn Mi en tiu tempo elver■os Mian spiriton.
30 Kaj Mi donos miraklajn signojn en la Šielo kaj sur la tero: sangon, fajron, kaj kolonojn da fumo.
31 La suno fari°os malluma, kaj la luno fari°os sanga, antař ol venos la granda kaj timinda tago de la Eternulo.
32 Kaj Šiu, kiu vokos la nomon de la Eternulo, savi°os; Šar sur la monto Cion kaj en Jerusalem estos savo, kiel diris la Eternulo, ankař por la restintoj, kiujn la Eternulo alvokos.

Ăapitro 3


1 Ăar jen en tiuj tagoj kaj en tiu tempo, kiam Mi revenigos la forkaptitojn de Judujo kaj de Jerusalem,
2 Mi kolektos Šiujn naciojn kaj venigos ilin en la valon de Jeho■afat; kaj tie Mi faros super ili ju°on pro Mia popolo kaj Mia hereda╝o Izrael, kiun ili dis╝etis inter la naciojn, dividinte Mian landon;
3 kaj pro tio, ke ili lotis pri Mia popolo, fordonis knabon pro man°a╝o kaj knabinon vendis pro vino, kaj drinkis.
4 Kaj kion vi volas de Mi, ho Tiro, Cidon, kaj Šiuj distriktoj Fili■taj? Šu vi volas repagi al Mi? kaj se vi volos repagi al Mi, Mi facile kaj baldař turnos vian repagon sur vian kapon.
5 Mian ar°enton kaj Mian oron vi prenis, kaj Miajn plej bonajn valora╝ojn vi transportis en viajn templojn,
6 kaj la filojn de Judujo kaj la filojn de Jerusalem vi vendis al la filoj de la Grekoj, por malproksimigi ilin de iliaj limoj;
7 sed jen Mi vekos ilin el tiu loko, kien vi vendis ilin, kaj vian agon Mi turnos sur vian kapon;
8 kaj Mi vendos viajn filojn kaj viajn filinojn en la manojn de la Judoj, kaj Ši tiuj vendos ilin al la Ůebaanoj, al popolo malproksima; Šar la Eternulo tion diris.


9 Proklamu tion inter la nacioj; preti°u al milito, veku la kura°ulojn; Šiuj militistoj levi°u kaj eliru.
10 For°u el viaj plugiloj glavojn, kaj el viaj rikoltiloj lancojn; la malfortulo diru: Mi estas forta.
11 Rapidu kaj venu, Šiuj nacioj de Šiuj flankoj, kaj kolekti°u; tien alkonduku, ho Eternulo, Viajn fortulojn.
12 La popoloj levi°u kaj iru en la valon de Jeho■afat; Šar tie Mi sidi°os, por ju°i Šiujn naciojn de Šiuj flankoj.
13 Svingu la rikoltilon, Šar la rikolta╝o estas matura; venu malsupren, Šar la premejoj estas plenaj kaj la tinoj tropleni°is; Šar granda estas ilia malboneco.
14 Amasoj post amasoj kolekti°as en la valo de la ju°o, Šar alproksimi°as la tago de la Eternulo en la valo de la ju°o.
15 La suno kaj la luno senlumi°os, kaj la steloj perdos sian brilon.
16 Kaj la Eternulo ektondros el Cion kaj ařdigos Sian voŠon el Jerusalem; ektremos la Šielo kaj la tero; sed la Eternulo estos rifu°ejo por Sia popolo, kaj fortika╝o por la idoj de Izrael.
17 Kaj vi ekscios, ke Mi, la Eternulo, estas via Dio, kiu lo°as en Cion, sur Mia sankta monto; kaj Jerusalem estos sanktejo, kaj fremduloj ne plu iros tra °i.
18 En tiu tago la montoj elgutigos dolŠan sukon, el la montetoj fluos lakto, kaj Šiuj torentoj de Judujo estos plenaj de akvo; kaj fonto eliros el la domo de la Eternulo kaj liveros akvon al la valo Ůitima.
19 Egiptujo fari°os dezerto, kaj Edom fari°os senviva dezerto, pro tio, ke ili premis la idojn de Jehuda kaj ver■is senkulpan sangon en sia lando.
20 Sed Judujo estos lo°ata eterne, kaj Jerusalem en Šiuj generacioj.
21 Kaj Mi ven°os pro ilia sango, kiu ne estis ven°ita de Mi; kaj la Eternulo lo°ados en Cion.

Hosted by uCoz