AMOS

Ăapitro 1


1 Vortoj de Amos, pa■tisto el Tekoa, kiujn li lařvizie eldiris pri Izrael en la tempo de Uzija, re°o de Judujo, kaj en la tempo de Jerobeam, filo de Joa■, re°o de Izrael, du jarojn antař la tertremo.


2 Li diris: La Eternulo ektondros el Cion kaj ařdigos Sian voŠon el Jerusalem; kaj ekfunebros la pa■tejoj de la pa■tistoj, kaj seki°os la supro de Karmel.


3 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Damasko kaj pro kvar Mi ne indulgos °in, pro tio, ke ili dra■is Gileadon per fera dra■ilo.
4 Mi sendos fajron sur la domon de Žazael, kaj °i ekstermos la palacojn de Ben-Hadad.
5 Mi disrompos la riglilojn de Damasko, Mi ekstermos la lo°antojn de la valo Aven kaj la tenanton de sceptro el la domo Edena, kaj la popolo Siria estos forkondukita en Kiron, diras la Eternulo.


6 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Gaza kaj pro kvar Mi ne indulgos °in, pro tio, ke ili tute forkondukis la kaptitojn, por transdoni ilin al Edom.
7 Mi sendos fajron sur la muregon de Gaza, kaj °i ekstermos °iajn palacojn.
8 Mi ekstermos la lo°antojn de A■dod kaj la tenanton de sceptro el A■kelon, Mi direktos Mian manon kontrař Ekronon, kaj pereos la restintoj de la Fili■toj, diras la Sinjoro, la Eternulo.


9 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Tiro kaj pro kvar Mi ne indulgos °in, pro tio, ke ili transdonis en plenan malliberecon al Edom kaj ne memoris la fratan interligon.
10 Mi sendos fajron sur la muregon de Tiro, kaj °i ekstermos °iajn palacojn.


11 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Edom kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke li persekutis kun glavo sian fraton, ke li sufokis en si la kompaton, ke li senŠese furiozas en sia kolero kaj konservas sian furiozon por Šiam.
12 Mi sendos fajron sur Temanon, kaj °i ekstermos la palacojn de Bocra.


13 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de la Amonidoj kaj pro kvar Mi ne indulgos ilin, pro tio, ke ili dishakis gravedulinojn en Gilead, por plivastigi siajn limojn.
14 Mi ekbruligos fajron sur la murego de Raba, kaj °i ekstermos °iajn palacojn, kun bruo en la tago de batalo, kun ventego en la tago de malkvieteco.
15 Kaj ilia re°o iros en forkaptitecon, li, kaj kune ankař liaj eminentuloj, diras la Eternulo.

Ăapitro 2


1 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Moab kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke li forbruligis la ostojn de la re°o de Edom °is cindreco.
2 Mi sendos fajron sur Moabon, kaj °i ekstermos la palacojn de Keriot; kaj Moab mortos en tumulto, Še bruo kaj sonado de trumpeto.
3 Mi ekstermos ju°iston el meze de li, kaj Šiujn liajn eminentulojn Mi mortigos kune kun li, diras la Eternulo.


4 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Jehuda kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke ili forpu■is la instruon de la Eternulo, ne observis Liajn le°ojn, kaj permesis sin delogi°i per la mensoga╝oj, kiujn sekvis iliaj patroj.
5 Mi sendos fajron sur Judujon, kaj °i ekstermos la palacojn de Jerusalem.


6 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Izrael kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke ili vendas virtulon pro ar°ento kaj malriŠulon pro paro da ■uoj.
7 Ili premas la kapon de senhavuloj en la polvon de la tero, ili baras la vojon de humiluloj; filo kaj patro iras al unu knabino, por malhonori Mian sanktan nomon.
8 Sur garantidonitaj vestoj ili ku■as apud Šiu altaro, kaj vinon de punitoj ili trinkas en la domo de sia dio.
9 Kaj Mi ekstermis antař ili la Amoridon, kiu estis alta kiel cedro kaj forta kiel kverko; Mi ekstermis liajn fruktojn supre kaj liajn radikojn malsupre.
10 Mi elkondukis vin el la lando Egipta kaj kondukis vin en la dezerto dum kvardek jaroj, por ke vi ekposedu la landon de la Amorido.
11 El viaj filoj Mi faris profetojn kaj el viaj junuloj konsekritojn; Šu ne estas tiel, ho filoj de Izrael? diras la Eternulo.
12 Sed vi trinkigis al la konsekritoj vinon, kaj al la profetoj vi ordonis: Ne profetu.
13 Jen Mi krakigos sub vi, kiel krakas veturilo, plenigita de garboj.
14 EŠ lertulo ne povos forkuri, fortulo ne povos ion fari per sia forto, kaj heroo ne povos savi sian vivon;
15 la arkpafistoj ne povos kontrařstari, rapidpiedulo ne savi°os, kaj rajdanto ne savos sian vivon;
16 kaj la plej kura°a el la herooj forkuros nuda en tiu tago, diras la Eternulo.

Ăapitro 3


1 Ařskultu Ši tiun vorton, kiun la Eternulo eldiris pri vi, ho Izraelidoj, pri la tuta gento, kiun Mi elkondukis el la lando Egipta:
2 nur vin Mi distingis el Šiuj gentoj de la tero, tial Mi punos vin pro Šiuj viaj malbonagoj.
3 Ău iras du kune, se ili ne interkonsentis?
4 Ău leono krias en la arbaro, se °i ne havas dis■irota╝on? Šu leonido ařdigas sian voŠon el sia kaverno, se °i nenion kaptis?
5 Ău birdo falas en kaptilon sur la tero, se ne ekzistas birdokaptisto? Šu kaptilo levi°as de la tero, se nenio kapti°is per °i?
6 Ău oni blovas per korno en urbo, kaj la popolo ne ektimas? Šu okazas malfeliŠo en urbo, se tion ne faris la Eternulo?
7 La Sinjoro, la Eternulo, faras nenion, ne malka■inte Sian sekreton al Siaj servantoj, la profetoj.
8 Kiam leono ekkriis, kiu ne ektimos? kiam la Sinjoro, la Eternulo, parolis, kiu tiam ne profetos?


9 Ařdigu en la palacoj de A■dod kaj en la palacoj de la lando Egipta, kaj diru: Kolekti°u sur la montoj de Samario, kaj rigardu, kia granda tumulto estas en °i kaj kia granda rabado estas farata meze de °i.
10 Ili ne povoscias agi juste, diras la Eternulo; trezoroj, akiritaj per rabado kaj perfortado, estas en iliaj palacoj.
11 Tial tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Malamiko aperos kaj Širkařos la landon, kaj li de■iros de vi vian forton, kaj viaj palacoj estos prirabitaj.
12 Tiele diras la Eternulo: Kiel pa■tisto savas el la bu■o de leono du krurojn ař parton de orelo, tiel savi°os la Izraelidoj, kiuj sidos en Samario sur la rando de lito kaj en Damasko sur ku■ejo.
13 Ařskultu, kaj atestu kontrař la domo de Jakob, diras la Sinjoro, la Eternulo, Dio Cebaot.
14 Ăar en la tago, kiam Mi punos Izraelon pro liaj krimoj, Mi punos ankař la altarojn en Bet-El, kaj dehakitaj estos la kornoj de la altaro kaj falos sur la teron.
15 Kaj Mi frapos la vintran domon kune kun la somera domo; kaj malaperos la domoj eburaj, kaj multe da domoj malaperos, diras la Eternulo.

Ăapitro 4


1 Ařskultu Ši tiun vorton, vi grasaj bovinoj, kiuj estas sur la monto de Samario, kiuj turmentas senhavulojn, premas malriŠulojn, kaj kiuj diras al siaj mastroj: Venu, ni drinku.
2 La Sinjoro, la Eternulo, ╝uris per Sia sankteco, ke jen venos sur vin tagoj, kiam oni forportos vin per hokoj kaj viajn idojn per fi■hokoj.
3 Kaj tra breŠoj vi eliros, Šiu aparte, kaj estos ╝etitaj sur Harmonon, diras la Eternulo.


4 Iru en Bet-Elon, por peki, en Gilgalon, por multe krimi; alportu viajn oferojn Šiumatene kaj vian dekona╝on en Šiu tria tago.
5 Incensu lařdoferon el fermenta╝o, kriu pri memvolaj oferoj, ařdigu pri ili; Šar tion vi amas, ho Izraelidoj, diras la Sinjoro, la Eternulo.
6 Tial Mi donis al vi purecon de la dentoj en Šiuj viaj urboj kaj mankon de pano en Šiuj viaj lokoj; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo.
7 Mi ankař rifuzis al vi la pluvon, kiam estis ankorař tri monatoj antař la rikolto; Mi donis pluvon super unu urbo, kaj super alia Mi ne donis pluvon; unu kampo estis pripluvata, kaj alia, ne pripluvita, elseki°is.
8 Kaj du, tri urboj iris al unu urbo, pro trinki akvon, kaj ne povis trinki sufiŠe; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo.
9 Mi frapis vin per brulseki°o kaj velki°o de la greno; viajn multajn °ardenojn, vinber°ardenojn, figarbojn, kaj olivarbojn forman°is rařpoj; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo.
10 Mi sendis sur vin peston sur la vojo al Egiptujo, Mi mortigis per glavo viajn junulojn kaj forkondukis viajn Ševalojn, kaj Mi levis la malbonodoron de via tendaro en viajn nazotruojn; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo.
11 Mi faris inter vi renverson, kiel Dio renversis Sodomon kaj Gomoran, kaj vi fari°is kiel brulanta ■tipo, savita el brulo; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo.
12 Tial tiele Mi agos kun vi plue, ho Izrael; kaj Šar Mi tiele agos kun vi, tial pretigu vin renkonte al via Dio, ho Izrael.
13 Ăar Li estas Tiu, kiu faras montojn, kreas venton, diras al la homo, kion Ši tiu intencas; Li faras la Šielru°on kaj la nebulon; Li iras sur la alta╝oj de la tero; Lia nomo estas Eternulo, Dio Cebaot.

Ăapitro 5


1 Ařskultu Ši tiun vorton, per kiu mi plorkantas pri vi, ho domo de Izrael.
2 Falis kaj ne relevi°os la virgulino de Izrael; ■i estas ╝etita sur la teron, kaj neniu ■in restarigos.
3 Ăar tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: La urbo, kiu elirigas milon, restos nur kun cento, kaj tiu, kiu elirigas centon, restos nur kun deko en la domo de Izrael.
4 Ăar tiele diras la Eternulo al la domo de Izrael: Turnu vin al Mi, kaj tiam vi vivos.
5 Ne turnu vin al Bet-El, ne iru en Gilgalon, ne migru al Beer-Ůeba; Šar Gilgal estos elpatrujigita kaj Bet-El fari°os senvalora.
6 Turnu vin al la Eternulo, kaj vivu, por ke la domo de Jozef ne ekflamu kiel fajro, kiu ekstermos, kaj neniu estingos en Bet-El.
7 La ju°on vi faras vermuto, kaj la veron vi ╝etas sur la teron.
8 Li kreis la Plejadojn kaj Orionon; Li faras el la mallumo matenon, kaj el la tago Li faras malluman nokton; Li vokas la akvon de la maro kaj ver■as °in sur la teron; Lia nomo estas Eternulo.
9 Li sendas malfeliŠon sur fortulon, kaj malfeliŠo trafas urbon fortikigitan.
10 Sed ili malamas tiun, kiu admonas ilin en la pordego, kaj ili abomenas tiun, kiu parolas honesta╝on.
11 Tial pro tio, ke vi premas senhavulon kaj forprenas de li la panon per grandaj impostoj, vi konstruos domojn el hakitaj ■tonoj, sed vi ne lo°os en ili; vi plantos Šarmajn vinber°ardenojn, sed vi ne trinkos ilian vinon.
12 Ăar Mi scias, kiel multaj estas viaj krimoj kaj kiel gravaj estas viaj pekoj: vi premas virtulon, vi prenas subaŠeton, vi forpu■as malriŠulojn en la pordego.
13 Tial la sa°ulo silentas en Ši tiu tempo, Šar °i estas tempo malbona.
14 SerŠu bonon, ne malbonon, por ke vi vivu; tiam la Eternulo, Dio Cebaot, estos kun vi, kiel vi diras.
15 Malamu la malbonon, amu la bonon, kaj starigu en la pordego justecon; eble la Eternulo, Dio Cebaot, indulgos la restintojn de Jozef.
16 Tial tiele diras la Eternulo, Dio Cebaot, la Sinjoro: Sur Šiuj placoj estos plorado, sur Šiuj stratoj oni dirados: Ho ve, ho ve! kaj oni vokos la plugiston, por plori, kaj la sciantojn de funebraj kantoj, por plorkanti.
17 Kaj en Šiuj vinber°ardenoj estos plorado, kiam Mi trairos meze de vi, diras la Eternulo.
18 Ve al tiuj, kiuj deziras vidi la tagon de la Eternulo! por kio vi °in deziras? la tago de la Eternulo estas malluma, ne luma.
19 Tiel same, kiel se iu forkuras de leono kaj lin kaptas urso, ař li venis hejmen kaj apogis sian manon al muro kaj lin pikas serpento.
20 Malluma estos ja la tago de la Eternulo, ne luma; malluma kaj sen ia brilo.
21 Mi malamas, Mi abomenas viajn festojn, kaj Mi ne flaras la oferojn de viaj solenaj tagoj.
22 Kiam vi alportas al Mi bruloferojn kaj viajn farunoferojn, Mi ne akceptas ilin, kaj viajn grasajn dankoferojn Mi ne rigardas.
23 Forigu de Mi la bruon de viaj kantoj, la sonadon de viaj psalteroj Mi ne volas ařskulti.
24 Sed justeco fluu kiel akvo, kaj vero kiel potenca torento.
25 Ău buŠoferojn kaj farunoferojn vi alportadis al Mi en la dezerto dum kvardek jaroj, ho domo de Izrael?
26 Vi portis la tabernaklon de via MoleÂ, la kolonon de via idolo, la stelon de via dio, kiun vi faris al vi.
27 Tial Mi elpatrujigos vin trans Damaskon, diras la Eternulo, kies nomo estas Dio Cebaot.

Ăapitro 6


1 Ve al la senzorguloj en Cion, kaj al tiuj, kiuj fidas la monton de Samario, al la eminentuloj de la unuauloj inter la nacioj, al kiuj sin turnas la domo de Izrael!
2 Iru al Kalne, kaj rigardu; de tie iru en la grandan Žamat, poste iru al Gat de la Fili■toj: Šu ili estas pli bonaj ol tiuj regnoj, Šu iliaj limoj estas pli vastaj ol viaj limoj?
3 Tiuj, kiu pensas, ke la tago de malfeliŠo estas malproksima, kaj tenas sin proksime de la se°o de maljusteco;
4 kiuj ku■as sur eburaj litoj kaj dorlotas sin sur sia ku■ejo, man°as la plej bonajn ■afojn el la ■afaro kaj bovidojn el la nutrejo;
5 kiuj tintas sur psalteroj, pensante, ke ili estas muzikistoj egalaj al David;
6 kiuj trinkas vinon el grandaj kalikoj, ■miras sin per la plej bonaj olea╝oj, kaj ne zorgas pri la mizero de Jozef:
7 ili tial nun estos la unuaj, kiuj iros en forkaptitecon, kaj la °ojkriado de la dorloti°antoj fini°os.
8 La Sinjoro, la Eternulo, ╝uris per Si mem, diras la Eternulo, Dio Cebaot: Mi abomenas la fierecon de Jakob, kaj liajn palacojn Mi malamas; Mi transdonos la urbon kun Šio, kion °i enhavas.
9 Kaj se dek homoj restos en unu domo, ili ankař mortos.
10 Kaj prenos ilin ilia amiko ař kadavrobruliganto, por elporti la ostojn el la domo, kaj li diros al tiu, kiu estas Še la domo: Ău estas ankorař iu Še vi? Kaj Ši tiu respondos: Neniu plu. Kaj tiu diros: Silentu, oni ne devas elparoli la nomon de la Eternulo.
11 Ăar jen la Eternulo donas ordonon frapi la grandajn domojn per fendoj kaj la malgrandajn domojn per breŠoj.
12 Ău kuras Ševaloj sur roko? Šu oni povas plugi °in per bovoj? Vi tamen faris la ju°on veneno, kaj la frukton de la vero vi faris vermuto.
13 Vi °ojas pro senvalora╝oj; vi diras: Ău ne per nia forto ni akiris al ni potencon?
14 Jen, diras la Eternulo, Dio Cebaot, Mi levos kontrař vin, ho domo de Izrael, nacion, kiu premos vin de Žamat °is la torento de la stepo.

Ăapitro 7


1 Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: jen Li kreis akridojn en la komenco de kreskado de la postfalŠa╝o; la postfalŠa╝o aperis post la falŠado por la re°o.
2 Kiam ili finis la man°adon de la herbo sur la tero, mi diris: Ho Sinjoro, ho Eternulo, volu pardoni! Kiu restarigos Jakobon? li estas ja malgranda.
3 Tiam la Eternulo bedařris tion: Tio ne estos, diris la Eternulo.


4 Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: jen la Sinjoro, la Eternulo, proklamis ju°on per fajro, ke °i ekstermu la grandan abismon kaj ekstermu la kampojn.
5 Kaj mi diris: Ho Sinjoro, ho Eternulo, volu haltigi! Kiu restarigos Jakobon? li estas ja malgranda.
6 La Eternulo bedařris ankař tion: Tio ne estos, diris la Sinjoro, la Eternulo.


7 Li donis al mi tian vizion: jen la Sinjoro staris sur murego vertikala, kaj vertikalon Li tenis en Sia mano.
8 Kaj la Eternulo diris al mi: Kion vi vidas, Amos? Mi respondis: Vertikalon. Kaj la Sinjoro diris: Jen Mi metos vertikalon meze de Mia popolo Izrael; Mi ne plu indulgos °in;
9 kaj dezerti°os la alta╝oj de Isaak, kaj la sanktejoj de Izrael estos ruinigitaj; kaj Mi levos Min kun glavo kontrař la domon de Jerobeam.


10 Amacja, pastro el Bet-El, sendis al Jerobeam, re°o de Izrael, por diri: Amos faras kontrař vi ribelon meze de la domo de Izrael; la lando ne povas toleri Šiujn liajn vortojn;
11 Šar tiele diras Amos: Jerobeam mortos de glavo, kaj Izrael estos forkondukita el sia lando.
12 Kaj Amacja diris al Amos: Ho viziisto, iru kaj forkuru en la landon de Jehuda, tie nutru vin, kaj tie profetu;
13 sed en Bet-El ne plu profetu, Šar °i estas sanktejo de la re°o kaj domo de la regno.
14 Amos respondis kaj diris al Amacja: Mi ne estas profeto, nek filo de profeto, mi estas nur pa■tisto, kaj mi kultivas sikomorojn;
15 sed la Eternulo prenis min de la ■afaro, kaj la Eternulo diris al mi: Iru kaj profetu al Mia popolo Izrael.
16 Kaj nun ařskultu la vorton de la Eternulo: Vi diras: Ne profetu pri Izrael, kaj ne prediku pri la domo de Isaak;
17 tial tiele diras la Eternulo: Via edzino malŠastos en la urbo, viaj filoj kaj viaj filinoj falos de glavo, via tero estos dividita per la ■nuro, kaj vi mortos sur tero malpura; kaj Izrael estos forkondukita el sia lando.

Ăapitro 8


1 Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: mi vidis korbon kun maturaj fruktoj.
2 Kaj Li diris: Kion vi vidas, Amos? Mi respondis: Korbon kun maturaj fruktoj. Tiam la Eternulo diris al mi: Venis la fino por Mia popolo Izrael; Mi ne plu indulgos °in.
3 La kantoj de la palaco fari°os lamentoj en tiu tago, diras la Sinjoro, la Eternulo; estos multe da kadavroj; sur Šiu loko oni ╝etos ilin silente.
4 Ařskultu Ši tion, vi, kiuj penas engluti la malriŠulojn kaj pereigi la humilulojn de la tero,
5 kaj kiuj diras: Kiam pasos la monatkomenco, ke ni povu vendadi grenon? kaj la sabato, ke ni povu malfermi la grenejon? Ni malgrandigos la mezuron, ni pligrandigos la prezon, kaj ni trompos per falsa pesilo;
6 ni aŠetos senhavulojn per mono kaj malriŠulon per paro da ■uoj, kaj grenventuma╝on ni vendos kun la greno.
7 La Eternulo ╝uris per la gloro de Jakob: Neniam Mi forgesos Šiujn iliajn farojn.
8 Ău pro tio ne ektremos la tero, ne ekploros Šiuj °iaj lo°antoj? ěi tuta ekskui°os kiel lago, °i levi°os kaj mallevi°os kiel la Rivero de Egiptujo.
9 En tiu tago, diras la Sinjoro, la Eternulo, Mi subirigos la sunon en tagmezo, kaj Mi mallumigos la teron meze de luma tago.
10 Mi aliformigos viajn festojn en funebron kaj Šiujn viajn kantojn en lamentojn; Mi metos saka╝on sur Šiujn lumbojn kaj kalvon sur Šiun kapon; Mi aperigos Še ili funebron, kiel pri sola filo, kaj ilia fino estos tago de maldolŠeco.
11 Jen venos tagoj, diras la Sinjoro, la Eternulo, kaj Mi sendos malsaton en la landon, ne malsaton pri pano kaj ne soifon pri akvo, sed soifon por ařskultado de la vortoj de la Eternulo.
12 Kaj ili vagados de maro °is maro, kaj de nordo °is oriento ili migrados, por serŠi la vorton de la Eternulo, sed ili ne trovos.
13 En tiu tago senforti°os de soifo la belaj junulinoj kaj la junuloj,
14 kiuj nun ╝uras per la peko de Samario, kaj diras: Kiel vivas via dio, ho Dan! kiel floras la vojo al Beer-Ůeba! ili falos, kaj ne plu relevi°os.

Ăapitro 9


1 Mi vidis la Eternulon, kiu staris super la altaro; kaj Li diris: Frapu la kapitelon, ke la fostoj ekskui°u kaj la pecoj falu sur la kapojn de Šiuj; kaj ilian naskitaron Mi mortigos per glavo, neniu el ili forkuros, neniu el ili savi°os.
2 EŠ se ili enfosus sin en Ůeolon, eŠ de tie Mia mano ilin prenos; eŠ se ili suprenirus en la Šielon, Mi de tie depu■os ilin.
3 Se ili ka■us sin sur la supro de Karmel, Mi tie elserŠos kaj prenos ilin; se ili ka■i°us for de Miaj okuloj sur la fundo de la maro, eŠ tie Mi ordonos al la serpento, ke °i piku ilin.
4 Se ili iros en forkaptitecon antař siaj malamikoj, ankař tie Mi ordonos al la glavo mortigi ilin. Mi direktos sur ilin Miajn okulojn por malfeliŠo, ne por bono.
5 La Sinjoro, la Eternulo Cebaot, ektu■as landon, kaj °i tiam fandi°as, kaj Šiuj lo°antoj ploras; °i tuta ekskui°as kiel lago, mallevi°as kiel la Rivero de Egiptujo.
6 Li konstruis Sian lo°ejon en la Šielo, kaj Sian firmamenton Li fundamentis sur la tero; Li vokas la akvon de la maro kaj ver■as °in sur la teron; Lia nomo estas Eternulo.
7 Ău vi ne estas por Mi kiel la Etiopoj, ho Izraelidoj? diras la Eternulo; Šu Mi ne elkondukis Izraelon el la lando Egipta, la Fili■tojn el Kaftor, kaj la Sirianojn el Kir?
8 Jen la okuloj de la Sinjoro, la Eternulo, estas direktitaj sur la pekan regnon, kaj Mi ekstermos °in de sur la tero; tamen ne tute Mi ekstermos la domon de Jakob, diras la Eternulo.
9 Jen Mi ordonos, kaj dis╝etigos la domon de Izrael inter Šiujn naciojn, kiel oni dis╝etas per kribrilo, kaj eŠ unu grajno ne falos sur la teron.
10 De glavo mortos Šiuj pekuloj de Mia popolo, kiuj diras: MalfeliŠo ne alproksimi°os al ni kaj ne trafos nin.


11 En tiu tempo Mi restarigos la falintan tabernaklon de David, Mi re■topos °iajn breŠojn, Mi restarigos la detruita╝on, kaj Mi rekonstruos °in, kiel en la tempo antikva,
12 por ke ili ekposedu la resta╝on de Edom kaj ankař Šiujn naciojn, inter kiuj estos proklamata Mia nomo, diras la Eternulo, kiu tion faras.
13 Jen venos tagoj, diras la Eternulo, kiam la pluganto renkonti°os kun la rikoltanto, la vinberpremanto kun la semanto; kaj la montoj elgutigos dolŠan sukon, kaj Šiuj montetoj fari°os fruktoportaj.
14 Kaj Mi revenigos la forkaptitojn de Mia popolo Izrael, ili rekonstruos la ruinigitajn urbojn, enlo°i°os, plantos vinber°ardenojn kaj trinkos ilian vinon, aran°os °ardenojn kaj man°os iliajn fruktojn.
15 Kaj Mi replantos ilin sur ilia tero, kaj ili ne plu estos el■irataj el sia tero, kiun Mi donis al ili, diras la Eternulo, via Dio.

Hosted by uCoz