OBADJA

1 Vizio de Obadja.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, pri Edom: Diron ni ařdis de la Eternulo, kaj kuriero estas sendita al la nacioj: Levi°u, ni iru milite kontrař lin. 2 Vidu, Mi faris vin malgranda inter la nacioj; vi estas tre malestimata. 3 La fiereco de via koro delogis vin; lo°ante en la fendegoj de rokoj, sur via alta sidejo, vi diras en via koro: Kiu depu■os min sur la teron? 4 Sed se vi eŠ levi°us tiel alte, kiel aglo, ař se vi aran°us vian neston inter la steloj, eŠ de tie Mi ╝etos vin malsupren, diras la Eternulo. 5 Ău ■telistoj venis al vi, ař noktaj rabistoj? kiamaniere vi estas tiel ruinigita? ili ■telus nur tiom, kiom sufiŠus por ili. Se vinberkolektantoj venus al vi, ili restigus ja forgesitajn berojn. 6 Kiel forte Esav estas priserŠita kaj liaj ka■ejoj estas traesploritaj! 7 Al la limo vin pu■is Šiuj viaj interliganoj, trompis kaj perfortis vin viaj amikoj; la man°antoj de via pano metis sub vin kaptilon, kiun vi eŠ ne rimarkis. 8 En tiu tempo, diras la Eternulo, Mi pereigos ja la sa°ulojn Še Edom kaj la prudenton sur la monto de Esav. 9 Ektimos viaj kura°uloj, ho Teman, por ke Šiuj sur la monto de Esav estu ekstermitaj per mortigo. 10 Pro tio, ke vi premis vian fraton Jakob, kovros vin honto, kaj vi estos ekstermita por Šiam. 11 En la tempo, kiam vi staris apude, kiam fremduloj kondukis lian militistaron en kaptitecon kaj aligentuloj eniris en liajn pordegojn kaj lotis pri Jerusalem, vi ankař estis kiel unu el ili. 12 Vi devus ne rigardi la malfeliŠan tagon de via frato, la tagon de lia forpu■iteco, kaj vi devus ne °oji pri la idoj de Jehuda en la tago de ilia pereo, nek fanfaroni en la tago de ilia mizero. 13 Vi devus ne eniri en la pordegon de Mia popolo en la tago de ilia malfeliŠo, vi devus ne rigardi ilian suferadon en la tago de ilia malfeliŠo, nek tu■i ilian hava╝on en la tago de ilia malfeliŠo. 14 Vi devus ne stari Še la vojdisi°o, por ekstermi iliajn forsavi°intojn, nek transdoni iliajn restintojn en la tago de malfeliŠo. 15 Ăar proksima estas la tago de la Eternulo kontrař Šiuj nacioj. Kiel vi agis, tiel oni agos kun vi; kion vi meritas, tio venos sur vian kapon. 16 Ăar kiel vi trinkis sur Mia sankta monto, tiel trinkos Šiam Šiuj nacioj; ili trinkos, trinkos °isfunde, °is ili fari°os kiel tute ne ekzistintaj. 17 Sed sur la monto Cion estos savi°o, kaj °i estos sankta; kaj la domo de Jakob ekposedos tiujn, kiuj ilin posedis. 18 La domo de Jakob estos fajro, la domo de Jozef estos flamo; sed la domo de Esav estos pajlo, oni ekbruligos °in kaj ekstermos °in, kaj neniu restos el la domo de Esav; Šar la Eternulo tion diris. 19 Kaj la sudanoj ekposedos la monton de Esav, kaj la lo°antoj de la malalta╝o la Fili■tojn; ili ekposedos la kampojn de Efraim kaj la kampojn de Samario; kaj Benjamen posedos Gileadon. 20 Kaj tiu multo da forkondukitaj Izraelidoj en la lando Kanaana °is Carfat kaj la forkondukitaj el Jerusalem en Sefarad ekposedos la urbojn sudajn. 21 Kaj venos savantoj sur la monton Cion, por ju°i la monton de Esav. Kaj la regado apartenos al la Eternulo.

Hosted by uCoz