MIŽA

Ăapitro 1


1 Vorto de la Eternulo, kiu aperis al MiÂa, la More■etano, en la tempo de Jotam, AÂaz, kaj Žizkija, re°oj de Judujo, kaj kiun li viziis pri Samario kaj Jerusalem.


2 Ařskultu, Šiuj popoloj, atentu, ho tero, kaj Šio, kio estas sur °i! La Sinjoro, la Eternulo, estu atestanto kontrař vi, la Sinjoro el Sia sankta templo.
3 Ăar jen la Eternulo eliras el Sia loko, iras kaj pa■as sur la alta╝oj de la tero.
4 Kaj fandi°as la montoj sub Li, kaj la valoj disfendi°as, kiel vakso antař fajro, kiel akvo, falanta de kruta╝o.
5 Ăio Ši tio estas pro la krimo de Jakob kaj pro la pekoj de la domo de Izrael. Kiu krimigis Jakobon? Šu ne Samario? Kiu aran°is la alta╝ojn de Judujo? Šu ne Jerusalem?
6 Tial Mi faros Samarion ■tonamaso sur la kampo, por plantado de vinberoj; Mi dis╝etos °iajn ■tonojn en la valon kaj nudigos °iajn fundamentojn.
7 Ăiuj °iaj idoloj estos disbatitaj, Šiuj °iaj promalŠastaj donacoj estos forbruligitaj per fajro, kaj Šiujn °iajn statuojn Mi ruinigos; Šar per promalŠastaj donacoj °i ilin aran°is, kaj promalŠastaj donacoj ili fari°os denove.
8 Pri tio mi ploras kaj °emas, iras sen■ue kaj nude; mi krias plende, kiel la ■akaloj, kaj estas malgaja, kiel la strutoj.
9 Ăar senespera estas °ia plago, °i venis °is Judujo, atingis °is la pordego de mia popolo, °is Jerusalem.
10 Ne diru tion en Gat, ne ploru lařte; en Bet-Leafra rulu vin en cindro.
11 Foriru, ho lo°antino de Ůafir, en nudeco kaj honto; ne eliros la lo°antino de Caanan; la plorado en Bet-Ecel ne permesos al vi tie halti.
12 Aflikti°as pri sia bono la lo°antino de Marot; Šar malfeliŠo venis de la Eternulo al la pordego de Jerusalem.
13 Jungu al la Šaro kurŠevalojn, ho lo°antino de LaÂi■; vi estas la komenco de pekoj de la filino de Cion, Šar Še vi oni trovis la krimojn de Izrael.
14 Tial vi sendos donacojn en More■et-Gaton; sed la domoj de AÂzib trompos la re°ojn de Izrael.
15 Mi alkondukos al vi ankorař la posedonton, ho lo°antino de Mare■a; °is Adulam venos la gloro de Izrael.
16 Detondu viajn harojn kaj razu vin pro viaj amataj filoj; lar°igu vian kalvon kiel aglo, Šar ili estos forkaptitaj for de vi.

Ăapitro 2


1 Ve al tiuj, kiuj meditas pri pekoj kaj intencas malbonagojn sur sia ku■ejo, por plenumi ilin matene, kiam ilia mano havas forton.
2 Ili ekdeziras kampojn kaj rabas ilin, domojn kaj forprenas ilin; ili premas homon kaj lian domon, viron kaj lian poseda╝on.
3 Tial tiele diras la Eternulo: Jen Mi entreprenas kontrař tiu gento tian malbonon, de kiu vi ne liberigos vian kolon kaj ne iros kun levita kapo; Šar tio estos tempo malfacila.
4 En tiu tempo oni parolos pri vi parabolon, kaj oni prikantos vin per plorkanto, dirante: Ni estas tute ruinigitaj; la poseda╝o de mia popolo transiris al alia; kiamaniere povas reveni al ni niaj kampoj, se ili jam estas disdividitaj!
5 Tial oni ne mezuros por vi per ■nuro terpecon lote en la komunumo de la Eternulo.
6 Ne prediku, ho predikantoj; oni ne devas prediki al tiuj, kiuj ne volas eviti malhonoron.
7 Ho, la tiel nomata domo de Jakob! Šu malgrandi°is la spirito de la Eternulo? Šu tiaj estas Liaj agoj? Ău ne estas bonfaraj Miaj vortoj por tiu, kiu kondutas °uste?
8 Sed Mia popolo levi°is kiel malamiko; vi rabas la supran kaj la malsupran vestojn de la trankvilaj preterirantoj, kvazař ili revenus de batalo.
9 La virinojn de Mia popolo vi elpelas el iliaj amataj lo°ejoj; de iliaj junaj infanoj vi forprenas por Šiam Mian ornamon.
10 Levi°u kaj foriru, Šar Ši tie vi ne havos ripozon; pro sia malpureco la lando estos kruele ruinigita.
11 Se iu falsanimulo elpensus mensogon, kaj dirus: Mi predikos al vi pri vino kaj ebriiga╝o, li estus °usta predikanto por Ši tiu popolo.


12 Tamen Mi kolektos vin tutan, ho Jakob, Mi kolektos la resta╝on de Izrael, Mi kunigos ilin kiel ■afojn en ■afejo; kiel grego en gregejo ili ekbruos de multhomeco.
13 Murrompanto iros antař ili; ili trarompos la baron, trapasos la pordegon, kaj eliros el °i; ilia re°o iros antař ili, kaj la Eternulo estos ilia antařgvidanto.

Ăapitro 3


1 Mi diris: Ařskultu, ho Šefoj de Jakob kaj estroj de la domo de Izrael! Vi devas ja scii la juron;
2 tamen vi malamas la bonon, amas la malbonon; vi de■iras de ili ilian hařton kaj la karnon de iliaj ostoj.
3 Kaj kiam ili man°as la karnon de mia popolo, de■iras de ili ilian hařton, rompas kaj dispecigas iliajn ostojn kvazař por poto kaj la karnon kvazař por kaldrono:
4 tiam ili krios al la Eternulo; sed Li ne respondos al ili, Li ka■os antař ili Sian viza°on en tiu tempo, Šar ili faris siajn malbonajn agojn.
5 Tiele diras la Eternulo pri la profetoj, kiu erarigas mian popolon, kiuj mordas per siaj dentoj kaj predikas pacon, kaj kontrař tiu, kiu ne donas ion en ilian bu■on, ili predikas militon:
6 Tial estos Še vi nokto, sed ne vizioj, mallumo, sed ne antařdiroj; subiros la suno super la profetoj, kaj mallumi°os super ili la tago.
7 Hontos tiuj viziistoj, mokindaj fari°os la antařdiristoj, kaj ili Šiuj fermos sian bu■on; Šar ili ne havas respondon de Dio.
8 Sed mi estas plena de forto de la spirito de la Eternulo, de praveco kaj kura°o, por montri al Jakob lian krimon kaj al Izrael lian pekon.
9 Ařskultu Ši tion, ho Šefoj de la domo de Jakob kaj estroj de la domo de Izrael, kiuj abomenas juron kaj kurbigas Šion rektan,
10 kiuj konstruas Cionon per sango kaj Jerusalemon per maljusta╝oj.
11 ěiaj Šefoj ju°as pro subaŠeto, °iaj pastroj instruas pro pago, kaj °iaj profetoj antařdiras pro mono; tamen ili apogas sin sur la Eternulo, kaj diras: La Eternulo estas ja meze de ni, ne trafos nin malfeliŠo.
12 Tial pro vi Cion estos plugita kiel kampo, Jerusalem fari°os ruina╝o, kaj la monto de la templo fari°os arbara alta╝o.

Ăapitro 4


1 Sed iam en la tempo estonta la monto de la domo de la Eternulo staros kiel Šefo inter la montoj, kaj °i estos pli alta ol Šiuj alta╝oj; kaj fluos al °i popoloj.
2 Kaj iros multaj nacioj, kaj diros: Venu, ni iru supren sur la monton de la Eternulo kaj en la domon de Dio de Jakob, por ke Li instruu nin pri Siaj vojoj kaj ke ni iru lař Lia irejo; Šar el Cion eliros la instruo, kaj la vorto de la Eternulo el Jerusalem.
3 Kaj Li ju°os inter multe da popoloj, kaj Li decidos pri potencaj nacioj en landoj malproksimaj; kaj ili for°os el siaj glavoj plugilojn kaj el siaj lancoj rikoltilojn; ne levos nacio glavon kontrař nacion, kaj oni ne plu lernos militon.
4 Sed Šiu sidos sub sia vinberujo kaj sub sia figarbo, kaj neniu timigos; Šar la bu■o de la Eternulo Cebaot tion diris.
5 Ăiuj popoloj iros Šiu en la nomo de sia dio, sed ni irados en la nomo de la Eternulo, nia Dio, Šiam kaj eterne.


6 En tiu tago, diras la Eternulo, Mi kolektos la lamulojn, kunvenigos la dispelitojn, kaj tiujn, kiujn Mi suferigis.
7 Kaj la lamulojn Mi faros restantaro, kaj la suferintojn potenca nacio, kaj la Eternulo re°os super ili sur la monto Cion de nun kaj eterne.
8 Kaj vi, ho turo de la grego, fortika╝o de la filino de Cion, al vi venos, revenos la antařa re°ado, la regno de la filino de Jerusalem.
9 Kial vi nun ploras tiel lařte? Ău vi ne havas re°on? Šu pereis viaj konsilistoj, ke vin atakis doloroj kiel naskantinon?
10 Suferu, kaj havu dolorojn, ho filino de Cion, kiel naskantino; Šar nun vi eliros el la urbo kaj lo°os sur la kampo kaj venos °is Babel; tie vi estos savata; tie la Eternulo liberigos vin el la mano de viaj malamikoj.
11 Nun kolekti°is kontrař vi multe da nacioj, kiuj diras: ěi malsankti°u, kun °uo ni rigardu Cionon!
12 Sed ili ne scias la pensojn de la Eternulo, ili ne komprenas Lian intencon, ke Li kolektis ilin kiel garbojn en la dra■ejon.
13 Levi°u kaj dra■u, ho filino de Cion, Šar vian kornon Mi faros fera, viajn hufojn Mi faros kupraj, kaj vi dispremos multe da popoloj, vi konsekros al la Eternulo ilian akirita╝on, kaj ilian hava╝on al la Sinjoro de la tuta tero.

Ăapitro 5


1 Nun armu vin, ho batalistino! oni sie°os nin; per vergo oni frapos la vangon de la ju°isto de Izrael.


2 Kaj vi, ho Bet-LeÂem Efrata, kiu estas malgranda inter la milejoj de Judujo, el vi eliros al Mi tiu, kiu devas esti reganto en Izrael kaj kies deveno estas de tempo tre antikva.
3 Li lasos ilin °is la tempo, kiam la naskontino estos naskinta; tiam liaj ceteraj fratoj revenos al la idoj de Izrael.
4 Li stari°os kaj pa■tos kun la forto de la Eternulo, kun la majesto de la nomo de la Eternulo, lia Dio, kaj tiuj konverti°os; Šar tiam li fari°os granda °is la randoj de la tero.
5 Kaj li estos paco. Kiam la Asiriano venos en nian landon kaj enpa■os en niajn palacojn, ni starigos kontrař li sep pa■tistojn kaj ok eminentulojn.
6 Ili pa■tos la landon Asirian per glavo kaj la landon de Nimrod per iliaj lancoj; kaj li savos nin kontrař la Asiriano, kiam Ši tiu venos en nian landon kaj enpa■os en niajn limojn.
7 Kaj la resta╝o de Jakob estos inter multe da popoloj kiel roso de la Eternulo, kiel pluvaj gutoj sur herbo; kaj li ne esperos je homo kaj ne fidos homidojn.
8 Kaj la resta╝o de Jakob estos inter la nacioj, meze de multaj popoloj, kiel leono inter la bestoj de la arbaro, kiel leonido meze de ■afaroj, kiu dispremas pasante, dis■iras, kaj neniu povas savi.
9 Levi°os via mano super viaj kontrařuloj, kaj Šiuj viaj malamikoj ekstermi°os.


10 En tiu tago, diras la Eternulo, Mi ekstermos viajn Ševalojn Še vi kaj pereigos viajn Šarojn;
11 Mi ekstermos la urbojn de via lando kaj detruos Šiujn viajn fortika╝ojn;
12 Mi ekstermos Še vi la sorŠistojn, kaj vi ne plu havos ařguristojn;
13 Mi ekstermos el via mezo viajn idolojn kaj viajn statuojn, kaj vi ne plu adorklini°os antař la farita╝o de viaj manoj;
14 Mi el■iros el via mezo viajn sanktajn stangojn kaj ekstermos viajn urbojn.
15 Kaj en kolero kaj indigno Mi faros ven°on super la nacioj, kiuj ne volos obei.

Ăapitro 6


1 Ařskultu, kion diras la Eternulo: Levi°u, havu ju°an disputon kun la montoj, kaj la montetoj ařdu vian voŠon.
2 Ařskultu, ho montoj, la ju°an disputon de la Eternulo, kaj ankař vi, ho potencaj fundamentoj de la tero; Šar la Eternulo havas ju°an disputon kun Sia popolo, kaj al Izrael Li volas doni moralinstruon.
3 Ho Mia popolo! kion Mi faris al vi, kaj per kio Mi faris al vi maljusta╝on? respondu al Mi.
4 Mi elkondukis ja vin el la lando Egipta, kaj el la domo de sklaveco Mi vin elaŠetis, kaj Mi sendis antař vin Moseon, Aaronon, kaj Mirjamon.
5 Ho Mia popolo! rememoru, kion intencis Balak, re°o de Moab, kaj kion respondis al li Bileam, filo de Beor; de Ůitim °is Gilgal, por ke vi sciu la bonfarojn de la Eternulo.
6 Kun kio mi povas stari°i antař la Eternulo, klini°i antař Dio en la alto? Šu mi stari°u antař Li kun bruloferoj, kun jara°aj bovidoj?
7 Ău al la Eternulo faros plezuron miloj da ■afoj ař sennombraj torentoj da oleo? Šu mi donu mian unuenaskiton pro mia krimo, la frukton de mia ventro pro la peko de mia animo?
8 Estas dirite al vi, ho homo, kio estas bona kaj kion la Eternulo postulas de vi: nur agi juste, ami bonfarojn, kaj esti modesta antař via Dio.


9 La voŠo de la Eternulo vokas al la urbo, kaj sa°uloj timas Vian nomon. Humili°u antař la puno, kaj antař Tiu, kiu °in destinis.
10 Ankorař restas en la domo de malpiulo trezoroj de malpieco, kaj malbeninda mal°usta mezurilo.
11 Ău Mi povas aprobi falsan pesilon kaj trompajn pezilojn en la saketo?
12 Ăar la riŠuloj de la urbo estas plenaj de rabemo, kaj °iaj lo°antoj parolas mensogon, kaj la lingvo de ilia bu■o estas falsa╝o,
13 tial Mi dolorige vin frapos per dezertigo pro viaj pekoj.
14 Vi man°os, sed ne fari°os sata; doloron pro malsato vi havos en via interno; vi ka■os, sed ne povos konservi; kaj kion vi konservos, tion Mi transdonos al la glavo.
15 Vi semos, sed vi ne rikoltos; vi premos olivojn, sed vi ne ■miros vin per oleo; vi premos vinberojn, sed vi ne trinkos vinon.
16 Konservi°is Še vi la moroj de Omri kaj Šiuj faroj de la domo de AÂab, kaj vi sekvas iliajn konsilojn, por ke Mi faru vin dezerto, viajn lo°antojn mokata╝o, kaj por ke vi portu sur vi la malhonoron de Mia popolo.

Ăapitro 7


1 Ho ve al mi! Šar mi fari°is kiel kolektanto de someraj fruktoj kaj de resta╝o de vinberoj, kiu ne trovas beron man°eblan; bonan maturan frukton deziras mia animo.
2 Malaperis piuloj en la lando, kaj ne trovi°as justulo inter la homoj; Šiuj insidas, por ver■i sangon, unu la alian Šasas, por pereigi lin.
3 Por pravigi malbonan faron, la estro postulas donacon kaj la ju°isto pagon; la altrangulo parolas, kion li volas, kaj konfuzas la aferojn.
4 La plej bona inter ili estas kiel dornarbeta╝o, la justulo estas kiel pika╝a barilo. Sed venos la tago de Via esploro, de Via puno; tiam ili ne scios, kion fari.
5 Ne kredu al proksimulo, ne fidu amikon; kontrař tiu, kiu ku■as Še via brusto, gardu la aperturon de via bu■o;
6 Šar filo malhonoras patron, filino batalas kontrař sia patrino, bofilino kontrař sia bopatrino; la domanoj de homo estas liaj malamikoj.


7 Sed mi rigardas al la Eternulo, mi fidas la Dion de mia savo; mia Dio min ařskultos.
8 Ne °oju pri mi, mia malamikino: kvankam mi falis, mi relevi°os; kvankam mi estas en mallumo, la Eternulo estas lumo por mi.
9 La koleron de la Eternulo mi portos, Šar mi pekis antař Li, °is Li esploros mian aferon kaj faros ju°on super mi; tiam Li elkondukos min en lumon, kaj mi vidos Lian bonecon.
10 Kaj tion vidos mia malamikino, kaj honto ■in kovros pro tio, ke ■i diris al mi: Kie estas la Eternulo, via Dio? Miaj okuloj ■in rigardos tiam, kiam ■i estos piedpremata, kiel koto sur la stratoj.
11 En tiu tempo, kiam viaj muroj estos rekonstruataj, en tiu tempo la le°o disvasti°os malproksime.
12 En tiu tempo oni venos al vi el Asirio kaj el la urboj Egiptaj, de Egiptujo °is la Rivero, de maro °is maro, kaj de monto °is monto.
13 La lando estos dezerta pro °iaj lo°antoj, pro la fruktoj de iliaj agoj.


14 Pa■tu per Via bastono Vian popolon, Vian heredan ■afaron, kiu lo°as izolite en la arbaro, meze de Karmel; ili pa■ti°u en Ba■an kaj Gilead, kiel en la tempo antikva.
15 Kiel en la tempo de via eliro el la lando Egipta, Mi montros al li mirinda╝ojn.
16 La nacioj vidos kaj hontos, malgrař ilia tuta potenco; ili metos la manon sur la bu■on, iliaj oreloj surdi°os.
17 Ili lekos polvon, kiel serpento; kiel la rampa╝oj sur la tero, kun tremado ili elvenos el siaj ka■ejoj; ili ektimos la Eternulon, nian Dion, ili ekrespektos Vin.
18 Kiu estas Dio simila al Vi, kiu pardonas malbonagon kaj preterlasas la kulpon de la resta╝o de Sia hereda╝o, ne konservas por Šiam Sian koleron, Šar Li amas bonfari?
19 Li denove kompatos nin, malgrandigos niajn malbonagojn, kaj ╝etos en la profundon de la maro Šiujn niajn pekojn.
20 Vi montros fidelecon al Jakob, favorkorecon al Abraham, kiel Vi ╝uris al niaj patroj en la tempo antikva.

Hosted by uCoz