NAŽUM

Ăapitro 1


1 Profeta╝o pri Nineve, libro de vizio de NaÂum, la Elko■ano.


2 La Eternulo estas Dio severa kaj ven°anta; la Eternulo estas ven°anto kaj koleranto; la Eternulo ven°as al Siaj malamikoj kaj ne forgesas pri Siaj kontrařuloj.
3 La Eternulo estas longepacienca, kaj potenca per Sia forto, kaj neniu estas senkulpa antař Li; la vojo de la Eternulo estas en fulmotondro kaj ventego, kaj nubo estas la polvo sub Liaj piedoj.
4 Kiam Li ekparolas kolere al la maro, Li elsekigas °in, kaj Šiujn riverojn Li senakvigas; malgaji°as Ba■an kaj Karmel, kaj velkas Šio, kio floras sur Lebanon.
5 La montoj tremas antař Li, la montetoj disfandi°as; skui°as antař Li la tero, la mondo kaj Šiuj °iaj lo°antoj.
6 Kiu povas kontrařstari al Lia indigno? kaj kiu povas elteni la flamon de Lia kolero? Lia indigno disver■i°as kiel fajro; la rokoj disfalas antař Li.
7 La Eternulo estas bona, forta apogo en tago de malfeliŠo; kaj Li konas tiujn, kiuj fidas Lin.
8 Dronigante per inundo, Li faras finon al loko, kaj Liajn malamikojn persekutas mallumo.
9 Kion vi pensas pri la Eternulo? Li faros la ekstermon, la malfeliŠo ne bezonas veni duafoje.
10 Ăar, interplekti°inte kiel dornoj kaj ebriaj de drinkado, ili estos ekstermitaj, kiel tute seka pajlo.
11 El vi eliris tiu, kiu havis malbonan intencon kontrař la Eternulo kaj kiu estas malica konsilanto.
12 Tiele diras la Eternulo: Kvankam ili estas unuanimaj kaj multaj, ili tamen estos dishakitaj kaj malaperos; sed vin, kiun Mi humiligis, Mi ne plu humiligos.
13 Nun Mi rompos lian jugon, kiu estas sur vi, kaj Mi dis■iros viajn ligilojn.
14 Sed pri vi la Eternulo decidis: Ne plu restos semo portanta vian nomon; el la domo de viaj dioj Mi ekstermos la idolojn kaj statuojn; Mi signos sur via tombo, ke vi fari°is senvalora.
15 Jen sur la montoj estas la piedoj de sciiganto, kiu proklamas pacon! Festu, ho Judujo, viajn festojn, plenumu viajn sanktajn promesojn; Šar ne plu iros tra vi la sentařgulo; li estas tute ekstermita.

Ăapitro 2


1 Dis╝etanto iras kontrař vin; fortikigu viajn fortika╝ojn, gardu la vojon, armu viajn lumbojn, fortigu vin kiel eble plej potence.
2 Ăar la Eternulo restarigos la majeston de Jakob, kiel ankař la majeston de Izrael; Šar la ruinigantoj ilin ruinigis kaj ekstermis iliajn vinberbranŠojn.
3 La ■ildo de liaj herooj estas ru°igita; liaj militistoj estas kiel en purpuro; kiel fajro brilas la Šaroj en la tago de lia armi°o; la lancoj ■anceli°as.
4 Sur la stratoj rapide ruli°as la Šaroj, bruas sur la placoj; ili aspektas kiel torŠoj, brilas kiel fulmoj.
5 Li vokas siajn fortulojn, sed ili falpu■i°os dum sia irado; ili rapidas al la murego kaj preparas defendon.
6 La pordegoj Še la akvo malfermi°os, kaj la palaco cedos.
7 Decidita estas °ia kapto kaj forkonduko, kaj °iaj sklavinoj °emos kiel kolomboj kaj batos sian bruston.
8 Nineve estas de Šiam kiel baseno da akvo; sed nun °i forkuras: Haltu, haltu! sed neniu revenas.
9 Disrabu ar°enton, disrabu oron; senfinaj estas la trezoroj, estas multege da diversaj valora╝oj.
10 Prirabita kaj plene ruinigita °i estos; la koro svenas, la genuoj tremas; Šies lumboj senforti°is, kaj Šies viza°oj nigri°is.
11 Kie nun estas la lo°ejo de la leonoj, kaj tiu pa■tejo de leonidoj, kie iradis leono, leonino, kaj leonidoj, kaj neniu ilin timigis?
12 La leono dis■iradis sufiŠon por siaj idoj, sufokadis por siaj leoninoj, plenigadis siajn kavernojn per kapta╝o kaj siajn nestegojn per dis■irita╝o.
13 Jen Mi iras kontrař vin, diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi forbruligos en fumo viajn Šarojn, kaj glavo ekstermos viajn leonidojn; Mi Šesigos sur la tero vian dis■iradon, kaj oni ne plu ařdos la voŠon de viaj sendatoj.

Ăapitro 3


1 Ve al la urbo sangavida, kiu estas plena de trompoj kaj raboj, kaj ne volas Šesigi la rabadon!
2 Oni ařdas la sonadon de vipoj, la sonadon de bruantaj radoj; blekas Ševalo, saltas Šaro;
3 movi°as rajdantoj, brilas glavoj, fulmas lancoj; estas multe da mortigitoj kaj amasoj da kadavroj; sennombraj estas la kadavroj, oni falpu■i°as sur ili.
4 Tio estas pro la granda malŠastado de la malŠastistino, kiu Šarmas per sia beleco, estas lerta sorŠistino, kaj vendas naciojn per sia malŠastado kaj gentojn per sia sorŠado.
5 Jen Mi iras kontrař vin, diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi levos °is via viza°o la randojn de via vesto, kaj Mi montros al la nacioj vian nudecon kaj al la regnoj vian malhonoron.
6 Mi ╝etos sur vin abomeninda╝ojn, Mi malhonoros vin kaj faros vin mokata╝o.
7 Ăiu, kiu vidos vin, forkuros de vi, kaj diros: Ruinigita estas Nineve; kiu bedařros °in? kie mi povas serŠi por vi konsolantojn?
8 Ău vi estas pli bona ol No-Amon, kiu trovi°as inter riveroj, estas Širkařata de akvo, kaj kies forto kaj murego estis la maro?
9 Etiopujo kaj la senfina Egiptujo estis °ia forto, la Putidoj kaj Luboj donadis al vi helpon;
10 tamen °i ankař estas elpatrujigita kaj forkaptita; eŠ °iaj malgrandaj infanoj estas frakasitaj en la komenco de Šiuj stratoj; pri °iaj eminentuloj oni lotis, kaj Šiujn °iajn altrangulojn oni katenis.
11 Tiel ankař vi ebrii°os kaj ka■os vin kaj serŠos defendon kontrař la malamikoj.
12 Ăiuj viaj fortika╝oj estas kiel figarboj kun maturaj fruktoj; se oni ekskuas ilin, ili falas en la bu■on de man°onto.
13 Jen via popolo estas Še vi kiel virinoj; al viaj malamikoj lar°e malfermi°os la pordegoj de via lando; fajro ekstermos viajn riglilojn.
14 Provizu al vi akvon por la tempo de sie°o; fortigu viajn fortika╝ojn; iru en kalkon, knedu argilon, faru fortajn brikojn.
15 Tamen tie la fajro vin konsumos, glavo vin ekstermos, forman°os vin kiel skarabo, se vi eŠ estus grandnombra kiel skaraboj, grandnombra kiel akridoj.
16 Vi havas pli da komercistoj, ol la steloj de la Šielo; sed ili diskuros kiel akridoj kaj forflugos.
17 Viaj taŠmentoj estas kiel akridoj, kaj viaj taŠmentestroj estas kiel lokustoj, kiuj dum la malvarmo ka■as sin en fendoj, kaj kiam la suno ekbrilas, ili disflugas tiel, ke oni ne scias, kie ili estas.
18 Dormas viaj pa■tistoj, ho re°o de Asirio, ku■as viaj fortuloj; via popolo estas dis╝etita sur la montoj, kaj trovi°as neniu, kiu °in kolektus.
19 Ne resani°as via vundo, doloriga estas via ulcero; Šiu, kiu ařdas la sciigon pri vi, aplařdas pri vi; Šar kiun ne trafis senŠese via malboneco?

Hosted by uCoz