ŽABAKUK

Ăapitro 1


1 Profeta╝o, kiun lařvizie eldiris la profeto Žabakuk.


2 ěis kiam, ho Eternulo, mi krios, kaj Vi ne ařskultos, mi krios al Vi pri perforta╝o, kaj Vi ne helpos?
3 Kial Vi devigas min vidi maljusta╝on, rigardi mizera╝on? Rabado kaj perfortado estas antař mi, levi°as disputoj kaj malpaco.
4 Tial la instruo perdis sian forton, la justeco neniam venkas; Šar la malvirtulo superfortas la virtulon, tial la rezultoj de ju°o estas mal°ustaj.
5 Rigardu la naciojn, rigardu, kaj vi forte miros; Šar en via tempo Mi faros ion, kion vi ne kredus, se oni rakontus al vi.
6 Ăar jen Mi levos la Žaldeojn, nacion kruelan kaj lertan, kiu trairos la tutan lar°on de la tero, por ekposedi lo°ejojn, kiuj ne apartenas al °i.
7 Terura kaj timinda °i estas; °ia ju°ado kaj regado dependas de °i mem.
8 Pli rapidaj ol leopardoj estas °iaj Ševaloj, kaj pli lertaj ol lupoj vespere; en grandaj amasoj venas °iaj rajdantoj de malproksime, flugas kiel aglo, kiu rapidas al man°a╝o.
9 Ăiuj ili venas por rabi; kiel vento orienta ili direktas sin, kien ili volas; kaj ili kolektas kaptitojn kiel sablon.
10 Re°ojn ili mokas, regantoj estas ridata╝o por ili; Šiun fortika╝on ili mokas; ili ■utas teron, kaj venkoprenas.
11 Tiam ■an°i°as ilia spirito, transiras kaj fari°as peka, kaj ilia forto fari°as ilia dio.
12 Sed Vi estas ja de Šiam, ho Eternulo, mia sankta Dio! ne lasu nin morti. Vi, ho Eternulo, aperigis ilin por ju°o; Vi, ho nia Roko, destinis ilin por puni.
13 Viaj okuloj estas tro puraj, por vidi malbonon, kaj rigardi maljusta╝on Vi ne povas; kiel do Vi rigardas malhonestulojn, kaj silentas, kiam malpiulo englutas tiun, kiu estas pli virta ol li?
14 Kial Vi faras la homojn kiel fi■oj en la maro, kiel rampa╝oj, kiuj ne havas reganton?
15 Ăiujn ili tiras per fi■hoko, kaptas per sia reto, amasigas per sia fi■reto; kaj tial ili °ojas kaj triumfas.
16 Tial ili alportas oferojn al sia reto, incensas al sia fi■reto; Šar per Ši tiuj grasi°is ilia parto kaj boni°is ilia man°a╝o.
17 Ău por tio ili devas ╝etadi sian reton kaj senŠese mortigadi naciojn senindulge?

Ăapitro 2


1 Sur mia gardista posteno mi staris; kaj, stari°inte sur turo, mi observis, por vidi, kion Li diros al mi kaj kion mi devas respondi al la riproŠo kontrař mi.
2 Kaj la Eternulo ekparolis al mi, kaj diris: Enskribu la vizion, kaj desegnu bone sur la tabeloj, por ke leganto povu facile tralegi.
3 Ăar la vizio koncernas tempon difinitan kaj parolas pri la fino, sed °i ne mensogas; se °i prokrasti°us, atendu °in, Šar °i nepre plenumi°os, ne estos fordecidita.
4 Vidu, kiu estas malhumila, ties animo ne estos trankvila en li; sed virtulo vivos per sia fideleco.
5 La vino trompas viron fieran, kaj li ne humili°as; li lar°igas sian animon kiel Ůeol, kaj kiel la morto li estas nesatigebla, li kolektas al si Šiujn naciojn kaj kaptas al si Šiujn popolojn.
6 Sed ili ja Šiuj parolos pri li alegorion kaj mokan enigmon, kaj diros: Ve al tiu, kiu tro multigas al si fremda╝on sen fino kaj metas sur sin tro grandan ■ar°on de ■uldoj!
7 Subite ja levi°os viaj pikontoj kaj veki°os viaj pu■ontoj, kaj vi fari°os ilia rabata╝o.
8 Ăar vi prirabis multe da nacioj, tial ankař vin prirabos la ceteraj popoloj, pro la sango de homoj, pro la premado de la lando, de la urbo, kaj de Šiuj °iaj lo°antoj.


9 Ve al tiu, kiu kolektas por sia domo maljustan akira╝on, por aran°i alte sian neston, por defendi sin kontrař mano de malbonulo!
10 Vi elpensis malhonoron por via domo, disbatante multe da popoloj kaj pekigante vian animon.
11 La ■tonoj el la muroj krias, kaj la lignaj traboj respondas al ili.


12 Ve al tiu, kiu konstruas urbon per sangover■ado kaj pretigas fortika╝on per maljusteco!
13 Tio venas ja de la Eternulo Cebaot, ke la popoloj klopodas por la fajro kaj la gentoj lacigas sin vane.
14 Ăar la tero pleni°os de konado de la gloro de la Eternulo, kiel la akvo plenigas la maron.


15 Ve al vi, kiu drinkigas sian proksimulon, por elver■i vian koleron, kaj ebriigas lin, por vidi lian honton!
16 Vi sati°is per honto anstatař per honoro; drinku do ankař vi, kaj kovru vin per honto; ankař al vi venos la kaliko el la dekstra mano de la Eternulo, kaj neniigo de via gloro.
17 Ăar via perforteco sur Lebanon falos sur vin, kaj atakate de bestoj vi estos terurata pro la sango de homoj, pro la premado de la lando, de la urbo, kaj de Šiuj °iaj lo°antoj.


18 Kion helpos la skulpta╝o, kiun skulptis la artisto, la fandita╝o kaj malvera instruanto, kvankam la majstro fidis sian propran farita╝on, farante mutajn idolojn?
19 Ve al tiu, kiu diras al ligno: Levi°u, kaj al muta ■tono: Veki°u! Ău °i povas instrui? °i estas ja tegita per oro kaj ar°ento, sed havas en si nenian spiriton.
20 Sed la Eternulo estas en Sia sankta templo; la tuta tero silentu antař Li!

Ăapitro 3


1 Pre°o de la profeto Žabakuk lař maniero de psalmoj.


2 Ho Eternulo, mi ařdis la sciigon pri Vi, kaj mi ektimis. Ho Eternulo, vivigu Vian farita╝on en la mezo de la jaroj, Montru en la mezo de la jaroj, Ke eŠ en kolero Vi memoras pri kompato.
3 Dio venas de Teman, La Sanktulo de la monto Paran. Sela.

Lia majesto kovras la Šielon, Kaj Lia gloro plenigas la teron.
4 Lia brilo estas kiel hela lumo, Radioj iras el Lia mano, Kaj tie estas ka■ita Lia potenco.
5 Antař Li iras pesto, Kaj fajro sekvas Liajn piedojn.
6 Li stari°is, kaj ekmezuris la teron; Li ekrigardis, kaj tremigis la naciojn; Dissaltis eternaj montoj, Klini°is eternaj montetoj, Kiam Li ekpa■is kiel en la tempo antikva.
7 En mizera stato mi vidis la tendojn de Ku■an; Skui°is la tapi■oj de la lando Midjan.
8 Ău kontrař riveroj koleris la Eternulo? Ău kontrař la riveroj Vi ekflami°is, Ař Šu kontrař la maro estis Via indigno, Ke Vi ekrajdis sur Viaj Ševaloj, Ekveturis sur Viaj venkaj Šaroj?
9 Vi eltiris Vian pafarkon, Konforme al ╝ura promeso, kiun Vi donis al la triboj. Sela. Per riveroj Vi dividis la teron.
10 Ektremis la montoj, kiam ili Vin vidis; La fluo de la akvo pasis, La abismo ekbruis, La alta╝o levis siajn manojn.
11 La suno kaj la luno haltis sur sia loko; Kun brilo iras Viaj sagoj, Kun fulmo Viaj lancoj.
12 Kun kolero Vi pa■as sur la tero, Kun indigno Vi piedpremas naciojn.
13 Vi elpa■is, por helpi al Via popolo, Por helpi al Via sanktoleito. Vi frakasas la supron de la domo de malpiulo, Nudigas la fundamenton °is la kolo. Sela.
14 Vi trapikis per liaj lancoj la kapojn de liaj taŠmentestroj, Kiam ili sin ╝etis ventege, por dispeli min kun °ojo, Kvazař englutante mizerulon ka■e.
15 Vi pa■is kun Viaj Ševaloj tra la maro, Tra la ■limo de granda akvo.


16 Mi ařdis, kaj mia interno ekskui°is; Pro la bruo ektremis miaj lipoj, Putro venis en miajn ostojn, kaj la loko sub mi ek■anceli°is; Dume mi devas esti trankvila en la tago de malfeliŠo, Kiam sur mian popolon iras °ia atakanto.
17 Kiam la figarbo ne floros, La vinberbranŠoj ne donos fruktojn, La olivarbo rifuzos sian laboron, La plugokampoj ne donos man°a╝on, La ■afoj estos forkaptitaj el la ■afejo, Kaj en la staloj ne trovi°os bovoj:
18 EŠ tiam mi °ojos pri la Eternulo, Mi estos gaja pri la Dio de mia savo.
19 La Eternulo, la Sinjoro, estas mia forto; Li faras miajn piedojn kiel Še cervo, Kaj venigas min sur miajn alta╝ojn. Al Li, la Venkanto, iru miaj kantoj.

Hosted by uCoz