CEFANJA

Ăapitro 1


1 Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Cefanja, filo de Ku■i, filo de Gedalja, filo de Amarja, filo de Žizkija, en la tempo de Jo■ija, filo de Amon, re°o de Judujo.


2 Mi forprenos Šion de sur la tero, diras la Eternulo.
3 Mi forprenos la homojn kaj la brutojn, Mi forprenos la birdojn de la Šielo kaj la fi■ojn de la maro, la delogilojn kune kun la malpiuloj; Mi ekstermos la homojn de sur la tero, diras la Eternulo.
4 Mi etendos Mian manon sur Judujon kaj sur Šiujn lo°antojn de Jerusalem; Mi ekstermos de Ši tiu loko la resta╝on de Baal, la nomon de la idolpastroj kaj ankař de la pastroj;
5 tiujn, kiuj sur la tegmentoj adorklini°as antař la armeo de la Šielo, kaj tiujn, kiuj, adorklini°ante, ╝uras per la Eternulo kaj ╝uras ankař per Malkam;
6 kaj tiujn, kiuj defalis de la Eternulo, kiuj ne serŠis la Eternulon kaj ne turnis sin al Li.


7 Silentu antař la Sinjoro, la Eternulo, Šar proksima estas la tago de la Eternulo; Šar la Eternulo pretigis buŠoferon kaj destinis la invitotojn.
8 En la tago de la buŠofero de la Eternulo Mi punos la altrangulojn kaj la re°idojn, kaj Šiujn, kiuj vestas sin per vestoj de aligentuloj;
9 Mi punos en tiu tago Šiujn, kiuj transsaltas la sojlon kaj plenigas la domon de sia sinjoro per perforteco kaj trompoj.
10 En tiu tago, diras la Eternulo, estos lařta kriado Še la Pordego de Fi■oj, °emegado Še la dua kvartalo de la urbo, kaj granda plorkriado sur la montetoj.
11 ěemegu, lo°antoj de la malalta parto de la urbo; Šar malaperos la tuta popolo de la butikistoj, kaj ekstermitaj estos Šiuj ■ar°itaj per ar°ento.
12 En tiu tempo Mi traesploros Jerusalemon kun lumiloj, kaj Mi punos tiujn, kiuj ripozas sur sia feŠo, kaj diras en sia koro: La Eternulo ne faras bonon, nek malbonon.
13 Ilia hava╝o fari°os raba╝o, kaj iliaj domoj fari°os ruinoj; ili konstruos domojn, sed ne lo°os en ili, ili plantos vinber°ardenojn, sed ne trinkos ilian vinon.
14 Proksima estas la granda tago de la Eternulo, °i estas proksima kaj venos tre baldař; oni ařdas jam la tagon de la Eternulo; maldolŠe tiam plorkrios eŠ kura°ulo.
15 Tago de kolero estos tiu tago, tago de mal°ojo kaj de angoro, tago de teruro kaj de dezertigo, tago de mallumo kaj de senlumeco, tago de nuboj kaj de nebulego,
16 tago de korno kaj de trumpetado kontrař la fortikigitaj urboj kaj kontrař la altaj turoj.
17 Mi premos la homojn, kaj ili irados kiel blinduloj pro tio, ke ili pekis antař la Eternulo; ilia sango estos dis■prucigita kiel polvo, kaj ilia karno kiel sterko.
18 Nek ilia ar°ento nek ilia oro povos ilin savi en la tago de la kolero de la Eternulo, sed per la fajro de Lia indigno estos forbruligita la tuta lando; Šar rapidan ekstermon Li faros al Šiuj lo°antoj de la lando.

Ăapitro 2


2_1">1 Kolekti°u kaj konscii°u, ho nacio ne aminda, 2 antař ol eliris la dekreto (la tago forflugas kiel grenventuma╝o), antař ol trafis vin la flama kolero de la Eternulo, antař ol venis por vi la tago de indigno de la Eternulo.
3 SerŠu la Eternulon, Šiuj humiluloj sur la tero, kiuj plenumas Liajn le°ojn; serŠu veron, serŠu humilecon, por ke vi povu esti ka■itaj en la tago de kolero de la Eternulo.
4 Ăar Gaza estos forlasita, A■kelon estos dezertigita, A■dod estos elpelita meze de la tago, kaj Ekron estos elradikigita.
5 Ve al tiuj, kiuj lo°as en la distrikto de la maro, al la nacio de Keretidoj! la vorto de la Eternulo estas kontrař vi, ho Kanaan, lando Fili■ta: Mi vin pereigos tiel, ke restos neniu lo°anto.
6 La apudmara regiono estos nur loko por lo°ejoj de pa■tistoj kaj por ■afejoj.
7 Kaj la regiono fari°os apartena╝o de la resta╝o de la domo de Jehuda; tie ili pa■tos, en la domoj de A■kelon ili ripozos vespere, post kiam la Eternulo, ilia Dio, rememoros ilin kaj revenigos ilin el la kaptiteco.
8 Mi ařdis la insultadon de Moab kaj la malhonoradon de la Amonidoj, kiel ili insultadis Mian popolon kaj fanfaronadis Še °iaj limoj.
9 Tial, kiel Mi vivas, diras la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael, Moab fari°os kiel Sodom, kaj la Amonidoj kiel Gomora, urtikejo, salfosejo, dezerto por Šiam; la resta╝o de Mia popolo prenos ilin kiel kapta╝on, kaj la restintoj el Mia popolo heredos ilin.
10 Tio fari°os al ili pro ilia malhumileco, pro tio, ke ili insultadis la popolon de la Eternulo Cebaot kaj tenis sin alte antař °i.
11 La Eternulo estos terura por ili; Šar Li ekstermos Šiujn diojn de la tero; kaj antař Li adorklini°os, Šiu sur sia loko, Šiuj insuloj de la nacioj.
12 Ankař vi, ho Etiopoj, estos mortigitaj de Mia glavo.
13 Li etendos Sian manon norden kaj pereigos Asirion, kaj faros Nineven ruinoj, senakva loko, kiel dezerto.
14 Kaj ripozados en °i amasoj da Šiuspecaj bestoj; eŠ pelikanoj kaj botařroj noktos en °iaj kapiteloj, kaj ilia voŠo estos ařdata tra la fenestroj; la sojloj estos ruinigitaj, Šar la cedraj tabuloj estos for■iritaj.
15 Tia estos la gaja urbo, kiu estis ekster dan°ero, kaj kiu parolis en sia koro: Mi estas sola, kaj ne ekzistas alia krom mi. Kiel °i estas ruinigita, fari°is ripozejo por bestoj! Ăiu preteriranto fajfos pri °i kaj svingos la manon.

Ăapitro 3


1 Ve al la abomeninda kaj malpurigita urbo-premanto!
2 ěi ne ařskultas voŠon, ne akceptas admonon; la Eternulon °i ne fidas, al sia Dio °i sin ne turnas.
3 ěiaj eminentuloj meze de °i estas kiel blekegantaj leonoj; °iaj ju°istoj estas kiel lupoj vespere; ili nenion restigas °is mateno.
4 ěiaj profetoj estas facilanimaj kaj perfidaj; °iaj pastroj malsanktigas la sanktejon, kripligas la instruon.
5 La Eternulo estas justulo meze de °i, Li ne faras maljusta╝on; Šiumatene Li montras Siajn le°ojn, ne Šesas; sed la malpiulo ne konas honton.
6 Mi ekstermis naciojn; ruinigitaj estas iliaj turoj; Mi dezertigis iliajn stratojn tiel, ke neniu trairas ilin; iliaj urboj estas ruinigitaj tiel, ke tie trovi°as jam neniu homo, neniu lo°anto.
7 Mi diris al °i: Timu Min, akceptu admonon! Kaj ne estus ekstermita °ia lo°ejo, kiom ajn Mi punus °in; sed ili rapidis malbonigi Šiujn siajn agojn.
8 Tial atendu Min, diras la Eternulo, °is Mi Miatempe levi°os; Šar Mi decidis kolekti la naciojn, kunvenigi la regnojn, por elver■i sur ilin Mian koleron, la tutan flamon de Mia indigno; Šar de la fajro de Mia severeco forbrulos la tuta tero.
9 Tiam Mi redonos al la popoloj lingvon puran, por ke Šiuj vokadu la nomon de la Eternulo kaj servadu al Li unuanime.
10 El trans la riveroj de Etiopujo Miaj adorantoj, Mia dis╝etita popolo, alportos al Mi donacojn.
11 En tiu tempo vi ne plu hontos pri Šiuj viaj agoj, per kiuj vi krimis kontrař Mi; Šar tiam Mi forigos el inter vi viajn fierajn fanfaronulojn, kaj vi ne plu tenos vin malhumile sur Mia sankta monto.
12 Mi restigos en via mezo popolon humilan kaj malriŠan, kaj ili fidados la nomon de la Eternulo.
13 La restintoj el Izrael ne faros maljusta╝on, ne parolos mensogon, kaj en ilia bu■o ne trovi°os lango trompa, sed ili pa■ti°ados kaj ripozados, kaj neniu ilin timigos.
14 ěojkriu, ho filino de Cion; triumfu, ho Izrael; °oju kaj estu gaja el la tuta koro, ho filino de Jerusalem.
15 La Eternulo forigis la verdikton pri vi, forpelis vian malamikon; la Re°o de Izrael, la Eternulo, estas meze de vi, kaj vi ne plu vidos malfeliŠon.
16 En tiu tempo oni diros al Jerusalem: Ne timu! kaj al Cion: Viaj manoj ne senforti°u.
17 La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li °ojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li °oje triumfos pri vi.
18 La sentařgulojn el via mezo Mi forprenos, por ke vi ne plu havu malhonoron pro ili.
19 Jen Mi faros finon en tiu tempo al Šiuj viaj premantoj, Mi helpos la lamulojn, Mi kolektos la dispelitojn, kaj Mi faros ilin gloraj kaj honorataj en Šiuj landoj, kie oni malestimis ilin.
20 En tiu tempo Mi venigos vin, kaj en tiu tempo Mi kolektos vin; Šar Mi faros vin gloraj kaj honorataj inter Šiuj popoloj de la lando, kiam Mi revenigos viajn kaptitojn antař viaj okuloj, diras la Eternulo.

Hosted by uCoz