ŽAGAJ

Ăapitro 1


1 En la dua jaro de la re°o Dario, en la sesa monato, en la unua tago de la monato, aperis vorto de la Eternulo per la profeto Žagaj al Zerubabel, filo de Ůealtiel, regionestro de Judujo, kaj al la Šefpastro Josuo, filo de Jehocadak, dirante:
2 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Tiu popolo diras, ke ankorař ne venis la tempo, por konstrui la domon de la Eternulo.
3 Sed aperis vorto de la Eternulo per la profeto Žagaj, dirante:
4 Ău por vi mem estas nun la °usta tempo, por sidi en viaj tabulitaj domoj, dum tiu domo estas ruinoj?
5 Nun tiele diras la Eternulo Cebaot: Pripensu bone vian staton:
6 vi semas multe, sed enportas malmulte; vi man°as, sed ne °issate; vi trinkas, sed ne °isebrie; vi vestas vin, sed ne estas al vi varme; kiu laborenspezas monon, tiu laborenspezas por truhava saketo.
7 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Pripensu bone vian staton.
8 Iru sur la monton, prenu lignon, kaj konstruu la domon; Mi akceptos °in favore, kaj Mi montros Mian gloron, diras la Eternulo.
9 Vi atendis multon, sed montri°is, ke estas malmulte; kaj kion vi alportis hejmen, tion Mi disblovis. Pro kio tiel estas? diras la Eternulo Cebaot; pro tio, ke Mia domo estas dezerta, dum vi kuras Šiu al sia domo.
10 Pro tio la Šielo ne donas al vi roson kaj la tero ne donas siajn produkta╝ojn.
11 Kaj Mi alvokis sekecon sur la teron, sur la montojn, sur la grenon, sur la moston, sur la oleon, kaj sur Šion, kion produktas la tero, ankař sur la homon, sur la bruton, kaj sur Šiun laboron de la manoj.


12 Zerubabel, file de Ůealtiel, kaj la Šefpastro Josuo, filo de Jehocadak, kaj la tuta cetera popolo ařskultis la voŠon de la Eternulo, ilia Dio, kaj la vortojn de la profeto Žagaj, kun kiuj lin sendis la Eternulo, ilia Dio; kaj la popolo ektimis la Eternulon.
13 Kaj Žagaj, la sendito de la Eternulo, diris al la popolo en la nomo de la Eternulo jene: Mi estas kun vi, diras la Eternulo.
14 Kaj la Eternulo vigligis la spiriton de Zerubabel, filo de Ůealtiel, regionestro de Judujo, kaj la spiriton de la Šefpastro Josuo, filo de Jehocadak, kaj la spiriton de la tuta cetera popolo; kaj ili venis kaj komencis labori en la domo de la Eternulo Cebaot, ilia Dio,
15 en la dudek-kvara tago de la sesa monato, en la dua jaro de la re°o Dario.

Ăapitro 2


1 En la sepa monato, en la dudek-unua tago de la monato, aperis vorto de la Eternulo per la profeto Žagaj, dirante:
2 Diru al Zerubabel, filo de Ůealtiel, regionestro de Judujo, kaj al la Šefpastro Josuo, filo de Jehocadak, kaj al la cetera popolo jene:
3 Kiu restis inter vi, kiu vidis Ši tiun domon en °ia antařa belegeco? kaj kion vi vidas en °i nun? Šu °i ne aperas antař viaj okuloj kiel nenio?
4 Sed estu kura°a, ho Zerubabel, diras la Eternulo; estu kura°a, ho Šefpastro Josuo, filo de Jehocadak; estu kura°a, ho tuta popolo de la lando, diras la Eternulo; kaj laboru, Šar Mi estas kun vi, diras la Eternulo Cebaot.
5 Konforme al la interligo, kiun Mi faris kun vi, kiam vi eliris el Egiptujo, Mia spirito estas inter vi; ne timu.
6 Ăar tiele diras la Eternulo Cebaot: Pasos malmulte da temo, kaj Mi ekmovos la Šielon kaj la teron, la maron kaj la sekteron;
7 Mi skuos Šiujn popolojn; kaj venos io Šarma por Šiuj nacioj, kaj Mi plenigos Ši tiun domon per gloro, diras la Eternulo Cebaot.
8 Al Mi apartenas la ar°ento kaj al Mi apartenas la oro, diras la Eternulo Cebaot.
9 La gloro de Ši tiu lasta domo estos pli granda, ol de la antařa, diras la Eternulo Cebaot; kaj sur Ši tiu loko Mi donos pacon, diras la Eternulo Cebaot.


10 En la dudek-kvara tago de la nařa monato, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo per la profeto Žagaj, dirante:
11 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Petu de la pastroj instruon, kaj diru:
12 Jen homo portis sanktigitan viandon en la basko de sia vesto, kaj per sia basko li ektu■is panon ař ion kuiritan ař vinon ař oleon ař ian man°a╝on--Šu °i tiam fari°os sankta? La pastroj respondis kaj diris: Ne.
13 Žagaj plue diris: Kaj se Šion Ši tion ektu■os iu, kiu malpuri°is per mortinto--Šu °i tiam malpuri°os? La pastroj respondis kaj diris: ěi malpuri°os.
14 Tiam Žagaj diris: Tia estas Ši tiu popolo, kaj tia estas Ši tiu gento antař Mi, diras la Eternulo, kaj tiaj estas Šiuj faroj de iliaj manoj; kaj Šio, kion ili tie alportas, estas malpura.
15 Nun pripensu bone la tempon de Ši tiu tago malantařen, antař ol estis metita ■tono sur ■tonon en la templo de la Eternulo:
16 kiam iu venis al garbaro, kiu devis havi dudek mezurojn, °i havis nur dek; kiam iu venis al la vinpremejo, por Šerpi kvindek mezurojn, trovi°is nur dudek;
17 Mi frapis vin per sekiga vento, per forvelkado kaj per hajlo Šiujn laborojn de viaj manoj, sed vi tamen ne turnis vin al Mi, diras la Eternulo.
18 Pripensu bone la tempon de Ši tiu tago malantařen, de la dudek-kvara tago de la nařa monato, de la tago, en kiu estas fondita la templo de la Eternulo; pripensu bone:
19 Šu trovi°as semoj en la grenejo? °is nun la vinberbranŠo, la figarbo, la granatarbo, kaj la olivarbo ne donis fruktojn; sed de post Ši tiu tago Mi vin benos.


20 Kaj duafoje aperis vorto de la Eternulo al Žagaj en la dudek- kvara tago de la monato, dirante:
21 Diru al Zerubabel, regionestro de Judujo, jene: Mi ekmovos la Šielon kaj la teron;
22 Mi renversos tronojn de regnoj, Mi ekstermos la forton de regnoj de la nacioj, Mi renversos Šarojn kun iliaj veturantoj; falos la Ševaloj, kaj iliaj rajdantoj falos unu de glavo de alia.
23 En tiu tempo, diras la Eternulo Cebaot, Mi prenos vin, ho Zerubabel, Mia servanto, filo de Ůealtiel, diras la Eternulo, kaj Mi konservos vin kiel sigelringon; Šar vin Mi elektis, diras la Eternulo Cebaot.

Hosted by uCoz