ZEŽARJA

Ăapitro 1


1 En la oka monato, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo al la profeto ZeÂarja, filo de BereÂja, filo de Ido, dirante:
2 Forte koleris la Eternulo kontrař viaj patroj.
3 Diru do al ili: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Revenu al Mi, diras la Eternulo Cebaot, kaj tiam Mi returnos Min al vi, diras la Eternulo Cebaot.
4 Ne estu kiel viaj patroj, al kiuj vokadis la antařaj profetoj, dirante: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Deturnu vin de viaj malbonaj vojoj kaj de viaj malbonaj agoj--sed ili ne ařskultis kaj ne atentis Min, diras la Eternulo.
5 Kie estas viaj patroj? kaj eŠ la profetoj, Šu ili povas vivi eterne?
6 Sed Miaj vortoj kaj decidoj, pri kiuj Mi diris al Miaj servantoj, la profetoj, Šu ili ne trafis viajn patrojn? Kaj ili pentis, kaj diris: Kiel la Eternulo Cebaot decidis agi kun ni pro niaj vojoj kaj pro niaj agoj, tiel Li agis kun ni.


7 En la dudek-kvara tago de la dek-unua monato, tio estas de la monato Ůebat, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo al la profeto ZeÂarja, filo de BereÂja, filo de Ido, dirante:
8 Mi vidis en la nokto: jen viro sidas sur ru°a Ševalo, kaj li trovi°as inter mirtoj en ombrita loko, kaj post li trovi°as Ševaloj ru°aj, brunaj, kaj blankaj.
9 Mi demandis: Kiuj ili estas, mia sinjoro? Kaj la an°elo, kiu parolis kun mi, diris al mi: Mi montros al vi, kiuj ili estas.
10 Kaj la viro, kiu trovi°is inter la mirtoj, ekparolis kaj diris: Ili estas tiuj, kiujn la Eternulo sendis, por trairi la teron.
11 Kaj ili mem ekparolis al la an°elo de la Eternulo, kiu trovi°is inter la mirtoj, kaj diris: Ni trairis la teron, kaj ni trovis, ke la tuta tero estas trankvila kaj paca.
12 Tiam ekparolis la an°elo de la Eternulo kaj diris: Ho Eternulo Cebaot, kiel longe Vi ne kompatos Jerusalemon kaj la urbojn de Judujo, kiujn Vi koleras jam dum sepdek jaroj?
13 Kaj la Eternulo respondis al la an°elo, kiu parolis kun mi, vortojn bonajn, vortojn konsolajn.
14 Tiam diris al mi la an°elo, kiu parolis kun mi: Proklamu kaj diru: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Mi ekfervoris pri Jerusalem kaj pri Cion per granda fervoro;
15 kaj per granda indigno Mi indignas kontrař la nacioj memfidaj; Šar kiam Mi koleris malmulte, ili akcelis la malfeliŠon.
16 Tial tiele diras la Eternulo: Mi returnas Min al Jerusalem kun kompato; Mia domo estos konstruita en °i, diras la Eternulo Cebaot, kaj ■nuro de Šarpentistoj estos tirata en Jerusalem.
17 Ankorař proklamu jenon: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Denove pleni°os Miaj urboj per bona╝o, denove la Eternulo konsolos Cionon, kaj denove Li elektos Jerusalemon.


18 Mi levis miajn okulojn kaj ekvidis: jen estas kvar kornoj.
19 Kaj mi diris al la an°elo, kiu parolis kun mi: Kion tio signifas? Kaj li respondis al mi: Tio estas la kornoj, kiuj dis╝etis Jehudan, Izraelon, kaj Jerusalemon.
20 Kaj la Eternulo montris al mi kvar majstrojn.
21 Mi diris: Kion ili intencas fari? Li respondis jene: Tiuj kornoj dis╝etis Jehudan tiel, ke neniu povis levi sian kapon; tial nun venas Ši tiuj, por fortimigi tiujn, por dehaki la kornojn de la nacioj, kiuj levis sian kornon kontrař la lo°antojn de Judujo, por dis╝eti ilin.

Ăapitro 2


1 Mi denove levis miajn okulojn, kaj mi ekvidis: jen staras viro, kiu tenas en sia mano mezur■nuron.
2 Mi demandis: Kien vi iras? Kaj li respondis al mi: Mezuri Jerusalemon, por vidi, kiel lar°a kaj kiel longa °i estas.
3 Kaj jen la an°elo, kiu parolis kun mi, eliris, kaj alia an°elo iris renkonte al li,
4 kaj diris al li: Kuru, kaj diru al Ši tiu junulo: Sen murego estos Jerusalem, pro la multeco de la homoj kaj brutoj en °i.
5 Sed Mi estos por °i fajra murego Širkaře, diras la Eternulo, kaj Mi estos glora meze de °i.
6 He, he! kuru el la lando norda, diras la Eternulo; Šar kiel la kvar ventojn de la Šielo Mi dispelis vin, diras la Eternulo.
7 He, Cion, kiu lo°as Še la filino de Babel, savi°u!
8 Ăar tiele diras la Eternulo Cebaot: Post la glori°o Li sendos min al la nacioj, kiuj prirabis vin; Šar kiu tu■as vin, tiu tu■as la pupilon de Lia okulo.
9 Kaj jen mi levos mian manon sur ilin, kaj ili fari°os raba╝o por tiuj, kiujn ili sklavigis; kaj tiam vi ekscios, ke la Eternulo Cebaot min sendis.
10 ěoju kaj estu gaja, ho filino de Cion; Šar jen Mi iras, por eklo°i meze de vi, diras la Eternulo.
11 Kaj multaj popoloj ali°os al la Eternulo en tiu tempo, kaj fari°os Mia popolo, kaj Mi eklo°os meze de vi; kaj vi ekscios, ke la Eternulo Cebaot sendis min al vi.
12 Kaj la Eternulo posedos Judujon kiel Sian heredan parton sur la sankta tero, kaj Li denove favoros Jerusalemon.
13 Ăiu karno silentu antař la Eternulo, Šar Li levi°is el Sia sankta lo°ejo.

Ăapitro 3


1 Li montris al mi la Šefpastron Josuo, kiu staris antař la an°elo de la Eternulo, kaj Satanon, kiu staris dekstre de li, por kontrařagi al li.
2 Kaj la Eternulo diris al Satano: La Eternulo faras al vi severan riproŠon, ho Satano, severe riproŠas vin la Eternulo, kiu favoras Jerusalemon; °i estas ja brul■tipo, savita el la fajro.
3 Josuo estis vestita per malpuraj vestoj, kaj staris antař la an°elo.
4 Ăi tiu ekparolis kaj diris al tiuj, kiuj staris antař li: Deprenu de li la malpurajn vestojn. Kaj al li mem li diris: Vidu, mi deprenis de vi vian pekon, kaj mi metos sur vin festajn vestojn.
5 Kaj li diris, ke oni metu puran kapornamon sur lian kapon; kaj oni metis la puran kapornamon sur lian kapon kaj vestis lin per novaj vestoj, en la Šeesto de la an°elo de la Eternulo.
6 Kaj la an°elo de la Eternulo atestis al Josuo, dirante:
7 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Se vi irados lař Miaj vojoj kaj plenumados la servadon al Mi, tiam vi regados en Mia domo kaj administrados en Miaj kortoj, kaj Mi donos al vi akompanantojn el tiuj, kiuj staras Ši tie.
8 Ařskultu, ho Šefpastro Josuo, vi kaj viaj amikoj, kiuj sidas apud vi, Šar ili komprenas misterajn signojn: jen Mi venigos Mian servanton- markoton.
9 Ăar vidu la ■tonon, kiun Mi metis antař Josuon: sur Ši tiu sola ■tono estas sep okuloj; jen Mi gravuros sur °i signojn, diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi forigos la pekon de Ši tiu lando en unu tago.
10 En tiu tempo, diras la Eternulo Cebaot, vi vokos unu alian sub vinberbranŠon kaj sub figarbon.

Ăapitro 4


1 Kaj revenis la an°elo, kiu antaře parolis kun mi; kaj li vekis min, kiel oni vekas iun el lia dormo.
2 Kaj li diris al mi: Kion vi vidas? Mi respondis: Mi vidas kandelabron tute el oro, kaj kaliketon °i havas sur sia supro, kaj sep lucernoj estas sur °i, kaj po sep tubetoj trovi°as sur la lucernoj supre de °i.
3 Kaj du olivarboj trovi°as super °i: unu dekstre de la kaliketo kaj la dua maldekstre de °i.
4 Kaj mi ekparolis kaj diris al la an°elo, kiu parolis kun mi: Kio tio estas, ho mia sinjoro?
5 La an°elo, kiu parolis kun mi, respondis kaj diris: Ău vi ne scias, kio tio estas? Mi diris: Ne, mia sinjoro.
6 Tiam li responde diris al mi jene: Tio estas la vorto de la Eternulo al Zerubabel, kaj signifas: Ne per militistaro kaj ne per forto, sed nur per Mia spirito, diras la Eternulo Cebaot.
7 Kiu vi estas, ho granda monto? antař Zerubabel vi fari°os ebena╝o; kaj li metos la unuan ■tonon sub komuna vokado: FeliŠo, feliŠo al °i!
8 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante:
9 La manoj de Zerubabel fondis Ši tiun domon, kaj liaj manoj ankař finos °in; kaj vi ekscios, ke la Eternulo Cebaot sendis min al vi.
10 Ăar kiu povas mal■ati Ši tiun tagon kiel malgrandan, kiam °oje rigardas la vertikal■nuron en la mano de Zerubabel tiuj sep okuloj de la Eternulo, kiuj trapenetras per sia rigardo la tutan teron?
11 Tiam mi denove parolis kaj diris al li: Kion signifas tiuj du olivarboj dekstre kaj maldekstre de la kandelabro?
12 Kaj mi parolis ankorař kaj diris al li: Kion signifas la du branŠoj de olivarboj, kiuj trovi°as apud la du oraj tubetoj, tra kiuj fluas oro?
13 Li respondis al mi kaj diris: Ău vi ne scias, kio tio estas? Mi diris: Ne, mia sinjoro.
14 Tiam li diris: Tio estas du oleitoj, kiuj staras apud la Reganto de la tuta tero.

Ăapitro 5


1 Mi levis denove miajn okulojn, kaj mi ekvidis disvolvitan skribrula╝on.
2 Kaj li diris al mi: Kion vi vidas? Mi respondis: Mi vidas disvolvitan skribrula╝on, kiu havas la longon de dudek ulnoj kaj la lar°on de dek ulnoj.
3 Tiam li diris al mi: Tio estas la malbeno, kiu eliras sur la supra╝on de la tuta lando; Šar Šiu, kiu ■telas, estos ekstermita, kiel estas dirite en °i, kaj Šiu, kiu ╝uras mensoge, estos ekstermita, kiel estas dirite en °i.
4 Mi elirigas °in, diras la Eternulo Cebaot, kaj °i eniros en la domon de ■telisto, kaj en la domon de tiu, kiu malvere ╝uras per Mia nomo; kaj °i restos en lia domo kaj ekstermos °in kune kun °ia ligno kaj kun °iaj ■tonoj.


5 La an°elo, kiu parolis kun mi, elpa■is, kaj diris al mi: Levu nun viajn okulojn, kaj rigardu, kio aperas.
6 Mi diris: Kio tio estas? Kaj li respondis: Eliras mezurvazo; kaj li diris plue: Tio estas ilia aspekto en la tuta lando.
7 Kaj jen levi°is kikaro da plumbo, kaj jen ia virino sidas interne de la mezurvazo.
8 Li diris: Tio estas la Malpieco; kaj li ╝etis ■in sur la fundon de la mezurvazo, kaj sur la aperturon li ╝etis la plumban mason.
9 Mi levis miajn okulojn, kaj vidis, ke aperas du virinoj, kaj vento estas en iliaj flugiloj, kaj iliaj flugiloj estis kiel la flugiloj de cikonio; ili levis la mezurvazon inter la teron kaj la Šielon.
10 Mi diris al la an°elo, kiu parolis kun mi: Kien ili forportas tiun mezurvazon?
11 Li respondis al mi: Por konstrui por °i domon en la lando Ůinar; kiam Šio estos preta, oni starigos °in tie sur °ia bazo.

Ăapitro 6


1 Mi levis denove miajn okulojn, kaj mi ekvidis: jen kvar Šaroj eliras el inter du montoj; kaj la montoj estas kupraj.
2 La unua Šaro havis Ševalojn ru°ajn, la dua Šaro havis Ševalojn nigrajn,
3 la tria Šaro havis Ševalojn blankajn, kaj la kvara Šaro havis Ševalojn makulitajn kaj brunajn.
4 Mi ekparolis kaj diris al la an°elo, kiu parolis kun mi: Kio tio estas, mia sinjoro?
5 La an°elo respondis kaj diris al mi: Tio estas la kvar spiritoj de la Šielo, kiuj eliras post sia starado antař la Reganto de la tuta tero.
6 La Šaro kun la nigraj Ševaloj iris al la lando norda, la blankaj iris post ili, kaj la makulitaj iris al la lando suda.
7 La brunaj eliris, kaj deziris trairi la teron; kaj li diris: Iru, trairu la teron; kaj ili trairis la teron.
8 Kaj li kriis al mi, kaj diris al mi jene: Vidu, tiuj, kiuj eliris al la lando norda, kontentigis Mian spiriton en la lando norda.


9 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante:
10 Prenu de la forkondukitoj, de Želdaj, de Tobija, kaj de Jedaja, kaj iru en la domon de Jo■ija, filo de Cefanja, iru en la sama tago, kiam ili venos el Babel;
11 prenu ar°enton kaj oron, kaj faru kronojn kaj metu sur la kapon de la Šefpastro Josuo, filo de Jehocadak,
12 kaj diru al li jene: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Jen estas viro, kies nomo estas Markoto; li kreskos el sia loko kaj konstruos la templon de la Eternulo.
13 Li konstruos la templon de la Eternulo, li ricevos gloron kaj sidos kaj regos sur sia trono; li estos ankař pastro sur sia trono, kaj konsili°o paca estos inter ambař.
14 Kaj tiuj kronoj estos Še Želem, Tobija, Jedaja, kaj Žen, filo de Cefanja, kiel memora╝o en la templo de la Eternulo.
15 Kaj malproksime lo°antoj venos kaj konstruos en la templo de la Eternulo, kaj vi ekscios, ke la Eternulo Cebaot sendis min al vi; kaj tio okazos, se vi obeados la voŠon de la Eternulo, via Dio.

Ăapitro 7


1 En la kvara jaro de la re°o Dario aperis vorto de la Eternulo al ZeÂarja, en la kvara tago de la nařa monato, tio estas de Kislev;
2 kiam Bet-El sendis Ůareceron kaj Regem-MeleÂon kun iliaj akompanantoj, por pre°i antař la Eternulo,
3 kaj demandi la pastrojn, kiuj estis en la domo de la Eternulo Cebaot, kaj la profetojn, jene: Ău ni devas plori en la kvina monato, kaj fasti, kiel ni faradis jam dum multe da jaroj?
4 Tiam aperis al mi vorto de la Eternulo Cebaot, dirante:
5 Diru al la tuta popolo de la lando kaj al la pastroj jene: Kiam vi fastis kaj funebris en la kvina monato kaj en la sepa dum la sepdek jaroj--Šu por Mi vi fastis? Šu por Mi?
6 Kaj kiam vi man°as kaj trinkas, Šu ne por vi mem vi man°as kaj trinkas?
7 Ău la esenco ne estas tiuj vortoj, kiujn la Eternulo proklamis per la antařaj profetoj, kiam Jerusalem estis prilo°ata kaj bonstata, kaj la urboj Širkař °i, la suda regiono kaj la malalta╝o, estis prilo°ataj?


8 Kaj aperis vorto de la Eternulo al ZeÂarja, dirante:
9 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Faru ju°on justan, Šiu estu bona kaj kompatema al sia frato;
10 vidvinon, orfon, fremdulon, kaj malriŠulon ne premu, kaj ne portu en via koro malbonajn intencojn kontrař via frato.
11 Sed ili ne volis atenti, ili deturnis de Mi sian flankon, kaj siajn orelojn ili ■topis, por ne ařdi.
12 Sian koron ili faris kiel diamanta ■tono, por ne obei la instruon, kaj la vortojn, kiujn la Eternulo Cebaot sendis en Sia spirito per la antařaj profetoj; pro tio aperis granda kolero de la Eternulo Cebaot.
13 Kaj Šar Li vokis, kaj ili ne ařskultis, tial ankař Mi ne ařskultis, kiam ili vokis, diras la Eternulo Cebaot.
14 Kaj Mi disblovis ilin inter Šiujn naciojn, kiujn ili ne konis, kaj la lando post ili dezerti°is tiel, ke neniu en °i iris tien ař reen; tiamaniere la Šarman landon ili faris dezerto.

Ăapitro 8


1 Kaj aperis vorto de la Eternulo, dirante:
2 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Mi ekfervoris pri Cion per granda fervoro, kaj kun granda kolero Mi ekfervoris pri °i.
3 Tiele diras la Eternulo: Mi revenos al Cion, Mi eklo°os meze de Jerusalem, kaj Jerusalem estos nomata urbo de la vero, kaj la monto de la Eternulo Cebaot, monto sankta.
4 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Denove sidos maljunuloj kaj maljunulinoj sur la placoj de Jerusalem, Šiu kun bastono en la mano, pro profundeco de la a°o.
5 Kaj la stratoj de la urbo pleni°os de infanoj kaj infaninoj, ludantaj sur °iaj stratoj.
6 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Se en la okuloj de la restintoj de la popolo en Ši tiu tempo tio ■ajnas ne ebla, Šu tio estas ne ebla ankař en Miaj okuloj? diras la Eternulo Cebaot.
7 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Jen Mi savos Mian popolon el la lando orienta kaj el la lando okcidenta;
8 Mi venigos ilin, kaj ili eklo°os interne de Jerusalem; kaj ili estos Mia popolo, kaj Mi estos ilia Dio, en vero kaj justo.
9 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Fortigu viajn manojn, vi, kiuj ařdas en Ši tiuj tagoj Ši tiujn vortojn el la bu■o de la profetoj, en la tago, kiam estas farata fondo por la konstruado de la domo de la Eternulo Cebaot, la templo.
10 Ăar antař Ši tiuj tagoj ne ekzistis rekompenco por la laboro de homo, nek por la laboro de bruto; nek la eliranto nek la eniranto povis esti trankvila antař la malamiko; kaj Mi permesis al Šiuj homoj ataki unu la alian.
11 Sed nun Mi estas por la restintoj de tiu popolo ne tia, kia Mi estis antaře, diras la Eternulo Cebaot;
12 Šar estos semo de paco: la vinberbranŠo donos siajn fruktojn, la tero donos siajn produkta╝ojn, la Šielo donos sian roson, kaj Šion Ši tion Mi posedigos al la restintoj de Ši tiu popolo.
13 Kaj kiel vi, ho domo de Jehuda kaj domo de Izrael, estis malbeno inter la nacioj, tiel Mi savos vin, kaj vi fari°os beno; ne timu do, kaj viaj manoj forti°u.
14 Ăar tiele diras la Eternulo Cebaot: Tiel same, kiel Mi intencis plagi vin, kiam viaj patroj Min kolerigis, diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi ne fordecidis tion,
15 tiel Mi returnis Min kaj intencas nun fari bonon al Jerusalem kaj al la domo de Jehuda: ne timu.
16 Jen estas la aferoj, kiujn vi devas fari: parolu veron unu al la alia, veran kaj pacan ju°on faru en viaj pordegoj;
17 ne intencu en via koro malbonon unu kontrař la alia, kaj ne amu mensogan ╝uron; Šar Šion Ši tion Mi malamas, diras la Eternulo.


18 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo Cebaot, dirante:
19 Tiele diras la Eternulo Cebaot: La fastotago de la kvara monato kaj la fastotago de la kvina kaj la fastotago de la sepa kaj la fastotago de la deka estos por la domo de Jehuda °ojo kaj gajeco kaj agrablaj festoj; tial amu la veron kaj la pacon.
20 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Venados ankorař popoloj kaj lo°antoj de multaj urboj;
21 kaj la lo°antoj de unu urbo venos al la lo°antoj de alia urbo, kaj diros: Ni iru rapide, por pre°i antař la Eternulo kaj por turni nin al la Eternulo Cebaot; mi ankař iros.
22 Kaj venos multaj popoloj kaj potencaj nacioj, por serŠi la Eternulon Cebaot en Jerusalem kaj por pre°i antař la Eternulo.
23 Tiele diras la Eternulo Cebaot: En tiu tempo forte kaptos dek homoj el Šialingvaj nacioj la baskon de Judo, kaj diros: Ni iros kun vi, Šar ni ařdis, ke Dio estas kun vi.

Ăapitro 9


1 Profeta vorto de la Eternulo pri la lando Žadra kaj pri °ia ripozejo Damasko (Šar la Eternulo rigardas Šiujn homojn, kiel Šiujn tribojn de Izrael),
2 kaj pri Žamat, kiu havas sian limon apud °i, pri Tiro kaj Cidon, kiuj pensas, ke ili estas tre sa°aj.
3 Tiro konstruis al si fortika╝on, kaj kolektis ar°enton kiel polvon, kaj oron kiel stratan koton;
4 sed jen la Sinjoro faros °in malriŠa kaj ╝etos en la maron °ian remparon, kaj °i mem estos ekstermita de fajro.
5 A■kelon tion vidos kaj ektimos, Gaza forte ektremos, ankař Ekron, Šar °ia fido kovri°os per honto; pereos la re°o de Gaza, kaj A■kelon ne plu estos lo°ata.
6 En A■dod lo°os fremduloj, kaj Mi ekstermos la fierecon de Fili■tujo.
7 Mi forigos la sangon el °ia bu■o kaj la abomenindan man°a╝on el °iaj dentoj, kaj °i mem fari°os apartena╝o de nia Dio, kaj °i estos distrikto de Judujo, kaj Ekron fari°os kiel la Jebusidoj.
8 Mi gardos Mian domon kontrař la militistoj, por ke neniu trairu tien kaj reen, kaj ne plu venos al °i premanto; Šar Mi rigardas °in nun per Miaj okuloj.


9 ěoju forte, ho filino de Cion, triumfu, ho filino de Jerusalem: jen via re°o iras al vi; justa kaj helpema li estas, humila kaj rajdanta sur azeno, sur ido de azenino.
10 Ăar Mi ekstermos Šarojn Še Efraim kaj Ševalojn en Jerusalem, kaj ekstermita estos milita pafarko; li proklamos pacon al la nacioj, kaj lia regado estos de maro °is maro, de la Rivero °is la finoj de la tero.
11 Kaj pro la sango de via interligo Mi eligos viajn malliberulojn el la senakva kavo.
12 Reiru al la fortika╝o, vi, ligitaj de espero! Šar hodiař Mi sciigas, ke Mi redonos al vi duoble.
13 Mi streŠos al Mi Judujon kiel pafarkon, Mi armos Efraimon, Mi levos viajn filojn, ho Cion, kontrař viajn filojn, ho Grekujo, kaj Mi faros vin kiel glavo de heroo.
14 La Eternulo aperos super ili, Lia sago elflugos kiel fulmo, la Sinjoro, la Eternulo, ekblovos per trumpeto kaj pa■os en suda ventego.
15 La Eternulo Cebaot defendos ilin, kaj ili ekstermos, kaj ili piedpremos la ■tonojn de la ■ton╝etiloj; ili trinkos, kaj bruos kvazař de vino; ili pleni°os kiel porofera kaliko, kiel la anguloj de la altaro.
16 Kaj savos ilin la Eternulo, ilia Dio, en tiu tempo, kiel la ■afojn de Sia popolo; Šar kiel ■tonoj de krono ili brilos sur Lia tero.
17 Ăar kiel granda estas Lia boneco, kaj kiel granda estas Lia beleco! Pano vigligos la junulojn, kaj mosto la junulinojn.

Ăapitro 10


1 Petu de la Eternulo pluvon printempan; la Eternulo faros fulmojn, kaj donos abundan pluvon por Šiuj kreska╝oj sur la kampo.
2 La domaj dioj parolas sensenca╝on, la antařdiristoj havas malverajn viziojn, rakontas mensogajn son°ojn, kaj konsolas per vanta╝o; tial ili diskuras kiel ■afoj, suferas pro tio, ke ili ne havas pa■tiston.
3 Kontrař la pa■tistoj ekflamis Mia kolero, kaj la antařirantajn virkaprojn Mi punos; sed la Eternulo Cebaot vizitos Sian ■afaron, la domon de Jehuda, kaj faros °in kiel ornamita Ševalo en batalo.
4 El °i eliros la angula ■tono, el °i la Šefa stango, el °i la batala pafarko, el °i eliros Šiuj regantoj.
5 Ili estos kiel forteguloj, kiuj piedpremas en batalo kvazař koton sur la strato; kaj ili batalos, Šar la Eternulo estos kun ili, kaj ili hontigos tiujn, kiuj sidas sur Ševaloj.
6 Mi fortigos la domon de Jehuda, Mi savos la domon de Jozef, kaj Mi enlo°igos ilin, Šar Mi kompatas ilin. Kaj ili estos en tia stato, kvazař Mi neniam ilin forlasis; Šar Mi, la Eternulo, estas ilia Dio, kaj Mi ařskultos ilin.
7 Efraim estos kiel fortegulo; kaj ilia koro estos gaja, kiel de vino; iliaj filoj vidos kaj °ojos; ilia koro triumfos per la Eternulo.
8 Mi fajfos al ili kaj kunvenigos ilin, Šar Mi elaŠetis ilin; kaj ili multi°os, kiel ili multi°is antaře.
9 Mi semos ilin inter la popoloj, kaj en malproksimaj landoj ili memoros Min, kaj ili vivos kun siaj infanoj kaj revenos.
10 Mi revenigos ilin el la lando Egipta, Mi kolektos ilin el Asirio, Mi revenigos ilin en la landon Gileadan kaj sur Lebanonon, kaj ne trovi°os sufiŠe da loko por ili.
11 MalfeliŠo trairos la maron, batos la ondojn de la maro, kaj seki°os Šiuj profundaj lokoj de Nilo; malalti°os la fiereco de Asirio, kaj malaperos la sceptro de Egiptujo.
12 Mi faros ilin forteguloj per la Eternulo, kaj en Lia nomo ili irados, diras la Eternulo.

Ăapitro 11


1 Malfermu, ho Lebanon, viajn pordojn, ke la fajro ekstermu viajn cedrojn.
2 ěemegu, ho cipreso, Šar falis la cedro kaj la potenculoj estas ruinigitaj. ěemegu, ho kverkoj de Ba■an, Šar falis la fortika arbaro.
3 Oni ařdas ploradon de pa■tistoj, Šar ilia belega╝o estas ruinigita; oni ařdas kriadon de junaj leonoj, Šar forigita estas la beleco de Jordan.
4 Tiele diras la Eternulo, mia Dio: Pa■tu la buŠotajn ■afojn,
5 kiujn iliaj aŠetintoj mortigas, ne farante pekon, kaj iliaj vendintoj diras: Dank' al la Eternulo, mi riŠi°is; kaj iliaj pa■tistoj ne bedařras ilin.
6 Pro tio Mi ne plu indulgos la lo°antojn de la tero, diras la Eternulo; jen Mi transdonos la homojn Šiun en la manon de lia proksimulo kaj en la manon de lia re°o, kaj ili frapados la teron, kaj Mi ne savos el ilia mano.
7 Kaj mi pa■tis la ■afojn buŠotajn, la plej malfeliŠajn el la ■afoj. Kaj mi prenis al mi du bastonojn, la unu mi nomis Afableco kaj la duan Ligilo; kaj mi pa■tis la ■afojn.
8 Kaj mi forigis tri pa■tistojn en unu monato; kaj deturnis sin de ili mia animo, kiel ankař ilia animo deturnis sin de mi.
9 Kaj mi diris: Mi vin ne pa■tos: la mortonta mortu, la pereonta pereu, kaj la ceteraj man°u unu la karnon de la alia.
10 Kaj mi prenis mian bastonon Afableco kaj rompis °in, por detrui la interligon, kiun mi faris kun Šiuj popoloj;
11 kaj °i estis detruita en tiu tago. Kaj tiam la malfeliŠaj ■afoj, kiuj atentadis min, eksciis, ke tio estas vorto de la Eternulo.
12 Kaj mi diris al ili: Se plaŠas al vi, donu al mi mian laborpagon; se ne, tiam ne faru tion. Kaj ili pesis al mi kiel mian laborpagon tridek ar°entajn monerojn.
13 Kaj la Eternulo diris al mi: Četu tion en la trezorejon; bela prezo, per kiu ili taksis Min! Kaj mi prenis la tridek ar°entajn monerojn kaj ╝etis ilin en la trezorejon de la domo de la Eternulo.
14 Kaj mi rompis mian duan bastonon Ligilo, por detrui la fratecon inter Jehuda kaj Izrael.


15 Kaj la Eternulo diris al mi: Prenu al vi ankorař la ilaron de pa■tisto malsa°a;
16 Šar jen Mi starigos sur la tero pa■tiston, kiu ne serŠos la ■afojn perdi°intajn, ne zorgos pri la junaj, ne kuracos la malsanajn, ne nutros la sanajn, sed man°os la viandon de la grasaj kaj disbatos iliajn hufojn.
17 Ve al la malsa°a pa■tisto, kiu forlasas la ■afojn! la glavo trafos lian brakon kaj lian dekstran okulon; lia brako velkseki°os, kaj lia dekstra okulo tute perdos sian vidadon.

Ăapitro 12


1 Profeta vorto de la Eternulo pri Izrael.

Diro de la Eternulo, kiu etendis la Šielon, fondis la teron, kaj kreis la spiriton de la homo interne de li:
2 Jen Mi faros Jerusalemon freneziga kaliko por Šiuj popoloj Širkaře, kaj eŠ por Judujo, kiam Jerusalem estos sie°ata.
3 En tiu tempo Mi faros Jerusalemon peza ■tono por Šiuj popoloj: Šiuj, kiuj °in levos, faros al si vundojn; kaj kolekti°os kontrař °i Šiuj nacioj de la tero.
4 En tiu tempo, diras la Eternulo, Mi frapos Šiun Ševalon per rabio kaj °ian rajdanton per frenezeco; kaj sur la domon de Jehuda Mi malfermos Miajn okulojn; Šiujn Ševalojn de la popoloj Mi frapos per blindeco.
5 Kaj la estroj de Judujo diros en sia koro: Mia forto estas la lo°antoj de Jerusalem, dank' al la Eternulo Cebaot, ilia Dio.
6 En tiu tempo Mi faros la estrojn de Judujo kiel pato kun fajro inter ligno kaj kiel brulanta torŠo inter garboj, kaj ili forman°os dekstre kaj maldekstre Šiujn popolojn Širkaře; kaj Jerusalem estos denove prilo°ata sur sia loko, en Jerusalem.
7 Kaj antaře la Eternulo savos la tendojn de Judujo, por ke la gloro de la domo de David kaj la gloro de la lo°antoj de Jerusalem ne estu tro alta super Judujo.
8 En tiu tempo la Eternulo defendos la lo°antojn de Jerusalem, kaj la plej malforta el ili estos en tiu tempo kiel David, kaj la domo de David estos kiel Dio, kiel an°elo de la Eternulo antař ili.
9 En tiu tempo Mi decidos ekstermi Šiujn naciojn, kiuj atakas Jerusalemon.
10 Sed sur la domon de David kaj sur la lo°antojn de Jerusalem Mi ver■os spiriton de amo kaj de pre°oj; kaj ili rigardos tiun, kiun ili trapikis, kaj ili ploros pri li, kiel oni ploras pri solfilo, kaj ili mal°ojos pri li, kiel oni mal°ojas pri unuenaskito.
11 En tiu tempo estos granda plorado en Jerusalem, kiel la plorado en Hadadrimon en la valo de Megidon.
12 Ploros la lando, Šiu familio aparte: la familio de la domo de David aparte, kaj iliaj edzinoj aparte; la familio de la domo de Natan aparte, kaj iliaj edzinoj aparte;
13 la familio de la domo de Levi aparte, kaj iliaj edzinoj aparte; la familio de la Ůimeiidoj aparte, kaj iliaj edzinoj aparte;
14 Šiuj ceteraj familioj Šiu familio aparte, kaj iliaj edzinoj aparte.

Ăapitro 13


1 En tiu tempo malfermi°os por la domo de David kaj por la lo°antoj de Jerusalem fonto, por purigi sin de pekoj kaj de malpureco.
2 En tiu tempo, diras la Eternulo Cebaot, Mi ekstermos de la lando la nomojn de la idoloj, kaj ili ne plu estos rememorataj; ankař la profetojn kaj la malpuran spiriton Mi forigos de la lando.
3 Se iu tiam diros profeta╝on, tiam lia patro kaj lia patrino, kiuj naskis lin, diros al li: Vi ne devas vivi, Šar vi parolis malvera╝on en la nomo de la Eternulo; kaj lia patro kaj lia patrino, kiuj naskis lin, trapikos lin, kiam li profetos.
4 En tiu tempo Šiu el la profetoj hontos pri sia vizio, kiam li volos profeti, kaj oni ne metos sur sin harkovritan mantelon por trompi;
5 sed Šiu diros: Mi ne estas profeto, mi estas terkultivisto, Šar al la tero mi alkutimi°is de mia infaneco.
6 Se oni diros al li: Kio estas Ši tiuj vundoj sur viaj manoj? tiam li respondos: Oni batis min en la domo de miaj amantoj.


7 Ho glavo, levi°u kontrař Mian pa■tiston kaj kontrař Mian plej proksiman amikon, diras la Eternulo Cebaot; frapu la pa■tiston, por ke diskuru la ■afoj; kaj Mi returnos Mian manon al la malgranduloj.
8 Kaj sur la tuta tero, diras la Eternulo, du partoj estos ekstermitaj kaj pereos, kaj la tria parto restos sur °i.
9 Kaj tiun trian parton Mi trairigos tra fajro, kaj refandos, kiel oni fandas ar°enton, kaj Mi elprovos ilin, kiel oni elprovas oron. Ili vokos Mian nomon, kaj Mi ařskultos ilin, kaj Mi diros: Tio estas Mia popolo; kaj ili diros: La Eternulo estas nia Dio.

Ăapitro 14


1 Jen de la Eternulo venos tago, kiam oni dividos vian hava╝on meze de vi.
2 Mi kolektos Šiujn naciojn milite kontrař Jerusalemon, kaj la urbo estos venkoprenita, la domoj estos detruitaj, la virinoj estos senhonorigitaj, duono de la urbo iros en kaptitecon, sed la cetera popolo ne estos ekstermita el la urbo.
3 Sed la Eternulo eliros kaj militos kontrař tiuj nacioj, kiel iam Li militis en tago de batalo.
4 Liaj piedoj en tiu tempo stari°os sur la Monto de Olivoj, kiu estas antař Jerusalem oriente; kaj la Monto de Olivoj disfendi°os en la mezo en du partojn, de oriento °is okcidento, tiel, ke fari°os tre granda valo, unu duono de la monto for■ovi°os norden kaj la dua duono suden.
5 Kaj vi kuros en la valo inter Miaj montoj, Šar la intermonta valo atingos °is Acel; vi kuros, kiel vi kuris de la tertremo en la tempo de Uzija, re°o de Judujo; tiam venos la Eternulo, mia Dio, kune kun Šiuj sanktuloj.
6 En tiu tago ne estos lumo, sed estos malvarmo kaj densa nebulo.
7 Kaj tio estos tago sola, konata nur de la Eternulo, nek tago nek nokto; nur vespere montri°os lumo.
8 En tiu tago ekfluos viviga akvo el Jerusalem, duono de °i al la maro orienta kaj duono al la maro okcidenta; °i fluados en somero kaj en vintro.
9 Kaj la Eternulo estos Re°o super la tuta tero; en tiu tempo la Eternulo estos sola, kaj Lia nomo estos sola.
10 La tuta lando fari°os ebena╝o, de Geba °is Rimon, sude de Jerusalem; Ši tiu alti°os kaj staros sur sia loko, de la Pordego de Benjamen °is la loko de la unua pordego, °is la Pordego Angula, kaj de la turo de Žananel °is la re°aj vinpremejoj.
11 Kaj oni lo°os en °i, kaj anatemo ne plu ekzistos; kaj Jerusalem estos ekster Šia dan°ero.
12 Kaj tia estos la plago, per kiu la Eternulo frapos Šiujn popolojn, kiuj batalis kontrař Jerusalem: ilia karno putros, kiam ili staros ankorař sur siaj piedoj, iliaj okuloj putros en siaj kavoj, kaj ilia lango putros en ilia bu■o.
13 En tiu tempo estos inter ili granda tumulto, venanta de la Eternulo, kaj Šiu kaptos la manon de sia proksimulo, kaj levi°os lia mano kontrař lian proksimulon.
14 EŠ Judujo militos kontrař Jerusalem, kaj oni kolektos la hava╝on de Šiuj nacioj Širkaře, tre multe da oro, ar°ento, kaj vestoj.
15 Tia sama plago estos sur la Ševaloj, muloj, kameloj, azenoj, kaj sur Šiuj brutoj, kiuj estos en tiuj tendaroj.
16 Ăiuj restintoj el Šiuj nacioj, kiuj venis kontrař Jerusalemon, venados Šiujare, por adorklini°i antař la Re°o, la Eternulo Cebaot, kaj por festi la feston de lařboj.
17 Se iu el la gentoj de la tero ne iros en Jerusalemon, por adorklini°i antař la Re°o, la Eternulo Cebaot, tiam ili ne havos pluvon super si.
18 Se la gento Egipta, kiu ne havas pluvon, ne iros kaj ne venos, trafos ilin la plago, per kiu la Eternulo frapos tiujn naciojn, kiuj ne venos, por festi la feston de lařboj.
19 Tio estos puno de Egiptujo, kaj puno de Šiuj nacioj, se ili ne iros, por festi la feston de lařboj.
20 En tiu tempo sur la tintiloj de la Ševaloj estos skribite: SANKTA AL LA ETERNULO; kaj la kaldronoj en la domo de la Eternulo estos kiel la kalikoj antař la altaro.
21 Kaj Šiuj kaldronoj en Jerusalem kaj en Judujo estos sanktaj al la Eternulo Cebaot; kaj Šiuj oferontoj venos kaj prenos el ili kaj kuiros en ili; kaj ne plu estos komercisto en la domo de la Eternulo Cebaot en tiu tempo.

Hosted by uCoz