MALAŽI

Ăapitro 1


1 Profeta vorto de la Eternulo al Izrael per MalaÂi.


2 Mi ekamis vin, diras la Eternulo. Vi demandas: En kio Vi nin ekamis? Ău Esav ne estas frato de Jakob? diras la Eternulo; tamen Mi ekamis Jakobon,
3 kaj Esavon mi malamis, kaj Mi dezertigis liajn montojn, kaj lian poseda╝on Mi donis al la ■akaloj de la dezerto.
4 Se la Edomidoj diras: Ni estas ruinigitaj, sed ni revenos kaj rekonstruos la ruinojn--la Eternulo Cebaot diras tiele: Ili konstruos, kaj Mi detruos, kaj oni nomos ilin lando de malpieco, kaj popolo, kontrař kiu la Eternulo koleras eterne.
5 Viaj okuloj tion vidos, kaj vi diros: Granda estas la Eternulo super la limoj de Izrael.


6 Filo respektas patron, kaj sklavo sian sinjoron; sed se Mi estas patro, kie estas la respekto al Mi? kaj se Mi estas sinjoro, kie estas la timo antař Mi? diras la Eternulo Cebaot al vi, ho pastroj, kiuj malhonoras Mian nomon. Kaj vi diras: Per kio ni malhonoras Vian nomon?
7 Vi alportas sur Mian altaron panon malpuran, kaj tamen vi diras: Per kio ni malpuri°is antař Vi? Per tio, ke vi diras: La tablo de la Eternulo estas senvalora.
8 Kaj kiam vi alportas oferon blindan, Šu tio ne estas malbona? ař kiam vi alportas laman ař malsanan, Šu tio ne estas malbona? Provu alporti °in al via regionestro--Šu vi tiam plaŠos al li, kaj Šu li akceptos vin favore? diras la Eternulo Cebaot.
9 Pre°u de nun al Dio, ke Li indulgu nin; se tio estas farita de viaj manoj, Šu Li povas favore akcepti vin? diras la Eternulo Cebaot.
10 Estus bone, se iu el vi ■losus la pordon, por ke vi ne bruligu vane fajron sur Mia altaro. Vi ne estas agrablaj al Mi, diras la Eternulo Cebaot; kaj donacon el via mano Mi ne akceptos favore.
11 Ăar de la sunlevi°ejo °is la sunsubirejo Mia nomo estos granda inter la nacioj, kaj sur Šiu loko oni incensos kaj alportos oferojn al Mia nomo, oferojn purajn; Šar granda estos Mia nomo inter la nacioj, diras la Eternulo Cebaot.
12 Sed vi malhonoras °in per tio, ke vi diras: La tablo de la Eternulo estas malsankta, kaj la man°a╝o sur °i estas senvalora.
13 Kaj vi diras: Tio estas nur klopodoj! Kaj vi mal■atas tion, diras la Eternulo Cebaot, kaj vi alportas tion, kio estas ■telita, lama, ař malsana, kaj vi alportas ankař tiaspecan farunoferon. Ău Mi povas favore akcepti tion el via mano? diras la Eternulo.
14 Malbenata estu la hipokritulo, kiu havas en sia brutaro sendifektan virbruton, sed, farinte sanktan promeson, li alportas ofere al la Sinjoro kripla╝on; Šar Mi estas Re°o granda, diras la Eternulo Cebaot, kaj Mia nomo estas timata inter la nacioj.

Ăapitro 2


2_1">1 Kaj nun, ho pastroj, al vi estas donata jena ordono: 2 Se vi ne obeos, kaj se vi ne atentos, ke vi donadu honoron al Mia nomo, diras la Eternulo Cebaot, tiam Mi sendos sur vin malbenon, Mi malbenos viajn benojn; jes, Mi tion malbenos pro tio, ke vi ne donas vian atenton.
3 Jen Mi ╝etos insulton sur la semon Še vi, malpura╝on Mi ╝etos sur viajn viza°ojn, la malpura╝on de viaj festoferoj, kaj °i alglui°os al vi.
4 Kaj vi scios, ke Mi sendis al vi Ši tiun ordonon, por konservi Mian interligon kun Levi, diras la Eternulo Cebaot.
5 Mia interligo kun li estis por vivo kaj paco, kaj Mi donis ilin al li, por ke li timu Min, kaj li timis Min kaj respektegis Mian nomon.
6 Instruo de la vero estis en lia bu■o, kaj maljusta╝o ne trovi°is sur liaj lipoj; en paco kaj sincereco li iradis antař Mi, kaj multajn li deturnis de peko.
7 Ăar la lipoj de pastro devas konservi scion, kaj el lia bu■o oni devas serŠi instruon; Šar li estas sendito de la Eternulo Cebaot.
8 Sed vi forklini°is de la vojo, vi delogis multajn de la instruo, vi detruis la interligon kun Levi, diras la Eternulo Cebaot.
9 Tial Mi ankař faris vin malestimataj kaj malaltigataj antař la tuta popolo, pro tio, ke vi ne observas Miajn vojojn kaj estas personfavoraj en la aferoj de la le°o.


10 Ău ne unu patron ni Šiuj havas? Šu ne unu Dio nin kreis? kial ni perfidas unu la alian, malsanktigante la interligon de niaj patroj?
11 Perfidis Jehuda, kaj abomena╝o estas farita en Izrael kaj en Jerusalem; Šar Jehuda malhonoris la sankta╝on de la Eternulo per tio, ke li ekamis kaj edzinigis al si filinon de fremda dio.
12 Al tiu, kiu tion faras, la Eternulo ekstermos el la tendoj de Jakob majstron kaj disŠiplon, kaj ankař tiun, kiu alportas donon al la Eternulo Cebaot.
13 Ankař tion vi faras: vi kovras la altaron de la Eternulo per larmoj, plorado, kaj °emado tiel, ke Li jam ne povas rigardi la donojn nek akcepti ion agrable el via mano.
14 Vi diras: Kial? Tial, ke la Eternulo estas atestanto inter vi kaj la edzino de via juneco, kontrař kiu vi agis perfide, kvankam ■i estas via kamaradino kaj via le°a edzino.
15 Tion ne faris eŠ seninfanulo, se en li restis spirito. Kion faris la seninfanulo? li petis de Dio idaron. Estu do singardaj en via spirito, kaj neniu agu perfide kontrař la edzino de sia juneco.
16 Kiu elmalamis ■in kaj forpu■as ■in, diras la Eternulo, Dio de Izrael, tiu makulas sian veston per perforta╝o, diras la Eternulo Cebaot: estu do singardaj en via spirito, kaj ne agu perfide.


17 Vi indignigis la Eternulon per viaj vortoj. Tamen vi diras: Per kio ni indignigis Lin? Per tio, ke vi diras: Ăiu malbonaganto estas bona antař la okuloj de la Eternulo, kaj tiajn Li favoras; ař: Kie estas la Dio de justeco?

Ăapitro 3


1 Jen Mi sendos Mian an°elon, kaj li preparos antař Mi la vojon; kaj subite venos en Sian templon la Sinjoro, kiun vi serŠas; kaj la an°elo de la interligo, kiun vi deziras, jen li iras, diras la Eternulo Cebaot.
2 Sed kiu eltenos la tagon de Lia veno? kaj kiu povos stari, kiam Li aperos? Ăar Li estas kiel la fajro de fandisto, kaj kiel la sapo de la fulistoj.
3 Li sidi°os, por refandi kaj purigi ar°enton, kaj Li purigos la idojn de Levi kaj refandos ilin kiel oron kaj ar°enton, por ke ili alportadu al la Eternulo la donojn kun pieco.
4 Tiam al la Eternulo estos agrablaj la oferoj de Jehuda kaj de Jerusalem, kiel en la tempo antikva kaj kiel en la jaroj antařaj.
5 Kaj Mi venos al vi, por ju°i; kaj Mi estos rapida atestanto kontrař la sorŠistoj kaj adultuloj, kontrař tiuj, kiuj ╝uras mensoge, kontrař tiuj, kiuj estas maljustaj en la pagado al dungito, al vidvino kaj al orfo, kaj kontrař tiuj, kiuj forklinas la rajton de fremdulo kaj Min ne timas, diras la Eternulo Cebaot.
6 Ăar Mi, la Eternulo, ne ■an°i°as; kaj vi, ho filoj de Jakob, ne nenii°os.


7 De post la tagoj de viaj patroj vi deturnis vin de Miaj le°oj kaj ne observas ilin; revenu al Mi, kaj tiam Mi returnos Min al vi, diras la Eternulo Cebaot. Sed vi diras: En kio ni devas reveni?
8 Ău povas homo ruzi kontrař Dio? tamen vi ruzas kontrař Mi. Vi diras: En kio ni ruzas kontrař Vi? En la dekona╝o kaj la oferdonoj.
9 Sub la malbeno vi ruini°as, sed kontrař Mi vi ruzas, la tuta popolo.
10 Alportu la tutan dekona╝on en la provizejon, por ke estu man°a╝o en Mia domo, kaj elprovu Min per tio, diras la Eternulo Cebaot, Šu Mi ne malfermos al vi la aperturon de la Šielo kaj Šu Mi ne ver■os sur vin benon abundan.
11 Tiam Mi faros por vi malpermeson al la man°eganto, ke li ne pereigu al vi la fruktojn de la tero kaj ne senfruktigu al vi la vinberbranŠojn sur la kampo, diras la Eternulo Cebaot.
12 Kaj Šiuj nacioj nomos vin feliŠaj, Šar vi estos lando ravanta, diras la Eternulo Cebaot.


13 Arogantaj estas kontrař Mi viaj vortoj, diras la Eternulo. Tamen vi diras: Kion ni parolas kontrař Vi?
14 Vi parolas: Vane ni servas al Dio: kian profiton ni havas, se ni plenumas Liajn preskribojn kaj se ni iradas sen°oje antař la Eternulo Cebaot?
15 Tial ni diras, ke la malbonuloj estas feliŠaj, kaj la malpiuloj estas bone aran°itaj; ili incitas Dion, sed restas sendifektaj.
16 Sed tiuj, kiuj timas la Eternulon, diras al si reciproke: La Eternulo atentas kaj ařdas, kaj memorlibro estas skribata antař Li pri tiuj, kiuj timas la Eternulon kaj respektas Lian nomon.
17 Kaj ili estos Miaj, diras la Eternulo Cebaot, en la tago, kiam Mi aran°os Mian apartan trezoron; kaj Mi korfavoros ilin, kiel homo korfavoras sian filon, kiu servas al li.
18 Kaj vi denove vidos la diferencon inter virtulo kaj malvirtulo, inter tiu, kiu servas al Dio, kaj tiu, kiu ne servas al Li.

Ăapitro 4


1 Ăar jen venos tago, ardanta kiel forno; tiam Šiuj malhumiluloj kaj malbonaguloj estos kiel pajlo, kaj la venonta tago bruligos ilin tiel, diras la Eternulo Cebaot, ke °i ne restigos al ili radikon nek branŠon.
2 Sed por vi, kiuj respektas Mian nomon, levi°os suno de justeco, kaj sanigo estos en °iaj radioj, kaj vi eliros kaj saltados, kiel bone nutritaj bovidoj.
3 Kaj vi piedpremos la malpiulojn, Šar ili estos polvo sub la plandoj de viaj piedoj en tiu tago, kiun Mi aran°os, diras la Eternulo Cebaot.


4 Memoru la instruon de Mia servanto Moseo, kiun Mi donis al li sur Žoreb por la tuta Izrael, la le°ojn kaj preskribojn.
5 Jen Mi sendos al vi la profeton Elija, antař ol venos la granda kaj timinda tago de la Eternulo;
6 kaj li returnos la koron de la patroj al la infanoj, kaj la koron de la infanoj al iliaj patroj, por ke Mi, veninte, ne frapu la teron per anatemo.

Hosted by uCoz