LA EVANGELIO LAŢ
SANKTA MATEO

Ăapitro 1


1 La genealogia registro de Jesuo Kristo, filo de David, filo de Abraham.


2 Al Abraham naski°is Isaak, kaj al Isaak naski°is Jakob, kaj al Jakob naski°is Jehuda kaj liaj fratoj,
3 kaj al Jehuda naski°is Perec kaj Zera el Tamar, kaj al Perec naski°is Žecron, kaj al Žecron naski°is Ram,
4 kaj al Ram naski°is Aminadab, kaj al Aminadab naski°is NaÂ■on, kaj al NaÂ■on naski°is Salma,
5 kaj al Salma naski°is Boaz el RaÂab, kaj al Boaz naski°is Obed el Rut, kaj al Obed naski°is Ji■aj,
6 kaj al Ji■aj naski°is David, la re°o.

Kaj al David naski°is Salomono el la edzino de Urija,
7 kaj al Salomono naski°is ReÂabeam, kaj al ReÂabeam naski°is Abija, kaj al Abija naski°is Asa,
8 kaj al Asa naski°is Jeho■afat, kaj al Jeho■afat naski°is Joram, kaj al Joram naski°is Uzija,
9 kaj al Uzija naski°is Jotam, kaj al Jotam naski°is AÂaz, kaj al AÂaz naski°is Žizkija,
10 kaj al Žizkija naski°is Manase, kaj al Manase naski°is Amon, kaj al Amon naski°is Jo■ija,
11 kaj al Jo■ija naski°is JeÂonja kaj liaj fratoj, je la tempo de la translo°i°o en Babelon.


12 Kaj post la translo°i°o en Babelon, al JeÂonja naski°is Ůealtiel, kaj al Ůealtiel naski°is Zerubabel,
13 kaj al Zerubabel naski°is Abiud, kaj al Abiud naski°is Eljakim, kaj al Eljakim naski°is Azor,
14 kaj al Azor naski°is Cadok, kaj al Cadok naski°is AÂim, kaj al AÂim naski°is Eliud,
15 kaj al Eliud naski°is Eleazar, kaj al Eleazar naski°is Mattan, kaj al Mattan naski°is Jakob,
16 kaj al Jakob naski°is Jozef, edzo de Maria, el kiu estis naskita Jesuo, kiu estas nomata Kristo.


17 Tial Šiuj generacioj de Abraham °is David estas dek kvar generacioj, kaj de David °is la translo°i°o en Babelon dek kvar generacioj, kaj de la translo°i°o en Babelon °is la Kristo dek kvar generacioj.


18 Kaj la naski°o de Jesuo Kristo estis tiamaniere: kiam lia patrino Maria estis fianŠinigita al Jozef, antař ol ili kunvenis, ■i trovi°is graveda per la Sankta Spirito.
19 Kaj ■ia edzo Jozef, estante justulo, kaj ne volante meti ■in al publika malhonoro, volis ■in sekrete forsendi.
20 Sed kiam li pripensis tion, jen an°elo de la Eternulo aperis al li en son°o, dirante: Jozef, filo de David, ne timu preni al vi vian edzinon Maria; Šar tio, kio naski°os de ■i, estas per la Sankta Spirito.
21 Kaj ■i naskos filon; kaj vi nomos lin JESUO; Šar li savos sian popolon de °iaj pekoj.
22 Kaj Šio tio okazis, por ke plenumi°u tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante:


23 Jen virgulino gravedi°os kaj naskos filon, Kaj oni donos al li la nomon Emanuel;

tio estas, Dio kun ni.
24 Kaj Jozef, levi°inte el sia dormo, faris, kiel ordonis al li la an°elo de la Eternulo, kaj prenis al si sian edzinon;
25 kaj li ne ekkonis ■in, °is ■i naskis filon; kaj li donis al li la nomon JESUO.

Ăapitro 2


1 Kaj kiam Jesuo estis naskita en Bet-LeÂem de Judujo en la tempo de la re°o Herodo, jen sa°uloj el la oriento venis al Jerusalem, dirante:
2 Kie estas tiu, kiu estas naskita Re°o de la Judoj? Šar ni vidis lian stelon en la oriento, kaj venis, por adorklini°i al li.
3 Kaj kiam la re°o Herodo tion ařdis, li maltrankvili°is, kaj la tuta Jerusalem kun li.
4 Kaj kunveniginte Šiujn Šefpastrojn kaj skribistojn de la popolo, li demandis al ili, kie la Kristo devas naski°i.
5 Kaj ili diris al li: En Bet-LeÂem de Judujo, Šar per la profeto estas skribite jene:


6 Kaj vi, ho Bet-LeÂem, lando de Judujo, Neniel estas plej malgranda inter la regantoj de Judujo; Ăar el vi venos reganto, Kiu pa■tos Mian popolon Izrael.


7 Tiam Herodo sekrete venigis la sa°ulojn, kaj precize scii°is de ili pri la tempo, kiam aperis la stelo.
8 Kaj li sendis ilin al Bet-LeÂem, dirante: Iru kaj elserŠu zorge pri la knabeto; kaj kiam vi lin trovos, sciigu al mi, por ke mi ankař venu kaj adorklini°u al li.
9 Kaj ařdinte la re°on, ili ekvojiris; kaj jen la stelo, kiun ili vidis en la oriento, antařiris ilin, °is °i venis kaj staris super la loko, kie estis la juna knabeto.
10 Kaj vidante la stelon, ili °ojis kun tre granda °ojo.
11 Kaj veninte en la domon, ili vidis la knabeton kun lia patrino Maria, kaj adorklini°is al li; kaj malferminte siajn trezorojn, ili faligis sin kaj prezentis al li donacojn: oron kaj olibanon kaj mirhon.
12 Kaj avertite de Dio en son°o, ke ili ne iru returne al Herodo, ili foriris per alia vojo al sia lando.


13 Kaj post ilia foriro jen an°elo de la Eternulo aperis en son°o al Jozef, dirante: Levi°u, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj forrapidu en Egiptujon, kaj restu tie, °is mi parolos al vi; Šar Herodo serŠos la knabeton, por lin pereigi.
14 Kaj li levi°is, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon nokte, kaj migris en Egiptujon,
15 kaj restis tie °is la morto de Herodo; por ke plenumi°u tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante: El Egiptujo Mi vokis Mian filon.
16 Tiam Herodo, ekvidinte, ke li estas trompita de la sa°uloj, tre koleris; kaj sendinte, li mortigis Šiujn knabojn en Bet-LeÂem kaj en Šiuj °iaj Širkařa╝oj, havantajn du jarojn ař malpli, lař la tempo, pri kiu li precize scii°is de la sa°uloj.
17 Tiam plenumi°is tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome:


18 VoŠo estas ařdita en Rama, ěemado kaj maldolŠa plorado, RaÂel priploras siajn infanojn, Kaj ■i ne volas konsoli°i, Šar ili forestas.


19 Sed kiam Herodo mortis, jen an°elo de la Eternulo aperis en son°o al Jozef en Egiptujo, dirante:
20 Levi°u, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj iru en la landon de Izrael; Šar mortis tiuj, kiuj atencis la vivon de la knabeto.
21 Kaj li levi°is, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon, kaj venis en la landon de Izrael.
22 Sed kiam li ařdis, ke ArÂelao re°as en Judujo anstatař sia patro Herodo, li timis iri tien; kaj avertite de Dio en son°o, li fortiris sin en la regionojn de Galileo,
23 kaj venis al kaj lo°is en urbo nomata Nazaret, por ke plenumi°u tio, kio estis dirita per la profetoj, ke li estos nomata Nazaretano.

Ăapitro 3


1 En tiuj tagoj venis Johano, la Baptisto, predikante en la dezerto de Judujo,
2 kaj dirante: Pentu, Šar alproksimi°is la regno de la Šielo.
3 Ăar li estas tiu, pri kiu estis dirite per la profeto Jesaja:

VoŠo de krianto en la dezerto: Pretigu la vojon de la Eternulo, Rektigu Liajn irejojn.


4 Kaj tiu Johano havis sian vesta╝on el kamelaj haroj, kaj ledan zonon Širkař siaj lumboj, kaj lia nutra╝o estis akridoj kaj sova°a mielo.
5 Tiam eliris al li Jerusalem kaj la tuta Judujo kaj la tuta Širkařa╝o de Jordan;
6 kaj ili estis baptitaj de li en la rivero Jordan, konfesante siajn pekojn.
7 Kaj vidante multajn el la Fariseoj kaj Sadukeoj venantajn al lia baptado, li diris al ili: Ho vipuridoj! kiu vin avertis forkuri de la venonta kolero?
8 Donu do fruktojn tařgajn por pento;
9 kaj ne pensu diri en vi: Ni havas Abrahamon kiel patron; Šar mi diras al vi, ke Dio povas el Ši tiuj ■tonoj starigi idojn al Abraham.
10 Kaj jam la hakilo ku■as Še la radiko de la arboj; tial Šiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata, kaj ╝etata en fajron.
11 Mi ja vin baptas per akvo por pento; sed tiu, kiu venas post mi, estas pli potenca ol mi; liajn ■uojn mi ne estas inda porti; li vin baptos per la Sankta Spirito kaj per fajro;
12 lia ventumilo estas en lia mano, kaj li elpurigos sian dra■ejon, kaj li kolektos sian tritikon en la grenejon; sed la grenventuma╝on li bruligos per fajro neestingebla.


13 Tiam venis Jesuo el Galileo al Jordan al Johano, por esti baptata de li.
14 Sed tiu lin malakceptis, dirante: Mi bezonas esti baptata de vi, kaj Šu vi venas al mi?
15 Sed Jesuo responde diris al li: Lasu do, Šar tiel decas al ni plenumi Šian justecon. Tiam li lasis lin.
16 Kaj Jesuo, baptite, supreniris tuj el la akvo; kaj jen la Šielo malfermi°is, kaj li vidis la Spiriton de Dio malsuprenirantan kiel kolombo, kaj venantan sur lin;
17 kaj jen voŠo el la Šielo, dirante: Ăi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron.

Ăapitro 4


1 Tiam Jesuo estis kondukita supren de la Spirito en la dezerton, por esti tentata de la diablo.
2 Kaj fastinte kvardek tagojn kaj kvardek noktojn, li poste malsatis.
3 Kaj la tentanto venis, kaj diris al li: Se vi estas Filo de Dio, ordonu, ke tiuj ■tonoj fari°u panoj.
4 Sed responde li diris: Estas skribite: Ne per la pano sole vivas homo, sed per Šiu vorto, kiu eliras el la bu■o de Dio.
5 Poste la diablo portis lin en la sanktan urbon, kaj starigis lin sur la tegmenta pinto de la templo,
6 kaj diris al li: Se vi estas Filo de Dio, ╝etu vin malsupren, Šar estas skribite:

Al Siaj an°eloj Li ordonos pri vi, Kaj sur la manoj ili vin portos, Por ke vi ne falpu■i°u sur ■tono per via piedo.


7 Jesuo diris al li: Ankař estas skribite: Ne provu la Eternulon, vian Dion.
8 Denove la diablo portis lin al monto tre alta, kaj montris al li Šiujn regnojn de la mondo kaj ilian gloron,
9 kaj diris al li: Ăion tion mi donos al vi, se vi faligos vin kaj adorklini°os al mi.
10 Tiam Jesuo diris al li: Foriru, Satano! Šar estas skribite: Al la Eternulo, via Dio, vi adorklini°u, kaj al Li sola vi servu.
11 Tiam la diablo forlasis lin, kaj jen an°eloj venis kaj servadis al li.


12 Kaj ařdinte, ke Johano estas arestita, li foriris en Galileon;
13 kaj lasinte Nazareton, li venis al kaj lo°is en Kapernaum apudmara, en la limoj de Zebulun kaj Naftali;
14 por ke plenumi°u tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:


15 Lando de Zebulun kaj lando de Naftali, Lařvoje de la maro, transe de Jordan, Galileo de la nacioj,
16 La popolo, sidanta en mallumo, Ekvidis grandan lumon, Kaj al homoj, sidantaj en lando de ombra morto, ekbrilis lumo.


17 De tiam Jesuo komencis prediki, kaj diri: Pentu, Šar la regno de la Šielo alproksimi°is.


18 Kaj piedirante apud la maro de Galileo, li vidis du fratojn, Simonon, kiu estis nomata Petro, kaj Andreon, lian fraton, ╝etantajn reton en la maron, Šar ili estis fi■kaptistoj.
19 Kaj li diris al ili: Venu post mi, kaj mi faros vin kaptistoj de homoj.
20 Kaj ili tuj forlasis la retojn, kaj sekvis lin.
21 Kaj antařenirinte de tie, li vidis aliajn du fratojn, Jakobon, filon de Zebedeo, kaj Johanon, lian fraton, en la ■ipeto kun ilia patro Zebedeo, riparantajn siajn retojn; kaj li vokis ilin.
22 Kaj ili tuj forlasis la ■ipeton kaj sian patron, kaj sekvis lin.


23 Kaj Jesuo trairis tra la tuta Galileo, instruante en iliaj sinagogoj, kaj predikante la evangelion de la regno, kaj kuracante Šian malsanon kaj Šian malforta╝on inter la popolo.
24 Kaj lia famo disvasti°is en la tuta Sirio; kaj oni alkondukis al li Šiujn malsanulojn, malfortigitajn de diversaj malsanoj kaj turmentoj, demonhavantojn, epilepsiulojn, kaj paralizulojn, kaj li resanigis ilin.
25 Kaj grandaj homamasoj lin sekvis el Galileo kaj Dekapolis kaj Jerusalem kaj Judujo kaj el trans Jordan.

Ăapitro 5


1 Kaj vidinte la homamasojn, li supreniris sur la monton, kaj kiam li sidi°is, liaj disŠiploj venis al li;
2 kaj malferminte la bu■on, li instruis ilin, dirante:


3 FeliŠaj estas la malriŠaj en spirito, Šar ilia estas la regno de la Šielo.


4 FeliŠaj estas la plorantaj, Šar ili konsoli°os.


5 FeliŠaj estas la humilaj, Šar ili heredos la teron.


6 FeliŠaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, Šar ili sati°os.


7 FeliŠaj estas la kompatemaj, Šar ili ricevos kompaton.


8 FeliŠaj estas la kore puraj, Šar ili vidos Dion.


9 FeliŠaj estas la pacigantoj, Šar filoj de Dio ili estos nomataj.


10 FeliŠaj estas tiuj, kiuj estas persekutitaj pro justeco, Šar ilia estas la regno de la Šielo.
11 FeliŠaj estas vi, kiam oni vin riproŠos kaj persekutos kaj false vin kalumnios pro mi.
12 ěoju kaj ravi°u, Šar via rekompenco estos granda en la Šielo; Šar tiel oni persekutis la profetojn, kiuj estis antař vi.


13 Vi estas la salo de la tero; sed se la salo sengusti°is, per kio °i estos salita? °i jam tařgas por nenio, krom por esti el╝etita kaj piedpremita de homoj.
14 Vi estas la lumo de la mondo. Urbo starigita sur monto ne povas esti ka■ita.
15 Kiam oni bruligas lampon, oni metas °in ne sub grenmezurilon, sed sur la lampingon; kaj °i lumas sur Šiujn, kiuj estas en la domo.
16 Tiel same via lumo lumu antař homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la Šielo.


17 Ne pensu, ke mi venis, por detrui la le°on ař la profetojn; mi venis, ne por detrui, sed por plenumi.
18 Vere mi diras al vi: ěis la Šielo kaj la tero forpasos, nek unu joto nek unu streketo forpasos de la le°o, °is Šio plenumi°os.
19 Tial, kiu malobservos unu el Ši tiuj plej malgrandaj ordonoj kaj tiel instruos homojn, tiu estos nomata la plej malgranda en la regno de la Šielo; sed kiu faros ilin kaj instruos, tiu estos nomata granda en la regno de la Šielo.
20 Ăar mi diras al vi, ke se via justeco ne superos la justecon de la skribistoj kaj la Fariseoj, vi tute ne eniros en la regnon de la Šielo.


21 Vi ařdis, ke estas dirite al la antikvuloj: Ne mortigu, kaj kiu mortigos, tiu estos en dan°ero de ju°ado;
22 sed mi diras al vi, ke kiu koleras kontrař sia frato, tiu estos en dan°ero de ju°ado; kaj kiu diros al sia frato: Raka, tiu estos en dan°ero de la sinedrio; kaj kiu diros: Malsa°ulo, tiu estos en dan°ero de Gehena de fajro.
23 Tial, se vi prezentas vian oferon Še la altaro, kaj tie memoras, ke via frato havas ion kontrař vi,
24 lasu tie vian oferon antař la altaro, kaj foriru, unue paci°u kun via frato, kaj poste venu kaj prezentu vian oferon.
25 Konsentu rapide kun via kontrařulo, dum vi estas kun li sur la vojo, por ke la kontrařulo ne transdonu vin al la ju°isto, kaj la ju°isto al la subulo, kaj por ke vi ne estu ╝etita en malliberejon.
26 Vere mi diras al vi, ke vi neniel eliros el tie, °is vi pagos la lastan kodranton.


27 Vi ařdis, ke estas dirite: Ne adultu;
28 sed mi diras al vi, ke Šiu, kiu rigardas virinon, por deziri ■in, jam adultis je ■i en sia koro.
29 Kaj se via dekstra okulo faligas vin, el■iru kaj for╝etu °in; Šar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo estus ╝etita en Gehenan.
30 Kaj se via dekstra mano faligas vin, detranŠu kaj for╝etu °in; Šar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo irus en Gehenan.
31 Estas ankař dirite: Kiu forsendos sian edzinon, tiu donu al ■i eksedzigan leteron;
32 sed mi diras al vi, ke Šiu, kiu forsendas sian edzinon, krom pro malŠasteco, igas ■in adulti; kaj kiu edzi°os kun forsenditino, tiu adultas.


33 Plue, vi ařdis, ke estas dirite al la antikvuloj: Ne rompu ╝urojn, sed plenumu viajn ╝urojn antař la Eternulo;
34 sed mi diras al vi: Tute ne ╝uru; nek per la Šielo, Šar °i estas la trono de Dio;
35 nek per la tero, Šar °i estas la benketo de Liaj piedoj; nek per Jerusalem, Šar °i estas urbo de la granda Re°o.
36 Nek ╝uru per via kapo, Šar vi ne povas fari eŠ unu haron blanka ař nigra.
37 Sed via parolo estu: Jes, jes, ne, ne; Šio ekster tio estas el malbono.


38 Vi ařdis, ke estas dirite: Okulon pro okulo, kaj denton pro dento;
39 sed mi diras al vi: Ne rezistu al malbono; sed al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankař la alian.
40 Kaj se iu deziras procesi kontrař vi, por forpreni vian tunikon, lasu lin preni ankař vian mantelon.
41 Kaj se iu devigas vin iri unu mejlon, iru kun li du.
42 Donu al tiu, kiu petas de vi; kaj ne deturnu vin de tiu, kiu deziras prunti de vi.


43 Vi ařdis, ke estas dirite: Amu vian proksimulon, kaj malamu vian malamikon;
44 sed mi diras al vi: Amu viajn malamikojn, kaj pre°u por viaj persekutantoj;
45 por ke vi estu filoj de via Patro, kiu estas en la Šielo; Šar Li levas Sian sunon sur la malbonulojn kaj bonulojn, kaj sendas pluvon sur la justulojn kaj la maljustulojn.
46 Ăar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havas? Šu ne tion saman faras eŠ la impostistoj?
47 Kaj se vi salutas nur sole viajn fratojn, kion ekstran vi faras? Šu ne tion saman faras eŠ la nacianoj?
48 Estu do perfektaj, kiel ankař via Šiela Patro estas perfekta.

Ăapitro 6


1 Gardu vin, ke vi ne faru vian justa╝on antař homoj, por esti alrigardataj de ili; alie vi ne havas rekompencon Še via Patro, kiu estas en la Šielo.


2 Tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antař vi, kiel faras la hipokrituloj en la sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron Še homoj. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon.
3 Sed kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra;
4 por ke via almozo estu en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.


5 Kaj kiam vi pre°as, ne estu kiel la hipokrituloj; Šar ili amas pre°i, starante en la sinagogoj kaj Še la anguloj de la stratoj, por montri sin al homoj. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon.
6 Sed vi, kiam vi pre°as, eniru en vian Šambreton, kaj ■losinte vian pordon, pre°u al via Patro, kiu estas en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.
7 Kaj dum via pre°ado ne vante ripetadu, kiel la nacianoj; Šar ili supozas, ke ili estos ařskultitaj pro sia multvorteco.
8 Ne estu similaj al ili; Šar via Patro scias, kion vi bezonas, antař ol vi petas de Li.
9 Vi do pre°u jene: Patro nia, kiu estas en la Šielo, Via nomo estu sanktigita.
10 Venu Via regno, plenumi°u Via volo, kiel en la Šielo, tiel ankař sur la tero.
11 Nian panon Šiutagan donu al ni hodiař.
12 Kaj pardonu al ni niajn ■uldojn, kiel ankař ni pardonas al niaj ■uldantoj.
13 Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
14 Ăar se vi pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro Šiela ankař pardonos al vi.
15 Sed se vi ne pardonas al homoj iliajn kulpojn, via Patro ankař ne pardonos viajn kulpojn.


16 Kaj kiam vi fastas, ne estu kiel la hipokrituloj, kun mal°oja mieno; Šar ili malbeligas sian viza°on, por ke al homoj ili ■ajnu fasti. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon.
17 Sed fastante, vi oleu vian kapon kaj lavu vian viza°on;
18 por ke vi ne al homoj ■ajnu fasti, sed al via Patro en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.


19 Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas, kaj kie ■telistoj trafosas kaj ■telas;
20 sed provizu al vi trezorojn en la Šielo, kie nek tineo nek rusto konsumas, kaj kie ■telistoj nek trafosas nek ■telas;
21 Šar kie estas via trezoro, tie estos ankař via koro.
22 La lampo de la korpo estas la okulo; se do via okulo estas sendifekta, via tuta korpo estos luma.
23 Sed se via okulo estas malbona, via tuta korpo estos malluma. Se do la lumo en vi estas mallumo, kiel densa estas la mallumo!
24 Neniu povas esti sklavo por du sinjoroj; Šar ař li malamos unu kaj amos la alian, ař li ali°os al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi al Dio kaj al Mamono!
25 Tial mi diras al vi: Ne zorgu pri via vivo, kion vi man°u, ař kion vi trinku; nek pri via korpo, kion vi surmetu. Ău la vivo ne estas pli ol nutra╝o, kaj la korpo pli ol vesta╝o?
26 Rigardu la birdojn de la Šielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro Šiela ilin nutras. Ău vi ne multe pli valoras ol ili?
27 Kaj kiu el vi per zorgado povas aldoni unu ulnon al sia staturo?
28 Kaj kial vi zorgas pri vesta╝o? Pripensu la liliojn de la kampo, kiel ili kreskas; ili ne laboras, nek ■pinas;
29 tamen mi diras al vi, ke eŠ Salomono en sia tuta gloro ne estis ornamita, kiel unu el Ši tiuj.
30 Sed se Dio tiel vestas la kampan herba╝on, kiu ekzistas hodiař, kaj morgař estos ╝etata en fornon, kiom pli certe Li vestos vin, ho malgrandfiduloj?
31 Tial ne zorgu, dirante: Kion ni man°u? ař: Kion ni trinku? ař: Kion ni surmetu?
32 Ăar pri Šio tio serŠas la nacianoj; Šar via Patro Šiela scias, ke vi bezonas Šion tion.
33 Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj Šio tio estos aldonita al vi.
34 Tial ne zorgu pri la morgařa tago, Šar la morgařa tago zorgos pri si mem. SufiŠa por la tago estas °ia propra malbono.

Ăapitro 7


1 Ne ju°u, por ke vi ne estu ju°ataj.
2 Ăar per kia ju°o vi ju°os, per tia vi estos ju°itaj; kaj per kia mezuro vi mezuros, per tia oni mezuros al vi.
3 Kaj kial vi rigardas la lignereton en la okulo de via frato, kaj ne pripensas la trabon en via okulo?
4 Kiel vi diros al via frato: Lasu min eltiri la lignereton el via okulo; kaj jen la trabo en via propra okulo?
5 Hipokritulo, eligu unue la trabon el via okulo, kaj tiam vi klare vidos, por eltiri la lignereton el la okulo de via frato.


6 Ne donu sankta╝on al la hundoj, nek ╝etu viajn perlojn antař la porkoj; por ke ili ne premu ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, dis■iru vin.


7 Petu, kaj estos donite al vi; serŠu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi;
8 Šar Šiu petanto ricevas, kaj la serŠanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite.
9 Plue, kiu homo el vi, kies filo de li petos panon, donos al li ■tonon;
10 ař se li petos fi■on, donos al li serpenton?
11 Se do vi, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, kiu estas en la Šielo, donos bona╝ojn al tiuj, kiuj petas de Li?
12 Ăion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankař faru al ili; Šar Ši tio estas la le°o kaj la profetoj.


13 Eniru tra la mallar°a pordo, Šar lar°a estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo, kaj multaj tra °i eniras.
14 Ăar mallar°a estas la pordo kaj malvastigita estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj °in trovas.


15 Gardu vin kontrař la falsaj profetoj, kiuj venas al vi en ■afaj feloj, sed interne estas rabemaj lupoj.
16 Per iliaj fruktoj vi konos ilin. Ău el dornarbetoj oni kolektas vinberojn, ař el kardoj figojn?
17 Tiel Šiu bona arbo donas bonajn fruktojn, sed putra arbo donas malbonajn fruktojn.
18 Bona arbo ne povas doni malbonajn fruktojn, nek putra arbo doni bonajn fruktojn.
19 Ăiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata kaj ╝etata en fajron.
20 Tial per iliaj fruktoj vi konos ilin.
21 Ne Šiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la Šielo; sed tiu, kiu plenumas la volon de mia Patro, kiu estas en la Šielo.
22 Multaj diros al mi en tiu tago: Sinjoro, Sinjoro, Šu ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo faris multajn potenca╝ojn?
23 Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin; fori°u de mi, vi farantoj de maljusteco.
24 Tial Šiu, kiu ařdas Ši tiujn miajn parolojn kaj plenumas ilin, estos komparata al sa°a viro, kiu konstruis sian domon sur roko;
25 kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj albatis tiun domon, kaj °i ne falis; Šar °i estis fondita sur roko.
26 Kaj Šiu, kiu ařdas Ši tiujn miajn parolojn kaj ne plenumas ilin, estos komparata al viro malsa°a, kiu konstruis sian domon sur la sablo;
27 kaj falis pluvo, kaj venis inundoj, kaj blovis ventoj, kaj sin ╝etis sur tiun domon, kaj °i falis; kaj granda estis °ia falo.


28 Kaj kiam Jesuo finis tiujn parolojn, la homamasoj miregis pri lia instruado;
29 Šar li instruis ilin, kiel havanta ařtoritaton, kaj ne kiel iliaj skribistoj.

Ăapitro 8


1 Kaj kiam li malsupreniris de la monto, lin sekvis grandaj homamasoj.
2 Kaj jen venis al li leprulo kaj adorklini°is al li, dirante: Sinjoro, se vi volas, vi povas min purigi.
3 Kaj li etendis la manon kaj tu■is lin, dirante: Mi volas; estu purigita. Kaj tuj lia lepro estis purigita.
4 Kaj Jesuo diris al li: Zorgu, ke vi diru al neniu. Sed iru, montru vin al la pastro, kaj oferu la donon, kiun Moseo ordonis, por atesto al ili.


5 Kaj kiam li eniris en Kapernaumon, venis al li centestro, petante lin,
6 kaj dirante: Sinjoro, mia knabo ku■as paralizulo en la domo, kaj terure suferas.
7 Kaj li diris al li: Mi venos, kaj sanigos lin.
8 Kaj la centestro responde diris: Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi venu sub mian tegmenton; sed nur parolu vorte, kaj mia knabo sani°os.
9 Ăar mi ankař estas homo sub ařtoritato, havante soldatojn sub mi; kaj mi diras al Ši tiu: Iru; kaj li iras; kaj al alia: Venu; kaj li venas; kaj al mia sklavo: Faru Ši tion; kaj li °in faras.
10 Kaj kiam Jesuo tion ařdis, li miris, kaj diris al la sekvantoj: Vere mi diras al vi, ke Še neniu en Izrael mi trovis tiom da fido.
11 Kaj mi diras al vi, ke multaj venos el la oriento kaj la okcidento, kaj sidi°os kun Abraham kaj Isaak kaj Jakob en la regno de la Šielo;
12 sed la filoj de la regno estos el╝etitaj en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
13 Kaj Jesuo diris al la centestro: Iru; kiel vi kredis, tiel estu farite al vi. Kaj lia knabo sani°is en tiu sama horo.


14 Kaj kiam Jesuo venis en la domon de Petro, li vidis lian bopatrinon ku■anta, malsana de febro.
15 Kaj li tu■is ■ian manon, kaj la febro forlasis ■in; kaj ■i levi°is kaj servis al li.
16 Kaj kiam vesperi°is, oni venigis al li multajn demonhavantojn; kaj li elpelis la spiritojn per vorto, kaj sanigis Šiujn malsanulojn;
17 por ke plenumi°u tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome: Li mem prenis niajn malforta╝ojn kaj portis niajn malsanojn.


18 Kaj kiam Jesuo vidis Širkař si grandan homamason, li ordonis transiri al la alia bordo.
19 Kaj venis unu skribisto, kaj diris al li: Majstro, mi vin sekvos, kien ajn vi iros.
20 Kaj Jesuo diris al li: La vulpoj havas kavojn, kaj la birdoj de la Šielo havas ripozejojn; sed la Filo de homo ne havas, kie ku■igi sian kapon.
21 Kaj alia el la disŠiploj diris al li: Sinjoro, permesu al mi unue iri kaj enterigi mian patron.
22 Sed Jesuo diris al li: Sekvu min, kaj lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn.


23 Kaj kiam li eniris en ■ipeton, liaj disŠiploj lin sekvis.
24 Kaj jen okazis granda malsereno sur la maro, tiel ke la ■ipeto estis kovrita de la ondoj; sed li dormadis.
25 Kaj ili venis, kaj vekis lin, dirante: Sinjoro, savu; ni pereas.
26 Kaj li diris al ili: Kial vi estas timemaj, ho malgrandfiduloj? Tiam li levi°is, kaj admonis la ventojn kaj la maron; kaj fari°is granda sereno.
27 Kaj la homoj miregis, dirante: Kia estas Ši tiu, ke eŠ la ventoj kaj la maro lin obeas?


28 Kaj kiam li venis al la alia bordo, en la landon de la Gadaranoj, lin renkontis du demonhavantoj, elvenante el inter la tomboj, tre furiozaj, tiel, ke neniu povis preterpasi per tiu vojo.
29 Kaj jen ili kriis, dirante: Kio estas inter ni kaj vi, ho Filo de Dio? Šu vi venis Ši tien, por turmenti nin antař la tempo?
30 Kaj malproksime de ili estis granda grego da porkoj, pa■ti°antaj tie.
31 Kaj la demonoj petegis lin, dirante: Se vi elpelos nin, forsendu nin en la gregon da porkoj.
32 Kaj li diris al ili: Iru. Kaj elirinte, ili foriris en la porkojn; kaj jen kuris la tuta grego malsupren de la kruta╝o en la maron, kaj pereis en la akvoj.
33 Kaj la pa■tistoj forkuris kaj iris en la urbon, kaj rakontis Šion, kaj pri la demonhavintoj.
34 Kaj jen la tuta urbo elvenis renkonte al Jesuo; kaj vidinte lin, ili petegis, ke li transiru el iliaj limoj.

Ăapitro 9


1 Kaj enirinte en ■ipeton, li transiris, kaj venis en sian propran urbon.
2 Kaj jen oni alportis al li paralizulon, ku■antan sur lito; kaj Jesuo, vidinte ilian fidon, diris al la paralizulo: Kura°u, filo, viaj pekoj estas pardonitaj.
3 Kaj jen iuj el la skribistoj diris en si: Ăi tiu blasfemas.
4 Kaj Jesuo, eksciante iliajn pensojn, diris: Kial vi pensas malbonon en viaj koroj?
5 Ăar kio estas pli facila, diri: Viaj pekoj estas pardonitaj; ař diri: Levi°u kaj piediru?
6 Sed por ke vi sciu, ke la Filo de homo havas ařtoritaton sur la tero pardoni pekojn--tiam li diris al la paralizulo: Levi°u, prenu vian liton, kaj iru al via domo.
7 Kaj li levi°is, kaj iris al sia domo.
8 Kaj vidinte tion, la homamasoj timis, kaj gloris Dion, kiu donis tian ařtoritaton al homoj.


9 Kaj Jesuo, forpasante de tie, vidis viron nomatan Mateo, sidantan Še la impostejo; kaj li diris al li: Sekvu min. Kaj li stari°is, kaj sekvis lin.


10 Kaj dum li sidis Še man°o en la domo, jen multaj impostistoj kaj pekuloj venis kaj sidi°is tie kun Jesuo kaj liaj disŠiploj.
11 Kaj vidinte tion, la Fariseoj diris al liaj disŠiploj: Kial via instruisto man°as kun impostistoj kaj pekuloj?
12 Kaj ařdinte tion, li diris: Ne la sanuloj bezonas kuraciston, sed la malsanuloj.
13 Sed iru, kaj lernu, kion signifas Ši tio: Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon; Šar mi venis, por alvoki ne justulojn, sed pekulojn.


14 Tiam alvenis al li la disŠiploj de Johano, dirante: Kial ni kaj la Fariseoj fastas ofte, sed viaj disŠiploj ne fastas?
15 Kaj Jesuo diris al ili: Ău la filoj de la edzi°ejo povas mal°oji, dum la fianŠo estas kun ili? Sed venos tagoj, kiam la fianŠo estos prenita for de ili, kaj tiam ili fastos.
16 Kaj neniu alkudras flika╝on el nefulita drapo sur malnovan veston, Šar la pleniga╝o forprenas de la vesto, kaj pli malbona ■ira╝o fari°as.
17 Ankař oni ne enver■as novan vinon en malnovajn felsakojn; alie la felsakoj krevos, kaj la vino elfluos, kaj la felsakoj detrui°os; sed oni enver■as novan vinon en novajn felsakojn, kaj ambař konservi°as.


18 Dum li tion parolis al ili, jen unu estro, alveninte, adorklini°is al li, dirante: Mia filino ╝us mortis; sed venu kaj metu vian manon sur ■in, kaj ■i vivos.
19 Kaj Jesuo levi°is, kaj sekvis lin, kaj ankař liaj disŠiploj.
20 Kaj jen virino, kiu jam dek du jarojn havis sangofluon, venis malantař lin kaj tu■is la randon de lia mantelo;
21 Šar ■i diris en si: Se mi nur tu■os lian mantelon, mi estos sanigita.
22 Kaj Jesuo, sin turninte kaj vidinte ■in, diris: Kura°u, filino; via fido vin savis. Kaj en tiu sama horo la virino resani°is.
23 Kaj Jesuo, veninte en la domon de la estro kaj vidinte la flutistojn kaj la homamason bruantajn,
24 diris: Foriru; Šar la knabineto ne mortis, sed dormas. Kaj ili mokridis lin.
25 Sed kiam la homamaso estis elpelita, li eniris, kaj prenis ■ian manon; kaj la knabineto levi°is.
26 Kaj disiris tiu famo en tiun tutan regionon.


27 Kaj kiam Jesuo foriris de tie, du blinduloj sekvis lin, kriante kaj dirante: Kompatu nin, ho filo de David.
28 Kaj kiam li venis en la domon, la blinduloj alvenis al li, kaj Jesuo diris al ili: Ău vi kredas, ke mi povas fari Ši tion? Ili diris al li: Jes, Sinjoro.
29 Tiam li tu■is iliajn okulojn, dirante: Estu al vi lař via fido.
30 Kaj iliaj okuloj malfermi°is. Kaj Jesuo severe ordonis al ili: Gardu vin, ke neniu tion sciu.
31 Sed elirinte, ili disvastigis lian famon en tiu tuta regiono.


32 Kaj dum ili eliris, jen oni alportis al li mutan demonhavanton.
33 Kaj kiam la demono estis elpelita, la mutulo parolis; kaj la homamasoj miris, dirante: Neniam tia afero estas vidita en Izrael.
34 Sed la Fariseoj diris: Per la estro de la demonoj li elpelas demonojn.


35 Kaj Jesuo trairis Šiujn urbojn kaj vila°ojn, instruante en iliaj sinagogoj, kaj predikante la evangelion de la regno, kaj sanigante Šian malsanon kaj Šian malforta╝on.
36 Kaj vidante la homamasojn, li estis kortu■ita pri ili, Šar ili estis mizerigitaj kaj disigitaj, kiel ■afoj ne havantaj pa■tiston.
37 Tiam li diris al siaj disŠiploj: La rikolto ja estas abunda, sed la laborantoj estas malmultaj.
38 Petu do la Sinjoron de la rikolto, ke Li sendu laborantojn en Sian rikolton.

Ăapitro 10


1 Kaj li alvokis al si la dek du disŠiplojn, kaj donis al ili ařtoritaton super malpuraj spiritoj, por elpeli ilin, kaj por sanigi Šian malsanon kaj Šian malforta╝on.


2 Kaj la nomoj de la dek du apostoloj estas jenaj: la unua, Simon, kiu estis nomata Petro, kaj lia frato Andreo, Jakobo, filo de Zebedeo, kaj lia frato Johano,
3 Filipo kaj Bartolomeo, Tomaso, kaj Mateo, impostisto, Jakobo, filo de Alfeo, kaj Tadeo,
4 Simon, la Fervorulo, kaj Judas Iskariota, kiu ankař perfidis lin.
5 Ăi tiujn dek du Jesuo forsendis, kaj ordonis al ili, dirante:

Ne iru sur vojon de nacianoj, kaj ne eniru en urbon de Samarianoj;
6 sed iru prefere al la perditaj ■afoj de la domo de Izrael.
7 Kaj dum vi iros, prediku, dirante: La regno de la Šielo alproksimi°is.
8 Malsanulojn sanigu, mortintojn levu, leprulojn purigu, demonojn elpelu: donace vi ricevis, donace donu.
9 Ne provizu oron nek ar°enton nek kupron en viajn zonojn,
10 nek saketon por voja°o, nek du tunikojn, nek ■uojn, nek bastonon; Šar la laboranto meritas sian nutra╝on.
11 Kaj en iu ajn urbo ař vila°o, en kiun vi eniros, demandu, kiu tie estas inda; kaj lo°u tie, °is vi foriros.
12 Kaj venante en la domon, salutu °in.
13 Kaj se la domo estas inda, via paco venu sur °in; sed se °i ne estas inda, via paco revenu al vi.
14 Kaj se iu ne akceptos vin, nek ařskultos viajn vortojn, tiam forirante el tiu domo ař tiu urbo, deskuu la polvon de viaj piedoj.
15 Vere mi diras al vi: Pli elporteble estos por la lando de Sodom kaj Gomora en la tago de ju°ado, ol por tiu urbo.


16 Jen mi forsendas vin kiel ■afojn meze de lupoj; estu do prudentaj kiel serpentoj, kaj simplaj kiel kolomboj.
17 Sed gardu vin kontrař la homoj; Šar ili transdonos vin al sinedrioj, kaj en siaj sinagogoj ili vin skur°os;
18 kaj antař provincestrojn kaj re°ojn vi estos kondukitaj pro mi, por atesto al ili kaj al la nacianoj.
19 Sed kiam ili transdonos vin, ne zorgu, kiel ař kion vi parolos; Šar estos donita al vi en tiu horo tio, kion vi parolos.
20 Ăar parolas ne vi, sed la Spirito de via Patro parolas en vi.
21 Kaj frato transdonos fraton al morto, kaj patro filon; kaj infanoj ribelos kontrař gepatroj kaj mortigos ilin.
22 Kaj vi estos malamataj de Šiuj pro mia nomo; sed kiu persistos °is la fino, tiu estos savita.
23 Kaj kiam oni vin persekutos en unu urbo, forkuru en alian; Šar vere mi diras al vi: Vi ne trairos la urbojn de Izrael, antař ol venos la Filo de homo.


24 DisŠiplo ne estas super sia instruanto, nek sklavo super sia sinjoro.
25 SufiŠas por la disŠiplo, ke li estu kiel lia instruanto, kaj la sklavo, kiel lia sinjoro. Se oni nomis la dommastron Baal-Zebub, kiom pli ankař liajn domanojn!
26 Tial ne timu ilin, Šar nenio estas kovrita, kio ne estos elmontrita, kaj nenio ka■ita, kio ne estos konigita.
27 Kion mi diras al vi en la mallumo, tion parolu en la lumo; kaj kion vi ařdas en la orelon, tion proklamu sur la tegmentoj.
28 Kaj ne timu tiujn, kiuj mortigas la korpon, sed ne povas mortigi la animon; sed prefere timu Tiun, kiu povas pereigi kaj animon kaj korpon en Gehena.
29 Ău oni ne vendas du paserojn por asaro? tamen unu el ili ne falos teren sen via Patro;
30 sed eŠ la haroj de via kapo estas Šiuj kalkulitaj.
31 Tial ne timu; vi valoras pli, ol multaj paseroj.
32 Ăiun do, kiu konfesos min antař homoj, mi ankař konfesos antař mia Patro, kiu estas en la Šielo.
33 Sed kiu malkonfesos min antař homoj, tiun mi ankař malkonfesos antař mia Patro, kiu estas en la Šielo.


34 Ne supozu, ke mi venis, por enkonduki pacon sur la teron; mi venis, por enkonduki ne pacon, sed glavon.
35 Ăar mi venis, por kontrařmeti viron kontrař lian patron, kaj filinon kontrař ■ian patrinon, kaj bofilinon kontrař ■ian bopatrinon;
36 kaj la domanoj de homo estos liaj malamikoj.
37 Kiu amas patron ař patrinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi; kaj kiu amas filon ař filinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi.
38 Kaj kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, tiu ne estas inda je mi.
39 Kiu trovas sian vivon, tiu °in perdos; kaj kiu perdas sian vivon pro mi, tiu °in trovos.


40 Kiu vin akceptas, tiu min akceptas; kaj kiu min akceptas, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis.
41 Kiu akceptas profeton en la nomo de profeto, tiu ricevos rekompencon de profeto; kaj kiu akceptas justulon en la nomo de justulo, tiu ricevos rekompencon de justulo.
42 Kaj kiu trinkigos nur tason da malvarma akvo al unu el Ši tiuj malgranduloj en la nomo de disŠiplo, vere mi diras al vi, tiu neniel perdos sian rekompencon.

Ăapitro 11


1 Kaj kiam Jesuo finis siajn ordonojn al siaj dek du disŠiploj, li foriris de tie, por instrui kaj prediki en iliaj urboj.


2 Kaj kiam Johano ařdis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj disŠiploj,
3 por diri al li: Ău vi estas la venonto, ař Šu ni atendu alian?
4 Kaj Jesuo responde diris al ili: Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi ařdas kaj vidas:
5 blinduloj ricevas vidpovon, kaj lamuloj mar■as, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj ařdas, kaj mortintoj levi°as, kaj al malriŠuloj evangelio estas predikata.
6 Kaj feliŠa estas Šiu, kiu ne falpu■i°as pro mi.
7 Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli al la homamasoj pri Johano: Kion vi eliris en la dezerton por rigardi? Šu junkon skuatan de la vento?
8 Sed kion vi eliris por vidi? Šu homon mole vestitan? Jen tiuj, kiuj portas molajn vestojn, trovi°as en domoj de re°oj.
9 Sed kion vi eliris por vidi? Šu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton.
10 Ăar li estas tiu, pri kiu estas skribite:

Jen Mi sendos Mian an°elon antař via viza°o, Kaj li preparos antař vi vian vojon.


11 Vere mi diras al vi: Inter naskitoj de virinoj ne aperis iu pli granda ol Johano, la Baptisto; tamen tiu, kiu estas nur malgranda en la regno de la Šielo, estas pli granda ol li.
12 Kaj de post la tagoj de Johano, la Baptisto, °is nun, la regno de la Šielo estas perfortata, kaj perfortuloj kaptas °in.
13 Ăar Šiuj profetoj kaj la le°o profetis °is Johano.
14 Kaj se vi volas tion ricevi, tiu estas Elija, kiu estis venonta.
15 Kiu havas orelon por ařdi, tiu ařdu.
16 Sed al kio mi komparu Ši tiun generacion? ěi similas al infanoj, kiuj sidas sur la placoj, kaj vokas al la ceteraj,
17 dirante: Ni flutis al vi, kaj vi ne dancis; ni lamentis, kaj vi ne ploris.
18 Ăar venis Johano, nek man°ante nek trinkante, kaj ili diras: Li havas demonon.
19 La Filo de homo venis, man°ante kaj trinkante, kaj ili diras: Jen man°egulo kaj vindrinkulo, amiko de impostistoj kaj pekuloj! Kaj la sa°eco estas pravigita de siaj faroj.


20 Tiam li komenci riproŠi la urbojn, en kiuj estis faritaj la plej multaj el liaj potencaj faroj; Šar ili ne pentis.
21 Ve al vi, Žorazin! Ve al vi, Betsaida! Ăar se en Tiro kaj Cidon estus faritaj tiuj potenca╝oj, kiuj estas faritaj en vi, antař longe ili jam pentus en saka╝o kaj cindro.
22 Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por Tiro kaj Cidon en la tago de ju°ado, ol por vi.
23 Kaj vi, Kapernaum! Šu vi estos altigita °is la Šielo? vi malsupreni°os °is Hades; Šar se en Sodom estus faritaj tiuj potenca╝oj, kiuj estas faritaj en vi, °i restus °is hodiař.
24 Tamen mi diras al vi: Estos pli elporteble por la lando de Sodom en la tago de ju°ado, ol por vi.


25 En tiu tempo Jesuo ekparolis kaj diris: Mi Vin gloras, ho Patro, Sinjoro de la Šielo kaj la tero, ke tion Vi ka■is for de sa°uloj kaj prudentuloj, kaj malka■is al infanoj;
26 jes, Patro, Šar tiel estis bone antař Vi.
27 Ăio estas transdonita al mi de mia Patro, kaj neniu konas la Filon krom la Patro, nek iu konas la Patron krom la Filo, kaj tiu, al kiu la Filo volas malka■i Lin.
28 Venu al mi Šiuj, kiuj estas laborantaj kaj ■ar°itaj, kaj mi vin ripozigos.
29 Metu sur vin mian jugon, kaj lernu Še mi, Šar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj.
30 Ăar mia jugo estas facila, kaj mia ■ar°o estas malpeza.

Ăapitro 12


1 En tiu tempo Jesuo iris en sabato tra la grenkampoj, kaj liaj disŠiploj malsatis, kaj komencis de■iri spikojn, kaj man°i.
2 Sed la Fariseoj, vidinte, diris al li: Jen viaj disŠiploj faras tion, kio ne estas permesata en sabato.
3 Sed li diris al ili: Ău vi ne legis, kion faris David, kiam malsatis li kaj liaj kunuloj?
4 ke li eniris en la domon de Dio, kaj man°is la panojn de propono, kiujn man°i ne estis permesate al li, nek al liaj kunuloj, sed nur al la pastroj?
5 Kaj Šu vi ne legis en la le°o, kiel en sabato la pastroj en la templo profanas la sabaton kaj estas senkulpaj?
6 Sed mi diras al vi, ke alestas Ši tie io pli granda ol la templo.
7 Sed se vi komprenus, kion signifas Ši tio: Mi deziras bonfaradon, sed ne oferon; vi ne kondamnus la senkulpajn.
8 Ăar la Filo de homo estas sinjoro de la sabato.


9 Kaj li foriris de tie, kaj eniris en ilian sinagogon;
10 kaj jen viro, havanta manon velkintan. Kaj oni demandis al li, dirante: Ău estas permesate sanigi en sabato? por ke ili povu lin akuzi.
11 Kaj li diris al ili: Kiu el vi, havanta unu ■afon, se °i falos en fosa╝on en sabato, ne ekprenos kaj levos °in?
12 Kiom do viro superas ■afon! Tial estas permesate bonfari en sabato.
13 Tiam li diris al la viro: Etendu vian manon. Kaj Ši tiu etendis °in, kaj °i tute resani°is kiel la alia.
14 Sed la Fariseoj eliris, kaj konsili°is kontrař li, kiamaniere lin pereigi.
15 Kaj Jesuo, eksciante, foriris de tie, kaj multaj lin sekvis; kaj li sanigis ilin Šiujn,
16 kaj admonis ilin, ke ili ne konatigu lin;
17 por ke plenumi°u tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:


18 Jen estas Mia servanto, kiun Mi elektis, Mia amata, en kiu Mia animo havas plezuron. Mi metos Mian Spiriton sur lin; Kaj li proklamos justecon al la nacioj.
19 Li ne disputados, nek lařte krios; Kaj oni ne ařdos sur la stratoj lian voŠon.
20 Kanon rompetitan li ne rompos, Kaj meŠon senfajri°antan li ne estingos, ěis li elsendos ju°on por venko.
21 Kaj al lia nomo esperos la nacioj.


22 Tiam oni kondukis al li demonhavanton, blindan kaj mutan; kaj li sanigis lin, tiel ke la mutulo parolis kaj vidis.
23 Kaj miris Šiuj homamasoj, kaj diris: Ău Ši tiu estas la filo de David?
24 Sed la Fariseoj, ařdinte, diris: Ăi tiu ne elpelas demonojn krom per Baal-Zebub, estro de la demonoj.
25 Kaj sciante iliajn pensojn, li diris al ili: Ăiu regno dividita kontrař si dezerti°as, kaj Šiu urbo ař domo dividita kontrař si ne starados;
26 kaj se Satano elpelas Satanon, li estas dividita kontrař si; kiel do staros lia regno?
27 Kaj se mi per Baal-Zebub elpelas demonojn, per kiu viaj filoj elpelas ilin? tial ili estos viaj ju°antoj.
28 Sed se mi per la Spirito de Dio elpelas demonojn, tiam la regno de Dio estas veninta sur vin.
29 Kaj kiel oni povas eniri en la domon de la fortulo kaj trarabi liajn poseda╝ojn, se unue li ne ligos la fortulon? kaj poste li trarabos lian domon.
30 Kiu ne estas kun mi, tiu estas kontrař mi; kaj kiu ne kolektas kun mi, tiu dis╝etas.
31 Tial mi diras al vi: Ăia peko kaj Šia blasfemo estos pardonita el homoj; sed la blasfemo kontrař la Spirito ne estos pardonita.
32 Kaj al iu, kiu parolos vorton kontrař la Filo de homo, tio estos pardonita; sed al iu, kiu parolos kontrař la Sankta Spirito, tio ne estos pardonita en Ši tiu mondo, nek en la venonta.
33 Ař faru la arbon bona kaj °ian frukton bona, ař faru la arbon malbona kaj °ian frukton malbona; Šar la arbo estas konata per la frukto.
34 Ho vipuridoj! kiel vi povas paroli bona╝ojn, estante malbonaj? Šar el la abundo de la koro la bu■o parolas.
35 La bona homo el sia bona trezoro elmetas bona╝ojn; kaj la malbona homo el sia malbona trezoro elmetas malbona╝ojn.
36 Kaj mi diras al vi, ke pro Šiu senutila vorto, kiun homoj parolos, ili donos respondon en la tago de ju°ado.
37 Ăar lař viaj vortoj vi estos pravigitaj, kaj lař viaj vortoj vi estos kondamnitaj.


38 Tiam iuj el la skribistoj kaj Fariseoj respondis al li, dirante: Majstro, ni deziras vidi signon de vi.
39 Sed li respondis kaj diris al ili: Malbona kaj adultema generacio serŠas signon; kaj neniu signo estos donita al °i krom la signo de la profeto Jona;
40 Šar kiel Jona estis tri tagojn kaj tri noktojn en la ventro de la marmonstro, tiel la Filo de homo estos tri tagojn kaj tri noktojn en la koro de la tero.
41 Viroj Nineveanoj staros en la ju°ado kun Ši tiu generacio, kaj kondamnos °in; Šar ili pentis pro la predikado de Jona; kaj jen iu pli granda ol Jona estas Ši tie.
42 La re°ino de la sudo levi°os en la ju°ado kun Ši tiu generacio, kaj kondamnos °in; Šar ■i venis el la finoj de la tero, por ařskulti la sa°on de Salomono; kaj jen iu pli granda ol Salomono estas Ši tie.
43 Sed kiam la malpura spirito eliras el homo, °i trairas tra senakvaj lokoj, serŠante ripozon, sed ne trovas °in.
44 Tiam °i diras: Mi reiros al mia domo, el kie mi eliris. Kaj alveninte, °i trovas °in vakanta, balaita, kaj ornamita.
45 Tiam °i iras, kaj kunprenas al si sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol °i mem, kaj ili eniras kaj lo°as tie; kaj la fina stato de tiu homo fari°as pli malbona, ol la unua. Tiel estos ankař al Ši tiu malbona generacio.


46 Dum li ankorař parolis al la homamasoj, jen lia patrino kaj liaj fratoj staris ekstere, dezirantaj paroli kun li.
47 Kaj iu diris al li: Jen via patrino kaj viaj fratoj staras ekstere, dezirantaj paroli kun vi.
48 Sed li responde diris al tiu, kiu parolis al li: Kiu estas mia patrino? kaj kiuj estas miaj fratoj?
49 Kaj etendinte la manon al siaj disŠiploj, li diris: Jen mia patrino kaj miaj fratoj!
50 Ăar kiu ajn faros la volon de mia Patro, kiu estas en la Šielo, tiu estas mia frato kaj mia fratino kaj mia patrino.

Ăapitro 13


1 En tiu tago Jesuo eliris el la domo kaj sidi°is apud la maro.
2 Kaj kolekti°is al li grandaj homamasoj, tiel ke li eniris en ■ipeton, kaj sidis; kaj la tuta homamaso staris sur la marbordo.
3 Kaj li multe parolis al ili per paraboloj, dirante: Jen semisto eliris, por semi;
4 kaj dum li semis, iuj semoj falis apud la vojo, kaj la birdoj venis kaj forman°is ilin;
5 kaj aliaj falis sur ■tonajn lokojn, kie ili ne havis multe da tero; kaj tuj ili ekkreskis, Šar ili ne havis profundecon de tero;
6 kaj kiam la suno levi°is, ili brulseki°is, kaj Šar ili ne havis radikon, ili forvelkis.
7 Kaj aliaj falis inter dornojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis ilin;
8 kaj aliaj falis sur la bonan teron, kaj donis frukton, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble.
9 Kiu havas orelojn, tiu ařdu.


10 Kaj la disŠiploj venis, kaj diris al li: Kial vi parolas al ili per paraboloj?
11 Kaj li respondis kaj diris al ili: Al vi estas donite scii la misterojn de la regno de la Šielo, sed al ili ne estas donite.
12 Ăar kiu ajn havas, al tiu estos donite, kaj li havos abundon; sed kiu ajn ne havas, for de tiu estos prenita eŠ tio, kion li havas.
13 Tial mi parolas al ili per paraboloj; Šar vidante, ili ne rimarkas, kaj ařdante, ili ne ařdas nek komprenas.
14 Kaj por ili plenumi°is tiu profeta╝o de Jesaja, kiu diras:

Ařdante, vi ařdos, sed ne komprenos; Kaj vidante, vi vidos, sed ne rimarkos;
15 Ăar la koro de tiu popolo grasi°is, Kaj iliaj oreloj ařdas malklare, Kaj siajn okulojn ili fermis; Por ke ili ne vidu per siaj okuloj, Kaj ne ařdu per siaj oreloj, Kaj ne komprenu per sia koro, Kaj ne rekonverti°u, Kaj ke Mi ne sanigu ilin.


16 Sed feliŠaj estas viaj okuloj, Šar ili vidas; kaj viaj oreloj, Šar ili ařdas.
17 Vere mi diras al vi, ke multaj profetoj kaj justuloj deziris vidi tion, kion vi vidas, sed ili ne vidis; kaj ařdi tion, kion vi ařdas, sed ili ne ařdis.
18 Vi do ařdu la parabolon de la semisto.
19 Kiam iu ařdas la vorton de la regno kaj ne komprenas °in, tiam venas la malbonulo, kaj forprenas tion, kio estas semita en lia koro. Ăi tiu estas la ricevinta semon apud la vojo.
20 Kaj tiu, kiu ricevis semon sur la ■tonaj lokoj, estas tiu, kiu ařdas la vorton kaj tuj kun °ojo akceptas °in;
21 sed li ne havas radikon en si, sed restas nur portempe, kaj kiam venas sufero ař persekuto pro la vorto, tuj li falpu■i°as.
22 Kaj kiu ricevis semon inter la dornoj, estas tiu, kiu ařdas la vorton; sed la zorgoj de la mondo kaj la trompo de riŠo sufokas la vorton, kaj li fari°as senfrukta.
23 Kaj kiu ricevis semon sur la bona tero, estas tiu, kiu ařdas la vorton kaj komprenas °in; kaj tiu ja portas frukton, kaj donas, jen centoble, jen sesdekoble, jen tridekoble.


24 Alian parabolon li proponis al ili, dirante: La regno de la Šielo similas al homo, kiu semis bonan semon en sia kampo;
25 sed dum homoj dormis, lia malamiko venis kaj semis lolon meze de la tritiko, kaj foriris.
26 Kaj kiam la trunketo kreskis kaj donis frukton, tiam aperis ankař la lolo.
27 Kaj la sklavoj de la dommastro venis, kaj diris al li: Sinjoro, Šu vi ne semis bonan semon en via kampo? De kie do °i havas lolon?
28 Kaj li diris al ili: Iu malamiko faris tion. Kaj la sklavoj diris al li: Ău vi do volas, ke ni iru kaj kolektu °in?
29 Sed li diris: Ne; por ke, kolektante la lolon, vi ne elradikigu ankař la tritikon.
30 Lasu al ambař kreski kune °is la rikolto; kaj en la tempo de la rikolto mi diros al la rikoltistoj: Kolektu unue la lolon, kaj ligu °in en faskojn, por bruligi °in; sed kolektu la tritikon en mian grenejon.


31 Alian parabolon li proponis al ili, dirante: La regno de la Šielo similas al sinapa semeto, kiun viro prenis kaj semis en sia kampo;
32 °i vere estas pli malgranda ol Šiuj semoj, sed kreskinte, °i estas pli granda ol la legomoj, kaj fari°as arbo, tiel ke venas la birdoj de la Šielo kaj lo°as en °iaj branŠoj.


33 Alian parabolon li parolis al ili: La regno de la Šielo similas al fermenta╝o, kiun virino prenis kaj ka■is en tri mezurojn da faruno, °is la tuto fermentis.


34 Ăion tion parolis Jesuo per paraboloj al la homamasoj, kaj sen parabolo li parolis nenion al ili;
35 por ke plenumi°u tio, kio estis dirita per la profeto, nome:

Mi malfermos per sentenco mian bu■on; Mi eldiros enigmojn el tempo antikva.


36 Tiam forsendinte la homamasojn, li venis en la domon; kaj liaj disŠiploj venis al li, dirante: Klarigu al ni la parabolon pri la lolo de la kampo.
37 Kaj responde li diris: Tiu, kiu semas la bonan semon, estas la Filo de homo;
38 kaj la kampo estas la mondo; kaj la bonaj semoj estas la filoj de la regno; kaj la lolo estas la filoj de la malbonulo;
39 kaj la malamiko, kiu ilin semis, estas la diablo; kaj la rikolto estas la fino de la monda°o; kaj la rikoltistoj estas an°eloj.
40 Kiel do la lolo estas kolektita kaj bruligita per fajro, tiel estos Še la fino de la monda°o.
41 La Filo de homo elsendos siajn an°elojn, kaj ili kolektos el lia regno Šiun falpu■ilon, kaj Šiujn, kiuj faras maljustecon,
42 kaj ╝etos ilin en la fornon de fajro; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
43 Tiam la justuloj brilos kiel la suno en la regno de sia Patro. Kiu havas orelojn, tiu ařdu.


44 La regno de la Šielo similas al ka■ita en kampo trezoro, kiun viro trovis kaj ka■is, kaj pro °ojo li iras kaj vendas Šion, kion li posedas, kaj aŠetas tiun kampon.


45 Cetere, la regno de la Šielo similas al komercisto, serŠanta belajn perlojn;
46 kaj trovinte unu multevaloran perlon, li iris kaj vendis Šion, kion li posedis, kaj aŠetis °in.


47 Plue, la regno de la Šielo similas al reto, kiu estis ╝etita en la maron kaj kolektis el Šiu speco,
48 kaj kiun, kiam °i pleni°is, oni suprentiris al la marbordo; kaj sidi°inte, ili kolektis la bonajn en ujojn, sed la malbonajn ili ╝etis eksteren.
49 Tiel estos en la fino de la monda°o: la an°eloj eliros, kaj apartigos la malbonulojn el inter la justuloj,
50 kaj ╝etos ilin en la fornon de fajro; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.


51 Ău vi komprenis Šion tion? Ili diris al li: Jes.
52 Kaj li diris al ili: Tial Šiu skribisto, disŠipligita en la regnon de la Šielo, similas al dommastro, kiu elportas el sia trezorejo objektojn novajn kaj malnovajn.


53 Kaj kiam Jesuo finis tiujn parabolojn, li foriris de tie.
54 Kaj veninte en sian patrujon, li instruis ilin en ilia sinagogo, tiel ke ili miris, kaj diris: De kie Ši tiu viro havas tian sa°econ kaj la potenca╝ojn?
55 Ău Ši tiu ne estas la filo de la Šarpentisto? Šu lia patrino ne estas nomata Maria? kaj liaj fratoj Jakobo kaj Joses kaj Simon kaj Judas?
56 Kaj Šu liaj fratinoj ne estas Šiuj Še ni? De kie do li Šion tion havas?
57 Kaj ili ofendi°is pro li. Sed Jesuo diris al ili: Profeto ne estas sen honoro, krom en sia patrujo kaj en sia domo.
58 Kaj pro ilia nekredemo li faris tie ne multajn potenca╝ojn.

Ăapitro 14


1 En tiu tempo la tetrarÂo Herodo ařdis la famon pri Jesuo,
2 kaj diris al siaj servantoj: Tiu estas Johano, la Baptisto; li levi°is el la mortintoj, kaj tial tiuj potenca╝oj energias en li.
3 Ăar Herodo jam arestis Johanon kaj ligis lin kaj metis lin en malliberejon pro Herodias, kiu estis edzino de lia frato Filipo.
4 Ăar Johano diris al li: Ne decas, ke vi havu ■in.
5 Kaj dezirante mortigi lin, li timis la popolon, Šar oni opiniis lin profeto.
6 Sed kiam venis la naskotaga festo de Herodo, la filino de Herodias dancis en la mezo, kaj plaŠis al Herodo.
7 Tiam li ╝ure promesis doni al ■i ion ajn, kion ■i petos.
8 Kaj ■i, instigite de sia patrino, diris: Donu al mi Ši tie sur plado la kapon de Johano, la Baptisto.
9 Kaj la re°o mal°ojis; tamen pro siaj ╝uroj kaj pro la kunman°antoj li ordonis doni °in;
10 kaj sendinte, li senkapigis Johanon en la malliberejo.
11 Kaj oni alportis lian kapon sur plado, kaj donis °in al la knabino, kaj ■i alportis °in al sia patrino.
12 Kaj liaj disŠiploj venis kaj forportis la korpon kaj enterigis °in, kaj ili iris kaj rakontis tion al Jesuo.


13 Kaj Jesuo, ařdinte, foriris de tie en ■ipeto al dezerta loko aparte; kaj la homamasoj, ařdinte, sekvis lin, piedirante el la urboj.
14 Kaj li elvenis, kaj vidis grandan homamason, kaj li kortu■i°is pri ili, kaj sanigis iliajn malsanulojn.
15 Kaj kiam venis la vespero, liaj disŠiploj venis al li, dirante: La loko estas dezerta, kaj la horo jam pasis; forsendu la homamason, por ke ili iru en la vila°ojn kaj aŠetu por si man°a╝on.
16 Sed Jesuo diris al ili: Ili ne bezonas foriri; vi donu al ili man°i.
17 Kaj ili diris al li: Ni nenion havas Ši tie, krom kvin panoj kaj du fi■oj.
18 Kaj li diris: Alportu ilin Ši tien al mi.
19 Kaj li ordonis al la homamasoj sidi°i sur la herbo; kaj li prenis la kvin panojn kaj la du fi■ojn, kaj suprenrigardinte al la Šielo, li benis kaj dispecigis la panojn, kaj donis al la disŠiploj, kaj la disŠiploj al la homamasoj.
20 Kaj Šiuj man°is kaj sati°is; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj dek du plenajn korbojn.
21 Kaj la man°antoj estis Širkař kvin mil viroj, krom virinoj kaj infanoj.


22 Kaj tuj li devigis la disŠiplojn eniri en la ■ipeton kaj iri antař li al la alia bordo, °is li forsendos la homamason.
23 Kaj forsendinte la homamason, li supreniris sur la monton sola, por pre°i; kaj kiam vesperi°is, li estis tie sola.
24 Sed la ■ipeto jam estis meze de la maro, turmentata de la ondoj; Šar la vento estis kontrařa.
25 Kaj en la kvara gardoparto de la nokto li venis al ili, irante sur la maro.
26 Sed la disŠiploj, vidante lin iranta sur la maro, maltrankvili°is, dirante: Jen fantomo; kaj ili ekkriis pro timo.
27 Sed tuj Jesuo parolis al ili, dirante: Kura°u; °i estas mi; ne timu.
28 Kaj responde al li Petro diris: Sinjoro, se °i estas vi, ordonu min veni al vi sur la akvo.
29 Kaj li diris: Venu. Kaj Petro, malsuprenirinte el la ■ipeto, iris sur la akvo, por veni al Jesuo.
30 Sed vidante la venton, li timis, kaj komencante subakvi°i, li ekkriis, dirante: Sinjoro, savu min.
31 Kaj tuj Jesuo etendis la manon kaj ektenis lin, dirante al li: Ho malgrandfidulo, kial vi dubis?
32 Kaj kiam ili supreniris en la ■ipeton, la vento Šesi°is.
33 Kaj tiuj, kiuj estis en la ■ipeto, adorklini°is al li, dirante: Vere vi estas Filo de Dio.


34 Kaj transirinte, ili alvenis teren Še Genesaret.
35 Kaj kiam la viroj de tiu loko ekkonis lin, ili sendis en la tutan Širkařa╝on, kaj venigis al li Šiujn malsanulojn;
36 kaj ili petis lin, ke ili nur tu■u la randon de lia mantelo; kaj Šiuj, kiuj tu■is, estis tute resanigitaj.

Ăapitro 15


1 Tiam alvenis al Jesuo el Jerusalem Fariseoj kaj skribistoj, dirante:
2 Kial viaj disŠiploj transpa■as la tradicion de la antařuloj? Šar ili ne lavas siajn manojn, kiam ili man°as panon.
3 Kaj li responde diris al ili: Kial vi ankař transpa■as la ordonon de Dio per via tradicio?
4 Ăar Dio diris: Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj: Kiu malbenas sian patron ař sian patrinon, tiu nepre mortu.
5 Sed vi diras: Se iu diros al sia patro ař al sia patrino: Oferdono estu tio, per kio vi povus profiti de mi,
6 tiu ne devas respekti sian patron ař sian patrinon. Kaj vi vantigis la vorton de Dio per via tradicio.
7 Ho hipokrituloj, bone profetis Jesaja pri vi, dirante:


8 Ăi tiu popolo honoras Min per siaj lipoj, Sed ilia koro estas malproksime de Mi.
9 Sed vane ili Min adoras, Instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj.


10 Kaj alvokinte al si la homamason, li diris al ili: Ařskultu kaj komprenu:
11 Ne tio, kio eniras en la bu■on, profanas la homon; sed kio eliras el la bu■o, tio profanas la homon.
12 Tiam veninte, la disŠiploj diris al li: Ău vi scias, ke la Fariseoj ofendi°is, kiam ili ařdis tiun diron?
13 Sed li responde diris: Ăiu kreska╝o, kiun mia Šiela Patro ne plantis, estos elradikigita.
14 Lasu ilin; ili estas blindaj kondukantoj de blinduloj. Kaj se blindulo kondukos blindulon, ambař falos en fosa╝on.
15 Kaj Petro responde diris al li: Klarigu al ni tiun parabolon.
16 Kaj li diris: Ău vi ankař estas eŠ ankorař sen kompreno?
17 Ău vi ne konscias, ke Šio, eniranta en la bu■on, pasas en la ventron kaj estas el╝etata en apartan lokon?
18 Sed tio, kio eliras el la bu■o, elvenas el la koro, kaj profanas la homon.
19 Ăar el la koro eliras malvirtaj pensoj, mortigoj, adultoj, malŠasta╝oj, ■teloj, falsatestoj, blasfemoj:
20 jen tio, kio profanas la homon, sed man°i kun manoj nelavitaj ne profanas la homon.


21 Kaj elirinte de tie, Jesuo foriris en la regionojn apud Tiro kaj Cidon.
22 Kaj jen virino Kanaana, veninte el tiuj limlandoj, kriis, dirante: Ho Sinjoro, filo de David, kompatu min; mia filino estas terure turmentata de demono.
23 Sed li ne respondis al ■i eŠ unu vorton. Kaj alveninte, liaj disŠiploj petis lin, dirante: Forsendu ■in, Šar ■i krias post ni.
24 Kaj li responde diris: Mi ne estas sendita, krom al la perditaj ■afoj el la domo de Izrael.
25 Sed ■i venis kaj adorklini°is al li, dirante: Sinjoro, helpu min.
26 Sed li responde diris: Ne decas preni la panon de la infanoj kaj ╝eti °in al la hundetoj.
27 Sed ■i diris: Jes, Sinjoro; Šar eŠ la hundetoj man°as el la panpecetoj, kiuj falas de la tablo de iliaj sinjoroj.
28 Tiam responde Jesuo diris al ■i: Ho virino, granda estas via fido; estu al vi, kiel vi volas. Kaj ■ia filino estis sanigita de post tiu horo.


29 Kaj transirinte de tie, Jesuo venis apud la maron de Galileo; kaj suprenirinte sur la monton, li sidi°is tie.
30 Kaj alvenis al li grandaj homamasoj, havante kun si homojn lamajn, blindajn, mutajn, kriplajn, kun multaj aliaj, kaj metis ilin apud liajn piedojn; kaj li sanigis ilin;
31 tiel ke la homamaso miris, vidante mutulojn parolantaj, kriplulojn sanaj, kaj lamulojn piedirantaj, kaj blindulojn vidantaj; kaj ili gloris la Dion de Izrael.


32 Kaj Jesuo, alvokinte al si siajn disŠiplojn, diris: Mi kortu■i°as pro la homamaso, Šar jam tri tagojn ili restas Še mi, kaj nenion havas man°i; kaj mi ne volas forsendi ilin fastantaj, por ke ili ne laci°u sur la vojo.
33 Kaj la disŠiploj diris al li: De kie ni povas ricevi en la dezerto tiom da panoj, por satigi tiom da homoj?
34 Kaj Jesuo diris al ili: Kiom da panoj vi havas? Kaj ili diris: Sep, kaj kelkajn malgrandajn fi■ojn.
35 Kaj li ordonis al la homamaso sidi°i sur la tero;
36 kaj li prenis la sep panojn kaj la fi■ojn; kaj doninte dankon, li dispecigis ilin, kaj donis al la disŠiploj, kaj la disŠiploj al la homamasoj.
37 Kaj Šiuj man°is kaj sati°is; kaj oni kolektis da postrestintaj fragmentoj sep korbegojn plenajn.
38 Kaj la man°antoj estis kvar mil viroj, krom virinoj kaj infanoj.
39 Kaj forsendinte la homamasojn, li eniris en la ■ipeton, kaj venis en la regionojn de Magadan.

Ăapitro 16


1 Kaj alvenis la Fariseoj kaj la Sadukeoj, kaj por provi lin postulis, ke li montru al ili signon el la Šielo.
2 Kaj responde li diris al ili: Kiam vesperi°as, vi diras: Estos bona vetero, Šar la Šielo ru°i°as;
3 kaj frumatene: Estos hodiař malbona vetero, Šar la Šielo ru°i°as kolere. La viza°on de la Šielo vi povas ju°i, sed la signojn de la tempo vi ne povas.
4 Generacio malbona kaj adultema serŠas signon; kaj signo ne estos donita al °i, krom la signo de Jona. Kaj lasinte ilin, li foriris.


5 Kaj la disŠiploj, transirinte al la alia bordo, forgesis preni panojn.
6 Sed Jesuo diris al ili: Zorgu, kaj gardu vin kontrař la fermenta╝o de la Fariseoj kaj Sadukeoj.
7 Kaj ili diskutis inter si, dirante: Ăar ni ne prenis panojn.
8 Sed Jesuo, eksciante tion, diris: Kial vi diskutas inter vi, ho malgrandfiduloj, pro tio, ke vi ne prenis panojn?
9 Ău vi ankorař ne konscias, nek memoras la kvin panojn de la kvin mil, kaj kiom da korboj vi kolektis?
10 Nek la sep panojn de la kvar mil, kaj kiom da korbegoj vi kolektis?
11 Kial vi ne komprenas, ke ne pri panoj mi diris al vi: Gardu vin kontrař la fermenta╝o de la Fariseoj kaj Sadukeoj?
12 Tiam ili ekkomprenis, ke li admonis ilin sin gardi ne kontrař la fermenta╝o de panoj, sed kontrař la instruado de la Fariseoj kaj Sadukeoj.


13 Kaj Jesuo, veninte en la regionojn de Cezarea Filipi, demandis siajn disŠiplojn, dirante: Kiu, diras la homoj, ke mi, la Filo de homo, estas?
14 Kaj ili diris: Lař iuj: Johano, la Baptisto; lař aliaj: Elija; kaj lař aliaj: Jeremia, ař unu el la profetoj.
15 Li diris al ili: Sed vi, kiu vi diras, ke mi estas?
16 Kaj responde Simon Petro diris: Vi estas la Kristo, la Filo de la vivanta Dio.
17 Kaj Jesuo responde diris al li: FeliŠa vi estas, Simon Bar-Jona; Šar ne karno kaj sango tion malka■is al vi, sed mia Patro, kiu estas en la Šielo.
18 Kaj mi diras al vi, ke vi estas Petro, kaj sur Ši tiu roko mi konstruos mian eklezion; kaj pordegoj de Hades ne superfortos °in.
19 Mi donos al vi la ■losilojn de la regno de la Šielo; kaj kion ajn vi ligos sur la tero, tio estos ligita en la Šielo; kaj kion ajn vi malligos sur la tero, tio estos malligita en la Šielo.
20 Tiam li admonis la disŠiplojn, ke ili diru al neniu, ke li estas la Kristo.


21 De post tiu tempo Jesuo komencis montri al siaj disŠiploj, ke li devas iri al Jerusalem, kaj multe suferi Še la plia°uloj kaj Šefpastroj kaj skribistoj, kaj esti mortigita, kaj la trian tagon relevi°i.
22 Kaj Petro prenis lin, kaj komencis admoni lin, dirante: Kompaton al vi, Sinjoro! tio ne estu al vi!
23 Sed turninte sin, li diris al Petro: Iru malantař min, Satano; vi estas faligilo por mi, Šar vi havas pensojn ne lař Dio, sed lař homoj.
24 Tiam Jesuo diris al siaj disŠiploj: Se iu volas veni post mi, li abnegaciu sin, kaj levu sian krucon, kaj sekvu min;
25 Šar kiu volos savi sian animon, tiu °in perdos; kaj kiu perdos sian animon pro mi, tiu °in trovos.
26 Ăar kiel profitus homo, se li gajnus la tutan mondon kaj perdus sian animon? Ař kion homo donu inter■an°e por sia animo?
27 Ăar la Filo de homo venos en la gloro de sia Patro kun siaj an°eloj, kaj tiam li redonos al Šiu lař liaj faroj.
28 Vere mi diras al vi: Inter la Ši tie starantaj estas iuj, kiuj neniel gustumos morton, antař ol ili vidos la Filon de homo venantan en sia regno.

Ăapitro 17


1 Kaj post ses tagoj Jesuo prenis kun si Petron, kaj Jakobon, kaj Johanon, lian fraton, kaj kondukis ilin sur altan monton aparte;
2 kaj li estis aliformita antař ili, kaj lia viza°o lumis kiel la suno, kaj liaj vestoj fari°is blankaj kiel la lumo.
3 Kaj jen aperis al ili Moseo kaj Elija, parolantaj kun li.
4 Kaj Petro responde diris al Jesuo: Sinjoro, estas bone por ni esti Ši tie. Se vi volas, mi faros Ši tie tri lařbojn: unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija.
5 Dum li ankorař parolis, jen luma nubo superombris ilin; kaj jen voŠo el la nubo, dirante: Ăi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; ařskultu lin.
6 Kaj ařdinte tion, la disŠiploj falis sur sian viza°on, kaj tre timis.
7 Kaj Jesuo alvenis kaj ektu■is ilin, kaj diris: Levi°u, kaj ne timu.
8 Kaj levinte siajn okulojn, ili vidis neniun krom Jesuo sola.


9 Kaj dum ili malsupreniris de la monto, Jesuo ordonis al ili, dirante: Rakontu al neniu la vizion, °is la Filo de homo relevi°os el la mortintoj.
10 Kaj liaj disŠiploj demandis lin, dirante: Kial do diras la skribistoj, ke Elija devas veni antaře?
11 Kaj li responde diris: Vere Elija venas antaře, kaj restarigos Šion;
12 sed mi diras al vi, ke Elija jam venis, kaj oni ne konis lin, sed faris al li Šion, kion ili volis. Tiel ankař la Filo de homo estas suferonta sub ili.
13 Tiam la disŠiploj komprenis, ke li parolis al ili pri Johano, la Baptisto.


14 Kaj kiam li venis al la homamaso, venis al li viro, genuante antař li, kaj dirante:
15 Sinjoro, kompatu mian filon, Šar li frenezas kaj forte suferas; Šar ofte li falas en la fajron kaj ofte en la akvon.
16 Kaj mi venigis lin al viaj disŠiploj, kaj ili ne povis lin sanigi.
17 Kaj Jesuo responde diris: Ho senfida kaj perversa generacio, °is kiam mi estos kun vi? °is kiam mi toleros vin? venigu lin al mi Ši tien.
18 Kaj Jesuo severe admonis lin; kaj la demono eliris el li, kaj la knabo resani°is en tiu sama horo.
19 Tiam la disŠiploj, veninte al Jesuo aparte, diris: Pro kio ni ne povis elpeli °in?
20 Kaj li respondis al ili: Pro la malgrandeco de via fido; Šar vere mi diras al vi: Se vi havas fidon, kiel semero de sinapo, vi diros al Ši tiu monto: Transloki°u tien de Ši tie, kaj °i transloki°os; kaj nenio estos neebla por vi.
21 Sed Ši tiu speco ne eliras, krom per pre°ado kaj fastado.


22 Kaj kiam ili kolekti°is en Galileo, Jesuo diris al ili: La Filo de homo estos transdonita en la manojn de homoj;
23 kaj ili mortigos lin, kaj la trian tagon li levi°os. Kaj ili tre mal°ojis.


24 Kaj kiam ili venis en Kapernaumon, venis al Petro la ricevistoj de la du draÂmoj, kaj diris: Ău via majstro pagas la du draÂmojn?
25 Li respondis: Jes. Kaj kiam li venis en la domon, Jesuo unue parolis al li, dirante: Kiel ■ajnas al vi, Simon? de kiuj prenas la re°oj de la tero imposton ař tributon? de siaj filoj ař de la fremduloj?
26 Kaj kiam li diris: De la fremduloj; Jesuo diris: Sekve la filoj estas liberaj.
27 Sed, por ke ni ne ofendu ilin, iru al la maro kaj ╝etu hoketon, kaj prenu la fi■on unue venintan, kaj malferminte °ian bu■on, vi trovos stateron. Prenu °in, kaj donu al ili por mi kaj vi.

Ăapitro 18


1 En tiu horo la disŠiploj venis al Jesuo, dirante: Kiu do estas la plej granda en la regno de la Šielo?
2 Kaj alvokinte al si infanon, li starigis °in meze de ili,
3 kaj diris: Vere mi diras al vi: Se vi ne turni°os kaj ne fari°os kiel infanoj, vi neniel eniros en la regnon de la Šielo.
4 Kiu do humiligos sin, kiel Ši tiu infano, tiu estas la plej granda en la regno de la Šielo.
5 Kaj kiu akceptos unu tian infanon en mia nomo, tiu akceptas min;
6 sed kiu igos fali unu el Ši tiuj malgranduloj, kiuj kredas al mi, estus pli bone por tiu, se granda muel■tono estus pendigita Širkař lia kolo, kaj se li estus subakvigita en la profundon de la maro.
7 Ve al la mondo pro faliloj! Šar estas necese, ke venu faliloj, sed ve al tiu homo, per kiu la falilo venas!
8 Kaj se via mano ař via piedo faligas vin, detranŠu °in kaj for╝etu °in de vi: estas bone por vi eniri en vivon kripla ař lama prefere ol, havante du manojn ař du piedojn, esti en╝etita en la eternan fajron.
9 Kaj se via okulo faligas vin, el■iru °in kaj for╝etu °in de vi; estas bone por vi eniri en vivon unuokula prefere ol, havante du okulojn, esti en╝etita en Gehenan de fajro.
10 Gardu vin, ke vi ne malestimu unu el tiuj malgranduloj; Šar mi diras al vi, ke iliaj an°eloj en la Šielo Šiam rigardas la viza°on de mia Patro, kiu estas en la Šielo.
11 Ăar la Filo de homo venis, por savi tion, kio estis perdita.
12 Kiel vi pensas? Se viro havas cent ■afojn, kaj unu el ili erarvagis, Šu li ne lasas la nařdek nař, kaj iras al la montoj, kaj serŠas tiun, kiu erarvagis?
13 Kaj se okazas, ke li trovas °in, vere mi diras al vi, li plimulte °ojas pri °i, ol pri la nařdek nař, kiuj ne erarvagis.
14 Tiel same ne estas la volo de via Patro, kiu estas en la Šielo, ke unu el Ši tiuj malgranduloj pereu.


15 Kaj se via frato pekos kontrař vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li ařskultos vin, vi gajnos vian fraton.
16 Sed se li ne ařskultos, prenu ankař unu ař du kun vi, por ke per la bu■o de du ař tri atestantoj Šiu vorto estu konfirmita.
17 Kaj se li rifuzos ařskulti ilin, diru la aferon al la eklezio; kaj se li ankař rifuzos ařskulti la eklezion, li estu por vi kiel fremdulo kaj impostisto.
18 Vere mi diras al vi, ke Šio, kion vi ligos sur la tero, estos ligita en la Šielo; kaj Šio, kion vi malligos sur la tero, estos malligita en la Šielo.
19 Cetere mi diras al vi, ke se du el vi konsentos sur la tero pri ia pripetota afero, °i estos farita al ili de mia Patro, kiu estas en la Šielo.
20 Ăar kie du ař tri kunvenas en mia nomo, tie mi estas meze de ili.


21 Tiam Petro venis kaj diris al li: Sinjoro, kiomfoje povu peki mia frato kontrař mi, kaj mi pardonu lin? °is sep fojoj?
22 Jesuo diris al li: Mi ne diras al vi: ěis sep fojoj; sed: ěis sepdekoble sep fojoj.
23 Tial la regno de la Šielo similas al re°o, kiu volis fari kalkulon kun siaj servistoj.
24 Kaj kiam li komencis la kunkalkuladon, oni alkondukis al li unu, kiu estis ■uldanto por dek mil talantoj.
25 Sed Šar li ne havis, per kio pagi, lia sinjoro ordonis, ke estu venditaj li kaj lia edzino kaj liaj infanoj, kaj Šio, kion li posedis, kaj ke estu pago.
26 Tiam la servisto, falinte, klini°is antař li, dirante: Sinjoro, paciencu pri mi, kaj mi pagos al vi Šion.
27 Kaj la sinjoro de tiu servisto, kortu■ite, liberigis lin kaj pardonis al li la ■uldon.
28 Sed elirinte, tiu servisto trovis kunserviston, kiu ■uldis al li cent denarojn; kaj li kaptis kaj eksufokis lin, dirante: Pagu tion, kion vi ■uldas.
29 Kaj falinte antař li, la kunservisto petegis lin, dirante: Paciencu pri mi, kaj mi pagos al vi.
30 Sed li ne volis; sed foriris kaj ╝etis lin en malliberejon, °is li pagos tion, kio estas ■uldata.
31 Tiam liaj kunservistoj, vidinte tion, kio okazis, tre Šagreni°is; kaj veninte, rakontis al sia sinjoro Šion, kio okazis.
32 Tiam lia sinjoro, alvokinte lin, diris: Vi malbona servisto, mi pardonis al vi tiun tutan ■uldon, Šar vi petegis min;
33 Šu vi ankař ne devis kompati vian kunserviston, kiel mi kompatis vin?
34 Kaj lia sinjoro koleris, kaj transdonis lin al la turmentistoj, °is li pagos Šion al li ■uldatan.
35 Tiel same mia Šiela Patro faros al vi, se vi ne pardonas el viaj koroj, Šiu al sia frato.

Ăapitro 19


1 Kaj kiam Jesuo finis Ši tiujn parolojn, li foriris el Galileo, kaj venis en la limojn de Judujo trans Jordan;
2 kaj grandaj homamasoj lin sekvis, kaj li sanigis ilin tie.


3 Kaj venis al li Fariseoj, provante lin, kaj dirante: Ău estas permesate forsendi sian edzinon pro Šia kařzo?
4 Kaj responde li diris: Ău vi ne legis, ke en la komenco la Kreinto faris ilin vira kaj virina,
5 kaj diris: Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj ali°os al sia edzino; kaj ili estos unu karno?
6 Sekve ili jam estas ne du, sed unu karno. Kion do Dio kunigis, tion homo ne disigu.
7 Ili diris al li: Kial do Moseo ordonis doni eksedzigan leteron, kaj forsendi ■in?
8 Li diris al ili: Moseo, pro la malmoleco de via koro, permesis al vi forsendi viajn edzinojn; sed ne estis tiel de la komenco.
9 Sed mi diras al vi: Kiu forsendos sian edzinon krom pro malŠasteco, kaj edzi°os kun alia, tiu adultas; kaj kiu edzi°as kun la forsenditino, tiu adultas.
10 La disŠiploj diris al li: Se tia estas la rilato de viro al virino, ne estas oportune edzi°i.
11 Sed li diris al ili: Ne Šiuj homoj akceptas Ši tiun diron, sed nur tiuj, al kiuj tio estas donita.
12 Ăar estas eřnukoj, kiuj estas naskitaj tiaj el la patrina ventro; kaj estas eřnukoj, kiuj estis eřnukigitaj de homoj; kaj estas eřnukoj, kiuj eřnukigis sin pro la regno de la Šielo. Kiu povas tion akcepti, tiu akceptu.


13 Tiam oni venigis al li infanojn, por ke li metu la manojn sur ilin kaj pre°u; kaj la disŠiploj admonis ilin.
14 Sed Jesuo diris: Lasu la infanojn, kaj ne malhelpu ilin, veni al mi; Šar el tiaj estas la regno de la Šielo.
15 Kaj metinte la manojn sur ilin, li foriris de tie.


16 Kaj jen unu viro, veninte al li, diris: Majstro, kian bonon mi faru, por ke mi ricevu eternan vivon?
17 Li diris al li: Kial vi min demandas pri bono? Ekzistas Unu, kiu estas bona; sed se vi deziras eniri en la vivon, observu la ordonojn.
18 Li diris al li: Kiujn? Kaj Jesuo diris: Ne mortigu; Ne adultu; Ne ■telu; Ne parolu malveran ateston;
19 Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj: Amu vian proksimulon kiel vin mem.
20 La junulo diris al li: Ăion tion mi observis; kio ankorař mankas al mi?
21 Jesuo diris al li: Se vi deziras esti perfekta, iru, vendu viajn poseda╝ojn, kaj donu al malriŠuloj, kaj vi havos trezoron en la Šielo; kaj venu, sekvu min.
22 Sed ařdinte tiun diron, la junulo foriris mal°oja, Šar li havis multajn poseda╝ojn.


23 Kaj Jesuo diris al siaj disŠiploj: Vere mi diras al vi: Malfacile riŠulo eniros en la regnon de la Šielo.
24 Kaj cetere mi diras al vi: Estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por riŠulo eniri en la regnon de Dio.
25 Kiam la disŠiploj tion ařdis, ili forte miregis, dirante: Kiu do povas esti savita?
26 Kaj Jesuo, rigardante ilin, diris al ili: Ăe homoj tio estas neebla, sed Še Dio Šio estas ebla.
27 Tiam Petro responde diris al li: Jen ni Šion forlasis, kaj vin sekvis; kion do ni havos?
28 Jesuo diris al ili: Vere mi diras al vi, ke vi, kiuj min sekvis, en la renaskado, kiam la Filo de homo sidos sur la trono de sia gloro, vi ankař sidos sur dek du tronoj, ju°ante la dek du tribojn de Izrael.
29 Kaj Šiu, kiu forlasis domojn ař fratojn ař fratinojn ař patron ař patrinon ař infanojn ař kampojn pro mia nomo, ricevos multoble kaj heredos eternan vivon.
30 Sed multaj unuaj estos lastaj, kaj lastaj estos unuaj.

Ăapitro 20


1 Ăar la regno de la Šielo similas al domomastro, kiu eliris frumatene, por dungi laboristojn por sia vinber°ardeno.
2 Kaj kontraktinte kun la laboristoj po unu denaro por la tago, li ilin sendis en sian vinberejon.
3 Kaj elirinte Širkař la tria horo, li vidis aliajn starantajn senokupe sur la placo;
4 kaj li diris al ili: Vi ankař iru en la vinberejon, kaj kiom estas justa, tiom mi donos al vi. Kaj ili iris.
5 Denove elirinte Širkař la sesa horo kaj la nařa, li agis simile.
6 Kaj elirinte Širkař la dek-unua horo, li trovis aliajn starantajn; kaj li diris al ili: Kial vi staras Ši tie senokupe la tutan tagon?
7 Ili diris al li: Ăar neniu nin dungis. Li diris al ili: Vi ankař iru en la vinberejon.
8 Kaj kiam vesperi°is, la sinjoro de la vinberejo diris al sia administranto: Alvoku la laboristojn, kaj donu al ili la salajron, komencante de la lastaj °is la unuaj.
9 Kaj venis tiuj, kiuj estis dungitaj Širkař la dek-unua horo, kaj ili ricevis po unu denaro.
10 Kaj kiam la unuaj venis, ili supozis, ke ili ricevos pli; kaj ili ankař ricevis po unu denaro.
11 Kaj tion ricevinte, ili murmuris kontrař la domomastro,
12 dirante: Tiuj lastaj laboris nur unu horon, kaj vi faris ilin egalaj kun ni, kiuj elportis la ■ar°on de la tago kaj la varmegon.
13 Sed li responde diris al unu el ili: Amiko, mi ne faras al vi maljusta╝on; Šu vi ne kontraktis kun mi por unu denaro?
14 Prenu do la vian kaj foriru; mi volas doni al Ši tiu lasta tiel same, kiel al vi.
15 Ău ne estas permesate al mi, fari kun la mia tion, kion mi volas? ař Šu via okulo estas malbona tial, ke mi estas bona?
16 Tiel la lastaj estos unuaj, kaj la unuaj estos lastaj.


17 Kaj suprenirante al Jerusalem, Jesuo prenis la dek du disŠiplojn aparte, kaj sur la vojo li diris al ili:
18 Jen ni supreniras al Jerusalem; kaj la Filo de homo estos transdonita al la Šefpastroj kaj skribistoj; kaj ili kondamnos lin al morto,
19 kaj transdonos lin al la nacianoj, por moki kaj skur°i kaj krucumi; kaj la trian tagon li relevi°os.


20 Tiam venis al li la patrino de la filoj de Zebedeo, kun siaj filoj, adorklini°ante kaj farante al li peton.
21 Li diris al ■i: Kion vi volas? Ůi diris al li: Ordonu, ke Ši tiuj miaj du filoj povu sidi, unu dekstre de vi kaj la dua maldekstre, en via regno.
22 Sed Jesuo responde diris: Vi ne scias, kion vi petas. Ău vi povas trinki la kalikon, kiun mi trinkos? Ili diris al li: Ni povas.
23 Li diris al ili: Mian kalikon vi ja trinkos; sed sidi dekstre de mi kaj maldekstre, tion doni ne apartenas al mi, sed °i estas por tiuj, por kiuj °i estas preparita de mia Patro.
24 Kaj ařdinte, la dek indignis kontrař la du fratoj.
25 Sed Jesuo, alvokinte ilin al si, diris: Vi scias, ke la regantoj de la nacioj kondutas kiel sinjoroj super ili, kaj iliaj granduloj ekzercas ařtoritaton super ili.
26 Ne tiel estos inter vi; sed kiu volas esti granda inter vi, tiu estu via servanto;
27 kaj kiu volas esti la unua inter vi, tiu estu via servisto;
28 same kiel la Filo de homo venis, ne por esti servata, sed por servi, kaj por doni sian vivon kiel elaŠeton por multaj.


29 Kaj kiam ili eliris el JeriÂo, granda homamaso lin sekvis.
30 Kaj jen du blinduloj, sidantaj apud la vojo, ařdinte, ke Jesuo preterpasas, ekkriis, dirante: Sinjoro, kompatu nin, ho filo de David.
31 Kaj la homamaso admonis ilin, ke ili silentu, sed ili plimulte kriis, dirante: Sinjoro, kompatu nin, ho filo de David.
32 Kaj Jesuo, haltinte, alvokis ilin, kaj diris: Kion vi volas, ke mi faru al vi?
33 Ili diris al li: Sinjoro, ke niaj okuloj estu malfermitaj.
34 Kaj Jesuo, kortu■ite, tu■is iliajn okulojn; kaj tuj ili ricevis vidpovon, kaj sekvis lin.

Ăapitro 21


1 Kaj kiam ili alproksimi°is al Jerusalem, kaj venis al Betfage, al la monto Olivarba, tiam Jesuo sendis du disŠiplojn,
2 dirante al ili: Iru en la vila°on, kiu estas kontrař vi, kaj vi tuj trovos azeninon ligitan, kaj azenidon kun °i. Ilin malligu kaj alkonduku al mi.
3 Kaj se iu diros ion al vi, respondu: La Sinjoro bezonas ilin; kaj tuj li sendos ilin.
4 Kaj Ši tio okazis, por ke plenumi°u tio, kio estis dirita per la profeto, nome:


5 Diru al la filino de Cion: Jen via Re°o iras al vi, Humila kaj rajdanta sur azeno, Kaj azenido, filo de ■ar°obesto.


6 Kaj la disŠiploj iris, kaj faris, kiel Jesuo ordonis al ili,
7 kaj alkondukis la azeninon kaj la azenidon, kaj surmetis sur ilin siajn vestojn; kaj li sidis sur tion.
8 Kaj la pli granda parto de la homamaso sternis siajn vestojn sur la vojo; kaj aliaj detranŠis branŠojn de la arboj, kaj dismetis ilin sur la vojon.
9 Kaj la homamaso, kiu iris antař li, kaj kiu sekvis lin, kriis, dirante: Hosana al la Filo de David! Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo; Hosana en la supera alto!
10 Kaj li eniris en Jerusalemon, kaj la tuta urbo malkvieti°is, dirante: Kiu estas Ši tiu?
11 Kaj la homamasoj diris: Ăi tiu estas la profeto, Jesuo el Nazaret en Galileo.


12 Kaj Jesuo eniris en la templon de Dio, kaj elpelis Šiujn vendantojn kaj aŠetantojn en la templo, kaj renversis la tablojn de la mon■an°istoj, kaj la se°ojn de la vendantoj de kolomboj;
13 kaj li diris al ili: Estas skribite: Mia domo estas nomata domo de pre°o; sed vi faris °in kaverno de rabistoj.
14 Kaj blinduloj kaj lamuloj venis al li en la templo, kaj li sanigis ilin.
15 Sed la Šefpastroj kaj skribistoj, vidinte la mirinda╝ojn, kiujn li faris, kaj la knabojn kriantajn en la templo, kaj dirantajn: Hosana al la Filo de David, indignis,
16 kaj diris al li: Ău vi ařdas, kion Ši tiuj diras? Kaj Jesuo diris al ili: Jes; Šu vi neniam legis: El la bu■o de junaj infanoj kaj suŠinfanoj Vi perfektigis lařdon?
17 Kaj lasinte ilin, li eliris el la urbo al Betania, kaj tie lo°is.


18 Kaj matene, dum li revenis al la urbo, li malsatis.
19 Kaj vidante figarbon apud la vojo, li iris al °i, kaj trovis sur °i nenion krom folioj; kaj li diris al °i: Ne plu estu frukto sur vi por eterne. Kaj tuj la figarbo forvelkis.
20 Kaj kiam la disŠiploj vidis, ili miris, dirante: Kiel rapide la figarbo forvelkis!
21 Kaj Jesuo responde diris al ili: Vere mi diras al vi: Se vi havos fidon kaj ne dubos, vi ne nur faros la aferon de la figarbo, sed eŠ se vi diros al Ši tiu monto: Estu formovita kaj ╝etita en la maron; tio plenumi°os.
22 Kaj Šion, kion vi petos per pre°ado, kredante, vi ricevos.


23 Kaj kiam li jam venis en la templon, la Šefpastroj kaj la plia°uloj de la popolo venis al li, dum li instruis, kaj ili diris: Lař kia ařtoritato vi faras Ši tion? kaj kiu donis al vi tian ařtoritaton?
24 Kaj Jesuo responde diris al ili: Mi ankař faros al vi unu demandon; kaj se vi tion diros al mi, mi ankař diros al vi, lař kia ařtoritato mi faras Ši tion.
25 La baptado de Johano, de kie °i estis? El la Šielo, ař el homoj? Kaj ili diskutis inter si, dirante: Se ni diros: El la Šielo, li diros al ni: Kial do vi ne kredis al li?
26 Sed se ni diros: El homoj, ni timas la popolon, Šar Šiuj opinias Johanon profeto.
27 Kaj ili responde diris al Jesuo: Ni ne scias. Li ankař diris al ili: Kaj mi ne diras al vi, lař kia ařtoritato mi faras Ši tion.
28 Kiel ■ajnas al vi? Unu viro havis du filojn; kaj li venis al la unua, kaj diris: Filo, iru hodiař kaj laboru en la vinber°ardeno.
29 Kaj li respondis kaj diris: Mi ne volas; sed poste li pentis kaj iris.
30 Kaj li venis al la dua, kaj diris tion saman. Kaj li responde diris: Mi iros, sinjoro; kaj ne iris.
31 Kiu el la du plenumis la volon de la patro? Ili diris: La unua. Jesuo diris al ili: Vere mi diras al vi, ke la impostistoj kaj malŠastistinoj iras antař vi en la regnon de Dio.
32 Ăar Johano venis al vi en vojo de justeco, kaj vi ne kredis al li; sed la impostistoj kaj malŠastistinoj kredis al li. Kaj vi, kiam vi vidis, eŠ ne pentis poste, por kredi al li.


33 Ařskultu alian parabolon: Estis viro dommastro, kiu plantis vinber°ardenon, kaj Širkařmetis plektobarilon, kaj fosis en °i vinpremejon, kaj konstruis turon, kaj luigis °in al kultivistoj, kaj forvoja°is.
34 Kaj kiam alproksimi°is la sezono de fruktoj, li sendis siajn sklavojn al la kultivistoj, por ricevi siajn fruktojn.
35 Kaj la kultivistoj, kaptinte liajn sklavojn, skur°is unu, kaj mortigis alian, kaj ■tonbatis alian.
36 Li sendis ankorař aliajn sklavojn, pli multajn ol la unuaj; kaj ili faris al ili tiel same.
37 Sed poste li sendis al ili sian filon, dirante: Ili respektos mian filon.
38 Sed la kultivistoj, vidante la filon, diris inter si: Ăi tiu estas la heredonto; venu, ni lin mortigu, kaj prenu lian hereda╝on.
39 Kaj ili kaptis lin, el╝etis lin el la vinberejo, kaj mortigis lin.
40 Kiam do venos la sinjoro de la vinberejo, kion li faros al tiuj kultivistoj?
41 Ili diris al li: Tiujn malbonulojn li mizere pereigos, kaj li luigos la vinberejon al aliaj kultivistoj, kiuj donos al li la fruktojn en iliaj sezonoj.
42 Jesuo diris al ili: Ău vi neniam legis en la Skriboj:

Ůtono, kiun mal■atis la konstruantoj, Fari°is ■tono bazangula: De la Eternulo Ši tio fari°is, Kaj °i estas miraklo en niaj okuloj?


43 Tial mi diras al vi: La regno de Dio estos prenita for de vi, kaj estos donita al nacio, kiu liveros °iajn fruktojn.
44 Kaj kiu falas sur tiun ■tonon, tiu rompi°os; sed sur kiun °i falos, °i tiun polvigos.
45 Kaj la Šefpastroj kaj la Fariseoj, ařdinte liajn parabolojn, komprenis, ke li parolas pri ili.
46 Kaj celante kapti lin, ili timis la popolon, Šar oni opiniis lin profeto.

Ăapitro 22


1 Kaj respondante, Jesuo denove parolis al ili parabole, dirante:
2 La regno de la Šielo similas al unu re°o, kiu faris edzi°an feston por sia filo,
3 kaj sendis siajn sklavojn, por voki la invititojn al la edzi°a festo; kaj ili ne volis veni.
4 Poste li sendis aliajn sklavojn, dirante: Diru al la invititoj: Jen mi preparis la man°on; miaj bovoj kaj miaj grasigitaj brutoj estas buŠitaj, kaj Šio estas preta; venu al la edzi°a festo.
5 Sed ili malatentis, kaj foriris, unu al sia bieno, alia al sia komercado;
6 kaj la ceteraj, kaptinte liajn sklavojn, perfortis kaj mortigis ilin.
7 Kaj la re°o koleris; kaj sendinte siajn armeojn, li pereigis tiujn mortigintojn kaj bruligis ilian urbon.
8 Tiam li diris al siaj sklavoj: La edzi°a festo estas preta, sed la invititoj ne estis indaj.
9 Iru do al la disirejoj de la vojoj, kaj Šiujn, kiujn vi trovos, invitu al la edzi°a festo.
10 Kaj tiuj sklavoj, elirinte sur la vojojn, kunvenigis Šiujn, kiujn ili trovis, malbonajn kaj bonajn; kaj la edzi°a festo pleni°is de gastoj.
11 Sed la re°o, enveninte por rigardi la gastojn, tie vidis viron, kiu ne havis sur si edzi°ofestan veston;
12 kaj li diris al li: Amiko, kiel vi envenis Ši tien, ne havante edzi°ofestan veston? Kaj li silentadis.
13 Tiam la re°o diris al siaj servantoj: Ligu lin mane kaj piede, kaj el╝etu lin en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
14 Ăar multaj estas vokitaj, sed malmultaj estas elektitaj.


15 Tiam iris la Fariseoj, kaj konsili°is, kiel ili povos impliki lin per interparolado.
16 Kaj ili sendis al li siajn disŠiplojn kun la Herodanoj, por diri: Majstro, ni scias, ke vi estas verama, kaj instruas lař vero la vojon de Dio, kaj ne zorgas pri iu ajn; Šar vi ne favoras la personon de homoj.
17 Diru do al ni, kiel ■ajnas al vi? Šu konvenas doni tributon al Cezaro, ař ne?
18 Sed Jesuo, sciante ilian ruzecon, diris: Kial vi min provas, hipokrituloj?
19 Montru al mi la tributan moneron. Kaj ili alportis al li denaron.
20 Kaj li diris al ili: Kies estas Ši tiu bildo kaj la surskriba╝o?
21 Ili diris al li: De Cezaro. Tiam li diris al ili: Redonu do al Cezaro la propra╝on de Cezaro, kaj al Dio la propra╝on de Dio.
22 Kaj ařdinte, ili miris, kaj lin lasis kaj foriris.


23 En tiu sama tago alvenis al li Sadukeoj, kiuj diras, ke ne estas relevi°o; kaj ili demandis lin, dirante:
24 Majstro, Moseo diris: Se iu mortas, ne havante infanojn, lia frato edzi°u kun lia edzino kaj naskigu idaron al sia frato.
25 Estis Še ni sep fratoj; kaj la unua edzi°is kaj mortis, kaj ne havante idaron, lasis sian edzinon al sia frato;
26 tiel same ankař la dua, kaj la tria, °is la sepa.
27 Kaj post Šiuj la virino mortis.
28 En la relevi°o do, por kiu el la sep ■i estos edzino? Šar Šiuj ■in havis.
29 Sed Jesuo responde diris: Vi eraras, ne sciante la Skribojn, nek la potencon de Dio.
30 Ăar en la relevi°o oni nek edzi°as nek edzini°as, sed estas kiel an°eloj en la Šielo.
31 Sed pri la relevi°o el la mortintoj, Šu vi ne legis tion, kio estis dirita al vi de Dio, nome:
32 Mi estas la Dio de Abraham kaj la Dio de Isaak kaj la Dio de Jakob? Dio estas Dio ne de la mortintoj, sed de la vivantoj.
33 Kaj kiam la homamaso tion ařdis, ili miregis pro lia instruado.


34 Sed la Fariseoj, ařdinte, ke li silentigis la Sadukeojn, kune kolekti°is.
35 Kaj unu el ili, le°isto, demandis lin, provante lin:
36 Majstro, kiu estas la granda ordono en la le°o?
37 Kaj li diris al li: Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.
38 Ăi tiu estas la granda kaj la unua ordono.
39 Kaj dua estas simila al °i: Amu vian proksimulon kiel vin mem.
40 De Ši tiuj du ordonoj dependas la tuta le°o kaj la profetoj.


41 Kaj kiam la Fariseoj jam kunvenis, Jesuo ilin demandis,
42 dirante: Kion vi pensas pri la Kristo? kies filo li estas? Ili diris al li: De David.
43 Li diris al ili: Kial do David, en la Spirito, lin nomas Sinjoro, dirante:


44 La Eternulo diris al mia Sinjoro: Sidu dekstre de Mi, ěis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj?


45 Se do David nomas lin Sinjoro, kiel li estas lia filo?
46 Kaj neniu povis respondi unu vorton al li, nek iu post tiu tago plu kura°is fari al li demandon.

Ăapitro 23


1 Tiam parolis Jesuo al la homamasoj kaj al siaj disŠiploj, dirante:
2 La skribistoj kaj la Fariseoj sidas sur la se°o de Moseo:
3 Šion do, kion ili ordonas al vi, faru kaj observu; sed ne agu lař iliaj faroj, Šar ili ordonas, sed ne faras.
4 Ili ligas pezajn ■ar°ojn malfacile porteblajn, kaj metas ilin sur la ■ultrojn de homoj; sed ili mem ne volas movi ilin per sia fingro.
5 Sed Šiujn siajn agojn ili faras, por esti rigardataj de homoj; Šar ili lar°igas siajn filakteriojn kaj grandigas la fran°ojn de siaj vestoj,
6 kaj amas la Šeflokojn Še festenoj, kaj la Šefse°ojn en la sinagogoj,
7 kaj salutojn sur la placoj, kaj esti nomataj de homoj Rabeno.
8 Sed vi ne estu nomataj Rabeno; Šar unu estas via instruanto, kaj vi Šiuj estas fratoj.
9 Kaj nomu neniun sur la tero via patro; Šar Unu, kiu estas en la Šielo, estas via Patro.
10 Kaj ne estu nomataj edukantoj; Šar unu, la Kristo, estas via edukanto.
11 Sed la pli granda el vi estos via servanto.
12 Kaj kiu sin plialtigos, tiu estos humiligita; kaj kiu sin humiligos, tiu estos plialtigita.


13 Sed ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! Šar vi ■losas la regnon de la Šielo kontrař la homoj; Šar vi mem ne eniras, nek lasas al la enirantoj eniri.
14 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! Šar vi forman°as domojn de vidvinoj, kaj por preteksto vi longe pre°as; tial vi ricevos pli severan kondamnon.


15 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! Šar vi Širkařiras maron kaj teron, por varbi unu prozeliton; kaj kiam li tia fari°is, vi lin faras filo de Gehena, duoble kiom vi mem.


16 Ve al vi, blindaj gvidantoj! kiuj diras: Se iu ╝uras per la sanktejo, tio estas nenio; sed kiu ╝uras per la oro de la sanktejo, tiu estas ■uldanto.
17 Vi malsa°aj kaj blindaj! Šar kio estas pli granda, la oro, ař la sanktejo, kiu sanktigas la oron?
18 Kaj: Se iu ╝uras per la altaro, tio estas nenio; sed kiu ╝uras per la ofero, ku■anta sur °i, tiu estas ■uldanto.
19 Vi blinduloj! Šar kio estas pli granda, la ofero, ař la altaro, kiu sanktigas la oferon?
20 Tiu do, kiu ╝uras per la altaro, ╝uras per °i, kaj per Šio, ku■anta sur °i.
21 Kaj tiu, kiu ╝uras per la sanktejo, ╝uras per °i, kaj per Tiu, kiu lo°as en °i.
22 Kaj tiu, kiu ╝uras per la Šielo, ╝uras per la trono de Dio, kaj per Tiu, kiu sidas sur °i.


23 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! Šar vi pagas dekona╝ojn de mento kaj de anizo kaj de kumino, kaj forlasis la pli gravajn aferojn de la le°o: ju°on kaj kompaton kaj fidon. Sed Ši tiujn vi devus fari, kaj la aliajn ne preterlasi.
24 Vi blindaj gvidantoj! kiuj elkribras la kulon kaj glutas la kamelon.


25 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! Šar vi purigas la eksteron de la kaliko kaj de la plado; sed interne ili estas plenaj de rabado kaj malmodereco.
26 Vi blinda Fariseo! purigu unue la internon de la kaliko kaj de la plado, por ke ilia ekstero ankař fari°u pura.


27 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! Šar vi similas al tomboj blankigitaj, kiuj ekstere ■ajnas belaj, sed interne estas plenaj de ostoj de mortintoj kaj de Šia malpureco.
28 Tiel ankař vi ekstere ■ajnas justaj antař homoj, sed interne vi estas plenaj de hipokriteco kaj maljusteco.


29 Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! Šar vi konstruas la tombojn de la profetoj kaj ornamas la monumentojn de la justuloj, kaj diras:
30 Se ni vivus en la tagoj de niaj patroj, ni ne partoprenus kun ili en la sango de la profetoj.
31 Tial vi atestas pri vi mem, ke vi estas filoj de tiuj, kiuj mortigis la profetojn.
32 Vi do plenigu la mezuron de viaj patroj.
33 Serpentoj, vipuridoj! kiel vi povos eviti la ju°on de Gehena?
34 Jen do mi sendas al vi profetojn kaj sa°ulojn kaj skribistojn; iujn el ili vi mortigos kaj krucumos, kaj aliajn el ili vi skur°os en viaj sinagogoj kaj persekutos de urbo al urbo;
35 por ke venu sur vin la tuta justa sango elver■ita sur la teron, de la sango de la justulo Habel °is la sango de ZeÂarja, filo de BereÂja, kiun vi mortigis inter la sanktejo kaj la altaro.
36 Vere mi diras al vi: Ăio tio venos sur Ši tiun generacion.


37 Ho Jerusalem, Jerusalem, kiu mortigas la profetojn, kaj pri╝etas per ■tonoj tiujn, kiuj estas senditaj al °i! kiom ofte mi volis kolekti viajn infanojn, kiel kokino kolektas sian idaron sub la flugilojn, kaj vi ne volis.
38 Jen via domo estas lasita al vi dezerta.
39 Ăar mi diras al vi: De nun vi ne vidos min, °is vi diros: Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo.

Ăapitro 24


1 Kaj Jesuo, elirinte, ekforiris de la templo; kaj liaj disŠiploj venis al li, por montri al li la konstrua╝ojn de la templo.
2 Sed li responde diris al ili: Ău vi ne vidas Šion tion? vere mi diras al vi: Ne estos lasita Ši tie ■tono sur ■tono, kiu ne estos de╝etita.


3 Kaj dum ili sidis sur la monto Olivarba, la disŠiploj venis aparte al li, dirante: Diru al ni, kiam tio estos? Kaj kio estas la signo de via alesto kaj de la maturi°o de la monda°o?
4 Kaj Jesuo, respondante, diris al ili: Gardu vin, ke neniu vin forlogu.
5 Ăar multaj venos en mia nomo, dirante: Mi estas la Kristo; kaj ili forlogos multajn.
6 Kaj vi ařdos pri militoj kaj famoj de militoj. Zorgu, ke vi ne maltrankvili°u; Šar tio devas okazi; sed ankorař ne estas la fino.
7 Ăar levi°os nacio kontrař nacion, kaj regno kontrař regnon; kaj estos malsatoj kaj tertremoj en diversaj lokoj.
8 Sed Šio tio estas komenco de suferoj.
9 Tiam oni transdonos vin al afliktado, kaj mortigos vin; kaj vi estos malamataj de Šiuj nacioj pro mia nomo.
10 Tiam multaj ofendi°os, kaj perfidos unu la alian, kaj malamos unu la alian.
11 Kaj multaj falsaj profetoj levi°os, kaj forlogos multajn.
12 Kaj pro la multobligo de maljusteco, la amo de la plimulto malvarmi°os.
13 Sed kiu persistos °is la fino, tiu estos savita.
14 Kaj Ši tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al Šiuj nacioj; kaj tiam venos la fino.


15 Kiam do vi vidos la abomeninda╝on de dezerteco, pri kiu estas dirite de la profeto Daniel, starantan sur la sankta loko (la leganto komprenu),
16 tiam tiuj, kiuj estas en Judujo, forkuru al la montoj;
17 kiu estas sur la tegmento, tiu ne malsupreniru, por preni ion el sia domo;
18 kaj kiu estas sur la kampo, tiu ne revenu, por preni sian mantelon.
19 Sed ve al la gravedulinoj kaj al la suŠigantinoj en tiuj tagoj!
20 Kaj pre°u, ke via forkurado ne estu en vintro nek en sabato;
21 Šar tiam estos granda aflikto tia, kia ne estis de la komenco de la mondo °is nun, nek iam estos.
22 Kaj se tiuj tagoj ne estus mallongigitaj, neniu karno estus savita; sed pro la elektitoj tiuj tagoj estos mallongigitaj.
23 Tiam se iu diros al vi: Jen Ši tie la Kristo, ař: Tie; ne kredu;
24 Šar levi°os falsaj kristoj kaj falsaj profetoj kaj faros grandajn signojn kaj miraklojn, tiel ke ili forlogus, se eble, eŠ la elektitojn.
25 Jen mi antařdiris al vi.
26 Se oni do diros al vi: Jen li estas en la dezerto; ne eliru; ař: Jen li estas en sekretaj Šambroj; ne kredu.
27 Ăar kiel la fulmo venas el la oriento kaj montri°as °is la okcidento, tiel ankař estos la alesto de la Filo de homo.
28 Kie ajn estos la kadavro, tien kolekti°os la agloj.


29 Sed tuj post la aflikto de tiuj tagoj la suno mallumi°os, kaj la luno ne donos sian lumon, kaj la steloj falos el la Šielo, kaj la potencoj de la Šielo ■anceli°os;
30 kaj tiam aperos sur la Šielo la signo de la Filo de homo, kaj tiam ploros Šiuj gentoj de la tero, kaj oni vidos la Filon de homo, venantan en la nuboj de la Šielo kun potenco kaj granda gloro.
31 Kaj li elsendos siajn an°elojn kun granda sono de trumpeto, kaj ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ventoj, el limo °is limo de la Šielo.


32 De la figarbo lernu °ian parabolon: kiam °ia branŠo jam moli°is kaj aperigas foliojn, tiam vi scias, ke la somero estas proksima;
33 tiel same vi, kiam vi vidos Šion tion, tiam sciu, ke li estas proksima, Še la pordoj.
34 Vere mi diras al vi: Ăi tiu generacio ne forpasos, °is Šio tio plenumi°os.
35 La Šielo kaj la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos.
36 Sed pri tiu tago kaj la horo scias neniu, eŠ ne la an°eloj de la Šielo, nek la Filo, sed la Patro sola.
37 Sed kiel la tagoj de Noa, tiel estos la alesto de la Filo de homo.
38 Ăar kiel dum la tagoj, kiuj estis antař la diluvo, oni man°is kaj trinkis, edzi°is kaj edzini°is, °is la tago, kiam Noa eniris en la arkeon,
39 kaj oni ne eksciis, °is la diluvo venis kaj forprenis Šiujn; tiel estos la alesto de la Filo de homo.
40 Tiam du viroj estos sur kampo: unu estos prenita, kaj la alia lasita;
41 du virinoj estos muelantaj apud muelilo: unu estos prenita, kaj la alia lasita.
42 Tial viglu; Šar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos.
43 Sed sciu tion, ke se la dommastro scius, en kiu gardoparto venos la ■telisto, li viglus kaj ne lasus sian domon trafosi°i.
44 Tial vi ankař estu pretaj; Šar en horo, kiam vi ne atendas, la Filo de homo venas.
45 Kiu do estas la fidela kaj prudenta servisto, kiun la sinjoro starigis super siajn domanojn, por doni al ili nutra╝on °ustatempe?
46 FeliŠa estas tiu servisto, kiun lia sinjoro, veninte, trovos tiel faranta.
47 Vere mi diras al vi, ke super sian tutan havon li starigos lin.
48 Sed se tiu malbona servisto diros en sia koro: Mia sinjoro malfruas;
49 kaj komencos bati siajn kunservistojn, kaj man°i kaj trinki kun la drinkuloj,
50 la sinjoro de tiu servisto venos en tago, kiam li ne atendas, kaj en horo, kiam li ne scias,
51 kaj distranŠos lin, kaj difinos lian parton kun la hipokrituloj; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.

Ăapitro 25


1 Tiam la regno de la Šielo estos komparata al dek virgulinoj, kiuj prenis siajn lampojn kaj eliris renkonte al la fianŠo.
2 Kaj kvin el ili estis malprudentaj, kaj kvin estis prudentaj.
3 La malprudentaj, prenante la lampojn, ne prenis oleon kun si;
4 sed la prudentaj prenis oleon en la vazoj kun siaj lampoj.
5 Kaj kiam la fianŠo malfruis, ili Šiuj malviglis kaj dormis.
6 Sed je la noktomezo estis ekkrio: Jen la fianŠo! eliru al li renkonte.
7 Tiam Šiuj tiuj virgulinoj levi°is, kaj ordigis siajn lampojn.
8 Kaj la malprudentaj diris al la prudentaj: Donu al ni el via oleo, Šar niaj lampoj estingi°as.
9 Sed la prudentaj respondis, dirante: Eble ne estos sufiŠe por ni kaj vi; iru prefere al la vendistoj, kaj aŠetu por vi mem.
10 Kaj dum ili iris, por aŠeti, alvenis la fianŠo; kaj tiuj, kiuj estis pretaj, eniris kun li al la edzi°a festo, kaj la pordo estis fermita.
11 Poste venis ankař la ceteraj virgulinoj, dirante: Sinjoro, sinjoro, malfermu al ni.
12 Sed li responde diris: Vere mi diras al vi: Mi vin ne konas.
13 Tial viglu, Šar vi ne scias la tagon nek la horon.


14 Ăar tiel estas, kvazař viro, forvoja°onte, alvokis siajn servistojn, kaj komisiis al ili siajn poseda╝ojn.
15 Kaj al unu li donis kvin talantojn, al alia du, al alia unu; al Šiu lař lia kapableco; kaj li tuj forvoja°is.
16 Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, iris kaj negocadis per ili, kaj gajnis pluajn kvin talantojn.
17 Tiel same ankař tiu, kiu ricevis la du, gajnis pluajn du.
18 Sed tiu, kiu ricevis la unu, foriris kaj fosis en la tero, kaj ka■is la monon de sia sinjoro.
19 Kaj post longa tempo la sinjoro de tiuj servistoj venis, kaj faris kun ili kalkulon.
20 Kaj tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, venis kaj alportis pluajn kvin talantojn, dirante: Sinjoro, vi komisiis al mi kvin talantojn; jen mi gajnis pluajn kvin talantojn.
21 Lia sinjoro diris al li: Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la °ojon de via sinjoro.
22 Kaj venis ankař tiu, kiu ricevis la du talantojn, kaj diris: Sinjoro, vi komisiis al mi du talantojn; jen mi gajnis pluajn du talantojn.
23 Lia sinjoro diris al li: Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la °ojon de via sinjoro.
24 Kaj venis ankař tiu, kiu ricevis la unu talanton, kaj diris: Sinjoro, mi sciis, ke vi estas severa homo, rikoltanta, kie vi ne semis, kaj kolektanta, kie vi ne dis■utis;
25 kaj mi timis, kaj foriris, kaj ka■is vian talanton en la tero; jen vi havas vian propra╝on.
26 Sed lia sinjoro responde diris al li: Vi malbona kaj mallaborema servisto, vi sciis, ke mi rikoltas, kie mi ne semis, kaj kolektas, kie mi ne dis■utis;
27 pro tio vi devus doni mian monon al la bankistoj, kaj veninte, mi ricevus mian propra╝on kun procento.
28 Forprenu de li do la talanton, kaj donu °in al tiu, kiu havas la dek talantojn.
29 Ăar al Šiu, kiu havas, estos donite, kaj li havos abundegon; sed for de tiu, kiu ne havas, eŠ tio, kion li havas, estos prenita.
30 Kaj el╝etu la senutilan serviston en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.


31 Sed kiam la Filo de homo venos en sia gloro, kaj Šiuj an°eloj kun li, tiam li sidos sur la trono de sia gloro;
32 kaj antař li kolekti°os Šiuj nacioj, kaj li apartigos ilin unu de alia, kiel pa■tisto apartigas la ■afojn for de la kaproj;
33 kaj li starigos la ■afojn dekstre de li, kaj la kaprojn maldekstre.
34 Tiam diros la Re°o al tiuj, kiuj staras dekstre de li: Venu, vi benataj de mia Patro, heredu la regnon preparitan por vi de post la komenco de la mondo;
35 Šar mi malsatis, kaj vi donis al mi man°i; mi soifis, kaj vi donis al mi trinki; mi estis fremda, kaj vi gastigis min;
36 nuda, kaj vi vestis min; mi malsanis, kaj vi vizitis min; mi estis en malliberejo, kaj vi venis al mi.
37 Tiam respondos al li la justuloj, dirante: Sinjoro, kiam ni vin vidis malsata, kaj vin satigis? ař soifanta, kaj trinkigis vin?
38 Kaj kiam ni vidis vin fremda kaj gastigis vin? ař nuda, kaj vin vestis?
39 Kaj kiam ni vidis vin malsana ař en malliberejo, kaj venis al vi?
40 Kaj la Re°o respondos kaj diros al ili: Vere mi diras al vi: Kiom vi faris al unu el Ši tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tiom vi faris al mi.
41 Tiam li diros al tiuj, kiuj staras maldekstre: For de mi, vi malbenitaj, en la eternan fajron, kiu estas preparita por la diablo kaj liaj an°eloj;
42 Šar mi malsatis, kaj vi ne donis al mi man°i; mi soifis, kaj vi ne donis al mi trinki;
43 mi estis fremda, kaj vi ne gastigis min; nuda, kaj vi ne vestis min; malsana kaj en malliberejo, kaj vi ne vizitis min.
44 Tiam ili ankař respondos, dirante: Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata, ař soifanta, ař fremda, ař nuda, ař malsana, ař en malliberejo, kaj ne servis al vi?
45 Tiam li respondos al ili, dirante: Vere mi diras al vi: Kiom vi ne faris al unu el Ši tiuj la plej malgrandaj, tiom vi ne faris al mi.
46 Kaj Ši tiuj foriros en eternan punon, sed la justuloj en eternan vivon.

Ăapitro 26


1 Kaj kiam Jesuo finis Šiujn tiujn vortojn, li diris al siaj disŠiploj:
2 Vi scias, ke post du tagoj okazos la Pasko, kaj la Filo de homo estos transdonita, por esti krucumita.
3 Tiam kunvenis la Šefpastroj kaj la plia°uloj de la popolo, en la korto de la Šefpastro, kies nomo estis Kajafas;
4 kaj ili konsili°is, por ke ili povu per ruzo kapti Jesuon, kaj mortigi lin.
5 Sed ili diris: Ne dum la festo, por ke ne levi°u tumulto Še la popolo.


6 Kaj kiam Jesuo estis en Betania, en la domo de Simon, leprulo,
7 venis al li virino, havanta alabastran vazon da multekosta ■mira╝o, kaj ■i ver■is °in sur lian kapon, dum li sidis Še man°o.
8 Sed kiam la disŠiploj tion vidis, ili indignis, dirante:
9 Por kio estas Ši tiu mal■paro? Ăar Ši tiun ■mira╝on oni povus vendi por granda prezo, kaj doni al malriŠuloj.
10 Sed Jesuo, tion sciante, diris al ili: Kial vi °enas la virinon? ■i faris bonan faron al mi.
11 Ăar la malriŠulojn vi Šiam havas kun vi, sed min vi ne Šiam havas.
12 Ăar ver■ante Ši tiun ■mira╝on sur mian korpon, ■i tion faris por mia entombigo.
13 Vere mi diras al vi: Kie ajn estos predikata Ši tiu evangelio en la tuta mondo, tio ankař, kion faris Ši tiu virino, estos priparolata, por memora╝o de ■i.


14 Tiam unu el la dek du, nomata Judas Iskariota, iris al la Šefpastroj,
15 kaj diris: Kion vi volas doni al mi, se mi lin transdonos al vi? Kaj ili pesis por li tridek ar°entajn monerojn.
16 Kaj de tiam li serŠis okazon, por transdoni lin.


17 Kaj en la unua tago de macoj la disŠiploj venis al Jesuo, dirante: Kie vi volas, ke ni pretigu por vi, por man°i la Paskon?
18 Kaj li diris: Iru en la urbon al trovotulo, kaj diru al li: La Majstro diras: Mia tempo estas proksima; mi faros la Paskon Še vi, kun miaj disŠiploj.
19 Kaj la disŠiploj faris, kiel Jesuo ordonis al ili, kaj ili pretigis la Paskon.
20 Kaj kiam vesperi°is, li sidis Še man°o kun la dek du disŠiploj;
21 kaj dum ili man°is, li diris: Vere mi diras al vi, ke unu el vi perfidos min.
22 Kaj ili tre mal°ojis, kaj Šiu komencis diri al li: Sinjoro, Šu eble mi?
23 Kaj li respondis kaj diris: Tiu, kiu trempis kun mi la manon en la pladon, perfidos min.
24 La Filo de homo iros, kiel estas skribite pri li; sed ve al tiu viro, de kiu la Filo de homo estos perfidita! se tiu homo ne estus naskita, estus bone por li.
25 Kaj Judas, kiu estis lin perfidonta, responde diris: Ău eble mi, Rabeno? Li diris al li: Vi diris.
26 Kaj dum ili man°is, Jesuo prenis panon, kaj beninte, dispecigis °in kaj donis al la disŠiploj, kaj diris: Prenu, man°u; Ši tio estas mia korpo.
27 Kaj li prenis kalikon, kaj doninte dankon, donis al ili, dirante: Vi Šiuj trinku el °i;
28 Šar Ši tio estas mia sango de la interligo, kiu estas elver■ata por multaj, por la pardonado de pekoj.
29 Sed mi diras al vi: De nun mi ne trinkos el Ši tiu frukto de la vinberarbo, °is tiu tago, kiam mi trinkos °in novan kun vi en la regno de mia Patro.


30 Kaj kantinte himnon, ili foriris al la monto Olivarba.


31 Tiam diris Jesuo al ili: Vi Šiuj ofendi°os pro mi dum Ši tiu nokto; Šar estas skribite: Mi frapos la pa■tiston, kaj la ■afoj de la grego diskuros.
32 Tamen, post mia relevi°o mi iros antař vi en Galileon.
33 Sed Petro responde diris al li: EŠ se Šiuj ofendi°os pro vi, mi neniam ofendi°os.
34 Jesuo diris al li: Vere mi diras al vi, ke en Ši tiu nokto, antař ol krios koko, vi trifoje malkonfesos min.
35 Petro diris al li: EŠ se mi devos morti kun vi, mi neniel vin malkonfesos. Tiel same diris Šiuj disŠiploj.


36 Tiam venis Jesuo kun ili al loko nomata Getsemane, kaj diris al siaj disŠiploj: Sidi°u Ši tie, dum mi iros tien, por pre°i.
37 Kaj li prenis kun si Petron kaj la du filojn de Zebedeo, kaj komencis mal°oji kaj maltrankvili°i.
38 Tiam li diris al ili: Tre mal°oja estas mia animo, eŠ °is morto; restu Ši tie, kaj viglu kun mi.
39 Kaj irinte iom antařen, li falis sur sian viza°on, pre°ante, kaj dirante: Ho mia Patro, se povas esti, Ši tiu kaliko pasu for de mi; tamen ne kiel mi volas, sed kiel Vi volas.
40 Kaj li venis al la disŠiploj kaj trovis ilin dormantaj, kaj diris al Petro: Ău vi do ne havis forton vigli kun mi eŠ unu horon?
41 Viglu kaj pre°u, por ke vi ne eniru en tenton; la spirito ja estas fervora, sed la karno estas malforta.
42 Denove la duan fojon foririnte, li pre°is, dirante: Ho mia Patro, se Ši tio ne povos forpasi, krom se mi trinkos °in, Via volo plenumi°u.
43 Kaj denove reveninte, li trovis ilin dormantaj, Šar iliaj okuloj pezi°is.
44 Kaj li denove lasis ilin kaj foriris, kaj la trian fojon pre°is, denove dirante la samajn vortojn.
45 Tiam li venis al la disŠiploj, kaj diris al ili: Dormu nun kaj ripozu: jen la horo alproksimi°is, kaj la Filo de homo estas perfidata en la manojn de pekuloj.
46 Levi°u, ni iru; jen mia perfidanto alproksimi°as.


47 Kaj dum li ankorař parolis, jen venis Judas, unu el la dek du; kaj kun li granda homamaso kun glavoj kaj bastonoj venis de la Šefpastroj kaj plia°uloj de la popolo.
48 Kaj lia perfidanto jam aran°is kun ili signon, dirante: Kiun mi kisos, tiu estas li; kaptu lin.
49 Kaj tuj veninte al Jesuo, li diris: Saluton, Rabeno; kaj kisis lin.
50 Kaj Jesuo diris al li: Amiko, por kio vi venis? Tiam ili venis, kaj metis manojn sur Jesuon kaj arestis lin.
51 Kaj jen unu el tiuj, kiuj estis kun Jesuo, etendis sian manon kaj eltiris sian glavon, kaj frapis la sklavon de la Šefpastro, kaj detranŠis lian orelon.
52 Tiam diris Jesuo al li: Remetu vian glavon en °ian ingon; Šar Šiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos.
53 Ău vi do supozas, ke mi ne povas alvoki mian Patron, kaj Li tuj liveros al mi pli ol dek du legiojn da an°eloj?
54 Sed kiel plenumi°us la Skriboj, ke tiel devas okazi?
55 En tiu horo Jesuo diris al la homamasoj: Ău vi elvenis kvazař kontrař rabiston, kun glavoj kaj bastonoj, por kapti min? Ăiutage mi sidis en la templo, instruante, kaj vi ne arestis min.
56 Sed Šio tio okazis, por ke plenumi°u la Skriboj de la profetoj. Tiam Šiuj disŠiploj forlasis lin kaj forkuris.


57 Kaj la arestintoj de Jesuo forkondukis lin al la domo de la Šefpastro Kajafas, kie jam kolekti°is la skribistoj kaj plia°uloj.
58 Sed Petro malproksime sekvis lin °is la korto de la Šefpastro, kaj eniris, kaj sidis kun la subuloj, por vidi la finon.
59 Kaj la Šefpastroj kaj la tuta sinedrio serŠis malveran ateston kontrař Jesuo, por ke ili povu lin mortigi;
60 kaj ne trovis, kvankam multaj malveraj atestantoj venis. Sed poste venis du, kaj diris:
61 Ăi tiu diris: Mi povas detrui la sanktejon de Dio, kaj rekonstrui °in en la dařro de tri tagoj.
62 Kaj la Šefpastro stari°is, kaj diris al li: Ău vi respondas nenion? kion atestas Ši tiuj kontrař vi?
63 Sed Jesuo silentadis. Kaj la Šefpastro diris al li: Mi ╝urligas vin per Dio la vivanta, ke vi diru al ni, Šu vi estas la Kristo, la Filo de Dio.
64 Jesuo diris al li: Vi diris; tamen mi diras al vi: Poste vi vidos la Filon de homo, sidantan Še la dekstra mano de la Potenco, kaj venantan sur la nuboj de la Šielo.
65 Tiam la Šefpastro dis■iris siajn vestojn, dirante: Li blasfemis; por kio ni plu bezonas atestantojn? jen nun vi ařdis la blasfemon:
66 kion vi opinias? Ili respondis kaj diris: Li estas kondamninda al morto.
67 Tiam oni kraŠis sur lian viza°on kaj vangofrapis lin, kaj iuj frapis lin per la manplatoj,
68 dirante: Profetu al ni, ho Kristo, kiu vin frapis?


69 Kaj Petro sidis ekstere sur la korto; kaj venis al li unu servantino, dirante: Vi ankař estis kun Jesuo, la Galileano.
70 Sed li malkonfesis antař ili Šiuj, dirante: Mi ne scias, kion vi diras.
71 Kaj post kiam li eliris en la vestiblon, alia vidis lin, kaj diris al la Šeestantoj: Ăi tiu estis ankař kun Jesuo, la Nazaretano.
72 Kaj denove li malkonfesis kun ╝uro: Mi ne konas tiun homon.
73 Kaj post iom da tempo la apudstarantoj venis, kaj diris al Petro: Vere vi ankař estas el ili, Šar via parolmaniero malka■as vin.
74 Tiam li komencis malbeni kaj ╝uri: Mi ne konas tiun homon. Kaj tuj koko kriis.
75 Kaj Petro rememoris la vorton, kiun Jesuo parolis: Antař ol krios koko, vi trifoje malkonfesos min. Kaj li eliris, kaj maldolŠe ploris.

Ăapitro 27


1 Kaj kiam venis la mateno, Šiuj Šefpastroj kaj plia°uloj de la popolo konsili°is kontrař Jesuo, por mortigi lin;
2 kaj ili ligis lin, kaj forkondukis lin kaj transdonis lin al Pilato, la provincestro.


3 Tiam Judas, lia perfidinto, vidinte, ke li estas kondamnita, pentis, kaj reportis la tridek ar°entajn monerojn al la Šefpastroj kaj la plia°uloj,
4 dirante: Mi pekis, perfidante senkulpan sangon. Sed ili diris: Kiel tio koncernas nin? vi zorgu pri tio.
5 Kaj li ╝etis la ar°entajn monerojn en la sanktejon, kaj eliris; kaj foririnte, pendigis sin.
6 Kaj la Šefpastroj prenis la ar°entajn monerojn, kaj diris: Ne konvenas meti ilin en la trezorejon, Šar tio estas prezo de sango.
7 Kaj ili konsili°is, kaj aŠetis per ili la kampon de la potisto, por enterigi fremdulojn.
8 Tial tiu kampo estas nomata Kampo de Sango, ankorař °is hodiař.
9 Tiam plenumi°is tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome: Kaj ili prenis la tridek ar°entajn monerojn, taksoprezon de tiu, kiu estis taksita, kiujn iuj el la filoj de Izrael taksis;
10 kaj donis ilin por la kampo de la potisto, kiel la Eternulo difinis al mi.


11 Kaj Jesuo staris antař la provincestro; kaj la estro demandis lin, dirante: Ău vi estas la Re°o de la Judoj? Kaj Jesuo diris al li: Vi diras.
12 Kaj kiam la Šefpastroj kaj plia°uloj akuzis lin, li respondis nenion.
13 Tiam Pilato diris al li: Ău vi ne ařdas, kiom da aferoj oni atestas kontrař vi?
14 Kaj li ne respondis al li eŠ unu vorton, tiel ke la provincestro tre forte miris.
15 Sed Še tiu festo la provincestro kutimis liberigi al la homamaso unu malliberulon, kiun ili deziris.
16 Kaj oni havis tiam faman malliberulon, nomatan Barabas.
17 Kiam do ili kolekti°is, Pilato diris al ili: Kiun vi deziras, ke mi liberigu al vi? Šu Barabason, ař Jesuon, nomatan Kristo?
18 Ăar li sciis, ke pro envio ili transdonis lin.
19 Kaj dum li sidis sur la tribunala se°o, lia edzino sendis al li, por diri: Nenion havu kun tiu justulo, Šar mi suferis multe hodiař en son°o kařze de li.
20 Kaj la Šefpastroj kaj plia°uloj decidigis la homamason postuli Barabason kaj pereigi Jesuon.
21 Sed la provincestro responde diris al ili: Kiun el la du vi volas, ke mi liberigu al vi? Kaj ili diris: Barabason.
22 Pilato diris al ili: Kion do mi faros al Jesuo, nomata Kristo? Ăiuj diris: Li estu krucumita.
23 Kaj li diris: Kial? kian malbonon li faris? Sed ili des pli ekkriis, dirante: Li estu krucumita.
24 Tial Pilato, vidante, ke neniel prosperas al li, sed ke kontraře tumulto levi°as, prenis akvon kaj lavis siajn manojn antař la homamaso, dirante: Mi estas senkulpa pri la sango de tiu justulo: vi zorgu pri °i.
25 Kaj la tuta popolo responde diris: Lia sango estu sur ni kaj sur niaj infanoj.
26 Tiam li liberigis al ili Barabason; sed skur°inte Jesuon, li transdonis lin, por esti krucumita.


27 Tiam la soldatoj de la provincestro, kondukinte Jesuon en la palacon, kolektis al li la tutan kohorton.
28 Kaj ili senvestigis lin, kaj surmetis al li skarlatan mantelon.
29 Kaj ili plektis kronon el dornoj kaj metis °in sur lian kapon, kaj metis kanon en lian dekstran manon; kaj ili genuis antař li, kaj mokis lin, dirante: Saluton, Re°o de la Judoj!
30 Kaj ili kraŠis sur lin, kaj prenis la kanon kaj frapis lian kapon.
31 Kaj mokinte lin, ili demetis de li la mantelon, kaj surmetis al li liajn proprajn vestojn, kaj forkondukis lin, por krucumi lin.


32 Kaj elirinte, ili trovis viron Kirenanon, nomatan Simon; tiun ili devigis, ke li portu lian krucon.
33 Kaj veninte al loko nomata Golgota, tio estas, Loko de Kranio,
34 ili donis al li trinki vinon kun galo enmiksita; kaj li gustumis °in, kaj ne volis trinki.
35 Kaj krucuminte lin, ili dividis inter si liajn vestojn, ╝etante lotojn;
36 kaj ili sidi°is, kaj gardis lin tie.
37 Kaj ili metis super lia kapo lian akuzon, skribitan: ĂI TIU ESTAS JESUO, LA REěO DE LA JUDOJ.
38 Tiam kun li estis krucumitaj du rabistoj, unu dekstre kaj unu maldekstre.
39 Kaj la preterpasantoj insultis lin, balancante la kapon,
40 kaj dirante: Vi, kiu detruas la sanktejon kaj rekonstruas °in en la dařro de tri tagoj, savu vin. Se vi estas la Filo de Dio, deiru de la kruco.
41 Tiel same ankař la Šefpastroj, mokante kun la skribistoj kaj la plia°uloj, diris:
42 Aliajn li savis; sin mem li ne povas savi. Li ja estas Re°o de Izrael, li nun deiru de la kruco, kaj ni kredos al li.
43 Li apogis sin al Dio; Tiu savu lin, se Li amas lin; Šar li diris: Mi estas la Filo de Dio.
44 Kaj ankař la rabistoj, kiuj estis krucumitaj kun li, tiel same insultis lin.


45 Kaj de post la sesa horo fari°is mallumo sur la tuta lando °is la nařa horo.
46 Kaj Širkař la nařa horo Jesuo ekkriis per lařta voŠo, dirante: Eli, Eli, lama sabaÂtani? tio estas: Mia Dio, mia Dio, kial Vi forlasis min?
47 Kaj iuj el la apudstarantoj, ařdinte tion, diris: Ăi tiu vokas Elijan.
48 Kaj tuj unu el ili kuris kaj prenis spongon kaj plenigis °in per vinagro, kaj metinte °in sur kanon, donis al li trinki.
49 Kaj la aliaj diris: Lasu; ni vidu, Šu venos Elija, por savi lin.
50 Kaj Jesuo, denove kriinte per lařta voŠo, ellasis for la spiriton.
51 Kaj jen la kurteno de la sanktejo dis■iri°is en du pecojn de supre °is malsupre; kaj la tero tremis; kaj la rokoj diskrevis;
52 kaj la tomboj malfermi°is, kaj multaj korpoj de dormantaj sanktuloj levi°is,
53 kaj elirinte el la tomboj post lia relevi°o, ili eniris en la sanktan urbon kaj aperis al multaj.
54 Kaj la centestro, kaj tiuj, kiuj estis kun li gardantaj Jesuon, kiam ili vidis la tertremon kaj la okazanta╝ojn, tre timis, dirante: Vere Ši tiu estis Filo de Dio.
55 Kaj tie estis multaj virinoj, rigardantaj de malproksime, kiuj sekvis Jesuon el Galileo, servante al li;
56 inter kiuj estis Maria Magdalena, kaj Maria, la patrino de Jakobo kaj de Joses, kaj la patrino de la filoj de Zebedeo.


57 Kaj kiam vesperi°is, venis riŠulo, nomata Jozef, el Arimateo, kiu mem estis disŠiplo de Jesuo:
58 tiu, irinte al Pilato, petis la korpon de Jesuo. Tiam Pilato ordonis doni °in.
59 Kaj Jozef prenis la korpon, kaj envolvis °in en pura tola╝o,
60 kaj metis °in en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko; kaj li alrulis grandan ■tonon al la enirejo de la tombo, kaj foriris.
61 Kaj Maria Magdalena estis tie, kaj la alia Maria, sidantaj apud la tombo.


62 La sekvantan tagon, kiu estas la tago post la Preparado, la Šefpastroj kaj la Fariseoj kolekti°is al Pilato,
63 dirante: Sinjoro, ni ekrememoras, ke tiu trompanto diris, dum li ankorař vivis: Post tri tagoj mi relevi°os.
64 Ordonu do, ke oni gardu la tombon °is la tria tago, por ke liaj disŠiploj ne venu kaj ne for■telu lin kaj ne diru al la popolo: Li relevi°is el la mortintoj; kaj la lasta trompo estus pli malbona, ol la unua.
65 Pilato diris al ili: Vi havas gardistaron; iru, kaj gardu °in lař via eblo.
66 Tial ili foriris kaj gardis la tombon, sigelinte la ■tonon, kune kun gardistaro.

Ăapitro 28


1 Kaj sabate malfrue, kiam eklumis por la unua tago de la semajno, venis Maria Magdalena kaj la alia Maria, por vidi la tombon.
2 Kaj jen okazis granda tertremo; Šar an°elo de la Eternulo malsupreniris el la Šielo, kaj venis kaj derulis la ■tonon, kaj sidi°is sur °i.
3 Lia aspekto estis kiel fulmo, kaj lia vesta╝o estis blanka, kiel ne°o;
4 kaj pro timo al li la gardistoj tremis, kaj fari°is kiel malvivuloj.
5 Kaj la an°elo responde diris al la virinoj: Ne timu; Šar mi scias, ke vi serŠas Jesuon, la krucumitan.
6 Li ne estas Ši tie; Šar li levi°is, kiel li diris. Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro ku■is.
7 Kaj iru rapide, kaj diru al liaj disŠiploj: Li levi°is el la mortintoj, kaj jen li iras antař vi en Galileon; tie vi vidos lin; jen mi sciigis al vi.
8 Kaj ili rapide foriris de la tombo kun timo kaj granda °ojo, kaj kuris, por sciigi al liaj disŠiploj.
9 Kaj jen Jesuo renkontis ilin, dirante: Saluton. Kaj alveninte, ili ekprenis liajn piedojn kaj adorklini°is al li.
10 Tiam Jesuo diris al ili: Ne timu; iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon, kaj tie ili min vidos.


11 Kaj dum ili iris, iuj el la gardistoj venis en la urbon, kaj rakontis al la Šefpastroj Šiujn okazinta╝ojn.
12 Kaj kunveninte kun la plia°uloj, ili konsili°is kune, kaj ili donis al la soldatoj multe da mono,
13 dirante: Diru: Liaj disŠiploj venis nokte, kaj for■telis lin, dum ni dormis.
14 Kaj se la provincestro tion ařdos, ni konvinkos lin, kaj liberigos vin de Šia zorgo.
15 Kaj ili prenis la monon, kaj faris, kiel ili estis instruitaj; kaj tiu diro disvasti°is inter la Judoj °is hodiař.


16 Sed la dek unu disŠiploj iris en Galileon, sur la monton, kiun Jesuo jam difinis al ili.
17 Kaj kiam ili vidis lin, ili adorklini°is al li; sed kelkaj dubis.
18 Kaj Jesuo venis al ili, kaj diris al ili: Estas donita al mi Šia ařtoritato en la Šielo kaj sur la tero.
19 Iru do kaj disŠipligu Šiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito;
20 instruante ilin observi Šion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi Šiujn tagojn, °is la maturi°o de la monda°o.

Hosted by uCoz