LA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAŢLO
AL LA
GALATOJ

Ăapitro 1


1 Pařlo, apostolo (ne de homoj, nek per homo, sed per Jesuo Kristo, kaj Dio, la Patro, kiu levis lin el la mortintoj),
2 kaj Šiuj fratoj, kiuj estas kun mi, al la eklezioj de Galatujo:
3 Graco al vi kaj paco de Dio, la Patro, kaj de nia Sinjoro Jesuo Kristo,
4 kiu sin donis pro niaj pekoj, por liberigi nin el la nuna malbona mondo, lař la volo de nia Dio kaj Patro;
5 al kiu estu la gloro por Šiam kaj eterne. Amen.


6 Mi miras, ke tiel rapide vi fori°as for de Tiu, kiu vokis vin en la gracon de Kristo, al malsama evangelio;
7 kiu ja ne estas alia, sed trovi°as iuj, kiuj vin maltrankviligas kaj deziras renversi la evangelion de Kristo.
8 Tamen se eŠ ni, ař an°elo el la Šielo, al vi instruus ian evangelion krom tiu, kiun ni jam al vi instruis, tiu estu anatemita.
9 Kiel ni antaře diris, tiel nun mi denove diras: Se iu al vi instruas ian evangelion krom tiu, kiun vi ricevis, tiu estu anatemita.
10 Ăar Šu mi nun influas homojn, ař Dion? ař Šu mi celas plaŠi al homoj? se mi ankorař nun plaŠus al homoj, mi ne estus servisto de Kristo.


11 Ăar mi sciigas vin, fratoj, rilate al la evangelio predikita de mi, ke °i ne estas lař homo.
12 Ăar mi ne ricevis °in de homo, kaj °i ne estas instruita al mi krom per malka■o de Jesuo Kristo.
13 Ăar vi iam ařdis pri mia estinta vivmaniero en Judismo, ke mi forte persekutis la eklezion de Dio kaj °in atakis;
14 kaj mi plimulte progresis en Judismo, ol multaj miaj sama°uloj en mia nacio, estante multe pli fervoranima pri la tradicioj de miaj prapatroj.
15 Sed kiam bonvole plaŠis al Dio, kiu el la ventro de mia patrino apartigis min kaj per Sia graco min vokis,
16 por malka■i en mi Sian Filon, por ke mi prediku lin inter la nacianoj: mi ne konsili°is kun karno kaj sango,
17 kaj mi ne supreniris al Jerusalem, al la antař mi apostoloj, sed mi tuj foriris en Arabujon, kaj poste mi revenis al Damasko.


18 Tiam, post tri jaroj, mi supreniris al Jerusalem, por viziti Kefason, kaj mi restis kun li dek kvin tagojn.
19 Sed neniun alian el la apostoloj mi vidis, krom Jakobo, la frato de la Sinjoro.
20 Pri tio, kion mi skribas al vi, jen, antař Dio, mi ne mensogas.
21 Poste mi venis en la regionojn de Sirio kaj Kilikio.
22 Kaj mi ankorař estis viza°e nekonata de la eklezioj de Judujo, kiuj estis en Kristo;
23 sed ili nur ařdis la jenon: Kiu nin iam persekutis, tiu nun predikas la fidon, kiun iam li atakis;
24 kaj ili gloris Dion en mi.

Ăapitro 2


1 Tiam, post intertempo de dek kvar jaroj, mi denove supreniris al Jerusalem kun Barnabas, kunkondukante ankař Titon.
2 Kaj mi supreniris lař Dia malka■o; kaj mi prezentis al ili la evangelion, kiun mi predikas inter la nacianoj, sed aparte al la eminentuloj, por ke mi ne estu vane kuranta, ař kurinta.
3 Sed eŠ Titon, kiu estis kun mi, estante Greko, oni ne devigis cirkumcidi°i;
4 sed tio estis pro la ka■e enportitaj fratoj, kiuj ruze envenis, por spioni nian liberecon en Kristo Jesuo, por ke ili nin sklavigu;
5 al kiuj ni ne submeti°is cedeme, eŠ por unu horo; por ke la vero de la evangelio restadu kun vi.
6 Sed el tiuj, kiuj ■ajne iom valoris (kiaj ajn ili estis, tio por mi ne estas grava: Še Dio ne estas personfavorado)--tiuj valoruloj nenion aldonis al mi;
7 sed kontraře, kiam ili vidis, ke je la evangelio de la necirkumcido mi estas komisiita tiel same, kiel Petro je la evangelio de la cirkumcido
8 (Šar Tiu, kiu forte energiis en Petro por la apostoleco de la cirkumcido, ankař energiis en mi por la nacianoj),
9 Jakobo kaj Kefas kaj Johano, kiuj ■ajne estis kolonoj, rimarkinte la gracon donitan al mi, donis al mi kaj al Barnabas la dekstrajn manojn de kunuleco, por ke ni iru al la nacianoj, kaj ili al la cirkumcidularo;
10 kondiŠe nur, ke ni memoru la malriŠulojn, kion ja mi klopodis jam fari.


11 Sed kiam venis Kefas al AntioÂia, mi lin rezistis viza°on kontrař viza°o, Šar li estis mallařdinda.
12 Ăar antař ol iuj alvenis de Jakobo, li kunman°is kun la nacianoj; sed kiam ili alvenis, li sin fortiris kaj apartigis, timante tiujn, kiuj estis el la cirkumcido.
13 Kaj la aliaj Judoj kune hipokritis, tiel ke eŠ Barnabas mem fortiri°is per ilia hipokriteco.
14 Kaj kiam mi vidis, ke ili ne prave kondutas lař la vero de la evangelio, mi diris al Kefas antař Šiuj: Se vi, estante Judo, naciane vivas, kaj ne kiel Judoj, kial vi devigas la nacianojn agi lař Judismo?
15 Ni, nature Judoj, kaj ne pekuloj el la nacianoj,
16 sciante, ke pravi°as homo ne per faroj de la le°o, sed nur per fido al Jesuo Kristo, ni mem en Kristo Jesuo kredis, por ke ni pravi°u per fido al Kristo, kaj ne per faroj de la le°o; tial, ke per faroj de la le°o neniu karno pravi°os.
17 Sed se, dezirante pravi°i en Kristo, ni mem montri°is pekuloj, Šu Kristo estas servanto de peko? Nepre ne!
18 Ăar se mi rekonstruas tion, kion mi detruis, mi montras min pekulo.
19 Ăar per la le°o mi al la le°o mortis, por ke mi al Dio vivu.
20 Kun Kristo mi krucumi°is, tamen mi vivas; jam ne mi mem, sed Kristo vivas en mi; kaj tiun vivon, kiun mi vivas en karno, mi vivas en fido al la Filo de Dio, kiu min amis kaj sin donis pro mi.
21 Mi ne vanigas la gracon de Dio; Šar se per la le°o venas justeco, Kristo ja vane mortis.

Ăapitro 3


1 Ho malsa°aj Galatoj, kiu vin ensorŠis? vin, antař kies okuloj Kristo Jesuo estis publike prezentita krucumita.
2 Nur la jenon mi deziras scii°i de vi: Ău per faroj de la le°o vi ricevis la Spiriton, ař per la ařdado de fido?
3 Ău vi tiel malsa°aj estas? komencinte en Spirito, Šu vi en karno nun perfekti°as?
4 Ău vi vane tiom suferis? se ja tio estas vana.
5 Ău do Tiu, kiu donas al vi la Spiriton kaj faras Še vi miraklojn, tion faras per faroj de la le°o, ař per la ařdado de fido?
6 Tiel same, kiel Abraham kredis al Dio, kaj tio estis kalkulita al li kiel virto.
7 Sciu do, ke tiuj, kiuj rilatas al fido, estas filoj de Abraham.
8 Antařvidante do, ke per fido Dio pravigos la nacianojn, la Skribo antařpredikis la evangelion al Abraham, dirante: Beni°os per vi Šiuj gentoj.
9 Tial do tiuj, kiuj rilatas al fido, beni°as kun la fidela Abraham.
10 Ăar Šiuj, kiuj rilatas al faroj de la le°o, estas sub malbeno; Šar estas skribite: Malbenita estas Šiu, kiu ne persistos en Šio, kio estas skribita en la libro de la le°o, por plenumi °in.
11 Sed ke neniu pravi°as antař Dio per la le°o, estas evidente; Šar: La virtulo vivos per fido;
12 kaj la le°o ne rilatas al fido; sed: Kiu plenumas ilin, tiu vivos en ili.
13 Kristo elaŠetis nin el la malbeno de la le°o, fari°inte malbeno pro ni; Šar estas skribite: Malbenita estas Šiu, kiu pendas sur ligna╝o;
14 por ke venu sur la nacianojn la beno de Abraham en Kristo Jesuo; por ke per fido ni ricevu la promeson de la Spirito.


15 Fratoj, mi parolas lař homo: Konfirmitan interligon, eŠ nur homan, neniu nuligas nek prialdonas.
16 Sed al Abraham kaj al lia semo la promesoj estis parolitaj. Li ne diras: Kaj al semoj, kvazař pri multaj; sed kvazař unu: Kaj al via semo, kiu estas Kristo.
17 Sed jen kion mi diras: Interligon, antaře konfirmitan de Dio, la le°o, kiu venis kvarcent tridek jarojn poste, ne nuligas, tiel ke °i malefektivigus la promeson.
18 Ăar se la hereda╝o estas de la le°o, °i jam ne estas de promeso; sed Dio °in donis al Abraham per promeso.
19 Kio do estas la le°o? ěi estis aldonita kařze de eraroj, °is venos la idaro, al kiu la promeso estas donita; ordigite per an°eloj en la mano de interulo.
20 Interulo ne estas de unu, sed Dio estas unu.
21 Ău do la le°o kontrařstaras al la promesoj de Dio? Nepre ne! Šar se estus donita le°o, kiu povus vivigi, efektive justeco estus per la le°o.
22 Tamen la Skribo kune en■losis Šion sub peko, por ke la promeso per fido al Kristo Jesuo estu donata al Šiuj, kiuj fidas.


23 Sed antař ol fido venis, ni estis gardataj sub la le°o, en■lositaj por la fido malka■ota.
24 Tial la le°o fari°is nia pedagogo, kondukanta al Kristo, por ke ni pravi°u per fido.
25 Sed nun, post kiam la fido alvenis, ni jam ne estas sub pedagogo.
26 Ăar vi Šiuj per la fido estas filoj de Dio en Kristo Jesuo.
27 Ăar Šiuj el vi, kiuj al Kristo bapti°is, surmetis al si Kriston.
28 Ne estas ja Judo nek Greko, ne estas sklavo nek liberulo, ne estas ja vira kaj virina; Šar vi Šiuj estas unu en Kristo Jesuo.
29 Se do vi apartenas al Kristo, vere vi estas la idaro de Abraham, kaj heredantoj lař la promeso.

Ăapitro 4


1 Kaj mi sciigas vin, ke tiel longe, kiel la heredanto estas infano, li neniel malsimilas sklavon, kvankam li estas estro de Šio;
2 sed li estas sub guvernantoj kaj administrantoj, °is la templimo difinita de la patro.
3 Tiel ankař ni, dum ni estis infanoj, estis en sklaveco sub la elementoj de la mondo;
4 sed kiam venis la pleneco de la tempo, Dio elsendis Sian Filon, el virino naskitan, sub le°o naskitan,
5 por reaŠeti tiujn, kiuj estas sub la le°o, por ke ni ricevu la filadopton.
6 Kaj Šar vi estas filoj, Dio elsendis la Spiriton de Sia Filo en niajn korojn, kriantan, Aba, Patro!
7 Tiel ke Šiu el vi estas jam ne sklavo, sed filo; kaj se filo, ankař heredanto per Dio.


8 Tamen, tiam ne konante Dion, vi estis en sklaveco al tiuj, kiuj nature ne estas dioj;
9 sed jam nun konante Dion, ař pli °uste, de Dio konate, kial vi returni°as al la malfortaj kaj mizeraj elementoj, al kiuj vi deziras denove sklavi°i?
10 Vi observas tagojn kaj monatojn kaj tempojn kaj jarojn.
11 Mi timas pri vi, ke eble mi vane laboris Še vi.


12 Mi petegas vin, fratoj, estu kiel mi, Šar mi ankař estas kiel vi. Vi neniel al mi malbonfaris;
13 sed vi scias, ke pro malforteco de la karno mi la unuan fojon predikis al vi la evangelion;
14 kaj vian elprovon en mia karno vi ne malestimis nek abomenis, sed kvazař an°elon de Dio vi akceptis min, kvazař Kriston Jesuon.
15 Kie do estas via singratulado? mi atestas al vi, ke se estus eble, vi estus el■irintaj viajn okulojn kaj donintaj ilin al mi.
16 Ău mi do per verdirado fari°is al vi malamiko?
17 Ili fervore serŠas vin, ne bone; ili eŠ volas el■losi vin, por ke vi serŠu ilin.
18 Sed estas bone esti fervore serŠata Šiam en bona afero, kaj ne nur tiam, kiam mi estas Še vi.
19 Miaj infanetoj, pro kiuj mi denove suferas naskodoloron, °is Kristo formi°os en vi,
20 mi tute deziris esti Še vi nun, kaj ■an°i mian voŠon; Šar vere mi dubas pri vi.


21 Diru al mi, vi, kiuj volas esti sub la le°o, Šu vi ne ařskultas la le°on?
22 Ăar estas skribite, ke Abraham havis du filojn, unu el la sklavino kaj unu el la liberulino.
23 Tamen tiu el la sklavino naski°is lař la karno, sed Ši tiu el la liberulino naski°is per promeso.
24 Ăi tio enhavas alegorion; Šar la du virinoj estas du interligoj, unu el la monto Sinaj, por sklaveco naskante, kiu estas Hagar.
25 Ăar tiu Hagar estas la monto Sinaj en Arabujo, kaj prezentas la nunan Jerusalemon, Šar ■i estas sklavigita kune kun siaj infanoj.
26 Sed la supera Jerusalem estas libera, kiu estas patrino nia.
27 Estas ja skribite:

ěoju, ho senfruktulino, kiu ne naskis, Sonigu kanton kaj °ojkriu, ho vi, kiu ne suferas naskodoloron; Ăar la forlasitino havos pli da infanoj, ol la havanta edzon.


28 Sed ni, fratoj, estas filoj de promeso tiel same, kiel Isaak.
29 Sed kiel tiam la lař karno naskita persekutis la lařspiritulon, tiel estas ankař nuntempe.
30 Sed kion diras la Skribo? Forpelu la sklavinon kaj ■ian filon; Šar la filo de la sklavino ne heredos kun la filo de la liberulino.
31 Tial, fratoj, ni estas filoj ne de sklavino, sed de la liberulino.

Ăapitro 5


1 Por libereco Kristo nin liberigis; tial staru fortike, kaj ne reimpliki°u en jugon de sklaveco.


2 Jen mi, Pařlo, diras al vi, ke, se vi cirkumcidi°os, Kristo al vi tute ne utilos.
3 Mi denove atestas al Šiu homo cirkumcidata, ke li estas ■uldanto, por plenumi la tutan le°on.
4 Vi, kiuj volas vin pravigi per la le°o, aparti°is for de Kristo; vi forfalis de graco.
5 Ăar ni en la Spirito atendas la esperon de justeco per la fido.
6 Ăar en Kristo Jesuo nek cirkumcido nek necirkumcido valoras ion, sed nur fido, energianta per amo.
7 Vi bone kuradis; kiu vin malhelpis, ke vi ne obeu la veron?
8 Ăi tiu influo ne venas de tiu, kiu vin vokas.
9 Malmulto da fermenta╝o fermentigas la tutan mason.
10 Mi fidas pri vi en la Sinjoro, ke vi ne alie sentados; sed tiu, kiu malkvietigas vin, elportos sian propran ju°on, kiu ajn li estas.
11 Sed mi, fratoj, se mi ankorař predikas cirkumcidon, kial mi estas ankorař persekutata? tiuokaze la falpu■ilo de la kruco estas formovita.
12 Mi volus, ke tiuj, kiuj vin maltrankviligas, sin fortranŠu.


13 Ăar vi, fratoj, estas vokitaj al libereco; tamen ne uzu vian liberecon kiel pretekston por la karno, sed per amo servu unu la alian.
14 Ăar la tuta le°o estas plenumata en unu diro, jene: Amu vian proksimulon kiel vin mem.
15 Sed se vi mordas kaj man°egas unu la alian, gardu vin, ke vi ne estu detruitaj unu de la alia.


16 Sed mi diras: Iradu lař la Spirito, kaj la deziregon de la karno vi ne plenumos.
17 Ăar la karno deziregas kontrař la Spirito, kaj la Spirito kontrař la karno; Šar Ši Šiuj interbatalas reciproke, por ke vi ne faru tion, kion vi volas.
18 Sed se vi estas kondukataj de la Sinjoro, vi jam ne estas sub la le°o.
19 Evidentaj estas la faroj de la karno, kiuj estas malŠasteco, malpureco, voluptemo,
20 idolkulto, sorŠado, malamikeco, malpaco, ╝aluzoj, koleregoj, partiemeco, skismoj, herezoj,
21 envioj, ebrieco, diboŠado, kaj aliaj similaj; pri kiuj mi avertas vin, kiel mi jam antaře admonis vin, ke tiuj, kiuj tion faradas, ne heredos la regnon de Dio.
22 Sed la frukto de la Spirito estas amo, °ojo, paco, pacienco, komplezo, bonkoreco, fideleco,
23 mildeco, sinregado; kontrař tiaj ne ekzistas le°o.
24 Kaj tiuj, kiuj apartenas al Kristo Jesuo, jam krucumis la karnon kun °iaj pasioj kaj voluptoj.


25 Se ni vivas per la Spirito, en la Spirito ni ankař iradu.
26 Ni ne fari°u fanfaronemaj, incitante kaj enviante unu la alian.

Ăapitro 6


1 Fratoj, eŠ se homo estos trovita en ia kulpo, vi, kiuj estas spiritaj, restarigu tiun per spirito de mildeco; rigardante vin, Šiu sin mem, por ke vi ne estu tentataj.
2 Reciproke subtenadu viajn ■ar°ojn, kaj tiamaniere plenumu la le°on de Kristo.
3 Ăar, se iu, estante nenio, sin estimas, kvazař li estas io, li sin trompas.
4 Sed Šiu kontrolu sian propran faradon, kaj tiam li havos singratuladon pri si mem, kaj ne pri sia proksimulo.
5 Ăar Šiu devas subteni sian propran porta╝on.


6 Tiu, kiu estas instruata en la parolo de Dio, partoprenu kun tiu, kiu lin instruas, en Šiuj bona╝oj.
7 Ne trompi°u; Dio ne estas mokata; Šar Šion, kion oni semas, tion ankař li rikoltos.
8 Ăar kiu semas por sia karno, el la karno tiu rikoltos putradon; sed kiu semas por la Spirito, el la Spirito tiu rikoltos eternan vivon.
9 Kaj ni ne laci°u en bonfarado; Šar °ustatempe ni rikoltos, se ni ne senforti°os.
10 Tial lař nia oportuna tempo ni bonfaradu al Šiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.


11 Vidu, per kiaj grandaj literoj mi skribis al vi propramane.
12 Kiuj deziras sin paradi per la karno, tiuj devigas vin cirkumcidi°i; sole por ke ili ne estu persekutataj pro la kruco de Kristo.
13 Ăar eŠ tiuj mem, kiuj cirkumcidi°as, ne observas la le°on; sed ili deziras, ke vi cirkumcidi°u, por ke ili fanfaronu pri via karno.
14 Sed por mi ne estu fanfarono krom pri la kruco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, per kiu la mondo estas krucumita al mi, kaj mi al la mondo.
15 Ăar nek cirkumcido nek necirkumcido estas io, sed nova kreita╝o.
16 Kaj kiuj irados lař tiu regulo, paco kaj kompato estu sur ili Šiuj, kaj sur la Izrael de Dio.


17 De nun neniu min °enu, Šar mi portas en mia korpo la signojn de Jesuo.


18 La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito, fratoj. Amen.

Hosted by uCoz