LA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAŢLO
AL LA
EFESANOJ

Ăapitro 1


1 Pařlo, apostolo de Jesuo Kristo per la volo de Dio, al la sanktuloj, kiuj estas en Efeso, kaj al la fideluloj en Kristo Jesuo:
2 Graco estu al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.


3 Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu benis nin per Šia beno spirita en la Šielejoj en Kristo;
4 kiel Li elektis nin en li antař la fondo de la mondo, por ke ni estu sanktaj kaj senmakulaj antař Li en amo;
5 antařdestininte nin por filadopto per Jesuo Kristo al Si mem, lař la aprobo de Sia volo,
6 al la lařdo de la gloro de Lia graco, per kiu Li favoris nin en la Amata;
7 en kiu ni havas la elaŠeton per lia sango, la pardonon de niaj pekoj, lař la riŠo de lia graco,
8 kiun li abundigis al ni en Šia sa°eco kaj prudento,
9 sciiginte al ni la misteron de Lia volo, lař Lia bonvolo, kiun Li antařdecidis en li,
10 por dispono en la pleneco de la tempo, por sumigi en Kristo Šion, kio estas en la Šieloj kaj sur la tero;
11 en li, en kiu ni fari°is hereda╝o, destinite lař la antařdecido de Tiu, kiu Šion faras lař la intenco de Sia volo;
12 por ke ni estu por la lařdo de Lia gloro, ni, kiuj antaře esperis en Kristo;
13 en kiu vi ankař esperas, ařdinte la vorton de la vero, la evangelion de via savo; al kiu ankař kredinte, vi estas sigelitaj per la Sankta Spirito de promeso,
14 kiu estas antařgarantia╝o de nia hereda╝o, por la elaŠeto de la poseda╝o, por lařdo de Lia gloro.


15 Pro tio mi ankař, ařdinte pri via fido al la Sinjoro Jesuo, kaj via amo al Šiuj sanktuloj,
16 ne Šesas danki pro vi, vin nomante en miaj pre°oj;
17 por ke la Dio de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la Patro de gloro, donu al vi spiriton de sa°eco kaj malka■o en la konado de Li;
18 dum la okuloj de via koro estas lumigataj, por ke vi sciu, kia estas la espero de Lia voko, kaj kia la riŠeco de la gloro de Lia hereda╝o en la sanktuloj,
19 kaj kia la supermezura grandeco de Lia potenco al ni, kiuj kredas, lař la energio de la efikeco de Lia forto,
20 kiun Li faris en Kristo, relevante lin el la mortintoj, kaj sidigante lin dekstre de Li en la Šieloj,
21 multe super Šiu reganto kaj ařtoritato kaj potenco kaj regeco, kaj Šiu nomo nomata, ne nur en Ši tiu mondo, sed ankař en la estonta;
22 kaj Šion Li metis sub liajn piedojn, kaj donis lin kiel kapon super Šio por la eklezio,
23 kiu estas lia korpo, la pleneco de Tiu, kiu plenigas Šion en Šio.

Ăapitro 2


1 Kaj vin li vivigis, kiam vi estis malvivaj per eraroj kaj pekoj,
2 en kiuj vi iam iradis lař la vojo de Ši tiu mondo, lař la estro de la potenco de la aero, de la spirito, kiu nun energias en la filoj de malobeo;
3 inter kiuj ni Šiuj iam ankař vivis, plenumante la dezirojn de nia karno, farante la volojn de la karno kaj de la menso, kaj ni estis lař naturo infanoj de kolerego, kiel ankař la aliaj.
4 Sed Dio, estante riŠa en kompateco, pro Sia granda amo, per kiu Li amis nin,
5 eŠ kiam ni estis malvivaj en niaj eraroj, nin vivigis en Kristo (per graco vi savi°is),
6 kaj nin levis, kaj nin kunsidigis en la Šielejoj en Kristo Jesuo;
7 por montri en la monda°oj estontaj la superabundan riŠecon de Sia graco en korfavoro al ni en Kristo Jesuo:
8 Šar per graco vi savi°is per fido; ne per vi mem: °i estas dono de Dio;
9 ne el faroj, por ke neniu fanfaronu.
10 Ăar ni estas Lia farita╝o, kreitaj en Kristo Jesuo por bonaj faroj, kiujn antařaran°is Dio, por ke ni iradu en ili.


11 Kaj pro tio rememoru, ke iam vi, nacianoj lař la karno, nomataj la Necirkumcido Še la tiel nomata Cirkumcido, mane farita sur la karno--
12 ke vi estis tiam sen Kristo, fremdigitaj for de la komunumo de Izrael, kaj eksteruloj de la interligoj de la promeso, esperon ne havantaj kaj sen Dio en la mondo.
13 Sed nun en Kristo Jesuo vi, iam malproksimaj, proksimi°is en la sango de Kristo.
14 Ăar nia paco estas li, kiu unuigis ambař kaj rompis la intermuron de disigo,
15 en sia karno neniiginte la malamon, la le°on de ordonoj en dekretoj; por krei en si el la du unu novan homon, tiel farante pacon;
16 kaj por kunakordigi ambař en unu korpo al Dio per la kruco, mortiginte per tio la malamon;
17 kaj li venis kaj predikis pacon al vi malproksimaj kaj al la proksimaj;
18 Šar per li ni ambař havas en unu Spirito alkondukon al la Patro.
19 Sekve vi jam estas ne fremduloj kaj paslo°antoj, sed samregnanoj kun la sanktuloj, kaj el la domanaro de Dio,
20 konstruitaj sur la fundamento de la apostoloj kaj profetoj, kies bazangula ■tono estas Kristo Jesuo mem;
21 en kiu Šiu aparta konstrua╝o, bone kunigita, kreske fari°as sankta templo en Kristo;
22 en kiu vi ankař estas kunkonstruitaj por sanktejo de Dio en la Spirito.

Ăapitro 3


1 Pro tio mi, Pařlo, malliberulo de Kristo Jesuo por vi nacianoj,
2 se vi ařdis pri la dispono de tiu graco de Dio, kiu estas donita al mi por vi,
3 ke per malka■o la mistero estas sciigita al mi, kiel mi jam antaře mallonge skribis,
4 per kio vi povas rimarki, dum vi legas, mian komprenon en la mistero de Kristo,
5 kiu en aliaj generacioj ne estis sciigita al la homidoj, kiel °i nun malka■i°is al liaj sanktaj apostoloj kaj profetoj en la Spirito,
6 ke la nacianoj estas kunheredantoj, kaj samkorpanoj, kaj partoprenantoj en la promeso en Kristo Jesuo per la evangelio,
7 al kiu mi fari°is servanto lař la dono de la graco de Dio, donita al mi lař la energio de Lia potenco.
8 Al mi, kiu estas malpli ol la malplej granda el Šiuj sanktuloj, Ši tiu graco estas donita, por ke mi prediku inter la nacioj la neesploreblan riŠon de Kristo;
9 kaj por ke mi klarigu al Šiuj, kia estas la dispono de la mistero ka■ita tra Šiuj monda°oj en Dio, kiu kreis Šion;
10 por ke nun konati°u al la regantoj kaj ařtoritatoj en la Šielejoj, per la eklezio, la multobla sa°eco de Dio,
11 lař la eterna decido, kiun Li faris en Kristo Jesuo, nia Sinjoro;
12 en kiu ni havas kura°on kaj alkondukon en fidado per nia fido al li.
13 Pro tio mi petas, ke vi ne senforti°u pro miaj suferoj por vi, kiuj estas via gloro.


14 Pro tio mi fleksas miajn genuojn antař la Patro,
15 el kiu Šiu familio, en la Šielo kaj sur la tero, estas nomata,
16 por ke Li donu al vi, lař la riŠo de Sia gloro, ke vi estu potence fortigitaj en la interna homo, per Lia Spirito;
17 por ke Kristo lo°u per fido en viaj koroj; tiel, ke vi, enradikigite kaj bazite en amo,
18 kapabli°u kun Šiuj sanktuloj kompreni, kio estas la lar°eco kaj longeco kaj alteco kaj profundeco,
19 kaj scii la amon de Kristo, kiu superas scion, por ke vi pleni°u eŠ °is la pleneco de Dio.


20 Nun al Tiu, kiu povas tre abunde fari, super Šio, kion ni povas peti ař pensi, lař la potenco, kiu energias en ni,
21 estu gloro en la eklezio kaj en Kristo Jesuo °is Šiuj generacioj por Šiam kaj eterne. Amen.

Ăapitro 4


1 Mi do, malliberulo pro la Sinjoro, petegas vin, ke vi iradu inde je la voko, en kiu vi estas vokitaj,
2 kun Šia humileco kaj mildeco, kun toleremeco, paciencante unu al alia en amo,
3 penante konservi la unuecon de la Spirito en la ligilo de paco.
4 Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankař vi estas vokitaj en unu espero de via voko;
5 unu Sinjoro, unu fido, unu bapto,
6 unu Dio kaj Patro de Šiuj, kiu estas super Šiuj, kaj tra Šiuj, kaj en Šiuj.
7 Sed al Šiu el ni la graco estas donita, lař la mezuro de la dono de Kristo.
8 Tial li diras:

Kiam li supreniris alten, li alkondukis kaptitojn, Kaj donis donacojn al homoj.


9 (Ăi tio do: Li supreniris--kio °i estas krom tio, ke li ankař antaře malsupreniris °is la profunda╝oj de la tero?
10 La malsuprenirinto--tiu sama estis la suprenirinto alte super Šiuj Šieloj, por plenigi Šion.)
11 Kaj unujn li donis por esti apostoloj; aliajn, profetoj; aliajn, evangeliistoj; kaj aliajn, pa■tistoj kaj instruistoj;
12 por perfektigo de la sanktuloj, por la laboro de pastrado, por la konstruo de la korpo de Kristo,
13 °is ni Šiuj atingos la unuecon de la fido kaj de la scio de la Filo de Dio, °is la homo perfekta, °is la mezuro de la matureco de la pleneco de Kristo;
14 por ke ni jam ne estu infanoj, onde ╝etataj kaj Širkařpelataj de Šiu vento de doktrino, per ╝onglado de homoj, per ruzo lař artifiko de trompo;
15 sed parolante la veron en amo, ni Šiel kreskadu en tiun, kiu estas la kapo, Kristo,
16 el kiu la tuta korpo, kunigita kaj kunfortikigita tra Šiu artiko de la livera sistemo, per energio, lař la mezuro de Šiu parto, faras kreskadon de la korpo, por la sinedifado en amo.


17 La jenon do mi diras, kaj protestas en la Sinjoro, ke vi ne plu iru tiel, kiel iras ankař la nacianoj en la vanteco de siaj mensoj,
18 mallumigitaj en intelekto, fremdigitaj for de la vivo de Dio, pro la nescio, kiu estas en ili, pro la malmoleco de ilia koro;
19 kiuj, sensenti°inte, fordonis sin al malŠasteco por la praktikado de Šia malpureco kun avideco.
20 Sed vi ne tiel lernis Kriston;
21 se almenař vi lin ařdis, kaj en li estis instruitaj, kiel en Jesuo estas vero;
22 por ke vi formetu, rilate al antařa konduto, la malnovan homon, pereeman lař trompaj deziroj,
23 kaj renovi°u rilate al la spirito de via menso,
24 kaj surmetu la novan homon, kreitan lař Dio en justeco kaj vera sankteco.


25 Pro tio, formetante malveron, Šiu parolu veron kun sia proksimulo, Šar ni estas membroj unu de alia.
26 Koleru kaj ne peku, la suno ne subiru sur via kolero;
27 ankař ne donu lokon al la diablo.
28 Ůtelinto ne plu ■telu, sed prefere li laboru, farante bonon per siaj manoj, por ke li havu ion por doni al bezonanto.
29 El via bu■o eliru neniu putra vorto, sed nur tio, kio estas bona, por konvena edifado, por ke °i donu gracon al la ařdantoj.
30 Kaj ne Šagrenu la Sanktan Spiriton de Dio, en kiu vi estis sigelitaj al la tago de elaŠeto.
31 Ăia akreco kaj indigno kaj kolero kaj voŠbruado kaj kalumnio estu formetitaj el inter vi, kune kun Šia malico;
32 kaj estu bonfaraj unu al alia, bonkoraj, pardonantaj unu al alia, kiel ankař Dio en Kristo pardonis al vi.

Ăapitro 5


1 Estu do imitantoj de Dio, kiel infanoj amataj;
2 kaj iradu en amo, kiel Kristo nin amis kaj sin donis pro ni, dona╝on kaj ofera╝on al Dio por agrabla odora╝o.
3 Sed malŠasteco kaj Šia malpureco kaj avideco ne eŠ estu nomataj inter vi, kiel decas por sanktuloj;
4 nek ia hontinda╝o, nek sensenca parolado, nek tro libera babilado, kiuj ne konvenas; sed prefere dankesprimo.
5 Ăar vi ja scias, ke Šiu malŠastulo kaj malpurulo kaj avidulo, kiu estas idolano, havas nenian heredon en la regno de Kristo kaj Dio.
6 Neniu vin trompu per vantaj vortoj; Šar pro tiuj aferoj venas sur la infanojn de malobeo la kolero de Dio.
7 Ne estu do partoprenantoj kun ili;
8 Šar iam vi estis mallumo, sed jam vi estas lumo en la Sinjoro; iru kiel infanoj de lumo
9 (Šar la frukto de la lumo estas en Šia boneco kaj justeco kaj vero),
10 provante, kio bone plaŠas al la Sinjoro;
11 kaj ne partoprenu kun la senfruktaj faroj de mallumo, sed prefere refutu ilin;
12 Šar estas hontinde eŠ paroli pri tio, kion ili faras sekrete.
13 Sed Šio, kio estas refutata, estas elmontrata per la lumo, Šar Šio elmontrata estas lumo.
14 Tial estas dirite: Veki°u, dormanto, kaj relevi°u el la mortintoj, kaj Kristo al vi lumos.


15 Zorgu do, ke vi atente iradu, ne kiel malsa°aj, sed kiel sa°aj;
16 elaŠetante la tempon, Šar malbonaj estas la tagoj.
17 Ne estu do senprudentaj, sed komprenu, kio estas la volo de la Sinjoro.
18 Kaj ne ebrii°u per vino, en kio estas diboŠo, sed pleni°u per la Spirito;
19 parolante unu al alia per psalmoj kaj himnoj kaj kantoj spiritaj, kantante kaj psalmante en viaj koroj al la Sinjoro,
20 dankante Dion, la Patron, Šiam pro Šio en la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo;
21 submeti°ante unu al alia en la timo al Kristo.


22 Edzinoj, submeti°u al viaj edzoj tiel same, kiel al la Sinjoro.
23 Ăar edzo estas kapo de edzino, kiel ankař Kristo estas kapo de la eklezio; kaj li estas la savanto de la korpo.
24 Sed kiel la eklezio sin submetas al Kristo, tiel ankař edzinoj al edzoj en Šio.
25 Edzoj, amu viajn edzinojn, kiel Kristo amis la eklezion kaj pro °i sin donis,
26 por ke li sanktigu °in per akvolavo, kun la vorto,
27 por ke li starigu °in antař si glora eklezio, ne havanta makulon, nek malglata╝on, nek ion tian, sed por ke °i estu sankta kaj sendifekta.
28 Tiel same devas edzoj ami siajn edzinojn kiel siajn proprajn korpojn. Kiu amas sian edzinon, tiu amas sin mem;
29 Šar oni neniam malamas sian propran karnon, sed nutras kaj prizorgas °in, kiel ankař la Sinjoro la eklezion;
30 Šar ni estas membroj de lia korpo.
31 Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj ali°os al sia edzino, kaj ili du estos unu karno.
32 Ăi tiu mistero estas granda, sed mi parolas pri Kristo kaj la eklezio.
33 Tamen ankař Šiu el vi individue amu sian edzinon, kiel sin mem; kaj la edzino timu sian edzon.

Ăapitro 6


1 Infanoj, obeu al viaj gepatroj en la Sinjoro, Šar tio decas.
2 Respektu vian patron kaj vian patrinon (°i estas la unua ordono kun promeso),
3 por ke estu al vi bone kaj por ke longe dařru via vivo sur la tero.
4 Kaj patroj, ne kolerigu viajn infanojn; sed nutradu ilin en la disciplino kaj admono de la Sinjoro.


5 Sklavoj, obeu al tiuj, kiuj lař la karno estas viaj sinjoroj, kun timo kaj tremo, en simpleco de via koro, kiel al Kristo;
6 ne lař okulservo, kiel homplaŠantoj, sed kiel sklavoj de Kristo, plenumante el la koro la volon de Dio;
7 kun bonvoleco servante, kiel al la Sinjoro, kaj ne al homoj;
8 sciante, ke, kian ajn bonon faras Šiu, Šu sklavo ař liberulo, tion saman li ricevos de la Sinjoro.
9 Kaj sinjoroj, agu tiel same al ili, forlasante minacon; sciante, ke via kaj ilia Sinjoro estas en la Šielo, kaj ne ekzistas Še li personfavorado.


10 Cetere, forti°u en la Sinjoro kaj en la forteco de lia potenco.
11 Surmetu la tutan armilaron de Dio, por ke vi povu kontrařstari al la artifikoj de la diablo.
12 Ăar nia luktado estas ne kontrař sango kaj karno, sed kontrař regantoj, kontrař ařtoritatoj, kontrař mondpotenculoj de la nuna mallumo, kontrař la spiritaroj de malbono en la Šielejoj.
13 Tial prenu al vi la tutan armilaron de Dio, por ke vi povu rezisti en la malbona tago, kaj, farinte Šion, stari.
14 Staru do, Širkařzoninte la lumbojn per vero, kaj surmetinte la kirason de justeco,
15 kaj en■uiginte la piedojn per la preti°o de la evangelio de paco;
16 super Šio tenante la ■ildon de fido, per kiu vi povos estingi Šiujn fajrajn sagojn de la malbonulo.
17 Kaj ricevu la kaskon de savo, kaj la glavon de la Spirito, kiu estas la vorto de Dio;
18 per Šia pre°ado kaj petegado en Šiu tempo pre°ante en la Spirito, kaj viglante por tio en Šia persisteco kaj petego por Šiuj sanktuloj,
19 kaj por mi, ke al mi estu donita parolpovo kun malfermo de mia bu■o, por ke mi sciigu kura°e la misteron de la evangelio,
20 pro kiu mi estas ambasadoro en kateno, por ke mi parolu kura°e en °i, kiel mi devus paroli.


21 Plue, por ke vi scii°u pri miaj aferoj, kiel mi statas, raportos Šion al vi TiÂiko, la amata frato kaj fidela diakono en la Sinjoro,
22 kiun mi sendis al vi °uste por tio, ke vi scii°u pri nia stato kaj por ke li konsolu viajn korojn.


23 Paco estu al la fratoj, kaj amo kun fido de Dio, la Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
24 Graco estu kun Šiuj, kiuj sendeklini°e amas nian Sinjoron Jesuo Kristo.

Hosted by uCoz