LA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAŢLO
AL LA
FILIPIANOJ

Ăapitro 1


1 Pařlo kaj Timoteo, servistoj de Jesuo Kristo, al Šiuj sanktuloj en Kristo Jesuo, kiuj estas en Filipi, kun la episkopoj kaj diakonoj:
2 Graco al vi kaj paco estu de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.


3 Mi dankas mian Dion Še Šiu rememoro pri vi,
4 Šiam en Šiu mia pre°o por vi Šiuj farante la peton kun °ojo,
5 pro via partopreno en la evangelio de post la unua tago °is nun;
6 pri tio mem fidante, ke Tiu, kiu komencis bonan faron Še vi, °in perfektigados °is la tago de Jesuo Kristo;
7 kaj ja decas, ke mi tion sentu pri vi Šiuj, Šar vi havas min en via koro, kaj vi Šiuj estas kun mi partoprenantoj en la graco, kiel en miaj katenoj, tiel ankař en la defendo kaj fortigado de la evangelio.
8 Ăar Dio estas mia atestanto, kiel fervore mi sopiras al vi Šiuj lař la koramo de Kristo Jesuo.
9 Kaj mi pre°as, ke via amo abundu ankorař plie kaj plie, en scio kaj Šia sa°o,
10 por ke vi aprobu la plej bonajn aferojn kaj estu sinceraj kaj senofendaj °is la tago de Kristo,
11 plenigite de la fruktoj de justeco, kiuj estas per Jesuo Kristo, al la gloro kaj lařdo de Dio.


12 Sed, fratoj, mi volas certigi vin, ke miaj aferoj plie efektivi°is por la progresado de la evangelio,
13 tiel, ke miaj katenoj estas evidentigitaj en Kristo tra la tuta Pretorio kaj Šie aliloke;
14 kaj la plimulto el la fratoj en la Sinjoro, pro miaj katenoj fari°inte sentimaj, supermezure kura°as persiste elparoladi la vorton de Dio.
15 Unuj ja proklamas Kriston eŠ envie kaj malpace, sed aliaj bonvole;
16 Ši tiuj kun amo, sciante, ke mi estas metita, por defendi la evangelion;
17 sed tiuj kun partieco predikas Kriston, ne sincere, supozante, ke ili aldonos doloron al miaj katenoj.
18 Kio do? nur tio, ke Šiamaniere, Šu pretekste ař vere, oni predikas Kriston: kaj pro tio mi °ojas kaj ankorař plu °ojos.
19 Ăar mi scias, ke Ši tio efikos al mia savo, per viaj pre°oj kaj la provizado de la Spirito de Jesuo Kristo,
20 lař mia fervora atendado kaj espero, ke mi pri nenio honti°os, sed ke per Šia liberparolo, kiel Šiam, tiel ankař nun, Kristo estos glorata en mia korpo, Šu per vivo ař per morto.
21 Ăar Še mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno.
22 Sed se mi vivados korpe, tio signifas pluan frukton de laboro; kaj mi ne scias, kion elekti.
23 Ăar ambařflanke mi estas embarasata, havante deziron foriri kaj esti kun Kristo, kio estas multe pli bona;
24 tamen mia restado en la karno estas pli bezona por vi.
25 Kaj tiel fidante, mi scias, ke mi restos kaj apudrestados kun vi Šiuj, por via progreso kaj °ojo de fido;
26 por ke mi pli abunde en Kristo Jesuo gratulu min pri vi, per mia denova Šeestado kun vi.
27 Sed via vivmaniero nur estu inda je la evangelio de Kristo, por ke, Šu mi alvenos kaj vin vidos, ař forestos, mi ařdu pri viaj aferoj, ke vi fortike staras unuspirite, kunbatalantaj unuanime por la fido de la evangelio,
28 kaj neniel timigitaj de la kontrařuloj: kio estas al ili certa signo de pereo, sed al vi certa signo (nepre de Dio) pri via savi°o;
29 Šar estas al vi permesite pro Kristo, ne sole kredi al li, sed ankař suferi pro li;
30 havantaj la saman bataladon, kiun vi vidis Še mi, kaj pri kiu vi nun ařdas, ke Še mi °i ankorař ekzistas.

Ăapitro 2


1 Se do en Kristo ekzistas ia konsolo, ia simpatio de amo, ia kunuleco de la Spirito, ia korfavoro kaj kompato,
2 plenigu mian °ojon, ke vi tiel same sentu, havante la saman amon, estante unuanimaj, sampensaj,
3 nenion farante malpace ař arogante, sed kun humileco rigardante unu la alian kiel pli indan, ol li mem;
4 ne atentu Šiu siajn proprajn aferojn, sed Šiu ankař la aferojn de aliaj.
5 Tiu sama spirito estu en vi, kiu estis ankař en Kristo Jesuo,
6 kiu, estante en la formo de Dio, ne rigardis kiel ■atinda╝on la egalecon kun Dio
7 sed sin malplenigis, alprenante la formon de sklavo, fari°ante lař la bildo de homoj;
8 kaj trovi°inte lařfigure kiel homo, li sin humiligis kaj fari°is obeema °is morto, eŠ °is la morto per kruco.
9 Pro tio do Dio tre alte superigis lin, kaj donis al li nomon, kiu estas super Šia nomo,
10 por ke en la nomo de Jesuo klini°u Šiu genuo, de enŠieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj,
11 kaj Šiu lango konfesu, ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, al la gloro de Dio, la Patro.


12 Tial, miaj amatoj, kiel vi Šiam obeis, ne nur dum mia Šeestado Še vi, sed nun eŠ pli multe dum mia forestado, ellaboru kun timo kaj tremo vian propran savon;
13 Šar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion lař Sia bonvolo.
14 Ăion faru sen murmuroj kaj disputoj,
15 por ke vi estu senkulpaj kaj simplaj, filoj de Dio, neriproŠindaj, meze de perversa kaj malhonesta generacio, inter kiuj vi brilas kiel lumiloj en la mondo,
16 forte tenante la vorton de la vivo; por ke estu por mi io, pri kio mi povos min gratuli en la tago de Kristo, ke mi ne vane kuris kaj laboris.
17 Cetere, eŠ se mi estas elver■ata sur la oferon kaj servon de via fido, mi °ojas kaj kun°ojas kun vi Šiuj;
18 kaj tiel same vi ankař °oju kaj kun°oju kun mi.


19 Sed mi esperas en la Sinjoro Jesuo baldař sendi al vi Timoteon, por ke mi ankař refre■i°u, kiam mi certi°os pri via stato.
20 Ăar mi havas neniun samsentan, kiu sincere zorgos pri via stato.
21 Ăar Šiu celas siajn aferojn, ne la aferojn de Jesuo Kristo.
22 Sed vi ja konas lian provadon, ke kiel filo servas al sia patro, tiel li servis kun mi por la evangelio.
23 Lin do mi esperas tuj sendi, kiam mi certi°os, kio al mi okazos,
24 sed mi fidas al la Sinjoro, ke mi mem ankař venos baldař.
25 Tamen ■ajnis al mi necese sendi al vi Epafroditon, mian fraton kaj kunlaboranton kaj kunbatalanton, vian senditon kaj helpanton por mia bezono;
26 Šar li sopiris al vi Šiuj, kaj forte maltrankvili°is pro tio, ke vi jam scii°is pri lia malsano;
27 Šar efektive li malsanis, preskař °is morto; sed Dio kompatis lin, kaj ne sole lin, sed ankař min, por ke mi ne havu mal°ojon super mal°ojo.
28 Mi do sendis lin des pli diligente, por ke, revidante lin, vi °oju, kaj ke mi estu sen mal°ojo.
29 Akceptu lin do en la Sinjoro kun plena °ojo, kaj tiajn homojn honoru;
30 Šar pro la laboro por Kristo li alproksimi°is al morto, riskante sian vivon, por kompletigi tion, kio mankis Še via servado al mi.

Ăapitro 3


1 Fine, fratoj, °oju en la Sinjoro. Tute ne °enas min al vi skribi ripete, kaj por vi tio estas sendan°eriga.
2 Gardu vin kontrař la hundoj, gardu vin kontrař la malbonaguloj, gardu vin kontrař la karntranŠuloj;
3 Šar ni estas la cirkumciduloj, kiuj per la Spirito de Dio adoras, kaj nin gratulas pri Kristo Jesuo, kaj ne havas fidon al la karno;
4 kvankam mi mem povas havi fidon al la karno; se iu alia pretendas fidi la karnon, mi ja pli efektive;
5 cirkumcidita la okan tagon, el la raso Izraela, el la tribo de Benjamen, Hebreo el Hebreoj; rilate la le°on, Fariseo;
6 rilate fervoron, persekutanto de la eklezio; rilate la justecon, kiu fari°as per la le°o, senkulpa.
7 Sed kio estis al mi gajno, tion mi rigardis kiel malgajnon pro Kristo.
8 Kaj efektive mi rigardas Šion kiel malgajnon pro la supereco de la scio de Kristo Jesuo, mia Sinjoro, pro kiu mi suferis malgajnon de Šio, kaj rigardas Šion kiel rubon, por ke mi gajnu Kriston,
9 kaj estu trovata en li, ne havante mian justecon, kiu devenas de la le°o, sed la justecon, kiu estas per la fido al Kristo, la justecon, kiu devenas de Dio sur fidon;
10 por ke mi sciu lin kaj la potencon de lia relevi°o kaj la kunulecon en liaj suferoj, konformi°inte al lia morto,
11 se mi povos iel atingi la relevi°on el la mortintoj.
12 Ne kvazař mi jam trafis, ař jam perfekti°is; sed mi min pelas antařen, se mi nur povos ekteni tion, pro kio mi estas tenata de Kristo Jesuo.
13 Miaj fratoj, mi ne rigardas min kiel jam ektenantan; sed nur jene: forgesante tion, kio estas malantaře, kaj strebante al tio, kio estas antaře,
14 mi min pelas al la celo, por akiri la premion de la supera voko de Dio en Kristo Jesuo.
15 Ăiuj el ni do, kiuj estas perfektaj, tiel pensu; kaj se pri io vi pensas alie, tion ankař Dio malka■os al vi;
16 sed Šiaokaze, lař tio, kiom ni jam atingis, ni iradu.


17 Fratoj, estu kunimitantoj de mi; kaj observu tiujn, kiuj tiel iradas, kiel vi havas nin kiel ekzemplon.
18 Ăar iradas multaj, pri kiuj mi ofte diris al vi, kaj nun eŠ plorante diras, ke ili estas malamikoj de la kruco de Kristo;
19 ilia fino estas pereo, ilia dio estas la ventro, kaj ilia gloro estas en ilia honto, ili atentas surtera╝ojn.
20 Ăar nia bur°rajto estas en la Šielo, de kie ankař ni atendas Savonton, la Sinjoron Jesuo Kristo,
21 kiu denove elformos la korpon de nia humili°o, por ke °i konformi°u al la korpo de lia gloro, lař la energio, per kiu li eŠ povas Šion al si submeti.

Ăapitro 4


1 Tial, miaj fratoj amataj kaj alsopirataj, mia °ojo kaj mia krono, tiel staru fortike en la Sinjoro, miaj amataj.


2 Mi admonas Eřodian, kaj mi admonas SintiÂen, ke ili estu unuanimaj en la Sinjoro.
3 Kaj mi petegas vin ankař, sincera kunjugulo, helpu tiujn virinojn, Šar ili kunlaboris kun mi en la evangelio, kune kun Klemento kaj miaj ceteraj kunlaborantoj, kies nomoj estas en la libro de vivo.


4 ěoju en la Sinjoro Šiam; denove mi diros: ěoju.
5 Via mildeco estu konata al Šiuj. La Sinjoro estas proksima.
6 Pri nenio trozorgu; sed pri Šio, per pre°o kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj scii°u al Dio.
7 Kaj la paco de Dio, kiu superas Šian intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo.


8 Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn Šasta, kio ajn ■atinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia lařdo, tion pripensu.
9 Kion vi lernis kaj ricevis kaj ařdis kaj vidis en mi, tion faru; kaj la Dio de paco estos kun vi.


10 Sed mi forte °ojas en la Sinjoro, ke vi jam nun revivigis vian zorgon pri mi; vi ja estis zorgemaj, sed mankis al vi oportuna tempo.
11 Tamen mi ne parolas rilate bezonon; Šar mi lernis, en kia ajn stato mi estas, en tio esti kontenta.
12 Mi scias humili°i, kaj mi scias ankař esti en abundeco; Šie kaj Šiel mi lernis la sekreton pleni°i kaj malsati, havi abundon kaj havi mankon.
13 Mi Šion povas fari en tiu, kiu min fortikigas.
14 Tamen vi bone agis, partoprenante kun mi en mia suferado.
15 Kaj vi mem, Filipianoj, ankař scias, ke en la komenco de la evangelio, kiam mi foriris el Makedonujo, neniu eklezio komuniki°is kun mi rilate donadon kaj ricevadon, krom vi solaj;
16 Šar eŠ en Tesaloniko vi pli ol unufoje sendis ion por mia bezono.
17 Mi ne deziras la donacon; sed mi deziras la frukton, kiu plimulti°os por via profito.
18 Sed mi havas Šion, kaj estas en abundeco; mi jam pleni°is, ricevinte per Epafrodito vian sendita╝on, agrablan odora╝on, oferon akceptindan, kiu plaŠas al Dio.
19 Kaj mia Dio satigos Šian vian bezonon, lař Sia riŠo en gloro en Kristo Jesuo.
20 Nun al nia Dio kaj Patro estu gloro por Šiam kaj eterne. Amen.


21 Salutu Šiun sanktulon en Kristo Jesuo. La fratoj, kiuj estas kun mi, vin salutas.
22 Ăiuj sanktuloj vin salutas, precipe tiuj, kiuj estas el la domanaro de Cezaro.


23 La graco de la Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito.

Hosted by uCoz