LA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAŢLO
AL LA
KOLOSEANOJ

Ăapitro 1


1 Pařlo, apostolo de Kristo Jesuo per la volo de Dio, kaj Timoteo, nia frato,
2 al la sanktuloj kaj fidelaj fratoj en Kristo, kiuj estas en Kolose: Graco al vi kaj paco estu de Dio, nia Patro.


3 Ni dankas Dion, la Patron de nia Sinjoro Jesuo Kristo, Šiam pre°ante por vi,
4 ařdinte pri via fido en Kristo Jesuo kaj pri via amo al Šiuj sanktuloj,
5 pro la espero konservita por vi en la Šielo, pri kiu vi jam antaře ařdis en la vorto de la vero de la evangelio,
6 kiu venis °is vi, kiel ankař en la tuta mondo °i estas fruktodona kaj kreskanta, kiel ankař en vi de post tiu tago, en kiu vi ařdis kaj eksciis la gracon de Dio lař la vero;
7 kiel vi lernis de Epafras, nia amata kunservanto, kiu estas fidela diakono de Kristo pro ni,
8 kaj kiu ankař sciigis nin pri via amo en la Spirito.


9 Tial ni ankař, de post la tago, en kiu ni tion ařdis, ne Šesas pre°i kaj peti por vi, ke vi pleni°u per la scio de Lia volo en Šia spirita sa°o kaj prudento,
10 por ke vi iradu inde je la Sinjoro, al Šia plaŠado, en Šia bona farado fruktodonaj kaj kreskantaj en la scio de Dio;
11 fortigitaj per Šia forto lař la potenco de Lia gloro, por Šia pacienco kaj toleremeco kun °ojo;
12 dankante la Patron, kiu tařgigis nin por partopreno en la hereda╝o de la sanktuloj en lumo,
13 kaj liberigis nin el la potenco de mallumo, kaj transportis nin en la regnon de la Filo de Sia amo;
14 en kiu ni havas la elaŠeton, la pardonon de pekoj;
15 li estas bildo de la nevidebla Dio, la unuenaskito inter la tuta kreitaro;
16 Šar en li krei°is Šio en la Šielo kaj sur la tero, Šio videbla kaj nevidebla, Šu tronoj, Šu regecoj, Šu estrecoj, Šu ařtoritatoj; Šio krei°is per li, kaj por li;
17 kaj li estas antař Šio, kaj en li Šio ekzistas.
18 Kaj li estas la kapo de la korpo, la eklezio; kaj li estas la komenco, la unuenaskita el la mortintoj, por ke li fari°u superulo en Šio.
19 Ăar la Patro bonvolis, ke en li la tuta pleneco lo°u;
20 kaj per li kunakordigi Šion al Si mem, pacon farinte per la sango de lia kruco; per li Šion, Šu sur la tero, Šu en la Šielo.
21 Kaj vin, iam fremdigitajn, kaj mense malamikojn en malbonaj faroj, li tamen jam kunakordigis
22 en la korpo de sia karno, per morto, por starigi vin sanktaj kaj senmakulaj kaj neriproŠeblaj antař li;
23 se efektive vi restas en la fido, fonditaj kaj fiksitaj kaj firmaj en la espero de la evangelio, kiun vi ařdis, kiu estas predikita tra la tuta kreitaro sub la Šielo, kaj kies diakono mi, Pařlo, fari°is.


24 Nun mi °ojas pri miaj suferoj pro vi, kaj plenigas la mankon de la afliktoj de Kristo en mia karno pro lia korpo, kiu estas la eklezio;
25 kies diakono mi fari°is lař la aran°o de Dio, donita al mi pro vi, por plenumi la vorton de Dio,
26 la misteron, kiu estas ka■ita for de la monda°oj kaj de la generacioj, sed nun klarigita al liaj sanktuloj,
27 al kiuj Dio volis sciigi, kia estis la riŠeco de la gloro de Ši tiu mistero inter la nacianoj; kiu estas Kristo en vi, la espero de gloro;
28 kaj kiun ni anoncas, admonante Šiun homon kaj instruante Šiun homon en Šia sa°o, por ke ni starigu Šiun homon perfekta en Kristo Jesuo;
29 por tiu celo mi ankař laboras, klopodante lař lia energio, kiu energias en mi kun potenco.

Ăapitro 2


1 Mi volas do, ke vi sciu, kiel grandan klopodon mi havas pro vi, kaj pro tiuj en Laodikea, kaj pro Šiuj, kiuj ne vidis mian viza°on en la karno;
2 por ke iliaj koroj konsoli°u, dum ili kunkroŠi°as en amo, kaj al Šia riŠeco de la plena certi°o de kompreno, por ke ili sciu la misteron de Dio, Kriston,
3 en kiu estas ka■itaj Šiuj trezoroj de sa°eco kaj de scio.
4 Tion mi diras, por ke neniu vin trompu per parola allogeco.
5 Ăar kvankam mi lař karno forestas, tamen lař spirito mi estas kun vi, °ojante kaj vidante vian ordon kaj la firmecon de via fido al Kristo.


6 Kiel do vi ricevis Kriston Jesuon, la Sinjoron, tiel vi iradu en li,
7 enradikigite kaj konstruite en li, kaj firmigite en la fido, kiel vi estas instruitaj, kun abundo da dankesprimo.


8 Gardu vin, ke neniu prirabu vin per filozofio kaj vanta trompo, lař la tradicio de homoj, lař la elementoj de la mondo, kaj ne lař Kristo;
9 Šar en li korpe lo°as la tuta pleneco de la Dieco,
10 kaj vi estas plenigitaj en li, kiu estas la kapo de Šia estreco kaj ařtoritato;
11 en kiu ankař vi cirkumcidi°is per cirkumcido ne manfarita, en la demeto de la korpo de la karno, en la cirkumcido de Kristo;
12 enterigite kun li en bapto, en kiu ankař vi estas kunlevitaj per la fido al la energio de Dio, kiu lin levis el la mortintoj.
13 Kaj vin, kiuj estis malvivaj per viaj eraroj kaj la necirkumcido de via karno, Li vivigis kun li, pardoninte al ni Šiujn erarojn;
14 elvi■inte la dekreton kontrař ni en ordonoj skribitan, kiu estis al ni malfavora, kaj li forprenis °in el la mezo, najlinte °in al la kruco;
15 kaj foriginte de si la estrecojn kaj la ařtoritatojn, parade malka■is ilin, triumfante super ili en °i.


16 Neniu do vin ju°u pri man°a╝o, ař trinka╝o, ař rilate al festo, ař novmonato, ař sabato;
17 kiuj estas ombro de la estonta╝oj, sed la korpo apartenas al Kristo.
18 Neniu forrabu de vi vian premion per memvola humileco kaj kulto de la an°eloj, entrudante sin en tion, kion li ne vidis, vante blovo■velinte per sia karna menso,
19 kaj ne tenante sin al la Kapo, el kiu la tuta korpo, per la artikoj kaj ligiloj provizita kaj kunigita, kreskas lař la kreskigo de Dio.


20 Se vi mortis kun Kristo for de la elementoj de la mondo, kial, kiel vivantaj en la mondo, vi submeti°as al dekretoj:
21 Ne tu■u, ne gustumu, ne palpu,
22 pri Šio, kio pereas per la uzado, lař la ordonoj kaj doktrinoj de homoj?
23 Ăio tio havas ■ajnon de sa°eco en volokulto kaj humileco kaj severeco rilate al la korpo, sed ne en ia valoro por plensatigo de la karno.

Ăapitro 3


1 Se do vi estas levitaj kun Kristo, serŠu tion, kio estas supre, kie Kristo sidas dekstre de Dio.
2 Atentu tion, kio estas supre, ne surtera╝ojn.
3 Ăar vi mortis, kaj via vivo ka■i°is kun Kristo en Dio.
4 Kiam aperos Kristo, nia vivo, tiam vi ankař kun li aperos en gloro.


5 Malvivigu do viajn membrojn, kiuj estas sur la tero: malŠastecon, malpurecon, volupton, malbonan deziron, kaj avidecon, kiu estas idolkulto;
6 pro kio venas la kolero de Dio sur la filojn de malobeo;
7 en kiuj vi ankař iam iradis, kiam vi vivis en ili.
8 Sed nun formetu ankař la jenajn: koleron, pasian indignon, malicon, kalumnion, hontindan parolon el via bu■o;
9 ne mensogu unu al alia, Šar vi jam formetis la malnovan homon kun liaj agoj,
10 kaj surmetis la novan homon, kiu estas renovigata al scio lař la bildo de Tiu, kiu lin kreis;
11 kie ne povas esti Greko kaj Judo, cirkumcido kaj necirkumcido, barbaro, Skito, sklavo, liberulo, sed Kristo estas Šio kaj en Šio.


12 Surmetu do, kiel elektitoj de Dio, sanktaj kaj amataj, koron de kompato, bonkorecon, humilecon, mildecon, toleremecon;
13 reciproke paciencante kaj pardonante, se iu havas plendon kontrař iu; kiel la Sinjoro pardonis vin, tiel vi ankař faru;
14 kaj super Šion tion surmetu amon, kiu estas ligilo de perfekteco.
15 Kaj la paco de Kristo prezidu en viaj koroj, al kiu ankař vi estas vokitaj en unu korpo, kaj estu dankemaj.
16 La vorto de Kristo lo°u en vi riŠe, en Šia sa°eco; kaj instruu kaj admonu unu la alian per psalmoj kaj himnoj kaj spiritaj kantoj, kantante kun graco en viaj koroj al Dio.
17 Kaj kion ajn vi faras per vorto ař ago, faru Šion en la nomo de la Sinjoro Jesuo, dankante Dion, la Patron, per li.


18 Edzinoj, submeti°u al viaj edzoj, kiel decas en la Sinjoro.
19 Edzoj, amu viajn edzinojn, kaj ne maldolŠi°u kontrař ili.
20 Infanoj, obeu viajn gepatrojn en Šio, Šar tio plaŠas al la Sinjoro.
21 Patroj, ne kolerigu viajn infanojn, por ke ili ne senkura°i°u.
22 Sklavoj, obeu en Šio al la sinjoroj lař la karno, ne per okulservo, kiel homplaŠantoj, sed en simpleco de koro, timante la Sinjoron;
23 kaj kion ajn vi faras, laboru plenanime, kiel por la Sinjoro, kaj ne por homoj,
24 sciante, ke de la Sinjoro vi ricevos la rekompencon de la hereda╝o; Šar vi servas la Sinjoron Kristo.
25 Sed Šiu maljuste faranta ricevos returne lař sia maljusta╝o, kaj ne ekzistas personfavorado.

Ăapitro 4


1 Sinjoroj, donu al viaj sklavoj justa╝on kaj egala╝on, sciante, ke vi ankař havas Sinjoron en la Šielo.


2 En pre°ado persistu, viglante en °i kun danko;
3 pre°ante samtempe ankař pro ni, por ke Dio malfermu al ni pordon por la vorto, por paroli la misteron de Kristo, pro kiu mi estas ankař enkatenita;
4 por ke mi klarigu °in, kiel mi devus paroli.
5 Iradu en sa°eco rilate al la eksteruloj, elaŠetante la tempon.
6 Via parolo estu Šiam kun graco, spicita per salo, por ke vi sciu, kiel vi devus respondi al Šiu.


7 Pri Šiuj miaj aferoj sciigos vin TiÂiko, la amata frato kaj fidela diakono kaj kunservanto en la Sinjoro,
8 kiun mi sendis al vi °uste por tio, ke vi scii°u pri nia farto, kaj ke li konsolu viajn korojn,
9 kune kun Onesimo, la fidela kaj amata frato, kiu estas el vi. Ili sciigos vin pri Šiuj Ši tieaj aferoj.


10 Salutas vin AristarÂo, mia kunmalliberulo, kaj Marko, kuzo de Barnabas (pri kiu vi ricevis ordonojn: se li venos al vi, akceptu lin),
11 kaj Jesu, nomata Justo, kiuj estas el la cirkumcido; tiuj solaj estas miaj kunlaborantoj por la regno de Dio, kiuj estis al mi konsolilo.
12 Salutas vin Epafras, kiu estas el vi, servisto de Kristo Jesuo, Šiam klopodeganta pro vi en siaj pre°oj, por ke vi staru perfektaj kaj konvinkitaj en la tuta volo de Dio.
13 Ăar mi atestas pri li, ke li havas multan fervoron pro vi, kaj pro tiuj, kiuj estas en Laodikea, kaj en Hierapolis.
14 Salutas vin Luko, la amata kuracisto, kaj Demas.
15 Salutu la fratojn en Laodikea, kaj Nimfason, kaj la eklezion en ilia domo.
16 Kaj kiam la epistolo estos legita Še vi, faru, ke °i estu legata ankař en la eklezio en Laodikea; kaj ke vi ankař legu la epistolon el Laodikea.
17 Kaj diru al ArÂipo: Zorgu pri la diakoneco, kiun vi ricevis en la Sinjoro, por ke vi plenumu °in.


18 La saluto per la propra mano de mi, Pařlo. Memoru miajn katenojn. Graco estu kun vi.

Hosted by uCoz