LA DUA
EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAŢLO
AL LA
TESALONIKANOJ

Ăapitro 1


1 Pařlo kaj Silvano kaj Timoteo al la eklezio de la Tesalonikanoj en Dio, nia Patro, kaj la Sinjoro Jesuo Kristo:
2 Graco al vi kaj paco de Dio, la Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.


3 Ni devas Šiam danki Dion pro vi, fratoj, kiel estas ja dece, pro tio, ke via fido kreskas treege, kaj abundas via reciproka amo de Šiu al Šiu,
4 tiel, ke ni mem fanfaronas pri vi en la eklezioj de Dio, pro via pacienco kaj fido sub Šiuj viaj persekutoj kaj afliktoj, kiujn vi elportadas;
5 tio estas evidenta signo de la justa ju°o de Dio; por ke vi montri°u indaj je la regno de Dio, por kiu vi ankař suferas;
6 Šar estas justa╝o Še Dio redoni afliktojn al tiuj, kiuj vin afliktas,
7 kaj al vi, la afliktataj, ripozon kun ni, Še la malka■i°o de la Sinjoro Jesuo el la Šielo kun la an°eloj de lia potenco,
8 en flamanta fajro, por venigi ven°on sur tiujn, kiuj ne konas Dion kaj ne obeas al la evangelio de nia Sinjoro Jesuo;
9 kiuj suferos punadon, eternan detruon de antař la viza°o de la Sinjoro kaj de la gloro de lia potenco,
10 kiam li venos por esti glorata en siaj sanktuloj, kaj esti admirata Še Šiuj, kiuj ekkredis (Šar nia atestado Še vi estis kredata) en tiu tago.
11 Por tiu celo ni ankař konstante pre°as por vi, ke nia Dio vin trovu indaj je la voko, kaj kun potenco plenumu Šiun bonvolon de boneco kaj Šiun laboron de fido;
12 por ke la nomo de nia Sinjoro Jesuo estu glorata en vi, kaj vi en li, lař la graco de nia Dio kaj la Sinjoro Jesuo Kristo.

Ăapitro 2


1 Nun ni petegas vin, fratoj, koncerne la alvenon de nia Sinjoro Jesuo Kristo kaj nian alkolekti°on al li,
2 ke vi ne fari°u facile skueblaj mense, kaj ne konsterni°u, Šu per spirito, ař per parolo, ař per letero ■ajne de ni, kvazař la tago de la Sinjoro jam apudestus;
3 neniu vin trompu iamaniere; Šar nepre antaře okazos la apostateco, kaj la homo de peko malka■i°os, la filo de pereo,
4 kiu kontrařmetas sin kaj levas sin super Šion, kion oni nomas Dio ař adoras; tiel, ke li sidas en la templo de Dio, elmontrante sin, kvazař li estas Dio.
5 Ău vi ne memoras, ke mi diris tion al vi, dum mi estis kun vi?
6 Kaj nun vi scias, kio malhelpas, por ke li malka■i°u siatempe.
7 Ăar la mistero de maljusteco jam energias; sed restas ankorař la malhelpanto, °is li estos formovita.
8 Kaj tiam malka■i°os la maljustulo, kiun la Sinjoro Jesuo detruos per la spiro de sia bu■o kaj neniigos per la apero de sia alveno;
9 tiun, kies alveno estas pro la energio de Satano kun Šia potenco kaj kun signoj kaj mensogaj mirinda╝oj,
10 kaj kun Šia trompo de maljusteco por la pereantoj, pro tio, ke ili ne ricevis la amon al la vero por esti savitaj.
11 Kaj pro tio Dio sendas al ili energion de eraro, tiel, ke ili kredos mensogon;
12 por ke estu ju°ataj Šiuj, kiuj ne kredis la veron, sed trovis plezuron en maljusteco.


13 Sed ni devas Šiam danki Dion pro vi, fratoj, amataj de la Sinjoro, pro tio, ke Dio vin elektis de la komenco al savo en la sanktigo de la Spirito kaj kredo al la vero;
14 al kiu Li vin vokis per nia evangelio, por la akiro de la gloro de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
15 Tial, fratoj, staru firme, kaj tenu la tradiciojn, kiujn vi lernis Šu per parolo, ař per ia letero nia.


16 Nia Sinjoro Jesuo Kristo mem, kaj Dio, nia Patro, kiu nin amis kaj al ni donis eternan konsolon kaj bonan esperon per graco,
17 konsolu viajn korojn kaj fortigu ilin por Šia bona faro kaj vorto.

Ăapitro 3


1 Fine, fratoj, pre°u por ni, ke la vorto de la Sinjoro disvasti°u kaj estu glorata, kiel ankař Še vi;
2 kaj ke ni forsavi°u de senprudentaj kaj malbonaj homoj; Šar ne Še Šiuj estas la fido.
3 Sed fidela estas la Sinjoro, kiu vin fortikigos kaj vin defendos kontrař la malbonulo.
4 Sed ni fidas la Sinjoron rilate vin, ke vi faras kaj faros tion, kion ni ordonas.
5 Kaj la Sinjoro direktu viajn korojn en la amon al Dio kaj en la paciencon de Kristo.


6 Ni ordonas al vi, fratoj, en la nomo de la Sinjoro Jesuo Kristo, ke vi vin apartigu for de Šiu frato, kiu iradas senorde kaj ne lař la tradicio, kiun oni ricevis de ni.
7 Ăar vi mem scias, kiel vi devas nin imiti; Šar ni ne kondutis senorde inter vi;
8 nek man°is panon donace de iu, sed per laboro kaj penado, nokte kaj tage laborante, por ke ni ne fari°u ■ar°o por iu el vi;
9 ne kvazař ni ne havus tian rajton, sed por estigi nin ekzemplo antař vi, ke vi nin imitu.
10 Ăar eŠ kiam ni estis Še vi, la jenon ni ordonis al vi: Se iu ne volas labori, tiu ankař ne man°u.
11 Ăar ni ařdas, ke inter vi iradas senorde kelkaj, kiuj tute ne laboras, sed en Šies aferojn sin en■ovas.
12 Tiajn ni ordonas kaj admonas pro la Sinjoro Jesuo Kristo, ke kviete ili laboru kaj man°u sian propran panon.
13 Sed vi, fratoj, ne laci°u en bonfarado.
14 Sed se iu ne obeos al la parolo de Ši tiu nia epistolo, rimarku tiun, kaj ne estu por li kamaradoj, por ke li honti°u.
15 Tamen ne rigardu lin kiel malamikon, sed admonu lin kiel fraton.


16 La Sinjoro de paco mem donu al vi pacon Šiutempe kaj Šiumaniere. La Sinjoro estu kun vi Šiuj.


17 La saluto de mi, Pařlo, per mia propra mano, kiu estas la signo en Šiu epistolo; tiel mi skribas.
18 La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi Šiuj.

Hosted by uCoz