LA UNUA
EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAŢLO
AL
TIMOTEO

Ăapitro 1


1 Pařlo, apostolo de Kristo Jesuo, lař la ordono de Dio, nia Savanto, kaj Kristo Jesuo, nia espero,
2 al Timoteo, mia vera filo en fido: Graco, kompato, kaj paco de Dio, la Patro, kaj de Kristo Jesuo, nia Sinjoro.


3 Kiel mi, ekironte en Makedonujon, petis vin resti en Efeso, por ke vi admonu kelkajn homojn, ke ili ne instruu alian doktrinon,
4 nek atentu fabelojn kaj senfinajn genealogiojn, kiuj naskas diskutojn, pli ol tiun administradon de Dio, kiu estas lař la fido--tiel faru.
5 Sed la celo de la admono estas amo el pura koro kaj bona konscienco kaj sincera fido;
6 kion maltrafinte, kelkaj homoj sin deturnis al vanta babilado,
7 dezirante esti instruistoj de la le°o, kvankam ili ne komprenas tion, kion ili diras, nek tion, pri kio ili faras aserton.
8 Sed ni scias, ke la le°o estas bona, se oni °in lařle°e uzas,
9 sciante, ke la le°o ekzistas ne por justulo, sed por homoj senle°aj kaj malobeemaj, malpiaj kaj pekemaj, malsanktaj kaj profanaj, por patromortigantoj kaj patrinomortigantoj, hommortigantoj,
10 malŠastuloj kaj viruzaŠantoj, hom■telistoj, mensogantoj, false╝urantoj, kaj Šio ajn alia kontrařa al la sana doktrino;
11 lař la konfidita al mi evangelio de la gloro de la benata Dio.


12 Mi dankas Kriston Jesuon, nian Sinjoron, kiu min kapabligas, tial, ke li trovis min fidela, destinante min al sia servado;
13 kvankam mi antaře estis blasfemanto kaj persekutanto kaj insultanto; tamen mi ricevis kompaton, Šar mi tion faris nesciante kaj nekredante;
14 kaj la graco de nia Sinjoro abunde sufiŠegis kun fido kaj amo, kiuj estas en Kristo Jesuo.
15 Fidinda estas la diro, kaj inda je plena akcepto, ke Kristo Jesuo envenis en la mondon, por savi pekantojn, el kiuj mi estas la Šefa;
16 tamen pro tiu kařzo mi ricevis kompaton, por ke en mi, kiel la Šefa, Jesuo Kristo elmontru sian tutan paciencegon, kiel ekzemplo por tiuj, kiuj poste kredos al li por eterna vivo.
17 Nun al la Re°o eterna, senmorta, nevidebla, la sola Dio, estu honoro kaj gloro por Šiam kaj eterne. Amen.


18 Ăi tiun zorgadon mi komisias al vi, mia filo Timoteo, lař la profeta╝oj, kiuj antařiris sur vin, ke per ili vi militadu la bonan militon,
19 tenante la fidon kaj bonan konsciencon, kiun forpu■inte de si, kelkaj homoj ■ippereis rilate la fidon;
20 el kiuj estas Himeneo kaj Aleksandro, kiujn mi transdonis al Satano, por ke ili lernu ne blasfemi.

Ăapitro 2


1 Mi konsilas do, antař Šio, fari petegojn, pre°ojn, propetadojn, dankojn por Šiuj;
2 por re°oj kaj Šiuj eminentuloj, por ke ni vivadu trankvile kaj kviete en plena pieco kaj seriozeco.
3 Tio estas bona kaj akceptebla antař Dio, nia Savanto,
4 kiu volas, ke Šiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la vero.
5 Ăar ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj, homo, Kristo Jesuo,
6 kiu sin donis kiel elaŠeta╝on por Šiuj, ateston elmontrotan en konvenaj tempoj;
7 por kio mi estas nomita predikisto kaj apostolo (mi diras la veron, mi ne mensogas), instruisto por la nacianoj en fido kaj vero.


8 Mi deziras do, ke la viroj pre°u en Šiu loko, levante sanktajn manojn, sen kolero kaj disputado.
9 Tiel same, ke virinoj sin vestu per decaj vestoj, kun modesteco kaj sobreco; ne kun harplekta╝oj, ař oro, ař perloj, ař multekostaj vestoj;
10 sed (kio konvenas al virinoj konfesantaj la piecon) per bonfaroj.
11 Virino lernu en kvieteco kun Šia submeti°o.
12 Sed mi ne permesas al virino instruadi, nek regi super viro, sed esti en kvieteco.
13 Ăar Adam krei°is la unua, poste Eva;
14 kaj Adam ne trompi°is; sed la virino, trompite, falis en pekon;
15 sed ■i savi°os per la naskado, se ili dařras en fido kaj amo kaj sankti°o kun sobreco.

Ăapitro 3


1 Fidinda estas la diro: Se iu celas episkopecon, tiu deziras bonan laboron.
2 Episkopo do devas esti neriproŠebla, edzo de unu edzino, sobra, moderema, ordema, gastama, instruema,
3 ne vindrinkema, ne batema; sed mildanima, ne disputema, ne monamanto;
4 reganta bone sian propran domanaron, tenante siajn gefilojn sub regado kun Šia seriozeco
5 (sed se iu ne scias regi sian propran domon, kiel li zorgos pri la eklezio de Dio?);
6 ne novico, por ke li ne ■velu per fiereco kaj ne falu en la kondamnon de la diablo.
7 Krom tio li devas havi bonan ateston de la eksteruloj, por ke li ne falu en riproŠon kaj kaptilon de la diablo.
8 Tiel same diakonoj devas esti seriozaj, ne duflanke parolantaj, ne tro amantaj vinon, ne avidantaj malhonoran gajnon;
9 tenantaj la misteron de la fido en pura konscienco.
10 Kaj tiuj ankař estu unue provitaj; poste ili servu kiel diakonoj, se ili estos neriproŠeblaj.
11 Virinoj ankař devas esti seriozaj, ne kalumniantoj, sobraj, fidelaj pri Šio.
12 La diakonoj estu edzoj de po unu edzino, regantaj bone siajn gefilojn kaj siajn proprajn domojn.
13 Ăar tiuj, kiuj bone servadis kiel diakonoj, akiras al si bonan gradon kaj grandan kura°on en la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.


14 Ăi tion mi skribas al vi, esperante veni al vi baldař,
15 sed se mi prokrastos, por ke vi komprenu, kiel oni devas konduti en la domo de Dio, kiu estas la eklezio de la vivanta Dio, la kolono kaj bazo de la vero.
16 Kaj lař konsento, granda estas la mistero de pieco: Tiu, kiu elmontri°is en la karno, pravi°is en la spirito, estis vidita de an°eloj, pripredikita Še la nacioj, prikredita en la mondo, prenita supren en gloro.

Ăapitro 4


1 Sed la Spirito klare diras, ke en la venontaj tempoj kelkaj defalos de la fido, atentante delogantajn spiritojn kaj doktrinojn de demonoj,
2 per la hipokriteco de trompantoj, kiuj havas la konsciencon kařterizitan kvazař per brule varmega fero,
3 admonante ne edzi°i, kaj deteni sin de man°a╝oj, kiujn Dio kreis por ke ili estu danke ricevitaj de tiuj, kiuj kredas kaj scias la veron.
4 Ăar Šiu kreita╝o de Dio estas bona, kaj nenio devas esti for╝etita, se oni °in ricevas kun dankesprimo,
5 Šar °i estas sanktigita per la parolo de Dio kaj per pre°o.


6 Se vi memorigos la fratojn pri tio, vi estos bona servanto de Kristo Jesuo, nutrita per la vortoj de la fido kaj de la bona doktrino, kiun vi jam sekvis;
7 sed forrifuzu profanajn kaj avinajn fabelojn. Kaj ekzercu vin al pieco;
8 Šar korpa ekzercado malmulte utilas; sed pieco utilas al Šio, havante promeson pri la nuna vivo kaj pri la estonta.
9 Fidinda estas la diro, kaj inda je plena akcepto.
10 Ăar por tio ni laboras kaj batalas, Šar ni apogas nian esperon sur la vivantan Dion, kiu estas la Savanto de Šiuj homoj, precipe de la kredantoj.
11 Tion ordonu kaj instruu.
12 Neniu malestimu vian junecon, sed vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per Šasteco.
13 ěis mi venos, atentu legadon, konsilon, instruadon.
14 Ne mal■atu la donacon, kiu estas en vi, donita al vi per profetado, kun la surmetado de la manoj de la presbiteraro.
15 Estu diligenta pri tiuj aferoj; dediŠu vin al ili, por ke via progreso evidenti°u al Šiuj.
16 Zorgu pri vi mem kaj pri via instruo. Persistu en tio; Šar, tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin ařskultas.

Ăapitro 5


1 Ne riproŠu maljunulon, sed konsilu lin, kiel patron; la pli junajn virojn, kiel fratojn;
2 la maljunulinojn, kiel patrinojn; la pli junajn virinojn, kiel fratinojn, kun Šia Šasteco.
3 Respektu tiujn vidvinojn, kiuj estas efektive vidvinoj.
4 Sed se iu vidvino havas filojn ař nepojn, Ši tiuj lernu unue montri piecon Še sia propra familio kaj rekompenci siajn gepatrojn; Šar tio estas akceptebla antař Dio.
5 Tiu, kiu estas efektiva vidvino kaj izolitino, apogas sian esperon sur Dion, kaj persistas en petegoj kaj pre°oj nokte kaj tage.
6 Sed la voluptamanta, ankorař vivante, malvivas.
7 Tion ankař ordonu, por ke ili estu sen riproŠo.
8 Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto.
9 Estu registrata kiel vidvino tiu, kiu havas ne malpli ol sesdek jarojn, estis edzino de unu viro,
10 estas bone atestata pri bonfarado, edukis infanojn, gastigis fremdulojn, lavis la piedojn de la sanktuloj, helpis la suferantojn, kaj sekvis Šian bonfaradon.
11 Sed la pli junajn vidvinojn malakceptu; Šar post kiam ili ekfari°os luksemaj kontrař Kristo, ili deziras edzini°i,
12 meritante kondamnon, Šar ili vantigis sian unuan fidon.
13 Krom tio ili lernas esti senutilaj, rondirante de domo al domo; kaj ne sole senutilaj, sed ankař babilemaj kaj sintrudemaj, parolante nekonvena╝ojn.
14 Mi volas do, ke la pli junaj edzini°u, nasku infanojn, mastrumadu, ne donu al la malamiko pretekston por kalumnio;
15 Šar kelkaj jam turni°is flanken post Satano.
16 Se iu kredantino havas vidvinojn, ■i helpu ilin, kaj la eklezio ne estu ■ar°ata; por ke °i helpu la efektivajn vidvinojn.


17 La presbiteroj, kiuj regas bone, estu rigardataj kiel indaj je duobla honoro, precipe tiuj, kiuj laboras super la vorto kaj instruado.
18 Ăar la Skribo diras: Ne fermu la bu■on al bovo dra■anta. Kaj: La laboristo meritas sian salajron.
19 Kontrař presbitero ne akceptu denuncon krom Še du ař tri atestantoj.
20 La pekintojn riproŠu antař la okuloj de Šiuj, por ke la ceteraj ankař timu.
21 Mi admonas vin antař Dio kaj Kristo Jesuo kaj la elektitaj an°eloj, ke vi zorgu pri tiuj aferoj sen antařju°o, farante nenion pro partieco.
22 Sur neniun surmetu la manojn tro rapidece, kaj ne estu partoprenanto en la pekoj de aliaj; konservu vin Šasta.
23 Ne plu estu akvotrinkanto, sed uzu iom da vino pro la stomako kaj viaj oftaj malfortoj.
24 La pekoj de unuj estas evidentaj, antařirantaj al la ju°o; kaj aliajn homojn ili sekvas.
25 Tiel same ankař ekzistas bonaj faroj, kiuj estas evidentaj, kaj la alispecaj ne povas esti ka■itaj.

Ăapitro 6


1 Ăiuj subjugaj sklavoj rigardu siajn estrojn kiel indajn je Šia honoro, por ke la nomo de Dio kaj la doktrino ne estu blasfemataj.
2 Kaj tiuj, kiuj havas kredantajn estrojn, ne malestimu ilin tial, ke ili estas fratoj, sed servu al ili tiom pli, Šar tiuj, kiuj partoprenas en la Didonaco, estas fidelaj kaj amataj. Tion instruu kaj konsilu.


3 Se iu instruas malsame kaj ne konsentas al sanaj vortoj, la vortoj de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kaj al la lařpieca doktrino,
4 tiu estas fanfaronema, nenion sciante, sed malsana je demandoj kaj privortaj diskutoj, de kiuj naski°as envio, malpaco, mallařdoj, malbonaj suspektoj,
5 disputadoj de homoj mense perversigitaj kaj senigitaj je la vero, supozantaj, ke la pieco estas gajnilo.
6 Sed la pieco kun kontenteco estas granda gajnilo;
7 Šar ni nenion enportis en la mondon, kaj ni ne povas ion forporti;
8 sed havante man°a╝ojn kaj vestojn, ni estos per tio kontentaj.
9 Tamen tiuj, kiuj volas riŠi°i, falas en tenton kaj kaptilon kaj multajn malsa°ajn kaj malutilajn dezirojn tiajn, kiaj dronigas la homojn en detruo kaj pereo.
10 Ăar la amo al mono estas radiko de Šia malbono; celante al tio, kelkaj forvagis de la fido kaj sin trapikis per multaj mal°ojoj.


11 Sed vi, ho homo de Dio, forsavi°u de tiaj aferoj, kaj sekvu justecon, piecon, fidon, amon, paciencon, mildecon.
12 Batalu la bonan batalon de la fido, kaj ektenu la eternan vivon, al kiu vi estas vokita kaj konfesis la bonan konfeson antař multaj atestantoj.
13 Mi vin admonas antař Dio, kiu Šion vivigadas, kaj antař Kristo Jesuo, kiu antař Pontio Pilato atestis la bonan konfeson,
14 ke vi plenumu la ordonon sen makulo, sen riproŠo, °is la apero de nia Sinjoro Jesuo Kristo,
15 kiun aperon en Siaj propraj tempoj montros Tiu, kiu estas la benata kaj sola Potenculo, la Re°o de re°oj kaj Sinjoro de sinjoroj,
16 kiu sola havas senmortecon, lo°ante en lumo neatingebla, kaj kiun neniu vidis nek povas vidi, al kiu estu honoro kaj potenco eterna. Amen.


17 Admonu tiujn, kiuj estas riŠaj en la nuna mondo, ke ili ne estu arogantaj, kaj ke ili apogu sian esperon ne sur la malcertecon de la riŠo, sed sur Dion, kiu donas al ni riŠe Šion por °uado;
18 ke ili bone agadu, ke ili estu riŠaj je bonaj faroj, ke ili estu pretaj disdoni, simpatiemaj;
19 provizante por si bonan fundamenton kontrař la venonta tempo, por ke ili ektenu la efektivan vivon.


20 Ho Timoteo, gardu tion, kio estas komisiita al vi, deturnante vin for de la babiladoj kaj kontrařparoloj de la falsenomata scio;
21 kiun konfesante, kelkaj maltrafis rilate la fidon.

Graco estu kun vi.

Hosted by uCoz