LA DUA
EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAŢLO
AL
TIMOTEO

Ăapitro 1


1 Pařlo, apostolo de Kristo Jesuo, per la volo de Dio, lař la promeso de vivo, kiu estas en Kristo Jesuo,
2 al Timoteo, mia amata filo: Graco, kompato, kaj paco de Dio, la Patro, kaj de Kristo Jesuo, nia Sinjoro.


3 Mi dankas Dion, kiun mi adoras de post miaj praavoj kun pura konscienco, ke konstantan memoron mi havas pri vi en miaj pre°oj, nokte kaj tage
4 sopirante vidi vin, memorante viajn larmojn, por ke mi pleni°u de °ojo;
5 ricevinte rememoron pri la sincera fido, kiu estas en vi, kaj kiu lo°is unue en via avino Lois kaj en via patrino Eřnike, kaj, mi konvinki°is, en vi ankař.
6 Pro tio mi memorigas vin, ke vi reekbruligu la donacon de Dio, kiu estas en vi per la surmetado de miaj manoj.
7 Ăar Dio donis al ni spiriton ne de malkura°eco, sed de potenco kaj amo kaj sinregado.
8 Ne hontu do pri la atesto de nia Sinjoro, nek pri mi, lia malliberulo; sed kunelportu suferojn kun la evangelio lař la potenco de Dio,
9 kiu nin savis kaj vokis per sankta voko, ne lař niaj faroj, sed lař Sia propra antařintenco kaj lař la graco donita al ni en Kristo Jesuo antař tempoj eternaj,
10 sed nun malka■ita per la apero de nia Savanto Jesuo Kristo, kiu neniigis la morton kaj enlumigis la vivon kaj la senmortecon per la evangelio,
11 al kiu mi estas nomita predikisto kaj apostolo kaj instruisto.
12 Pro tio mi ankař suferas tiel; tamen mi ne hontas; Šar mi konas tiun, al kiu mi kredis, kaj mi konvinki°is, ke li havas la povon gardi mian konfidita╝on °is tiu tago.
13 Konservu la modelon de sanaj vortoj, kiujn vi ařdis de mi, en fido kaj amo, kiuj estas en Kristo Jesuo.
14 La bonan konfidita╝on gardu per la Sankta Spirito, kiu lo°as en ni.


15 Vi scias, ke forturni°is de mi Šiuj en Azio, el kiuj estas Figelo kaj Hermogenes.
16 La Sinjoro donu kompaton al la domo de Onesiforo; Šar li ofte min refre■igis, kaj li ne hontis pri mia kateno,
17 sed kiam li estis en Romo, li elserŠis min tre diligente kaj min trovis
18 (la Sinjoro donu al li, ke li trovu kompaton Še la Sinjoro en tiu tago), kaj vi scias tre bone, kiom da servoj li faris en Efeso.

Ăapitro 2


1 Vi do, mia filo, fortiki°u en la graco, kiu estas en Kristo Jesuo.
2 Kaj kion vi de mi ařdis inter multaj atestantoj, tion transdonu al fidelaj homoj, kompetentaj instrui ankař aliajn.
3 Vi do elportu suferojn, kiel bona militisto de Jesuo Kristo.
4 Neniu militanto sin implikas en la aferojn de Ši tiu vivo; por ke li plaŠu al sia varbinto.
5 Kaj se iu konkuras kiel atleto, li ne estas kronata, se li ne lařregule konkuris.
6 La laboranta terkultivisto devas la unua partopreni en la fruktoj.
7 Konsideru tion, kion mi diras; Šar la Sinjoro donos al vi komprenon pri Šio.
8 Memoru Jesuon Kriston, levitan el la mortintoj, el la idaro de David, lař mia evangelio;
9 en °i mi elportas suferadon °is ligiloj, kiel krimulo, sed la vorto de Dio ne estas ligita.
10 Tial mi suferas Šion pro la elektitoj, por ke ili ankař atingu la en Kristo Jesuo savon kun gloro eterna.
11 Fidinda estas la diro: Ăar se ni mortis kun li, ni ankař vivos kun li;
12 se ni suferas, ni ankař re°os kun li; se ni malkonfesos lin, li ankař nin malkonfesos;
13 se ni malfidas, li restas fidela; Šar li ne povas malkonfesi sin mem.


14 Memorigu ilin pri tio, admonante ilin antař la Sinjoro, ke ili ne vortobatalu, kio estas neniel utila, kun risko de ■ancelo por la ařdantoj.
15 Klopodu prezenti vin Še Dio kiel aprobita, laboranto senriproŠa, °uste pritaksante la vorton de la vero.
16 Sed evitu profanajn babiladojn; Šar ili iros antařen al pli multe da malpieco,
17 kaj ilia parolo dismordos kiel gangreno; el kiuj estas Himeneo kaj Fileto,
18 kiuj pri la vero eraris, dirante, ke la relevi°o estas jam pasinta; kaj ili renversas la fidon de kelkaj.
19 Tamen la firma fundamento de Dio staras, havante la jenan sigelon: La Sinjoro konas tiujn, kiuj estas liaj, kaj: Foriru de maljusteco Šiu, kiu nomas la nomon de la Sinjoro.
20 Sed en granda domo estas vazoj ne nur oraj kaj ar°entaj, sed ankař lignaj kaj argilaj, kaj unuj por honoro kaj aliaj por malhonoro.
21 Se do iu purigos sin de Ši tiuj, li estos vazo por honoro, sanktigita, tařga por la mastro, pretigita por Šiu bona laboro.
22 Sed forkuru de junulaj voluptoj, kaj sekvu justecon, fidon, amon, pacon, kune kun tiuj, kiuj vokas la Sinjoron el pura koro.
23 Sed malsa°ajn kaj neklerajn demandojn evitu, sciante, ke ili naskas malpacojn.
24 Kaj la servisto de la Sinjoro devas ne malpaci, sed esti afabla al Šiuj, instruema, tolerema,
25 en humileco instruante tiujn, kiuj kontrařstaras; eble Dio donos al ili penton, por ke ili venu al scio de la vero,
26 kaj por ke ili sobraj eli°u el la kaptilo de la diablo, kaptite de li, por plenumi lian volon.

Ăapitro 3


1 Sed sciu, ke en la lastaj tagoj venos dan°eraj tempoj.
2 Ăar homoj estos sinamantaj, monamantaj, fanfaronemaj, arogantaj, insultemaj, malobeemaj al gepatroj, sendankaj, nesanktaj,
3 neparencamaj, nepacigeblaj, kalumniemaj, nesinregantaj, malmildaj, ne bonamantaj,
4 perfidemaj, pasiemaj, ventoplenaj, plezuron amantaj pli ol Dion;
5 havante ■ajnon de pieco, sed neinte °ian potencon; de Ši tiuj ankař vin forturnu.
6 Ăar el Ši tiuj estas tiuj, kiuj rampas en domojn, kaj forkaptas malsa°ajn virinojn, ■ar°itajn de pekoj, forkondukatajn per diversaj voluptoj,
7 Šiam lernantajn, kaj neniam kapablajn veni al la scio de la vero.
8 Kaj kiel Janes kaj Jambres kontrařstaris al Moseo, tiel same Ši tiuj ankař kontrařstaras al la vero, homoj kun malnobligita spirito, por la fido senvaloraj.
9 Sed ili ne plu iros antařen; Šar ilia malsa°eco evidenti°os al Šiuj, kiel ankař fari°is Še tiuj.
10 Sed vi sekvis mian instruon, konduton, celon, fidon, toleremecon, amon, paciencon,
11 persekutojn, suferojn, kiaj okazis al mi en AntioÂia, en Ikonio, en Listra; kiajn persekutojn mi suferis; kaj el Šio tio la Sinjoro min savis.
12 Jes, kaj Šiuj, kiuj volas vivi pie en Kristo Jesuo, estos persekutataj.
13 Sed malbonaj homoj kaj ruzuloj Šiam iros antařen al pli granda malbono, trompantaj kaj trompataj.
14 Sed restu vi en tio, kion vi lernis kaj pri kio vi certi°is, sciante, de kiu vi °in lernis,
15 kaj ke jam de frua infaneco vi konas la sanktajn skribojn, kiuj povas fari vin sa°a por savo per la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.
16 Ăiu skriba╝o inspirita de Dio estas ankař utila por instruo, por admono, por korekto, por disciplino en justeco;
17 por ke la homo de Dio estu perfekta, plene provizita por Šiu bona laboro.

Ăapitro 4


1 Mi ordonas al vi antař Dio, kaj antař Kristo Jesuo, kiu ju°os la vivantojn kaj la mortintojn, kaj pro lia apero kaj lia regno;
2 prediku la vorton; insistu °ustatempe, mal°ustatempe; konvinku, admonu, konsilu, en Šia pacienco kaj instruado.
3 Ăar venos tempo, kiam oni ne toleros la sanan instruon; sed havante jukantajn orelojn, amasigos al si instruantojn, lař siaj deziroj;
4 kaj ili deturnos de la vero sian orelon, kaj turnos sin flanken al fabeloj.
5 Sed vi estu sobra en Šio, elportu suferojn, faru la laboron de evangeliisto, plenumu vian servadon.
6 Ăar mi jam estas elver■ata kvazař ver■ofero, kaj venis la horo de mia foriro.
7 Mi batalis la bonan batalon, mi finis la kuradon, mi gardis la fidon;
8 de nun estas konservita por mi la krono de justeco, kiun la Sinjoro, la justa ju°isto, donos al mi en tiu tago; kaj ne nur al mi, sed ankař al Šiuj, kiuj amis lian aperon.


9 Klopodu veni baldař al mi;
10 Šar Demas min forlasis, amante la nunan mondon, kaj iris al Tesaloniko; Kreskens al Galatujo, Tito al Dalmatujo.
11 Nur Luko estas kun mi. Prenu Markon kaj alkonduku lin kun vi, Šar li utilas al mi por la servado.
12 Sed TiÂikon mi sendis al Efeso.
13 La mantelon, kiun mi lasis en Troas Še Karpo, alportu, kiam vi venos, kaj la librojn, precipe la pergamenojn.
14 Aleksandro, la kupristo, faris al mi multe da malbono; la Sinjoro redonos al li lař liaj faroj;
15 kontrař li vi ankař vin gardu, Šar li multege kontrařstaris al niaj vortoj.
16 Ăe mia unua pledo, neniu staris kun mi, sed Šiuj min forlasis; tio ne estu kalkulita kontrař ili.
17 Sed la Sinjoro staris apud mi, kaj min fortigis, por ke per mi la anonco estu plene publikigita, kaj ke Šiuj nacianoj ařdu; kaj mi forsavi°is el la bu■o de la leono.
18 La Sinjoro min savos de Šiu malbona faro, kaj min savkondukos en sian Šielan regnon; al li la gloro por Šiam kaj eterne. Amen.


19 Salutu Priskilan kaj Akvilan kaj la domon de Onesiforo.
20 Erasto restis en Korinto; sed Trofimon mi lasis malsanan en Mileto.
21 Klopodu veni antař la vintro. Salutas vin Eřbulo kaj Pudens kaj Lino kaj Klařdia kaj Šiuj fratoj.


22 La Sinjoro estu kun via spirito. Graco estu kun vi.

Hosted by uCoz