LA UNUA EPISTOLO ěENERALA DE
PETRO

Ăapitro 1


1 Petro, apostolo de Jesuo Kristo, al la elektitoj, kiuj estas el la dispelitaro, paslo°antaj en Ponto, Galatujo, Kapadokio, Azio, kaj Bitinio,
2 lař la antařscio de Dio, la Patro, en sanktigo de la Spirito, por obeo kaj aspergo de la sango de Jesuo Kristo: Graco al vi kaj paco pligrandi°u.


3 Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu lař Sia granda kompato nin renaskis en esperon vivan per la relevi°o de Jesuo Kristo el la mortintoj,
4 en hereda╝on ne pereontan, ne makulotan, ne velkontan, rezervitan en la Šielo por vi,
5 kiuj estas gardataj de la potenco de Dio per fido al savo preta malka■i°i en la lasta tempo.
6 En tio vi °ojegas, kvankam por kelka tempo, se estas necese, mal°ojigite en diversaj tentoj,
7 por ke la provado de via fido, pli multevalora ol oro, kiu pereas, kvankam per fajro provite, trovi°u efika por lařdo kaj gloro kaj honoro en la malka■o de Jesuo Kristo;
8 kiun, ne vidinte, vi amas; kiun kvankam nun vi ne vidas, tamen, al li kredante, vi °ojegas per °ojo nedirebla kaj gloroplena;
9 ricevante la celon de via fido, savon de animoj.
10 Koncerne tiun savon esploris kaj serŠis la profetoj, kiuj profetis pri la graco venonta al vi;
11 serŠante, kiun kaj kian tempon montris la enestanta en ili Spirito de Kristo, kiu atestis antaře la suferojn por Kristo kaj la sekvontajn glorojn.
12 Kaj al ili malka■i°is, ke ne al si mem, sed al vi, ili liveris tion, kio nun estas proklamita al vi de tiuj, kiuj predikis al vi la evangelion per la Spirito Sankta, elsendita el la Šielo; en kiujn aferojn an°eloj deziras enrigardi.


13 Tial, Širkařzoninte la lumbojn de via menso, estu sobraj kaj esperadu perfekte la gracon alportotan al vi en la malka■o de Jesuo Kristo;
14 kiel infanoj de obeo, ne formi°ante lař la voluptoj, kiujn vi antaře havis en via nescio;
15 sed kiel via Vokinto estas sankta, tiel vi ankař fari°u sanktaj en Šia konduto;
16 pro tio, ke estas skribite: Vi estu sanktaj, Šar Mi estas sankta.
17 Kaj se vi vokas la Patron, kiu sen personfavorado ju°as lař la faro de Šiu, vi pasigu en timo la tempon de via Ši tiea lo°ado;
18 sciante, ke ne per pereemaj objektoj, oro ař ar°ento, vi elaŠeti°is el via vanta vivmaniero, kiun vi ricevis de viaj patroj;
19 sed per multekosta sango, kiel de ■afido senmakula kaj sendifekta, la sango de Kristo;
20 kiu estis antařdifinita antař la fondo de la mondo, sed elmontrita en la fino de la tempoj pro vi,
21 kiuj per li fidas Dion, kiu relevis lin el la mortintoj kaj donis al li gloron; por ke via fido kaj espero estu al Dio.
22 Ăastiginte viajn animojn, en la obeo al la vero, por sincera amo al la frataro, amu unu la alian el la koro fervore;
23 renaskite, ne el pereema semo, sed el nepereema, per la vorto de Dio, vivanta kaj restanta.
24 Ăar:

Ăiu karno estas herbo, Kaj Šiu °ia Šarmo estas kiel kampa floreto. Seki°as herbo, velkas floreto;
25 Sed la vorto de la Eternulo restas eterne.

Kaj Ši tiu estas la parolo, kiu estas predikita al vi.

Ăapitro 2


1 Formetinte do Šian malbonon kaj Šian trompon kaj hipokritecon kaj enviojn kaj Šiajn kalumniojn,
2 kiel ╝usnaskitaj suŠinfanoj, sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en savon,
3 se vi gustumis, ke la Sinjoro estas bona;
4 al kiu alvenante, kvazař al ■tono vivanta, de homoj rifuzita, sed Še Dio elektita, honorinda,
5 vi ankař, kiel ■tonoj vivantaj, konstrui°as domo spirita, sankta pastraro, por oferi spiritajn oferojn, akcepteblajn de Dio per Jesuo Kristo.
6 Ăar estas enhavate en skribo:

Jen Mi ku■igas en Cion bazangulan ■tonon, elektitan, valoregan; Kaj kiu lin fidas, tiu ne estos hontigita.


7 Por vi do, la fidantoj, estas la valoregeco; sed por nefidantoj:

Ůtono, kiun mal■atis la konstruantoj, Fari°is ■tono bazangula;


8 kaj:

Ůtono de falpu■i°o kaj roko de alfrapi°o;

ili falpu■i°as pro la vorto, malobeante, por kio ankař ili estas difinitaj.
9 Sed vi estas raso elektita, pastraro re°a, nacio sankta, popolo Diposedata, por ke vi proklamu la gloron de Tiu, kiu vokis vin el mallumo en Sian lumon mirindan;
10 kiuj iam estis ne-popolo, sed nun estas popolo de Dio; antaře nekompatitoj, sed nun kompatitoj.


11 Amataj, mi petegas vin kiel fremdulojn kaj migrantojn, detenu vin de karnaj voluptoj, kiuj militadas kontrař la animo;
12 kondutante dece Še la nacianoj, por ke, kvankam ili kalumnias vin kiel malbonagulojn, tamen, vidante viajn bonfarojn, ili gloru Dion en la tago de vizitado.


13 Submetu vin al Šiu homa institucio pro la Sinjoro; Šu al la re°o, la superreganto;
14 Šu al regantoj, kiel liaj senditoj por ven°o al malbonaguloj kaj por lařdo al bonaguloj.
15 Ăar la volo de Dio estas, ke bonfarante, vi silentigu la nesciadon de homoj malsa°aj;
16 kiel liberaj, kaj ne farantaj el via libereco kovrilon de malico, sed kiel servistoj de Dio.
17 Ăiujn honoru. La frataron amu. Dion timu. La re°on honoru.


18 Servantoj, submetu vin al viaj sinjoroj kun Šia timo; ne sole al la bonaj kaj malseveraj, sed ankař al la malbonhumoraj.
19 Ăar tio estas lařdinda, se pro konscienco al Dio oni elportas mal°ojon, suferante maljuste.
20 Ăar kia honoro estas, se, pekante kaj sekve batate, vi tion pacience elportas? sed se, bonfarante kaj sekve suferante, vi tion pacience elportas, tio estas lařdinda antař Dio.
21 Ăar al Ši tio vi estas vokitaj; pro tio, ke Kristo ankař suferis pro vi, postlasante por vi ekzemplon, por ke vi sekvu liajn postesignojn;
22 pekon li ne faris, kaj trompo ne trovi°is en lia bu■o;
23 insultate, li ne insultis responde; suferante, li ne minacis, sed submetis sin al la juste ju°anta;
24 li mem portis niajn pekojn en sia korpo sur la ligna╝o, por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, vivu por justeco; per lia vundo vi resani°is.
25 Ăar vi estis kiel ■afoj erarvagantaj; sed nun vi returne venis al la Pa■tisto kaj Episkopo de viaj animoj.

Ăapitro 3


1 Tiel same, edzinoj, submetu vin al viaj propraj edzoj; por ke, eŠ se iuj ne obeas al la vorto, ili sen la vorto estu gajnitaj per la konduto de siaj edzinoj,
2 rigardante vian konduton kun timo Šastan.
3 Via ornamo estu ne la ekstera ornamo de harplektado kaj orportado, ař la surmetado de vestoj;
4 sed la ka■ita homo de la koro en la nedifektebla vesto de spirito milda kaj trankvila, kiu estas multevalora antař Dio.
5 Ăar tiel same ankař, en la tempo antikva, la sanktaj virinoj, kiuj esperis al Dio, ornamis sin, submetante sin al siaj propraj edzoj;
6 kiel Sara obeis al Abraham, nomante lin sinjoro; kies infanoj vi fari°is, bonfarante, kaj ne ektimigate per ia teruro.


7 Tiel same, edzoj, kunvivadu kun viaj edzinoj lařscie, donante honoron al la virino kiel al la plimalforta ilo, kaj estante ankař kun ili kunheredantoj de la graco de vivo, por ke viaj pre°oj ne malhelpi°u.


8 Fine, estu Šiuj samideaj, simpatiaj, fratamemaj, kompatemaj, humilanimaj;
9 ne repagantaj malbonon kontrař malbono, nek insulton kontrař insulto, sed kontraře benadantaj; Šar al tio vi estas vokitaj, por ke vi heredu benon.
10 Ăar:

Kiu volas ami vivon kaj vidi bonajn tagojn, Tiu gardu sian langon kontrař malbono, Kaj sian bu■on kontrař mensoga parolo;
11 Li deklini°u de malbono kaj faru bonon, Li serŠu pacon, kaj Šasu °in.
12 Ăar la okuloj de la Eternulo estas turnitaj al la piuloj, Kaj Liaj oreloj al iliaj krioj; Sed la viza°o de la Eternulo estas kontrař tiuj, kiuj faras malbonon.


13 Kaj kiu faros al vi malbonon, se vi fari°os fervoraj en la bono?
14 Sed se vi eŠ suferus pro justeco, feliŠegaj vi estus; kaj ilian timon ne timu, nek maltrankvili°u;
15 sed la Sinjoron Kriston sanktigu en viaj koroj; estu Šiam pretaj doni defendan respondon al Šiu, kiu vin demandas pri la motivo de la espero en vi, sed kun humileco kaj timo;
16 havantaj bonan konsciencon; por ke, dum vi estas malestimataj, hontu tiuj, kiuj kalumnias vian bonan konduton en Kristo.
17 Ăar pli bone estus, se tiel volus Dio, suferi pro bonfarado, ol pro malbonfarado.
18 Ăar Kristo ankař unufoje suferis pro pekoj, justulo pro maljustuloj, por ke li nin konduku al Dio; mortigite en la karno, sed vivigite en la spirito;
19 en kiu ankař li iris kaj predikis al la enkarceraj spiritoj,
20 kiuj iam malobeis, kiam la longedařra pacienco de Dio atendis en la tagoj de Noa dum la pretigado de la arkeo, en kiu malmultaj, tio estas ok personoj, elsavi°is tra akvo;
21 kiu ankař vin nun savas en antitipo, la bapto, ne la formetado de la karna malpura╝o, sed la demando de bona konscienco al Dio per la relevi°o de Jesuo Kristo;
22 kiu estas dekstre de Dio, irinte en la Šielon; al li an°eloj kaj ařtoritatoj kaj potencoj estas submetitaj.

Ăapitro 4


1 Ăar Kristo do suferis en la karno, vi ankař armu vin per la sama intenco; Šar la suferinto en la karno aparti°is de pekoj;
2 por ke vi travivu la reston de la enkarna tempo jam ne lař la voluptoj de homoj, sed lař la volo de Dio.
3 Ăar la tempo pasinta sufiŠas, por elfari la deziron de la nacianoj kaj iradi en diboŠoj, voluptoj, vindrinkado, brufestenoj, ebrieco, kaj abomenaj idolkultoj;
4 en kio ili miras, ke vi ne kuras kune kun ili en la saman superfluon de diboŠado, kaj ili kalumnias vin;
5 ili prirespondos al Tiu, kiu estas preta ju°i la vivantojn kaj la mortintojn.
6 Ăar por tio ankař la evangelio estas anoncita al la mortintoj, por ke ili estu korpe ju°itaj lař homoj, sed spirite vivu lař Dio.


7 Sed la fino de Šio alproksimi°as; prudenti°u do, kaj sobri°u por pre°oj;
8 antař Šio havante fervoran amon unu al alia; Šar amo kovras amason da pekoj;
9 estu gastamaj unu al alia sen murmurado;
10 lařmezure, kiel Šiu ricevis donacon, tiel °in administrante inter vi, kiel bonaj administrantoj de la diversaspeca graco de Dio;
11 se iu parolas, li parolu kvazař orakolojn de Dio; se iu administras, li administru kvazař el la forto, kiun Dio provizas; por ke en Šio Dio estu glorata per Jesuo Kristo, kies estas la gloro kaj la potenco por Šiam kaj eterne. Amen.


12 Amataj, ne surprizi°u pri la fajrego Še vi okazanta por provi vin, kvazař io stranga okazus Še vi;
13 sed lař tio, ke vi partoprenas en la suferoj de Kristo, °oju; por ke ankař en la elmontro de lia gloro vi °oju ravege.
14 Se vi estas riproŠataj pro la nomo de Kristo, feliŠegaj vi estas; Šar la Spirito de gloro kaj la Spirito de Dio restas sur vi.
15 Nur neniu el vi suferu kiel mortiginto, ař ■telisto, ař malbonfarinto, ař kiel sintrudanto en malpropraj aferoj;
16 sed se iu suferas kiel Kristano, li ne hontu; sed li gloru Dion en tiu nomo.
17 Ăar jam venis la tempo por la komenco de la ju°o Še la domo de Dio; kaj se °i komenci°as Še ni, kia estos la sorto de tiuj, kiuj ne obeas al la evangelio de Dio?
18 Kaj se justulo apenař savi°as, kie aperos malpiulo kaj pekulo?
19 Tial ankař tiuj, kiuj suferas lař la volo de Dio, alkonfidu siajn animojn en bonfarado al fidela Kreinto.

Ăapitro 5


1 La presbiterojn do inter vi mi admonas, estante kunpresbitero kaj atestanto de la suferoj de Kristo kaj partoprenanto en la malka■ota gloro:
2 Pa■tu la gregon de Dio Še vi, direktante °in, ne devige, sed volonte, lař Dio; ne pro avideco, sed bonvole;
3 ne kvazař sinjorante super la heredo, sed fari°ante ekzemploj al la grego.
4 Kaj kiam elmontri°os la Ăefpa■tisto, vi ricevos la nevelkontan kronon de gloro.
5 Tiel same, vi plijunuloj, submetu vin al la plia°uloj. Tial ankař vi Šiuj submetu vin unu al la alia, kaj zonu vin per humileco; Šar Dio kontrařstaras al la fieruloj, sed al la humiluloj donas gracon.
6 Humiligu vin do sub la potencan manon de Dio, por ke Li altigu vin °ustatempe;
7 sur╝etante sur Lin Šian vian zorgon, Šar Li zorgas pri vi.
8 Estu sobraj, vigladu; via kontrařulo, la diablo, kiel leono blekeganta Širkařiras, serŠante, kiun li povos forgluti;
9 lin rezistu, konstantaj en la fido, sciante, ke la samaj suferoj plenumi°as en via frataro en la mondo.
10 Kaj la Dio de Šia graco, kiu vin alvokis al Sia eterna gloro en Kristo, mem perfektigos, firmigos, plifortigos vin ne longe suferintajn.
11 Al Li estu la potenco por Šiam kaj eterne. Amen.


12 Per Silvano, la fidela frato, kiel mi opinias, al vi mi skribis mallonge, konsilante kaj atestante, ke Ši tio estas la vera graco de Dio; en °i firme staru.
13 Vin salutas la en Babel kunelektitino, kaj Marko, mia filo.
14 Salutu unu la alian per ama kiso.

Paco al vi Šiuj, kiuj estas en Kristo.

Hosted by uCoz