LA UNUA EPISTOLO ěENERALA DE
JOHANO

Ăapitro 1


1 Tion, kio estis de la komenco, kion ni ařdis, kion ni vidis per niaj propraj okuloj, kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis, koncerne la Vorton de vivo
2 (kaj la vivo elmontri°is, kaj ni vidis kaj atestas kaj anoncas al vi la vivon, la eternan vivon, kiu estis Še la Patro kaj montri°is al ni);
3 kion ni vidis kaj ařdis, tion ni anoncas al vi, por ke vi ankař havu kunulecon kun ni; kaj nia kunuleco estas kun la Patro kaj kun Lia Filo Jesuo Kristo;
4 kaj Ši tion ni skribas, por ke nia °ojo kompleti°u.


5 Kaj jen estas la anonco, kiun ni ařdis de Li kaj anoncas al vi, ke Dio estas lumo, kaj da mallumo estas en Li neniom.
6 Se ni diras, ke ni havas kunulecon kun Li, kaj iradas en la mallumo, ni mensogas, kaj ne faras la veron;
7 sed se ni iradas en la lumo, kiel Li estas en la lumo, ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj la sango de Jesuo, Lia Filo, nin purigas de Šia peko.
8 Se ni diras, ke pekon ni ne havas, ni nin trompas, kaj la vero ne estas en ni.
9 Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de Šia maljusteco.
10 Se ni diras, ke ni ne pekis, ni faras Lin mensoginto, kaj Lia vorto ne estas en ni.

Ăapitro 2


1 Infanetoj miaj, Ši tion mi skribas al vi, por ke vi ne peku. Kaj se iu pekas, ni havas Advokaton Še la Patro, Jesuon Kriston, la justan;
2 kaj li estas repacigo pro niaj pekoj, kaj ne sole pro niaj, sed ankař pro la tuta mondo.
3 Kaj per Ši tio ni scias, ke ni konas lin: se ni observas liajn ordonojn.
4 Kiu diras: Mi lin konas, kaj ne observas liajn ordonojn, tiu estas mensoganto, kaj la vero ne estas en li;
5 sed en Šiu ajn, kiu observas lian vorton, vere perfekti°is la amo al Dio. Per Ši tio ni scias, ke ni estas en li:
6 kiu diras, ke li restas en li, tiu mem devus tiel iradi, kiel li iradis.


7 Amataj, al vi mi skribas ne ordonon novan, sed malnovan ordonon, kiun vi havis de la komenco; la malnova ordono estas la vorto, kiun vi ařdis.
8 Ankař mi skribas al vi novan ordonon, kiu estas vera en li kaj en vi; Šar la mallumo forpasas, kaj la vera lumo jam brilas.
9 Kiu diras, ke li estas en la lumo, kaj malamas sian fraton, tiu estas en la mallumo ankorař °is nun.
10 Kiu amas sian fraton, tiu restas en la lumo, kaj en li ne estas faliga╝o.
11 Sed kiu malamas sian fraton, tiu estas en la mallumo, kaj iras en la mallumo, kaj ne scias, kien li iras, Šar la mallumo blindigis al li la okulojn.


12 Mi skribas al vi, infanetoj, Šar la pekoj al vi estas pardonitaj pro lia nomo.
13 Mi skribas al vi, patroj, Šar vi konas tiun, kiu estas de la komenco. Mi skribas al vi, junuloj, Šar vi venkis la malbonulon. Mi skribis al vi, infanoj, Šar vi konas la Patron.
14 Mi skribis al vi, patroj, Šar vi konas tiun, kiu estas de la komenco. Mi skribis al vi, junuloj, Šar vi estas fortaj, kaj la vorto de Dio restas en vi, kaj vi venkis la malbonulon.
15 Ne amu la mondon, nek la monda╝ojn. Se iu amas la mondon, la amo al la Patro ne estas en li.
16 Ăar Šio, kio estas en la mondo, la dezirego de la karno kaj la dezirego de la okuloj kaj la fiereco de vivo, estas ne de la Patro, sed de la mondo.
17 Kaj forpasas la mondo kaj °ia dezirego; sed la plenumanto de la volo de Dio restas por eterne.


18 Infanoj, jam estas la lasta horo; kaj kiel vi ařdis, ke antikristo venas, jam levi°is multe da antikristoj; per tio ni scias, ke estas la lasta horo.
19 De ni ili eliris, sed ili ne estis el ni; Šar se ili el ni estus, ili restus Še ni; sed ili eliris, por ke ili elmontri°u, ke ili Šiuj ne estas el ni.
20 Kaj vi havas sanktoleadon de la Sanktulo, kaj vi scias Šion.
21 Mi skribis al vi ne pro tio, ke vi ne scias la veron, sed pro tio, ke vi °in scias, kaj pro tio, ke nenia mensogo estas el la vero.
22 Kiu estas la mensogisto, krom tiu, kiu malkonfesas, ke Jesuo estas la Kristo? Tiu estas la antikristo, kiu malkonfesas la Patron kaj la Filon.
23 Ăiu, kiu malkonfesas la Filon, ne havas la Patron; tiu, kiu konfesas la Filon, havas ankař la Patron.
24 Vi do lasu resti en vi tion, kion vi ařdis de la komenco. Se tio, kion vi ařdis de la komenco, restos en vi, vi ankař restos en la Filo kaj en la Patro.
25 Kaj jen estas la promeso, kiun li promesis al ni: la vivo eterna.
26 Ăi tion mi skribis al vi pri tiuj, kiuj vin forlogas de la vojo.
27 Pri vi, la sanktoleado, kiun vi ricevis de li, restas en vi, kaj vi ne havas bezonon, ke iu vin instruu; sed kiel lia sanktoleado vin instruas pri Šio kaj estas vera kaj ne estas mensogo, kaj kiel °i vin instruis, vi restas en li.
28 Kaj nun, infanetoj, restu en li; por ke, se li elmontri°os, ni havu kura°on, kaj ne hontu antař li Še lia alveno.
29 Se vi scias, ke li estas justa, vi scias, ke ankař Šiu, kiu faras justecon, el li naski°is.

Ăapitro 3


1 Rigardu, kian amon la Patro donis al ni, ke ni estas nomataj infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas. Pro tio la mondo nin ne konas, Šar °i Lin ne konis.
2 Amataj, nun ni estas infanoj de Dio, kaj ankorař ne elmontri°is, kio ni estos. Ni scias, ke se li elmontri°os, ni estos similaj al li; Šar ni vidos lin, kiel li estas.
3 Kaj Šiu, kiu havas Ši tiun esperon rilate lin, sin sanktigas tiel same, kiel li estas sankta.
4 Ăiu, kiu faras pekon, faras ion kontrař la le°o; kaj peko estas kontrařle°eco.
5 Kaj vi scias, ke li elmontri°is, por forigi pekojn; kaj peko ne estas en li.
6 Ăiu, kiu restas en li, ne pekas; Šiu pekanto lin ne vidis, nek lin konas.
7 Infanetoj, neniu vin forlogu; kiu faras justecon, tiu estas justa tiel same, kiel li estas justa;
8 kiu faras pekon, tiu estas el la diablo; Šar la diablo pekas de la komenco. Por tio la Filo de Dio elmontri°is, por ke li detruu la farojn de la diablo.
9 Ăiu, kiu naski°is de Dio, ne faras pekon, Šar lia semo restas en li; kaj li ne povas peki, Šar li naski°is de Dio.
10 Jen kiel evidenti°as la infanoj de Dio, kaj la infanoj de la diablo: Šiu, kiu ne faras justecon, ne estas de Dio, nek tiu, kiu ne amas sian fraton.
11 Ăar jen estas la anonco, kiun vi ařdis de la komenco: ke ni amu unu la alian;
12 ne kiel Kain estis de la malbonulo kaj mortigis sian fraton. Kaj pro kio li lin mortigis? Ăar liaj faroj estis malbonaj, kaj la faroj de lia frato estis justaj.


13 Ne miru, fratoj, se la mondo vin malamas.
14 Ni scias, ke ni jam pasis el morto en vivon, Šar ni amas la fratojn. Kiu ne amas, tiu restas en morto.
15 Ăiu, kiu malamas sian fraton, estas hommortiganto; kaj vi scias, ke Šiu hommortiganto ne havas vivon eternan, restantan en li.
16 Per Ši tio ni konas amon: Šar li demetis sian vivon pro ni; kaj ni devus demeti nian vivon pro la fratoj.
17 Sed se iu havas mondan poseda╝on kaj vidas sian fraton havantan bezonon kaj fermas sian kompaton kontrař li, kiel la amo de Dio restas en li?
18 Infanetoj, ni amu, ne lař vorto nek lař lango, sed lař faro kaj vero.
19 Per tio ni scios, ke ni estas el la vero, kaj ni certigos nian koron antař Li
20 en Šio ajn, pri kio nia koro nin kondamnas; Šar Dio estas pli granda ol nia koro, kaj scias Šion.
21 Amataj, se nia koro ne kondamnas nin, ni havas kura°on antař Dio;
22 kaj Šion ajn, kion ni petas, ni ricevas de Li, Šar ni observas Liajn ordonojn, kaj faras tion, kio plaŠas antař Li.
23 Kaj jen estas Lia ordono, ke ni kredu al la nomo de Lia Filo, Jesuo Kristo, kaj amu unu la alian tiel same, kiel Li al ni donis ordonon.
24 Kaj kiu observas Liajn ordonojn, tiu en Li restas, kaj Li en tiu. Kaj per tio ni scias, ke Li restas en ni: per la Spirito, kiun Li donis al ni.

Ăapitro 4


1 Amataj, kredu ne al Šiu spirito, sed provu la spiritojn, Šu ili estas el Dio; Šar multaj falsaj profetoj eliris en la mondon.
2 Jen kiel vi ekkonas la Spiriton de Dio: Šiu spirito, kiu konfesas, ke Jesuo Kristo venis en la karno, estas el Dio;
3 kaj Šiu spirito, kiu ne konfesas Jesuon, ne estas el Dio; kaj Ši tiu estas la spirito de antikristo, pri kiu vi ařdis, ke °i venas; kaj nun °i jam estas en la mondo.
4 Infanetoj, vi estas el Dio, kaj ilin venkis; Šar pli granda estas Tiu, kiu estas en vi, ol tiu, kiu estas en la mondo.
5 Ili estas el la mondo; pro tio ili parolas lař la mondo, kaj la mondo ilin ařskultas.
6 Ni estas el Dio; kiu konas Dion, tiu nin ařskultas; kiu ne estas el Dio, tiu nin ne ařskultas. Jen kiel ni ekkonas la spiriton de vero, kaj la spiriton de eraro.


7 Amataj, ni amu unu la alian; Šar la amo estas el Dio; kaj Šiu, kiu amas, naski°as el Dio kaj Dion konas.
8 Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, Šar Dio estas amo.
9 Jen kiel la amo de Dio elmontri°is en ni: ke Dio sendis en la mondon Sian Filon solenaskitan, por ke ni vivu per li.
10 Jen estas la amo, ne ke ni amis Dion, sed ke Li amis nin, kaj sendis Sian Filon kiel repacigon pro niaj pekoj.
11 Amataj, se Dio tiel amis nin, ni ankař devus ami unu la alian.
12 Dion neniu iam vidis; se ni reciproke nin amas, Dio restas en ni, kaj Lia amo perfekti°is en ni;
13 jen kiel ni scias, ke ni restas en Li, kaj Li en ni: Šar el Sia Spirito Li donis al ni.
14 Kaj ni vidis kaj atestas, ke la Patro sendis la Filon por esti la Savonto de la mondo.
15 En Šiu ajn, kiu konfesas, ke Jesuo estas la Filo de Dio, Dio restas, kaj li en Dio.
16 Kaj ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni. Dio estas amo; kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.
17 Jen kiel amo perfekti°is Še ni: ke ni havu kura°on en la tago de ju°o; Šar °uste kia li estas, tiaj ankař ni estas en Ši tiu mondo.
18 Timo ne ekzistas en amo; sed perfekta amo el╝etas timon, Šar timo havas turmentegon; kaj timanto ne perfekti°as en amo.
19 Ni amas, Šar Li unue nin amis.
20 Se iu diras: Mi amas Dion, kaj malamas sian fraton--tiu estas mensoganto; Šar kiu ne amas sian fraton, kiun li vidis, tiu ne povas ami Dion, kiun li ne vidis.
21 Kaj la jenan ordonon ni havas de Li: ke kiu amas Dion, tiu amu ankař sian fraton.

Ăapitro 5


1 Ăiu, kiu kredas, ke Jesuo estas la Kristo, naski°is el Dio; kaj Šiu, kiu amas la Naskinton, amas ankař la naskiton el Li.
2 Per tio ni ekscias, ke ni amas la infanojn de Dio, kiam ni amas Dion kaj plenumas Liajn ordonojn.
3 Ăar jen estas la amo al Dio: ke ni observas Liajn ordonojn; kaj Liaj ordonoj ne estas pezaj.
4 Ăar Šio, kio el Dio naski°is, venkas la mondon; kaj jen estas la venko venkinta la mondon: nia fido.
5 Kaj kiu estas la venkanto de la mondo, krom tiu, kiu kredas, ke Jesuo estas la Filo de Dio?
6 Ăi tiu estas la veninto per akvo kaj sango, Jesuo Kristo; ne sole en la akvo, sed en la akvo kaj en la sango.
7 Kaj la Spirito estas la atestanto, Šar la Spirito estas la vero.
8 Ăar tri estas la atestantoj: la Spirito, kaj la akvo, kaj la sango; kaj la tri en unu konsentas.
9 Se ni akceptas la ateston de homoj, pli granda estas la atesto de Dio; Šar jen estas la atesto de Dio: ke Li atestis pri Sia Filo.
10 Kiu kredas al la Filo de Dio, tiu havas en si la ateston; kiu ne kredas al Dio, tiu faris Lin mensoginto, pro tio, ke li ne kredis la ateston, kiun Dio atestis pri Sia Filo.
11 Kaj jen estas la atesto: ke Dio donis al ni la vivon eternan; kaj tiu vivo estas en Lia Filo.
12 Kiu havas la Filon, tiu havas la vivon; kiu ne havas la Filon de Dio, tiu la vivon ne havas.


13 Ăi tion mi skribis al vi, por ke vi sciu, ke vi havas vivon eternan; al vi, kiuj kredas al la nomo de la Filo de Dio.
14 Kaj jen estas la kura°o, kiun ni havas antař Li: ke se ni ion petas lař lia volo, Li nin ařskultas;
15 kaj se ni scias, ke kion ajn ni petas, Li nin ařskultas, ni scias, ke ni havas la petojn, kiujn ni petis de Li.
16 Se iu vidas sian fraton pekantan pekon ne al morto, tiu petos, kaj Li donos al li vivon, por la pekantoj ne al morto. Ekzistas peko al morto; ne pri tio mi diras, ke li petegu.
17 Ăia nejusteco estas peko; kaj ekzistas peko ne al morto.


18 Ni scias, ke Šiu naskito el Dio ne pekas; sed la naskito el Dio sin gardas, kaj la malbonulo lin ne tu■as.
19 Ni scias, ke ni el Dio estas, kaj la tuta mondo ku■as en la malbonulo.
20 Kaj ni scias, ke la Filo de Dio venis kaj al ni donis komprenon, por ke ni ekkonu la Verulon; kaj ni estas en la Verulo, en Lia Filo, Jesuo Kristo. Tiu estas la vera Dio, kaj la vivo eterna.
21 Infanetoj, gardu vin kontrař idoloj.

Hosted by uCoz