LA DUA EPISTOLO ENERALA DE
JOHANO

1 La presbitero al la elektita sinjorino kaj iaj infanoj, kiujn mi amas en la vero; kaj ne mi sola, sed anka iuj, kiuj konas la veron; 2 pro la vero restanta en ni, kaj i estos e ni por iam: 3 Graco, kompato, paco, estos e ni, de Dio, la Patro, kaj de Jesuo Kristo, la Filo de la Patro, en vero kaj amo.

4 Mi treege ojas, ke mi trovis iujn el viaj infanoj iradantajn en la vero tiel same, kiel ni ricevis ordonon de la Patro. 5 Kaj nun mi vin petegas, sinjorino, skribante ne kvaza novan ordonon al vi, sed tiun, kiun ni havis de la komenco, ke ni amu unu la alian. 6 Kaj jen estas la amo: ke ni iradu la Liaj ordonoj. Tio estas la ordono, tiu sama, kiun vi adis de la komenco, ke vi iradu en i. 7 ar multaj delogantoj eliris en la mondon, kiuj ne konfesas Jesuon Kriston venantan en karno. Tio estas la deloganto kaj la antikristo. 8 Gardu vin, ke vi ne perdu viajn elfaritaojn, sed ke vi ricevu plenan rekompencon. 9 iu, kiu iras antaen kaj ne restas en la instruado de Kristo, ne havas Dion; kiu restas en la instruado, tiu havas kaj la Patron kaj la Filon. 10 Se iu al vi venas kaj ne kunportas i tiun instruadon, ne ricevu lin en la domon, kaj al li ne donu salutan vorton; 11 ar kiu al li salute parolas, tiu partoprenas en liaj malbonfaroj.

12 Havante multon por skribi al vi, mi ne volis skribi per papero kaj inko; sed mi esperas veni al vi kaj paroli vizaon kontra vizao, por ke via ojo estu plena. 13 Salutas vin la infanoj de via fratino, la elektita.

Hosted by uCoz