LA EPISTOLO ěENERALA DE
JUDAS

1 Judas, servisto de Jesuo Kristo kaj frato de Jakobo, al la alvokitoj, amataj en Dio, la Patro, kaj konservitaj por Jesuo Kristo: 2 Kompato al vi kaj paco kaj amo pligrandi°u.

3 Amataj, kiam mi faris Šian diligentecon, por skribi al vi pri nia komuna savo, mi devi°is skribi al vi, por kura°igi vin batali por la kredo, jam per unu fojo transdonita al la sanktuloj. 4 Ăar en■teli°is iuj homoj, jam antař longe destinitaj por Ši tiu kondamno, malpiuloj, ■an°ante la gracon de nia Dio en diboŠecon, kaj malkonfesante la solan Estron kaj nian Sinjoron Jesuo Kristo.

5 Mi do volas rememorigi vin, kvankam vi jam per unu fojo scii°is pri Šio, ke la Sinjoro, savinte popolon el la Egipta lando, poste pereigis la nekredantojn. 6 Kaj an°elojn, kiuj ne konservis sian regadon, sed forlasis sian propran lo°ejon, Li rezervis sub mallumo en katenoj Šiamaj °is la ju°o en la granda tago. 7 Kiel ankař Sodom kaj Gomora kaj la Širkařaj urboj tiel same, kiel Ši tiuj, malŠasti°inte kaj foririnte post fremdan karnon, estas elmontritaj kiel ekzemplo, suferante la punon de eterna fajro. 8 Tamen tiel same ankař Ši tiuj en siaj son°adoj malpurigas la karnon, malestimas ařtoritaton, kaj insultas honorojn. 9 Sed MiÂael, la Šefan°elo, kiam en kontrařstaro al la diablo li disputis pri la korpo de Moseo, ne kura°is lin akuzi insulte, sed diris: La Sinjoro vin riproŠu. 10 Sed tiuj insultas ja Šion, kion ili ne scias; sed kion ili per naturo komprenas, kiel la bestoj senprudentaj, en tio ili malvirti°as. 11 Ve al ili! Šar ili iris sur la vojo de Kain, kaj for╝etis sin en la eraron de Bileam por dungopago, kaj pereis en la kontrařdirado de KoraÂ. 12 Ili estas la subakvaj rokoj en viaj agapoj, kun vi kunfestenante, sentime sin pa■tante; nuboj senakvaj, per vento disportataj; ařtunaj arboj senfruktaj, dufoje mortintaj, elradikigitaj; 13 sova°aj marondoj, el■ařmantaj siajn hontinda╝ojn; steloj vagantaj, por kiuj la nigreco de mallumo por eterne estas rezervata. 14 Kaj al ili ankař ŽanoÂ, la sepa post Adam, profetis, dirante: Jen la Sinjoro venis kun Siaj sanktaj miriadoj, 15 por fari ju°on kontrař Šiuj, kaj por kondamni Šiujn malpiulojn pri Šiuj malpia╝oj, kiujn ili malpie faris, kaj pri Šiuj obstinaj paroloj, kiujn malpiaj pekuloj parolis kontrař Li. 16 Ili estas murmuremuloj, plendemuloj, irantaj lař siaj voluptoj (dum ilia bu■o parolas fanfarona╝ojn) kaj favorantaj personojn pro profito.

17 Sed vi, amataj, memoru la dirojn antaře parolitajn de la apostoloj de nia Sinjoro Jesuo Kristo; 18 nome, ke ili diris al vi: En la lasta tempo estos mokemuloj, irantaj lař siaj propraj voluptoj malpiaj. 19 Tiuj estas la apartigantoj, lařsentaj, ne havantaj la Spiriton. 20 Sed vi, amataj, konstruante vin sur via plej sankta fido, pre°ante en la Sankta Spirito, 21 konservu vin en la amo al Dio, atendante la kompaton de nia Sinjoro Jesuo Kristo por eterna vivo. 22 Kaj unujn, kiuj ■anceli°as, indulgu; 23 kaj unujn savu, eltirante ilin el la fajro; kaj aliajn kompatu kun timo; malamante eŠ la veston makulitan de la karno.

24 Kaj al Tiu, kiu povas vin gardi senfalaj, kaj starigi vin senriproŠaj antař Sia gloro en granda °ojo, 25 al la sola Dio, nia Savanto, per Jesuo Kristo, nia Sinjoro, estu gloro, majesto, potenco, kaj ařtoritato, antař Šiu monda°o, kaj nun, kaj °is la eterneco. Amen.

Hosted by uCoz